Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: M/01 Sociální činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost"

Transkript

1 Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor vzdělání: M/01 Sociální činnost

2 Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího programu Profil absolventa Učební plán Osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika Zdraví a nemoc Informační a komunikační technologie Ekonomika Ekonomie v sociálních službách Základy práva Multikulturní soužití Sociální politika Vybrané sociální problémy Vybrané metody sociální práce Sociální komunikace Pedagogika a sociální pedagogika Psychologie Aktivizace vybraných sociálních skupin Praxe

3 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4, tel, fax , Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor vzdělání: M/01 Sociální činnost Délka a forma vzdělávání: pětileté dálkové Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Ředitelka školy: Mgr.Jitka Jarošová Platnost ŠVP: od ,č.j. 509/05/12-V datum schválení školskou radou:

4 2. Charakteristika školy 2.1. Poslání školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a další odborné pracovníky sociálních služeb kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Evangelická akademie byla zřízena v roce 1990 Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od V roce 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté pomaturitní studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Od počátku své existence se škola snaží reagovat na aktuální situaci a potřeby studovaných oborů. Z tohoto důvodu se v roce 1997 začal realizovat projekt experimentálního dálkového vzdělávání dospělých, převážně Romů, vzdělávaných především pro práci romských poradců, případně asistentů okresních úřadů. V této době bylo vládním nařízením na každém okresním úřadě zřízeno místo romského poradce, jehož náplní práce bylo zprostředkovávat kontakt zejména mezi romskými komunitami a úřady, žádoucí bylo, aby tyto pozice zastávali především Romové, kteří však ve velké většině neměli příslušné vzdělání. V dalších letech byl obsah vzdělávání poněkud pozměněn, většina míst poradců byla při reorganizaci veřejné správy zrušen, rozvíjet se však naopak začala terénní práce, zejména v neziskových organizacích, pro kterou jsou nyní absolventi též připravováni. Projekt byl po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. 2.2.Materiální zajištění školy Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie, supervizí a výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k Internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle od 10 do 18 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. 4

5 2.3 Personální zabezpečení Evangelická akademie má 21 stálých pedagogických pracovníků na úplný, popř. na zkrácený úvazek a 14 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti dalších odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Dálkové studium SOŠ má vlastní koordinátorku, která je zodpovědná za organizaci vzdělávání, včetně dalších aktivit nad rámec povinné výuky (výjezdy, doučování, projekty). Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení a školník, který pracuje na zkrácený úvazek a současně provádí úklid školy. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou od 1. ledna 2006 mzdová účetní a samostatná ekonomka, která je zároveň finanční účetní externí poskytovatelé služeb. BOZP a PO Při všech formách vyučování (včetně exkurzí, odborných praxí) se respektují platná právní ustanovení, normy a předpisy BOZP a PO. Výchova k bezpečné práci je součástí každého předmětu. Na začátku každého školního roku jsou žáci seznámeni se školním řádem, v němž jsou mimo jiné uvedena pravidla chování a bezpečnosti práce. 2.4 Charakteristika žáků oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor původně vznikl pro dospělé Romy, kteří v mládí a rané dospělosti z různých důvodů nedokázali nebo nemohli vystudovat střední školu. Tato skupina byla připravována zejména na různé pozice poradců, od veřejné správy přes neziskový sektor. Vzhledem k tomu, že cílová skupina se do značné míry vyčerpala, skladba studentů se významně rozšířila. Kromě původní skupiny tak mezi studenty najdeme lidi, kteří museli překonat ve svém mládí a rané dospělosti různé handicapy etnické, zdravotní, sociální a podobně. Všem takovým lidem nabízí vzdělávací obor druhou šanci. 5

6 3. Charakteristika vzdělávacího programu Škola: Evangelická akademie Praha, Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7,Praha, Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická Obor vzdělání: M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit platnost: od Podmínky přijímaní ke vzdělání: ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let,, zdravotní způsobilost ke studiu se nevyžaduje 3.1 Celkové pojetí vzdělávacího programu Obor vzdělání si klade za cíl připravit formou dálkového vzdělávání specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokálních oblastech ohrožených sociální exkluzí. Je vhodný i pro zájemce, kteří pracují v drogové problematice, s osobami bez přístřeší, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež apod. Žáci jsou připravováni i ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů vztahujících se k soužití etnických menšin s majoritou, a to jak na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, tak v prostředí nestátních či neziskových organizací. Svým zaměřením si obor současně klade za cíl podpořit zvyšování vzdělanosti dospělých osob, které z různých důvodů předčasně opustily vzdělávací systém a chtějí si vzdělání doplnit. Umožňuje tedy získat plnohodnotné středoškolské vzdělání i ve vyšším věku, je tedy orientován na vytváření tzv. druhé šance u osob ze sociálně znevýhodněných skupin. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v oborech sociálních a veřejnoprávních. 3.2 Charakteristika obsahu vzdělávání Struktura obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru. Je rozložena do dvou oblastí, všeobecného vzdělání a vzdělání odborného Všeobecné vzdělávání je rozvíjeno v následujících oblastech: Jazykové vzdělávání Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat v různých situacích osobního i pracovního charakteru. Důraz se klade také na dovednost pracovat s textem jako se zdrojem informací (dovednost získávat a zpracovávat informace),v případě uměleckých textů na dovednost vnímat text jako estetický a emocionální prostředek. Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk - angličtina. Jazykové vzdělávání je zařazeno do všech ročníků studia. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter a rozvíjí se jak ve všeobecné, tak i v odborné složce vzdělávání. 6

7 Vzhledem k převážně humanitnímu zaměření studijního oboru je možno konstatovat, že společenskovědní složka vzdělávání v daném oboru výrazně přesahuje všeobecné vzdělávání směrem ke vzdělávání odbornému. Cílem tedy je, aby žáci jak prostřednictvím všeobecně vzdělávacích, tak zejména odborných předmětů porozuměli vztahům a mechanismům života společnosti v 21. století. Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je jak poznatky potřebnými pro studium daného oboru, tak pro orientaci v běžném životě. Matematika se výrazně podílí na formování intektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z ekologie, biologie, fyziky a chemie. Jejich průřezová témata pomáhají žákům pochopit jevy a procesy v přírodě i v osobním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí v duchu zásad udržitelného rozvoje. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT) Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích přináší žákům základní, v dnešní společnosti nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti práce s výpočetní technikou a informačními technologiemi. Získané znalosti a dovednosti jednak umožňují lepší uplatnění absolventů na trhu práce, jednak využívat v plné míře možnosti ICT pro běžnou potřebu i pro další vzdělávání Odborné vzdělávání Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní kompetence. Důraz se klade na rozvoj jejich osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům a přiměřenou empatii, na komunikativní dovednosti a profesní etiku. Odborná složka je členěna do tří tematických bloků, které se vzájemně prolínají a doplňují. První, sociálně právní blok, je tvořen předměty Sociální politika, Základy práva, Ekonomika a Ekonomie v sociálních službách. Tyto předměty žákům poskytují základní teoretickou přípravu pro práci v sociální oblasti. Ve druhém bloku jsou zastoupeny předměty, které vedou k osvojení kompetencí potřebných pro přímou práci s klienty sociálních služeb. Blok je tvořen předměty: Zdraví a nemoc, Vybrané metody sociální práce, Vybrané sociální problémy, Sociální komunikace, Psychologie, Pedagogika a sociální pedagogika, Aktivizace vybraných sociálních skupin, Praxe. Tento blok se v maximální míře věnuje nácviku konkrétních odborných činností, které budou žáci v budoucnu vykonávat. Vztahy mezi předměty a jejich propojení jde i naskrz tematické bloky, tento vztah se projevuje tím, že některé z předmětů se teoreticky zabývají stejnými tématy, nahlížejí je však z jiné perspektivy. Základem třetího bloku je předmět Multikulturní soužití, který je zařazen do učebního plánu z důvodů specifického zaměření oboru sociální činnosti v prostředí etnických minorit. Jeho základ tvoří dvě hlavní témata: multikulturní soužití a základy romistiky. Témata věnovaná romské menšině a menšinám vůbec se pak objevují i v dalších předmětech jako průřezová témata. Nedílnou součástí přípravy žáků je odborná praxe, která má charakter praxe souvislé v rozsahu 9 týdnů celkem. Praxe je zajištěna tak, aby žáci měli možnost poznat různé typy organizací a institucí poskytujících sociální služby či poradenské a obdobné služby pro romskou komunitu. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s různými kategoriemi klientů a naučí se s nimi pracovat. 7

8 3.2.3.Klíčové kompetence Jedná se o soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné (přenositelné), mohou být využívány u každé práce bez ohledu na odbornost, i v osobním životě, a přispívají tedy k lepší zaměstnatelnosti absolventů. Prolínají celým odborným i všeobecným vzděláváním, na jejich vytváření se musí podílet různou mírou všechny vyučovací předměty. Jedná se o tyto kompetence: - komunikativní - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, umět naslouchat druhým a vhodně reagovat na partnera, zpracovávat jednoduché texty a různé pracovní písemnosti, číst s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou; - personální a sociální (interpersonální) usilovat o svůj další rozvoj, odhadovat své možnosti a stanovovat si přiměřené cíle, reálně plánovat a řídit své učení, pracovní činnost a kariérní růst, spolupracovat s ostatními a pracovat v týmu v různých pozicích a rolích, přijímat odpovědnost za svou práci; - řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy a problémové situace zejména identifikovat problémy, hledat různá řešení, vyhodnocovat výsledky; - kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií - tzn. zejména volit zdroje informací, nacházet v textu a vybírat požadované informace, zaznamenávat je, kriticky vyhodnocovat, interpretovat získané informace, používat počítač a jeho periferie, zvládnout základní práce se soubory, vytvořit strukturovaný textový dokument, pracovat na základní úrovni s tabulkovým procesorem a databází, komunikovat elektronickou poštou, získávat informace pomocí internetu; - kompetence k matematickým aplikacím - aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů pracovního i obecného charakteru, tzn. zejména volit vhodné matematické postupy a algoritmy, správně používat měřicí a jiné jednotky, odhadovat výsledky a provádět jejich ověření, rozumět informacím se standardními matematickými pojmy a údaji Začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata se objevují v obsahu jednotlivých předmětů, jejich začlenění je uvedeno u každé učební osnovy. Vzhledem k charakteru studia (dálkové, s omezeným množstvím hodin) není možné tato témata realizovat v takovém množství jako na denním typu studia, kde se tato témata mohou objevovat v dalších činnostech mimo pouhou výuku. 8

9 3.2.5.Tabulka rozdělení oblastí vymezených RVP do ŠVP Oblast vymezená RVP Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Předmět v učebním plánu Český jazyk a literatura Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Člověk v dějinách Soudobý svět Člověk v lidském společenství Člověk jako občan Člověk a právo Člověk a svět Dějepis Občanská nauka Občanská nauka, Multikulturní výchova, Ekonomika Občanská nauka, Základy práva Základy práva Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzikální Fyzika Chemické Biologické a ekologické Chemie Biologie, Ekologie Matematické Estetické Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v IKT Ekonomické vzdělávání Řízení sociálních služeb Pečovatelství Sociálně - výchovná činnost Sociální vztahy a komunikace Sociální politika Sociální služby BOZP Výchova a vzdělávání Aktivizační a volnočasové činnosti Sociální interakce a komunikace Psychologie v soc.činnosti Matematika Český jazyk a literatura Zdraví a nemoc Informační a komunikační technologie Ekonomika, Ekonomie v sociálních službách Sociální politika, Vybrané sociální problémy Vybrané metody sociální práce Aktivizace vybraných soc.skupin, Zdraví a nemoc Péče o zdraví Pedagogika a soc. pedagogika, Vybrané metody sociální práce, Vybrané soc. problémy Aktivizace vybraných soc.skupin Sociální komunikace Psychologie 9

10 3.2.6.Organizace výuky Výuka probíhá formou dvoudenních konzultačních bloků, obvykle jednou za 14 dní v pátek a v sobotu, za školní rok proběhne cca 15 konzultačních bloků. Kromě této výuky (220 hodin za školní rok), studenti absolvují zpravidla v místě bydliště povinnou odbornou praxi v rozsahu 9 týdnů. Odborná praxe je vykonávána během studia na vybraných typech pracovišť (konkrétně je uvedeno v osnovách předmětu Praxe), praxe studentům předjedná na pracovištích koordinátor studia, následně student uzavře kontrakt a smlouvu o praxi s určeným pracovníkem pracoviště.po skončení praxe obdrží student do kontraktu hodnocení klíčovým pracovníkem. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. V rámci profilové části maturitní zkoušky žáci skládají dvě ústní zkoušky z odborných předmětů a jednu praktickou zkoušku z odborných předmětů. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, chování žáků se nehodnotí Metodické přístupy Obsah výchovy a vzdělání určuje i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce, které jsou blíže charakterizovány v pojetí výuky jednotlivých předmětů. Důraz se klade na rozvoj samostatného myšlení a rozhodování, na dovednosti žáků adekvátně komunikovat a aktivně, tvůrčím způsobem se angažovat při skupinových procesech v rámci výuky, na dovednosti řešit problémy, vyjadřovat svůj názor a argumentovat, přistupovat k sociální činnosti s potřebnou dávkou invence a tvořivosti. Upřednostňují se problémové a projektové metody, které umožňují rozvíjet aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků, praktická cvičení, řešení modelových a problémových situací. Metody a formy výuky by též měly být voleny s ohledem na principy vzdělávání dospělých, resp.dospělých žáků pocházejících ze specifického sociokulturního prostředí. 10

11 4. Profil absolventa Škola: Evangelická akademie Praha, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7,Praha, Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická Obor vzdělávání M/010 Sociální činnost Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost v prostředí etnických minorit platnost: od Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné nepedagogické činnosti, uplatnění najde také v terénních službách poskytovaných státními i nestátními organizacemi. Může se též uplatnit ve funkci romského poradce, eventuálně jako koordinátor romských poradců, (referent pro záležitosti romské menšiny apod.) v orgánech státní správy a samosprávy, zejména na krajských, obecních a městských úřadech. Uplatnění najde také v nevládních organizacích a jiných institucích pracujících v oblasti záležitostí etnických menšin, zejména romských komunit. 4.2.Kompetence absolventa Klíčové kompetence Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent: - vyjadřoval se v českém jazyce ústně i písemně věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně, - používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace a poznávání kulturního bohatství jiných národů, - měl všeobecný kulturní a historický rozhled, znal kulturní tradice svého etnika, dokázal využívat tyto vědomosti v osobním životě i pro podporu minority, - uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti, - byl schopen zasadit dějiny a kulturu Romů a dalších etnických menšin žijících na našem území do evropského a světového kontextu, uvědomoval si rozdíl mezi kulturami. Osvojil si postoj kulturního relativizmu a přitom chápal etická úskalí, která jsou s tímto postojem spojená, - uměl objasnit fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života, - využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního, ekonomického a pracovního charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání, - využíval matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích; - rozuměl vztahu člověka a přírody, byl ochoten jednat ekologicky v duchu udržitelného rozvoje, - četl s porozuměním texty různého stylu a žánru, získával z nich informace, hodnotil je a zpracovával, - dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim 11

12 kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů, - samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při výkonu povolání, v soukromém životě a pro sebevzdělávání, - osvojil si zásady týmové práce, byl schopen pracovat na různých pozicích včetně vedoucí, - uměl se efektivně učit, byl připraven celoživotně se vzdělávat, popř. se rekvalifikovat, - orientoval se na trhu práce, dovedl aktivně vyhledávat zaměstnání a efektivně a vhodně komunikoval se zaměstnavatelem, - řešil samostatně své sociální i ekonomické záležitosti, byl finančně gramotný Odborné kompetence Absolvent byl vzděláván tak, aby: - rozuměl postavení národnostních minorit u nás i ve světě a příčinám problémů soužití majority a minorit, znal různé přístupy k jejich řešení, - znal základní práva národnostních menšin v ČR, měl přehled o politice vlády vůči příslušníkům těchto menšin, zejména romského etnika, - uměl pracovat s vládními opatřeními na podporu romské či jiné menšiny a aplikovat je na místní situaci, - měl přehled o vybraných organizacích zabývajících se záležitostmi romské menšiny, - uměl provést analýzu situace etnických, zejména romských komunit v regionu, vytipovat hlavní problémy a jejich příčiny, navrhnout opatření, - objektivně posoudil sociální situaci jednotlivce, rodiny nebo skupiny, určil reálný problém a navrhl odpovídající řešení, - dokázal objasnit klientovi (klientům) příčiny jeho sociálních či jiných problémů i možný způsob řešení, - zvládal různé komunikativní situace v kontaktu s klienty (jednotlivcem i skupinou), dokázal zprostředkovat komunikaci mezi správními orgány nebo jejich zaměstnanci a klienty pocházejících z etnických menšin, - dovedl efektivně komunikovat a spolupracovat nejen s klienty a komunitou, ale i se spolupracovníky, představiteli správních a jiných orgánů a institucí, se zaměstnavatelskou sférou, s občany, médii, - napomáhal eliminaci místních konfliktů v soužití etnických komunit a ostatních občanů, - měl přehled o působnosti orgánů státní správy a samosprávy, zejména těch, která jsou relevantní pro řešení záležitostí romských komunit, - orientoval se v systému sociálního zabezpečení a sociálních služeb, znal základní právní normy a správní postupy realizace sociálního zabezpečení a uměl je aplikovat v praxi, - rozuměl základním pojmům, principům a nástrojům sociální politiky, - uplatňoval metody sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, - osvojil si metody komunitní práce a uměl je využívat, - byl schopen samostatné i týmové práce, spolupráce se sociálním pracovníkem, zdravotnickým personálem a dalšími pracovníky v sociálních službách sociální péče; - byl schopen podílet se na řešení a prevenci sociálně patologických jevů, zejména v místní komunitě, - při jednání s klienty a zastupování zájmů klienta, skupiny nebo komunity jednal v souladu s právem, etikou a normami společenského chování, - měl základní vědomosti z různých vědních oborů o člověku o jeho biologických i sociálních potřebách, psychosomatických zvláštnostech v jednotlivých životních obdobích, zejména ve vztahu k osobám zdravotně nebo sociálně handicapovaným; - byl vybaven dovednostmi potřebnými pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků i individuálních zájmů a pro upevňování jeho fyzické kondice a zdraví; 12

13 - znal a uměl použít základní pečovatelské činnosti a postupy; - prokázal znalost základních forem aktivizace vybraných skupin klientů; - byl vybaven dovednostmi potřebnými pro sociální aktivizaci klientů a pomoc při zabezpečování jejich kontaktů s úřady a okolím; - uměl v praxi použít znalosti metod a technik sebepoznání, seberegulace, sebevýchovy, zvládání stresů a rizikových problémů povolání; - dovedl uplatňovat při práci s dětmi vhodné pedagogicko-psychologické přístupy a rozmanité výchovně-vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince; - připravoval a prováděl denní výchovně-vzdělávací program v zařízeních, kde výchovná práce tvoří podstatnou část péče o dítě; - dovedl rozpoznat hranici možné pomoci, dodržoval zásady psychohygieny a prevence vyhoření, - ovládal základní administrativní dovednosti, uměl pracovat s odbornými informacemi a prameny, - znal právní a ekonomické postavení nevládních a neziskových organizací, - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob na pracovišti - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména zařízení; - dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a dokázal ji sám poskytnout - efektivně hospodařil s finančními prostředky, ekonomicky a s ohledem na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj nakládal s materiály, energiemi, odpady a vodou 4.3.Organizace vzdělávání, podmínky přijetí a ukončení vzdělání Vzdělávání probíhá dálkovou formou, je pětileté, ukončené maturitní zkouškou. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Přijímaní ke vzdělávání se řídí zákonem č.561/2004, pro vzdělávání v dálkové formě je dále vyžadován věk uchazeče minimálně 18 let. Absolventi skládají profilovou část maturitní zkoušky formou dvou ústních zkoušek z odborných předmětů a jedné praktické zkoušky z odborných předmětů. 13

14 5. Učební plán Obor vzdělání: M/01 Sociální činnost Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost v prostředí etnických minorit předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematika Zdraví a nemoc Informační a komunikační technologie Ekonomika Ekonomie v sociálních službách Základy práva** Multikulturní soužití Sociální politika Vybrané sociální problémy Vybrané metody sociální práce ** Sociální komunikace Pedagogika a sociální pedagogika Psychologie Aktivizace vybraných sociálních skupin Praxe - seminář k praxím Volitelné předměty Celkem Praxe - odborná praxe 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 1 týden ** profilová část maturitní zkoušky Výše uvedené hodinové dotace předmětů budou naplněny při prezenční formě studia výuce ve škole, která je organizována formou dvoudenních konzultačních bloků pro celé třídy a při výuce odborné praxe přímo na pracovištích, individuálně si studenti doplňují studium další formou kombinovaného studia prostřednictvím informačních technologií, s využitím e-learningu, elektronických konzultací s pedagogy. 14

15 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Teoretické vyučování Odborná praxe Závěrečná zkouška Maturitní zkouška Rezerva Celkem

16 6. Osnovy vyučovacích předmětů 16

17 Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Kód a název oboru vzdělání: M/01 Sociální činnost 1. Pojetí vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura vychází z rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Sociální činnost z oblastí Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání. Získání a osvojení znalostí a dovedností v předmětu Český jazyk a literatura je nezbytnou podmínkou pro získání všeobecného vzdělání a kulturního přehledu a pochopení zákonitostí lingvistiky jako oboru využitelného při studiu cizích jazyků. Rozvíjí většinu klíčových dovedností a schopností a umožní žákům nejen kultivovaně komunikovat v českém/mateřském jazyce, ale rozvine jejich schopnost argumentovat a orientovat se v oblasti mezilidských vztahů, v umění a kultuře. Vzhledem k profilu absolventa je zvládnutí českého jazyka na velmi dobré úrovni v psané i mluvené podobě jedním ze základních předpokladů pro zvládnutí práce v sociální oblasti proto se při výuce klade důraz na praktické využití získaných znalostí a jazykových dovedností i na rozvoj čtenářské a funkční gramotnosti. Cílem je výchova přemýšlivého člověka, který bude český jazyk v jeho psané i mluvené podobě používat nejen jako nástroj komunikační, ale bude umět využít získané informace v praxi, případně v různých životních situacích: v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání i ve volném čase. Charakteristika učiva: Český jazyk a literatura je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících studia, s předpokladem návaznosti na příbuzné obory, zejména dějepis, společenské vědy a cizí jazyky, ale také například pedagogiku a psychologii. Mezipředmětové vztahy budou posilovány také zařazováním projektových metod, kdy budou žáci s učivem seznamováni při vypracovávání samostatných projektů, při nichž využijí své znalosti i z jiných předmětů. V dálkové formě studia jsou žáci seznamováni se základními tématy a příslušnou terminologií, předpokládá se větší míra využití samostudia doporučené odborné literatury. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: užívat správně literární i jazykové pojmy, vystihnout základní charakteristické rysy různých druhů textu a rozdíly mezi nimi, využít vědomosti získané přečtením literárních děl, orientačně zařadit umělecký text do literárněhistorického kontextu, správně používat znalosti základních funkčních stylů, slohových postupů a útvarů, orientovali se v různých komunikačních situacích/slohových útvarech a vybírali těmto situacím/útvarům vhodné jazykové prostředky a používali je v souladu s jazykovou normou a kulturou, pracovat s odbornou literaturou a prameny, využít získané poznatky k orientaci v české a světové literatuře a dramatickém umění, argumentovat a vysvětlit své postoje a názory, správně používat mateřský jazyk v konkrétních komunikačních situacích (psanou i mluvenou podobu jazyka), číst s porozuměním odborný i umělecký text a vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru obsažené v grafech, diagramech, tabulkách atd., přesně se vyjádřit (zdůvodnit svá tvrzení, obhájit vlastní řešení problému, prezentovat své názory a postoje), využít informační zdroje (odborná literatura, internet atd.). 17

18 V afektivní oblasti směřuje výuka Českého jazyka a literatury k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k literatuře a umění, ale i k českému jazyku, pozitivní vztah ke vzdělání a samostudiu, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci, schopnost sledovat současnou literaturu a kulturu, takové komunikativní a jazykové dovednosti, které jim usnadní mezilidské vztahy a posílí jejich slušné a odpovědné vystupování nejen v osobním, ale i profesním životě, vytrvalost při řešení problémů a vyhledávání informací nejen v odborné literatuře, ale ve všech médiích. K dosažení uváděných kompetencí vedou následující strategie: (pojetí výuky) Ve výuce jsou vhodně zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody moderní: podpora výuky pomocí didaktické techniky, informačních a komunikačních technologií, upevňování získaných znalostí a dovedností pomocí rozboru odborných a uměleckých textů a materiálů, aktivizující metody samostatné a skupinové/týmové práce s využitím diskuse, práce na projektech, frontální výuka je jednou z používaných organizačních forem výuky spolu s individualizovanými a diferencovanými formami výuky, minimální část učiva žáci zvládají memorováním, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení učiva a získání nových dovedností/schopností je třeba dostatečné množství trvale zafixovaných znalostí, které usnadňují pochopení souvislostí i mezipředmětových vztahů. Hodnocení výsledků žáka V hodinách jsou žákovy znalosti ověřovány převážně písemnou formou i ústním zkoušením. Žák je za pololetí jedenkrát ústně zkoušen, hodnotí se i práce v hodinách a zároveň píše několik menších samostatných písemných prací/testů a stylistických cvičení a jednou ročně školní slohovou práci; důraz je kladen na aktivní práci v hodinách a schopnost interpretovat text, postihnout jeho charakteristické znaky a zdůvodnit své názory a postoje. Přínos předmětu Český jazyk a literatura k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Předmět Český jazyk a literatura se podílí na rozvoji : Klíčových kompetencí: - kompetence k učení : mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení (samostatně), zvolit vhodný studijní režim, využívat k učení kvalitní informační zdroje, s porozuměním poslouchat výklad a pořídit si z něj poznámky. - kompetence k řešení problémů: porozumět tématu a zadání úkolu, nalézt vhodné informace, prostředky a pomůcky k vyřešení zadaného úkolu, uplatnit při řešení úkolu logické myšlení i kreativitu, využívat zkušenosti a vědomosti nabyté v praxi i studiem a vhodně je kombinovat při prezentaci vlastních názorů a řešení problémů, schopnost týmové spolupráce při řešení problému. 18

19 - komunikativní kompetence: vést žáky k přesnému, souvislému, srozumitelnému a logickému formulování názorů a hledání argumentů na doložení svých tvrzení, účastnit se diskusí, umět formulovat, obhajovat a prezentovat své názory a postoje (s ohledem na komunikační situaci) a také je dokázat vysvětlit, dodržovat lingvistickou i literární terminologii i jazykovou normu, zaznamenat písemně podstatné informace z psaných textů i z mluveného projevu (výkladu, přednášky). - personální a sociální kompetence: přijímat a odpovědně plnit úkoly při samostatné i týmové práci, kreativně a nekonfliktně řešit ve spolupráci s ostatními zadané úkoly, reagovat přiměřeně na kritiku /hodnocení vlastního chování, pracovat s ověřenými poznatky, dokázat přijmout, případně kultivovaně a věcně kritizovat názory, postoje a jednání jiných lidí, ve skupině vytvářet vstřícné vztahy, předcházet konfliktům, nepodléhat stereotypům a předsudkům při jednání s lidmi. - občanské kompetence a kulturní povědomí: respektovat práva, osobnost a odlišná kulturní specifika jiných lidí, zajímat se o kulturní a společenské dění u nás i ve světě, znát literární a kulturní tradice u nás a chápat je v evropském i světovém kontextu, mít kladný vztah k umění a kultuře. - kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: pracovat s dostupnými prostředky informačních a komunikačních technologií a s běžným programovým vybavením (základním i aplikačním), získávat a kriticky vyhodnocovat informace z otevřených zdrojů, pracovat s informacemi z tištěných elektronických i audiovizuálních médií být nejen čtenářsky, ale i mediálně a funkčně gramotný. Odborných kompetencí: - provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času: využívat ve své práci jazykově vhodné a správné nástroje komunikace jednat asertivně a empaticky, využívat svých literárních i kulturních znalostí při sestavování volnočasových/aktivizačních programů. Předmět Český jazyk a literatura se podílí na aplikaci průřezových témat: občan v demokratické společnosti - chápat význam a přínos literatury a umění pro život společnosti, rozeznat jazykovou a myšlenkovou manipulaci zejména prezentovanou v médiích a její nebezpečí pro společnost, umět jednat s lidmi, diskutovat, prezentovat své názory a získané vědomosti, 19

20 informační a komunikační technologie používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro získávání potřebných informací, zpracovat informace prostředky informačních a komunikačních technologií, člověk a svět práce - uvědomit si význam kultivovaného jazykově správného vyjadřování v psané i mluvené formě při hledání zaměstnání i při výkonu povolání, umět sestavit žádost o zaměstnání, psát profesní životopis, motivační dopis, umět využít získané komunikační dovednosti při přijímacím pohovoru/výběrovém řízení. Ročník I. II. III. IV. V. Hodinová dotace

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 13/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-1-L/51 Gastronomie Dr. Beneše 13/II, 90 01 Poděbrady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 ŠVP - Podnikání Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Klíčové kompetence... 5 1.4 Odborné kompetence. 8 1.5 Učební plány 17 Tabulka souladu RVP a ŠVP

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více