Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6."

Transkript

1 Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší číslo RS Změna užívání stavby - Kompostárna Umístění: k.ú. Kostomlaty nad Labem Investor: Dvůr Kostomlaty s.r.o. 9. Května Kostomlaty nad Labem Zpracoval: Ing. Zdeněk Skoumal, Kouty 106, Kouty, Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií podle 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Autorizace MŽP, č.j.: 2137a/740/05/06/DK Kouty, září 2013

2 Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Závěrečné hodnocení 7. Seznam použitých podkladů 8. Zpracovatel 9. Přílohy 2

3 Úvod Tato rozptylová studie (RS) je zpracována dle schválené metodiky SYMOS 97 a metodického pokynu MŽP a vyhlášky č. 415/2012 Sb. jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánů ochrany ovzduší podle 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Modelové výpočty rozptylu znečištění ovzduší byly provedeny pro nový provoz zařízení na zpracování biologických odpadů - Kompostárna. Cílem studie je zjistit průměrné roční a maximální krátkodobé (denní resp. hodinové) koncentrace znečišťujících látek. Vzhledem k tomu, že zdrojem je Kompostárna (vyjmenovaný stacionární zdroj), který nemá vyhláškou č. 415/2012 Sb. stanoveny specifické emisní limity, byly v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (určující imisní limity znečišťující látky a tím látky pro modelování u stacionárního zdroje) počítány vybrané škodliviny: tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku a nad rámec požadavku zákona také amoniak. Studie byla zpracována podle doporučených Zásad pro vypracování rozptylových studií, které uveřejnilo Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR) na svých internetových stránkách a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 3

4 1. Zadání rozptylové studie Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Zadavatelem je zpracovatel dokumentace - projektant (společnost Via Alta a.s.), který zastupuje investora (Dvůr Kostomlaty s.r.o.). Předmětem je Kompostárna s roční kapacitou 1400 t odpadu (bio-odpadu) za rok. 2. Použitá metodika výpočtu 2.1 Metoda, typ modelu Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle schválené metodiky SYMOS 97 [2] a [3]. Výsledky výpočtů byly získány pomocí programu SYMOS 97 v2003, firmy IDEA - ENVI s.r.o.(návod [4], Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. pět tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a tři třídy rychlosti větru. Metodika zahrnuje rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS 97 umožňuje : - výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), - plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3), - výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného), - stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, - brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší : - maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které se mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší, - maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší, - roční průměrné koncentrace, - dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (v programu lze zadat současně až tři nezávislé hodnoty). Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 4

5 3. Vstupní údaje 3.1 Umístění záměru, charakteristika lokality, lokalizace závodu (zdroje) Záměr je situován do stávajícího zemědělského areálu. Investor využije pro kompostování bioodpadů dva stávající silážní žlaby, které doposud využíval k silážování kukuřice a následnému skladování siláže. Stavbou je dotčen pozemek st. 715/2 (pozemek, na němž se nachází stávající stavba) v k.ú. Kostomlaty nad Labem. Pozemek je vedeny jako ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha. Výměra pozemku je 9352 m 2. Výjezd z kompostárny je vyveden přímo do zemědělského areálu a následně na stávající komunikaci spojující zemědělský areál s obcí Kostomlaty nad Labem. Území leží dle platného územního plánu v zastavitelném území obce v ploše pro zemědělské hospodaření (současně zastavěné území). Tato část obce je historicky spojena se zemědělským podnikáním a drobnou výrobou. Okolí kompostárny je ze severu obestavěno dalšími zemědělskými stavbami, jižním směrem jsou zemědělské pozemky a dále je obytná část obce. Východním a západním směrem jsou zemědělské pozemky. Nejbližší obydlená zástavba je více jak 230 m vzdálená, a to západním a jihozápadním směrem. Tabulka č. 1 Dotčené pozemky Parcelní číslo Katastrální území 715/2 Kostomlaty nad Labem 719/1 (sousední pozemek) Kostomlaty nad Labem 715/1 (sousední pozemek) Kostomlaty nad Labem Umístění záměru je zřejmé z přiložené mapy Umístění záměru. Prostor budoucí výstavby leží v rovině v nadmořské výšce 185 m.n.m. Výškopis terénu lokality je pořízen s krokem 50 m. Oblast v okolí zdroje je rovinatá a jen velmi mírně zvlněna. Nejvyšší referenční body v zájmové oblasti leží ve výšce 192 m n.m., nejnižší body ve výšce 180 m n.m. 3.2 Údaje o zdrojích Předmětem posouzení jsou zdroje znečišťování ovzduší, které mohou emitovat emise po výstavbě nového provozu na zpracování biologických odpadů na nové kompostárně. Pro kompostování odpadů bude využita stávající zpevněná plocha silážní žlaby. Na ploše bude probíhat biologická úprava odpadů. Pro kompostování byla navržena technologie kompostování na volné otevřené ploše v pásových zakládkách, s využitím překopávače kompostu. Součástí projektu jsou další manipulační a zpevněné plochy kompostárny (sklady suchých surovin), záchytná jímka (součást stávajících žlabů) a sklad hotového kompostu. Celková kapacita kompostárny je navržena na 1400 t zpracovaného odpadu za rok. Toto množství bude rozděleno na ca 6 cyklů po cca 234 t (v jednotlivých ročních obdobích se může objem 5

6 zakládky lišit). Zpočátku se předpokládá provoz při nižší kapacitě, postupně se bude využití kapacity navyšovat v závislosti na osvětě k problematice. Rozptylová studie počítá imisní příspěvek (zahrnuje emise) z maximální možné výroby (tedy výrobní kapacitu 1400 t/rok při počtu 6 cyklů). Předpokládané využívání kapacity kompostárny je 9 měsíců v roce (zpravidla březen listopad). Během zimních měsíců není dostatek vstupní suroviny a také při nízkých teplotách nedochází k požadovanému procesu kompostování. Pro výpočet rozptylové studie byly uvažovány 2 typy zdrojů přímo související s novým provozem Kompostárny. Kompostovací plocha (stacionární zdroj) je zařazena jako vyjmenovaný (uvedený) zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj nejsou stanoveny emisní limity a neprovádí se na tomto zdroji pravidelné autorizované měření emisí. Při správném provozování kompostárny a dodržování technologického postupu (především překopávání kompostu, zakrývání kompostu atd.) nebudou z této plochy unikat významná množství znečišťujících látek. Na základě výsledků měření podobných provozů (CMC Náměšť, VUZP Praha) a pomocí odvozených emisních faktorů pro prašnost a produkci amoniaku bylo spočteno, že při nedodržování technologického postupu se z plochy kompostárny může uvolnit ročně až 840 kg NH3 tzn. 140 kg na cyklus, a v případě nedostatečných opatření proti odlučování prachu může uniknout až 14 kg/rok TZL tj. 2,4 kg z jednoho cyklu. Lze předpokládat, že skutečné emise ze zdroje a následné reálné imisní zatížení lokality od zdroje bude mnohem nižší. Manipulační prostředky (mobilní zdroje, liniový zdroj) po dovezení biologického materiálu, při překopávání a odvážení se používají mobilní manipulační prostředky (tažený traktorový překopávač, nakladač). Jejich práce trvá vždy cca 1 hod, na cyklus kompostování 90 dnů lze uvažovat 9 dnů práce. Emise byly stanoveny pomocí emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02. Vzhledem k termínu realizace záměru bylo zvažováno emisní zatížení EURO 3, palivo nafta (Diesel). Pojezdová rychlost 5 km/hod. Z mobilních prostředků byly modelovány emise TZL a NO2. Ostatní emise jako např. (CO) jsou s nimi v korelaci a nepředstavují hodnoty významné pro imisní příspěvek. Po konzultaci se objednatelem byly zadavatelem odsouhlaseny vstupní údaje pro výpočet rozptylové studie. Zpracovatel studie se seznámil s umístěním zdroje a jeho okolím. Výpočet prachu - pro posuzovaný zdroj nejsou k dispozici informace o podílu frakce suspendovaných částic PM10, tj. částic s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm, v emisích TZL, proto výsledky uvádí emisi prachu jako TZL (skutečný podíl frakce PM10 bude tedy v následně vypouštěných emisích nižší). Obdobně i podíl PM2,5 bude menší. Vzhledem k tomu, že zdroj je v těsné blízkosti povrchu terénu, nepředpokládá se tedy, že by se kouřové vlečky navzájem s jinými ovlivňovaly Meteorologické podklady Výběr větrné růžice provádíme přednostně podle umístění zdroje. Rychlost rozptylu znečišťujících látek v atmosféře závisí na dvou veličinách: rychlosti větru a intenzitě termické turbulence. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Metodika SYMOS 97 používá stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského, která rozeznává pět tříd stability s rozdílnými rozptylovými podmínkami (viz [2], [3], [5]). 6

7 Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti tabulka 2: Tabulka č. 2 Třída větru Třída rychlosti větru slabý vítr 1.7 m/s střední vítr 5.0 m/s silný vítr 11.0 m/s Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší tabulka č. 3: Tabulka č. 3 Třída stability Název I. superstabilní II. III. IV. stabilní izotermní normální V. konvektivní Popis třídy stability silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu běžné inverze,špatné podmínky rozptylu slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. [4] Stabilní větrná růžice (viz Tabulka č. 4) byla vypočtena ČHMÚ Praha. Celková větrná růžice je graficky zobrazena v Grafu 1. 7

8 Odborný odhad větrné růžice pro hodnocenou lokalitu Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk (platná ve výšce 10 m nad zemí, v %, podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší) Graf č. 1 Grafická prezentace větrné růžice Tabulka č. 4 hodnoty větrné růžice [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet I.tř. v= ,05 0, ,08 0,15 II.tř. v=1.7 0,03 0,1 0,94 0,21 0,1 0,1 0,16 0,01 1,28 2,93 II.tř. v= ,06 0, ,07 III.tř. v=1.7 0,8 1,72 7,79 3,59 2,37 5,01 5,41 1,51 10,96 39,16 III.tř. v=5 0,02 0,21 1,39 0,68 0,2 0,95 1,5 0,46 0 5,41 III.tř. v= IV.tř. v=1.7 0,44 0,41 0,85 0,57 0,39 1,15 2,3 0,91 1,09 8,11 IV.tř. v=5 0,03 0,08 0,49 0,18 0,08 1,07 2,6 0,87 0 5,4 IV.tř. v= ,1 0,05 0 0,15 V.tř. v=1.7 1,73 1,98 3,4 2,32 1,3 2,61 3,58 2,36 3,05 22,33 V.tř. v=5 0,43 0,57 1,68 1,13 0,13 2,04 6,26 4, ,29 Sum (Graf) 3,48 5,07 16,65 8,71 4,57 12,93 21,91 10,22 16,46 100/100 Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha, útvar ochrany čistoty ovzduší oddělení modelování a expertíz. 3.4 Popis referenčních bodů Oblast výpočtu byla zvolena tak, aby byla dostatečně pokryta oblast významného vlivu od posuzovaného zdroje. Výpočty byly provedeny pro 6300 bodů v pravidelné síti 90 x 70 referenčních 8

9 bodů s krokem po 25 m ve směru obou os, tj. ve obdélníkové oblasti 2,25 km x 1,75 km. Osa X je orientována od západu na východ, osa Y od jihu na sever. Dotčený zdroj je umístěn přibližně uprostřed modelované oblasti. Použit byl souřadný systém S-42 (Gauss Kriegerovo zobrazení), souřadnice levého dolního rohu oblasti je X = , Y = Prostor budoucí výstavby leží v rovině v nadmořské výšce cca 185 m.n.m. Výškopis terénu lokality je pořízen s krokem 50 m. Nejvyšší referenční body v zájmové oblasti leží ve výšce 192 m n.m., nejnižší body ve výšce 180 m n.m. Mapa lokality včetně výpočtových bodů (referenčních bodů) je znázorněna v příloze (Síť referenčních bodů) Znečišťující látky a příslušné imisní limity Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Imisní limity znečišťujících látek (které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie) a povolený počet překročení za kalendářní rok, uvádí tabulka č. 5. Tabulka č. 5 Imisní limity Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok TZL (PM 10) 24 hodin 50 µg/m 3 35 TZL (PM 10) 1 kalendářní rok 40 µg/m 3 0 TZL (PM 2,5) 1 kalendářní rok 25 µg/m 3 0 Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m 3 18 Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m 3 0 V rozptylové studii jsou počítány imisní příspěvky TZL - PM10 (průměrná roční koncentrace a denní koncentrace) a imisní příspěvky PM2,5 (průměrná roční koncentrace) nemohou být nikdy přesáhnout tuto hodnotu Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě (Imisní charakteristika lokality) Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní limit. Z dostupných map je zřejmé, že imisní zátěž tuhých látek reprezentovaných frakcí PM10 osciluje okolo 16,25 µg/m 3 a imisní zátěž frakcí PM2,5 je cca 13,25 µg/m 3 (podrobně tabulka č. 6). Tabulka č. 6: Hodnoty pětiletých průměrů imisí z let vyznačených na mapě č. 5 v příloze Číslo čtvercové sítě 1x1 km FID Číslo PM 10 [µg.m -3 ] PM 2,5 [µg.m -3 ] NO 2 [µg.m -3 ] (mapa v příloze) ,6 16,7 11, ,7 16, ,1 16,7 12, ,3 16,8 12,8 Průměr 25,93 16,75 12,25 9

10 Ve vzdálenosti cca 20 km od kompostárny je nejbližší měřící stanice ČHMÚ Rožďalovice (Nymburk). Naměřené hodnoty přibližně odpovídají úrovni znečištění dle výše uvedených pětiletých průměrů pro danou lokalitu. Vzhledem k možnosti odečítat z map přímo v dotčené lokalitě jsou tyto údaje validnější. Průměrné roční koncentrace TZL, naměřené v roce 2012 byly nižší, než koncentrace stanovené v té době platným Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění, a nižší než limity určené platným zákonem č. 201/2012 Sb. Amoniak byl organizací ČHMÚ měřen pouze na dvou stanicích v České republice, proto jsou uvedeny obě stanice (Most a Pardubice Dukla). Tabulka č. 7 Naměřené hodnoty imisního pozadí ČHMÚ v roce 2012 Znečišťující látka Koncentrace Tuhé znečišťující látky (frakce PM 10) 22,6 µg/m 3 Tuhé znečišťující látky (frakce PM 2,5) 19,2 µg/m 3 NO neuvedeno NO ,8 µg/m 3 NH 3 - Most 2 µg/m 3 NH 3 Pardubice Dukla 5,1µg/m 3 Průměrné roční imise prachu na dotčené lokalitě jsou přibližně na 60 % imisního limitu. V místě, kde je nejbližší měřící stanice ČHMÚ, jsou imise TZL na cca polovině (55 %) imisního limitu. Lze tedy konstatovat, že imisní koncentrace TZL jsou pro hodnocenou oblasti nízké a nedochází k překračování imisního limitu. Lze usuzovat, že tomu tak bude i v místě plánované výstavby (a to i po realizaci záměru). Obdobně imisní zátěž NO2 na dotčené lokalitě je na cca 30 % imisního limitu, tedy velmi nízká. POZN.: Ke dni zpracování rozptylové studie není zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který přímo uvádí imisní limity, stanoven imisní limit pro amoniak a není ani doporučená referenční koncentrace vydaná SZÚ. Je možno pro orientaci uvést dříve používaný imisní limit podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Ochrana zdraví lidí, aritmetický průměr/24 hod: 100 µg/m 3. Vzhledem k tomu, že absolutní maximální 1hodinové koncentrace mohou být naměřeny za výjimečně nepříznivých rozptylových podmínek, nejsou proto v této studii uváděny a s modelovými hodnotami porovnávány. Důležitější než absolutní maximum je počet hodin, během kterých je překročena významná hodnota, obvykle hodnota imisního limitu. Roční průměrné koncentrace popisují situaci výstižněji, protože zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv doby trvání různě vysokých krátkodobých koncentrací. 10

11 4. Výsledky rozptylové studie 4.1. Typ vypočtených charakteristik Cílem výpočtu bylo zjistit předpokládané průměrné roční a krátkodobé denní (resp. hodinové) příspěvkové koncentrace oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý (NO2), tuhých znečišťujících látek vyjádřených jako PM10. Dále byly modelovány roční a krátkodobé příspěvky NH3. Výpočet těchto koncentrací byl provedem matematickým modelem metodikou SYMOS Komentář výsledků a budoucího znečištění Roční průměry koncentrací popisují situaci mnohem lépe než krátkodobá maxima celkového znečištění dané lokality danou znečišťující látkou, protože zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv doby trvání různě vysokých krátkodobých koncentrací. Maximální krátkodobé koncentrace jsou oproti tomu vypočteny za těch nejméně příznivých rozptylových podmínek, které se ve skutečnosti vyskytují jen zřídka. Z analýzy a rozboru výsledků vyplývají následující závěry pro řešené škodliviny: oblast nejvyššího příspěvku NO2 se nachází v těsné blízkosti zdroje, mimo obydlenou část katastru; nejvyšší hodnoty příspěvku k imisním koncentracím prachu jsou dosahovány rovněž v těsné blízkosti zdroje, mimo obydlenou část katastru; nejvyšší příspěvek k imisním koncentracím NH3 je dosahován v prostoru kompostárny a nejbližšího okolí, krátkodobé koncentrace mohou v podlimitní výši zasahovat do většího okolí, nezatíží však obytnou zástavbu. Příspěvek zdroje ke koncentracím oxidu dusičitého NO2 v obydlených částech oblasti dosahuje minimálních hodnot, v nejbližší zastavěné části území dosahuje převážně hodnot pod 0,001 µg.m -3 za rok, tj. méně než 0,0025 % ročního imisního limitu. Nejvyšší příspěvek k ročním průměrným koncentracím v místě kompostárny je 0,004 µg.m -3, tj. ca 0,01 % ročního imisního limitu a předpokládané imisní zatížení lokality neovlivní. Krátkodobý příspěvek dosahuje 2,42 µg.m -3 a to v blízkosti prostoru kompostárny. V porovnání s imisními limity není příspěvek zdroje k úrovni koncentrací významný. Obdobná situace je u příspěvku k imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek TZL. Nejvyšší průměrný roční příspěvek je 0,059 µg.m -3. V obydlených částech oblasti dosahuje příspěvek hodnoty do 0,02 µg.m -3 za rok, tj. méně než 0,05 % ročního imisního limitu. Krátkodobě může dosáhnout příspěvek hodnot do 1,317 µg.m -3 přímo v místě kompostárny, ne v obydlené oblasti. V obydlené části území je max. krátkodobý příspěvek pod 1 µg.m -3. Vzhledem k tomu, že imisní pozadí dle map dosahuje hodnot TZL (PM10) okolo 25,9 µg.m -3 a měření na nejbližší měřící stanici vykazuje hodnoty TZL 22,6 µg.m -3 a 19,2 µg.m -3 u PM2,5, nelze předpokládat, že provoz kompostárny způsobí překračování imisního limitu pro tuhé znečišťující látky (TZL). Pozn.: Imisní limit je stanoven pro suspendované částice PM10, nově pro PM2,5 a TZL mohou obsahovat maximálně 100 % podíl částic PM10, a proto je tento odhad nutno brát jako horní odhad příspěvku zdroje ke znečištění ovzduší PM10. V porovnání s imisním limitem a předpokládaným imisním zatížením lokality je příspěvek zdroje k úrovni koncentrací PM10 malý a zajišťující i plnění limitu pro PM2,5. 11

12 Příspěvek zdroje ke koncentracím amoniaku NH3 v obydlených částech oblasti dosahuje převážně hodnot méně než 0,4 µg.m -3 za rok. Nejvyšší příspěvek k ročním průměrným koncentracím je 2,56 µg.m -3, v části okraje prostoru kompostárny. Krátkodobý příspěvek u nejbližšího obydleného objektu je převážně pod 1 µg.m -3, což je méně jako 1 % dříve platného imisního limitu. V prostoru kompostárny tj. v místě kde se volně manipuluje s kompostem může krátkodobý příspěvek dosáhnout max. 14,15 µg.m -3 což je cca 14 % dříve platného imisního limitu. Při správném technologickém postupu kompostování nemůže tato hodnota ovlivnit stávající imisní pozadí. Při hodnocení je třeba zdůraznit, že obecným výpočtem podle metodiky SYMOS 97 nelze do výsledků zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod inverzemi v údolích. V metodice je sice uvedena metoda, jak toto znečištění vypočítat, ale ta si vyžaduje samostatné řešení v konkrétním údolí. Proto v této studii nejsou tyto výsledky zkoumání zahrnuty, což vzhledem k nekomplikovanému terénu v okolí zdroje nijak zvlášť nemůže ovlivnit hodnoty koncentrací. Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře. Proto i vypočtené výsledky nutně zatížené určitou chybou se nedají interpretovat zcela striktně. Vzhledem k tomu, že do modelového výpočtu vstupují pouze data o uvažovaném zdroji, představují vypočtené hodnoty koncentrací pouze příspěvek zdroje k celkovému znečištění v dané lokalitě a jako na takové je třeba na ně pohlížet. 4.2 Prezentace a kartografická interpretace výsledků Kartografická prezentace výsledků výpočtů příspěvků koncentrací je zobrazena na obrázcích v příloze. Kompletní výpočty koncentrací v jednotlivých bodech zvolené referenční sítě tak jak vystupují v tabulkách z modelu SYMOS jsou k dispozici v elektronické podobě u zpracovatele rozptylové studie (viz kapitola č. 8). 5. Kompenzační opatření Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 12

13 K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km 2 vždy za předchozích 5 kalendářních let (viz příloha). Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz tabulka č. 6). Z výše uvedené tabulky č. 6 je zřejmé, že na území nedochází k překročení imisního limitu a podle výsledků uvedených v kapitole č. 4 je zřejmé, že ani po přičtení imisního příspěvku nebude překročen imisní limit. Současně zdroj kompostárny (kód 2.3. dle zákona) není zařazen do sloupce B. Z těchto důvodů nemusí být navrženo kompenzační opatření dle 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 6. Závěrečné hodnocení Zpracovaná studie zahrnuje modelové výpočty vlivu provozu nového zařízení kompostárny na znečištění ovzduší v hodnocené oblasti. V oblasti významného vlivu zdroje se nenacházejí trvale obydlené části obcí. Roční příspěvek zdroje ke koncentracím oxidu dusičitého, tuhých znečišťujících látek a amoniaku v obydlených částech oblasti lze považovat za nízký a nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Potenciálně nejvyšší příspěvky zdroje mohou být především v prostoru kompostárny a to především při nedodržení stanovených postupů pro kompostování. Aby byly výsledné emise minimalizovány je třeba dodržovat předepsané postupy pro správné kompostování, jako jsou např. volba vhodného vstupního materiálu (podmínka dodržení pravidla nekompostování tuků a živočišných těl se kterými se ani v projektu nepočítá), pravidelné překopávání kompostu, zakrytí kompostu a případně další opatření. Na základě vypočtených příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek, uvážení stávající zátěže imisního pozadí a dopadů na výhledové imisní zatížení oblasti, lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem kompostárny docházet k překračování imisních limitů a proto doporučuji vydání souhlasného stanoviska k povolení umístění stavby. 13

14 7. Seznam použitých podkladů Zpracovatel studie měl k dispozici následující informace o zdroji: [1] Projektová dokumentace pro změnu užívání stavby Sb. (Via Alta a.s., Třebíč, 2013) [2] Bubník, J., Keder, J., Macoun J., Maňák, J.: SYMOS 97, Systém modelování stacionárních zdrojů, Metodická příručka, ČHMÚ, Praha Bubník, J., Keder, J., Macoun J., Maňák, J.: SYMOS 97, verze 02, Systém modelování stacionárních zdrojů (doplňky k verzi 97), Metodická příručka doplněk, ČHMÚ, Praha [3] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů SYMOS 97. Věstník ministerstva životního prostředí, částka 3 ze dne Doplněk metodiky: Věstník MŽP ČR číslo 4, ročník [4] SYMOS 97, Uživatelská příručka, IDEA-ENVI s.r.o., [5] Bubník,J., Koldovský,M.: Typizace počasí se zřetelem ke znečištění ovzduší. In: Böhm, B. a kol.: Znečištění ovzduší v Podkrušnohoří. Sborník prací HMÚ Praha, svazek 20, 1974, část 7.5.3, s [6] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. [7] Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, ČHMÚ, Praha 2012, (viz také [8] Kotlík B., Kazmarová H., et.al.: Kvalita ovzduší na českých vesnicích stav v roce 2003 malá sídla), in Ochrana ovzduší I/2005, s [9] Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. [10] Nařízení vlády č. 350/2002 ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. (předpis byl nahrazen [6]) 14

15 8. Zpracovatel Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Skoumal, autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií podle 15, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Autorizace MŽP, č.j.: 2137a/740/05/06/DK Prodloužení MŽP č.j. 775/820/08/DK Prodloužení MŽP č.j. 2938/780/11/AK Adresa: Kouty 106, Kouty tel.: Datum zpracování: Podpis Přílohy Mapa Obr. Tabulky Obrázky Umístění záměru Oblast pozadí imisního zatížení Imisní pozadí - Imisní koncentrace ve vybraných lokalitách měřící stanice ČHMÚ - Síť referenčních bodů modelového výpočtu - Příspěvek NO2 - Příspěvek TZL - Příspěvek NH3 Rozhodnutí o autorizaci 15

16

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Str. 1 / 6 PROJEKTU Z_13_074 ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY, PARC. Č. 715/2, DVŮR KOSTOMLATY s.r.o. Jméno Datum Podpis PARÉ Č. ZPRACOVAL AUTORIZOVAL Jiří Schönberger Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Str. 2 / 6 A.0

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Str. 1 / 5 Z_13_074 ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY, PARC. Č. 715/2, DVŮR KOSTOMLATY s.r.o. Jméno Datum Podpis PARÉ Č. ZPRACOVAL AUTORIZOVAL Jiří Schönberger Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Str. 2 / 5 B.0 Obsah B.0

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně,

ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně, Expertní činnost v oboru ochrana ovzduší - soudní znalec Air Pollution Control Consulting Posuzování vlivů na životní prostředí Ing.Václav Červenka, Nová Ves 1370, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 tel/fax:475200472

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice.

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice. Zelená bariéra Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér podél silničních a dálničních komunikací, z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM 10 a PM 2.5 a benzo(a)pyrenu. Software

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Areál Semmelrock Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Datum: srpen 2016 Zpracovatel: Amec Foster Wheeler s.r.o. Záznam o vydání dokumentu Název

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ROZPTYLOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ŘÍJEN 2009 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 tel.: 236 080 575 1. ÚVOD...4

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín držitel osvědčení odborné

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Závěrečná zpráva workshopu

Závěrečná zpráva workshopu Závěrečná zpráva workshopu Posouzení změny palivové základny na kvalitu ovzduší - Náhrada kotlů na těžký topný olej kotlem na biomasu Zpracovatel: Pracovní skupina 1 VŠB TU Ostrava Téma workshopu: Spalovací

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879 ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2013 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringu

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav ZHODNOENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ČETNOSTI VÝSKYTU PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍH LIMITŮ ESTOU REGULAE EMISÍ Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav MOTIVAE Potřeba aplikace vhodných opatření k expozici

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: SUBZHOTOVITEL: MĚSTO KOPŘIVNICE Štefánikova 1163, Kopřivnice IČ: 00298077 UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, Ostrava

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

BTD DESTILACE Rozptylová studie

BTD DESTILACE Rozptylová studie BTD DESTILACE Rozptylová studie Zadavatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová drţitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií,

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více