Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města."

Transkript

1 Analýza rozpočtu města Pohořelice 2.1 Charakteristika města Pohořelice Město Pohořelice leží v Jihomoravském kraji na řece Jihlavě. Je důležitou křižovatkou na trase Brno Vídeň. Má městské části, které tvoří obec Nová Ves a Smolín. Ke dni je zde hlášeno k trvalému pobytu obyvatel. Od je obcí s rozšířenou působností 1, tzv. obec III. typu, se správním obvodem zahrnující území obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice. 2 Velikost správního obvodu je obyvatel. Město zřídilo tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Pohořelice p.o., okres Břeclav. Sídlo MŠ je v Pohořelicích, ul. Hybešova 955. Zřízena s platností od , včetně školní jídelny, Základní škola Pohořelice, p.o., okres Břeclav. Sídlo ZŠ je v Pohořelicích, ul. Dlouhá 35. Zřízena s platností od , včetně školní jídelny a školní družiny. Obě příspěvkové organizace vykazují kladný hospodářský výsledek. Jsou jim poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu města. Mzdové prostředky jsou hrazeny ze státního rozpočtu-kapitola MŠMT ČR. V roce 2005 jsou tyto prostředky zasílány již prostřednictvím krajského rozpočtu. Do u 2004 procházely navíc rozpočtem města. Dalšími subjekty města jsou městská knihovna, městská policie, jednotka sboru dobrovolných hasičů, zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče, klub důchodců a penzion, ve kterém žijí dříve narození občané. Město dále založilo Pohořelickou o.p.s., se sídlem Vídeňská 699, Pohořelice. Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností byl Hlavní činností je provozování a správa bytů, údržba veřejného osvětlení, provoz sportovní haly a veřejného WC. Městský úřad se člení na devět odborů: Kancelář tajemníka, Odbor vnitřních věcí, Odbor finanční, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor životního prostředí, Útvar městského architekta a investic, Stavební úřad a územní plánování, Obecní živnostenský úřad, Odbor sociální a zdravotní. Celkem je zde začleněno 52 úředníků. Město je členem těchto společenství: Svazu měst a obcí ČR, Pacovská 31, Praha, jemuž v souladu s usnesením jeho představenstva, město v roce 2004 uhradilo částku 1,60 Kč na obyvatele a pevnou sazbu Kč, celkem tedy Kč. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. 3 Sdružení obcí Čistá Jihlava, Přibice 381, Přibice, kterému přispělo Kč v roce Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který byl založen v roce Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností v platném znění. 2 Zákon č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností v platném znění. 3 1

2 Jednotícím motivem DSO se stala snaha obcí o zlepšení životních podmínek v mikroregionu a jeho hospodářskou prosperitu. 4 Energetického sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM), se sídlem Kounicova 67, Brno, kterému v roce 2004 uhradilo členský příspěvek 0,42 Kč na obyvatele. Celkem tedy členský příspěvek činil Kč. Jedná se o zájmové sdružení obcí, jejímž cílem je výkon hlasovacích práv na valných hromadách E.ON, a.s. a JMP, a.s., koordinace a poradenství při řešení energetické infrastruktury obcí. 5 Město Pohořelice náklady a výnosy podnikatelské činnosti nevykazuje, veškeré jeho účetní operace jsou v hlavní rozpočtové činnosti. 2.2 Rozpočet města v roce 2005 Rozpočet města Pohořelice na 2005 je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy jsou předpokládány ve výši Kč, výdaje ,- Kč a financování ,- Kč. Vypracování návrhu rozpočtu města na 2005 vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Vedoucí finančního odboru spolu s panem starostou vyzval, z minulého rozpočtu, jim známé subjekty napojené na rozpočet města k podání požadavků a sdělení očekávání. Písemná výzva byla vypravena s termínem pro odpovědí do Již v průběhu u 2004 byly sepisovány vedoucím finančního odboru požadavky rady města, které nemohly být realizovány rozpočtem u Tyto požadavky uváděla rada města ve svých usneseních jako uvažované v roce Mimo tyto podklady byly do rozpočtu promítnuty aktuální požadavky starosty a místostarostky města. Byly také respektovány úvahy rozpočtového výhledu a platné smluvní závazky a pohledávky. V místech, kde nebylo možné vycházet z uzavřených smluv, příslibů a zákonných předpisů, byly příjmy a výdaje stanoveny na základě odborného odhadu vedoucím finančního odboru. Tento odhad respektuje zásadu opatrnosti, přihlíží k zajištění základního poslání městského úřadu a města jako takového. Především požadavek na jejich kontinuitu, neomezené trvání a dlouhodobě udržitelný rozvoj města. V rozpočtu nalezneme čtyři skupiny příjmů města, a to daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Stanovení daňových příjmů města vycházelo ze zákona o rozpočtovém určení daní a odborného odhadu (predikce daňových příjmů) Ministerstva financí ČR. Nedaňové příjmy byly odvozeny na základě uzavřených nájemních a ostatních smluv. Kapitálové příjmy zastupují především splátky bytů inkasované Pohořelickou o.p.s. a uvažované prodeje pozemků města. V případě přijatých dotací se jedná o krátký výčet, především neinvestičních na provoz a platy zaměstnanců (absolventská místa, dotace na úy z hypotečního úvěru). S ohledem na nízkou příjmovou stránku a nezvykle vysoké financování, které představují splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, byly běžné výdaje ve výši 77,5 mil. Kč pokryty s převisem pouze mírné rezervy 4,5 mil. Kč. Tato rezerva je promítnuta do podoby kapitálových výdajů. Dokončení investiční akce dobudování IS v lokal

3 Chaloupky, Moravské nám. a další ulice v Pohořelicích, na kterou byla v roce 2004 poskytnuta Ministerstvem financí ČR dotace ve výši 19 mil. Kč, si vyžádalo vícenáklady 1,1 mil. Kč. Z kapitálových výdajů nemůže být využito jiným způsobem 0,6 mil. Kč, neboť se jedná o přepokládané krytí (rezerva) nákladů spojených s jakoukoli havárií na životním prostředí a náklady na demolici staveb. Na nové investice se tedy v roce 2005 předpokládá uvolnění částky do 2,8 mil. Kč. V rozpočtu je vyčleněna rezerva výdajů v pravomoci rady města ve výši 50 tis. Kč, která jí bude sloužit pro neodkladnou úhradu nákladů na odstranění havarijních stavů (např. prasklé vodovodní nebo kanalizační potrubí apod.), ale také výdajů, které nejsou ve schváleném rozpočtu (např. provozní výdaj, investiční výdaj, projektová dokumentace, dotace subjektům apod.). Obdobně rezerva výdajů zastupitelstva města ve výši 100 tis. Kč. Uvedené rezervy jsou nízké, v průběhu u budou dle situace posilovány. V závěru u dojde k jejich rozpuštění pouze v případě kladného přebytku rozpočtu, neboť by město mohlo být na začátku u 2006 bez volných finančních prostředků. Velmi kladně můžeme hodnotit předcházení výše uvedené situaci a vyrovnávání celoročního nesouladu mezi příjmy a výdaji (cash-flow) tím, že město má zřízen kontokorentní účet s úvěrovým rámcem do výše 5 mil. Kč. Kontokorentní úvěr v žádném případě nezastupuje úvěr, není rozpočtován, neboť slouží jen a pouze k vyrovnávání časového nesouladu plnění příjmů a výdajů rozpočtu. V případě dalších výdajů na provoz či investičních akcí bude nutné zvážit snížení jiných výdajů, nebo realizaci kapitálových příjmů. V tomto případě bych doporučoval zastupitelstvu města schválit již dlouhodobě uvažovaný odprodej pozemků firmě Neria, a.s., stavební dvůr po firmě VHS Břeclav, s.r.o., objekt army v bývalých kasárnách aj. V rozpočtu jsou tyto příjmy již uvažovány, z opatrnosti podhodnoceny, ve výši 1,6 mil. Kč. Následující grafy zachycují strukturu příjmů a výdajů v relativním i absolutním vyjádření. Graf 2: Struktura příjmů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % přijaté dotace kapitálové nedaňové daňové mil. Kč daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace

4 Graf 3: Struktura výdajů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % kapitálové běžné mil. Kč běžné kapitálové Je nutné mít na paměti, že rozpočet je živým materiálem. Může být podle celkového vývoje měněn a přizpůsobován aktuálním vlivům a potřebám města. S touto skutečností souvisí provádění rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro provádění rozpočtových opatření, která vycházejí z faktu, že rozpočet je u příjmů tříděn na jednotlivé položky a paragrafy rozpočtové skladby, u výdajů se jedná o třídění na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Tyto tzv. závazné ukazatele jsou v rozpočtu, pro odstranění jakýchkoliv pochybností, zvýrazněny tučným písmem. Jednoduchá pravidla jsou následující: rozpočtová opatření bude provádět ZM v případech, kdy se budou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu. Jako doposud se bude ke každému návrhu rozpočtového opatření vyjadřovat finanční výbor zastupitelstva města, schvalování změn (přesuny), kdy se nebudou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu, bude na návrh vedoucího finančního odboru schvalovat rada města. 6 O provedených rozpočtových opatřeních bude informován finanční výbor zastupitelstva města, schvalování přijatých dotací bude provádět rada města; toto je účelné především pro přijetí dotací ze státního nebo krajského rozpočtu poskytnutých městu v závěru u. Rozpočet města na 2005 byl schválen zastupitelstvem města až 28. února Předtím byl podroben kritice vedení města, rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Jak již bylo upozorněno v závěru kapitoly 1.3, obec, která nemá schválen rozpočet před 1.1. následujícího u, musí stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium bylo schváleno zastupitelstvem města dne 13. prosince Základní pravidla rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí u 2005 byly následující 7 : rozpočtové hospodaření města, subjektů města a hospodaření městem zřízených organizací se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro 2004, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 7 Návrh základních pravidel rozpočtového provizoria vycházel z ustanovení 9 zákona číslo 218/2000 Sb., tzv. velká rozpočtová pravidla, podle kterých se obdobně za těchto okolností řídí hospodaření státního rozpočtu. 4

5 výdaje se uskutečňují do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria, výdaje rozpracovaných akcí u 2004 se uskutečňují v souladu s jejich harmonogramem prací a smluvními závazky. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Analýza příjmů rozpočtu Reálný odhad příjmů je pro sestavení rozpočtu, především pak pro plánování výdajů, velmi důležitý. Příjmy rozpočtu jsme již definovaly jako daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Mezi daňové příjmy patří podíl města na celostátním hrubém výnosu daní, místní a správní poplatky. V roce 2004 dosáhly daňové příjmy města z celostátního hrubého výnosu daní výše 31,5 mil. Kč, z toho daň z nemovitostí na území města 3,4 mil. Kč a daň z příjmů za město taktéž 3,4 mil. Kč. Města a obce daň z nemovitostí, které vlastní na území svých katastrálních území, neplatí. Město sice podává přiznání k dani z příjmů za město, ale daň neplatí. V závěru u 2004 byly daňové příjmy v rozpočtu přehodnoceny a odhadnuty podle predikce Ministerstva financí ČR. Rozdíl mezi predikcí a skutečností k je 0,3 mil. Kč. Je to dáno podhodnocením daňových příjmů, které byly o 1,6 mil. Kč vyšší, avšak nadhodnocením výnosu z DPH, který byl o 1,3 mil. Kč nižší. Rozdíl u DPH je pravděpodobně způsoben tím, že v červnu 2004 nastal mimořádný pokles celostátního inkasa DPH, což bylo způsobeno dopadem legislativních změn v souvislosti se vstupem ČR do EU. V dalších letech se již opakování tohoto stavu u DPH neočekává. Naopak zvýšený podíl u ostatních daní je pravděpodobně způsoben celostátním inkasem daní, které bylo o 15,3 mld. Kč vyšší než původní předpoklady. Při odhadu daňových příjmů v roce 2005 vychází rozpočet z predikce celostátního hrubého výnosu daní sdíleného obcemi v ČR v roce 2005, kterou předpokládá ministerstvo financí. Podíl, kterým se na těchto daňových výnosech účastní město Pohořelice je dán zákonem č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní v platném znění. Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 1. Především s ohledem na vysoký podíl daňových příjmů na celkových příjmech v letošním roce (42 %), je důležité tyto příjmy tímto způsobem reálně odhadovat. Místní poplatky v roce 2004 dosáhly 3,2 mil. Kč. Největší podíl náleží poplatku za likvidaci komunálního odpadu 1,8 mil. Kč a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 0,79 mil. Kč. Správní poplatky a poplatky ostatní přesáhly hranici 3 mil. Kč. Velký podíl tvoří správní poplatky spojené s provozováním výherních hracích přístrojů. Mezi nedaňové příjmy města patří příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku, přijaté splátky půjček, úy a dividendy, přijaté sankce. V roce 2004 dosáhly příjmy z pronájmu majetku města 7,9 mil. Kč. Splátky půjček od občanů do Bytového fondu Pohořelice 0,46 mil. Kč v souladu se splátkovým kalendářem. Úy ze zůstatku základního běžného účtu města byly 0,14 mil. Kč a Bytového fondu Pohořelice 0,07 mil. Kč. Dividendy z akcií u České spořitelny, a.s. činily 0,08 mil. Kč, což je o 45 % více než v roce Pokuty uložené ve správním řízení dosáhly 0,75 mil. Kč odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 5

6 Kapitálové příjmy města v roce 2004 tvořily příjmy z prodeje pozemků 2,5 mil. Kč. Příjem z prodeje stavebních pozemků ve druhé etapě ul. Zahradní činil 0,84 mil. Kč. Příjem z prodeje ploch pro výrobu firmě Salzer Holding (tiskárna Ueberreuter Print) 0,97 mil. Kč. Příjem v podobě příspěvků občanů na vybudování inženýrských sítí v lokalitě výstavby ul. Zahradní, II. etapa činil 6,9 mil. Kč. Splátky kupní ceny bytů, které do rozpočtu města inkasuje Pohořelická o.p.s., činily 1,8 mil. Kč. Druhá a poslední splátka za odprodej plynárenského zařízení města JMP, a.s. byla 2 mil. Kč. Přijaté dotace v roce 2004 dosáhly rekordních 72,8 mil. Kč. Z toho dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města na přímé náklady vzdělávání v ZŠ a MŠ a dotace na dávky sociální péče celkem 34,3 mil. Kč, příspěvek na výkon státní správy a školství 12,9 mil. Kč. Investiční dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 19 mil. Kč na dobudování inženýrských sítí a bezprašných vozovek v lokalitě Chaloupky, Moravské nám. a další ulice města Pohořelice. Splátka podílu obce Cvrčovice na nákladech vybudované kanalizace a ČOV Pohořelice-Cvrčovice ve výši 1 mil. Kč v souladu se splátkovým kalendářem. Dotace na platy od úřadu práce 0,57 mil. Kč. Dotace na volby do Evropského parlamentu, Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev v úhrnné výši 0,21 mil. Kč. Dotace Českomoravské hypoteční banky, a.s. na úy z úvěru na pořízení bytových domů na ul. Znojemská v Pohořelicích ve výši 0,42 mil. Kč. Dotace od obcí správního obvodu na žáky, kteří navštěvují základní školu města 0,48 mil. Kč. Následují dotace od Jihomoravského kraje. Dotace na opravu nemovité kulturní památky bývalý Hotel Pfann ve výši 0,08 mil. Kč. Dotace Pohořelickému pěveckému spolku Mužáci ve výši 0,03 mil. Kč. Dotace na zajištění Lékařské služby první pomoci 0,67 mil. Kč. Dotace na změnu č. 2 územního plánu města ve výši 0,13 mil. Kč, jejíž čerpání smlouva umožňuje v letošním roce. Tabulka 2: Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města (v Kč) Dotace\ Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na výkon státní správy obce III Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Celkem Graf 4: Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města (v mil. Kč) mil. Kč Příspěvek na VSS Příspěvek na školství Dotace na dávky soc.péče

7 V roce 2004 se příspěvek na výkon státní správy zvýšil mj. o 0,11 mil. Kč. Důvodem tohoto zvýšení jsou uzavřené dohody mezi městem Pohořelice a obcemi Loděnice, Branišovice, Odrovice a Malešovice o příslušnosti katastrálních území těchto obcí do působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Pohořelice. Výše příspěvku na výkon státní správy se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území. 9 Tabulka 3: Pevná sazba příspěvku na každých 100 obyvatel (v Kč) Působnost Sazba v Kč na 100 obyvatel obce obce s působností matričního úřadu obce s působností stavebního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů z Přílohy č. 9 k zákonu o státním rozpočtu ČR na příslušný. Příspěvek na výkon státní správy obce III., tj. obce s rozšířenou působností, se stanoví jako součin průměrného výdaje na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti těchto obcí a počtu těchto funkčních míst. Průměrný výdaj na funkční místo byl v roce 2003 stanoven na ,69 Kč, v roce 2004 a 2005 na ,47 Kč, což je růst o 5 %. Počet funkčních míst je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002, které přiznává městu Pohořelice celkem 27 funkčních míst. V souvislosti se vznikem obce III. skutečně došlo k nárůstu úředníků na městském úřadu z původních 25 na konečných 52 úředníků. Ve výdajích na 6171 Činnost místní správy můžeme zjistit běžné (provozní) náklady na 1 úředníka v roce Náklady dosáhly 19,522 mil. Kč na 52 úředníků, tj. na 1 úředníka ,08 Kč. Mohlo by se zdát, že výše příspěvku na 1 delimitované funkční místo je tedy dostačující, čemuž odpovídá příspěvek 9,469 mil. Kč. Pokud k tomuto příspěvku na výkon státní správy obce III. přičteme příspěvek na výkon státní správy 2,642 mil. Kč dostaneme celkový příspěvek ve výši 12,111 mil. Kč. Rozdílem nákladů a příspěvku zjistíme, že k pokrytí všech provozních nákladů 52 úředníků v roce 2004 vynaložilo město 7,411 mil. Kč vlastních zdrojů. Příspěvek na školství je výsledkem součinu počtu žáků základní a mateřské školy a příspěvkem na jednoho žáka. Příspěvek činil v roce 2003 jen 904,- Kč, v roce 2004 a 2005 již 1.221,- Kč. Město si provedlo kalkulaci provozních nákladů za 2003 na 1 žáka, přičemž se dostalo na částku 3.800,- Kč. Z toho je zřejmé, že příspěvek státu v roce 2003 pokrýval pouze necelou čtvrtinu celkových nákladů. Poptávka po dotacích na dávky sociální péče je každoročně Ministerstvem práce a sociálních věcí ve správním obvodu města Pohořelice podceněna. Objem vyplacených dávek se oproti předpokladu na začátku u 2003 zvýšil na jeho konci o 3,9 mil. Kč. V roce 2004 to bylo o 2,9 mil. Kč. Předpokládám, že v roce 2005 bude situace obdobná. 9 Příloha č. 9 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na

8 2.2.2 Analýza výdajů rozpočtu Největší podíl výdajů tvoří běžné výdaje, tj. ty, které jsou spojeny s provozem městského úřadu a organizací, jejichž zřizovatelem je město. Dále neinvestiční dotace neziskovým organizacím např. TJ Sokol Pohořelice, Dům dětí a mládeže Pohořelice aj. Menší podíl tvoří kapitálové výdaje, tj. ty, které vytvářejí nové hodnoty či slouží k nákupu nových věcí v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč. V roce 2004 bylo na platech a odvodech zaplaceno celkem 17,6 mil. Kč, z toho největší podíl tvoří městský úřad 12,4 mil. Kč, Útvar městského architekta a investic 2,3 mil. Kč, členové zastupitelstev 1,3 mil. Kč. Služby (plyn, voda, el.energie) 3,8 mil. Kč. Drobného dlouhodobého majetku v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč za kus se nakoupilo za 2 mil. Kč. Na opravy a udržování majetku bylo vynaloženo 1,7 mil. Kč. Náklady na materiál činili 1,5 mil. Kč, na úrocích z úvěrů a půjček 1,4 mil. Kč aj. Město Pohořelice podporuje činnost místních neziskových organizací, které se věnují dětem a mládeži, rozvíjejí kulturní a sportovní život města. V roce 2004 činily dotace neziskovým organizacím 1,17 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu města na 2005 je zapracována částka ve výši 1,2 mil. Kč. Přičemž rozdíl je dán dotací novému oddílu silových sportů TJ Sokol Pohořelice a Azylovému domu matek s dětmi v Břeclavi, který již v minulosti dotaci z rozpočtu města čerpal. Dotace byla zvýšena u Kynologického klubu, neboť klub v roce 2004 několikrát zasahoval při odchytu a dočasném umístění zatoulaných psů. Dotace ostatním spolkům zůstaly na úrovni u Analýza rozpočtů města v letech 2002 až 2004 V minulých letech byl velice stabilní poměr ve struktuře příjmů. V loňském roce tvořily největší podíl příjmů přijaté dotace, celých 51 % všech příjmů. Za nimi následují daňové příjmy s 27 %, poté nedaňové příjmy se 13 % a kapitálové příjmy s 9 %. Do grafu jsou doplněny průměry relativních hodnot příjmů obcí České republiky za Z uvedeného grafu jednoznačně vyplývá zvýšený podíl dotací na celkových příjmech města oproti jiným obcím na úkor daňových příjmů. Zajímavou skutečností je, při současném zachování poměru ve struktuře příjmů, že příjmy v absolutních částkách se výrazně liší. Tak např. v roce 2002 dosahovaly přijaté dotace 56,4 mil. Kč, v roce 2003 již 60,6 mil. Kč a v roce 2004 dokonce 72,8 mil. Kč. Přesto vzájemný poměr těchto příjmů rostl od u 2002 pouze nepatrně o 3 % a v roce 2004 o 2 %. 8

9 Graf 5: Struktura příjmů (v %) podíl v % přijaté dotace kapitálové nedaňové daňové Obce ČR Následující tabulka zachycuje jednotlivé druhy příjmů v absolutních částkách. Z tabulky je sestaven graf struktury příjmů v mil. Kč. Tabulka 4: Struktura příjmů (v Kč) Rok\Příjmy daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace Celkem , , , , , , , , , , , , , , ,98 Graf 6: Struktura příjmů (v mil. Kč) 80,00 70,00 60,00 mil. Kč 50,00 40,00 30,00 20,00 daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace 10,00 0, Druhou stránkou rozpočtu jsou jeho výdaje. Vzájemný poměr mezi běžnými a kapitálovými výdaji v roce 2002 byl 68:32, v roce 2003 se zvýšil podíl běžných výdajů na 77:23 a v roce 2004 běžné výdaje klesly na poměr 61:39. Struktura výdajů obcí v České 9

10 republice vykazuje v roce 2003 poměr běžných ku kapitálovým výdajům 71:29. Z tohoto průměru se vychýlil rozpočet u 2003, který je dán skutečností, že se obec s pověřeným úřadem stala od obcí s rozšířenou působností. Jedná se však o průměrnou hodnotu všech obcí, nikoli o průměrnou hodnotu 205 obcí s rozšířenou působností. Výše celkových kapitálových výdajů v roce 2002 souvisí především s dotací Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 17,785 mil. Kč na investiční akci Pohořelice-Cvrčovice, rozšíření ČOV II. etapa. V roce 2003 byly kapitálové výdaje spojeny s nákupem a rekonstrukcí nového sídla obce s rozšířenou působností. Výdaje byly kryty z příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 14,185 mil. Kč na zajištění výkonu státní správy obcí III. typu a část ve výši 1,2 mil. Kč z úvěru. V roce 2004 pokračovaly kapitálové výdaje především na sídlo městského úřadu. Byly kryty ze dvou úvěrů do celkové výši 19,8 mil. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 7 mil. Kč. Dále byly ovlivněny investiční dotací z Ministerstva financí ČR ve výši 19 mil. Kč na dobudování inženýrských sítí v lokalitě Chaloupky, Moravské nám. a další ulice města Pohořelice. Zajímavou skutečností může být následující zjednodušené srovnání. Jestliže si 100 % celkových výdajů rozdělíme na podíl běžných a kapitálových, můžeme říci, že v roce 2003 z každé desetikoruny zaplatilo město 7,70 na provoz a pouze 2,30 na investice. Jak již bylo uvedeno investiční akce byly hrazeny z dotací ve výši 20,2 mil. Kč, úvěrů ve výši 19,8 mil. Kč, příspěvků občanů ve výši 6,3 mil. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 13,4 mil. Kč. Příspěvky občanů sloužily k vybudování inženýrských sítí v lokalitě pro bydlení v Pohořelicích (ulice Zahradní, II. etapa). Graf 7: Struktura výdajů (v %) podíl v % kapitálové běžné Obce ČR Předcházející relativní srovnání uvedených ů neposkytuje celý obraz skutečnosti, v některých případech může situaci dokonce zkreslovat. Tak např. v roce 2003 sice tvořily běžné výdaje 77 % výdajů celkových, naproti tomu v roce 2004 klesly o 16 % na pouhých 61 %, přesto byly v roce 2004 o celé 4 mil. Kč vyšší. Dále kapitálové výdaje u 2004 byly pouze o 16 % vyšší, avšak vyšší o celých 33,2 mil. Kč! Tento rozdíl by pokryl kapitálové výdaje u 2002 či u

11 Následující tabulka zachycuje jednotlivé běžné a kapitálové výdaje v absolutních částkách. Z tabulky je sestaven graf struktury výdajů v mil. Kč. Tabulka 5: Struktura výdajů (v Kč) Rok\Výdaje běžné kapitálové Celkem , , , , , , , , ,67 Graf 8: Struktura výdajů (v mil. Kč) mil. Kč 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, běžné kapitálové V uvedených strukturách existují přijaté dotace a běžné výdaje, které ovlivňují celkovou výši příjmů a výdajů města. Rozpočet města pouze administrativně zatěžují. Jedná se o transferové prostředky státu přijaté dotace na přímé náklady vzdělávání v základní a mateřské škole, dále pak o transfery v podobě sociálních dávek převáděné městu v rámci souhrnného finančního vztahu se státním rozpočtem. Tyto prostředky jsou účelově vázány, tzn. nelze z nich hradit jiné než uvedené výdaje a nevyčerpaná část se vrací zpět do státního rozpočtu. Tabulka 6: Přímé náklady vzdělávání a dotace na dávky sociální péče (v Kč) Dotace\ Přímé náklady vzdělávání v ZŠ a MŠ Dotace na dávky sociální péče Celkem Dosud byly přímé náklady vzdělávání ZŠ a MŠ zasílány ze státního rozpočtu do rozpočtu Jihomoravského kraje, ten poté zaslal prostředky do rozpočtu města, jako jejich zřizovatele. Město následně zaslalo prostředky těmto školám. Tento způsob převádění státních peněz přes několik bankovních účtů byl obecně kritizován a vláčen médii. Jednak docházelo ke zbytečným platbám spojených s poplatky peněžních ústavů a v některých případech dokonce obce a města prostředky zadržovala a nepřeváděla je bez zbytečného 11

12 odkladu svým školám. Od letošního u tedy bude ze soustavy vyloučeno město a Jihomoravský kraj bude zasílat prostředky přímo školám. Můžeme porovnávat také běžné příjmy s běžnými výdaji a kapitálové příjmy s kapitálovými výdaji. Město Pohořelice v letech 2002 až 2004 kryje běžné výdaje běžnými příjmy s přebytkem, což lze považovat za zdravé hospodaření. Např. v roce 2004 činily běžné příjmy 109,3 mil. Kč, zatímco běžné výdaje pouze 93,7 mil. Kč. Splátky půjček a úvěrů ve výši 12,4 mil. Kč byly také uhrazeny z běžných příjmů. V následujících tabulkách se pokusíme porovnat příjmy a výdaje města u vybraných položek rozpočtů, které spolu věcně souvisejí (tzv. samofinancovatelnost). U ů 2003 a 2004 se jedná o skutečnost, v případě u 2005 o schválený rozpočet. Uváděná srovnání jsou hrubá čísla, která mají pouze ekonomický rámec. V žádném případě nechci zlehčovat význam třeba i ztrátových činností, jejichž společenský, kulturní a politický význam může být značný. Uvedená konfrontace je zajímavá a měla by vedení města motivovat k hlubší analýze příčin těchto ekonomických výsledků. Pro zpracování byly využity interní materiály města. Tabulka 7: Porovnání vybraných položek rozpočtu (v Kč) Položka\ Poplatek za likvidaci komun.odpadu , , ,00 Likvidace všech odpadů v obci , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Nárůst příjmů je způsoben zvýšením poplatku v roce 2004 a Nárůst výdajů v roce 2004 a následující je dán přesunem plnění do základní sazby DPH a růstem cen vstupů. Položka\ Poplatek ze psů , , ,00 Péče o opuštěné psy , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Nárůst příjmů je způsoben zvýšením poplatku v roce Položka\ Přijaté náhrady za odběr vody , , ,00 Studená voda-odběr z hydroglobu , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Náklady u 2005 pokračují v klesající tendenci nákladů let 2003 a V současné době se vyhodnocují náklady minulých let. Disproporce je částečně dána také časovým nesouladem mezi uskutečněnými náklady a jejich zpětným inkasem. Položka\ Dotace na Lékařskou službu první pomoci , ,00 0,00 Zajištění Lékařské služby první pomoci , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Zajištění LSPP si vyžaduje roční náklady kolem 670 tis. Kč. V letošním roce uvažuje Jihomoravský kraj s částečnou dotací, jejíž výše bude 376 tis. Kč. Náklad 180 tis. z prostředků města pokrývá pouze I. čtvrtletí t.r. Předmětem jednání zastupitelstva města dne 18.4.t.r. bylo z ekonomických důvodů zrušení LSPP přímo v Pohořelicích. Bylo rozhodnuto o zajištění této služby prostřednictvím Městské nemocnice zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník v platném znění. 12

13 v Hustopečích. Smluvně byly zajištěny také služby brněnských zařízení (stomatologická ambulance, centrum dětských nemocí, ambulance pro dospělé, sanitní služba). Položka\ Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Provoz Radničního sálu, kulturní středisko , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Zřízením kulturního střediska náklady v této oblasti dynamicky vzrostly. Pokles příjmů je způsoben zrušením prodejních akcí v Radničním sále. Položka\ Pronájem nebytových prostor , , ,00 Opravy a udržování nebytových prostor , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Město trvale zanedbává nebytový fond, což se v budoucnu projeví nutností realizovat značné náklady na opravu a údržbu. Tuto skutečnost si dovoluji označit bez nadsázky jako podceňovanou, časovanou bombu. Položka\ Bytové hospodářství-příjmy , , ,00 Bytové hospodářství-výdaje , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Položka\ Pronájem hřbitovních míst vč. služeb , , ,00 Správa hřbitovů 4 721, , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 V roce 2004 byla opravena márnice, v roce 2005 tvoří podstatnou část nákladů mzdové prostředky nově přijatého hrobníka. Položka\ Městská policie - sankční platby 5 100, , ,00 Městská policie - provoz , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Zvýšením počtu městských strážníků na tři progresivně vzrostou náklady především v letošním roce. Položka\ Zdravotní středisko (příjmy) , , ,00 Zdravotní středisko (výdaje) , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 V roce 2005 se předpokládá realizace bezbariérového vstupu (zdvižná plošina) v celkových nákladech 600 tis. Kč, podíl města bude činit až 400 tis. Kč. Současně je na akci požádáno o dotaci. Rozpočtové hospodaření města za příslušný kalendářní bylo vždy v souladu se zákonem 11 zakončeno schválením závěrečného účtu města, jehož součástí byla i zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města. Jaké byly závěry výsledků přezkoumání zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 13

14 hospodaření města? Nezávislý auditor Ing. Eva Zálešáková, číslo osvědčení KA ČR 0146, v jednotlivých letech hospodaření 2002 až 2004 nezjistila chyby a nedostatky Rozpočtový výhled města v letech 2006 až 2008 Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem města současně při schválení rozpočtu na 2005 dne 28. února Výhled je sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na 2006 až Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích města a měl by obsahovat údaje o potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. K problému měl by se dostaneme v závěru této kapitoly. Pro sestavení rozpočtového výhledu se vycházelo z rozpočtu u 2003, 2004, návrhu rozpočtu na 2005 a z již zmíněného splátkového kalendáře (viz graf č. 11). Rozpočtový výhled města na 2003 a 2004 naplňoval znaky spíše formálního rámce. Naproti tomu rozpočtový výhled na léta 2006 až 2008 je reálný a lze na jeho základě vytvořit propojení k rozpočtu na příslušný. V rozpočtovém výhledu je uvažován růst všech příjmů a běžných výdajů o 3 %. Toto tempo souvisí s tempem růstu cen, jak ze strany dodavatelů města tak ze strany města jako poskytovatele služeb. Předpokládám, že okruh splácených úvěrů a půjček, tj. financování, se nerozšíří. Kapitálové výdaje jsou pak výsledkem rozdílu těchto příjmů, běžných výdajů a financování. Je dodržena zásada, že je nutné pomocí příjmů nejdříve zabezpečit provoz města (běžné výdaje) a dodržet smluvní závazky (financování). Teprve poté lze naplňovat investiční plány (kapitálové výdaje) při zachování nezbytné výdajové rezervy. Cílem sestavení rozpočtového výhledu není a ani nemůže být přesný kalkul příjmů a výdajů rozpočtů let budoucích. Výhled se jim pokouší alespoň přiblížit. Představa, která byla výsledkem úvah, vychází ze stavu, který předpokládá neměnnost podmínek, za kterých byl sestavován. Lze předpokládat optimističtější verze budoucích rozpočtů, především proto, že ve výhledu nejsou zachyceny následující kapitálové příjmy a investiční dotace: příjmy z prodeje stavebních pozemků v lokalitě výstavby ul. Polní (cca 80 % tohoto příjmu se použije na výstavbu inženýrských sítí), příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně (část příjmů bude nutné zpět investovat do zóny-vybudování dalších inženýrských sítí), přijaté dotace ze státního rozpočtu a fondů na investiční výstavbu (je nutné počítat s možnou spoluúčastí města). S výše uvedenými příjmovými položkami není z opatrnosti počítáno, neboť jejich realizace nezávisí ani tak na městu, ale na jiných subjektech (občan, investor, stát či kraj) a nelze proto ani stanovit termín realizace. Tento přístup můžeme hodnotit kladně. Struktura příjmů a výdajů je v následujících letech zobrazena jako konstantní poměr podílu jednotlivých struktur na celku. Daňové příjmy 42 % celkových příjmů, za nimi 12 Vý vychází z 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO v platném znění. 14

15 následují přijaté dotace 36 %, poté nedaňové příjmy 17 % a kapitálové příjmy 5 %. Výdaje běžné 81 %, kapitálové výdaje 19 %. Jak již bylo řečeno tento poměr mohou zvrátit jedině mimořádné kapitálové příjmy z prodeje pozemků nebo účelové investiční dotace či investiční úvěry, jako tomu bylo v roce V každém případě růst o 3 % je reálný a zajišťuje trvale udržitelný rozvoj města. Především díky končící platnosti splátek úvěrů a půjček mohou v příštích letech růst výdaje na investice, které se mohou pohybovat okolo 19 mil. Kč. Tabulka 8: Struktura příjmů (v Kč) Rok\Příjmy daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Graf 9: Struktura příjmů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % mil. Kč daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace Tabulka 9: Struktura výdajů (v Kč) Rok\Výdaje běžné kapitálové Celkem Financování Rozdíl , , , ,89 0, , , , ,69 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 15

16 Graf 10: Struktura výdajů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % mil. Kč běžné kapitálové běžné kapitálové Rozpočtový výhled by měl obsahovat údaje o potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Z jednání zastupitelstva města Pohořelice na toto téma je zřejmé, že zastupitelé nepochybují o tom, že by nějaký plán investičních akcí měl být, co však jisté není je skutečnost, zda jsou schopni se na jeho obsahu dohodnout. Snad ani nejde o politické půtky a rozmíšky, ale spíše o rozdílné chápání priorit (např. více peněz do škol vs. opravy nebytového fondu). V úvodní kapitole 1.1 Pojetí rozpočtu obce byl rozpočet definován jako nástroj realizace koncepce municipální politiky na úrovni územní samosprávy, nástroj realizace volebních programů. Obávám se, že toto pojetí v případě rozpočtu města Pohořelice není identifikovatelné. Neexistuje strategický plán rozvoje města ani prohlášení zastupitelstva města o tom, jakým cílům se chce ve svém funkčním období přiblížit. Zastupitelstvo pouze existuje a reaguje na přicházející podněty. Jediným nástrojem rozvoje města je jeho územní plán. Dne t.r. schválilo zastupitelstvo města návrh zadání změny č. 2 územně plánovací dokumentace města, který obsahuje 46 dílčích změn. Jsou zde měněny způsoby využití území, rozšiřovány plochy výroby a plochy pro bydlení. Velká většina změn se přizpůsobuje požadavkům místních podnikatelů, kteří zde rozšiřují své aktivity. V případě ploch pro bydlení se jedná o záměry města zajistit dlouhodobou potřebu rodinné a bytové výstavby. Lokality jsou upřesňovány zastavovacími a urbanistickými studiemi. S růstem možných investičních výdajů v budoucnu, by stálo za úvahu, zda by tyto neměly mít již dnes nějakou reálnou podobu. Jednalo by se o soupis akcí (investiční akce, opravy a udržování nebytového a bytového fondu), jimž město dává prioritu a pro jejichž dosažení bude vynakládat maximum svých prostředků a lidských zdrojů. Z tohoto soupisu by se v kalendářním roce postupně dle možností akce realizovaly. Soupis by mohl být podle potřeby aktualizován a přehodnocen. 16

17 2.5 Zadluženost města a dluhová služba Zatím jsme hovořili pouze o příjmech a výdajích. S tím u rozpočtu územních samosprávných celků nevystačíme. Rozpočtová skladba zavádí třetí část rozpočtu, a tou je kategorie financování. Např. v roce 2004 se jednalo o zůstatky na účtech ve výši 4,99 mil. Kč a úvěrové prostředky ve výši 19,79 mil. Kč, které sloužily k úhradě výdajů souvisejících s rekonstrukcí sídla obce III., splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků činily 12,36 mil. Kč. Splátkový kalendář zachycuje podstatnou část financování. Jedná se o přijaté úvěry, půjčky, finanční výpomoci a jiné závazky města v porovnání s poskytnutými úvěry, půjčkami, finančními výpomocemi a jinými pohledávkami města. Tyto skutečnosti jsou zpracovány do jednoduchého splátkového kalendáře za období od u 2003 až do u Od u 2005 včetně se jedná o předpokládané hodnoty, které jsou v souladu s dosud uzavřenými smlouvami. V těchto závazcích a pohledávkách jsou uvedeny kreditní a debetní úy, které sice nenáležejí do kategorie financování, ale do výdajů a příjmů města. Charakter výdajů a příjmů mají také splátky pozemků a podíl nákladů na inženýrské sítě v průmyslové zóně města. Cílem splátkového kalendáře totiž není zachytit pouze složky financování, ale všechny podstatné (kapitálové) smluvní závazky a pohledávky města, které mají dopad do jeho příjmové a výdajové stránky. Deficit rozpočtu, který v minulosti vznikal z důvodu realizace nutných investičních výdajů, byl vykryt úvěrovými zdroji. Deficit samozřejmě přesahuje roční hospodaření, proto postupem let přerostl do obecního dluhu (viz dále). Ze splátkového kalendáře je sestaven následující graf, ze kterého jednoznačně vyplývá, že největší objem splátek čeká město v letošním roce, celých 23,15 mil. Kč. Tento zvýšený objem je na úkor možné realizace nových investičních akcí. Graf 11: Závazky a pohledávky města v letech 2003 až 2013 (splátkový kalendář) Miliony Kč Závazky 16,08 15,32 23,15 8,33 7,71 7,59 7,47 7,17 1,03 0,39 0,39 Pohledávky 7,11 5,94 4,78 5,15 3,58 2,90 2,19 1,64 0,07 0,00 0,00 Rozdíl 8,97 9,38 18,37 3,18 4,12 4,69 5,28 5,54 0,96 0,39 0,39 17

18 Lze předpokládat, že zadluženost města se bude negativně promítat do hodnoty ukazatele dluhové služby. Hodnota ukazatele dluhové služby města k datu v roce 2003 a 2004 uvedená v tabulce č. 2 zobrazuje skutečnost. V případě u 2005 a následující se jedná o údaje schváleného rozpočtu města, resp. odhadované údaje vycházející ze schváleného rozpočtového výhledu města na 2006 až 2008 a splátkového kalendáře. Tabulka 10: Výpočet ukazatele dluhové služby města (v %) (v Kč) Č.ř. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Rok 2003 Rok 2004 Rok daňové příjmy (po konsolidaci) třída , , ,00 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída , , ,00 3 přijaté dotace-finanční vztah položka , , ,00 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř , , ,00 5 Úy položka , , ,00 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx , , ,00 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř , , ,00 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř. 8 děleno ř. 4 * ,77 15,78 25,19 Č.ř. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Rok 2006 Rok 2007 Rok daňové příjmy (po konsolidaci) třída , , ,02 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída , , ,57 3 přijaté dotace-finanční vztah položka , , ,00 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř , , ,59 5 Úy položka , , ,60 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx , , ,00 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř , , ,60 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř. 8 děleno ř. 4 * 100 8,55 7,74 7,46 V řádku číslo 3 pro y 2006 až 2008 je hodnota u 2005 navýšena o 2,9 mil. Kč na dávky sociální péče, neboť v závěru u ministerstvo práce a sociálních věcí tyto zvýšené potřeby vždy dokrývá. V tomto řádku jsou ponechány objemy dotací na dávky sociální péče (výrazně přes 16 mil. Kč), přestože s nimi město nemůže volně disponovat, tj. nemůže s nimi hradit splátky úvěrů a úů aj. V roce 2002 činila dluhová služba 17,39 %. V této souvislosti je nutno zmínit, že v řádku číslo 3 u 2003 není uvedeno 668 tis. Kč, tj. příspěvek na dvě funkční místa obce III., neboť tato částka byla určena městu pod položkou 4111, která nevstupuje do výpočtu. Totéž platí pro 2005, kdy není v rámci souhrnného finančního vztahu se státním rozpočtem na řádku číslo 3 uvedeno navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 5 %, tj. o 473 tis. Kč. Tyto prostředky budou zapracovány do schváleného rozpočtu města až rozpočtovým opatřením č. 1/2005 na položce Z důvodu opatrnosti není v letech 2006 až 2008 počítáno s 5 % navýšením příspěvku na výkon státní správy. 18

19 Z uvedených výpočtů je zřejmé, že město v roce 2005 a ani v dalších letech magickou hranici 30 % nepřekročí. V České republice je k celkem obcí a měst. V Jihomoravském kraji je celkem 646 obcí a měst, z toho 304 obcí a měst má dluhovou službu. Dluhovou službu do 30 % vykazuje 286 obcí a měst. Těchto 646 obcí dosahuje k zadlužení ve výši 9.029,4 mil. Kč (z toho města nad 100 tis. obyvatel 6.378,7 mil. Kč), což je 12,82 % celorepublikového dluhu obcí. Velikostní kategorie obcí v Jihomoravském kraji od 2001 do 5000 obyvatel, kam patří i město Pohořelice, vytváří k zadlužení ve výši 676,9 mil. Kč. Dluh města k tomuto datu je 68,8 mil. Kč, což je 10,2 % celkového dluhu těchto obcí Jihomoravského kraje. Počet obcí v Jihomoravském kraji v kategorii od 2001 do 5000 obyvatel je 56 (vč. Pohořelic), tzn. průměrná výše dluhu zbývajících 55 obcí je 11,1 mil. Kč a podíl tohoto dluhu obcí na celkovém dluhu je pouze 1,6 %. Tabulka 11: Přehled o zadluženosti obcí České republiky k Obec ČR velikost.kategorie obyv. (bez Pohořelic) počet zadluž. obcí ČR dluh celkem (mil. Kč) dluh (mil. Kč) dluh (%) ,7 14,8*) 0,29*) Pohořelice 1 68,8 68,8 1,37 Celkem ,5 - - *) aritmetický průměr Obdobně jako se poměřuje státní dluh vztažený k počtu obyvatel České republiky, kdy někdo tvrdí: Na jeho splacení by každý občan Česka musel přispět částkou přes 60 tisíc korun 13, můžeme toto analogicky učinit v případě obecního dluhu. Následující tabulky kalkulují hrubý a čistý obecní dluh města na jednoho obyvatele. Tabulka 12: Hrubý obecní dluh města na 1 obyvatele (v Kč) Zůstatek k datu Přijaté úvěry, půjčky a fin.výpomoci , , , ,65 Počet obyvatel *) Hrubý obecní dluh města na 1 obyvatele Kč Kč Kč Kč *) odhad Tabulka 13: Čistý obecní dluh města na 1 obyvatele (v Kč) Zůstatek k datu Přijaté úvěry, půjčky a fin.výpomoci , , , ,65 Poskytnuté úvěry, půjčky a fin.výpomoci , , , ,00 Počet obyvatel *) Čistý obecní dluh města na 1 obyvatele Kč Kč Kč Kč *) odhad Obdobně jako je tomu u většiny obcí, také město Pohořelice zajišťuje úvěrové zdroje nemovitostmi typu sídlo obecního úřadu, budovy základní a mateřské školy, sídlo základní 13 VAVROŇ, J. Státní dluh vzrostl na 618 miliard. Právo, 2005, roč. 15, č. 83, s

20 umělecké školy, speciální školy a další nebytové prostory města. Společně s budovami jsou zastaveny pozemky pod těmito stavbami. Následující tabulka zachycuje skutečnost, že velká část nemovitostí města slouží jako zajišťovací prostředek úvěrových zdrojů. V roce 2002 bylo 45 % a v roce 2005 již pouze 23 % všech nemovitostí města v účetní hodnotě zastavena. V roce 2005 dojde k podstatnému snížení hodnoty zástav, neboť bude splacen zůstatek půjčky od SFŽP ČR, a na základě kvitance bude proveden výmaz velkého počtu zástav z katastru nemovitostí. Tabulka 14: Zastavené nemovitosti města (v mil. Kč) Č.ř. Položka\stav k datu Zastavené nemovitosti města 101,04 101,04 103,68 61,80 2 z toho - budovy 98,48 98,48 101,17 61, pozemky 2,55 2,55 2,51 0,32 4 Účetní hodnota nemovit.města 1 ) 224,81 237,39 271,00 271,00 2 ) 5 z toho - budovy 204,05 211,96 241,40 241, pozemky 20,76 25,43 29,60 29,60 7 Aktiva celkem 606,20 626,67 674,25 674,25 8 Podíl ř. 1 děleno ř. 4 (%) Podíl ř. 2 děleno ř. 5 (%) Podíl ř. 3 děleno ř. 6 (%) Podíl ř. 1 děleno ř. 7 (%) ) Město v souladu s účetními předpisy pořizovací hodnotu svého majetku neodepisuje ) stav k Shrnutí kapitoly V této kapitole jsme se seznámili s hospodařením jedné z obcí s rozšířenou působností, a to s městem Pohořelice. Hospodaření města bylo od denominováno na hospodaření, které musí zajistit výkon státní správy pro svůj správní obvod. Co se týkalo dopadů na jeho hospodaření byl zmíněn jen ten, který souvisí s jeho zadlužeností, a to s přijetím úvěrových prostředků na úhradu výdajů souvisejících s rekonstrukcí sídla obce III. ve výši 19,79 mil. Kč. V příjmové stránce došlo k jednorázovému navýšení prostředků o dotace ze státního rozpočtu na tuto reformu veřejné správy. Naproti tomu se jako trvalý zdroj příjmů jeví příspěvek na výkon státní správy, který má rostoucí tendenci. Hospodaření města v letošním roce je zaměřeno především na pokrytí běžných výdajů souvisejících s provozem městského úřadu, organizací, jejichž je město zřizovatelem a neinvestiční dotace neziskovým organizacím. Výše splátek dlouhodobě přijatých půjčených prostředků v letošním roce dosahuje rekordních 23,15 mil. Kč. Povinnost města dodržet jejich smluvní splatnost si v letošním roce vyžádala podstatné snížení investičních výdajů na pouhých 4,5 mil. Kč. Naproti tomu, ale můžeme konstatovat, že město své hospodaření zodpovědně přizpůsobuje smluvním závazkům, které v minulosti přijalo a není proto v prodlení s jejich plněním. Pro získání přehledu o hospodaření města v minulých letech jsem provedl analýzu rozpočtů města v letech 2002 až Struktura příjmů města byla v relativním srovnání zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov IČO: 00287971 Závěrečný účet obce za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Žeranovice

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Obsah: 1 Hospodaření obce... 1 1.1 Rozpočet, plnění rozpočtu... 1 1.2 Majetek obce... 2 2 Dlouhodobé závazky - úvěry... 2 2.1 Úvěr za bytovou

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více