VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011"

Transkript

1 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE vybírat do konce března 2010

2 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po tři následující roky. Na konci druhého ročníku si volí dva dvouhodinové předměty, které se vyučují následující dva roky. Na konci třetího ročníku si volí poslední dvouhodinový předmět. Tyto volby jsou dále nezaměnitelné. Nelze volit v různých ročnících předměty téhož zaměření. 1. Pro druhý ročník (tříletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí jeden dvouhodinový volitelný předmět. Letošní 1.B, C, D, E, 5.A. Seznam volitelných předmětů ve druhém ročníku Administrativa (Základy administrativy) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Deskriptivní geometrie a technické kreslení (Deskriptivní geometrie) Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk) 2

3 Administrativa (Základy administrativy) - ve 2. ročníku: Základy techniky administrativy. Zvládnutí desetiprstové hmatové metody při psaní na počítači. - ve 3.ročníku: Zdokonalení desetiprstové hmatové metody. Vedení hospodářské korespondence. - ve 4. ročníku: Zvyšování přesnosti a rychlosti. Dosažení kritérií ke státní zkoušce ze psaní na stroji a počítači. Využití získaných dovedností při práci s počítačem. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Poskytne studentům doplnění a rozšíření základního učiva biologie. Součástí semináře bude praktické poznávání přírodnin, živých organismů, anatomie člověka, laboratorní práce, exkurze do zdravotnických zařízení, veterinární ambulance, zoologické a botanické exkurze. Seminář je vhodný pro přípravu studentů ke studiu na vysoké školy, jejichž součástí je tento předmět (molekulární biologie, biochemie, lékařství, zemědělství, lesnictví, genetika, veterinární lékařství, farmacie, učitelství biologie, psychologie, tělesná výchova aj.) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) 2. ročník: Individuální příspěvky studentů s důrazem na výběr něčeho méně obvyklého (z hlediska učiva dějepisu), ale přitom světově, resp. evropsky známého. Psaní seminárních prací s důrazem na formální správnost. 3. ročník: Aktuální dění ve světě s následnými rozbory a snahou na aplikaci na dějiny, hlubší zkoumání daných událostí, možnost uplatnění kontarfaktuálních teorií, tzn. naučit se s dějinami a současností pracovat. 4. ročník: Opakování k maturitě. Aplikace další problematiky podle individuálního výběru vyučujícího. Deskriptivní geometrie a technické kreslení (Deskriptivní geometrie) Pro zájemce o studium na VŠ technického směru - spec. stavebnictví, architektura, strojírenství, elektrotechnika, zeměměřičství (geodézie). Dále vhodné pro studující M, F, IVT (počítačová grafika). Obsah: Základy technické kreslení, zobrazování a úlohy se základními hranatými a oblými tělesy, konstrukce lineárních a kvadratických útvarů v rovině (n -úhelníky,kuželosečky) - a to pomocí zobrazovacích metod - kótované promítání - Mongeova projekce - kolmá axonometrie 3

4 Důležitá poznámka: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí; vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru zřejmě nebude přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Rozšíření učiva chemie. Připravuje studenty pro přijímací pohovo ry na VŠ oborů - medicína, farmacie, veterinární lékařství, přírodní vědy, chemie - ve 2. ročníku: Obecná chemie - konfigurace, hybridizace, molekulové orbitaly. Anorganická chemie - názvosloví podvojných solí, koordinačních solí, výpočty, úprava redoxních rovnic, rozšířené učivo - nekovy, kovy. Analytická chemie. Reakční kinetika a rovnováha. - ve 3. ročníku: Termochemie, samovolný průběh reakcí. Organická chemie - základy názvosloví, různá názvoslovná pravidla. Organická chemie - rozšířené učivo o uhlovodících a jejich derivátech, řešení úloh chemické olympiády. Alkaloidy a izoprenoidy. - ve 4. ročníku: Biochemie - teorie a praktická cvičení. Makromolekulární látky. Příprava k přijímacím pohovorům a k maturitní zkoušce. Seminární práce. Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) - ve 2. ročníku: a) Technické vybavení počítačů. b) Konfigurace počítačových sítí. c) Algoritmizace a základy programování (programovací jazyk Pascal, pokročilé skupiny objektově orientované programování v C++). d) Internet a tvorba www stránek (validita stránek, xhtml a kaskádové styly, úvod do PHP). e) Elektronické publikování a prezentace informací s podporou ICT. - ve 3. ročníku: a) Komunikační prostředky on-line a off-line. b) Počítačová grafika. Vektorová a rastrová grafika. Úprava digitální fotografie. c) Digitální techniologie. Počítačová sítě. Bezpečnost a legislativa. d) Multimédia. e) Databázové aplikace. f) Opakování kapitoly elektronické publikování a moderní ICT. - ve 4. ročníku: a) Základy numerických algoritmů, objektové programování. b) Opakování uživatelských aplikací. c) Tabulkové kalkulátory, statistické a finanční funkce. d) E-learning a Wiki technologie. 4

5 Konverzace v cizím jazyce - A, N, F, R (Konverzace v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Konverzace v německém jazyce Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Latina (Latina) Cílem výuky je porozumění jednoduchým originálním latinským textům a jejich překlad do češtiny; doplnění a prohloubení znalostí o starověkých dějinách a antické kultuře, osvojení si latinského gramatického systému a slovní zásoby, osvojení si práce se slovníky, gramat. překlady, encyklopediemi. Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) 2. ročník a) Výroková logika, důkazy operace s výroky, logické úsudka, typy důkazů, důkazy dělitelnosti, matematická indukce. b) Planimetrie, geometrická zobrazení užití shodného zobrazení, stejnolehlosti a podobnosti v konstrukčních úlohách a výpočtech. c) Mocniny a odmocniny, výrazy s proměnnými. d) Relace, zobrazení, funkce vlastnosti, slovní úlohy, složitější grafy. 5

6 e) Rovnice, nerovnice, soustavy rozšiřování a prohlubování učiva (obtížnější typy iracionálních, parametrických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických, grafická řešení, grafy funkcí). 3. ročník a) Aplikační příklady na posloupnosti, řady, finanční matematika. b) Limity funkce a posloupnosti. c) Derivace funkce a její užití. d) Rozšiřování a prohlubování učiva, například stereometrické úlohy, povrchy a objemy těles, užití v praxi, analytická geometrie. 4. ročník a) Integrální počet a jeho užití. b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám. Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka. Německý jazyk Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. 6

7 2. Pro třetí ročník (dvouletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí dva dvouhodinové volitelné předměty. Letošní 2. B, C, D, E, 6.A. Seznam volitelných předmětů ve třetím ročníku Administrativa (Základy administrativy) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Ekonomie (Ekonomie) Francouzský jazyk (Francouzský jazyk) Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Hudební výchova (Hudební výchova) Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) Informatika a výpočetní technika pro uživatele (Informatika a výpočetní technika) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Německý jazyk (Německý jazyk) Rétorika (Literární seminář) Ruský jazyk (Ruský jazyk) Psychologie (Psychologie) Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Základy společenských věd (Společenskovědní seminář) Zeměpisný seminář (Seminář a cvičení ze zeměpisu) 7

8 Administrativa (Základy administrativy) - ve 3. ročníku: Zvládnutí desetiprstové hmatové techniky při psaní na počítači a psaní s respektováním normy ČSN ve 4. ročníku: Zdokonalení desetiprstové hmatové metody. Vedení hospodářské korespondence. Možnost přípravy a vykonání státní zkoušky z psaní na stroji a hospodářské korespondence. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Prohloubení učiva biologie. Laboratorní práce. Systematika obratlovců, praktické poznávání. Diskuse, praktická cvičení, návštěva různých zařízení s biologickou problematikou (veterinárního zařízení, ZOO, patologického muzea, genetické poradny atd.). Prospěšné pro zájemce o pomaturitní studium biologie. Studium problematiky z nejrůznějších oborů biologie: botaniky, zoologie, somatologie, genetiky, lékařství atd. Součástí je vytvoření seminární práce z oblasti, která daného studenta zajímá. Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Rozšíření učiva z ročníku. Zaměřit se na prohloubení učiva týkajícího se 20. století (zejména současnost). Příprava k maturitě. Významné osobnosti. Studenti vypracují seminární práci a obhajují ji. Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Základy technického kreslení, zobrazování hranatých a oblých těles. Zobrazovací metody: kótované promítání, Mongeova projekce, kolmá axonometrie. Důležitá pozn.: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí; vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru nebude zřejmě přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". Ekonomie (Ekonomie) V semináři půjde o prohloubení teoretických znalostí ekonomie, získaných v předmětu Základy společenských věd a aplikace těchto znalostí v praxi formou skupinového projektu s podporou výpočetní techniky. Z předmětu není možné maturovat, je součástí předmětu Základy společenských věd. Francouzský jazyk (Francouzský jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům francouzského jazyka. 8

9 Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) - 3. ročník: Kalorimetrická měření. Měření úloh s mechanickými oscilátory. Elektrická měření. Doplnění a prohloubení učiva z elektřiny ročník: Prohloubení učiva z optiky. Měření optických úloh. Speciální teorie relativity. Fotometrie. Záření černého tělesa. Opakování a prohlubování učiva k maturitě a přijímacím zkouškám, řešení příkladů. Hudební výchova (Hudební výchova) Dosavadní znalosti budou rozšířeny o učivo z obecné estetiky, kulturních dějin, elementární poznatky z akustiky, etnomuzikologie, harmonie, proměny současné hudební scény. Témata: - tvorba uměleckého díla - interpret posluchač - hudební vkus - evropská hudba-hudba mnoha kultur - artificiální hudba současnosti - pěvecké a instrumentální činnosti zákonitosti hudební interpretace, analýza hudebních skladeb, hudební dramaturgie Prohloubení znalostí z dějin hudby a výtvarného umění. Návštěva koncertu, operního představení, beseda s hudebním skladatelem (dirigentem), návštěva zkoušky symfonického orchestru (Janáčkova filharmonie). Hudebně-vzdělávací exkurze Janáčkovy Hukvaldy, Smetanova Litomyšl. Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) - ve 3. ročníku: Rozšíření kapitol z obecné, anorganické a organické chemie. Základy analytické chemie. Rovnováhy chemických reakcí. Alkaloidy, vitamíny, hormony. - ve 4. ročníku: Biochemie, fyzikální chemie. Makromolekulární látky. Příprava k maturitní zkoušce a pro maturanty příprava na VŠ. Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) - 3. ročník: Algoritmizace a základy programování. Elektronické publikování a prezentace informací s ICT ročník: Objektové programování. Přehled v technickém a programovém vybavení počítačových sítí. Multimédia. 9

10 Informatika a výpočetní technika pro uživatele (Informatika a výpočetní technika) - ve 3. ročníku: a) Informace a informační zdroje. b) Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia. c) Komunikační prostředky on-line a off-line. d) Databázové aplikace. - ve 4. ročníku: a) Elektronické publikování. b) Stavba dokumentu a typografická pravidla. c) Digitální technologie. Počítačové sítě. d) Algoritmy a základy programování. e) Bezpečnost a legislativa. Konverzace v cizím jazyce - A, N, R, Š, F (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Konverzace v německém jazyce(nk1) Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Landeskunde: Schreiben und Debattieren als Vorbereitung zur DSD II und zum Neuen Abitur (NK2) Náplní předmětu je zejména zdokonalování písemného projevu. Je cílenou přípravou k písemné části zkoušky Nová maturita z Nj a také certifikátní zkoušky Německý jazykový diplom. Seminář vede výhradně německý lektor. Latina (Latina) Osvojení si latinského gramatického systému a omezené slovní zá soby, poučení o tvorbě slov, etymologii, schopnost překládat při měřené latinské texty do češtiny, nejdůležitější historické a kulturní reálie, seznámení s odbornou terminologií právnickou a lékařskou. 10

11 Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Je předpokladem pro maturitní zkoušku. 3. ročník a) Typy důkazů se zaměřením na důkazy dělitelnosti, nerovnosti, matematickou indukci b) Determinanty, matice a jejich užití c) Finanční matematika, limity funkce a posloupnosti, derivace funkce a její užití. d) Rozšiřování a prohlubování učiva, například stereometrické úlohy, povrchy a objemy těles, užití v praxi, analytická geometrie. 4. ročník a) Integrální počet a jeho užití b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám c) Německý jazyk (Německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Rétorika (Litrární seminář) Pro studenty, kteří mají pocit, že jejich mluvený projev není adekvátní jejich představám. Nejedná se o plané mluvení, ale o snahu přesně formulovat své myšlenky, hledat a obhájit argumenty, vyjadřovat se věcně, srozumitelně, výstižně, ale i působivě, s využitím tradičních prostředků řečnického umění. Z tohoto předmětu nelze maturovat. 11

12 Ruský jazyk (Ruský jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům ruského jazyka. Psychologie (Psychologie) Poskytuje žákům základní poznatky o duševním životě člověka, jeho zákonitostech. Přispívá i k základní přípravě žáků, kteří chtějí studovat učitelství, popř. pracovat v sociální sféře. Kromě toho mohou žáci získat psychologické poznatky, které mohou uplatnit ve společenském působení, při práci s lidmi, v rodičovském poslání apod. Osvojí si základní poznatky z obecné psychologie, z vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, činnosti, jednání a chování. Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Prohloubení dějin výtvarného umění v oblasti architektury, malířství, sochařství a užitého umění. Charakteristika proměn soudobého výtvarného umění. Základy obecné teorie umění: druhy umění, tvorba a konzum v umění, artefakt a umělecké dílo, kýč, vazby mezi výtvarnou kulturou, výtvarným uměním a výtvarnou výchovou, umělecký sloh, styl, vkus, móda, módnost, modernost, umělecké žánry a jejich souvislosti (hudba, zpěv, tanec, divadlo, ). Filozofické pojetí vědy, umění a náboženství. Návaznost umění na další obory, zejména literaturu, filozofii, historii, přírodní vědy. Praktické seznámení se s klasickými a netradičními výtvarnými technikami. Forma výuky: přednášky s ukázkami, besedy s výtvarníky, návštěva výstav a výtvarných ateliérů, práce ve výtvarné dílně, možnost zúčastnit se praktických kurzů a pracovních zájezdů, vlastní výstavy. Výuka netradičních technik v malbě a kresbě, práce s materiálem. Podle potřeb studentů k přijímacím zkouškám architektura klasická, bytová, zahradní, perspektiva, památky UNESCO. Základy společenských věd (Společenskovědní seminář) Seminář má charakter dvouletého doplňujícího kurzu. Přihlásit se mohou studenti zájemci o humanitní studia. Obsahem prvního roku semináře je doplnění učiva ZSV, zajímavosti z oblasti sociologie, psychologie, etiky, práva, mezinárodních vztahů a filozofie. Druhý rok je zaměřen na opakování maturitních témat. Zeměpisný seminář (Seminář a cvičení ze zeměpisu) Praktická cvičení s geografickými materiály, cvičení v terénu, geografická exkurze. Prohlubování geografických znalostí z oblasti fyzické geografie, regionální geografie světa, oblasti cestovního ruchu a rekreace. Podrobnější geografické poznání místní krajiny - ve spojení s cvičením a pozorováním v terénu. 12

13 3. Pro čtvrtý ročník (jednoletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí jeden dvouhodinový volitelný předmět. Letošní 3.B, C, D, E, 7.A. Seznam volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku Administrativa (Základy administrativy) Aplikace počítačů (Aplikace počítačů) Astrofyzika a kosmonautika, fyzikální obraz světa (Seminář a cvičení z fyziky) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Dějiny státu a práva (Společenskovědní seminář) Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Ekologie (Seminář a cvičení z ekologie) Ekonomie (Ekonomie) Filozofický seminář (Společenskovědní seminář) Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Hudební výchova (Hudební výchova) Chemický seminář (Seminář a cvičení z chemie) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, ruském nebo španělském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Německý jazyk (Německý jazyk) Politologie a mezinárodní vztahy (Společenskovědní seminář) Psychologie (Psychologie) Rétorika (Literární seminář) Seminář ze základů společenských věd (Společenskovědní seminář) Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Zeměpisný seminář (Seminář ze zeměpisu) Ruský jazyk, francouzský jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk) 13

14 Administrativa (Základy administrativy) Zvládnutí desetiprstové hmatové metody v psaní na počítači. Základy normalizované úpravy písemností a hospodářské korespondence. Aplikace počítačů (Aplikace počítačů) a) Informace a informační zdroje. Digitální technologie. b) Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia. c) Komunikační prostředky on-lione a off-line. d) Elektronické publikování. e) Bezpečnost a legislativa. Astrofyzika a kosmonautika, fyzikální obraz světa (Seminář a cvičení z fyziky) Obsah semináře je zaměřen na rozšíření znalostí a současné poznatky v oblasti sluneční soustavy a vesmíru, dále přehled kosmonautiky (raketová technika, pilotové lety, aplikované družice - telekomunikační, meteorologické atd., sondy k planetám, orbitální stanice ISS). Přehled a vývoj fyzikálních teorií. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Diskuse o biologických problémech, které volí učitel nebo žáci. Fylogeneze orgánových soustav, systematika, řešení genetických úloh, laboratorní práce. Exkurze do genetické poradny, ústavu sociální péče. Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Rozšíření základních znalostí učiva dějepisu. Dějiny umění. Zaměření na významné osobnosti našich a světových dějin. Každý student vypracuje seminární práci podle vlastního zájmu a obhajuje ji před ostatními. Prohloubení znalostí historie 20. století. Opakování k maturitě. Dějiny státu a práva (Společenskovědní seminář) Vývoj dějin státu a práva od starověku, přes středověk do novověku v jednotlivých zemích, včetně vývoje práva a právních systémů na našem území. Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Základy technického kreslení, zobrazování hranatých a oblých těles. Zobrazovací metody: kótované promítání, Mongeova projekce, kolmá axonometrie. Důležitá pozn.: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí, vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru nebude zřejmě přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". 14

15 Ekologie (Seminář a cvičení z ekologie) Velmi moderní a praktická věda. Tento obor má i návaznost na VŠ na přípravu v Olomouci nebo v Brně. Koho by nezajímala starost o životní prostředí? Koho by nezajímalo to, jak zlepšit naše vody, vzduch, půdu, aby naše lidská populace byla zdravější a tím i šťastnější. Koho by nezajímaly naše chráněné krajinné oblasti a nádhera národních parků? Ekonomie (Ekonomie) Studenti získají širší znalosti ekonomie - především podniková ekonomie, daně, marketing, management a praktické dovednosti, budou projektově aplikovat získané znalosti do praxe. Budou znát základní fakta k přijímacím zkouškám na VŠ ekonomickou. Z předmětu není možné maturovat, je součástí předmětu Základy společenských věd. Filozofický seminář (Společenskovědní seminář) Obsahem filozofického semináře je prohloubení poznatků z oblasti filozofie a to od jejího počátku až do moderní doby. Důraz je kladen především na vrcholné období řecké filozofie (Sókratés, Platón, Aristoteles) a dále na filozofické směry 20. století. Základem je tedy rozšíření znalostí dějin filozofie založené především na četbě filozofických textů a jejich porozumění. Seminář je doplněním znalostí v ZSV. Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Speciální teorie relativity. Fotometrie. Záření černého tělesa. Opakování, prohlubování učiva, příprava k přijímacím zkouškám a maturitě, řešení úloh. Hudební výchova (Hudební výchova) Dosavadní znalosti budou rozšířeny a prohloubeny o učivo z obecné znalosti estetiky a kulturních dějin. Témata: - hudba a jiné druhy umění - slohové a stylové syntézy hudby přelomu 20. a 21. století - kritika uměleckého díla, hudební vkus, kýč - hudební dramaturgie - základy hudební psychologie, muzikoterapie. Systematizace znalostí z dějin hudby a výtvarného umění. Hudebně teoretické a hudebně vědní poznatky jsou podkladem složitějších a náročnějších hudebních činností. Příprava k maturitní zkoušce a přijímacímu řízení na vysoké školy s hudebním zaměřením (hudební věda, folkloristika, etnografie). Chemický seminář (Seminář a cvičení z chemie) Příprava k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům. Termodynamika, reakční kinetika, chemické rovnováhy. 15

16 Konverzace v cizím jazyce - A, N, F, R, Š (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, ruském jazyce nebo španělském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Kurz španělské gramatiky (Konverzace ve španělském jazyce) (ŠK1) Seminář je zaměřen na procvičení a rozšíření znalostí gramatických struktur potřebných pro běžnou komunikaci ve španělském jazyce. Do programu budou zařazeny i ostatní jazykové dovednosti (porozumění slyšenému a čtenému textu, písemné vyjadřování apod.) tak, jak se běžně vyskytují u mezinárodní jazykové zkoušky D.E.L.E. a u přijímacích zkoušek na vysoké školy, které kromě angličtiny požadují znalost druhého cizího jazyka. Konverzace v německém jazyce(nk1) Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Cvičení z německého jazyka (Konverzace v německém jazyce) (NK2) Seminář je určen studentům, kteří mají zájem především o procvičování gramatických jevů, zpracovávání a vyhodnocování přijímacích testů na různé typy VŠ. Náplní předmětu je také intenzivní práce s doplňkovými materiály: učebnicemi reálií německy mluvících zemí, filmy, časopisy. Seminář může pomoci nejen těm, kteří německý jazyk budou potřebovat u přijímacích zkoušek, ale také těm, kteří chtějí maturovat z němčiny a mohou si tak své znalosti zlepšit a doplnit. Seminář povede německý lektor. Latina (Latina) Orientace v základním slovním fondu, gramatických normách a principech tvoření odborné terminologie, nutných pro další studium moderních jazyků, historie, práva a medicíny. Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. 16

17 Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Je předpokladem pro maturitní zkoušku a) Diferenciální a integrální počet a jeho užití b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Německý jazyk (Německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka. Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Politologie a mezinárodní vztahy (Společenskovědní seminář) Seznámení s vývojem politologie, politologických pojmů a témat, hlavní směry soudobého politického myšlení, problémy moderní demokracie. Fenomén nazývaný politika, politické systémy současnosti, volby, ústava, demokracie, politické doktríny a ideologie. Psychologie (Psychologie) Psychohygienický aspekt duševního života, chování člověka v náročných životních situacích a možných psychických poruchách. Socializace jedince, sociální komunikace, utváření postojů, struk tura vztahů ve společenských skupinách apod. Rétorika (Literární seminář) Pro studenty, kteří mají pocit, že jejich mluvený projev není adekvátní jejich představám. Nejedná se o plané mluvení, ale o snahu přesně formulovat své myšlenky, hledat a obhájit argumenty, vyjadřovat se věcně, srozumitelně, výstižně, ale i působivě, s využitím tradičních prostředků řečnického umění. Seminář ze základů společenských věd (Společenskovědní seminář) Seminář zaměřený na prohloubení znalostí základů společenských věd, týkající se systematizaci učiva všech disciplin probíraných v rámci osnov ZSV. Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat ze ZSV. Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Proměny soudobého výtvarného umění (návraty předmětnosti, umění objektu, fotografie, akce a událost, tělo jako zdroj nové senzibility, události v přírodě, koncepty umění po avantgardě, mimo proudy a programy). Základy obecné teorie umění. Příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ s výtvarným zaměřením. 17

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 Vybrat do konce března 2011 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010. Výběr volitelných a nepovinných předmětů provést do konce března 2009!

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010. Výběr volitelných a nepovinných předmětů provést do konce března 2009! VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 Výběr volitelných a nepovinných předmětů provést do konce března 2009! Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 Volitelné předměty vybírejte do konce března 2016 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět.

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 4/2011 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Příspěvková organizace, IČ: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 číslo 7/2012 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013 Volitelné předměty nabídka 2012/2013 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno více seminářů,

Více

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář...

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář... Obsah Obsah... 1 Chemická laboratorní cvičení... 2 Chemický seminář... 3 Ekologicko-environmentální seminář... 4 Biochemický seminář... 5 Biologický seminář... 6 Biologický seminář... 7 Deskriptivní geometrie...

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY POKRAČOVÁNÍ...

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více