Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , Mimon III, podatclna[a?mestomimon.cz. ' , ~ vyrizuje: W , ~ S 044 USNESENÍ z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 5. cervna 009 od 6:0 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Neprítomni: MUDr. Frýdová, MUDr. Štaií.ko, Mgr. Krousová Zapisovatelkou dnešního zasedání je Monika Hlavatá, sekretárka starosty Z09/09 Volba orgánu zasedání Pocet prítomn)'ch clenu ZaMc pri zahájení v 6.0 hod. - 4 Zastupitelstvo mesta z vol návrhové komise: Predseda návrhové komise: i o tyto cleny: I. Radka Pipalová. Petr Slavík. Petr Král Z090 Volba orgánu zasedání Zastupitelstvo mesta z vol i I o tyto cleny: overovatelé zápisu: Petr Vrba, Mgr. Václav Konopiský zd ržel se Všichni jsou již prítomni - celkem prítomno 7 zastupitelu

2 Z09 Proiednání a schválení gramu zasedání Zastupitelstvo mesta tvimone s c h val u j e dnešní gram zasedání v tomto znení: ]) Zahájení ) Volba orgánu zasedání ) Projednání a schválení gramu 4) Zpráva o kontrole plnení usnesení 5) Zápisy z jednání FV (a,b) 6) dstoupení a volba clena FV 7) Prodeje pozemku a) v k.ú. Mimon parc.c. 46 b) pí Žižková 8) Zrízení vecného bremene a) Vranov c.p. 58/, 58/ - SVS a.s b) manž. Domínovi c) CEZ Distribuce a.s. d) s dejem cásti nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c ) Majetkové vyporádání -Povodí hre s.p. 0) Pronájem pozemku v k.ú. Mimon - Pozemkový fond CR (a+b) ) ZV stanovení koeficientu v)'pocet dane všechny nemovitosti na území celého mesta ) dkoupení obchodního podílu spolecnosti Mijana s.r.o. ) Rozpoctové zmeny a) hasici b) P - elektronická podatelna c) Mijana s.r.o. d) Den mesta e) Malá 40 ]4) Sjednocení sociálních služeb 5) Prezkoumání hospodarení mesta za rok 008 a návrh nápravných opatrení 6) Záverecný úcet mesta Mimone za r ) Pujcka ze FRI - pí Klimešová 8) Žádost TJ Jiskra - príspevek na výmenu topných teles 9) Cerpání pujcky z FRB - opravy bytových domu v majetku Mesta Mimon 0) Financní stredky na dokoncení druhé poloviny chodníku na mimonském hrbitove a jeho nasvícení vcetne vstupní brány- zmena úcelu využití rozpoctovaných financních stredku ) Informace a) rekonstrukce špitálu b) ohradní zed ) Pujcka RKF dofinancování stavby ) Mitex - financování 4) kružní križovatky a humanizace 5) Zástavbová studie centra mesta 6) Zámer - výstavba \Vellness bazénu 7) Požadavek fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komun:ilních odpadu 8) N:ipln muzea mesta Mimone 9) Zad:iní zmeny - ÚPNSÚ c. 4

3 0) Výr"ocnÍ zpráva Mijany s.r.o. )TermÍny jednání ZaMc na. pololetí roku 009 Interpelace 6 Z09/ Zpráva o kontrole plnení usnesení Zastupitelstvo mcsta Mimon schvaluje zprávu o kontrole plncní usnesení zastupitelstva mcsta, která je prílohou tohoto usnesení. Hlasov~inÍ 5 Z09/ Zápis z jednání financního výboru ze dne Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí zápis z jednání financního výboru ze dne (viz príloha). 5 Z09/4 Zápis z mimorádného jednání financního výboru ze dne Zastupitelstvo mcsta Mimone bere na vedomí zápis z mimorádného jednání financního výboru ze dne (viz príloha). 5 Z09/5 dstoupení clena financního výboru a zvolení nového clena financního výboru Zastupitelstvo mcsta Mimone bere na vcdomí odstoupení clena financního vs'boru pana Ing.Zdenka Veselého ke dni a zároven schvaluje nového clena financního výboru paní Lenku JelÍnkovou. Hlasováni 5 '.)

4 Z096 Prodej cástí pozemku v k.li. IvlimoÚ parc.c. 46 Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje dej cústi pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 46] cúst o v)'mere cca 7 m do vlastnictví Karlovi BÚrtovi cúst o výmere cca m do vlastnictví Dagmar Hruškové cúst o výmere cca 4 m do vlastnictví manž. Jindrichovi a Marii Scholzov)'m za kupní cenu ve výši 00,- Kc za m, a uklúdú starostovi kupní smlouvy podepsat. Žadatelé doloží k vypracovúní kupních smluv oddelovací geometrický plún. Kupní ceny budou uhrazeny do 0-ti dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy. HlasovÚní 6 Z09/7 Prodej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6 - N. Žižková Zastupitelstvo mcsta Mimone ruší své usnesení Z 08/ ze dne , a schvaluje dej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6, zahrada o v)'mcre 76 m, do vlastnictví Nadežde Žižkové za kupní cenu ve výši 800,- Kc, a uklúdú starostovi kupní smlouvu podepsat. Kupní cena bude uhrazena do 0-ti dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy. 6 Z09/8 Zrízení vecného bremene vodovodního radu - SVS a.s. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v pnivu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 58/, parc.c. 58/, ve spcch spol. Severoceská vodárenskú spolecnost a.s., IC , sídlem Prítkovská 689,4550 Teplice, za úcelem strpení, opravy a údržby vodovodního radu na techto pozemcích, a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z09/9 Zrízení vecného bremene v k.li. MimoÚ parc.c manž. Domínovi Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v pnivu chuze a jízdy pres cúst pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 4500, ve spech manž. TomÚše a Gabriely Domínových za úcelem strpení, opravy a údržby vodovodní prípojky na pozemku parc.c. 450/, a ukládú starostovi smlouvu o smlouve budoucí o zrízení vccného hremene podepsat. 4

5 Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou Úplatu ve v)'ší 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z090 Zrízení vecného bremene na parc.c CEZ Distribuce a.s. Zastupítelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 80, ve spech spol. CEZ Distribuce a.s., IC 745, za Úcelem strpení, opravy a Údržby rozšírení distribucní síte nízkého napetí na pozemku, a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou Úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z09/ Zrízení vecného bremene a dej cásti nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c. 956 Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 956, za Úcelem opravy a Údržby garáží na pozemcích v k.ú. Mimon parc.c. 95, parc.c. 95, parc.c. 954, parc.c. 955 a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje dej cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 956, ostatní plocha o výmere cca 80 m, za kupní cenu ve výši 00,-Kc za m, do vlastnictví manž. Vladimírovi a Zuzane Škarpovým a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat až po zrízení vecného bremene. Žadatelé k vyhotovení smluv predloží zamerovací a oddelovací geometrický plán v souladu s prílohou c. tohoto usnesení. Kupní cena a Úplata za zrízení vecného bremene budou uhrazeny do 0-ti dnu ode dne uzavrení smluv. 7 Z09 Majetkové vyporádání - Povodí hre s.p. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje smenu pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 80/ o v)'mere 0m, parc.c. 80/49 o výmere 7m, parc.c. 80/5 o výmere 8m, parc.c. 80/6 o výmere m, parc.c. 80/64 o výmere 76m, parc.c. 80/66 o výmere 4m, ve vlastnictví Mesta Mimon, za pozemky v k.ú. Mimon, parc.c. 80/47 o v)'mere m, parc.c. 80/50 o v)'mere m, parc.c. 80/58 o výmere m, parc.c. 80/6 o výmere 6m, parc.c. 80/6 o v)'mere 8m, parc.c. 80/65 o v)'mere 9m, parc.c. 80/68 o výmere 77m, parc.c. 80/69 o v)'mere 6m, ve vlastnictví Povodí hre s.p., IC , sídlem Bczrucova c.p. 49, 400 Chomutov, s financním vyrovnáním ve 5

6 / ~ výši 00,- Kc za m rozdílu výmer. Financní vyrovnání bude realizováno pred uzavrením s~enné smlouvy. 09 Pronáiem pozemku v k.ú. Mimon parc.c Pozemkový fond CR Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje podání žádosti o nájem pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 40, trvalý travní porost o výmere 98 m, k Pozemkovému fondu CR, IC , na dobu neurcitou se zrízením predkupního práva k bezúplatnému prevodu pozemku, za predpokladu sazení realizace verejnespešné stavby sberného dvora na pozemku. zdržel se Doplnek zadání nového územního plánu Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zámer na funkcní využití pozemku p.c. 40 v k.ú. MimoD úcely sberného dvora komunálních odpadu s charakterem verejne spešné stavby. zdržel se becne závazná vyhláška mesta Mimon c. /009 o stanovení koeficientu výpocet dane všechny nemovitosti na území celého mesta Zastupitelstvo mesta Mimone se usneslo vydat na základe 6 odst. 4 písmo b) a odst. písmo a) zákona c. 8/99 Sb., o dani z nemovitostí, ve znení pozdejších predpisu, a 84 odst. písmo h) zákona c. 8/008 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, becne závaznou vyhlášku c. /009 o stanovení koeficientu výpocet dane z nemovitosti, která je prílohou tohoto usnesení

7 Z09/6 dkoupení spoluvlastnických podíll'od spolecníkl' spol. MIJANA S.r.o. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje odkoupení obchodních podílu ve spol. MIJANA, s.r.o., IC , od spoluvlastníki'l J. Jiricného (podíl 4,07 ;;,) a N. Buriánové (podíl 4,07%), za kupní cenu ,- Kc ve spech každého spoluvlastníka. 4 Z09/7 Zmena rozpoctu c. - navýšení príjmu a výdaju o 08.45,-Kc k zajištení financování výdajl'jednotek sboru dobrovolných hasicu na r dotace z KÚLK Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje zmcnu rozpoctu c. - navýšení príjmu a výdaju o 08.45,-Kc k zajištení financování výdaju jednotek sboru dobrovolných hasicu na r Z09/8 Zmena rozpoctu c. 4 - zajištení financních stredku na úhradu jektové dokumentace vedení stavby elektronické podatelny a vyhledání dodavatele a presun financních stredku z kapitálových výdaju do bežných výdaju na výmalbu kancelárí po výmene oken Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje zmenu rozpoctu c. 4 - zajištcní financních stredku ve výši 8 tis. Kc na úhradu jektové dokumentace vedení stavby elektronické podatelny zmcnou úcelu v kapitálových výdajích. Zároven Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje prevod zbývajících 8 tis. Kc z kapitálových výdaju do bcžných výdaju na kompletní v)'malbu kancelárí v objektu radnice, a to v souvislosti s v)'menou oken. 5 neprítomna Z09/9 Rozpoctová zmena - dkoupení spoluvlastnických podílu od spolecníkú spol. MIJANA S.r.o. Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje rozpoctovou zmenu c. 5 - nav)'šení financních stredku ve výši ,- Kc k odkoupení spoluvlastnických podíli'l spolecnosti MIJANA s.r.o., IC , z rezervy mesta. 7

8 zdl'žel se ]5 Z090 Zmena rozpoctu c. 6 - navýšení výdaiú o 0 000,- Kc Dny mesta Mimone k zajištení financování výdaiú na Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zmenu rozpoctu c. 6 - navýšení výdaju z rezerv)' mcsta o 0000,- Kc k zajištcní financování výdaju na Dnech mesta Mimonc. 4 Z09 Zmena rozpoctu c. 7 Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje zmcnu rozpoctu - nav)'šení kapitálov)'ch výdaju na rezervy mcsta ve v)"ši 574 tis. Kc na rekonstrukci objektu Malá c.p. 40 z duvodu navýšení ceny stavby. 9 7 Z09 Návrh nápravných opatrení k nedostatkúm uvedených ve zpráve Krajského Úradu Libereckého kraje o výsledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008. Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje rešit pochybení týkající se odmcnování neuvolnených clenu zastupitelstva mesta tak, že pohledávky Mcsta Mimon vuci neuvolneným zastupitelum za vyplacené odmcny v letech 007, 008 a v lednu 009 ve výši Kc budou zapocteny do této výše závazku mcsta vuci jednotlivým zastupitelum v souvislosti s krácením jejich mcsícních odmen za práci v zastupitelstvu, výborech a komisích v letech 006, , dle jmenné specifikace závazku a pohledávek uvedených v duvodové zpráve.. Zastupitelstvo mcsta revokuje usnesení c. Z08/8 ze dne za slova "Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje" se doplnuje "schodkový" (rozpocet); dále revokuje usnesení c. Z095 ze dne za slova "Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje" se doplnuje "schodkový" (rozpocet). zd ržel se 6 ] 8

9 Z09 Záverecný Úcet mesta Mimone za r. 008 Zastupitelstvo mcsta Mimonc jednalo návrh Záverecného úctu mcsta Mimonc za rok 008 vcetne závcrecné zprávy o kontrole hospodarení za rok 008 a a) souhlasí podle zákona c. 50/000 Sb., o rozpoctových pravidlech, ve zncní pozdejších predpisu, 7, odst. 7 písmo b) s celorocním hospodarením mesta s výhradou nedostatku uveden)'ch ve zpráve Krajského úradu Libereckého kraje o v)'sledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008; b) schvaluje záverecný úcet mesta za rok 008 vcetnc zprávy Krajského úradu Libereckého kraje o výsledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008; 4 Z09/4 Pujcka z Fondu rozvoje infrastruktury - Klimešová Kvetoslava Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje poskytnutí pujcky z Fondu rozvoje infrastruktury Kvetoslave Klimešové ve výši 6 tis. Kc dle duvodové zprávy. Splatnost pujcky 0 mesícu, úroková sazba %, rucení bude zajišteno smenkou. 5 Z09/5 Žádost Telovýchovné jednoty Jiskra Mimon o príspevek na výmenu otopných teles Zastupitelstvo mesta schvaluje príspevek ve výši 8.000,-Kc Telovýchovné jednote Jiskra Mimon, Letná c. parc. 765, IC , na výmenu otopných teles v kabinách. neprítomni Z09/6 Cerpání pujcky z Fondu rozvoje bydlení pri opravách bytových domu v majetku Mesta Mimon Zastupitelstvo mesta schvaluje cerpání pujcky v celkové v)'ši Kc mestem Mimon IC: z Fondu rozvoje bydlení pri opravách bytov)'ch domu v majetku Mesta Mimon v roce 009. Hlasov~ní 4 9

10 Z09/7 Financní str-edkv na dokoncení druhé polovinv chodníku na mimoiském hr-bitove a jeho nasvícení vcetne vstupní brány - zmena Úcelu využití rozpoctovaných financních str-edkú Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zmenu úcelu využití cásti financních stredku, puvodne rozpoctovan)'ch rekonstrukci nového hrbitova, dokoncení druhé poloviny chodníku a jeho nasvícení vcetne vstupní brány stávajícího mimonského hrbitova ve výši 8.500,-Kc. 6 Z09/8 neprítomna Informace - financování rekonstrukce obiektu špitálu na muzeum Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí informaci o zpusobu a prubehu financování jektu rekonstrukce objektu špitálu na muzeum. 6 neprítomna Z09/9 Informace - financování obnovy ohradní zdi Božího hrobu Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí informaci o zpusobu a prubehu financování jektu rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu. 4 neprítomna Z09/40 Žádost Rímskokatolické farnosti Mimoi o poskytnutí financní návratné výpomoci na pred financování rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu l.zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje poskytnutí financní návratné výpomoci Rímskokatolické farnosti Mimon na predfinancování rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu ve výši ,-kc..zastupitelstvo mesta Mimone ukládá financnímu odboru zpracovat Dohodu o poskytnutí návratné financní v)'pomoci a ukládá starostovi tuto Dohodu podepsat po predchozím schválením radou mesta. 0

11 0 7 Z09/4 Ekonomie pi-ípravy Území výstavbu rodinných domkú a bytú v lokalite u Mitexu Zastupitelstvo Mesta Mimone bere na vedomí zvýšenou ekonomickou nárocnost prípravy území k výstavbe rodinných domku v lokalite Mitex. Vzhledem k tomu, že na území mesta jsou k dispozici další plochy bytovou výstavbu a po schválení územního plánu další plochy pribudou odkládá realizaci prípravy území v lokalite u Mitexu do roku Z094 Humanizace Husova a Pražská ulice a okružní križovatky Kozinovo námestí, Námestí CSLA a Tyršovo námestí Zastupitelstvo Mesta Mimone schvaluje realizaci jektu Humanizace ulic Husova a Pražská a okružních križovatek Tyršovo námestí, Námestí CSA a Kozinovo námestí. Zastupitelstvo Mesta Mimone schvaluje podíl mesta ve výši do 4,0 mil. Kc bez DPH na realizaci jektu a ukládá starostovi mesta jednat o zajištení této cástky financním úverem. z: starosta T: Zastupitelstvo mesta ukládá pokracovat v detailním rozpracování delení výdaju mezi Liberecký kraj, Mesto MimoD a ostatní dotcené organizace s cílem minimalizace v)'daju mesta. Zastupitelstvo mesta Mimone ukládá verit na SFDI možnost spolufinancování zámeru z dotacní podpory tohoto fondu. z: místostarosta T: Z09/4 Zástavbová studie centra mesta Zastupitelstvo Mesta Mimone s c h val u j e zpracování zástavbové studie centra mesta. Zastupitelstvo Mesta Mimone u k Iá d á zpracování zadání tuto studii. Zastupitelstvo mesta s c h val u j e zmenu rozpoctu c. 8 - nav)'šení výdaju na zpracování zadání zástavbové studie centra mesta.

12 Hlasodní PI" pl"oti II 4 Z09/44 Zámer realizace wellnessbazénu Zastupitelstvo Mesta Mimone s e h val u j e zpracování zámeru realizace wellnessbazénu a ukládá predložit návrh jeho nejvhodnejšího umístení, koncepci rešení, nabídky zpracování jektové dokumentace a návrh ekonomie realizace a marketingovou studii. T: Z: místostarosta Z0945 Požadavek fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komunálních odpadli Zastupitelstvo Mesta Mimone u k I á d á Financnímu a Kontrolnímu výboru zabj"vat se požadavkem fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komunálních odpadu a predložit svuj názor a návrh na jednání zastupitelstva. 5 Z0946 Schválení námetové a gramové studie Mestského muzea v Mimoni Zastupitelstvo mesta schvaluje jako nápln muzea v rekonstruované budove Špitálu variantu c.lv.-vlastivcdné muzeum mesta Mimone. Zastupitelstvo mesta ukládá starostovi mesta ucinit nezbytné kroky k zajištení této náplne. 5 Z0947 Zadání zmeny C. 4 ÚPNSÚ Mimon Zastupitelstvo mesta Mimonc v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona c. 8/006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) schvaluje Zadání zmcny C. 4 ÚPNSÚ Mimon. Hlasov:in í 4 ()

13 Z09l48 V<'rocnÍ zpráva spolecnosti Zahradnictví ivlljana s.r.o.mimoi'j Zastupitelstvo mcsta Mimonc be."e na vedomí v)'rocní zprávu Zahradnictví MI.JANA s.r.o., IC: , DIC: CZ se sídlem Skriv.incí ulice, 47 4 Mimon za rok Z09/49 Termíny jednání Zastupitelstva mesta Mimone na druhé pololetí roku 009 Zastupitelstvo mcsta Mimonc jednalo a schvaluje termíny jednání Zastupitelstva mcsta Mimonc na druhé pololetí roku 009 takto: Jednání se budou konat vždy ve ctvrtek od 6:0 hodin v Domc kultury Ralsko. Hlasov.iní 5 Interpelace František starosta Kaiser mesta (\i i i ri/r ~~~ Ing. StcmitlaÝ Baloun místostarosta mesta

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon I Mírová 20 72, MimoD III, e-mail: podatelna(lljmestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz V 87 805 052, ~ 87 805 0 USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

Mesto Mimon. Míroy~í 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Míroy~í 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Míroy~í 10 471 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 /. vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, ~ 487 805 044 USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044 Mesto Mimon Mírová 20 47 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 00, ~ 487805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. V 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2.2.2009 v zasedací místnosti c. Mestského úradu

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 4

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 4 Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne. ledna 2009 v zasedací místnosti c. MeÚ Mimon

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. if 487805 001, Qj 487805 044 USNESENÍ z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c.

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.3.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.3.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 120 71 2, Miinon III, e-mail: podatelnarajmestomimon.ci.iiif 87 805 001, ~ 878050 USNESENÍ z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8..2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 R081758 USNESENÍ z 18. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29. ríjna 2008 v zasedací

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 71 2, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 87805 001, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.2.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 5

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 5 Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 20. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 26. listopadu 2008 v zasedací místnosti

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Mesto MimoD. Usnesení. ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto MimoD. Usnesení. ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(u?mestomimon.cz. V 487805 001, ~ 487805044 Usnesení ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(ujmestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ ze 17. zasedání Rady mcsta Mimonc, které se konalo dne 12.10.2009 v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 10. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 24.5.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 10. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 24.5.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ z 0. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 2.5.200 v zasedací místnosti c. Mestského úradu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 USNESENÍ z 12. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25. cervna 2008 v

Více

Mírová , MimoD III, podatelna(ll?mestomimon.cz. W , Q! USNESENÍ

Mírová , MimoD III,   podatelna(ll?mestomimon.cz. W , Q! USNESENÍ Mesto MimoD Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(ll?mestomimon.cz. W 8780500, Q! 878050 USNESENÍ PNtomno 5 radních. z 2. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 28.. 2009 v zasedací místnosti

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w878000.gb 87800 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 9.7.200 v zasedací místnosti c. Mestského úradu Mimon

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.10.2010 V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu pp.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.6.2015 66/6/ZM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. souhlasí 1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová , MimoD III, podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová , MimoD III,   podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 9. ledna 2008 v zasedací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod. v

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více