Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření z vlastní iniciativy"

Transkript

1 V Brně dne 18. října 2013 Sp. zn.: 5690/2012/VOP/ZK Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci aplikace koordinačních nařízení EU při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti A - Předmět šetření Za prací do zahraničí míří stále více českých občanů. Mnozí z nich ale nevědí, co tato situace obnáší z hlediska budoucího možného nároku na podporu v nezaměstnanosti. V uplynulých měsících jsem obdržel na toto téma několik desítek podnětů. Stěžovatelé určitou dobu vykonávali výdělečnou činnost v některé ze zemí Evropské unie, 1 po skončení výdělečné činnosti však nepožádali o podporu v nezaměstnanosti ve státě, kde pracovali, ale vrátili se zpět do České republiky a o podporu požádali zde. Zjednodušeně lze říci, že jelikož ČR není státem jejich posledního zaměstnání, musí Úřad práce ČR (dále také úřad práce či ÚP ) zhodnotit, zda Česká republika byla státem bydliště žadatele (jeho centrem zájmu) i během jeho zaměstnání v zahraničí. Uvedené vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení k jeho provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009); dále také koordinační nařízení. Klíčovým podkladem, na základě kterého určuje úřad práce bydliště (centrum zájmu) žadatele o podporu v nezaměstnanosti, je Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES, který uchazeči o zaměstnání vyplňují vedle standardní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. 2 Konečné rozhodnutí ale závisí na individuálním posouzení úřadu práce, přičemž vyhodnocování dotazníku nebo zohledňování skutečností nad jeho rámec je v kompetenci jednotlivých poboček Úřadu práce ČR (dále také krajské pobočky ÚP ). Na základě podnětů neúspěšných žadatelů o podporu v nezaměstnanosti jsem dospěl k předběžné hypotéze, že i přes metodické vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také MPSV ), resp. Úřadu práce České republiky - generálního ředitelství (dále také GŘ ÚP ), je situace v oblasti aplikace nařízení nejasná a rozhodovací praxe jednotlivých poboček ÚP se může lišit. Dále se domnívám, že problémy může v tomto ohledu způsobovat i nedostatečná informovanost uchazečů o zaměstnání před odjezdem 1 Resp. Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) včetně Švýcarska (dále také členské státy EU ). 2 Jde o jednotný interní materiál úřadu práce a jeho použití vyplývá ze Směrnice generálního ředitele č. 2/2013 (Postup při aplikaci evropských koordinačních nařízení v oblasti podpory v nezaměstnanosti). Směrnice se aplikuje s účinností od , předtím danou problematiku upravovala normativní instrukce MPSV č. 2/ o aplikaci evropských koordinačních nařízení na úseku podpory v nezaměstnanosti.

2 do zahraničí, nedostatek informací o způsobu určování bydliště a významu vyplňování jednotného dotazníku. Rozhodl jsem se proto zahájit v této věci šetření z vlastní iniciativy a provést výzkum zaměřený na problematiku určování bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti s cílem prozkoumat praxi poboček úřadu práce a zhodnotit, nakolik v této oblasti uplatňují jednotný postup. Oslovil jsem s žádostí o spolupráci všech čtrnáct poboček Úřadu práce ČR. Použitou metodou výzkumu byl survey (metoda sociálně-vědného výzkumu založena na hromadném sběru a analýze dat). Technikou sběru dat byl on-line dotazník, přičemž sběr dat probíhal od 24. dubna do 20. května Dotazník byl zaměřen zejména na praktické aspekty aplikace koordinačních nařízení při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti z pohledu pracovníků Úřadu práce ČR. Dotazník se skládal ze šesti hlavních sekcí: (A) (B) (C) (D) (E) (F) informační činnost poboček ÚP směřující vůči potenciálním žadatelům o podporu v nezaměstnanosti a její evidence, určování bydliště žadatele: aplikace dotazníku, poučení k dotazníku, zohledňování informací nad jeho rámec, 3 spolupráce úřadu práce s jinými subjekty, školení k problematice aplikace koordinačních nařízení, evidence případů, kdy bylo třeba v řízení o podpoře v nezaměstnanosti aplikovat koordinační nařízení, zkušenosti, komentáře, návrhy na zlepšení. B - Skutková zjištění Následující část stručně shrnuje a interpretuje nejvýznamnější zjištění výzkumu. Je organizována dle výše uvedených hlavních sekcí dotazníku. B.1 Informační činnost poboček ÚP a její evidence Z poznatků, které jsem před uskutečněním výzkumu získal na úřadech práce, vyplynulo, že jednou z brzd hladkého procesu určování místa bydliště je nízké povědomí samotných žadatelů o podporu v nezaměstnanosti o příslušné legislativě. To samozřejmě částečně vyplývá z komplikovanosti celé problematiky. Potenciální uchazeči o zaměstnání často nevědí, že přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR není v případě předchozí práce v zahraničí automatické, neuchovávají si v průběhu pobytu v zahraničí dokumenty, které by jim mohly pomoci při dokazování státu bydliště (např. jízdenky do ČR), a před návratem do ČR si neobstarají všechny potřebné dokumenty. V první řadě mě proto zajímalo, zda vedle prostého zveřejnění informací k problematice koordinačních nařízení na internetovém portálu MPSV vyvíjí krajské pobočky ÚP i jiné, vlastní aktivity k informování potenciálních uchazečů o zaměstnání. Ukázalo se, že více než dvě třetiny ÚP (71 %) jsou v tomto 3 Jde o informace, které uchazeč o zaměstnání neuvede v dotazníku pro určení státu bydliště, ale např. při ústním jednání do protokolu - obvykle se jedná o údaje, k jejichž uvedení dotazník výslovně nevybízí (ovšem mohly by být vyplněny třeba u položky č. 22 dotazníku jako jiné skutečnosti ). 2

3 směru aktivní. Aktivita se dle vyjádření respondentů projevuje zejména v podobě informačních akcí EURES poradců pro veřejnost (polovina z poboček ÚP, které vyvíjí vlastní aktivitu) a informováním uchazečů o zaměstnání, kteří oznámí svůj odchod za prací do ciziny (4 krajské pobočky ÚP). Dalším výrazem informační činnosti poboček ÚP je zodpovídání dotazů (telefonických, ových či písemných) budoucích žadatelů o podporu v nezaměstnanosti ještě předtím, než se přihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání. S těmito dotazy se setkávají všechny krajské pobočky ÚP. Průměrně obdrží 20 až 25 dotazů měsíčně, přičemž tyto údaje se pohybovaly od 1-2 dotazů měsíčně až po cca 70 dotazů měsíčně. To indikuje, že se situace mezi jednotlivými kraji dosti liší - nejvíce dotazů dostávají krajské pobočky ÚP z krajů situovaných při hranicích s Německem a Rakouskem. Dle zkušeností poboček ÚP se značná část budoucích žadatelů o podporu v nezaměstnanosti informuje o podmínkách přiznání podpory až po návratu do ČR - tuto možnost označilo za nejčastější variantu až 38 % poboček ÚP. To by podporovalo hypotézu hovořící o nízkém zájmu ze strany uchazečů o zaměstnání pracujících v zahraničí a jejich nízké informovanosti o dané problematice. Jak dále sumarizuje Graf 1, jedna třetina poboček ÚP uvedla, že se žadatelé informují zpravidla v době, kdy ještě pobývají v zahraničí a plánují přijet do ČR, a 29 % poboček ÚP uvedlo, že žadatelé se o podmínkách přiznání podpory informují zpravidla ještě před odjezdem do zahraničí. Graf 1 Doba, kdy se budoucí žadatelé o podporu v nezaměstnanosti zpravidla informují o podmínkách přiznání podpory v nezaměstnanosti Co se týká formy dotazů, potenciální uchazeči o zaměstnání kontaktují krajské pobočky ÚP zejména písemně, většinou prostřednictvím u (63 %), v menší míře telefonicky (33 %), a v zanedbatelné míře i osobně (4 %). Potenciální uchazeči o zaměstnání se nejčastěji ptají, zda po příjezdu do ČR dostanou podporu v nezaměstnanosti a co je nutné doložit k žádosti o podporu (tyto možnosti označily jako častý dotaz všechny krajské pobočky ÚP). Budoucí možní žadatelé se často ptají i na konkrétní výši podpory (tuto možnost označilo 79 % poboček ÚP). Méně frekventované dotazy se týkají lhůt pro podání žádosti o podporu a způsobu jejího podání (tuto možnost označilo 43 %, resp. 63 %, poboček ÚP). Další méně časté dotazy směřují na dokumenty potřebné pro podání žádosti 3

4 a délku vyřízení různých formalit. Příklady odpovědí na běžné otázky jsou uvedeny v Tabulce 1. Tabulka 1 Příklady odpovědí na nejčastější dotazy Otázka Odpověď Dostanu po příjezdu Odpovíme základní obecnou informací o podmínkách vzniku do ČR podporu v nároku, ale upozorníme, že situace každého žadatele nezaměstnanosti? je individuální a je nutno znát všechny podrobnosti (např. délka pobytu v zahraničí, účast na pojištění apod.) a vidět podklady, abychom nepodali zavádějící informaci. V případě obecných informací se poskytuje též odkaz na portál MPSV apod. Jak je vysoká podpora, podle čeho se určuje? Co je nutné k žádosti o podporu doložit? Jak se podává žádost o podporu, jde to i elektronicky? Kdy je možné požádat o podporu? Je na to nějaká lhůta? Opět odkazujeme na informační zdroj - portál MPSV. V případě, že lze tazateli odpovědět na otázku konkrétně, je mu poskytnuta odpověď o rozhodování o nároku na podporu a její případné výše v souladu se směrnicí GŘ 2/2013. Informujeme o tom, že je třeba doložit U/E formuláře, případně další dokumenty - dle konkrétního případu. Pokud si je uchazeč o zaměstnání nevyžádá sám v zahraničí či po svém návratu, žádá příslušné kontaktní pracoviště za něj po předložení dokladů od zaměstnavatele (forma zápočtového listu, výplatní pásky, výpověď, smlouva atd.). Pokud si chce uchazeč o zaměstnání zažádat sám, poskytujeme informaci o styčných místech U formulářů v dané zemi. Pokud je podána žádost o zprostředkování zaměstnání (musí být podána osobně), může uchazeč podat žádost o podporu v nezaměstnanosti i elektronicky. Informace o tom, že podat žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti si může dotazující podat následující pracovní den po ukončení pracovního poměru. V případě, že si ji podá do 3 pracovních dnů po ukončení pracovního poměru, bude do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen ode dne následujícího po ukončení pracovního poměru. Dále mu bude sděleno, že podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti je jeho právem, nikoliv však povinností, která by vyplývala ze zákona o zaměstnanosti. Žádost o podporu v nezaměstnanosti lze podat při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo kdykoli po podání této žádosti. Ukazuje se, že většina poboček ÚP (57 %) si o dotazech potenciálních žadatelů nevede žádné záznamy. Ty, které tak činí, si vedou záznamy zejména prostřednictvím zakládání ových dotazů i odpovědí a evidence příchozích písemných dotazů přes podatelnu ve spisové službě (shodně 3 krajské pobočky ÚP), méně častou formou evidence je vedení statistiky (1 krajská pobočka ÚP). V jednom případě reprezentanti ÚP uvedli, že se o telefonických dotazech vedou záznamy přímo ve spisech pouze v případech, kdy je tazatel v evidenci 4

5 příslušné krajské pobočky ÚP. Polovina poboček ÚP, jež si vede záznamy o dotazech budoucích možných žadatelů o podporu v nezaměstnanosti, je schopná později přiřadit konkrétní dotaz k jednotlivému uchazeči o zaměstnání. B.2 Určování bydliště žadatele: aplikace dotazníku, zohledňování informací nad jeho rámec, poučení k dotazníku Smyslem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem krajské pobočky ÚP určují bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti a nakolik se jejich praxe v tomto ohledu shoduje nebo liší. Dotazník byl proto zaměřen na srovnání skutečností a dokladů, které krajské pobočky ÚP berou do úvahy při určování bydliště žadatele, a dále i na srovnání toho, jakou váhu jednotlivým skutečnostem a dokladům přisuzují. Pro většinu poboček ÚP (86 %) je dotazník pro určení státu bydliště výhradním zdrojem informací o situaci žadatele o podporu v nezaměstnanosti. Méně než jedna pětina poboček ÚP (14 %) zjišťuje i skutečnosti nad rámec dotazníku. Co se týká bližší specifikace těchto skutečností, v jednom případě krajská pobočka ÚP uvedla, že zkoumá veškeré potenciálně rozhodné skutečnosti, které účastník správního řízení uvede mimo rámec dotazníku, popřípadě o kterých se úřad dozví. V dalším případě krajská pobočka ÚP uvedla, že skutečnosti nad rámec dotazníku zkoumá pouze tehdy, pokud uchazeč o zaměstnání nemůže doložit údaje uvedené v dotazníku (v tom případě se zkoumá např. penzijní připojištění, stavební spoření, hypotéka, paušál na telefon, poplatky za psa nebo za odvoz komunálního odpadu v ČR; nebo se použije formulář E106 od zdravotní pojišťovny). Situace je podobná i v oblasti vyžadovaných dokladů potřebných pro posouzení místa bydliště. Velká většina poboček ÚP (79 %) vyžaduje po žadatelích pouze doklady uvedené v jednotném dotazníku. Zbylé tři krajské pobočky ÚP (21 %), jež vyžadují doklady nad rámec dotazníku, jako příklad nejčastěji uvedly: potvrzení o hrazení poplatků na obecním úřadě (dvě krajské pobočky ÚP), smlouvy o penzijním připojištění, stavebním spoření, o úvěru, úrazovém pojištění, paušálu na telefon (vše v průběhu trvání zaměstnání v jiném státě EU), letenky, formulář E106 od zdravotní pojišťovny nebo cokoliv, čím chce uchazeč doložit, že si udržel v ČR centrum zájmů, respektive uvádí něco, co v dotazníku není (každou z těchto možností vždy uvedla pouze jedna krajská pobočka ÚP). Při hodnocení důležitosti jednotlivých skutečností a dokladů potřebných pro prokázání bydliště se ukázalo následující: jak shrnuje Tabulka 2, téměř všechny krajské pobočky ÚP se shodly na tom, že nejdůležitější skutečností je v tomto směru délka a nepřetržitost pobytu v zahraničí (četnost návratů do ČR) - tuto možnost uvedlo 13 ze 14 poboček ÚP. Alespoň polovina poboček ÚP se jako na podstatné skutečnosti shodla na rodinné situaci a rodinných vazbách (pobyt manžela, manželky a dětí) a situaci ohledně bydlení (zda dotyčný v zahraničí bydlel na ubytovně, v ČR v nájmu nebo vlastnil nemovitost). Dále pak následoval výčet různorodých skutečností, které považuje za důležité pouze jedna nebo dvě krajské pobočky ÚP: jde o lékařská vyšetření absolvovaná v ČR, osobní situaci, cíle pobytu a záměry osoby (za jakým účelem a jak dlouho uchazeč o zaměstnání pracoval a pobýval v zahraničí), povaha jeho činnosti v jiném členském státě EU, 5

6 placení finančních závazků v ČR (např. hypotéka, důchodové spoření) během pobytu v zahraničí, získání jazykových dovedností - doložení získaného certifikátu za dobu pobytu, vyvázání z českého zdravotního pojištění, daňová rezidence v ČR nebo trvalý pobyt. Tabulka 2 Skutečnosti, které jsou z pohledu ÚP pro prokázání bydliště nejdůležitější Skutečnost poboček ÚP 1. délka a nepřetržitost pobytu, četnost návratů do ČR rodinná situace a rodinné vazby (pobyt manžela, manželky a dětí) 9 3. situace ohledně bydlení (zda dotyčný v zahraničí bydlel na ubytovně, v ČR v nájmu nebo vlastnil nemovitost) 7 4. lékařská vyšetření absolvovaná v ČR 2 5. střet zájmů 1 6. osobní situace 1 7. cíle pobytu a záměry osoby (za jakým účelem a jak dlouho pracoval a pobýval v zahraničí) 1 8. povaha činnosti v jiném členském státě 1 9. placení finančních závazků v ČR (např. hypotéka, důchodové spoření) během pobytu v zahraničí získání jazykových dovedností - doložení získaného certifikátu za doby pobytu vyvázání z českého zdravotního pojištění daňový rezident v ČR trvalý pobyt 1 Ještě více různorodý je katalog dokladů, které jsou z pohledu ÚP pro prokázání bydliště považovány za nejdůležitější (Tabulka 3). Více než polovina poboček ÚP se shodla na zásadní důležitosti dokladů o návratech do ČR (letenky, jízdenky), osm poboček ÚP shodně uvedlo způsob ubytování v ČR a v zahraničí (podnájem, vlastní dům). Méně než polovina poboček ÚP dále uvedla doklady osvědčující pobyt části rodiny v ČR (pracovní smlouva manžela/ manželky, potvrzení o studiu dětí, vlastnictví nemovitostí), lékařská vyšetření absolvovaná v ČR, dotazník, formulář U1, doklady o činnosti v různých organizacích, sjednanou délku zaměstnání v pracovní smlouvě v zahraničí (doba určitá/neurčitá), formulář U2, doklady k prokázání bydliště v ČR, dokument S1, občanský průkaz a certifikát potvrzující jazykové dovednosti. Tabulka 3 Doklady, které jsou z pohledu ÚP pro prokázání bydliště nejdůležitější Doklad poboček ÚP 14. doklady o návratech do ČR (letenky, jízdenky) doklady osvědčují formu bydlení v zahraničí a v ČR doklady osvědčující pobyt části rodiny v ČR (pracovní smlouva manžela/ manželky, potvrzení o studiu dětí, vlastnictví nemovitostí) doklady o lékařské péči v ČR 4 6

7 18. dotazník pro určení státu bydliště U doklady o činnosti v různých organizacích sjednaná délka zaměstnání v pracovní smlouvě v zahraničí (doba určitá nebo neurčitá) U doklady k prokázání bydliště v ČR přenositelný dokument S občanský průkaz, případně náhradní doklad získání jazykových dovedností - doložení získaného certifikátu za doby pobytu 1 Co se týká skutečností a dokladů, které jsou pro prokázání bydliště považovány za podružné, krajské pobočky ÚP se v nadpoloviční míře shodly pouze na vedení bankovního účtu, existenci komerčního pojištění nebo stavebního spoření (tyto skutečnosti považuje za podružné 10 poboček ÚP), respektive dokladů o těchto skutečnostech (12 poboček ÚP). Jak dále ukazují Tabulka 4 a Tabulka 5, každá ze zbývajících skutečností a dokladů byla zmíněna pouze několika krajskými pobočkami ÚP. Tabulka 4 Skutečnosti, které jsou z pohledu ÚP pro prokázání bydliště podružné Skutečnost poboček ÚP 27. vedení bankovního účtu, existence komerčního pojištění, stavební spoření doklad o svozu komunálního odpadu členství v klubech, zájmových organizacích zachování trvalého pobytu v ČR délka pobytu v ČR před odjezdem do zahraničí povaha činnosti v jiném členském státě EU - uzavření pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou registrace u lékaře paušál na telefon a poplatky v ČR žádné podružné skutečnosti nevyžadujeme 1 Tabulka 5 Doklady, které jsou z pohledu ÚP pro prokázání bydliště podružné Doklad poboček ÚP 36. doklad o vedení bankovního účtu, existence komerčního pojištění, stavební spoření doklad o platbě za komunální odpad registrace u praktického lékaře doklad o členství v klubech občanský průkaz doklad o ukončeném studiu v ČR před odjezdem do zahraničí živnostenský list letenky 1 7

8 44. doklad o studiu dětí doklad o trvalém pobytu 1 Krajské pobočky ÚP se poněkud rozchází ve věcné podstatě jednotlivých skutečností a dokladů potřebných pro prokázání bydliště i v hodnocení toho, zda jsou tyto skutečnosti nebo doklady stěžejní, nebo naopak pouze podružné. Tento dílčí nesoulad se konkrétně týká čtyř skutečností: vedení bankovního účtu, existence komerčního pojištění, stavebního spoření atd., povaha činnosti v jiném členském státě EU (uzavření pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou), registrace u lékaře, zachování trvalého pobytu v ČR. Obdobně lze nalézt čtyři doklady, které hodnotí část poboček ÚP jako důležité a jiné krajské pobočky ÚP jako podružné: lékařská péče v ČR (registrace u praktického lékaře v ČR), letenky, doklad o studiu dětí, doklad o členství v klubech či organizacích. Další oblastí, které se dotazník věnoval, bylo srovnávání zjišťovaných kritérií dle délky pobytu žadatele v zahraničí. Třináct ze čtrnácti poboček ÚP uvedlo, že zjišťovaná kritéria se v závislosti od délky pobytu žadatele v zahraničí liší. Konkrétní odlišnosti (spolu s informací o tom, kolik poboček ÚP uvedlo jednotlivé možnosti) jsou shrnuty v Tabulce 6. Tabulka 6 Způsob, jak se liší zjišťovaná kritéria dle délky pobytu žadatele v zahraničí. Odlišnost poboček ÚP do 1 roku: obecně uznáváme zachování bydliště v ČR; 1 až 3 roky: individuálně posuzujeme; nad 3 roky: obecně se zachování bydliště na území ČR neuznává nebo jen zcela výjimečně 5 do 1 roku nevypisuje dotazník a nad 1 rok ano 3 nelze přímo zobecnit; vždy je nutné zjišťovat, zda je centrum zájmů" zachováno v ČR, toto má vždy vliv na přiznání podpory 2 když je v zahraničí déle, ověřuje se více skutečností 1 dáno manuálem a normativní instrukcí MPSV (např. četnost návštěv) 1 Specifickým případem je určování bydliště příhraničních pracovníků (pendlerů). 4 Dotazník proto obsahoval otázku, jaké doklady požaduje krajská pobočka ÚP od žadatelů, kteří tvrdí, že spadají do kategorie pendlerů. Jak ilustruje Tabulka 7, polovina poboček ÚP se shodla na použití formuláře E Příhraničním pracovníkem se rozumí každá osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná v určitém členském státě EU, která má bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně. 8

9 Zmíněno bylo ale i množství dalších, odlišných způsobů dokazování, variujících od čestného prohlášení až po doložení různých formulářů (S1, U17, U1, S72) nebo hodnocení vzdálenosti od hranic. Tabulka 7 Způsob dokazování statusu tzv. příhraničního pracovníka (pendlera) Způsob poboček ÚP prostřednictvím formuláře E106 7 prostřednictvím formuláře S1 6 skutečnost se prokazuje čestným prohlášením účastníka řízení 5 potvrzení zdravotní pojišťovny o tom, že měl klient po dobu zaměstnání v jiném státě EU zachován plný rozsah zdravotní péče v ČR 4 U17 - formulář přímo pro pendlery 2 potvrzení od zaměstnavatele 2 doklady o pravidelném dojíždění přes hranice 2 prostřednictvím formuláře U1 1 S72 1 prokázání tzv. sezónnosti zaměstnání 1 vzdálenost od hranic 1 nevyskytuje se 1 Jelikož se ukazuje, že pro velkou většinu poboček ÚP (86 %) je dotazník výhradním zdrojem informací o situaci žadatele, je nanejvýš důležité, aby byli žadatelé řádně poučeni o jeho významu a věnovali jeho vyplňování náležitou pozornost. Více než jedna třetina poboček ÚP žadatele o podporu v nezaměstnanosti žádným zvláštním (ústním nebo písemným) způsobem nepoučuje o způsobu a důvodu osvědčování jejich bydliště. Z devíti poboček ÚP, jež žadateli poskytují speciální poučení, jim pět zejména zdůrazňuje, z jakého důvodu je třeba dotazník vyplnit, a vysvětluje jim způsob dokládání podpůrných dokumentů. Další možný obsah poučení je shrnutý v Tabulce 8. Co se týká způsobu poučení, velká většina (8 z 9) poboček ÚP volí ústní formu, avšak pouze polovina z nich sepisuje při této příležitosti protokol nebo podobný záznam. Jen jedna krajská pobočka ÚP volí formu písemnou. Pokud dotazník není úplný, respektive žadatel o podporu v nezaměstnanosti uvádí, že má jisté doklady, které však k dotazníku nepřiloží, všechny krajské pobočky ÚP deklarují, že žadatele vyzývají k doplnění. Tabulka 8 Obsah poučení Obsah poboček ÚP Žadatel je ústně poučen o tom, z jakého důvodu je potřeba stát bydliště v jeho případě určovat, co se bude zkoumat (jak přiložit podpůrnou dokumentaci k rozhodování správního orgánu o zachování centra zájmů). 5 Při ústním poučení je zdůrazněna nutnost pečlivého vyplnění 3 9

10 dotazníku, nepodceňování jednotlivých bodů a odpovědí v dotazníku z důvodu zásadního významu skutečností uvedených v tomto dotazníku. Jedná se o ústní poučení, zejména o důsledné vysvětlení chápání pojmu zachování bydliště a jeho rozdílností s pojmem trvalý pobyt. 2 Poučení je přímo součástí dotazníku, pokud jsou k němu dotazy, vysvětlujeme. 1 Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání. 1 Jak se určuje země, která je primárně příslušná k vyplácení dávek. 1 B.3 Spolupráce ÚP s jinými subjekty Vedle informační činnosti poboček ÚP a samotné problematiky určování bydliště žadatele byla předmětem zkoumání i možná spolupráce poboček ÚP s jinými tuzemskými nebo zahraničními subjekty. Při určování státu bydliště žadatele spolupracují s jinými subjekty zhruba čtyři pětiny poboček ÚP, přičemž nejčastěji se jedná o zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení (dále také ČSSZ ). Míru spolupráce poboček ÚP sumarizuje Graf 2, specifikace subjektů je shrnuta v Tabulce 9. Graf 2 Spolupráce ÚP při zjišťování bydliště žadatele s jinými subjekty (tuzemskými nebo zahraničními) Tabulka 9 Specifikace subjektů (tuzemských nebo zahraničních), s kterými spolupracuje ÚP při zjišťování bydliště žadatele o podporu Subjekt poboček ÚP Zdravotní pojišťovny 9 Česká správa sociálního zabezpečení 7 Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 Centrum mezistátních úhrad 3 Cizinecká policie 1 Samosprávné úřady 1 Zahraniční styčný orgán 1 10

11 Tři z 11 poboček ÚP, jež v rámci určování bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti spolupracují s jinými subjekty, vyžadují doklady S1/E106, potvrzení dob pojištění (od zdravotní pojišťovny a ČSSZ) nebo požadují poradenství v jednotlivých případech. Dvě krajské pobočky ÚP obecně uvedly, že žádají potvrzení skutečností uvedených ve správním řízení žadatelem o podporu v nezaměstnanosti nebo poradenství. Nejméně často vyžadovanými údaji byly doby zaměstnání, informace o přechodném pobytu nebo ověření údajů o bydlišti známých zdravotní pojišťovně. Všechny krajské pobočky ÚP deklarovaly, že žadatel o podporu v nezaměstnanosti je následně s těmito skutečnostmi konfrontován a požádán o vysvětlení případných rozporů. Zahraničními institucemi rozhodujícími o dávkách v nezaměstnanosti jsou krajské pobočky ÚP oslovovány velmi zřídka. Tuto zkušenost má pouze jedna krajská pobočka ÚP, jež uvedla, že frekvence těchto dotazů dosahuje zhruba dvě otázky měsíčně. B.4 Školení k problematice aplikace koordinačních nařízení Vzhledem ke složitosti problematiky určování bydliště je důležité, aby byli všichni zaměstnanci úřadu práce, jež s touto problematikou přichází do styku, řádně poučeni a proškoleni. Dotazník byl proto zaměřen i na formu a frekvenci školení pro zaměstnance. Jak ilustruje Tabulka 10, hlavním informačním zdrojem jsou v tomto směru školení ze strany Úřadu práce ČR - generálního ředitelství určená pro vedoucí pracovníky poboček, kteří následně školí své podřízené (tuto možnost uvedlo 11 poboček ÚP). Jak ale uváděli respondenti, školení probíhala zejména v minulosti a v současnosti jsou nahodilá a nepravidelná (jedna krajská pobočka ÚP zmínila, že žádná organizované školení neprobíhají). Častou formou získávání nových poznatků je také samostudium: MPSV a GŘ ÚP vydávají řídící normy a zveřejňují je na webovém portálu MPSV (resp. na jeho intranetu); pracovníkům jsou zasílána upozornění na nové materiály a na možnost jejich stažení k samostudiu. Tento způsob školení zmínilo celkem deset poboček ÚP. Tyto dva hlavní způsoby školení jsou doplněné poradami oddělení či referátů při příležitosti proškolení na krajské pobočce, při zavádění změn nebo při získání nových poznatků z praxe - tuto možnost uvedlo 5 poboček ÚP. Stejný počet poboček ÚP také uvedl, že se v případě specifických problémů operativně obrací na GŘ ÚP nebo MPSV. Tabulka 10 Způsoby školení zaměstnanců ÚP k dané problematice Způsob školení poboček ÚP Školení (nepravidelná, nahodilá) ze strany GŘ ÚP/MPSV, školeni jsou zástupci poboček, kteří informace šíří dále mezi zaměstnance kontaktních pracovišť. 11 Řídící normy z MPSV a GŘ ÚP - ze strany GŘ ÚP jsou zasílány materiály a upozornění na možnost stažení materiálu (zveřejnění na portálu MPSV) k samostudiu

12 U specifických případů se operativně obracíme na GŘ ÚP či MPSV ČR. 5 Proškolení probíhá formou porad oddělení či referátu vždy po proškolení na krajské pobočce nebo při zavádění změn či získání nových poznatků (z praxe, odvolání apod.), tzn. dle potřeby (vedoucí zaměstnanci následně proškolí své podřízené). 5 Organizovaná školení nejsou. 1 B.5 Evidence případů, kdy bylo třeba v řízení o podpoře v nezaměstnanosti aplikovat koordinační nařízení Předposlední sekce dotazníku se zabývala evidencí řízení o podpoře v nezaměstnanosti s aplikací koordinačních nařízení. Ukázalo se, že téměř třetina poboček ÚP nedisponuje statistickými údaji o počtu těchto řízení, jelikož si žádnou evidenci nevede. Deset poboček ÚP, jež touto evidencí disponují, uvedlo, že od řešily v průměru 730 podobných případů, přičemž rozsah se pohyboval od 103 řízení až po zhruba řízení. Je tedy patrné, že situace se v tomto směru na jednotlivých pobočkách ÚP poměrně výrazně liší. Stejný závěr vyplývá i z hodnot dalšího indikátoru, podílu případů spojených s aplikací koordinačních nařízení z celkového objemu případů rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti. Krajské pobočky ÚP uvedly, že tato řízení tvoří průměrně 3 % ze všech řízení, přičemž konkrétní podíl se pohybuje od 0,01 % až po 10 %. Krajské pobočky ÚP, jež si vedou evidenci o řízeních spojených s aplikací koordinačních nařízení, byly také vyzvány, aby uvedly poměr zamítnutých žádostí k případům, kdy byla podpora v nezaměstnanosti přiznána. Tento podíl dosahuje průměrně zhruba 11 % zamítnutých žádostí, přičemž v jednotlivých krajích se pohybuje od 1 % až po 20 %. I zde je tedy patrný značný rozptyl. Další dotaz směřoval na průměrnou délku řízení o podpoře v nezaměstnanosti (včetně případného přerušení řízení), pokud je třeba aplikovat koordinační nařízení. Řízení trvá v průměru 12 týdnů, přičemž délka se pohybuje mezi 4 a 52 týdny. Krajské pobočky ÚP vesměs uváděly, že jde pouze o hrubý odhad, jelikož jednotlivé případy jsou zcela individuální. Jsou-li k dispozici všechny potřebné dokumenty a uchazeč o zaměstnání řádně spolupracuje, rozhodnutí je vydáno do čtyř týdnů. Pokud je nutné čekat na doložení formulářů, může řízení trvat i celý jeden rok (řízení bývá často přerušeno z důvodu dokladování z ciziny, přičemž některým zahraničním institucím trvá vystavení formulářů i několik měsíců). Co se týká personálního pokrytí případů, kdy je třeba aplikovat koordinační nařízení, situace se na jednotlivých pobočkách ÚP různí. Jak ukazuje Graf 3, pouze ve 14 % poboček ÚP je vyčleněno několik zaměstnanců, kteří se na danou problematiku specializují. Zhruba pětina (22 %) poboček ÚP uvedla, že tyto případy řeší všichni zaměstnanci zpracovávající žádosti o podporu v nezaměstnanosti, tj. specializace u nich v tomto směru není. Až dvě třetiny (64 %) poboček ÚP se vyjádřily tak, že situace na jednotlivých kontaktních pracovištích je různá. 12

13 Graf 3 Personální pokrytí případů, kdy je třeba v řízení o podpoře v nezaměstnanosti aplikovat koordinační nařízení B.6 Zkušenosti, komentáře, návrhy na zlepšení Vzhledem k vysoce strukturovanému způsobu sběru dat byla do dotazníku zařazena i závěrečná volná otázka, kam mohly krajské pobočky ÚP napsat své případné připomínky a komentáře k aplikaci koordinačních nařízení při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti. Dvanáct ze čtrnácti oslovených poboček ÚP tuto možnost využilo, a někteří respondenti přidali i své návrhy na zlepšení. Jak ukazuje Tabulka 11, nejčastější připomínka, kterou vznesla rovná polovina poboček ÚP, se týkala problematické spolupráce se zahraničními subjekty, jež spočívá zejména v dlouhých čekacích dobách a neúplnosti zasílaných formulářů. Více než třetina poboček ÚP zmínila jako komplikující faktor nejasná pravidla rozhodování. Čtvrtina respondentů uvedla, že problémy způsobuje také individuální povaha každého případu a nedostatečná informovanost uchazečů o zaměstnání. Tabulka 11 Připomínky k problematice aplikace koordinačních nařízení při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Připomínky poboček ÚP Spolupráce se zahraničními subjekty (největší potíže jsou s vystavováním a úplností dat na formulářích od zahraničních institucí). 7 Nejasná pravidla (posuzování zachování bydliště je založeno na příliš subjektivních skutečnostech). 5 Individuální povaha každého případu. 3 Neinformovanost uchazečů o zaměstnání (žadatelé nemají potřebu zajímat se o informace dříve, než potřebují žádat o dávky v nezaměstnanosti; zjištění uchazeče, že ČR není kompetentní pro 3 13

14 výplatu podpory v nezaměstnanosti, až po příjezdu do ČR). Není sjednocen postup v rámci EU, každý stát postupuje jinak, např. při posuzování bydliště. 1 Setkáváme se i s případy, kdy jsou žadatelé nesprávně informováni ze strany zahraničních institucí o nárocích na dávky v nezaměstnanosti. 1 Co se týká návrhů na zlepšení, dvě krajské pobočky ÚP uvedly potřebu častějšího proškolování a větší možnost vzdělávání v této problematice. K dalším návrhům patří urychlení elektronické komunikace a sjednocení možnosti ové komunikace mezi úřady, čímž by se omezila nečinnost, zdlouhavost vyřizování nebo chybovost vyplněných údajů. Jedna krajská pobočka ÚP kromě toho doporučila zvážit možnost spolupráce např. se zdravotními pojišťovnami, které by mohly informovat občany při odhlášení se z českého systému zdravotního pojištění z důvodu odjezdu do zahraničí o problematice přiznávání podpory v nezaměstnanosti. Tabulka 12 Návrhy na zlepšení Návrhy poboček ÚP Častější proškolování, větší možnost vzdělávání v této problematice 2 Urychlit elektronickou komunikaci a sjednotit možnosti ové komunikace mezi úřady (nečinnost či zdlouhavost a chybovost odpovědí). 1 Zvážit možnost spolupráce např. se zdravotními pojišťovnami, aby nějakou formou ve spolupráci s ÚP ČR (letáčky, informování o portálu MPSV) informovaly občany před odjezdem do zahraničí při odhlášení se z českého systému zdravotního pojištění. 1 Pro tuto oblast bychom doporučili provést maximálně možné zjednodušení postupů, včetně problematiky vyhodnocování bydliště. 1 B.7 Shrnutí Výsledky výzkumu indikují, že žadatelé o podporu v nezaměstnanosti se státem posledního zaměstnání jiným než ČR nejsou o problematice určování bydliště dostatečně informovaní: více než dvě třetiny poboček ÚP uvedly, že žadatelé se o podmínkách přiznání podpory informují zpravidla až po příjezdu ze zahraničí do ČR nebo v době, kdy ještě pobývají v zahraničí a plánují přijet do ČR. Jelikož se žadatelé o tuto problematiku nezajímají již v předstihu, ještě před odchodem do zahraničí, zvyšuje to riziko následných problémů při dokazování státu bydliště. Čtvrtina poboček ÚP uvedla neinformovanost žadatelů jako komplikující faktor ve svých připomínkách a komentářích k tématu, kde se objevil i konkrétní návrh spolupracovat v této oblasti např. se zdravotními pojišťovnami, které by mohly informovat potenciální žadatele ještě před odjezdem do zahraničí při odhlášení z českého systému zdravotního pojištění. Krajské pobočky ÚP plní v této oblasti svou informační funkci zejména odpovídáním na dotazy potenciálních žadatelů o podporu v nezaměstnanosti 14

15 (s těmito dotazy se setkávají všechny krajské pobočky ÚP). Více než 70 % respondentů také uvedlo, že na poli osvěty vyvíjejí také vlastní aktivity, přičemž se nejčastěji jedná o informační akce EURES poradců nebo o aktivní informování uchazečů o zaměstnání, kteří oznámí ÚP svůj odchod za prací do zahraničí. Objem řízení o podpoře v nezaměstnanosti spojených s aplikací koordinačních nařízení je mezi krajskými pobočkami ÚP rozložen značně nerovnoměrně. Z evidence těchto případů, kterou si vede 10 ze 14 poboček ÚP, vyplývá, že se jejich počet od pohybuje od 103 řízení až po zhruba řízení (průměrně jde o 730 případů). Krajské pobočky ÚP dále uvedly, že řízení spojená s aplikací koordinačních nařízení tvoří průměrně 3 % ze všech řízení o podpoře v nezaměstnanosti, přičemž konkrétní podíl se pohybuje od 0,01 % až po 10 %. Závěr o nerovnoměrném rozložení podporuje i průměrný počet obdržených dotazů týkajících se této oblasti, který se na jednotlivých pobočkách ÚP pohybuje od 1 do 2 dotazů k 70 dotazům měsíčně (průměrně jde o 20 až 25 dotazů měsíčně). Situace se tedy mezi jednotlivými kraji dosti liší, přičemž nejčastěji se do styku s touto agendou dostávají krajské pobočky ÚP z krajů situovaných při hranicích s Německem a Rakouskem. Více než třetina poboček ÚP zmínila jako komplikující faktor v oblasti aplikace koordinačních nařízení nejasná pravidla rozhodování. To de facto potvrzuje výchozí hypotézu o tom, že i přes metodické vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí není situace v oblasti aplikace koordinačních nařízení zcela jasná. Pro většinu poboček ÚP (86 %) je dotazník pro určení státu bydliště výhradním zdrojem informací o situaci žadatele; skutečnosti nad rámec dotazníku zjišťuje méně než jedna pětina ÚP (14 %). Navzdory stěžejnímu významu dotazníku ale více než jedna třetina poboček ÚP žadatele o podporu v nezaměstnanosti žádným zvláštním (ústním nebo písemným) způsobem nepoučuje při vyplňování dotazníku o způsobu a důvodu osvědčování jejich bydliště. Jisté rozdíly se ukázaly i v oblasti zjišťovaní jednotlivých skutečností a dokladů potřebných pro prokázání bydliště. Téměř všechny krajské pobočky ÚP se shodly na tom, že k nejdůležitějším skutečnostem v tomto směru patří délka a nepřetržitost pobytu (četnost návratů do ČR) - tuto možnost uvedlo 13 ze 14 poboček ÚP. Alespoň polovina poboček ÚP se jako na podstatné skutečnosti shodla také na rodinné situaci a rodinných vazbách (pobyt manžela, manželky a dětí) a situaci ohledně bydlení (zda dotyčný v zahraničí bydlel na ubytovně, v ČR v nájmu nebo vlastnil nemovitost). Dále následovala plejáda různorodých skutečností (10), které považuje za důležité pouze jedna nebo dvě krajské pobočky ÚP. Různorodý je i katalog dokladů, které jsou z pohledu úřadu práce pro prokázání bydliště považovány za nejdůležitější. Více než polovina poboček ÚP se shodla na zásadní důležitosti dokladů o návratech do ČR (letenky, jízdenky), osm poboček ÚP shodně uvedlo způsob ubytování v ČR a v zahraničí (podnájem, vlastní dům). Na dalších jedenácti dokladech se shodla nanejvýš třetina poboček ÚP. Krajské pobočky ÚP se poněkud rozchází ve věcné podstatě jednotlivých skutečností a dokladů potřebných pro prokázání bydliště i v hodnocení toho, 15

16 zda jsou tyto skutečnosti nebo doklady stěžejní, nebo naopak pouze podružné. Tento nesoulad se konkrétně týká čtyř skutečností (1. vedení bankovního účtu, existence komerčního pojištění, stavebního spoření; 2. povaha činnosti v jiném členském státě EU - uzavření pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou; 3. registrace u lékaře; 4. zachování trvalého pobytu v ČR). Obdobně lze nalézt čtyři doklady, které hodnotí část poboček ÚP jako stěžejní a jiné krajské pobočky ÚP jako podružné (1. registrace u praktického lékaře; 2. letenky; 3. doklad o studiu dětí; 4. doklad o členství v klubech). Podíl zamítnutých žádostí o podporu v nezaměstnanosti k případům, kdy byla podpora v nezaměstnanosti přiznána, se na jednotlivých pobočkách ÚP pohybuje od 1 % až po 20 %, a průměrně dosahuje zhruba 11 %. Při určování státu bydliště žadatele o podporu v nezaměstnanosti spolupracují s jinými subjekty zhruba čtyři pětiny poboček ÚP, přičemž nejčastěji se jedná o zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Krajské pobočky ÚP jsou zahraničními institucemi rozhodujícími o dávkách v nezaměstnanosti oslovovány velmi zřídka. Hlavním informačním zdrojem pro pracovníky poboček ÚP jsou školení ze strany Úřadu práce ČR - generálního ředitelství, určená pro vedoucí pracovníky poboček ÚP, kteří následně školí své podřízené (tuto možnost uvedlo 11 poboček ÚP). Jak ale uváděli respondenti, školení probíhala zejména v minulosti a v současnosti jsou nahodilá a nepravidelná (jedna krajská pobočka ÚP zmínila, že žádná organizovaná školení neprobíhají). Častou formou získávání nových poznatků je také samostudium: MPSV a GŘ ÚP vydávají řídící normy a zveřejňují je na webovém portálu MPSV; pracovníkům jsou zasílána upozornění na nové materiály a na možnost jejich stažení k samostudiu. Dvě krajské pobočky ÚP ve svých návrzích explicitně uvedly, že by zlepšení jejich práce napomohlo častější proškolování a větší možnost vzdělávání v této problematice. C - Doporučení ochránce S ohledem na výše uvedené se jeví stávající praxe pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti jako poněkud nepřehledná a složitá a současně do jisté míry nejednotná či nedůsledná z pohledu státní správy. Byť jsem si vědom obtížnosti dané problematiky, rád bych upozornil na jisté limity, které vyplynuly z mého šetření. Rozhodl jsem se proto formulovat oblasti, ve kterých je v souladu s principy dobré správy (zejména vstřícnosti, předvídatelnosti a otevřenosti) a skutečnosti, že veřejná správa je službou veřejnosti, vhodné, dle mého názoru, nadále zvyšovat standard služeb pro (budoucího) žadatele o podporu v nezaměstnanosti. Počítám, že konkrétní podoba či nástroje budou předmětem následných diskuzí nejen ze strany metodického orgánu, ale i poboček Úřadu práce ČR. Na hledání cesty k optimálnímu řešení jsem připraven i nadále participovat. Z šetření, která jsem v dané oblasti provedl na základě podnětů konkrétních stěžovatelů, vyplývá poměrně vysoká míra neznalosti či neinformovanosti budoucích žadatelů o podporu v nezaměstnanosti, přičemž stávající informační zdroje nepovažuji za zcela dostačující. Především proto považuji za nezbytné výrazně uživatelsky zpřehlednit a zjednodušit obsah 16

17 Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou v současnosti uvedeny informace týkající se koordinačních nařízení v sekci EURES, 5 především pod odkazem Dávky v nezaměstnanosti EU - formulář U1(E301), U2(E303), ale i jinde. 6 Představuji si, že by na jednom místě např. formou praktických otázek a odpovědí mělo být vyčerpávajícím způsobem a přitom jednoduchým jazykem vysvětleno nejen, na co je třeba myslet před odjezdem z ČR za prací, ale rovněž například jaké dokumenty je vhodné si uschovávat během pobytu v zahraničí (doklady o četnostech návratu do ČR atd.). Užitečný by mohl být i slovník základních pojmů specifických pro danou oblast. V neposlední řadě považuji za důležité detailně objasnit, jak probíhá řízení o žádosti o podporu v ČR a jaká jsou jeho specifika, pokud uchazeč o zaměstnání poslední výdělečnou činnost vykonával v zahraničí: jaká je role dotazníku pro určení státu bydliště, co se rozumí bydlištěm, resp. středem (centrem) zájmů, co znamená koncentrace řízení, jaké doklady je třeba předložit atd. 7 Zdůrazněna by měla být informace, ať nezaměstnaní primárně zváží podání žádosti o dávky v nezaměstnanosti v zemi, kde naposledy pracovali, včetně vysvětlení toho, proč nemusí být přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR automatické. Kromě propracovaných informací v elektronické podobě by stálo za zvážení předávání těchto informací v tištěné podobě širšímu okruhu osob (např. lidem, kteří odjíždí za zaměstnáním do zahraničí a přijdou svoji situaci řešit na ÚP, či osobám, které se již ze zahraničí vrátily a před formální žádostí o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání kontaktují ÚP), ve formě informačních letáků, brožur atd. Současně by tyto materiály mohly být i k dispozici na nástěnkách kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR či jiných vhodných místech (občanské poradny, pracoviště zdravotních pojišťoven apod.). Dále se jeví jako potřebné najít možnost (zejména technického rázu), kterak ové či písemné dotazy jednotlivých osob, které se teprve hodlají zaevidovat jako uchazeči o zaměstnání, přiřadit k jejich případné budoucí evidenci, týkají-li se stejné otázky. U proběhlých osobních jednání s jednotlivci, kteří se nenacházejí v evidenci uchazečů o zaměstnání, je nezbytné důsledně vyhotovovat stručný záznam o jednání (např. i za užití jednoduchého formuláře pro snížení administrativní zátěže), který bude rovněž v případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání přiřaditelný ke konkrétní osobě. Úřad tak bude mít zdokladováno, jaké informace poskytl, čímž může posléze argumentovat v případě možných stížností na nesprávnost podaných informací. 5 I když lze z tohoto pojmu dovodit, že se nějakým způsobem vztahuje k Evropské unii, dávám ke zvážení, zda příslušnou sekci nenazvat jinak, aby bylo na první pohled bez pochybností zřejmé, jaký obsah je možné na příslušné stránce najít. 6 Dílčí informace obsahuje rovněž Příručka pro migrující osoby : (http://portal.mpsv.cz/eures/e301/prirucka_pro_migrujici_osoby.pdf) a informační list Ztráta zaměstnání : (http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/fakta/fs_nezamestnanost_ztrata_zamestnani.pdf), který ovšem zavádějícím způsobem uvádí, že po ukončení zaměstnání v jiné členské zemi může český občan uplatnit nárok na dávky v nezaměstnanosti také v ČR, jestliže má stále ve své vlasti bydliště (trvalý pobyt). 7 Za nevhodné pokládám formulace typu Toto určení (myšleno bydliště) je klíčové pro rozhodnutí, zda se na Vás bude vztahovat čl. 71 (1)(b)(ii) nař. 1408/71, nebo 65 (2) nař. 883/04, neboť takové sdělení je pro průměrné uchazeče o zaměstnání nesrozumitelné. 17

18 Všem krajským pobočkám Úřadu práce ČR dávám na zvážení posílení role speciálního konzultanta na problematiku koordinace, který by byl k dispozici nejen budoucím žadatelům o podporu v nezaměstnanosti, ale zejména samotným pracovníkům poboček ÚP. Možným řešením by bylo např. využít stávající síť EURES poradců, nicméně cílem je výrazně zviditelnit tyto osoby, zvýšit jejich vzájemnou spolupráci, posílit systém vzdělávání, tak aby se staly oporou pro kolegy i uchazeče. Tento model by mohl být, dle mého názoru, přínosný v určitých oblastech, resp. daný styčný důstojník by mohl vhodnou formou napomáhat sdílení informací v obdobných případech a usnadnil by vyhledávání informací pro pracovníky, kteří se s danou oblasti nesetkávají tak často. V návaznosti na předchozí bod navrhuji zavést pravidelné metodické porady Úřadu práce ČR - generálního ředitelství (eventuálně Ministerstva práce a sociálních věcí) s krajskými pobočkami ÚP (případně konzultace) nad aktuálními problémy a případy v oblasti aplikace koordinačních nařízení u dávek v nezaměstnanosti. Jelikož jádrem podnětů, kterými jsem se v minulosti zabýval, bylo ve značné míře určování státu bydliště, hrají informace zjišťované v dotazníku pro jeho určení významnou roli. Z podnětů stěžovatelů plyne na jedné straně nepochopení pojmu bydliště a z toho pramenící neuvědomění si, nakolik jsou zjišťované skutečnosti zásadní. Mám nicméně i obavu, že zaměstnanci kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v tomto ohledu ne vždy důsledně poskytují řádné poučení. S vědomím výše uvedeného a veden snahou, aby státní správa byla pro adresáty maximálně transparentní a předvídatelná, navrhuji revidovat stávající podobu dotazníku pro určení státu bydliště. 8 V první řadě bych ocenil jasné (a to např. i grafické) odlišení zásadních otázek a údajů rozhodných pro posuzování státu bydliště během posledního zaměstnání (tedy zejména délku pobytu v zahraničí, povahu a délku zaměstnání, charakter bydlení, rodinnou situaci) od otázek (řekněme) doplňkových či podružných, u nichž je navíc nezbytné buď přímo v dotazníku, nebo v příloze či poučení srozumitelně vysvětlit, proč je nad určitou dobu strávenou v zahraničí třeba dokládat více skutečností. Za zamyšlení a širší diskuzi stojí rovněž styl kladených otázek, jako vhodné se jeví otevřené otázky typu popište charakter svého zaměstnání, samozřejmě s adekvátním vysvětlením či nejčastějšími možnostmi. Z mého šetření rovněž vyplynulo, že některé skutečnosti (příkladem existence běžného účtu v ČR či různé formy spoření) hrají velmi zanedbatelnou roli, aniž by to ovšem bylo z dotazníku pro určení státu bydliště dostatečně zřejmé. Je proto otázkou, zda by neměly být vhodně přeformulovány například do závěrečné shrnující kategorie zastřešující všechny další možnosti zachování vazeb 9 s Českou republikou, které nicméně bez spojení s jinými skutečnostmi na prokázání zachování bydliště nestačí. V této souvislosti upozorňuji např. na to, že pokud uchazeč o zaměstnání na otázku č. 21 dotazníku pro určení státu bydliště odpoví, že si zachoval vazby k ČR, 8 Tento pojem by mohl být např. v úvodu dotazníku alespoň rámcově vymezen, včetně např. uvedení toho, jak jej chápat nelze (např. jako trvalý pobyt). 9 Rovněž u tohoto pojmu by bylo vhodné v dotazníku vysvětlit, že nejde např. o citové vazby apod. 18

19 je následně vyzván k uvedení a doložení zachování vazeb k ČR, např. členství v klubech, ponechání bankovního/jiného účtu, nájemní/podnájemní smlouva, hrazení poplatků aj. - domnívám se, že taková formulace evokuje dojem, že tyto demonstrativně uvedené skutečnosti o zachování bydliště svědčí. V odůvodnění rozhodnutí poboček ÚP i ministerstva se však často uvádí, že tyto údaje o bydlišti nevypovídají. Závěrem dávám na zvážení systematické ukotvení spolupráce Úřadu práce ČR s ostatními subjekty (například veřejnými zdravotními pojišťovnami) včetně těch zahraničních. Možným systémovým postupem ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí by na úrovni Evropské unie mohl být důraznější apel k užší a efektivnější spolupráci mezi státy, včetně vzájemné výměny zkušeností. D - Závěry Jak jsem již uvedl v úvodu své zprávy, cílem tohoto šetření bylo podrobit analýze některé praktické aspekty rozhodování poboček ÚP při žádostech o podporu v nezaměstnanosti za použití tzv. koordinačních nařízení. Ze šetření vyplynuly body, na kterých považuji za účelné nadále pracovat, přičemž je možné je shrnout následovně: [1] Zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. [2] Důsledná evidence dotazů potenciálních žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. [3] Revize stávající podoby dotazníku pro určení státu bydliště. [4] Zpracování podrobnějších písemných instrukcí a ústního poradenství k účelu a důležitosti dotazníku pro určení státu bydliště, které by byly přikládány žadatelům o podporu v nezaměstnanosti spolu s dotazníkem. [5] Posílení role speciálního konzultanta na problematiku koordinace, popř. EURES poradců - zviditelnění činnosti těchto osob, zvýšení jejich vzájemné spolupráce, intenzivnější vzdělávání apod. [6] Metodické ošetření spolupráce s ostatními subjekty včetně zahraničních. [7] Zavedení pravidelných metodických porad GŘ ÚP s krajskými pobočkami ÚP na dané téma. Své poznatky zasílám všem osloveným úřadům, kterým tímto velmi děkuji za spolupráci a cenné poznatky, které k dané problematice poskytly. Tato zpráva bude rovněž předána Úřadu práce ČR - generálnímu ředitelství a Ministerstvu práce a sociálních věcí. S ohledem na složitost problematiky si dovoluji požádat Úřad práce ČR - generální ředitelství, aby spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí otevřely diskuzi s krajskými pobočkami ÚP nade mnou navrženými body. O prvních výsledcích si dovoluji očekávat zprávu od Úřadu práce ČR - generálního ředitelství a Ministerstva práce a sociálních věcí do poloviny ledna Krajské pobočky ÚP prosím o vhodnou formu distribuce výše uvedených výstupů kontaktním pracovištím, tak aby bylo možné hledat přiléhavé řešení pro každé pracoviště s vědomím specifik konkrétních oblastí. Rovněž uvítám, pokud budou shrnuté poznatky námětem při metodické činnosti. Ocením rovněž zpětnou 19

20 vazbu od jednotlivých poboček ÚP, pokud se budou chtít jakkoliv vyjádřit k mým zjištěním či možným řešením. Na základě zjištěných skutečností zvážím své další kroky v této iniciativě, včetně možnosti osobního jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V I. čtvrtletí roku 2014 bych uvítal setkání u kulatého stolu v Kanceláři veřejného ochránce práv s krajskými pobočkami ÚP, Úřadem práce - generálním ředitelstvím i se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 20

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti 1 Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Podklady pro účastníky kulatého stolu konaného v Brně dne 7. dubna 2014 1 Představení šetření veřejného ochránce práv

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Koordinační nařízení v praxi Úřadu práce ČR při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Zápis z kulatého stolu konaného dne 7. dubna 2014 Brno - Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP) A. Informační činnost

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Dvě dávky na bydlení Úřad práce ČR zajišťuje výplatu dávek na bydlení ze dvou systémů: příspěvek na bydlení dávka ze systému státní sociální podpory

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Práce v zahraničí Na co byste neměli zapomenout Nezáleží na tom, do jaké země se chystáte odcestovat. Vždy je třeba vyřídit mnoho důležitých věcí. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu Návrh na uznání kvalifikace pro výkon regulované profese I. OSOBNÍ ÚDAJE (čitelně vyplnit např. tiskacím písmem černým nebo modrým ) Pan, paní ( nepotřebné škrtnout) 1. Příjmení užívané v současnosti 2.

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více