Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města."

Transkript

1 Analýza rozpočtu města Pohořelice 2.1 Charakteristika města Pohořelice Město Pohořelice leží v Jihomoravském kraji na řece Jihlavě. Je důležitou křižovatkou na trase Brno Vídeň. Má městské části, které tvoří obec Nová Ves a Smolín. Ke dni je zde hlášeno k trvalému pobytu obyvatel. Od je obcí s rozšířenou působností 1, tzv. obec III. typu, se správním obvodem zahrnující území obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice. 2 Velikost správního obvodu je obyvatel. Město zřídilo tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Pohořelice p.o., okres Břeclav. Sídlo MŠ je v Pohořelicích, ul. Hybešova 955. Zřízena s platností od , včetně školní jídelny, Základní škola Pohořelice, p.o., okres Břeclav. Sídlo ZŠ je v Pohořelicích, ul. Dlouhá 35. Zřízena s platností od , včetně školní jídelny a školní družiny. Obě příspěvkové organizace vykazují kladný hospodářský výsledek. Jsou jim poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu města. Mzdové prostředky jsou hrazeny ze státního rozpočtu-kapitola MŠMT ČR. V roce 2005 jsou tyto prostředky zasílány již prostřednictvím krajského rozpočtu. Do u 2004 procházely navíc rozpočtem města. Dalšími subjekty města jsou městská knihovna, městská policie, jednotka sboru dobrovolných hasičů, zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče, klub důchodců a penzion, ve kterém žijí dříve narození občané. Město dále založilo Pohořelickou o.p.s., se sídlem Vídeňská 699, Pohořelice. Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností byl Hlavní činností je provozování a správa bytů, údržba veřejného osvětlení, provoz sportovní haly a veřejného WC. Městský úřad se člení na devět odborů: Kancelář tajemníka, Odbor vnitřních věcí, Odbor finanční, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor životního prostředí, Útvar městského architekta a investic, Stavební úřad a územní plánování, Obecní živnostenský úřad, Odbor sociální a zdravotní. Celkem je zde začleněno 52 úředníků. Město je členem těchto společenství: Svazu měst a obcí ČR, Pacovská 31, Praha, jemuž v souladu s usnesením jeho představenstva, město v roce 2004 uhradilo částku 1,60 Kč na obyvatele a pevnou sazbu Kč, celkem tedy Kč. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. 3 Sdružení obcí Čistá Jihlava, Přibice 381, Přibice, kterému přispělo Kč v roce Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který byl založen v roce Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností v platném znění. 2 Zákon č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností v platném znění. 3 1

2 Jednotícím motivem DSO se stala snaha obcí o zlepšení životních podmínek v mikroregionu a jeho hospodářskou prosperitu. 4 Energetického sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM), se sídlem Kounicova 67, Brno, kterému v roce 2004 uhradilo členský příspěvek 0,42 Kč na obyvatele. Celkem tedy členský příspěvek činil Kč. Jedná se o zájmové sdružení obcí, jejímž cílem je výkon hlasovacích práv na valných hromadách E.ON, a.s. a JMP, a.s., koordinace a poradenství při řešení energetické infrastruktury obcí. 5 Město Pohořelice náklady a výnosy podnikatelské činnosti nevykazuje, veškeré jeho účetní operace jsou v hlavní rozpočtové činnosti. 2.2 Rozpočet města v roce 2005 Rozpočet města Pohořelice na 2005 je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy jsou předpokládány ve výši Kč, výdaje ,- Kč a financování ,- Kč. Vypracování návrhu rozpočtu města na 2005 vycházelo z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Vedoucí finančního odboru spolu s panem starostou vyzval, z minulého rozpočtu, jim známé subjekty napojené na rozpočet města k podání požadavků a sdělení očekávání. Písemná výzva byla vypravena s termínem pro odpovědí do Již v průběhu u 2004 byly sepisovány vedoucím finančního odboru požadavky rady města, které nemohly být realizovány rozpočtem u Tyto požadavky uváděla rada města ve svých usneseních jako uvažované v roce Mimo tyto podklady byly do rozpočtu promítnuty aktuální požadavky starosty a místostarostky města. Byly také respektovány úvahy rozpočtového výhledu a platné smluvní závazky a pohledávky. V místech, kde nebylo možné vycházet z uzavřených smluv, příslibů a zákonných předpisů, byly příjmy a výdaje stanoveny na základě odborného odhadu vedoucím finančního odboru. Tento odhad respektuje zásadu opatrnosti, přihlíží k zajištění základního poslání městského úřadu a města jako takového. Především požadavek na jejich kontinuitu, neomezené trvání a dlouhodobě udržitelný rozvoj města. V rozpočtu nalezneme čtyři skupiny příjmů města, a to daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Stanovení daňových příjmů města vycházelo ze zákona o rozpočtovém určení daní a odborného odhadu (predikce daňových příjmů) Ministerstva financí ČR. Nedaňové příjmy byly odvozeny na základě uzavřených nájemních a ostatních smluv. Kapitálové příjmy zastupují především splátky bytů inkasované Pohořelickou o.p.s. a uvažované prodeje pozemků města. V případě přijatých dotací se jedná o krátký výčet, především neinvestičních na provoz a platy zaměstnanců (absolventská místa, dotace na úy z hypotečního úvěru). S ohledem na nízkou příjmovou stránku a nezvykle vysoké financování, které představují splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, byly běžné výdaje ve výši 77,5 mil. Kč pokryty s převisem pouze mírné rezervy 4,5 mil. Kč. Tato rezerva je promítnuta do podoby kapitálových výdajů. Dokončení investiční akce dobudování IS v lokal

3 Chaloupky, Moravské nám. a další ulice v Pohořelicích, na kterou byla v roce 2004 poskytnuta Ministerstvem financí ČR dotace ve výši 19 mil. Kč, si vyžádalo vícenáklady 1,1 mil. Kč. Z kapitálových výdajů nemůže být využito jiným způsobem 0,6 mil. Kč, neboť se jedná o přepokládané krytí (rezerva) nákladů spojených s jakoukoli havárií na životním prostředí a náklady na demolici staveb. Na nové investice se tedy v roce 2005 předpokládá uvolnění částky do 2,8 mil. Kč. V rozpočtu je vyčleněna rezerva výdajů v pravomoci rady města ve výši 50 tis. Kč, která jí bude sloužit pro neodkladnou úhradu nákladů na odstranění havarijních stavů (např. prasklé vodovodní nebo kanalizační potrubí apod.), ale také výdajů, které nejsou ve schváleném rozpočtu (např. provozní výdaj, investiční výdaj, projektová dokumentace, dotace subjektům apod.). Obdobně rezerva výdajů zastupitelstva města ve výši 100 tis. Kč. Uvedené rezervy jsou nízké, v průběhu u budou dle situace posilovány. V závěru u dojde k jejich rozpuštění pouze v případě kladného přebytku rozpočtu, neboť by město mohlo být na začátku u 2006 bez volných finančních prostředků. Velmi kladně můžeme hodnotit předcházení výše uvedené situaci a vyrovnávání celoročního nesouladu mezi příjmy a výdaji (cash-flow) tím, že město má zřízen kontokorentní účet s úvěrovým rámcem do výše 5 mil. Kč. Kontokorentní úvěr v žádném případě nezastupuje úvěr, není rozpočtován, neboť slouží jen a pouze k vyrovnávání časového nesouladu plnění příjmů a výdajů rozpočtu. V případě dalších výdajů na provoz či investičních akcí bude nutné zvážit snížení jiných výdajů, nebo realizaci kapitálových příjmů. V tomto případě bych doporučoval zastupitelstvu města schválit již dlouhodobě uvažovaný odprodej pozemků firmě Neria, a.s., stavební dvůr po firmě VHS Břeclav, s.r.o., objekt army v bývalých kasárnách aj. V rozpočtu jsou tyto příjmy již uvažovány, z opatrnosti podhodnoceny, ve výši 1,6 mil. Kč. Následující grafy zachycují strukturu příjmů a výdajů v relativním i absolutním vyjádření. Graf 2: Struktura příjmů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % přijaté dotace kapitálové nedaňové daňové mil. Kč daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace

4 Graf 3: Struktura výdajů (v %, v mil. Kč) Miliony podíl v % kapitálové běžné mil. Kč běžné kapitálové Je nutné mít na paměti, že rozpočet je živým materiálem. Může být podle celkového vývoje měněn a přizpůsobován aktuálním vlivům a potřebám města. S touto skutečností souvisí provádění rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro provádění rozpočtových opatření, která vycházejí z faktu, že rozpočet je u příjmů tříděn na jednotlivé položky a paragrafy rozpočtové skladby, u výdajů se jedná o třídění na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Tyto tzv. závazné ukazatele jsou v rozpočtu, pro odstranění jakýchkoliv pochybností, zvýrazněny tučným písmem. Jednoduchá pravidla jsou následující: rozpočtová opatření bude provádět ZM v případech, kdy se budou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu. Jako doposud se bude ke každému návrhu rozpočtového opatření vyjadřovat finanční výbor zastupitelstva města, schvalování změn (přesuny), kdy se nebudou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu, bude na návrh vedoucího finančního odboru schvalovat rada města. 6 O provedených rozpočtových opatřeních bude informován finanční výbor zastupitelstva města, schvalování přijatých dotací bude provádět rada města; toto je účelné především pro přijetí dotací ze státního nebo krajského rozpočtu poskytnutých městu v závěru u. Rozpočet města na 2005 byl schválen zastupitelstvem města až 28. února Předtím byl podroben kritice vedení města, rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Jak již bylo upozorněno v závěru kapitoly 1.3, obec, která nemá schválen rozpočet před 1.1. následujícího u, musí stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium bylo schváleno zastupitelstvem města dne 13. prosince Základní pravidla rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí u 2005 byly následující 7 : rozpočtové hospodaření města, subjektů města a hospodaření městem zřízených organizací se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro 2004, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 7 Návrh základních pravidel rozpočtového provizoria vycházel z ustanovení 9 zákona číslo 218/2000 Sb., tzv. velká rozpočtová pravidla, podle kterých se obdobně za těchto okolností řídí hospodaření státního rozpočtu. 4

5 výdaje se uskutečňují do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria, výdaje rozpracovaných akcí u 2004 se uskutečňují v souladu s jejich harmonogramem prací a smluvními závazky. rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Analýza příjmů rozpočtu Reálný odhad příjmů je pro sestavení rozpočtu, především pak pro plánování výdajů, velmi důležitý. Příjmy rozpočtu jsme již definovaly jako daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Mezi daňové příjmy patří podíl města na celostátním hrubém výnosu daní, místní a správní poplatky. V roce 2004 dosáhly daňové příjmy města z celostátního hrubého výnosu daní výše 31,5 mil. Kč, z toho daň z nemovitostí na území města 3,4 mil. Kč a daň z příjmů za město taktéž 3,4 mil. Kč. Města a obce daň z nemovitostí, které vlastní na území svých katastrálních území, neplatí. Město sice podává přiznání k dani z příjmů za město, ale daň neplatí. V závěru u 2004 byly daňové příjmy v rozpočtu přehodnoceny a odhadnuty podle predikce Ministerstva financí ČR. Rozdíl mezi predikcí a skutečností k je 0,3 mil. Kč. Je to dáno podhodnocením daňových příjmů, které byly o 1,6 mil. Kč vyšší, avšak nadhodnocením výnosu z DPH, který byl o 1,3 mil. Kč nižší. Rozdíl u DPH je pravděpodobně způsoben tím, že v červnu 2004 nastal mimořádný pokles celostátního inkasa DPH, což bylo způsobeno dopadem legislativních změn v souvislosti se vstupem ČR do EU. V dalších letech se již opakování tohoto stavu u DPH neočekává. Naopak zvýšený podíl u ostatních daní je pravděpodobně způsoben celostátním inkasem daní, které bylo o 15,3 mld. Kč vyšší než původní předpoklady. Při odhadu daňových příjmů v roce 2005 vychází rozpočet z predikce celostátního hrubého výnosu daní sdíleného obcemi v ČR v roce 2005, kterou předpokládá ministerstvo financí. Podíl, kterým se na těchto daňových výnosech účastní město Pohořelice je dán zákonem č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní v platném znění. Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 1. Především s ohledem na vysoký podíl daňových příjmů na celkových příjmech v letošním roce (42 %), je důležité tyto příjmy tímto způsobem reálně odhadovat. Místní poplatky v roce 2004 dosáhly 3,2 mil. Kč. Největší podíl náleží poplatku za likvidaci komunálního odpadu 1,8 mil. Kč a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 0,79 mil. Kč. Správní poplatky a poplatky ostatní přesáhly hranici 3 mil. Kč. Velký podíl tvoří správní poplatky spojené s provozováním výherních hracích přístrojů. Mezi nedaňové příjmy města patří příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku, přijaté splátky půjček, úy a dividendy, přijaté sankce. V roce 2004 dosáhly příjmy z pronájmu majetku města 7,9 mil. Kč. Splátky půjček od občanů do Bytového fondu Pohořelice 0,46 mil. Kč v souladu se splátkovým kalendářem. Úy ze zůstatku základního běžného účtu města byly 0,14 mil. Kč a Bytového fondu Pohořelice 0,07 mil. Kč. Dividendy z akcií u České spořitelny, a.s. činily 0,08 mil. Kč, což je o 45 % více než v roce Pokuty uložené ve správním řízení dosáhly 0,75 mil. Kč odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 5

6 Kapitálové příjmy města v roce 2004 tvořily příjmy z prodeje pozemků 2,5 mil. Kč. Příjem z prodeje stavebních pozemků ve druhé etapě ul. Zahradní činil 0,84 mil. Kč. Příjem z prodeje ploch pro výrobu firmě Salzer Holding (tiskárna Ueberreuter Print) 0,97 mil. Kč. Příjem v podobě příspěvků občanů na vybudování inženýrských sítí v lokalitě výstavby ul. Zahradní, II. etapa činil 6,9 mil. Kč. Splátky kupní ceny bytů, které do rozpočtu města inkasuje Pohořelická o.p.s., činily 1,8 mil. Kč. Druhá a poslední splátka za odprodej plynárenského zařízení města JMP, a.s. byla 2 mil. Kč. Přijaté dotace v roce 2004 dosáhly rekordních 72,8 mil. Kč. Z toho dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města na přímé náklady vzdělávání v ZŠ a MŠ a dotace na dávky sociální péče celkem 34,3 mil. Kč, příspěvek na výkon státní správy a školství 12,9 mil. Kč. Investiční dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 19 mil. Kč na dobudování inženýrských sítí a bezprašných vozovek v lokalitě Chaloupky, Moravské nám. a další ulice města Pohořelice. Splátka podílu obce Cvrčovice na nákladech vybudované kanalizace a ČOV Pohořelice-Cvrčovice ve výši 1 mil. Kč v souladu se splátkovým kalendářem. Dotace na platy od úřadu práce 0,57 mil. Kč. Dotace na volby do Evropského parlamentu, Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev v úhrnné výši 0,21 mil. Kč. Dotace Českomoravské hypoteční banky, a.s. na úy z úvěru na pořízení bytových domů na ul. Znojemská v Pohořelicích ve výši 0,42 mil. Kč. Dotace od obcí správního obvodu na žáky, kteří navštěvují základní školu města 0,48 mil. Kč. Následují dotace od Jihomoravského kraje. Dotace na opravu nemovité kulturní památky bývalý Hotel Pfann ve výši 0,08 mil. Kč. Dotace Pohořelickému pěveckému spolku Mužáci ve výši 0,03 mil. Kč. Dotace na zajištění Lékařské služby první pomoci 0,67 mil. Kč. Dotace na změnu č. 2 územního plánu města ve výši 0,13 mil. Kč, jejíž čerpání smlouva umožňuje v letošním roce. Tabulka 2: Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města (v Kč) Dotace\ Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na výkon státní správy obce III Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Celkem Graf 4: Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města (v mil. Kč) mil. Kč Příspěvek na VSS Příspěvek na školství Dotace na dávky soc.péče

7 V roce 2004 se příspěvek na výkon státní správy zvýšil mj. o 0,11 mil. Kč. Důvodem tohoto zvýšení jsou uzavřené dohody mezi městem Pohořelice a obcemi Loděnice, Branišovice, Odrovice a Malešovice o příslušnosti katastrálních území těchto obcí do působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Pohořelice. Výše příspěvku na výkon státní správy se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území. 9 Tabulka 3: Pevná sazba příspěvku na každých 100 obyvatel (v Kč) Působnost Sazba v Kč na 100 obyvatel obce obce s působností matričního úřadu obce s působností stavebního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů z Přílohy č. 9 k zákonu o státním rozpočtu ČR na příslušný. Příspěvek na výkon státní správy obce III., tj. obce s rozšířenou působností, se stanoví jako součin průměrného výdaje na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti těchto obcí a počtu těchto funkčních míst. Průměrný výdaj na funkční místo byl v roce 2003 stanoven na ,69 Kč, v roce 2004 a 2005 na ,47 Kč, což je růst o 5 %. Počet funkčních míst je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002, které přiznává městu Pohořelice celkem 27 funkčních míst. V souvislosti se vznikem obce III. skutečně došlo k nárůstu úředníků na městském úřadu z původních 25 na konečných 52 úředníků. Ve výdajích na 6171 Činnost místní správy můžeme zjistit běžné (provozní) náklady na 1 úředníka v roce Náklady dosáhly 19,522 mil. Kč na 52 úředníků, tj. na 1 úředníka ,08 Kč. Mohlo by se zdát, že výše příspěvku na 1 delimitované funkční místo je tedy dostačující, čemuž odpovídá příspěvek 9,469 mil. Kč. Pokud k tomuto příspěvku na výkon státní správy obce III. přičteme příspěvek na výkon státní správy 2,642 mil. Kč dostaneme celkový příspěvek ve výši 12,111 mil. Kč. Rozdílem nákladů a příspěvku zjistíme, že k pokrytí všech provozních nákladů 52 úředníků v roce 2004 vynaložilo město 7,411 mil. Kč vlastních zdrojů. Příspěvek na školství je výsledkem součinu počtu žáků základní a mateřské školy a příspěvkem na jednoho žáka. Příspěvek činil v roce 2003 jen 904,- Kč, v roce 2004 a 2005 již 1.221,- Kč. Město si provedlo kalkulaci provozních nákladů za 2003 na 1 žáka, přičemž se dostalo na částku 3.800,- Kč. Z toho je zřejmé, že příspěvek státu v roce 2003 pokrýval pouze necelou čtvrtinu celkových nákladů. Poptávka po dotacích na dávky sociální péče je každoročně Ministerstvem práce a sociálních věcí ve správním obvodu města Pohořelice podceněna. Objem vyplacených dávek se oproti předpokladu na začátku u 2003 zvýšil na jeho konci o 3,9 mil. Kč. V roce 2004 to bylo o 2,9 mil. Kč. Předpokládám, že v roce 2005 bude situace obdobná. 9 Příloha č. 9 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na

8 2.2.2 Analýza výdajů rozpočtu Největší podíl výdajů tvoří běžné výdaje, tj. ty, které jsou spojeny s provozem městského úřadu a organizací, jejichž zřizovatelem je město. Dále neinvestiční dotace neziskovým organizacím např. TJ Sokol Pohořelice, Dům dětí a mládeže Pohořelice aj. Menší podíl tvoří kapitálové výdaje, tj. ty, které vytvářejí nové hodnoty či slouží k nákupu nových věcí v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč. V roce 2004 bylo na platech a odvodech zaplaceno celkem 17,6 mil. Kč, z toho největší podíl tvoří městský úřad 12,4 mil. Kč, Útvar městského architekta a investic 2,3 mil. Kč, členové zastupitelstev 1,3 mil. Kč. Služby (plyn, voda, el.energie) 3,8 mil. Kč. Drobného dlouhodobého majetku v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč za kus se nakoupilo za 2 mil. Kč. Na opravy a udržování majetku bylo vynaloženo 1,7 mil. Kč. Náklady na materiál činili 1,5 mil. Kč, na úrocích z úvěrů a půjček 1,4 mil. Kč aj. Město Pohořelice podporuje činnost místních neziskových organizací, které se věnují dětem a mládeži, rozvíjejí kulturní a sportovní život města. V roce 2004 činily dotace neziskovým organizacím 1,17 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu města na 2005 je zapracována částka ve výši 1,2 mil. Kč. Přičemž rozdíl je dán dotací novému oddílu silových sportů TJ Sokol Pohořelice a Azylovému domu matek s dětmi v Břeclavi, který již v minulosti dotaci z rozpočtu města čerpal. Dotace byla zvýšena u Kynologického klubu, neboť klub v roce 2004 několikrát zasahoval při odchytu a dočasném umístění zatoulaných psů. Dotace ostatním spolkům zůstaly na úrovni u Analýza rozpočtů města v letech 2002 až 2004 V minulých letech byl velice stabilní poměr ve struktuře příjmů. V loňském roce tvořily největší podíl příjmů přijaté dotace, celých 51 % všech příjmů. Za nimi následují daňové příjmy s 27 %, poté nedaňové příjmy se 13 % a kapitálové příjmy s 9 %. Do grafu jsou doplněny průměry relativních hodnot příjmů obcí České republiky za Z uvedeného grafu jednoznačně vyplývá zvýšený podíl dotací na celkových příjmech města oproti jiným obcím na úkor daňových příjmů. Zajímavou skutečností je, při současném zachování poměru ve struktuře příjmů, že příjmy v absolutních částkách se výrazně liší. Tak např. v roce 2002 dosahovaly přijaté dotace 56,4 mil. Kč, v roce 2003 již 60,6 mil. Kč a v roce 2004 dokonce 72,8 mil. Kč. Přesto vzájemný poměr těchto příjmů rostl od u 2002 pouze nepatrně o 3 % a v roce 2004 o 2 %. 8

9 Graf 5: Struktura příjmů (v %) podíl v % přijaté dotace kapitálové nedaňové daňové Obce ČR Následující tabulka zachycuje jednotlivé druhy příjmů v absolutních částkách. Z tabulky je sestaven graf struktury příjmů v mil. Kč. Tabulka 4: Struktura příjmů (v Kč) Rok\Příjmy daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace Celkem , , , , , , , , , , , , , , ,98 Graf 6: Struktura příjmů (v mil. Kč) 80,00 70,00 60,00 mil. Kč 50,00 40,00 30,00 20,00 daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace 10,00 0, Druhou stránkou rozpočtu jsou jeho výdaje. Vzájemný poměr mezi běžnými a kapitálovými výdaji v roce 2002 byl 68:32, v roce 2003 se zvýšil podíl běžných výdajů na 77:23 a v roce 2004 běžné výdaje klesly na poměr 61:39. Struktura výdajů obcí v České 9

10 republice vykazuje v roce 2003 poměr běžných ku kapitálovým výdajům 71:29. Z tohoto průměru se vychýlil rozpočet u 2003, který je dán skutečností, že se obec s pověřeným úřadem stala od obcí s rozšířenou působností. Jedná se však o průměrnou hodnotu všech obcí, nikoli o průměrnou hodnotu 205 obcí s rozšířenou působností. Výše celkových kapitálových výdajů v roce 2002 souvisí především s dotací Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 17,785 mil. Kč na investiční akci Pohořelice-Cvrčovice, rozšíření ČOV II. etapa. V roce 2003 byly kapitálové výdaje spojeny s nákupem a rekonstrukcí nového sídla obce s rozšířenou působností. Výdaje byly kryty z příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 14,185 mil. Kč na zajištění výkonu státní správy obcí III. typu a část ve výši 1,2 mil. Kč z úvěru. V roce 2004 pokračovaly kapitálové výdaje především na sídlo městského úřadu. Byly kryty ze dvou úvěrů do celkové výši 19,8 mil. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 7 mil. Kč. Dále byly ovlivněny investiční dotací z Ministerstva financí ČR ve výši 19 mil. Kč na dobudování inženýrských sítí v lokalitě Chaloupky, Moravské nám. a další ulice města Pohořelice. Zajímavou skutečností může být následující zjednodušené srovnání. Jestliže si 100 % celkových výdajů rozdělíme na podíl běžných a kapitálových, můžeme říci, že v roce 2003 z každé desetikoruny zaplatilo město 7,70 na provoz a pouze 2,30 na investice. Jak již bylo uvedeno investiční akce byly hrazeny z dotací ve výši 20,2 mil. Kč, úvěrů ve výši 19,8 mil. Kč, příspěvků občanů ve výši 6,3 mil. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 13,4 mil. Kč. Příspěvky občanů sloužily k vybudování inženýrských sítí v lokalitě pro bydlení v Pohořelicích (ulice Zahradní, II. etapa). Graf 7: Struktura výdajů (v %) podíl v % kapitálové běžné Obce ČR Předcházející relativní srovnání uvedených ů neposkytuje celý obraz skutečnosti, v některých případech může situaci dokonce zkreslovat. Tak např. v roce 2003 sice tvořily běžné výdaje 77 % výdajů celkových, naproti tomu v roce 2004 klesly o 16 % na pouhých 61 %, přesto byly v roce 2004 o celé 4 mil. Kč vyšší. Dále kapitálové výdaje u 2004 byly pouze o 16 % vyšší, avšak vyšší o celých 33,2 mil. Kč! Tento rozdíl by pokryl kapitálové výdaje u 2002 či u

11 Následující tabulka zachycuje jednotlivé běžné a kapitálové výdaje v absolutních částkách. Z tabulky je sestaven graf struktury výdajů v mil. Kč. Tabulka 5: Struktura výdajů (v Kč) Rok\Výdaje běžné kapitálové Celkem , , , , , , , , ,67 Graf 8: Struktura výdajů (v mil. Kč) mil. Kč 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, běžné kapitálové V uvedených strukturách existují přijaté dotace a běžné výdaje, které ovlivňují celkovou výši příjmů a výdajů města. Rozpočet města pouze administrativně zatěžují. Jedná se o transferové prostředky státu přijaté dotace na přímé náklady vzdělávání v základní a mateřské škole, dále pak o transfery v podobě sociálních dávek převáděné městu v rámci souhrnného finančního vztahu se státním rozpočtem. Tyto prostředky jsou účelově vázány, tzn. nelze z nich hradit jiné než uvedené výdaje a nevyčerpaná část se vrací zpět do státního rozpočtu. Tabulka 6: Přímé náklady vzdělávání a dotace na dávky sociální péče (v Kč) Dotace\ Přímé náklady vzdělávání v ZŠ a MŠ Dotace na dávky sociální péče Celkem Dosud byly přímé náklady vzdělávání ZŠ a MŠ zasílány ze státního rozpočtu do rozpočtu Jihomoravského kraje, ten poté zaslal prostředky do rozpočtu města, jako jejich zřizovatele. Město následně zaslalo prostředky těmto školám. Tento způsob převádění státních peněz přes několik bankovních účtů byl obecně kritizován a vláčen médii. Jednak docházelo ke zbytečným platbám spojených s poplatky peněžních ústavů a v některých případech dokonce obce a města prostředky zadržovala a nepřeváděla je bez zbytečného 11

12 odkladu svým školám. Od letošního u tedy bude ze soustavy vyloučeno město a Jihomoravský kraj bude zasílat prostředky přímo školám. Můžeme porovnávat také běžné příjmy s běžnými výdaji a kapitálové příjmy s kapitálovými výdaji. Město Pohořelice v letech 2002 až 2004 kryje běžné výdaje běžnými příjmy s přebytkem, což lze považovat za zdravé hospodaření. Např. v roce 2004 činily běžné příjmy 109,3 mil. Kč, zatímco běžné výdaje pouze 93,7 mil. Kč. Splátky půjček a úvěrů ve výši 12,4 mil. Kč byly také uhrazeny z běžných příjmů. V následujících tabulkách se pokusíme porovnat příjmy a výdaje města u vybraných položek rozpočtů, které spolu věcně souvisejí (tzv. samofinancovatelnost). U ů 2003 a 2004 se jedná o skutečnost, v případě u 2005 o schválený rozpočet. Uváděná srovnání jsou hrubá čísla, která mají pouze ekonomický rámec. V žádném případě nechci zlehčovat význam třeba i ztrátových činností, jejichž společenský, kulturní a politický význam může být značný. Uvedená konfrontace je zajímavá a měla by vedení města motivovat k hlubší analýze příčin těchto ekonomických výsledků. Pro zpracování byly využity interní materiály města. Tabulka 7: Porovnání vybraných položek rozpočtu (v Kč) Položka\ Poplatek za likvidaci komun.odpadu , , ,00 Likvidace všech odpadů v obci , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Nárůst příjmů je způsoben zvýšením poplatku v roce 2004 a Nárůst výdajů v roce 2004 a následující je dán přesunem plnění do základní sazby DPH a růstem cen vstupů. Položka\ Poplatek ze psů , , ,00 Péče o opuštěné psy , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Nárůst příjmů je způsoben zvýšením poplatku v roce Položka\ Přijaté náhrady za odběr vody , , ,00 Studená voda-odběr z hydroglobu , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Náklady u 2005 pokračují v klesající tendenci nákladů let 2003 a V současné době se vyhodnocují náklady minulých let. Disproporce je částečně dána také časovým nesouladem mezi uskutečněnými náklady a jejich zpětným inkasem. Položka\ Dotace na Lékařskou službu první pomoci , ,00 0,00 Zajištění Lékařské služby první pomoci , , ,00 Rozdíl (příjmy-výdaje) , , ,00 Zajištění LSPP si vyžaduje roční náklady kolem 670 tis. Kč. V letošním roce uvažuje Jihomoravský kraj s částečnou dotací, jejíž výše bude 376 tis. Kč. Náklad 180 tis. z prostředků města pokrývá pouze I. čtvrtletí t.r. Předmětem jednání zastupitelstva města dne 18.4.t.r. bylo z ekonomických důvodů zrušení LSPP přímo v Pohořelicích. Bylo rozhodnuto o zajištění této služby prostřednictvím Městské nemocnice zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník v platném znění. 12

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HRUŠOVANY

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky Kamila Mičáková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2007 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2007 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 41 Úvod společnost TOMA, a.s. Akciová společnost TOMA, a.s.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 6. 2007 Obsah: 1. Základní údaje...3 1.1. Příjmy...3 1.2. Výdaje...5 2. Plnění rozpočtových příjmů a

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Závěrečný účet

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více