Nabídka na vypracování vnitropodnikové metodiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na vypracování vnitropodnikové metodiky"

Transkript

1 PRO ENGINEERING, s.r.o. Telefon: Počernická 96 Fax: Praha 10 DIČ: CZ URL: Zápis v OR u MOS v Praze C Nabídka na vypracování vnitropodnikové metodiky Postup zadávání veřejných zakázek Praha, 01/2007 1

2 Obsah 1 Úvod Předmět nabídky Návrh metodiky postupu zadávání zakázek Čistopis metodiky postupu zadávání zakázek Školení metodiky a používání šablon Podklady pro vypracování metodiky Cena prací Doba splnění prací Závěr Přílohy...5 Příloha č. 1 Harmonogram a cena prací...6 Příloha č. 2 Pracovníci podílející se na realizaci zakázky...7 2

3 1 Úvod Předmětem nabídky je vypracování metodiky postupu zadávání všech zakázek v podmínkách objednatele, včetně zakázek, na které se vztahuje zákon o veřejných zakázkách. Metodika bude nejprve zpracována v návrhu, projednána s pracovníky objednatele, následně upravena o připomínky objednatele. Následovat bude její odevzdání v čistopisu a zaškolení objednatele. Metodika bude obsahovat principy zadávání zakázek, rozhodovací postupy o volbě zadávacího řízení, posuzování a hodnocení nabídek a dále šablony (formuláře, vzorové dokumenty) veškerých dokumentů zadávání zakázek. Pro zpracování metodiky bude jako základ použit zákon o veřejných zakázkách, jeho prováděcí předpisy a metodika MMR, podklady předané objednatelem (např. stávající směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek - pokud existuje), praxí ověřené postupy a dokumenty, které nejsou legislativně upraveny a dále zkušenosti realizačního týmu zhotovitele se zadáváním zakázek včetně zakázek malého rozsahu (pod 2 mil. Kč). Všichni 4 pracovníci navrhovaného realizačního týmu pro předmětnou zakázku mají teoretické znalosti a praktické zkušenosti ze zadávání zakázek, a to nejen veřejných ale i zakázek financovaných z nejrůznějších zdrojů (Světová Banka, FIDIC, PHARE atp.). 2 Předmět nabídky Vnitropodniková metodika postupu zadávání zakázek bude sestávat z následujících tří dílčích částí díla: 2.1 Návrh metodiky postupu zadávání zakázek (a) Obecné zásady postupu zadávání zakázek 1) Práva a odpovědnosti jednotlivých útvarů objednatele při zadávání zakázek 2) Rozhodovací a schvalovací oprávnění 3) Organizační a postupová schémata 4) Principy obchodních soutěží (stejné zacházení se všemi zájemci a uchazeči, zákaz diskriminace a požadavky na transparentnost) (b) Postup zadávání podlimitních zakázek 1) Postup organizace zadání zakázky (v členění do 500 tis. Kč, nad 500 do tis. Kč, nad tis. Kč do finančního limitu 12 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění, jednací řízení s uveřejněním, užší zadávací řízení, otevřené zadávací řízení) 2) Požadavky na obsah jednotlivých dokumentů (výzva k jednání, výzva k podání nabídky, oznámení, zadávací dokumentace, požadavky na návrh smlouvy, obchodní podmínky atd.) 3) Posuzování a hodnocení nabídek (složení komise, metody a nástroje, organizace, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, protokoly o nepotřebě výběrového řízení) 4) Uzavření smlouvy (c) Postup zadávání nadlimitních veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách (cena předmětu zakázky přesahuje finanční limit 12 zákona) 1) Kritéria pro volbu typu zadávacího řízení (otevřené, užší, jednací s uveřejněním a bez) 2) Postup organizace zadání zakázky podle typu zadávacího řízení 3) Požadavky na obsah jednotlivých dokumentů (předběžné oznámení, oznámení, výzva k jednání, zadávací dokumentace, požadavky na smlouvu, obchodní podmínky atd.) 4) Posuzování a hodnocení nabídek (složení komise, metody a nástroje, organizace, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek) 3

4 5) Postup uzavření smlouvy (d) Postupová schémata, časové harmonogramy jednotlivých typů zadávacích řízení (e) Šablony dokumentů Návrh metodiky bude předán objednateli k připomínkování v elektronické a jednou ve vytištěné formě. 2.2 Čistopis metodiky postupu zadávání zakázek (a) Zhotovitel k obdrženým připomínkám zpracuje komentář o tom, jakým způsobem budou připomínky objednatele promítnuty do čistopisu metodiky. Problematické připomínky projedná s objednatelem. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neobdrží žádné připomínky, má se za to, že objednatel se zněním návrhu souhlasí bez připomínek. (b) Čistopis s promítnutými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení v digitální formě a ve třech vyhotoveních v tištěné formě. 2.3 Školení metodiky a používání šablon Školení se uskuteční v prostorách objednatele v rozsahu 6 hodin. 2.4 Podklady pro vypracování metodiky (a) Zákon o veřejných zakázkách, jeho prováděcí vyhlášky a metodické postupy MMR. (b) Stávající metodiky objednatele o zadávání veřejných zakázek či jiné metodické dokumenty objednatele týkající se zadávání veřejných zakázek. 3 Cena prací (a) Cena prací je pevná a nepřekročitelná. Byla stanovena kalkulací podle pracnosti uvedené v příloze č. 1 Harmonogram a cena prací. Cena prací je kalkulována s hodinovou sazbou 750,- Kč (bez DPH). (b) Naplánovaná pracnost 132 hodin je limitní, fakturace bude provedena podle skutečné objednatelem odsouhlasené pracnosti. V případě vynaložení nižší pracnosti bude fakturována odpovídající nižší cena. Limitní cena tak činí ,- Kč (bez 19% DPH). Cena dílčích částí prací je následující 1) Návrh vnitropodnikové metodiky ,- Kč (bez 19% DPH), 2) Čistopis metodiky ,- Kč 3) Školení metodiky ,- Kč (c) Zvlášť bude fakturováno jízdné ve výši 10,- Kč/km na objednatelem vyžádané služební cesty a DPH ve výši 19%. 4 Doba splnění prací (a) Pro představu lhůt je harmonogram založen na předpokladu, že smlouva na odbornou pomoc je uzavřena dne X. Rozhodující termíny vycházející z přiloženého harmonogramu jsou následující. 1) Návrh metodiky: X 2) Připomínky objednatele do: X 3) Čistopis metodiky: X 4) Školení: ve vzájemně dohodnutém termínu v době od X (b) Při uzavření smlouvy v pozdějším termínu budou adekvátně posunuty i navazující termíny plnění. 4

5 5 Závěr Na Vaší výzvu obratem zašleme návrh smlouvy a promítneme do něj Vaše případné připomínky k nabídce. 6 Přílohy Příloha č. 1 Harmonogram a cena prací Příloha č. 2 Pracovníci podílející se na realizaci zakázky V Praze 01/ Ing. Pavel Čech, MBA Jednatel PRO ENGINEERING, s.r.o 5

6 Příloha č. 1 Harmonogram a cena prací 6

7 Příloha č. 2 Pracovníci podílející se na realizaci zakázky Ing. Jan Antoš, jednatel firmy, senior konzultant Vzdělání ČVUT - fakulta strojní, obor jaderně energetické stroje a zařízení gymnázium Ostatní kvalifikace 2003 Project Management Fachmann / Professional certifikát D vydaný IPMA ČR 2000 kurz o přípravě soutěžní dokumentace a nabídek (CBC Phare) 1996 kurz projektový manažer (Gradua) 1995 angličtina - Keyman Course - Folkestone 1993 kurz aseismického projektování - Japonsko 1992 kurz pro odborníky z výroba a distribuce el. energie - Itálie Profese od ČEZ, a.s. odborná školení, kurzy (základní investorské školení, odborná způsobilost v investiční výstavbě, jaderné předpisy, SW) PRO ENGINEERING, s.r.o ČEZ, a.s. ved. odd. senior konzultant, vedoucí projektů ved. odd., zástupce ředitele sekce vedení firmy, řízení projektů ČEZ, a.s. specialista odd. audit ETE ČEZ, a.s ČEZ, a.s. vedoucí odborný technický pracovník vedoucí referent investiční výstavby sekce jaderných investic, odd. rozvoje jaderných zařízení divize jaderných elektráren, odbor rozvoje a koordinace investic odd. bezp. zpráv a studií odd. investičních studií Energoinvest vedoucí odborný referent odd. uvádění JE do provozu Energoinvest vedoucí odborný referent odd. specialistů Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období SVP, SÚRAO zadavatelské činnosti podle zákona o veřejných zakázkách pověření klientem zadavatelskými činnostmi PM zavedení systému projektového řízení u klienta vedoucí projektu 2003 Sklady použitého jaderného paliva poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci senior konzultant 2003-dosud 2001-dosud 7

8 Správa úložišť radioaktivníc h odpadů Afsin Elbistan B Školící činnost příprava a realizace virtuálního informačního střediska Správy úložišť radioaktivních odpadů na Internetu manažérský harmonogram pro hodnotové analýzy projektu výstavby klasické elektrárny v Turecku provádění školení v oblasti ČSN Směrnice jakosti v managementu projektu a v oblasti softwarových nástrojů pro řízení projektů vedoucí týmu 2001 senior konzultant 2000 školitel 2000-dosud VidiVici příprava, realizace a údržba databáze na Internetu vedoucí týmu 2000-dosud Dukovany analýzy investičního rozvoje vedoucí týmu Dukovany záměr stavby obnova SKŘ vedoucí týmu 1997, 1998 Dukovany výběrová řízení člen výběrových komisí Skalka záměr stavby sklady vyhořelého jaderného paliva člen týmu 1998 Skalka analýzy rizik vedoucí týmu 1998 Dukovany Jazykové schopnosti: - angličtina, - ruština SW dovednosti: záměr stavby dieselgenerátorová stanice - rekonstrukce SKŘ a elektro vedoucí týmu WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW - MS Project Flash 5 Macromedia - Programování v php, html, MySQL 8

9 Ing. Pavel Čech, MBA, jednatel firmy, senior konzultant Vzdělání České vysoké učení technické - ČVUT fakulta strojní obor jaderně energetické stroje a zařízení, akademický titul - Ing Střední průmyslová škola jaderné techniky - maturita Ostatní kvalifikace Phare Certificate in the Preparation of Feasibility Studies udělený od Phare a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Master of Business Administration (MBA) od Sheffield Hallam University, Sheffield UK - titul MBA. Tento postgraduální kurz byl studován výhradně v angličtině Diploma in Management Studies od Sheffield Hallam University - Dtto Certificate in Management od Sheffield Hallam University - Dtto měsíc Profese Certificate in Bidding, Bid Evaluation, Contracting and Financing of Nuclear Power Plants od International Atomic Energy Agency, Vienna. Tento kurz byl absolvován výhradně v anglickém jazyku. od ČEZ, a.s. PRO ENGINEERING, s.r.o. Vedoucí projektů, senior konzultant Zástupce ředitele sekce investic (investičních projektů) na hlavní správě ČEZ, a.s. Vedoucí odboru ČEZ, a.s. ČEZ, a.s. Vedoucí oddělení Inženýr specialista Energoinvest Vedoucí odborný referent vedení firmy, vedoucí projektu, specializace na oblasti časového rozvrhování, řízení zdrojů a rizik projektů, zadávání veřejných zakázek Řízení vedoucích projektových týmů a 5 vedoucích oddělení na hlavní správě ČEZ: - ekonomických analýz - podnikatelských záměrů - investorského inženýrinku - komerčního inženýrinku - realizace staveb Zajišťování inženýrinku pro ekologický program a významné projekty ČEZ. Řízení 3 vedoucích oddělení hlavní správy ČEZ, a. s. Příprava investičních projektů (veřejnoprávní a komerční) Inženýrink v realizační fázi řízení výstavby projektu Jaderné elektrárny Dukovany. Inženýrink projektů jaderných zdrojů ve fázi přípravy Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Metodika zadávání Zpracování návrhů vnitropodnikových směrnic na senior konzultant 2004-dosud 9

10 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období zakázek Zajištění zadavatelské činnosti Řízení projektů SVP Elektrárna Afsin Elbistan B SÚRAO Hlubinné úložiště Školící činnost Prodej ETU I Jazykové schopnosti: - angličtina - ruština SW dovednosti: zadávání zakázek zadavatelské činnosti podle zákona o veřejných zakázkách zabezpečované pro klienty na podkladě mandátní smlouvy zavedení systému projektového řízení u klienta, tj. vypracování vnitrofiremní metodiky a proškolení poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti finančních a ekonomických analýz a v komerčních otázkách poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci českému vedoucímu konsorcia v oblasti koordinace účastníků projektu, reportování a harmonogramy příprava a realizace virtuálního informačního střediska Správy úložišť radioaktivních odpadů na Internetu Příprava a realizace informačních internetových stránek o přípravě projektu výstavby hlubinného úložiště (rozsah cca 2000 stran) provádění školení v oblasti ČSN Směrnice jakosti v managementu projektu a v oblasti softwarových nástrojů pro řízení projektů Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné mezinárodní obchodní soutěže pověření klientem výkonem zadavatelských činností zástupce ved. projektu 2003 senior konzultant 2001 senior konzultant 2001 senior konzultant 2001 Vedoucí projektu 2000 školitel Komplexní dosud 2000-dosud - WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW - MS Project

11 Ing. Karel Bárta, senior konzultant Vzdělání ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Střední všeobecně vzdělávací škola Ostatní kvalifikace 1998 α doškolení z JE VVER 440 na JE VVER 1000 s reaktorem V kurz projektový manažer (Gradua) 1995 školení II/C se zaměřením pro JE VVER 440 s reaktorem V-213-č 1992 ČVUT FJFI postgraduální kurs Zajištění jakosti JE Profese od 2001 odborná školení, kurzy (základní investorské školení, odborná způsobilost v investiční výstavbě, jaderné předpisy, SW) PRO ENGINEERING, s.r.o. senior konzultant ČEZ, a. s. vedoucí. oddělení sekce inženýrink vedoucí interních projektů, specializace na časové rozvrhování a lidský faktor ČEZ, a. s. vedoucí oddělení sekce jaderných investic ČEZ, a.s. specialista ČEZ, a.s. specialista odd. audit ETE divize jaderných elektráren, odbor rozvoje a koordinace investic ČEZ, a. s. specialista odd. bezpečnostních zpráv a studií ČEZ, koncern Energoinvest Energoinvest vedoucí referent investiční výstavby vedoucí odborný referent specialista vedoucí odborný referent specialista odd. investičních studií odd. uvádění JE do provozu odd. specialistů Energoinvest referent investiční výstavby odd. specialistů ÚJV Řež výzkumný pracovník úsek jaderné energetiky IBSZKG výzkumný pracovník odbor nukleární techniky ČVUT - FJFI asistent katedra jaderných reaktorů Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Veřejná správa SVP provádění zadavatelských činností podle zákona o veřejných zakázkách poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti investorských pověřen výkonem zadavatelských činností dílčí oblasti dosud 11

12 inženýrských činností VidiVici Zajištění internetového databázového systému dílčí oblasti 2001 ČEZ HS Dukovany Štramberk Dukovany Hodnocení výběrového řízení Spisovny dokumentů dle zák 148/98 Sb. Hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rekonstrukce SKŘ EDU Vyhodnocení výběrového řízení Rekonstrukce mlýnu cementárny Štramberk Příprava dokumentů výběrového řízení Výměna DG EDU dílčí oblast vedoucí týmu dílčí oblast dílčí oblast Dukovany Výběrové řízení Rekonstrukce kondenzátorů EDU vedoucí týmu Jazykové schopnosti: - angličtina, - ruština SW dovednosti: - WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW - MS Project Programování v Delphi, html

13 Ing. Stanislav Kotačka, senior konzultant Vzdělání VŠE - fakulta zahraničního obchodu Obchodní akademie pro zahraniční obchod Ostatní kvalifikace Kurzy WORD, EXCEL, ACCESS 1989 Státní zkouška z angličtiny Velmi dobrá znalost francouzštiny, dobrá znalost němčiny, ruštiny, španělštiny Lektor odborného školení komerční a právní náležitosti obchodních smluv Profese od 04/ až 03/ až až 1970 PRO ENGINEERING, s.r.o. senior konzultant Komerční a právní náležitosti obchodních vztahů ČEZ, a.s. specialista Investiční projekty ČEZ, a.s. Vodní stavby Strojimport odborný technický pracovník. vedoucí odborný referent Provozní zajištění staveb Irák, Alžír, Rakousko, Kuvajt Vývoz investičních celků a strojů Latinská Amerika, USA, Kanada, Evropa Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Veřejná správa Vzdálený přístup k terminálům elektráren Dukovany provádění zadavatelských činností pro klienty podle zákona o veřejných zakázkách Vypracování zadávací dokumentace, příprava a průběh veřejných soutěží dle Zák. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek výběrové řízení, příprava dokumentů soutěže - dieselgenerátorová stanice - rekonstrukce SKŘ a elektro Jazykové schopnosti: - velmi dobrá znalost francouzštiny - dobrá znalost němčiny, ruštiny, španělštiny - státní zkouška z angličtiny SW dovednosti: - WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS - ALLCLEAR pověřen výkonem zadavatelských činností zodpovědnost za komerční a právní náležitosti zodpovědnost za komerční a právní náležitosti 2003-dosud 1999 až

Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení

Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení PRO ENGINEERING, s.r.o. Telefon: 267 021 157 Počernická 96 Fax: 267 021 158 108 03 Praha 10 E-mail: cech@proengin.cz DIC: CZ25793934 URL: http://www.proengin.cz Zápis v OR u MOS v Praze C 70836 Nabídka

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Národní zpráva České republiky

Národní zpráva České republiky Národní zpráva České republiky pro účely Září 2001 Obsah Úvod...4 Seznam zkratek...4 1. Existující jaderná zařízení - Článek 6 Úmluvy...6 1.1 Popis situace... 6 1.1.1 Existující jaderná zařízení v České

Více

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o.

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2011 Předkládá: MUDr. Bořek Semrád, jednatel společnosti CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno zapsána v OR vedeném KS v Brně, odd.c, vložka

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009

Správa úložišť radioaktivních odpadů. Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2009 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více