Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6."

Transkript

1 Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší číslo RS Změna užívání stavby - Kompostárna Umístění: k.ú. Kostomlaty nad Labem Investor: Dvůr Kostomlaty s.r.o. 9. Května Kostomlaty nad Labem Zpracoval: Ing. Zdeněk Skoumal, Kouty 106, Kouty, Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií podle 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Autorizace MŽP, č.j.: 2137a/740/05/06/DK Kouty, září 2013

2 Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Závěrečné hodnocení 7. Seznam použitých podkladů 8. Zpracovatel 9. Přílohy 2

3 Úvod Tato rozptylová studie (RS) je zpracována dle schválené metodiky SYMOS 97 a metodického pokynu MŽP a vyhlášky č. 415/2012 Sb. jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánů ochrany ovzduší podle 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Modelové výpočty rozptylu znečištění ovzduší byly provedeny pro nový provoz zařízení na zpracování biologických odpadů - Kompostárna. Cílem studie je zjistit průměrné roční a maximální krátkodobé (denní resp. hodinové) koncentrace znečišťujících látek. Vzhledem k tomu, že zdrojem je Kompostárna (vyjmenovaný stacionární zdroj), který nemá vyhláškou č. 415/2012 Sb. stanoveny specifické emisní limity, byly v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (určující imisní limity znečišťující látky a tím látky pro modelování u stacionárního zdroje) počítány vybrané škodliviny: tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku a nad rámec požadavku zákona také amoniak. Studie byla zpracována podle doporučených Zásad pro vypracování rozptylových studií, které uveřejnilo Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR) na svých internetových stránkách a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 3

4 1. Zadání rozptylové studie Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Zadavatelem je zpracovatel dokumentace - projektant (společnost Via Alta a.s.), který zastupuje investora (Dvůr Kostomlaty s.r.o.). Předmětem je Kompostárna s roční kapacitou 1400 t odpadu (bio-odpadu) za rok. 2. Použitá metodika výpočtu 2.1 Metoda, typ modelu Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle schválené metodiky SYMOS 97 [2] a [3]. Výsledky výpočtů byly získány pomocí programu SYMOS 97 v2003, firmy IDEA - ENVI s.r.o.(návod [4], Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. pět tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a tři třídy rychlosti větru. Metodika zahrnuje rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS 97 umožňuje : - výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), - plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3), - výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného), - stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, - brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší : - maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které se mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší, - maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší, - roční průměrné koncentrace, - dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (v programu lze zadat současně až tři nezávislé hodnoty). Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 4

5 3. Vstupní údaje 3.1 Umístění záměru, charakteristika lokality, lokalizace závodu (zdroje) Záměr je situován do stávajícího zemědělského areálu. Investor využije pro kompostování bioodpadů dva stávající silážní žlaby, které doposud využíval k silážování kukuřice a následnému skladování siláže. Stavbou je dotčen pozemek st. 715/2 (pozemek, na němž se nachází stávající stavba) v k.ú. Kostomlaty nad Labem. Pozemek je vedeny jako ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha. Výměra pozemku je 9352 m 2. Výjezd z kompostárny je vyveden přímo do zemědělského areálu a následně na stávající komunikaci spojující zemědělský areál s obcí Kostomlaty nad Labem. Území leží dle platného územního plánu v zastavitelném území obce v ploše pro zemědělské hospodaření (současně zastavěné území). Tato část obce je historicky spojena se zemědělským podnikáním a drobnou výrobou. Okolí kompostárny je ze severu obestavěno dalšími zemědělskými stavbami, jižním směrem jsou zemědělské pozemky a dále je obytná část obce. Východním a západním směrem jsou zemědělské pozemky. Nejbližší obydlená zástavba je více jak 230 m vzdálená, a to západním a jihozápadním směrem. Tabulka č. 1 Dotčené pozemky Parcelní číslo Katastrální území 715/2 Kostomlaty nad Labem 719/1 (sousední pozemek) Kostomlaty nad Labem 715/1 (sousední pozemek) Kostomlaty nad Labem Umístění záměru je zřejmé z přiložené mapy Umístění záměru. Prostor budoucí výstavby leží v rovině v nadmořské výšce 185 m.n.m. Výškopis terénu lokality je pořízen s krokem 50 m. Oblast v okolí zdroje je rovinatá a jen velmi mírně zvlněna. Nejvyšší referenční body v zájmové oblasti leží ve výšce 192 m n.m., nejnižší body ve výšce 180 m n.m. 3.2 Údaje o zdrojích Předmětem posouzení jsou zdroje znečišťování ovzduší, které mohou emitovat emise po výstavbě nového provozu na zpracování biologických odpadů na nové kompostárně. Pro kompostování odpadů bude využita stávající zpevněná plocha silážní žlaby. Na ploše bude probíhat biologická úprava odpadů. Pro kompostování byla navržena technologie kompostování na volné otevřené ploše v pásových zakládkách, s využitím překopávače kompostu. Součástí projektu jsou další manipulační a zpevněné plochy kompostárny (sklady suchých surovin), záchytná jímka (součást stávajících žlabů) a sklad hotového kompostu. Celková kapacita kompostárny je navržena na 1400 t zpracovaného odpadu za rok. Toto množství bude rozděleno na ca 6 cyklů po cca 234 t (v jednotlivých ročních obdobích se může objem 5

6 zakládky lišit). Zpočátku se předpokládá provoz při nižší kapacitě, postupně se bude využití kapacity navyšovat v závislosti na osvětě k problematice. Rozptylová studie počítá imisní příspěvek (zahrnuje emise) z maximální možné výroby (tedy výrobní kapacitu 1400 t/rok při počtu 6 cyklů). Předpokládané využívání kapacity kompostárny je 9 měsíců v roce (zpravidla březen listopad). Během zimních měsíců není dostatek vstupní suroviny a také při nízkých teplotách nedochází k požadovanému procesu kompostování. Pro výpočet rozptylové studie byly uvažovány 2 typy zdrojů přímo související s novým provozem Kompostárny. Kompostovací plocha (stacionární zdroj) je zařazena jako vyjmenovaný (uvedený) zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj nejsou stanoveny emisní limity a neprovádí se na tomto zdroji pravidelné autorizované měření emisí. Při správném provozování kompostárny a dodržování technologického postupu (především překopávání kompostu, zakrývání kompostu atd.) nebudou z této plochy unikat významná množství znečišťujících látek. Na základě výsledků měření podobných provozů (CMC Náměšť, VUZP Praha) a pomocí odvozených emisních faktorů pro prašnost a produkci amoniaku bylo spočteno, že při nedodržování technologického postupu se z plochy kompostárny může uvolnit ročně až 840 kg NH3 tzn. 140 kg na cyklus, a v případě nedostatečných opatření proti odlučování prachu může uniknout až 14 kg/rok TZL tj. 2,4 kg z jednoho cyklu. Lze předpokládat, že skutečné emise ze zdroje a následné reálné imisní zatížení lokality od zdroje bude mnohem nižší. Manipulační prostředky (mobilní zdroje, liniový zdroj) po dovezení biologického materiálu, při překopávání a odvážení se používají mobilní manipulační prostředky (tažený traktorový překopávač, nakladač). Jejich práce trvá vždy cca 1 hod, na cyklus kompostování 90 dnů lze uvažovat 9 dnů práce. Emise byly stanoveny pomocí emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02. Vzhledem k termínu realizace záměru bylo zvažováno emisní zatížení EURO 3, palivo nafta (Diesel). Pojezdová rychlost 5 km/hod. Z mobilních prostředků byly modelovány emise TZL a NO2. Ostatní emise jako např. (CO) jsou s nimi v korelaci a nepředstavují hodnoty významné pro imisní příspěvek. Po konzultaci se objednatelem byly zadavatelem odsouhlaseny vstupní údaje pro výpočet rozptylové studie. Zpracovatel studie se seznámil s umístěním zdroje a jeho okolím. Výpočet prachu - pro posuzovaný zdroj nejsou k dispozici informace o podílu frakce suspendovaných částic PM10, tj. částic s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm, v emisích TZL, proto výsledky uvádí emisi prachu jako TZL (skutečný podíl frakce PM10 bude tedy v následně vypouštěných emisích nižší). Obdobně i podíl PM2,5 bude menší. Vzhledem k tomu, že zdroj je v těsné blízkosti povrchu terénu, nepředpokládá se tedy, že by se kouřové vlečky navzájem s jinými ovlivňovaly Meteorologické podklady Výběr větrné růžice provádíme přednostně podle umístění zdroje. Rychlost rozptylu znečišťujících látek v atmosféře závisí na dvou veličinách: rychlosti větru a intenzitě termické turbulence. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Metodika SYMOS 97 používá stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského, která rozeznává pět tříd stability s rozdílnými rozptylovými podmínkami (viz [2], [3], [5]). 6

7 Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti tabulka 2: Tabulka č. 2 Třída větru Třída rychlosti větru slabý vítr 1.7 m/s střední vítr 5.0 m/s silný vítr 11.0 m/s Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší tabulka č. 3: Tabulka č. 3 Třída stability Název I. superstabilní II. III. IV. stabilní izotermní normální V. konvektivní Popis třídy stability silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu běžné inverze,špatné podmínky rozptylu slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. [4] Stabilní větrná růžice (viz Tabulka č. 4) byla vypočtena ČHMÚ Praha. Celková větrná růžice je graficky zobrazena v Grafu 1. 7

8 Odborný odhad větrné růžice pro hodnocenou lokalitu Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk (platná ve výšce 10 m nad zemí, v %, podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší) Graf č. 1 Grafická prezentace větrné růžice Tabulka č. 4 hodnoty větrné růžice [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet I.tř. v= ,05 0, ,08 0,15 II.tř. v=1.7 0,03 0,1 0,94 0,21 0,1 0,1 0,16 0,01 1,28 2,93 II.tř. v= ,06 0, ,07 III.tř. v=1.7 0,8 1,72 7,79 3,59 2,37 5,01 5,41 1,51 10,96 39,16 III.tř. v=5 0,02 0,21 1,39 0,68 0,2 0,95 1,5 0,46 0 5,41 III.tř. v= IV.tř. v=1.7 0,44 0,41 0,85 0,57 0,39 1,15 2,3 0,91 1,09 8,11 IV.tř. v=5 0,03 0,08 0,49 0,18 0,08 1,07 2,6 0,87 0 5,4 IV.tř. v= ,1 0,05 0 0,15 V.tř. v=1.7 1,73 1,98 3,4 2,32 1,3 2,61 3,58 2,36 3,05 22,33 V.tř. v=5 0,43 0,57 1,68 1,13 0,13 2,04 6,26 4, ,29 Sum (Graf) 3,48 5,07 16,65 8,71 4,57 12,93 21,91 10,22 16,46 100/100 Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha, útvar ochrany čistoty ovzduší oddělení modelování a expertíz. 3.4 Popis referenčních bodů Oblast výpočtu byla zvolena tak, aby byla dostatečně pokryta oblast významného vlivu od posuzovaného zdroje. Výpočty byly provedeny pro 6300 bodů v pravidelné síti 90 x 70 referenčních 8

9 bodů s krokem po 25 m ve směru obou os, tj. ve obdélníkové oblasti 2,25 km x 1,75 km. Osa X je orientována od západu na východ, osa Y od jihu na sever. Dotčený zdroj je umístěn přibližně uprostřed modelované oblasti. Použit byl souřadný systém S-42 (Gauss Kriegerovo zobrazení), souřadnice levého dolního rohu oblasti je X = , Y = Prostor budoucí výstavby leží v rovině v nadmořské výšce cca 185 m.n.m. Výškopis terénu lokality je pořízen s krokem 50 m. Nejvyšší referenční body v zájmové oblasti leží ve výšce 192 m n.m., nejnižší body ve výšce 180 m n.m. Mapa lokality včetně výpočtových bodů (referenčních bodů) je znázorněna v příloze (Síť referenčních bodů) Znečišťující látky a příslušné imisní limity Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Imisní limity znečišťujících látek (které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie) a povolený počet překročení za kalendářní rok, uvádí tabulka č. 5. Tabulka č. 5 Imisní limity Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok TZL (PM 10) 24 hodin 50 µg/m 3 35 TZL (PM 10) 1 kalendářní rok 40 µg/m 3 0 TZL (PM 2,5) 1 kalendářní rok 25 µg/m 3 0 Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m 3 18 Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m 3 0 V rozptylové studii jsou počítány imisní příspěvky TZL - PM10 (průměrná roční koncentrace a denní koncentrace) a imisní příspěvky PM2,5 (průměrná roční koncentrace) nemohou být nikdy přesáhnout tuto hodnotu Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě (Imisní charakteristika lokality) Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní limit. Z dostupných map je zřejmé, že imisní zátěž tuhých látek reprezentovaných frakcí PM10 osciluje okolo 16,25 µg/m 3 a imisní zátěž frakcí PM2,5 je cca 13,25 µg/m 3 (podrobně tabulka č. 6). Tabulka č. 6: Hodnoty pětiletých průměrů imisí z let vyznačených na mapě č. 5 v příloze Číslo čtvercové sítě 1x1 km FID Číslo PM 10 [µg.m -3 ] PM 2,5 [µg.m -3 ] NO 2 [µg.m -3 ] (mapa v příloze) ,6 16,7 11, ,7 16, ,1 16,7 12, ,3 16,8 12,8 Průměr 25,93 16,75 12,25 9

10 Ve vzdálenosti cca 20 km od kompostárny je nejbližší měřící stanice ČHMÚ Rožďalovice (Nymburk). Naměřené hodnoty přibližně odpovídají úrovni znečištění dle výše uvedených pětiletých průměrů pro danou lokalitu. Vzhledem k možnosti odečítat z map přímo v dotčené lokalitě jsou tyto údaje validnější. Průměrné roční koncentrace TZL, naměřené v roce 2012 byly nižší, než koncentrace stanovené v té době platným Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění, a nižší než limity určené platným zákonem č. 201/2012 Sb. Amoniak byl organizací ČHMÚ měřen pouze na dvou stanicích v České republice, proto jsou uvedeny obě stanice (Most a Pardubice Dukla). Tabulka č. 7 Naměřené hodnoty imisního pozadí ČHMÚ v roce 2012 Znečišťující látka Koncentrace Tuhé znečišťující látky (frakce PM 10) 22,6 µg/m 3 Tuhé znečišťující látky (frakce PM 2,5) 19,2 µg/m 3 NO neuvedeno NO ,8 µg/m 3 NH 3 - Most 2 µg/m 3 NH 3 Pardubice Dukla 5,1µg/m 3 Průměrné roční imise prachu na dotčené lokalitě jsou přibližně na 60 % imisního limitu. V místě, kde je nejbližší měřící stanice ČHMÚ, jsou imise TZL na cca polovině (55 %) imisního limitu. Lze tedy konstatovat, že imisní koncentrace TZL jsou pro hodnocenou oblasti nízké a nedochází k překračování imisního limitu. Lze usuzovat, že tomu tak bude i v místě plánované výstavby (a to i po realizaci záměru). Obdobně imisní zátěž NO2 na dotčené lokalitě je na cca 30 % imisního limitu, tedy velmi nízká. POZN.: Ke dni zpracování rozptylové studie není zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který přímo uvádí imisní limity, stanoven imisní limit pro amoniak a není ani doporučená referenční koncentrace vydaná SZÚ. Je možno pro orientaci uvést dříve používaný imisní limit podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Ochrana zdraví lidí, aritmetický průměr/24 hod: 100 µg/m 3. Vzhledem k tomu, že absolutní maximální 1hodinové koncentrace mohou být naměřeny za výjimečně nepříznivých rozptylových podmínek, nejsou proto v této studii uváděny a s modelovými hodnotami porovnávány. Důležitější než absolutní maximum je počet hodin, během kterých je překročena významná hodnota, obvykle hodnota imisního limitu. Roční průměrné koncentrace popisují situaci výstižněji, protože zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv doby trvání různě vysokých krátkodobých koncentrací. 10

11 4. Výsledky rozptylové studie 4.1. Typ vypočtených charakteristik Cílem výpočtu bylo zjistit předpokládané průměrné roční a krátkodobé denní (resp. hodinové) příspěvkové koncentrace oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý (NO2), tuhých znečišťujících látek vyjádřených jako PM10. Dále byly modelovány roční a krátkodobé příspěvky NH3. Výpočet těchto koncentrací byl provedem matematickým modelem metodikou SYMOS Komentář výsledků a budoucího znečištění Roční průměry koncentrací popisují situaci mnohem lépe než krátkodobá maxima celkového znečištění dané lokality danou znečišťující látkou, protože zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv doby trvání různě vysokých krátkodobých koncentrací. Maximální krátkodobé koncentrace jsou oproti tomu vypočteny za těch nejméně příznivých rozptylových podmínek, které se ve skutečnosti vyskytují jen zřídka. Z analýzy a rozboru výsledků vyplývají následující závěry pro řešené škodliviny: oblast nejvyššího příspěvku NO2 se nachází v těsné blízkosti zdroje, mimo obydlenou část katastru; nejvyšší hodnoty příspěvku k imisním koncentracím prachu jsou dosahovány rovněž v těsné blízkosti zdroje, mimo obydlenou část katastru; nejvyšší příspěvek k imisním koncentracím NH3 je dosahován v prostoru kompostárny a nejbližšího okolí, krátkodobé koncentrace mohou v podlimitní výši zasahovat do většího okolí, nezatíží však obytnou zástavbu. Příspěvek zdroje ke koncentracím oxidu dusičitého NO2 v obydlených částech oblasti dosahuje minimálních hodnot, v nejbližší zastavěné části území dosahuje převážně hodnot pod 0,001 µg.m -3 za rok, tj. méně než 0,0025 % ročního imisního limitu. Nejvyšší příspěvek k ročním průměrným koncentracím v místě kompostárny je 0,004 µg.m -3, tj. ca 0,01 % ročního imisního limitu a předpokládané imisní zatížení lokality neovlivní. Krátkodobý příspěvek dosahuje 2,42 µg.m -3 a to v blízkosti prostoru kompostárny. V porovnání s imisními limity není příspěvek zdroje k úrovni koncentrací významný. Obdobná situace je u příspěvku k imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek TZL. Nejvyšší průměrný roční příspěvek je 0,059 µg.m -3. V obydlených částech oblasti dosahuje příspěvek hodnoty do 0,02 µg.m -3 za rok, tj. méně než 0,05 % ročního imisního limitu. Krátkodobě může dosáhnout příspěvek hodnot do 1,317 µg.m -3 přímo v místě kompostárny, ne v obydlené oblasti. V obydlené části území je max. krátkodobý příspěvek pod 1 µg.m -3. Vzhledem k tomu, že imisní pozadí dle map dosahuje hodnot TZL (PM10) okolo 25,9 µg.m -3 a měření na nejbližší měřící stanici vykazuje hodnoty TZL 22,6 µg.m -3 a 19,2 µg.m -3 u PM2,5, nelze předpokládat, že provoz kompostárny způsobí překračování imisního limitu pro tuhé znečišťující látky (TZL). Pozn.: Imisní limit je stanoven pro suspendované částice PM10, nově pro PM2,5 a TZL mohou obsahovat maximálně 100 % podíl částic PM10, a proto je tento odhad nutno brát jako horní odhad příspěvku zdroje ke znečištění ovzduší PM10. V porovnání s imisním limitem a předpokládaným imisním zatížením lokality je příspěvek zdroje k úrovni koncentrací PM10 malý a zajišťující i plnění limitu pro PM2,5. 11

12 Příspěvek zdroje ke koncentracím amoniaku NH3 v obydlených částech oblasti dosahuje převážně hodnot méně než 0,4 µg.m -3 za rok. Nejvyšší příspěvek k ročním průměrným koncentracím je 2,56 µg.m -3, v části okraje prostoru kompostárny. Krátkodobý příspěvek u nejbližšího obydleného objektu je převážně pod 1 µg.m -3, což je méně jako 1 % dříve platného imisního limitu. V prostoru kompostárny tj. v místě kde se volně manipuluje s kompostem může krátkodobý příspěvek dosáhnout max. 14,15 µg.m -3 což je cca 14 % dříve platného imisního limitu. Při správném technologickém postupu kompostování nemůže tato hodnota ovlivnit stávající imisní pozadí. Při hodnocení je třeba zdůraznit, že obecným výpočtem podle metodiky SYMOS 97 nelze do výsledků zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod inverzemi v údolích. V metodice je sice uvedena metoda, jak toto znečištění vypočítat, ale ta si vyžaduje samostatné řešení v konkrétním údolí. Proto v této studii nejsou tyto výsledky zkoumání zahrnuty, což vzhledem k nekomplikovanému terénu v okolí zdroje nijak zvlášť nemůže ovlivnit hodnoty koncentrací. Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře. Proto i vypočtené výsledky nutně zatížené určitou chybou se nedají interpretovat zcela striktně. Vzhledem k tomu, že do modelového výpočtu vstupují pouze data o uvažovaném zdroji, představují vypočtené hodnoty koncentrací pouze příspěvek zdroje k celkovému znečištění v dané lokalitě a jako na takové je třeba na ně pohlížet. 4.2 Prezentace a kartografická interpretace výsledků Kartografická prezentace výsledků výpočtů příspěvků koncentrací je zobrazena na obrázcích v příloze. Kompletní výpočty koncentrací v jednotlivých bodech zvolené referenční sítě tak jak vystupují v tabulkách z modelu SYMOS jsou k dispozici v elektronické podobě u zpracovatele rozptylové studie (viz kapitola č. 8). 5. Kompenzační opatření Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 12

13 K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km 2 vždy za předchozích 5 kalendářních let (viz příloha). Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz tabulka č. 6). Z výše uvedené tabulky č. 6 je zřejmé, že na území nedochází k překročení imisního limitu a podle výsledků uvedených v kapitole č. 4 je zřejmé, že ani po přičtení imisního příspěvku nebude překročen imisní limit. Současně zdroj kompostárny (kód 2.3. dle zákona) není zařazen do sloupce B. Z těchto důvodů nemusí být navrženo kompenzační opatření dle 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 6. Závěrečné hodnocení Zpracovaná studie zahrnuje modelové výpočty vlivu provozu nového zařízení kompostárny na znečištění ovzduší v hodnocené oblasti. V oblasti významného vlivu zdroje se nenacházejí trvale obydlené části obcí. Roční příspěvek zdroje ke koncentracím oxidu dusičitého, tuhých znečišťujících látek a amoniaku v obydlených částech oblasti lze považovat za nízký a nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Potenciálně nejvyšší příspěvky zdroje mohou být především v prostoru kompostárny a to především při nedodržení stanovených postupů pro kompostování. Aby byly výsledné emise minimalizovány je třeba dodržovat předepsané postupy pro správné kompostování, jako jsou např. volba vhodného vstupního materiálu (podmínka dodržení pravidla nekompostování tuků a živočišných těl se kterými se ani v projektu nepočítá), pravidelné překopávání kompostu, zakrytí kompostu a případně další opatření. Na základě vypočtených příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek, uvážení stávající zátěže imisního pozadí a dopadů na výhledové imisní zatížení oblasti, lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem kompostárny docházet k překračování imisních limitů a proto doporučuji vydání souhlasného stanoviska k povolení umístění stavby. 13

14 7. Seznam použitých podkladů Zpracovatel studie měl k dispozici následující informace o zdroji: [1] Projektová dokumentace pro změnu užívání stavby Sb. (Via Alta a.s., Třebíč, 2013) [2] Bubník, J., Keder, J., Macoun J., Maňák, J.: SYMOS 97, Systém modelování stacionárních zdrojů, Metodická příručka, ČHMÚ, Praha Bubník, J., Keder, J., Macoun J., Maňák, J.: SYMOS 97, verze 02, Systém modelování stacionárních zdrojů (doplňky k verzi 97), Metodická příručka doplněk, ČHMÚ, Praha [3] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů SYMOS 97. Věstník ministerstva životního prostředí, částka 3 ze dne Doplněk metodiky: Věstník MŽP ČR číslo 4, ročník [4] SYMOS 97, Uživatelská příručka, IDEA-ENVI s.r.o., [5] Bubník,J., Koldovský,M.: Typizace počasí se zřetelem ke znečištění ovzduší. In: Böhm, B. a kol.: Znečištění ovzduší v Podkrušnohoří. Sborník prací HMÚ Praha, svazek 20, 1974, část 7.5.3, s [6] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. [7] Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, ČHMÚ, Praha 2012, (viz také [8] Kotlík B., Kazmarová H., et.al.: Kvalita ovzduší na českých vesnicích stav v roce 2003 malá sídla), in Ochrana ovzduší I/2005, s [9] Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. [10] Nařízení vlády č. 350/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. (předpis byl nahrazen [6]) 14

15 8. Zpracovatel Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Skoumal, autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií podle 15, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Autorizace MŽP, č.j.: 2137a/740/05/06/DK Prodloužení MŽP č.j. 775/820/08/DK Prodloužení MŽP č.j. 2938/780/11/AK Adresa: Kouty 106, Kouty tel.: Datum zpracování: Podpis Přílohy Mapa Obr. Tabulky Obrázky Umístění záměru Oblast pozadí imisního zatížení Imisní pozadí - Imisní koncentrace ve vybraných lokalitách měřící stanice ČHMÚ - Síť referenčních bodů modelového výpočtu - Příspěvek NO2 - Příspěvek TZL - Příspěvek NH3 Rozhodnutí o autorizaci 15

16

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE)

SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Zpracoval: Ing. Jiří BARTA RNDr. Ing. Tomáš

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více