Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon USNESENÍ. z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 25. cervna 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , Mimon III, podatclna[a?mestomimon.cz. ' , ~ vyrizuje: W , ~ S 044 USNESENÍ z. 6. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 5. cervna 009 od 6:0 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Neprítomni: MUDr. Frýdová, MUDr. Štaií.ko, Mgr. Krousová Zapisovatelkou dnešního zasedání je Monika Hlavatá, sekretárka starosty Z09/09 Volba orgánu zasedání Pocet prítomn)'ch clenu ZaMc pri zahájení v 6.0 hod. - 4 Zastupitelstvo mesta z vol návrhové komise: Predseda návrhové komise: i o tyto cleny: I. Radka Pipalová. Petr Slavík. Petr Král Z090 Volba orgánu zasedání Zastupitelstvo mesta z vol i I o tyto cleny: overovatelé zápisu: Petr Vrba, Mgr. Václav Konopiský zd ržel se Všichni jsou již prítomni - celkem prítomno 7 zastupitelu

2 Z09 Proiednání a schválení gramu zasedání Zastupitelstvo mesta tvimone s c h val u j e dnešní gram zasedání v tomto znení: ]) Zahájení ) Volba orgánu zasedání ) Projednání a schválení gramu 4) Zpráva o kontrole plnení usnesení 5) Zápisy z jednání FV (a,b) 6) dstoupení a volba clena FV 7) Prodeje pozemku a) v k.ú. Mimon parc.c. 46 b) pí Žižková 8) Zrízení vecného bremene a) Vranov c.p. 58/, 58/ - SVS a.s b) manž. Domínovi c) CEZ Distribuce a.s. d) s dejem cásti nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c ) Majetkové vyporádání -Povodí hre s.p. 0) Pronájem pozemku v k.ú. Mimon - Pozemkový fond CR (a+b) ) ZV stanovení koeficientu v)'pocet dane všechny nemovitosti na území celého mesta ) dkoupení obchodního podílu spolecnosti Mijana s.r.o. ) Rozpoctové zmeny a) hasici b) P - elektronická podatelna c) Mijana s.r.o. d) Den mesta e) Malá 40 ]4) Sjednocení sociálních služeb 5) Prezkoumání hospodarení mesta za rok 008 a návrh nápravných opatrení 6) Záverecný úcet mesta Mimone za r ) Pujcka ze FRI - pí Klimešová 8) Žádost TJ Jiskra - príspevek na výmenu topných teles 9) Cerpání pujcky z FRB - opravy bytových domu v majetku Mesta Mimon 0) Financní stredky na dokoncení druhé poloviny chodníku na mimonském hrbitove a jeho nasvícení vcetne vstupní brány- zmena úcelu využití rozpoctovaných financních stredku ) Informace a) rekonstrukce špitálu b) ohradní zed ) Pujcka RKF dofinancování stavby ) Mitex - financování 4) kružní križovatky a humanizace 5) Zástavbová studie centra mesta 6) Zámer - výstavba \Vellness bazénu 7) Požadavek fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komun:ilních odpadu 8) N:ipln muzea mesta Mimone 9) Zad:iní zmeny - ÚPNSÚ c. 4

3 0) Výr"ocnÍ zpráva Mijany s.r.o. )TermÍny jednání ZaMc na. pololetí roku 009 Interpelace 6 Z09/ Zpráva o kontrole plnení usnesení Zastupitelstvo mcsta Mimon schvaluje zprávu o kontrole plncní usnesení zastupitelstva mcsta, která je prílohou tohoto usnesení. Hlasov~inÍ 5 Z09/ Zápis z jednání financního výboru ze dne Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí zápis z jednání financního výboru ze dne (viz príloha). 5 Z09/4 Zápis z mimorádného jednání financního výboru ze dne Zastupitelstvo mcsta Mimone bere na vedomí zápis z mimorádného jednání financního výboru ze dne (viz príloha). 5 Z09/5 dstoupení clena financního výboru a zvolení nového clena financního výboru Zastupitelstvo mcsta Mimone bere na vcdomí odstoupení clena financního vs'boru pana Ing.Zdenka Veselého ke dni a zároven schvaluje nového clena financního výboru paní Lenku JelÍnkovou. Hlasováni 5 '.)

4 Z096 Prodej cástí pozemku v k.li. IvlimoÚ parc.c. 46 Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje dej cústi pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 46] cúst o v)'mere cca 7 m do vlastnictví Karlovi BÚrtovi cúst o výmere cca m do vlastnictví Dagmar Hruškové cúst o výmere cca 4 m do vlastnictví manž. Jindrichovi a Marii Scholzov)'m za kupní cenu ve výši 00,- Kc za m, a uklúdú starostovi kupní smlouvy podepsat. Žadatelé doloží k vypracovúní kupních smluv oddelovací geometrický plún. Kupní ceny budou uhrazeny do 0-ti dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy. HlasovÚní 6 Z09/7 Prodej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6 - N. Žižková Zastupitelstvo mcsta Mimone ruší své usnesení Z 08/ ze dne , a schvaluje dej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 690/6, zahrada o v)'mcre 76 m, do vlastnictví Nadežde Žižkové za kupní cenu ve výši 800,- Kc, a uklúdú starostovi kupní smlouvu podepsat. Kupní cena bude uhrazena do 0-ti dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy. 6 Z09/8 Zrízení vecného bremene vodovodního radu - SVS a.s. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v pnivu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 58/, parc.c. 58/, ve spcch spol. Severoceská vodárenskú spolecnost a.s., IC , sídlem Prítkovská 689,4550 Teplice, za úcelem strpení, opravy a údržby vodovodního radu na techto pozemcích, a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z09/9 Zrízení vecného bremene v k.li. MimoÚ parc.c manž. Domínovi Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v pnivu chuze a jízdy pres cúst pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 4500, ve spech manž. TomÚše a Gabriely Domínových za úcelem strpení, opravy a údržby vodovodní prípojky na pozemku parc.c. 450/, a ukládú starostovi smlouvu o smlouve budoucí o zrízení vccného hremene podepsat. 4

5 Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou Úplatu ve v)'ší 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z090 Zrízení vecného bremene na parc.c CEZ Distribuce a.s. Zastupítelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 80, ve spech spol. CEZ Distribuce a.s., IC 745, za Úcelem strpení, opravy a Údržby rozšírení distribucní síte nízkého napetí na pozemku, a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou Úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. 7 Z09/ Zrízení vecného bremene a dej cásti nemovitosti v k.ú. Mimon parc.c. 956 Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cást pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 956, za Úcelem opravy a Údržby garáží na pozemcích v k.ú. Mimon parc.c. 95, parc.c. 95, parc.c. 954, parc.c. 955 a ukládá starostovi smlouvu o zrízení vecného bremene podepsat. Vecné bremeno bude zrízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5,- Kc za m zatížené plochy pozemku vecným bremenem, nejméne však 000,- Kc. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje dej cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 956, ostatní plocha o výmere cca 80 m, za kupní cenu ve výši 00,-Kc za m, do vlastnictví manž. Vladimírovi a Zuzane Škarpovým a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat až po zrízení vecného bremene. Žadatelé k vyhotovení smluv predloží zamerovací a oddelovací geometrický plán v souladu s prílohou c. tohoto usnesení. Kupní cena a Úplata za zrízení vecného bremene budou uhrazeny do 0-ti dnu ode dne uzavrení smluv. 7 Z09 Majetkové vyporádání - Povodí hre s.p. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje smenu pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 80/ o v)'mere 0m, parc.c. 80/49 o výmere 7m, parc.c. 80/5 o výmere 8m, parc.c. 80/6 o výmere m, parc.c. 80/64 o výmere 76m, parc.c. 80/66 o výmere 4m, ve vlastnictví Mesta Mimon, za pozemky v k.ú. Mimon, parc.c. 80/47 o v)'mere m, parc.c. 80/50 o v)'mere m, parc.c. 80/58 o výmere m, parc.c. 80/6 o výmere 6m, parc.c. 80/6 o v)'mere 8m, parc.c. 80/65 o v)'mere 9m, parc.c. 80/68 o výmere 77m, parc.c. 80/69 o v)'mere 6m, ve vlastnictví Povodí hre s.p., IC , sídlem Bczrucova c.p. 49, 400 Chomutov, s financním vyrovnáním ve 5

6 / ~ výši 00,- Kc za m rozdílu výmer. Financní vyrovnání bude realizováno pred uzavrením s~enné smlouvy. 09 Pronáiem pozemku v k.ú. Mimon parc.c Pozemkový fond CR Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje podání žádosti o nájem pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 40, trvalý travní porost o výmere 98 m, k Pozemkovému fondu CR, IC , na dobu neurcitou se zrízením predkupního práva k bezúplatnému prevodu pozemku, za predpokladu sazení realizace verejnespešné stavby sberného dvora na pozemku. zdržel se Doplnek zadání nového územního plánu Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zámer na funkcní využití pozemku p.c. 40 v k.ú. MimoD úcely sberného dvora komunálních odpadu s charakterem verejne spešné stavby. zdržel se becne závazná vyhláška mesta Mimon c. /009 o stanovení koeficientu výpocet dane všechny nemovitosti na území celého mesta Zastupitelstvo mesta Mimone se usneslo vydat na základe 6 odst. 4 písmo b) a odst. písmo a) zákona c. 8/99 Sb., o dani z nemovitostí, ve znení pozdejších predpisu, a 84 odst. písmo h) zákona c. 8/008 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, becne závaznou vyhlášku c. /009 o stanovení koeficientu výpocet dane z nemovitosti, která je prílohou tohoto usnesení

7 Z09/6 dkoupení spoluvlastnických podíll'od spolecníkl' spol. MIJANA S.r.o. Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje odkoupení obchodních podílu ve spol. MIJANA, s.r.o., IC , od spoluvlastníki'l J. Jiricného (podíl 4,07 ;;,) a N. Buriánové (podíl 4,07%), za kupní cenu ,- Kc ve spech každého spoluvlastníka. 4 Z09/7 Zmena rozpoctu c. - navýšení príjmu a výdaju o 08.45,-Kc k zajištení financování výdajl'jednotek sboru dobrovolných hasicu na r dotace z KÚLK Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje zmcnu rozpoctu c. - navýšení príjmu a výdaju o 08.45,-Kc k zajištení financování výdaju jednotek sboru dobrovolných hasicu na r Z09/8 Zmena rozpoctu c. 4 - zajištení financních stredku na úhradu jektové dokumentace vedení stavby elektronické podatelny a vyhledání dodavatele a presun financních stredku z kapitálových výdaju do bežných výdaju na výmalbu kancelárí po výmene oken Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje zmenu rozpoctu c. 4 - zajištcní financních stredku ve výši 8 tis. Kc na úhradu jektové dokumentace vedení stavby elektronické podatelny zmcnou úcelu v kapitálových výdajích. Zároven Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje prevod zbývajících 8 tis. Kc z kapitálových výdaju do bcžných výdaju na kompletní v)'malbu kancelárí v objektu radnice, a to v souvislosti s v)'menou oken. 5 neprítomna Z09/9 Rozpoctová zmena - dkoupení spoluvlastnických podílu od spolecníkú spol. MIJANA S.r.o. Zastupitelstvo mcsta Mimonc schvaluje rozpoctovou zmenu c. 5 - nav)'šení financních stredku ve výši ,- Kc k odkoupení spoluvlastnických podíli'l spolecnosti MIJANA s.r.o., IC , z rezervy mesta. 7

8 zdl'žel se ]5 Z090 Zmena rozpoctu c. 6 - navýšení výdaiú o 0 000,- Kc Dny mesta Mimone k zajištení financování výdaiú na Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zmenu rozpoctu c. 6 - navýšení výdaju z rezerv)' mcsta o 0000,- Kc k zajištcní financování výdaju na Dnech mesta Mimonc. 4 Z09 Zmena rozpoctu c. 7 Zastupitelstvo mcsta Mimone schvaluje zmcnu rozpoctu - nav)'šení kapitálov)'ch výdaju na rezervy mcsta ve v)"ši 574 tis. Kc na rekonstrukci objektu Malá c.p. 40 z duvodu navýšení ceny stavby. 9 7 Z09 Návrh nápravných opatrení k nedostatkúm uvedených ve zpráve Krajského Úradu Libereckého kraje o výsledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008. Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje rešit pochybení týkající se odmcnování neuvolnených clenu zastupitelstva mesta tak, že pohledávky Mcsta Mimon vuci neuvolneným zastupitelum za vyplacené odmcny v letech 007, 008 a v lednu 009 ve výši Kc budou zapocteny do této výše závazku mcsta vuci jednotlivým zastupitelum v souvislosti s krácením jejich mcsícních odmen za práci v zastupitelstvu, výborech a komisích v letech 006, , dle jmenné specifikace závazku a pohledávek uvedených v duvodové zpráve.. Zastupitelstvo mcsta revokuje usnesení c. Z08/8 ze dne za slova "Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje" se doplnuje "schodkový" (rozpocet); dále revokuje usnesení c. Z095 ze dne za slova "Zastupitelstvo mesta Mimonc schvaluje" se doplnuje "schodkový" (rozpocet). zd ržel se 6 ] 8

9 Z09 Záverecný Úcet mesta Mimone za r. 008 Zastupitelstvo mcsta Mimonc jednalo návrh Záverecného úctu mcsta Mimonc za rok 008 vcetne závcrecné zprávy o kontrole hospodarení za rok 008 a a) souhlasí podle zákona c. 50/000 Sb., o rozpoctových pravidlech, ve zncní pozdejších predpisu, 7, odst. 7 písmo b) s celorocním hospodarením mesta s výhradou nedostatku uveden)'ch ve zpráve Krajského úradu Libereckého kraje o v)'sledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008; b) schvaluje záverecný úcet mesta za rok 008 vcetnc zprávy Krajského úradu Libereckého kraje o výsledku prezkoumání hospodarení mesta za rok 008; 4 Z09/4 Pujcka z Fondu rozvoje infrastruktury - Klimešová Kvetoslava Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje poskytnutí pujcky z Fondu rozvoje infrastruktury Kvetoslave Klimešové ve výši 6 tis. Kc dle duvodové zprávy. Splatnost pujcky 0 mesícu, úroková sazba %, rucení bude zajišteno smenkou. 5 Z09/5 Žádost Telovýchovné jednoty Jiskra Mimon o príspevek na výmenu otopných teles Zastupitelstvo mesta schvaluje príspevek ve výši 8.000,-Kc Telovýchovné jednote Jiskra Mimon, Letná c. parc. 765, IC , na výmenu otopných teles v kabinách. neprítomni Z09/6 Cerpání pujcky z Fondu rozvoje bydlení pri opravách bytových domu v majetku Mesta Mimon Zastupitelstvo mesta schvaluje cerpání pujcky v celkové v)'ši Kc mestem Mimon IC: z Fondu rozvoje bydlení pri opravách bytov)'ch domu v majetku Mesta Mimon v roce 009. Hlasov~ní 4 9

10 Z09/7 Financní str-edkv na dokoncení druhé polovinv chodníku na mimoiském hr-bitove a jeho nasvícení vcetne vstupní brány - zmena Úcelu využití rozpoctovaných financních str-edkú Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zmenu úcelu využití cásti financních stredku, puvodne rozpoctovan)'ch rekonstrukci nového hrbitova, dokoncení druhé poloviny chodníku a jeho nasvícení vcetne vstupní brány stávajícího mimonského hrbitova ve výši 8.500,-Kc. 6 Z09/8 neprítomna Informace - financování rekonstrukce obiektu špitálu na muzeum Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí informaci o zpusobu a prubehu financování jektu rekonstrukce objektu špitálu na muzeum. 6 neprítomna Z09/9 Informace - financování obnovy ohradní zdi Božího hrobu Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí informaci o zpusobu a prubehu financování jektu rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu. 4 neprítomna Z09/40 Žádost Rímskokatolické farnosti Mimoi o poskytnutí financní návratné výpomoci na pred financování rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu l.zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje poskytnutí financní návratné výpomoci Rímskokatolické farnosti Mimon na predfinancování rekonstrukce ohradní zdi Božího hrobu ve výši ,-kc..zastupitelstvo mesta Mimone ukládá financnímu odboru zpracovat Dohodu o poskytnutí návratné financní v)'pomoci a ukládá starostovi tuto Dohodu podepsat po predchozím schválením radou mesta. 0

11 0 7 Z09/4 Ekonomie pi-ípravy Území výstavbu rodinných domkú a bytú v lokalite u Mitexu Zastupitelstvo Mesta Mimone bere na vedomí zvýšenou ekonomickou nárocnost prípravy území k výstavbe rodinných domku v lokalite Mitex. Vzhledem k tomu, že na území mesta jsou k dispozici další plochy bytovou výstavbu a po schválení územního plánu další plochy pribudou odkládá realizaci prípravy území v lokalite u Mitexu do roku Z094 Humanizace Husova a Pražská ulice a okružní križovatky Kozinovo námestí, Námestí CSLA a Tyršovo námestí Zastupitelstvo Mesta Mimone schvaluje realizaci jektu Humanizace ulic Husova a Pražská a okružních križovatek Tyršovo námestí, Námestí CSA a Kozinovo námestí. Zastupitelstvo Mesta Mimone schvaluje podíl mesta ve výši do 4,0 mil. Kc bez DPH na realizaci jektu a ukládá starostovi mesta jednat o zajištení této cástky financním úverem. z: starosta T: Zastupitelstvo mesta ukládá pokracovat v detailním rozpracování delení výdaju mezi Liberecký kraj, Mesto MimoD a ostatní dotcené organizace s cílem minimalizace v)'daju mesta. Zastupitelstvo mesta Mimone ukládá verit na SFDI možnost spolufinancování zámeru z dotacní podpory tohoto fondu. z: místostarosta T: Z09/4 Zástavbová studie centra mesta Zastupitelstvo Mesta Mimone s c h val u j e zpracování zástavbové studie centra mesta. Zastupitelstvo Mesta Mimone u k Iá d á zpracování zadání tuto studii. Zastupitelstvo mesta s c h val u j e zmenu rozpoctu c. 8 - nav)'šení výdaju na zpracování zadání zástavbové studie centra mesta.

12 Hlasodní PI" pl"oti II 4 Z09/44 Zámer realizace wellnessbazénu Zastupitelstvo Mesta Mimone s e h val u j e zpracování zámeru realizace wellnessbazénu a ukládá predložit návrh jeho nejvhodnejšího umístení, koncepci rešení, nabídky zpracování jektové dokumentace a návrh ekonomie realizace a marketingovou studii. T: Z: místostarosta Z0945 Požadavek fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komunálních odpadli Zastupitelstvo Mesta Mimone u k I á d á Financnímu a Kontrolnímu výboru zabj"vat se požadavkem fy Compaq Sever s.r.o. na zvýšení ceny za zneškodnování komunálních odpadu a predložit svuj názor a návrh na jednání zastupitelstva. 5 Z0946 Schválení námetové a gramové studie Mestského muzea v Mimoni Zastupitelstvo mesta schvaluje jako nápln muzea v rekonstruované budove Špitálu variantu c.lv.-vlastivcdné muzeum mesta Mimone. Zastupitelstvo mesta ukládá starostovi mesta ucinit nezbytné kroky k zajištení této náplne. 5 Z0947 Zadání zmeny C. 4 ÚPNSÚ Mimon Zastupitelstvo mesta Mimonc v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona c. 8/006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) schvaluje Zadání zmcny C. 4 ÚPNSÚ Mimon. Hlasov:in í 4 ()

13 Z09l48 V<'rocnÍ zpráva spolecnosti Zahradnictví ivlljana s.r.o.mimoi'j Zastupitelstvo mcsta Mimonc be."e na vedomí v)'rocní zprávu Zahradnictví MI.JANA s.r.o., IC: , DIC: CZ se sídlem Skriv.incí ulice, 47 4 Mimon za rok Z09/49 Termíny jednání Zastupitelstva mesta Mimone na druhé pololetí roku 009 Zastupitelstvo mcsta Mimonc jednalo a schvaluje termíny jednání Zastupitelstva mcsta Mimonc na druhé pololetí roku 009 takto: Jednání se budou konat vždy ve ctvrtek od 6:0 hodin v Domc kultury Ralsko. Hlasov.iní 5 Interpelace František starosta Kaiser mesta (\i i i ri/r ~~~ Ing. StcmitlaÝ Baloun místostarosta mesta

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více