Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus"

Transkript

1 Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: a ; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy. CÍL: V průběhu celého kurz se posluchači seznámí s českou legislativou, týkající se konsolidací. Na praktických příkladech si procvičí a ujasní výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, atd. Jako studijní materiály posluchači dostanou stručné výpisky nejdůležitějších bodů, týkajících se konsolidací a sadu příkladů, které budou řešeny v průběhu výuky. PŘEDNÁŠÍ: Ing. Radka Loja, FCCA (auditorka, účetní expertka) PROGRAM: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY Základní terminologie česká legislativa definice konsolidačního celku konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace vylučování vzájemných vztahů audit konsolidované ÚZ, diskuze Plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů návaznost na budoucí období, vliv a přecenění, konsolidovaný výkaz peněžních toků, konsolidace zahraničního dceřiného podniku, diskuze KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ PRO POKROČILÉ Společná pravidla a předpisy pro sestavení KÚZ (české předpisy a IFRS) specifické požadavky ČÚL a IFRS, hlavní rozdíly mezi ČÚL a IFRS IFRS 3 Podnikové kombinace základní body, IAS 27 Konsolidovaná a nekonsolidovaná ÚZ, IAS 28 Investice do přidružeých podniků, IAS 31 Vykazování účasti ve společných podnicích plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace návaznost do dalších období a vliv přecenění nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období přímá a nepřímá konsolidace vylučování vzájemných vztahů konsolidace zahraničních podniků vliv odložené daně na konsolidaci novela IFRS 3 a IAS 27 platná od :30 14:30 TEST IES. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH a slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu, cena nezahrnuje /6 714 Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ, cena nezahrnuje Účetní terminologie v angličtině TERMÍN: , a ; 08:30 16:30

2 URČENO: Ekonomům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, právníkům, úvěrovým pracovníkům a všem, kteří potřebují o účetnictví, resp. výkazech, daňové problematice, auditu a dalších souvisejících tématech komunikovat se zahraničními partnery. Kurzu mohou účelně využít i překladatelé a učitelé obchodní angličtiny za předpokladu, že jsou s účetní problematikou alespoň v základních rysech obeznámeni. CÍL: V průběhu kurzu se účastníci naučí v angličtině ty výrazy, které jsou důležité pro vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky. Kromě základní účetní terminologie, všech položek v účetní závěrce sestavované v souladu s českou legislativou a všech položek směrné účtové osnovy se účastníci naučí i výrazy potřebné při zpracování přílohy účetní závěrky (především nezbytné právní minimum), konsolidaci účetní závěrky, přípravě daňového přiznání a při komunikaci se zahraničními auditory. Autorka kurzu vychází z terminologie používané v USA, Velké Británii a v Evropské unii. PŘEDNÁŠÍ: Mgr. Lucie Šmídová (překladatelka) PROGRAM: ; (St) Podrobná anglická terminologie nutná pro vedení účetnictví, názvy účtů ; (St) Názvy účtů, příloha, právní minimum, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, konsolidace, daně, audit ; (St) Rozvaha, výsledovka, konsolidační minimum, překlad výkazů zpracovaných v souladu s Mezinárodními účetními standardy a pravidly US GAAP, překlad části 4. direktivy EU (účetní závěrka). 16:00 17:00 Písemný test IES. Závěrečný test se bude skládat především z překladu pojmů obsažených v rozvaze a výsledovce zpracované podle IAS/IFRS, které lze úspěšně použít při překladu českých výkazů. Účastníci přeloží několik českých účetních pojmů do angličtiny. Na všechny zkoušené výrazy budou účastníci v průběhu kurzu upozorněni a navíc se důležité výrazy budou opakovat a procvičovat tak, aby bylo možné si je zapamatovat již v průběhu samotného kurzu. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, cena nezahrnuje /4 193 Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ, cena nezahrnuje Principy a zásady Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) od základů (večerní výuka) TERMÍN: , , , , , , , ; 16:30 20:45 URČENO: Pro účastníky, kteří mají s pravidly IFRS malé či žádné zkušenosti a jsou na počátku své další profesní etapy. CÍL: Obsahem kurzu je výklad pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) rozdělený do 9 podvečerních bloků. V rámci těchto bloků se účastníci seznámí s pozadím existence IFRS a s důvody, které je aktuálně vyzdvihují na výsluní podnikového výkaznictví a také se specifickými pravidly, která vedou k sestavení účetní závěrky podle IFRS. PŘEDNÁŠÍ: Ing. Libor Vašek, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA (zodpovídá za účetnictví velké společnosti, auditorka, lektorka) PROGRAM: ODBORNÝ GARANT: Ing. Libor Vašek, Ph.D.

3 MODUL MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ A JEJICH POSTAVENÍ V SOUČASNÉM PODNIKOVÉM VÝKAZNICTVÍ, ÚVOD DO ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE IFRS Ing. Libor Vašek, Ph.D. CÍL: Seznámit účastníky s IFRS, jejich napojením na právo EU a české účetní předpisy. Přiblížit koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky dle IFRS základní principy a omezení prvky účetních výkazů a oceňovací báze úvod do účetní závěrky dle IFRS IAS 8 Účetní pravidla změny v účetních odhadech a chyby IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky MODUL ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S IFRS Ing. Libor Vašek, Ph.D. CÍL: Seznámit s pravidly a požadavky vyplývajícími z IAS 7 Výkaz peněžních toků. Přiblížit IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví pro sestavování účetní závěrky za období kratší než je roční. Seznámit s pravidly pro přepočty cizích měn, s pojetím tzv. funkční měny podle IAS 21 Dopady změn měnových kurzů a dopady požadavků IAS 10 Události po rozvahovém dni na účetní závěrku MODUL DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ V SOULADU S IFRS doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. CÍL: Naučit se pravidla uznávání, vykazování a oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jeho zobrazení v účetní závěrce a požadavky na přílohu. Obsahem bude IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 38 Nehmotná aktiva a další související standardy MODUL FINANČNÍ LEASING DLOUHODOBÉHO MAJETKU V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ V SOULADU S IFRS, SPECIFICKÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. CÍL: Přiblížit pravidla upravující vykazování leasingových smluv v rozlišení na finanční a operativní leasing vyplývající z IAS 17 Leasingy specifika investic do nemovitostí jejich definování, zachycení, možnosti oceňování podle IAS 40 Investice do nemovitostí IFRS 5 Dlouhodobá aktiva k prodeji ukončené činnosti MODUL RŮZNÉ AKTIVNÍ A PASIVNÍ POLOŽKY ROZVAHY PODLE IFRS doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. CÍL: Přiblížit principy vykazování zásob metody jejich oceňování dle IAS 2 Zásoby dále závazky vůči zaměstnancům dle IAS 19 Zaměstnanecké požitky daňové závazky či pohledávky podle IAS 12 Daně ze zisku seznámit s pojetím rezerv, přístupem k jejich vykazování, principem jejich oceňování podle IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva MODUL ZOBRAZENÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ V SOULADU S IFRS Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA CÍL: Vymezit finanční nástroje dle IFRS, jejich kategorie na straně aktiv a pasiv metody jejich vykazování a oceňování principy metody efektivního úroku pohled na finanční deriváty a zajišťovací účetnictví IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a oceňování a IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování MODUL VÝNOSY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ PODLE IFRS A DALŠÍ SPECIFIKA Ing. Libor Vašek, Ph.D.

4 CÍL: Naučit účastníky jinému pohledu na výnosy, než mohou znát z české účetní legislativy kategorie výnosů a pravidla jejich uznávání dle IAS 18 Výnosy specifika tzv. dlouhodobých kontraktů podle IAS 11 Smlouvy o zhotovení a principy jejich vykazování pravidla standardů IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory MODUL VÝZNAMNÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI A JEJICH VYKÁZÁNÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ PODLE IFRS Ing. Libor Vašek, Ph.D. CÍL: Přiblížit pojetí podnikových kombinací, metodu koupě a definování nabývaných čistých aktiv dále sestavování konsolidované účetní závěrky přístup k povinnosti dělat konsolidaci a zobrazení majetkových účastí v individuálních účetních závěrkách IFRS 3 Podnikové kombinace IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených podniků a IAS 31 Účasti ve společných podnicích MODUL PŘÍPRAVA PRVNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODLE IFRS Ing. Libor Vašek, Ph.D. CÍL: Přiblížit pravidla IFRS 1 První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a z něj vyplývající povinnosti při prvním převodu účetní závěrky formou výkladu teoretických pravidel a jejich aplikace na modelovém příkladě překlopení zahajovací rozvahy. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, cena nezahrnuje / Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH a mezinárodního certifikátu IES) KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ, cena nezahrnuje IFRS pro začátečníky: příklady a postupy účtování Na rozdíl od české úpravy, IFRS nedefinuje žádnou účtovou osnovu, neupravuje žádné postupy účtování ani nepředepisuje žádný standardní obsah účetní závěrky. Účetní, zvyklí na české předpisy, mají často pocit, že k IFRS chybí návod. Během jednoho dne lektor probere všechny nejběžnější účetní případy a pomocí příkladů (čerpaných ze skutečné praxe) přiblíží účastníkům postupy účtování podle IFRS. TERMÍN: ; 09:00 17:00 URČENO: Účetním a všem, kteří s IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) teprve začínají. CÍL: Školení účastníkům poskytne praktické řešení běžných účetních případů a zkušenosti lektora z každodenní praxe PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce a školitel, který se již od roku 1995 věnuje mezinárodní účetní problematice na území České a Slovenské republiky, auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco) PROGRAM: Postavení "můstku" mezi českou účetní úpravou a IFRS není konzistentní ani s požadavky IFRS (především IAS 8, 7 12), ani s celoevropsky platnou legislativní úpravou (především EC 1606/2002). Školení se zaměřuje na účetní postupy podle IFRS, nikoli na převod české závěrky na IFRS. POZNÁMKA: Účastníci obdrží publikaci Postupy účtování podle IFRS. Publikace obsahuje postupy, vzorovou účtovou osnovu a příklady finančních výkazů podle IFRS.

5 KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH) /2 933 Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ) IFRS/US GAAP Světové účetnictví TERMÍN: ; 09:00 17:00 URČENO: Školení je určeno těm, kteří mají zodpovědnost za sestavení a kontrolu finančních zpráv a reportů: finančním ředitelům, účetním, kontrolorům a auditorům. Účetnictví ovlivňuje většinu aspektů podnikání, přednášku běžně navštěvují daňoví poradci, finanční analytici, počítačoví experti a výkonní ředitelé. CÍL: Od roku 1997 reaguje přednáška na neustálý vývoj v oblasti mezinárodního účetnictví a snaží se nabídnout praktickou pomoc při řešení problémů, které s ním souvisí. Školení popisuje a vysvětluje všechny významné požadavky jak IFRS, tak US GAAP, a zároveň oba systémy porovnává. PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce a školitel, který se již od roku 1995 věnuje mezinárodní účetní problematice na území České a Slovenské republiky, auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde vystudoval finance a účetnictví na University of San Francisco) PROGRAM: Probíhající proces mezinárodní konvergence znamená, že standardy IFRS a US GAAP se neustále přibližují. Přibližování přináší řadu výhod i nevýhod. Mezi výhody patří rapidní ubývání zásadních rozdílů mezi IFRS a US GAAP. Mezi nevýhody patří neustálé změny stávajících pravidel i postupů. Školení na tento očekávaný vývoj reaguje tím, že přibližuje účastníkům všechny významné změny za uplynulý rok (Út); 09:00 17:00 Úvod do problematiky, reálná hodnota, peníze, pohledávky a časové rozlišení (St); 09:00 17:00 Zásoby, hmotný majetek (ocenění, vykazování) (Čt); 09:00 17:00 Hmotný majetek (odpisy, impairment, nepeněžní směny), nehmotný majetek (Pá); 09:00 17:00 Leasing, goodwill, finanční nástroje, závazky, kapitál, výsledovka (So); 09:00 12:00 Segmenty, cizí měny, změny a chyby, příloha, doplňující diskuze. 13:00 16:00 Závěrečná zkouška k získání mezinárodních certifikátů IES. 16:00 17:00 Vyhodnocení testu. POZNÁMKA: Školení je vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky. Výklad je veden česky a podkladové materiály jsou psané v českém, ale také anglickém jazyce. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH) / Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ, cena nezahrnuje Daňové minimum pro účetní komplexní průřez daňové soustavy pro účetní "Jen účetní se všeobecnou orientací v českém daňovém systému může úspěšně čelit rizikům, které naše práce přináší, a právě poskytnout dostatečné množství znalostí i zkušeností, je hlavním cílem tohoto kurzu." TERMÍN: CÍL: Poskytnout pracovníkům účtáren, externím účetním i dalším ekonomickým pracovníkům komplexní pohled na českou daňovou soustavu.

6 PŘEDNÁŠÍ: Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) PROGRAM: Kurz je zaměřen na daně z příjmů fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty. V rámci komplexního výkladu se budeme také věnovat i specifickým oblastem správy daní a poplatků a majetkovým daním ; 09:00 17:00 (Čt) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB A ZÁKON O REZERVÁCH Daň z příjmů právnických osob transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ daňově uznatelné a neuznatelné náklady odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku automobil v podnikání leasing úroky z úvěrů daň z příjmů fyzických osob daňová evidence daň ze závislé činnosti rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku opravné položky k pohledávkám ; 09:00 17:00 (Pá) DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Jednotlivá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. tuzemská plnění předmět daně, osoby povinné k dani, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet, daňové doklady DPH ve stavebnictví dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb automobil v podnikání závazné posouzení, daňové přiznání a souhrnné hlášení ; 09:00 15:00 (So) SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ A MAJETKOVÉ DANĚ Správa daní a poplatků pokuty, penále, daňová přiznání a hlášení, daňová kontrola, ochrana před nečinností, prekluzivní a promlčecí lhtůta daň silniční předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, snížení či zvýšení daňové povinnosti ostatní majetkové daně předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, daňová přiznání. POZNÁMKA: Celý vzdělávací program bude provázen příklady z praxe a diskuzí. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, cena nezahrnuje /5 874 Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ, cena nezahrnuje IFRS pro malé a střední podniky (zjednodušené IFRS) TERMÍN: ; 09:00 16:00 URČENO: Kurz je určen pro auditory, daňové poradce, členy vedení podniků a účetní, kteří chtějí být připraveni na možné zavedení IFRS pro malé a střední podniky v České republice. PŘEDNÁŠÍ: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) PROGRAM: V letošním roce se očekává přijetí nového standardu, který se vztahuje na podniky, které nemají tzv. veřejnou odpovědnost (tj. nejsou emitenty cenných papírů, ani bankami, pojišťovnami, leasingovými společnostmi a podobně). Tento standard je oproti tzv. plným IFRS velmi zjednodušený a v mnohých oblastech obsahuje odlišné řešení problémů, než jaké je obsaženo v plné sadě IFRS. Pokud by tedy podnik přecházel na IFRS pro malé a střední podniky, musel by provádět úpravy jak z české legislativy, tak z plné sady IFRS. Zároveň je otázkou, jak bude na přijetí tohoto standardu reagovat Evropská unie, popřípadě česká účetní legislativa, tj. v jakém rozsahu bude tento standard vyžadován po českých společnostech, které nemají tzv. veřejnou odpovědnost. KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH) /6 714 Kč bez DPH/ KÓD: CENA: Kč (včetně 19% DPH, zvýhodněná cena pro KCÚ)

7

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více