Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000"

Transkript

1 Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cinnosti 4. Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách: 5. Údaje o cenných papírech 6. Údaje o statutárních a dozorcích orgánech 7. Údaje o vývoji cinnosti 8. Údaje o osobách odpovedných za výrocní zprávu a overení úcetní záverky III. ÚCETNÍ ZÁVERKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU IV. PRÍLOHA K ÚCETNÍ ZÁVERCE V. ZPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ CINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLECNOSTI VI. ZPRÁVA AUDITORA není k dispozici Czech Property Investments, a.s. 1

2 I. ÚVOD Následující výrocní zpráva obsahuje údaje o cinnosti spolecnosti Czech Property Investments a.s. za rok Audit ani konsolidace nejsou doposud dokonceny, takže údaje z rocní úcetní záverky jsou neauditované. Audit bude pripojen bezprostredne po jeho vyhotovení. Rovnež bude konsolidovaná rocní úcetní záverka a její audit pripojeny po vyhotovení. Czech Property Investments, a.s. 2

3 II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi Obchodní firma (Název): Czech Property Investments, a.s. Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 PSC: IC: Datum založení: Právní forma: akciová spolecnost Právní rád a právní predpis, podle kterého byl emitent založen: Akciová spolecnost byla zrízena zakladatelským plánem ze dne Zakladatel spolecnosti: AGROBANKA MLADÁ BOLESLAV a.s. sepsal stanovy, jmenoval cleny predstavenstva, dozorcí rady a revizora úctu. Právní rád: Ceské republiky Právní predpis: Zákon c. 104/1990 Sb. o akciových spolecnostech Právní forma: akciová spolecnost Založen na dobu neurcitou. Predmet podnikání: viz cást 1, 4 stanov - Koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje - Prodej - Realitní kancelár - Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor, vcetne poskytování jiných než základních služeb, zajištujících rádný provoz nemovitostí, bytu a nebytových prostor - Poradenská cinnost v oblasti investic - Správa movitého i nemovitého majetku - Provádení jednoduchých a drobných staveb - Inženýrsko technická cinnost ve stavebnictví - Reklamní cinnost Rejstríkový soud oprávnený k vedení obchodního rejstríku: Mestský soud v Praze Císlo pod kterým je spolecnost zapsána: oddíl B, vložka 1115 Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uvádené ve výrocní zpráve emitenta: sídlo emitenta Praha 1 Hradební 9/768 Czech Property Investments, a.s. 3

4 2. Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: Výše upsaného základního kapitálu ciní ,- Kc a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na ks akcií o jmenovité hodnote po 800,- Kc. Všechny akcie znejí na majitele, jsou vydány v zaknihované podobe a jsou registrované. Spolecnost nevydala žádné cenné papíry, které opravnují k uplatnení práva na výmenu za jiné úcastnické cenné papíry nebo na prednostní úpis jiných úcastnických cenných papíru. Popis struktury koncernu Spolecnost ve smyslu ust. 66a obch. zák. je spolecností s vetšinovým spolecníkem a je osobou ovládanou. Ovládajícími osobami jsou potom osoby: Vcela spotrební družstvo Praha, sídlem Praha 1, Hradební 9/768, ICO Istrokapitál, a.s., Grösslingova 45, Bratislava 81109, Slovenská republika, ICO: Mulitcredit Finance, a.s., Mostová 43, Bratislava 81102, Slovenská republika, ICO: Dr.Vít Urbanec Radovan Vítek Ing.Dalibor Dušek jednající ve shode. Spolecnost s temito ovládajícími osobami tvorí koncern. Údaje o koncernu: Spolecnost ovládající (údaje za rok 2000) Obchodní firma (Název): Vcela spotrební družstvo Praha Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 IC: Základní kapitál: ,- Kc Vlastní kapitál: ,- Kc Prumerný pocet zamestnancu: 1065 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Kc Údaje o hlavních oblastech cinnosti: maloobchodní prodej potravin a pronájem vlastních nemovitostí Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby z obchodní cinnosti Nájmy Družstvo pusobí pouze na teritoriu Ceské republiky. Císelné údaje o hlavních investicích uskutecnených v bežném úcetním období a trech predcházejících úcetních obdobích vcetne financních investic. Vcela spotrební družstvo Praha v uplynulých letech investovala zejména do výpocetní techniky, Czech Property Investments, a.s. 4

5 zhodnocení vlastních nemovitostí a zarízení prodejen Nehmotný investicní majetek Budovy a stavby Stroje a zarízení Drobný hmotný majetek Jedinou financní investicí ve výši 300 milionu v roce 1999 byla investice do dcerinné spolecnosti na Slovensku, která pripravuje obchodní sít na tomto teritoriu. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních: Nepripravují se. Obchodní firma (Název): Istrokapitál a.s. Sídlo: Grösslingova 45, Bratislava ICO: Základní kapitál: Sk Vlastní kapitál: ,- Sk Prumerný pocet zamestnancu: 9 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Sk Údaje o hlavních oblastech cinnosti: holdingová spolecnost Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby Sk Sk Sk Investice v tis. Sk NIM HIM Financní investice Obchodní firma (Název): Multicredit Finance a.s. Sídlo: Mostová 43, Bratislava ICO: Základní kapitál: Sk Vlastní kapitál: ,- Sk Prumerný pocet zamestnancu: 2 Hospodárský výsledek po zdanení: ,- Sk Údaje o hlavních oblastech cinnosti: zprostredkovatelská cinnost Spolecnost ovládaná Czech Property Investments, a.s. 5

6 Obchodní firma (Název): Czech Property Investments, a.s. Sídlo: Praha 1, Hradební 9/768 IC: Základní kapitál: ,- Kc Vlastní kapitál: ,- Kc Prumerný pocet zamestnancu: 13 Hospodárský výsledek po zdanení: Kc Údaje o hlavních oblastech cinnosti: Hlavní cinností emitenta je cinnost v oblasti realit, predevším správa a pronájem nemovitostí, obchod s realitami a s nimi spojené investice a v neposlední rade také developerská cinnost. Tyto cinnosti predstavují zhruba 85% celkových výkonu spolecnosti. Konkrétne se jedná predevším o výstavbu a rekonstrukci bytových i nebytových prostor ve vlastnictví spolecnosti a investice do nákupu nových objektu urcených pro komercní využití, zejména obchodu, kancelárských prostor a nemovitostí komercních center. Dalšími predmety cinnosti jsou koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej. V roce 2000 se spolecnost také vrátila na kapitálové trhy. Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby podle cinností (v tis. Kc) Zboží 25 Vlastní výrobky a služby Investicní majetek a materiál Cenné papíry a vklady Spolecnost byla v roce 2000 aktivní pouze na ceském trhu. Obecné údaje o tendencích v cinnosti emitenta a údaje o obchodních vyhlídkách: V první polovine roku 2000 došlo pro spolecnost zatím k nejvýznamnejší události, která bude mít bezesporu vliv na hospodarení spolecnosti i v dalších letech. Touto událostí bylo navázání spolupráce se spolecností Ahold Czech Republic, a.s., která na našem území pusobí jako zástupce nadnárodní spolecnosti a provozuje retezce prodejen Prima, Albert a Hypernova. Spolecnost CPI se stala developerem, který na vhodných lokalitách zajistí stavbu objektu vhodných pro provozování prodejen techto retezcu. Za tímto úcelem byly založeny stoprocentní dceriné spolecnosti Czech Property Development a.s. v Chebu, Vyškov Property Development a.s., Ústí Property Development a.s. v Ústí nad Labem a Olomouc Property Development a.s., které zajistí výkon vlastnických práv v uvedených lokalitách. V soucasné dobe tyto spolecnosti zejména nakupují pozemky a pripravují investicní výstavbu obchodních center. S výstavbou by se melo zacít nejprve ve Vyškove na prelomu roku a postupne i v dalších mestech. Výstavba jednoho obchodního centra bude trvat zhruba jeden rok. První projekt bude ukoncen na konci roku Vzhledem k tomu, že stále probíhá výber dalších lokalit a jednání se Spolecností Ahold Ceská republika, a.s., protáhne se tato spolupráce možná až do roku Za úcelem zajištení techto projektu uzavírá Czech Property Investments, a.s. se spolecností Ahold Ceská republika a.s. smlouvy o smlouvách budoucích, ve kterých se tato firma zavazuje uzavrít nájemní smlouvy po ukoncení staveb. Czech Property Investments, a.s. 6

7 Cena výstavby jednoho obchodního centra presahuje 100 milionu Kc, takže se jedná o projekt miliardového rozsahu. V soucasné dobe se pripravuje výstavba 11 obchodních center. Projekty jsou v ruzné fázi rozpracovanosti, od zahájení prací (Vyškov, Cheb), pres nákup pozemku a zajištování nezbytných zmen v územních plánech (Olomouc) až po ideový zámer (Nymburk). Jako další slibný smer hospodárské cinnosti emitenta se jeví nákup nájemních domu, zejména od výrobních podniku (bývalé podnikové byty). V soucasné dobe emitent drží prostrednictvím dceriných spolecností cca techto bytu a plánuje se nákup dalších asi Kupní ceny takto porízených bytu se pohybují ve statisících Kc, tedy hluboko pod tržní cenou jednotlivých bytu, takže vzniká dostatecný prostor pro zisk i u bytu s regulovaným nájmem. V soucasné dobe se jedná se spolecnostmi a Daewo Avia, a.s. o prodeji vlastních podnikových bytu. Soucástí koncernu není jiná ovládaná spolecnost krome emitenta. Pocet, úcetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních úcastnických cenných papíru, které nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent prímý ci neprímý podíl presahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv; (u dluhopisu 5% základního kapitálu emitenta): Spolecnost nedrží vlastní cenné papíry, ani jiná spolecnost, na níž má emitent podíl presahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nedrží cenné papíry spolecnosti. Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíneného zvýšení základního kapitálu a prípadná lhuta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výmenu cenných papíru, prednostní upisování akcií, a podmínky a postup pri vydávání nových akcií: Nebylo provedeno Pocet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu: Nebyly emitovány Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro zmeny výše základního kapitálu: Podmínky pro zmeny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhu akcií ve Stanovách spolecnosti nejsou prísnejší než podmínky stanovené zákonem. Souhrnný popis operací, kterými došlo v prubehu predcházejících trí let ke zmenám v základním kapitálu nebo v poctu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen: Valná hromada dne rozhodla o zvýšení základního jmení spolecnosti upsáním nových akcií. Základní jmení bylo zvýšeno v celkovém rozsahu o cástku ,- Kc, a to jednak penežitým vkladem v rozsahu ,- Kc a jednak nepenežitým vkladem (nemovitosti) v rozsahu ,- Kc. Bylo upsáno ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobe o jmenovité hodnote 800 Kc každá. Valná hromady konaná dne rozhodla o zvýšení základního jmení spolecnosti upsáním nových akcií. Základní jmení bylo zvýšeno nepenežitým vkladem (nemovitosti) o cástku ,- Kc.. Bylo upsáno ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobe o jmenovité hodnote 800,- Kc každá. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmení ze dne bylo zrušeno. Czech Property Investments, a.s. 7

8 Datum zápisu rozhodnutí VH základní jmení (v Kc) splacená výše zvýšení ZK % zvýšení ZK % Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravnuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy): Firma: Vcela spotrební družstvo Praha Sídlo: Praha 1, Hradební 9 Mezi emitentem a spolecností shora uvedenou není uzavrena tzv. ovládací smlouva Výše podílu, který opravnuje k hlasování na valné hromade emitenta: 47,28% Osoby s podílem 5 % na hlasovacích právech emitenta: Uvádíme osoby dle údaju z výpisu z registru emitenta ze SCP vprubehu roku 2000, které má emitent k dispozici, nejedná se o data, ke kterým došlo ke zmene vlastnictví akcií. Specifikace osoby Podíl na hlasovacích právech Datum Vcela SD Praha 47,28% Istrokapitál, a.s., SR 24,85% Mulitcredit Finance, o.c.p. 11,32% Dr.Vít Urbanec 7,32% Radovan Vítek 6,23% Údaje o cinnosti Do roku 1996 se emitent (v té dobe ješte Investicní privatizacní fond, resp. Investicní fond) orientoval predevším na cinnost spojenou s rízením fondu. Od roku 1996, po transformaci fondu na akciovou spolecnost, zacala spolecnost snižovat pocty cenných papíru ve svém portfoliu, až v roce 1997 kapitálové trhy a cinnost s tím související zcela opustil. K této cinnosti spolecnost opet pristoupila až v letošním roce. V soucasné dobe je hlavní cinností emitenta developerská cinnost a obchod s pozemky na celém území Ceské republiky. Tato hlavní cinnost reprezentuje zhruba 85% všech výnosu spolecnosti. Dalšími predmety cinnosti jsou koupe zboží za úcelem jeho dalšího prodeje a prodej. Základní cinností emitenta je správa a pronájem vlastních nemovitostí a nemovitostí, které jsou spravovány pro další subjekty. Tesnejší vztahy spolecnost navázala zejména se spotrebními družstvy, jejichž je clenem a v nichž drží znacné podíly. Predevším se jedná o Jednotu Cheb, spotrební družstvo a Vcela spotrební družstvo Praha. Cílem spolupráce je pomoci temto dceriným spotrebním družstvum s kvalitnejší správou jejich nemovitostního fondu, na což je Czech Property Investments, vzhledem k predmetu své cinnosti lépe vybavena jak z hlediska know-how, tak po materiální, technické i personální stránce. Od roku 1999 spolecnost spravuje všechny objekty ve vlastnictví Vcely spotrební družstvo Praha. Naprostá vetšina techto objektu se nachází v Praze. Czech Property Investments, a.s. 8

9 Další cinností emitenta je obchod s nemovitostmi a s nimi spojené investice. Tyto aktivity emitent organizuje bud samostatne nebo ve spolupráci s místními realitními kanceláremi. Spolecnost vlastní dva spolecné prostory domu - pudy. První z nich se nachází v Praze l, Myslíkove ulici, a po celý rok 1999 zde probíhaly rekonstrukcní práce. Investicní náklady spojené s výstavbou dvou luxusních ateliérových mezonetových bytu dosáhly v roce 1999 zhruba 7 mil. korun. Na výstavbu v dalších pudních prostorech ve vlastnictví spolecnosti v Praze 8 v ulici Na Rokytce byl v roce 1999 zpracován projekt, který pocítá s vybudováním 7 bytových jednotek. Tento projekt je ve stádiu realizace. Nosným projektem spolecnosti v roce 1999 bylo zhodnocení rozsáhlých pozemku o rozloze pres 23 ha s ohromným ekonomickým potenciálem, nacházejících se v rozvojovém území Košutka, v katastru obce Radcice na okraji Plzne. Byly dokonceny pozemkové úpravy a vypracován komplexní projekt zástavby a využití areálu, který byl spolu s žádostí o zmenu územního plánu predložen zastupitelstvu mesta Plzne (schváleno v srpnu 2000). Soucasne byla podána žádost o vyjmutí ze zemedelského pudního fondu. Projekt predpokládá, že zde bude soustredena drobná výroba, sklady a prodejní plochy. V roce 2000 se spolecnost vrátila na kapitálové trhy. Údaje o tržbách v posledních trech úcetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu cinnosti a trhu v ruzných geografických oblastech): Tržby podle cinností (v tis. Kc) Zboží 0 25 Vlastní výrobky a služby Investicní majetek a materiál Cenné papíry a vklady Spolecnost byla v roce 2000 aktivní pouze na ceském trhu. Vprípade tržeb za vlastní výrobky a služby jde prevážne o tržby z pronájmu. Sídlo organizacní složky podílejících se na celkovém obratu spolecnosti alespon 10 % neexistuje. Souhrnný popis nemovitostí vlastnených spolecností oblast stavby tis. Kc pozemky výmera tis. m2 ocenení tis Kc Praha Beroun Ústí nad Labem Ždár nad Sázavou 2000 Neratovice Czech Property Investments, a.s. 9

10 Cheb Plzen Vyškov Celkem Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prumyslových, obchodních nebo financních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro podnikatelskou cinnost: Mezi zásadní smluvní vztahy emitenta patrí: - Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavrená dne mezi Vcela spotrební družstvo Praha (nájemce) a emitentem (pronajímatel), na pronájem nebytových prostor Výhledské námestí Lysolaje Beroun - Smlouva o správe objektu c. SC , uzavrená dne mezi Vcela spotrební družstvo Praha a emitentem. V souvislosti s realizací podnikatelské strategie, tj. výstavbou komercních center, spolecnost uzavrela následující smlouvy o smlouvách budoucích, které mají podstatný vliv na další podnikání emitenta: budoucí pronajímatel budoucí nájemce Vyškov Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Czech Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. Údaje o soudních, správních nebo rozhodcích rízeních: Soudní, správní nebo rozhodcí rízení zahájená behem posledních dvou úcetních období nemají významný vliv na financní situaci spolecnosti. Hlavní investice uskutecnené v letech 1997 až 2000: V posledních dvou letech emitent investoval predevším do nákupu nemovitostí a do oprav a rekonstrukcí objektu pro komercní využití, zejména do obchodu a kancelárských prostor. Rada objektu byla v prubehu let 1999 až 2000 rekonstruována a modernizována. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošly dve pražské prodejny v Suchdole a v Lysolajích. Celkové investicní náklady na techto dvou akcích presáhly 8 milionu Kc. Obe prodejny, spolu s další, také rekonstruovanou samoobsluhou v Beroune, provozuje jako nájemce Vcela - spotrební družstvo Praha. Podobné projekty rekonstrukcí se realizovaly také u prodejen v Kutné Hore a Praze 10. Investicní cinnost emitenta byla doposud financována z prevážné cásti z vlastních zdroju. V letech 1998 až 2000 byly nakoupeny následující nemovitosti (kolonka Investice predstavuje ciste investice v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací objektu a nezahrnuje kupní cenu, za kterou byla nemovitost porízena): Rok 2000 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Czech Property Investments, a.s. 10

11 Belocerkevská Praha 10 prodejna Svratouch Rok 1999 Adresa nemovitosti rekreacní objekt Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Poznámka Kutná Hora výrobní areál prodáno za Kc Na Pískách, Praha 6 prodejna Rok 1998 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Praha 6, Lysolaje prodejna Praha 6, Suchdol prodejna Rondel, Ústí nad Labem kanceláre Beroun prodejna Rok 1997 Adresa nemovitosti Druh nemovitosti Porizovací cena (v Kc) Investice (v Kc) Praha 1, Myslíkova ul. byty Praha 8, Na Rokytce byty Financní investice Rok Investice do akcií a dluhopisu jiných emitentu Investice do verejne obchodovatelných akcií v roce 2000 Zbrojovka Brno, a.s. v porizovací cene 5 milionu Kc Jihostroj a.s. v porizovací cene 2 miliony Kc Moravské železárny a.s. v porizovací cene 6 milionu Kc Investice do neverejne obchodovatelných akcií v roce 2000 Spobyt a.s. 160 milionu Kc Refina a.s. 66 milionu Kc Veškerá investicní cinnost byla provádena na území Ceské republiky, s výiimkou založení trí spolecnosti na Slovensku s celkovým základním kapitálem 3 miliony SKK. Investicní cinnost na teritoriu Slovenské republiky se teprve pripravuje. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních investic. Czech Property Investments, a.s. 11

12 Investice Plánovaná výše investice Rok Výstavba obchodních center mil. Kc 2001 až 2005 Nákup nájemních domu 300 mil. Kc 2001 až 2002 Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou financních investic: V první polovine roku 2000 došlo pro spolecnost zatím k nejvýznamnejší události, která bude mít bezesporu vliv na hospodarení spolecnosti i v dalších letech. Touto událostí bylo navázání spolupráce se spolecností Ahold Czech Republic, a.s., která na našem území pusobí jako zástupce nadnárodní spolecnosti a provozuje retezce prodejen Prima, Albert a Hypernova. Spolecnost CPI se stala developerem, který na vhodných lokalitách zajistí stavbu objektu vhodných pro provozování prodejen techto retezcu. Za tímto úcelem byly založeny stoprocentní dceriné spolecnosti Czech Property Development a.s. v Chebu, Vyškov Property Development a.s., Ústí Property Development a.s. v Ústí nad Labem a Olomouc Property Development a.s., které zajistí výkon vlastnických práv v uvedených lokalitách. V soucasné dobe tyto spolecnosti zejména nakupují pozemky a pripravují investicní výstavbu obchodních center. S výstavbou by se melo zacít nejprve ve Vyškove na prelomu roku a postupne i v dalších mestech. Výstavba jednoho obchodního centra bude trvat zhruba jeden rok. První projekt bude ukoncen na konci roku Vzhledem k tomu, že stále probíhá výber dalších lokalit a jednání se Spolecností Ahold Ceská republika, a.s., protáhne se tato spolupráce možná až do roku Za úcelem zajištení techto projektu uzavírá Czech Property Investments, a.s. se spolecností Ahold Ceská republika a.s. smlouvy o smlouvách budoucích, ve kterých se tato firma zavazuje uzavrít nájemní smlouvy po ukoncení staveb. Cena výstavby jednoho obchodního centra presahuje 100 milionu Kc, takže se jedná o projekt miliardového rozsahu. V soucasné dobe se pripravuje výstavba 11 obchodních center. Projekty jsou v ruzné fázi rozpracovanosti, od zahájení prací (Vyškov, Cheb), pres nákup pozemku a zajištování nezbytných zmen v územních plánech (Olomouc) až po ideový zámer (Nymburk). Jako další slibný smer hospodárské cinnosti emitenta se jeví nákup nájemních domu, zejména od výrobních podniku (bývalé podnikové byty). V soucasné dobe emitent drží prostrednictvím dceriných spolecností cca techto bytu a plánuje se nákup dalších asi Kupní ceny takto porízených bytu se pohybují ve statisících Kc, tedy hluboko pod tržní cenou jednotlivých bytu, takže vzniká dostatecný prostor pro zisk i u bytu s regulovaným nájmem. Údaje o prerušeních v podnikání: Emitent podniká bez prerušení. Informace o politice a výzkumu nebo vývoje nových výrobku nebo postupu za poslední tri úcetní období, jestliže jsou významné: nevýznamné Údaje o prumerném poctu zamestnancu s rozdelením podle jednotlivých druhu podnikatelské cinnosti emitenta a zmeny poctu zamestnancu v predcházejících trech úcetních obdobích: Podnikatelská cinnosti Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách Czech Property Investments, a.s. 12

13 Úcetní záverka: Úcetní záverka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztrát ve forme srovnávací tabulky za poslední tri úcetní období vcetne prílohy za poslední úcetní období jsou uvedeny v príloze výrocní zprávy. Audit záverky za rok 2000 není dosud ukoncen, rovnež tak konsolidovaná záverka a její audit. Ihned po vyhotovení budou pripojeny k této výrocní zpráve. Popis použitých metod konsolidace, obchodní firmy nebo názvy a sídla osob zahrnutých do konsolidacního celku a u techto osob souhrnnou výši podílu držených tretími osobami: KONSOLIDACNÍ CELEK Materský podnik Investments, a.s. Dcerinné podniky s rozhodujícím vlivem Ústí n.l. Czech Property Hradební 9/768, Praha 1 ICO: CP Investments CZ s.r.o., ICO: CPI- Byty, a.s. ICO: a.s., Zlín Development, a.s., Brno Development, a.s., Brno REFINA INVESTMENTS, ICO: Czech Property ICO: Olomouc Property ICO: Ústí nad Labem Property Development, a.s. Brno ICO: Development, a.s., Brno Vyškov Property ICO: Czech Property Investments, a.s. 13

14 Development, a.s., Brno Žižkov Property ICO: Banská Bystrica Property Development, a.s., Bratislava ICO: Prešov Property Development, a.s., Bratislava ICO: Trencín Property Development, a.s. Bratislava ICO: Dcerinné podniky s podstatným vlivem SATPO, s.r.o., Praha 2 ICO: Výše podílu držená tretími osobami ciní 50%. METODY KONSOLIDACE Pri sestavování konsolidované úcetní záverky za konsolidacní celek se využijí tyto konsolidacní metody: a) plná konsolidacní metoda úcetní záverky pro podniky, ve kterých uplatnuje materský podnik rozhodující vliv: použití 11x b) ekvivalencní konsolidacní metoda úcetní záverky pro podniky, ve kterých uplatnuje materský podnik podstatný vliv: použití 1x SYSTÉM KONSOLIDACE Konsolidace se provede podle príslušné metody zpusobem prímé konsolidace. Prímou konsolidací se rozumí konsolidace všech podniku konsolidacního celku najednou, bez sestavení konsolidovaných úcetních záverek za jednotlivé dílcí celky. KONSOLIDACNÍ PRAVIDLA Dcerinné podniky konsolidující plnou metodou upraví predkládané údaje pro sestavení konsolidované úcetní záverky takto: Kompletne se vyloucí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy mezi všemi podniky zahrnutými do konsolidacního celku, které mají Czech Property Investments, a.s. 14

15 významný vliv na stav majetku, závazku a výsledkové položky v konsolidované úcetní záverce. Dalšími operacemi, které mají vliv i na hospodárský výsledek, se vyloucí také prodej a nákup zásob mezi jednotlivými podniky, prodej a nákup investicního majetku mezi jednotlivými podniky, prijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku mezi jednotlivými podniky. Pri použití metody plné konsolidace se vyloucí vzájemné operace mezi všemi podniky, tzn. jak mezi materským podnikem a dcerinými podniky, tak mezi dcerinými podniky navzájem. Dcerinné podniky jsou také povinny uvést výši aktivního konsolidacního rozdílu a pasívního konsolidacního rozdílu a soupis vyloucených operací. Dcerinné podniky konsolidující ekvivalencní metodou upraví predkládané údaje takto: Vycíslí pomernou cást na hospodárském výsledku, odpovídající prímým nebo neprímým podílum materského podniku. Vzájemné vztahy mezi materským podnikem a dcerinými podniky se nevylucují. Vycíslí cenné papíry a vklady dcerinných podniku v držení materského podniku ocenené ve výši podílu na vlastním jmení dcerinného podniku. Uvede výši aktivního a pasivního konsolidacního rozdílu, v závislosti na rozdílu ceny porízení podílových cenných papíru a vkladu dcerinného podniku a jejich ocenením podle podílové úcasti materského podniku ve skutecné výši vlastního jmení dcerinného podniku bez hospodárského výsledku bežného roku pri prvním zarazení do konsolidace. Informace o ocekávané hospodárské a financní situaci v roce 2001: Tržby Pridaná hodnota Hospodárský výsledek (po zdanení) tis. Kc tis. Kc 0 tis. Kc Prehled o zmenách vlastního kapitálu za poslední tri úcetní období Rok vlastní kapitál tis.kc tis. Kc tis. Kc Hospodárský výsledek pripadající na jednu akcii za poslední tri úcetní období Rok hospodárský výsledek na 1 akcii -10,45 Kc -43,68 Kc - Výše dividendy na akcii za poslední tri úcetní období Rok výše dividendy Czech Property Investments, a.s. 15

16 5. Údaje o cenných papírech Druh Forma Podoba Pocet kusu Pripojené kupóny ISIN Celkový objem emise Jmenovitá hodnota akcie kmenové na majitele zaknihovaná ks ne CZ ,- Kc 800,- Kc Zpusob prevodu cenných papíru: K prevodu akcií dochází registrací prevodu v zákonem stanovené evidenci na základe príkazu k registraci prevodu ( 21 z. c. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znení). Prevoditelnost akcií není omezena. Zpusob zdanování výnosu: Výnos z akcie je zdanován podle zákona CNR c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu ve znení pozdejších predpisu. Dan se vybírá srážkou pri výplate dividendy. Názvy verejných trhu na kterých byla emise cenných papíru prijata k obchodování: a) RM - SYSTÉM, a. s. Spolecnost nemá uzavrenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávnenou osobu, jejímž prostrednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatnovat svá majetková práva spojená s temito cennými papíry (výplata dividend). Popis práv vyplývajících z akcií: a) akcionár je oprávnen úcastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvetlení záležitostí týkajících se spolecnosti, je-li takové vysvetlení potrebné pro posouzení predmetu jednání valné hromady a uplatnovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnote 800,- Kc je spojen jeden hlas. Spolecnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy, b) akcionár má právo na podíl na zisku spolecnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodárského výsledku schválila k rozdelení. Tento podíl se urcuje pomerem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnote akcií všech akcionáru, c) akcionár má právo na podíl na likvidacním zustatku. Likvidacní zustatek se delí mezi akcionáre v pomeru jmenovitých hodnot jejich akcií, d) dividenda je splatná do trí (3) mesícu ode dne, kdy valná hromada prijala usnesení o rozdelení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit ci dorucit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním úctu spolecnosti, pricemž oprávnené osoby si je po dobu ctyr (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle spolecnosti po predložení príslušných dokladu. Právo na dividendu v prípade neuplatnení akcionárem prechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení obcanského a obchodního zákoníku. V prípade promlcení se uplatnuje obecná ctyrletá promlcecí lhuta podle 397 obchodního zákoníku. Czech Property Investments, a.s. 16

17 Další akcionárská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov spolecnosti. Skutecnosti duležité pro uplatnování akcionárských práv spolecnost dle svých stanov uverejnuje v celostátne distribuovaném deníku Lidové noviny. Informace o právu na prednostní úpis dosavadních akcionáru a o omezení nebo vyloucení tohoto práva s uvedením duvodu: dle rozhodnutí valné hromady Pocet akcií umístených mezi verejností s uvedením základního kapitálu, který na ne pripadá: Mezi verejností je umísteno cca ks akcií, na které pripadá cca ,- Kc základního kapitálu, tj. 1,7 % z celkového základního kapitálu spolecnosti. Verejná nabídka prevzetí akcií emitenta cinená tretími osobami a verejná nabídka prevzetí akcií jiných spolecností cinená emitentem v bežném nebo predcházejícím roce: Verejný návrh smlouvy o koupi akcií spolecnosti byl ucinen akcionárem spolecnosti Vcela spotrební družstvo Praha, sídlem Praha 1, Hradební 9, ICO Zverejnen byl v Obchodním vestníku. V roce 2000 ani v úcetním roce predcházejícím nebyla ucinena verejná nabídka prevzetí akcií prevzetí akcií jiných spolecností cinená emitentem. 6. Údaje o statutárních a dozorcích orgánech spolecnosti: Predstavenstvo: Ing. Dalibor Dušek, r.c /0712, Praha 4, Svatoslavova 24/849, PSC: Mgr. Josef Štolba, r.c /1934, Ústí nad Labem, Slavíckova 787/11, PSC: Milan Trnený, r.c /3830, Brno, Bellova 16, PSC: 62300, Okres: Brno-mesto Mimo svou cinnost pro spolecnost žádnou jinou hlavní cinnost nevykonávají. Dozorcí rada: Radovan Vítek, r.c /4779, Brno, Minská 41, PSC: 61600, Okres: Brno-mesto Brano Prieložný, r.c /7013, Bratislava, Stropkovská 19, Slovenská republika Mario Hoffmann, r.c /7015, Bratislava, Sabinovská 11, Slovenská republika Plnení poskytnuté statutárním orgánum nebo jejich clenum a clenum dozorcích orgánu emitenta (v tis. Kc) : Penežité príjmy Z toho tantiémy Naturální príjmy Predstavenstvo Dozorcí rada Vedení spolecnosti Plnení statutárním orgánum nebo jejich clenum a clenum dozorcí rady poskytnuté osobami v celém koncernu v rámci Ceské republiky (vcetne plnení od emitenta): Penežité príjmy Tantiémy Vecná plnení Predstavenstvo Dozorcí rada Czech Property Investments, a.s. 17

18 Pocet úcastnických cenných papíru emitenta, které jsou drženy cleny statutárního orgánu a cleny dozorcího orgánu a vedoucími zamestnanci emitenta souhrnne za orgán: Predstavenstvo Dozorcí rada ks akcií ks akcií Clenum predstavenstva ani dozorcí rady neposkytla spolecnost žádné úvery nebo pujcky, neprevzala žádné záruky ani jištení za úvery. Údaje o možnosti zamestnancu úcastnit se na základním kapitálu emitenta: Akcie spolecnosti jsou verejne obchodovatelné, takže zamestnanci emitenta mají možnost jejich nákupu na trhu RMS. 7. Údaje o vývoji cinnosti Obecné údaje o tendencích v cinnosti emitenta od rozvahového dne posledního úcetního období, za které byla zverejnena úcetní záverka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve výrobe nebo službách, prodeji, skladovém hospodárství a objednávkách a o tendencích posledního vývoje nákladu a prodejních cen: V prubehu prvního pololetí roku 2001 pokracovala výstavbu obchodních center ve Vyškove a Chebu. S jejich kolaudací se pocítá do konce léta V Olomouci a Nymburku probíhá prípravu projektu výstavby obchodních center pro spolecnost AHOLD. V lednu roku 2001 zakoupila spolecnost prostrednictvím své dceriné spolecnosti BPT Prague a.s. približne 2000 bytu od spolecnosti Daewo Avia, a.s. na sídlišti v Praze Letnanech. Za úcelem financování dalších aktivit v oblasti developingu nemovitostí vydala spolecnost v breznu 2001 první tranši dluhopisu v objemu EUR, pricemž jejich celková hodnota dosáhne 21 miliónu EUR. Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta nejméne do konce bežného úcetního období: Na podzim roku 2001 se predpokládá dokoncení obchodních center ve Vyškove a Chebu. Ocekávané príjmy z nájmu výrazne vylepší hospodarení spolecnosti. Czech Property Investments, a.s. 18

19 8. Údaje o osobách odpovedných za výrocní zprávu a overení úcetní záverky Osoby odpovedné za výrocní zprávu: Prohlašuji, že údaje uvedené ve výrocní zpráve odpovídají skutecnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit presné a správné posouzení emitenta cenných papíru, nebyly vynechány... Ing. Dalibor Dušek clen predstavenstva r.c /0712 Praha 4, Svatoslavova 24/849 Osoby odpovedné za overení úcetní záverky za poslední tri úcetní období : za roky 1998 a 1999: obchodní firma: Deloitte & Touche spol. s r.o., ICO: císlo licence: 79, sídlo: Týn 641/4, Praha 1, Ceská republika císlo licence a bydlište osoby, která v souladu s obecne závaznými predpisy overila úcetní záverku emitenta za rok 1998: Ing. Michal Petrman, rodné císlo: /0004, bytem Vancurova 1994, Kladno, c. dekretu: 1105 císlo licence a bydlište osoby, která v souladu s obecne závaznými predpisy overila úcetní záverku emitenta za rok 1999: Ing. Radomír Stružinský, rodné císlo: /0173, bytem Suchý vršek 2098, Praha13, c. dekretu: Rok 2000 audit dosud nedokoncen Czech Property Investments, a.s. 19

20 II. ÚCETNÍ ZÁVERKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU Hospodárské výsledky emitenta za poslední ctyri roky CZECH PROPERTY INVESTMENTS A. S. - Rozvaha Oznacen í AKTIVA Rád AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmení B. Stálá aktiva I. Nehmotný investicní majetek Zrizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné cinnosti 3. Software Ocenitelná práva 8 5. Jiný nehmotný investicní majetek 9 6. Nedokoncené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný investicní 11 majetek II. Hmotný investicní majetek Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité veci a soubory movitých vecí 4. Pestitelské celky trvalých porostu Základní stádo a tažná zvírata Jiný hmotný investicní majetek Nedokoncené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný investicní majetek Opravná položka k nabytému majetku 21 III. Financní investice Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem 2. Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podst vlivem 3. Ostatní investicní cenné papíry a vklady Pujcky podnikum ve skupine Jiné financní investice C. Obežná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokoncená výroba a polotovary Výrobky Zvírata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 35 II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spolecníkum a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 41 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spolecníkum a sdružení Sociální zabezpecení Stát - danové pohledávky Odložená danová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Czech Property Investments, a.s. 20

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více