Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000"

Transkript

1 Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cinnosti 4. Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách: 5. Údaje o cenných papírech 6. Údaje o statutárních a dozorcích orgánech 7. Údaje o vývoji cinnosti 8. Údaje o osobách odpovedných za výrocní zprávu a overení úcetní záverky III. ÚCETNÍ ZÁVERKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU IV. PRÍLOHA K ÚCETNÍ ZÁVERCE V. ZPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ CINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLECNOSTI VI. ZPRÁVA AUDITORA není k dispozici Czech Property Investments, a.s. 1

2 I. ÚVOD Následující výrocní zpráva obsahuje údaje o cinnosti spolecnosti Czech Property Investments a.s. za rok Audit ani konsolidace nejsou doposud dokonceny, takže údaje z rocní úcetní záverky jsou neauditované. Audit bude pripojen bezprostredne po jeho vyhotovení. Rovnež bude konsolidovaná rocní úcetní záverka a její audit pripojeny po vyhotovení. Czech Property Investments, a.s. 2

3 II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi Obchodní firma (Název): Czech Property Investments, a.s. Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 PSC: IC: Datum založení: Právní forma: akciová spolecnost Právní rád a právní predpis, podle kterého byl emitent založen: Akciová spolecnost byla zrízena zakladatelským plánem ze dne Zakladatel spolecnosti: AGROBANKA MLADÁ BOLESLAV a.s. sepsal stanovy, jmenoval cleny predstavenstva, dozorcí rady a revizora úctu. Právní rád: Ceské republiky Právní predpis: Zákon c. 104/1990 Sb. o akciových spolecnostech Právní forma: akciová spolecnost Založen na dobu neurcitou. Predmet podnikání: viz cást 1, 4 stanov - Koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje - Prodej - Realitní kancelár - Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor, vcetne poskytování jiných než základních služeb, zajištujících rádný provoz nemovitostí, bytu a nebytových prostor - Poradenská cinnost v oblasti investic - Správa movitého i nemovitého majetku - Provádení jednoduchých a drobných staveb - Inženýrsko technická cinnost ve stavebnictví - Reklamní cinnost Rejstríkový soud oprávnený k vedení obchodního rejstríku: Mestský soud v Praze Císlo pod kterým je spolecnost zapsána: oddíl B, vložka 1115 Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uvádené ve výrocní zpráve emitenta: sídlo emitenta Praha 1 Hradební 9/768 Czech Property Investments, a.s. 3

4 2. Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: Výše upsaného základního kapitálu ciní ,- Kc a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na ks akcií o jmenovité hodnote po 800,- Kc. Všechny akcie znejí na majitele, jsou vydány v zaknihované podobe a jsou registrované. Spolecnost nevydala žádné cenné papíry, které opravnují k uplatnení práva na výmenu za jiné úcastnické cenné papíry nebo na prednostní úpis jiných úcastnických cenných papíru. Popis struktury koncernu Spolecnost ve smyslu ust. 66a obch. zák. je spolecností s vetšinovým spolecníkem a je osobou ovládanou. Ovládajícími osobami jsou potom osoby: Vcela spotrební družstvo Praha, sídlem Praha 1, Hradební 9/768, ICO Istrokapitál, a.s., Grösslingova 45, Bratislava 81109, Slovenská republika, ICO: Mulitcredit Finance, a.s., Mostová 43, Bratislava 81102, Slovenská republika, ICO: Dr.Vít Urbanec Radovan Vítek Ing.Dalibor Dušek jednající ve shode. Spolecnost s temito ovládajícími osobami tvorí koncern. Údaje o koncernu: Spolecnost ovládající (údaje za rok 2000) Obchodní firma (Název): Vcela spotrební družstvo Praha Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 IC: Základní kapitál: ,- Kc Vlastní kapitál: ,- Kc Prumerný pocet zamestnancu: 1065 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Kc Údaje o hlavních oblastech cinnosti: maloobchodní prodej potravin a pronájem vlastních nemovitostí Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby z obchodní cinnosti Nájmy Družstvo pusobí pouze na teritoriu Ceské republiky. Císelné údaje o hlavních investicích uskutecnených v bežném úcetním období a trech predcházejících úcetních obdobích vcetne financních investic. Vcela spotrební družstvo Praha v uplynulých letech investovala zejména do výpocetní techniky, Czech Property Investments, a.s. 4

5 zhodnocení vlastních nemovitostí a zarízení prodejen Nehmotný investicní majetek Budovy a stavby Stroje a zarízení Drobný hmotný majetek Jedinou financní investicí ve výši 300 milionu v roce 1999 byla investice do dcerinné spolecnosti na Slovensku, která pripravuje obchodní sít na tomto teritoriu. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních: Nepripravují se. Obchodní firma (Název): Istrokapitál a.s. Sídlo: Grösslingova 45, Bratislava ICO: Základní kapitál: Sk Vlastní kapitál: ,- Sk Prumerný pocet zamestnancu: 9 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Sk Údaje o hlavních oblastech cinnosti: holdingová spolecnost Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby Sk Sk Sk Investice v tis. Sk NIM HIM Financní investice Obchodní firma (Název): Multicredit Finance a.s. Sídlo: Mostová 43, Bratislava ICO: Základní kapitál: Sk Vlastní kapitál: ,- Sk Prumerný pocet zamestnancu: 2 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Sk Údaje o hlavních oblastech cinnosti: zprostredkovatelská cinnost Spolecnost ovládaná Czech Property Investments, a.s. 5

6 Obchodní firma (Název): Czech Property Investments, a.s. Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 IC: Základní kapitál: ,- Kc Vlastní kapitál: ,- Kc Prumerný pocet zamestnancu: 13 Hospodárský výsledek po zdanení: Kc Údaje o hlavních oblastech cinnosti: Hlavní cinností emitenta je cinnost v oblasti realit, predevším správa a pronájem nemovitostí, obchod s realitami a s nimi spojené investice a v neposlední rade také developerská cinnost. Tyto cinnosti predstavují zhruba 85% celkových výkonu spolecnosti. Konkrétne se jedná predevším o výstavbu a rekonstrukci bytových i nebytových prostor ve vlastnictví spolecnosti a investice do nákupu nových objektu urcených pro komercní využití, zejména obchodu, kancelárských prostor a nemovitostí komercních center. Dalšími predmety cinnosti jsou koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej. V roce 2000 se spolecnost také vrátila na kapitálové trhy. Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby podle cinností (v tis. Kc) Zboží 25 Vlastní výrobky a služby Investicní majetek a materiál Cenné papíry a vklady Spolecnost byla v roce 2000 aktivní pouze na ceském trhu. Obecné údaje o tendencích v cinnosti emitenta a údaje o obchodních vyhlídkách: V první polovine roku 2000 došlo pro spolecnost zatím k nejvýznamnejší události, která bude mít bezesporu vliv na hospodarení spolecnosti i v dalších letech. Touto událostí bylo navázání spolupráce se spolecností Ahold Czech Republic, a.s., která na našem území pusobí jako zástupce nadnárodní spolecnosti a provozuje retezce prodejen Prima, Albert a Hypernova. Spolecnost CPI se stala developerem, který na vhodných lokalitách zajistí stavbu objektu vhodných pro provozování prodejen techto retezcu. Za tímto úcelem byly založeny stoprocentní dceriné spolecnosti Czech Property Development a.s. v Chebu, Vyškov Property Development a.s., Ústí Property Development a.s. v Ústí nad Labem a Olomouc Property Development a.s., které zajistí výkon vlastnických práv v uvedených lokalitách. V soucasné dobe tyto spolecnosti zejména nakupují pozemky a pripravují investicní výstavbu obchodních center. S výstavbou by se melo zacít nejprve ve Vyškove na prelomu roku a postupne i v dalších mestech. Výstavba jednoho obchodního centra bude trvat zhruba jeden rok. První projekt bude ukoncen na konci roku Vzhledem k tomu, že stále probíhá výber dalších lokalit a jednání se Spolecností Ahold Ceská republika, a.s., protáhne se tato spolupráce možná až do roku Za úcelem zajištení techto projektu uzavírá Czech Property Investments, a.s. se spolecností Ahold Ceská republika a.s. smlouvy o smlouvách budoucích, ve kterých se tato firma zavazuje uzavrít nájemní smlouvy po ukoncení staveb. Czech Property Investments, a.s. 6

7 Cena výstavby jednoho obchodního centra presahuje 100 milionu Kc, takže se jedná o projekt miliardového rozsahu. V soucasné dobe se pripravuje výstavba 11 obchodních center. Projekty jsou v ruzné fázi rozpracovanosti, od zahájení prací (Vyškov, Cheb), pres nákup pozemku a zajištování nezbytných zmen v územních plánech (Olomouc) až po ideový zámer (Nymburk). Jako další slibný smer hospodárské cinnosti emitenta se jeví nákup nájemních domu, zejména od výrobních podniku (bývalé podnikové byty). V soucasné dobe emitent drží prostrednictvím dceriných spolecností cca techto bytu a plánuje se nákup dalších asi Kupní ceny takto porízených bytu se pohybují ve statisících Kc, tedy hluboko pod tržní cenou jednotlivých bytu, takže vzniká dostatecný prostor pro zisk i u bytu s regulovaným nájmem. V soucasné dobe se jedná se spolecnostmi a Daewo Avia, a.s. o prodeji vlastních podnikových bytu. Soucástí koncernu není jiná ovládaná spolecnost krome emitenta. Pocet, úcetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních úcastnických cenných papíru, které nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent prímý ci neprímý podíl presahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv; (u dluhopisu 5% základního kapitálu emitenta): Spolecnost nedrží vlastní cenné papíry, ani jiná spolecnost, na níž má emitent podíl presahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nedrží cenné papíry spolecnosti. Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíneného zvýšení základního kapitálu a prípadná lhuta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výmenu cenných papíru, prednostní upisování akcií, a podmínky a postup pri vydávání nových akcií: Nebylo provedeno Pocet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu: Nebyly emitovány Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro zmeny výše základního kapitálu: Podmínky pro zmeny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhu akcií ve Stanovách spolecnosti nejsou prísnejší než podmínky stanovené zákonem. Souhrnný popis operací, kterými došlo v prubehu predcházejících trí let ke zmenám v základním kapitálu nebo v poctu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen: Valná hromada dne rozhodla o zvýšení základního jmení spolecnosti upsáním nových akcií. Základní jmení bylo zvýšeno v celkovém rozsahu o cástku ,- Kc, a to jednak penežitým vkladem v rozsahu ,- Kc a jednak nepenežitým vkladem (nemovitosti) v rozsahu ,- Kc. Bylo upsáno ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobe o jmenovité hodnote 800 Kc každá. Valná hromady konaná dne rozhodla o zvýšení základního jmení spolecnosti upsáním nových akcií. Základní jmení bylo zvýšeno nepenežitým vkladem (nemovitosti) o cástku ,- Kc.. Bylo upsáno ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobe o jmenovité hodnote 800,- Kc každá. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmení ze dne bylo zrušeno. Czech Property Investments, a.s. 7

8 Datum zápisu rozhodnutí VH základní jmení (v Kc) splacená výše zvýšení ZK % zvýšení ZK % Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravnuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy): Firma: Vcela spotrební družstvo Praha Sídlo: Praha 1, Hradební 9 Mezi emitentem a spolecností shora uvedenou není uzavrena tzv. ovládací smlouva Výše podílu, který opravnuje k hlasování na valné hromade emitenta: 47,28% Osoby s podílem 5 % na hlasovacích právech emitenta: Uvádíme osoby dle údaju z výpisu z registru emitenta ze SCP vprubehu roku 2000, které má emitent k dispozici, nejedná se o data, ke kterým došlo ke zmene vlastnictví akcií. Specifikace osoby Podíl na hlasovacích právech Datum Vcela SD Praha 47,28% Istrokapitál, a.s., SR 24,85% Mulitcredit Finance, o.c.p. 11,32% Dr.Vít Urbanec 7,32% Radovan Vítek 6,23% Údaje o cinnosti Do roku 1996 se emitent (v té dobe ješte Investicní privatizacní fond, resp. Investicní fond) orientoval predevším na cinnost spojenou s rízením fondu. Od roku 1996, po transformaci fondu na akciovou spolecnost, zacala spolecnost snižovat pocty cenných papíru ve svém portfoliu, až v roce 1997 kapitálové trhy a cinnost s tím související zcela opustil. K této cinnosti spolecnost opet pristoupila až v letošním roce. V soucasné dobe je hlavní cinností emitenta developerská cinnost a obchod s pozemky na celém území Ceské republiky. Tato hlavní cinnost reprezentuje zhruba 85% všech výnosu spolecnosti. Dalšími predmety cinnosti jsou koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej. Základní cinností emitenta je správa a pronájem vlastních nemovitostí a nemovitostí, které jsou spravovány pro další subjekty. Tesnejší vztahy spolecnost navázala zejména se spotrebními družstvy, jejichž je clenem a v nichž drží znacné podíly. Predevším se jedná o Jednotu Cheb, spotrební družstvo a Vcela spotrební družstvo Praha. Cílem spolupráce je pomoci temto dceriným spotrebním družstvum s kvalitnejší správou jejich nemovitostního fondu, na což je Czech Property Investments, vzhledem k predmetu své cinnosti lépe vybavena jak z hlediska know-how, tak po materiální, technické i personální stránce. Od roku 1999 spolecnost spravuje všechny objekty ve vlastnictví Vcely spotrební družstvo Praha. Naprostá vetšina techto objektu se nachází v Praze. Czech Property Investments, a.s. 8

9 Další cinností emitenta je obchod s nemovitostmi a s nimi spojené investice. Tyto aktivity emitent organizuje bud samostatne nebo ve spolupráci s místními realitními kanceláremi. Spolecnost vlastní dva spolecné prostory domu - pudy. První z nich se nachází v Praze l, Myslíkove ulici, a po celý rok 1999 zde probíhaly rekonstrukcní práce. Investicní náklady spojené s výstavbou dvou luxusních ateliérových mezonetových bytu dosáhly v roce 1999 zhruba 7 mil. korun. Na výstavbu v dalších pudních prostorech ve vlastnictví spolecnosti v Praze 8 v ulici Na Rokytce byl v roce 1999 zpracován projekt, který pocítá s vybudováním 7 bytových jednotek. Tento projekt je ve stádiu realizace. Nosným projektem spolecnosti v roce 1999 bylo zhodnocení rozsáhlých pozemku o rozloze pres 23 ha s ohromným ekonomickým potenciálem, nacházejících se v rozvojovém území Košutka, v katastru obce Radcice na okraji Plzne. Byly dokonceny pozemkové úpravy a vypracován komplexní projekt zástavby a využití areálu, který byl spolu s žádostí o zmenu územního plánu predložen zastupitelstvu mesta Plzne (schváleno v srpnu 2000). Soucasne byla podána žádost o vyjmutí ze zemedelského pudního fondu. Projekt predpokládá, že zde bude soustredena drobná výroba, sklady a prodejní plochy. V roce 2000 se spolecnost vrátila na kapitálové trhy. Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby podle cinností (v tis. Kc) Zboží 0 25 Vlastní výrobky a služby Investicní majetek a materiál Cenné papíry a vklady Spolecnost byla v roce 2000 aktivní pouze na ceském trhu. Vprípade tržeb za vlastní výrobky a služby jde prevážne o tržby z pronájmu. Sídlo organizacní složky podílejících se na celkovém obratu spolecnosti alespon 10 % neexistuje. Souhrnný popis nemovitostí vlastnených spolecností oblast stavby tis. Kc pozemky výmera tis. m2 ocenení tis Kc Praha Beroun Ústí nad Labem Ždár nad Sázavou 2000 Neratovice Czech Property Investments, a.s. 9

10 Cheb Plzen Vyškov Celkem Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prumyslových, obchodních nebo financních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro podnikatelskou cinnost: Mezi zásadní smluvní vztahy emitenta patrí: - Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavrená dne mezi Vcela spotrební družstvo Praha (nájemce) a emitentem (pronajímatel), na pronájem nebytových prostor Výhledské námestí Lysolaje Beroun - Smlouva o správe objektu c. SC , uzavrená dne mezi Vcela spotrební družstvo Praha a emitentem. V souvislosti s realizací podnikatelské strategie, tj. výstavbou komercních center, spolecnost uzavrela následující smlouvy o smlouvách budoucích, které mají podstatný vliv na další podnikání emitenta: budoucí pronajímatel budoucí nájemce Vyškov Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Czech Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Údaje o soudních, správních nebo rozhodcích rízeních: Soudní, správní nebo rozhodcí rízení zahájená behem posledních dvou úcetních období nemají významný vliv na financní situaci spolecnosti. Hlavní investice uskutecnené v letech 1997 až 2000: V posledních dvou letech emitent investoval predevším do nákupu nemovitostí a do oprav a rekonstrukcí objektu pro komercní využití, zejména do obchodu a kancelárských prostor. Rada objektu byla v prubehu let 1999 až 2000 rekonstruována a modernizována. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošly dve pražské prodejny v Suchdole a v Lysolajích. Celkové investicní náklady na techto dvou akcích presáhly 8 milionu Kc. Obe prodejny, spolu s další, také rekonstruovanou samoobsluhou v Beroune, provozuje jako nájemce Vcela - spotrební družstvo Praha. Podobné projekty rekonstrukcí se realizovaly také u prodejen v Kutné Hore a Praze 10. Investicní cinnost emitenta byla doposud financována z prevážné cásti z vlastních zdroju. V letech 1998 až 2000 byly nakoupeny následující nemovitosti (kolonka Investice predstavuje ciste investice v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací objektu a nezahrnuje kupní cenu, za kterou byla nemovitost porízena): Rok 2000 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Czech Property Investments, a.s. 10

11 Belocerkevská Praha 10 prodejna Svratouch Rok 1999 Adresa nemovitosti rekreacní objekt Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Poznámka Kutná Hora výrobní areál prodáno za Kc Na Pískách, Praha 6 prodejna Rok 1998 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Praha 6, Lysolaje prodejna Praha 6, Suchdol prodejna Rondel, Ústí nad Labem kanceláre Beroun prodejna Rok 1997 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Praha 1, Myslíkova ul. byty Praha 8, Na Rokytce byty Financní investice Rok Investice do akcií a dluhopisu jiných emitentu Investice do verejne obchodovatelných akcií v roce 2000 Zbrojovka Brno, a.s. v porizovací cene 5 milionu Kc Jihostroj a.s. v porizovací cene 2 miliony Kc Moravské železárny a.s. v porizovací cene 6 milionu Kc Investice do neverejne obchodovatelných akcií v roce 2000 Spobyt a.s. 160 milionu Kc Refina a.s. 66 milionu Kc Veškerá investicní cinnost byla provádena na území Ceské republiky, s výiimkou založení trí spolecnosti na Slovensku s celkovým základním kapitálem 3 miliony SKK. Investicní cinnost na teritoriu Slovenské republiky se teprve pripravuje. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních investic. Czech Property Investments, a.s. 11

12 Investice Plánovaná výše investice Rok Výstavba obchodních center mil. Kc 2001 až 2005 Nákup nájemních domu 300 mil. Kc 2001 až 2002 Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních investic: V první polovine roku 2000 došlo pro spolecnost zatím k nejvýznamnejší události, která bude mít bezesporu vliv na hospodarení spolecnosti i v dalších letech. Touto událostí bylo navázání spolupráce se spolecností Ahold Czech Republic, a.s., která na našem území pusobí jako zástupce nadnárodní spolecnosti a provozuje retezce prodejen Prima, Albert a Hypernova. Spolecnost CPI se stala developerem, který na vhodných lokalitách zajistí stavbu objektu vhodných pro provozování prodejen techto retezcu. Za tímto úcelem byly založeny stoprocentní dceriné spolecnosti Czech Property Development a.s. v Chebu, Vyškov Property Development a.s., Ústí Property Development a.s. v Ústí nad Labem a Olomouc Property Development a.s., které zajistí výkon vlastnických práv v uvedených lokalitách. V soucasné dobe tyto spolecnosti zejména nakupují pozemky a pripravují investicní výstavbu obchodních center. S výstavbou by se melo zacít nejprve ve Vyškove na prelomu roku a postupne i v dalších mestech. Výstavba jednoho obchodního centra bude trvat zhruba jeden rok. První projekt bude ukoncen na konci roku Vzhledem k tomu, že stále probíhá výber dalších lokalit a jednání se Spolecností Ahold Ceská republika, a.s., protáhne se tato spolupráce možná až do roku Za úcelem zajištení techto projektu uzavírá Czech Property Investments, a.s. se spolecností Ahold Ceská republika a.s. smlouvy o smlouvách budoucích, ve kterých se tato firma zavazuje uzavrít nájemní smlouvy po ukoncení staveb. Cena výstavby jednoho obchodního centra presahuje 100 milionu Kc, takže se jedná o projekt miliardového rozsahu. V soucasné dobe se pripravuje výstavba 11 obchodních center. Projekty jsou v ruzné fázi rozpracovanosti, od zahájení prací (Vyškov, Cheb), pres nákup pozemku a zajištování nezbytných zmen v územních plánech (Olomouc) až po ideový zámer (Nymburk). Jako další slibný smer hospodárské cinnosti emitenta se jeví nákup nájemních domu, zejména od výrobních podniku (bývalé podnikové byty). V soucasné dobe emitent drží prostrednictvím dceriných spolecností cca techto bytu a plánuje se nákup dalších asi Kupní ceny takto porízených bytu se pohybují ve statisících Kc, tedy hluboko pod tržní cenou jednotlivých bytu, takže vzniká dostatecný prostor pro zisk i u bytu s regulovaným nájmem. Údaje o prerušeních v podnikání: Emitent podniká bez prerušení. Informace o politice a výzkumu nebo vývoje nových výrobku nebo postupu za poslední tri úcetní období, jestliže jsou významné: nevýznamné Údaje o prumerném poctu zamestnancu s rozdelením podle jednotlivých druhu podnikatelské cinnosti emitenta a zmeny poctu zamestnancu v predcházejících trech úcetních obdobích: Podnikatelská cinnosti Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách Czech Property Investments, a.s. 12

13 Úcetní záverka: Úcetní záverka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztrát ve forme srovnávací tabulky za poslední tri úcetní období vcetne prílohy za poslední úcetní období jsou uvedeny v príloze výrocní zprávy. Audit záverky za rok 2000 není dosud ukoncen, rovnež tak konsolidovaná záverka a její audit. Ihned po vyhotovení budou pripojeny k této výrocní zpráve. Popis použitých metod konsolidace, obchodní firmy nebo názvy a sídla osob zahrnutých do konsolidacního celku a u techto osob souhrnnou výši podílu držených tretími osobami: KONSOLIDACNÍ CELEK Materský podnik Investments, a.s. Dcerinné podniky s rozhodujícím vlivem Ústí n.l. Czech Property Hradební 9/768, Praha 1 ICO: CP Investments CZ s.r.o., ICO: CPI- Byty, a.s. ICO: a.s., Zlín Development, a.s., Brno Development, a.s., Brno REFINA INVESTMENTS, ICO: Czech Property ICO: Olomouc Property ICO: Ústí nad Labem Property Development, a.s. Brno ICO: Development, a.s., Brno Vyškov Property ICO: Czech Property Investments, a.s. 13

14 Development, a.s., Brno Žižkov Property ICO: Banská Bystrica Property Development, a.s., Bratislava ICO: Prešov Property Development, a.s., Bratislava ICO: Trencín Property Development, a.s. Bratislava ICO: Dcerinné podniky s podstatným vlivem SATPO, s.r.o., Praha 2 ICO: Výše podílu držená tretími osobami ciní 50%. METODY KONSOLIDACE Pri sestavování konsolidované úcetní záverky za konsolidacní celek se využijí tyto konsolidacní metody: a) plná konsolidacní metoda úcetní záverky pro podniky, ve kterých uplatnuje materský podnik rozhodující vliv: použití 11x b) ekvivalencní konsolidacní metoda úcetní záverky pro podniky, ve kterých uplatnuje materský podnik podstatný vliv: použití 1x SYSTÉM KONSOLIDACE Konsolidace se provede podle príslušné metody zpusobem prímé konsolidace. Prímou konsolidací se rozumí konsolidace všech podniku konsolidacního celku najednou, bez sestavení konsolidovaných úcetních záverek za jednotlivé dílcí celky. KONSOLIDACNÍ PRAVIDLA Dcerinné podniky konsolidující plnou metodou upraví predkládané údaje pro sestavení konsolidované úcetní záverky takto: Kompletne se vyloucí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy mezi všemi podniky zahrnutými do konsolidacního celku, které mají Czech Property Investments, a.s. 14

15 významný vliv na stav majetku, závazku a výsledkové položky v konsolidované úcetní záverce. Dalšími operacemi, které mají vliv i na hospodárský výsledek, se vyloucí také prodej a nákup zásob mezi jednotlivými podniky, prodej a nákup investicního majetku mezi jednotlivými podniky, prijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku mezi jednotlivými podniky. Pri použití metody plné konsolidace se vyloucí vzájemné operace mezi všemi podniky, tzn. jak mezi materským podnikem a dcerinými podniky, tak mezi dcerinými podniky navzájem. Dcerinné podniky jsou také povinny uvést výši aktivního konsolidacního rozdílu a pasívního konsolidacního rozdílu a soupis vyloucených operací. Dcerinné podniky konsolidující ekvivalencní metodou upraví predkládané údaje takto: Vycíslí pomernou cást na hospodárském výsledku, odpovídající prímým nebo neprímým podílum materského podniku. Vzájemné vztahy mezi materským podnikem a dcerinými podniky se nevylucují. Vycíslí cenné papíry a vklady dcerinných podniku v držení materského podniku ocenené ve výši podílu na vlastním jmení dcerinného podniku. Uvede výši aktivního a pasivního konsolidacního rozdílu, v závislosti na rozdílu ceny porízení podílových cenných papíru a vkladu dcerinného podniku a jejich ocenením podle podílové úcasti materského podniku ve skutecné výši vlastního jmení dcerinného podniku bez hospodárského výsledku bežného roku pri prvním zarazení do konsolidace. Informace o ocekávané hospodárské a financní situaci v roce 2001: Tržby Pridaná hodnota Hospodárský výsledek (po zdanení) tis. Kc tis. Kc 0 tis. Kc Prehled o zmenách vlastního kapitálu za poslední tri úcetní období Rok vlastní kapitál tis.kc tis. Kc tis. Kc Hospodárský výsledek pripadající na jednu akcii za poslední tri úcetní období Rok hospodárský výsledek na 1 akcii -10,45 Kc -43,68 Kc - Výše dividendy na akcii za poslední tri úcetní období Rok výše dividendy Czech Property Investments, a.s. 15

16 5. Údaje o cenných papírech Druh Forma Podoba Pocet kusu Pripojené kupóny ISIN Celkový objem emise Jmenovitá hodnota akcie kmenové na majitele zaknihovaná ks ne CZ ,- Kc 800,- Kc Zpusob prevodu cenných papíru: K prevodu akcií dochází registrací prevodu v zákonem stanovené evidenci na základe príkazu k registraci prevodu ( 21 z. c. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znení). Prevoditelnost akcií není omezena. Zpusob zdanování výnosu: Výnos z akcie je zdanován podle zákona CNR c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu ve znení pozdejších predpisu. Dan se vybírá srážkou pri výplate dividendy. Názvy verejných trhu na kterých byla emise cenných papíru prijata k obchodování: a) RM - SYSTÉM, a. s. Spolecnost nemá uzavrenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávnenou osobu, jejímž prostrednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatnovat svá majetková práva spojená s temito cennými papíry (výplata dividend). Popis práv vyplývajících z akcií: a) akcionár je oprávnen úcastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvetlení záležitostí týkajících se spolecnosti, je-li takové vysvetlení potrebné pro posouzení predmetu jednání valné hromady a uplatnovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnote 800,- Kc je spojen jeden hlas. Spolecnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy, b) akcionár má právo na podíl na zisku spolecnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodárského výsledku schválila k rozdelení. Tento podíl se urcuje pomerem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnote akcií všech akcionáru, c) akcionár má právo na podíl na likvidacním zustatku. Likvidacní zustatek se delí mezi akcionáre v pomeru jmenovitých hodnot jejich akcií, d) dividenda je splatná do trí (3) mesícu ode dne, kdy valná hromada prijala usnesení o rozdelení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit ci dorucit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním úctu spolecnosti, pricemž oprávnené osoby si je po dobu ctyr (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle spolecnosti po predložení príslušných dokladu. Právo na dividendu v prípade neuplatnení akcionárem prechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení obcanského a obchodního zákoníku. V prípade promlcení se uplatnuje obecná ctyrletá promlcecí lhuta podle 397 obchodního zákoníku. Czech Property Investments, a.s. 16

17 Další akcionárská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov spolecnosti. Skutecnosti duležité pro uplatnování akcionárských práv spolecnost dle svých stanov uverejnuje v celostátne distribuovaném deníku Lidové noviny. Informace o právu na prednostní úpis dosavadních akcionáru a o omezení nebo vyloucení tohoto práva s uvedením duvodu: dle rozhodnutí valné hromady Pocet akcií umístených mezi verejností s uvedením základního kapitálu, který na ne pripadá: Mezi verejností je umísteno cca ks akcií, na které pripadá cca ,- Kc základního kapitálu, tj. 1,7 % z celkového základního kapitálu spolecnosti. Verejná nabídka prevzetí akcií emitenta cinená tretími osobami a verejná nabídka prevzetí akcií jiných spolecností cinená emitentem v bežném nebo predcházejícím roce: Verejný návrh smlouvy o koupi akcií spolecnosti byl ucinen akcionárem spolecnosti Vcela spotrební družstvo Praha, sídlem Praha 1, Hradební 9, ICO Zverejnen byl v Obchodním vestníku. V roce 2000 ani v úcetním roce predcházejícím nebyla ucinena verejná nabídka prevzetí akcií prevzetí akcií jiných spolecností cinená emitentem. 6. Údaje o statutárních a dozorcích orgánech spolecnosti: Predstavenstvo: Ing. Dalibor Dušek, r.c /0712, Praha 4, Svatoslavova 24/849, PSC: Mgr. Josef Štolba, r.c /1934, Ústí nad Labem, Slavíckova 787/11, PSC: Milan Trnený, r.c /3830, Brno, Bellova 16, PSC: 62300, Okres: Brno-mesto Mimo svou cinnost pro spolecnost žádnou jinou hlavní cinnost nevykonávají. Dozorcí rada: Radovan Vítek, r.c /4779, Brno, Minská 41, PSC: 61600, Okres: Brno-mesto Brano Prieložný, r.c /7013, Bratislava, Stropkovská 19, Slovenská republika Mario Hoffmann, r.c /7015, Bratislava, Sabinovská 11, Slovenská republika Plnení poskytnuté statutárním orgánum nebo jejich clenum a clenum dozorcích orgánu emitenta (v tis. Kc) : Penežité príjmy Z toho tantiémy Naturální príjmy Predstavenstvo Dozorcí rada Vedení spolecnosti Plnení statutárním orgánum nebo jejich clenum a clenum dozorcí rady poskytnuté osobami v celém koncernu v rámci Ceské republiky (vcetne plnení od emitenta): Penežité príjmy Tantiémy Vecná plnení Predstavenstvo Dozorcí rada Czech Property Investments, a.s. 17

18 Pocet úcastnických cenných papíru emitenta, které jsou drženy cleny statutárního orgánu a cleny dozorcího orgánu a vedoucími zamestnanci emitenta souhrnne za orgán: Predstavenstvo Dozorcí rada ks akcií ks akcií Clenum predstavenstva ani dozorcí rady neposkytla spolecnost žádné úvery nebo pujcky, neprevzala žádné záruky ani jištení za úvery. Údaje o možnosti zamestnancu úcastnit se na základním kapitálu emitenta: Akcie spolecnosti jsou verejne obchodovatelné, takže zamestnanci emitenta mají možnost jejich nákupu na trhu RMS. 7. Údaje o vývoji cinnosti Obecné údaje o tendencích v cinnosti emitenta od rozvahového dne posledního úcetního období, za které byla zverejnena úcetní záverka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve výrobe nebo službách, prodeji, skladovém hospodárství a objednávkách a o tendencích posledního vývoje nákladu a prodejních cen: V prubehu prvního pololetí roku 2001 pokracovala výstavbu obchodních center ve Vyškove a Chebu. S jejich kolaudací se pocítá do konce léta V Olomouci a Nymburku probíhá prípravu projektu výstavby obchodních center pro spolecnost AHOLD. V lednu roku 2001 zakoupila spolecnost prostrednictvím své dceriné spolecnosti BPT Prague a.s. približne 2000 bytu od spolecnosti Daewo Avia, a.s. na sídlišti v Praze Letnanech. Za úcelem financování dalších aktivit v oblasti developingu nemovitostí vydala spolecnost v breznu 2001 první tranši dluhopisu v objemu EUR, pricemž jejich celková hodnota dosáhne 21 miliónu EUR. Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta nejméne do konce bežného úcetního období: Na podzim roku 2001 se predpokládá dokoncení obchodních center ve Vyškove a Chebu. Ocekávané príjmy z nájmu výrazne vylepší hospodarení spolecnosti. Czech Property Investments, a.s. 18

19 8. Údaje o osobách odpovedných za výrocní zprávu a overení úcetní záverky Osoby odpovedné za výrocní zprávu: Prohlašuji, že údaje uvedené ve výrocní zpráve odpovídají skutecnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit presné a správné posouzení emitenta cenných papíru, nebyly vynechány... Ing. Dalibor Dušek clen predstavenstva r.c /0712 Praha 4, Svatoslavova 24/849 Osoby odpovedné za overení úcetní záverky za poslední tri úcetní období : za roky 1998 a 1999: obchodní firma: Deloitte & Touche spol. s r.o., ICO: císlo licence: 79, sídlo: Týn 641/4, Praha 1, Ceská republika císlo licence a bydlište osoby, která v souladu s obecne závaznými predpisy overila úcetní záverku emitenta za rok 1998: Ing. Michal Petrman, rodné císlo: /0004, bytem Vancurova 1994, Kladno, c. dekretu: 1105 císlo licence a bydlište osoby, která v souladu s obecne závaznými predpisy overila úcetní záverku emitenta za rok 1999: Ing. Radomír Stružinský, rodné císlo: /0173, bytem Suchý vršek 2098, Praha13, c. dekretu: Rok 2000 audit dosud nedokoncen Czech Property Investments, a.s. 19

20 II. ÚCETNÍ ZÁVERKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU Hospodárské výsledky emitenta za poslední ctyri roky CZECH PROPERTY INVESTMENTS A. S. - Rozvaha Oznacen í AKTIVA Rád AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmení B. Stálá aktiva I. Nehmotný investicní majetek Zrizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné cinnosti 3. Software Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investicní majetek 9 6. Nedokoncené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný investicní 11 majetek II. Hmotný investicní majetek Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité veci a soubory movitých vecí 4. Pestitelské celky trvalých porostu Základní stádo a tažná zvírata Jiný hmotný investicní majetek Nedokoncené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný investicní majetek Opravná položka k nabytému majetku 21 III. Financní investice Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem 2. Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podst vlivem 3. Ostatní investicní cenné papíry a vklady Pujcky podnikum ve skupine Jiné financní investice C. Obežná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokoncená výroba a polotovary Výrobky Zvírata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 35 II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spolecníkum a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 41 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spolecníkum a sdružení Sociální zabezpecení Stát - danové pohledávky Odložená danová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Czech Property Investments, a.s. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1 IČO: 46710981 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, 481123/015,

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013 Výroční zpráva za fiskální období 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti 5 Zpráva

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více