VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011"

Transkript

1 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE vybírat do konce března 2010

2 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po tři následující roky. Na konci druhého ročníku si volí dva dvouhodinové předměty, které se vyučují následující dva roky. Na konci třetího ročníku si volí poslední dvouhodinový předmět. Tyto volby jsou dále nezaměnitelné. Nelze volit v různých ročnících předměty téhož zaměření. 1. Pro druhý ročník (tříletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí jeden dvouhodinový volitelný předmět. Letošní 1.B, C, D, E, 5.A. Seznam volitelných předmětů ve druhém ročníku Administrativa (Základy administrativy) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Deskriptivní geometrie a technické kreslení (Deskriptivní geometrie) Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk) 2

3 Administrativa (Základy administrativy) - ve 2. ročníku: Základy techniky administrativy. Zvládnutí desetiprstové hmatové metody při psaní na počítači. - ve 3.ročníku: Zdokonalení desetiprstové hmatové metody. Vedení hospodářské korespondence. - ve 4. ročníku: Zvyšování přesnosti a rychlosti. Dosažení kritérií ke státní zkoušce ze psaní na stroji a počítači. Využití získaných dovedností při práci s počítačem. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Poskytne studentům doplnění a rozšíření základního učiva biologie. Součástí semináře bude praktické poznávání přírodnin, živých organismů, anatomie člověka, laboratorní práce, exkurze do zdravotnických zařízení, veterinární ambulance, zoologické a botanické exkurze. Seminář je vhodný pro přípravu studentů ke studiu na vysoké školy, jejichž součástí je tento předmět (molekulární biologie, biochemie, lékařství, zemědělství, lesnictví, genetika, veterinární lékařství, farmacie, učitelství biologie, psychologie, tělesná výchova aj.) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) 2. ročník: Individuální příspěvky studentů s důrazem na výběr něčeho méně obvyklého (z hlediska učiva dějepisu), ale přitom světově, resp. evropsky známého. Psaní seminárních prací s důrazem na formální správnost. 3. ročník: Aktuální dění ve světě s následnými rozbory a snahou na aplikaci na dějiny, hlubší zkoumání daných událostí, možnost uplatnění kontarfaktuálních teorií, tzn. naučit se s dějinami a současností pracovat. 4. ročník: Opakování k maturitě. Aplikace další problematiky podle individuálního výběru vyučujícího. Deskriptivní geometrie a technické kreslení (Deskriptivní geometrie) Pro zájemce o studium na VŠ technického směru - spec. stavebnictví, architektura, strojírenství, elektrotechnika, zeměměřičství (geodézie). Dále vhodné pro studující M, F, IVT (počítačová grafika). Obsah: Základy technické kreslení, zobrazování a úlohy se základními hranatými a oblými tělesy, konstrukce lineárních a kvadratických útvarů v rovině (n -úhelníky,kuželosečky) - a to pomocí zobrazovacích metod - kótované promítání - Mongeova projekce - kolmá axonometrie 3

4 Důležitá poznámka: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí; vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru zřejmě nebude přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Rozšíření učiva chemie. Připravuje studenty pro přijímací pohovo ry na VŠ oborů - medicína, farmacie, veterinární lékařství, přírodní vědy, chemie - ve 2. ročníku: Obecná chemie - konfigurace, hybridizace, molekulové orbitaly. Anorganická chemie - názvosloví podvojných solí, koordinačních solí, výpočty, úprava redoxních rovnic, rozšířené učivo - nekovy, kovy. Analytická chemie. Reakční kinetika a rovnováha. - ve 3. ročníku: Termochemie, samovolný průběh reakcí. Organická chemie - základy názvosloví, různá názvoslovná pravidla. Organická chemie - rozšířené učivo o uhlovodících a jejich derivátech, řešení úloh chemické olympiády. Alkaloidy a izoprenoidy. - ve 4. ročníku: Biochemie - teorie a praktická cvičení. Makromolekulární látky. Příprava k přijímacím pohovorům a k maturitní zkoušce. Seminární práce. Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) - ve 2. ročníku: a) Technické vybavení počítačů. b) Konfigurace počítačových sítí. c) Algoritmizace a základy programování (programovací jazyk Pascal, pokročilé skupiny objektově orientované programování v C++). d) Internet a tvorba www stránek (validita stránek, xhtml a kaskádové styly, úvod do PHP). e) Elektronické publikování a prezentace informací s podporou ICT. - ve 3. ročníku: a) Komunikační prostředky on-line a off-line. b) Počítačová grafika. Vektorová a rastrová grafika. Úprava digitální fotografie. c) Digitální techniologie. Počítačová sítě. Bezpečnost a legislativa. d) Multimédia. e) Databázové aplikace. f) Opakování kapitoly elektronické publikování a moderní ICT. - ve 4. ročníku: a) Základy numerických algoritmů, objektové programování. b) Opakování uživatelských aplikací. c) Tabulkové kalkulátory, statistické a finanční funkce. d) E-learning a Wiki technologie. 4

5 Konverzace v cizím jazyce - A, N, F, R (Konverzace v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Konverzace v německém jazyce Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Latina (Latina) Cílem výuky je porozumění jednoduchým originálním latinským textům a jejich překlad do češtiny; doplnění a prohloubení znalostí o starověkých dějinách a antické kultuře, osvojení si latinského gramatického systému a slovní zásoby, osvojení si práce se slovníky, gramat. překlady, encyklopediemi. Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) 2. ročník a) Výroková logika, důkazy operace s výroky, logické úsudka, typy důkazů, důkazy dělitelnosti, matematická indukce. b) Planimetrie, geometrická zobrazení užití shodného zobrazení, stejnolehlosti a podobnosti v konstrukčních úlohách a výpočtech. c) Mocniny a odmocniny, výrazy s proměnnými. d) Relace, zobrazení, funkce vlastnosti, slovní úlohy, složitější grafy. 5

6 e) Rovnice, nerovnice, soustavy rozšiřování a prohlubování učiva (obtížnější typy iracionálních, parametrických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických, grafická řešení, grafy funkcí). 3. ročník a) Aplikační příklady na posloupnosti, řady, finanční matematika. b) Limity funkce a posloupnosti. c) Derivace funkce a její užití. d) Rozšiřování a prohlubování učiva, například stereometrické úlohy, povrchy a objemy těles, užití v praxi, analytická geometrie. 4. ročník a) Integrální počet a jeho užití. b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám. Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka. Německý jazyk Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. 6

7 2. Pro třetí ročník (dvouletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí dva dvouhodinové volitelné předměty. Letošní 2. B, C, D, E, 6.A. Seznam volitelných předmětů ve třetím ročníku Administrativa (Základy administrativy) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Ekonomie (Ekonomie) Francouzský jazyk (Francouzský jazyk) Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Hudební výchova (Hudební výchova) Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) Informatika a výpočetní technika pro uživatele (Informatika a výpočetní technika) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Německý jazyk (Německý jazyk) Rétorika (Literární seminář) Ruský jazyk (Ruský jazyk) Psychologie (Psychologie) Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Základy společenských věd (Společenskovědní seminář) Zeměpisný seminář (Seminář a cvičení ze zeměpisu) 7

8 Administrativa (Základy administrativy) - ve 3. ročníku: Zvládnutí desetiprstové hmatové techniky při psaní na počítači a psaní s respektováním normy ČSN ve 4. ročníku: Zdokonalení desetiprstové hmatové metody. Vedení hospodářské korespondence. Možnost přípravy a vykonání státní zkoušky z psaní na stroji a hospodářské korespondence. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Prohloubení učiva biologie. Laboratorní práce. Systematika obratlovců, praktické poznávání. Diskuse, praktická cvičení, návštěva různých zařízení s biologickou problematikou (veterinárního zařízení, ZOO, patologického muzea, genetické poradny atd.). Prospěšné pro zájemce o pomaturitní studium biologie. Studium problematiky z nejrůznějších oborů biologie: botaniky, zoologie, somatologie, genetiky, lékařství atd. Součástí je vytvoření seminární práce z oblasti, která daného studenta zajímá. Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Rozšíření učiva z ročníku. Zaměřit se na prohloubení učiva týkajícího se 20. století (zejména současnost). Příprava k maturitě. Významné osobnosti. Studenti vypracují seminární práci a obhajují ji. Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Základy technického kreslení, zobrazování hranatých a oblých těles. Zobrazovací metody: kótované promítání, Mongeova projekce, kolmá axonometrie. Důležitá pozn.: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí; vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru nebude zřejmě přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". Ekonomie (Ekonomie) V semináři půjde o prohloubení teoretických znalostí ekonomie, získaných v předmětu Základy společenských věd a aplikace těchto znalostí v praxi formou skupinového projektu s podporou výpočetní techniky. Z předmětu není možné maturovat, je součástí předmětu Základy společenských věd. Francouzský jazyk (Francouzský jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům francouzského jazyka. 8

9 Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) - 3. ročník: Kalorimetrická měření. Měření úloh s mechanickými oscilátory. Elektrická měření. Doplnění a prohloubení učiva z elektřiny ročník: Prohloubení učiva z optiky. Měření optických úloh. Speciální teorie relativity. Fotometrie. Záření černého tělesa. Opakování a prohlubování učiva k maturitě a přijímacím zkouškám, řešení příkladů. Hudební výchova (Hudební výchova) Dosavadní znalosti budou rozšířeny o učivo z obecné estetiky, kulturních dějin, elementární poznatky z akustiky, etnomuzikologie, harmonie, proměny současné hudební scény. Témata: - tvorba uměleckého díla - interpret posluchač - hudební vkus - evropská hudba-hudba mnoha kultur - artificiální hudba současnosti - pěvecké a instrumentální činnosti zákonitosti hudební interpretace, analýza hudebních skladeb, hudební dramaturgie Prohloubení znalostí z dějin hudby a výtvarného umění. Návštěva koncertu, operního představení, beseda s hudebním skladatelem (dirigentem), návštěva zkoušky symfonického orchestru (Janáčkova filharmonie). Hudebně-vzdělávací exkurze Janáčkovy Hukvaldy, Smetanova Litomyšl. Chemický seminář a cvičení (Seminář a cvičení z chemie) - ve 3. ročníku: Rozšíření kapitol z obecné, anorganické a organické chemie. Základy analytické chemie. Rovnováhy chemických reakcí. Alkaloidy, vitamíny, hormony. - ve 4. ročníku: Biochemie, fyzikální chemie. Makromolekulární látky. Příprava k maturitní zkoušce a pro maturanty příprava na VŠ. Informatika a výpočetní technika (Informatika a výpočetní technika) - 3. ročník: Algoritmizace a základy programování. Elektronické publikování a prezentace informací s ICT ročník: Objektové programování. Přehled v technickém a programovém vybavení počítačových sítí. Multimédia. 9

10 Informatika a výpočetní technika pro uživatele (Informatika a výpočetní technika) - ve 3. ročníku: a) Informace a informační zdroje. b) Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia. c) Komunikační prostředky on-line a off-line. d) Databázové aplikace. - ve 4. ročníku: a) Elektronické publikování. b) Stavba dokumentu a typografická pravidla. c) Digitální technologie. Počítačové sítě. d) Algoritmy a základy programování. e) Bezpečnost a legislativa. Konverzace v cizím jazyce - A, N, R, Š, F (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Konverzace v německém jazyce(nk1) Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Landeskunde: Schreiben und Debattieren als Vorbereitung zur DSD II und zum Neuen Abitur (NK2) Náplní předmětu je zejména zdokonalování písemného projevu. Je cílenou přípravou k písemné části zkoušky Nová maturita z Nj a také certifikátní zkoušky Německý jazykový diplom. Seminář vede výhradně německý lektor. Latina (Latina) Osvojení si latinského gramatického systému a omezené slovní zá soby, poučení o tvorbě slov, etymologii, schopnost překládat při měřené latinské texty do češtiny, nejdůležitější historické a kulturní reálie, seznámení s odbornou terminologií právnickou a lékařskou. 10

11 Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Je předpokladem pro maturitní zkoušku. 3. ročník a) Typy důkazů se zaměřením na důkazy dělitelnosti, nerovnosti, matematickou indukci b) Determinanty, matice a jejich užití c) Finanční matematika, limity funkce a posloupnosti, derivace funkce a její užití. d) Rozšiřování a prohlubování učiva, například stereometrické úlohy, povrchy a objemy těles, užití v praxi, analytická geometrie. 4. ročník a) Integrální počet a jeho užití b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám c) Německý jazyk (Německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Rétorika (Litrární seminář) Pro studenty, kteří mají pocit, že jejich mluvený projev není adekvátní jejich představám. Nejedná se o plané mluvení, ale o snahu přesně formulovat své myšlenky, hledat a obhájit argumenty, vyjadřovat se věcně, srozumitelně, výstižně, ale i působivě, s využitím tradičních prostředků řečnického umění. Z tohoto předmětu nelze maturovat. 11

12 Ruský jazyk (Ruský jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům ruského jazyka. Psychologie (Psychologie) Poskytuje žákům základní poznatky o duševním životě člověka, jeho zákonitostech. Přispívá i k základní přípravě žáků, kteří chtějí studovat učitelství, popř. pracovat v sociální sféře. Kromě toho mohou žáci získat psychologické poznatky, které mohou uplatnit ve společenském působení, při práci s lidmi, v rodičovském poslání apod. Osvojí si základní poznatky z obecné psychologie, z vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, činnosti, jednání a chování. Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Prohloubení dějin výtvarného umění v oblasti architektury, malířství, sochařství a užitého umění. Charakteristika proměn soudobého výtvarného umění. Základy obecné teorie umění: druhy umění, tvorba a konzum v umění, artefakt a umělecké dílo, kýč, vazby mezi výtvarnou kulturou, výtvarným uměním a výtvarnou výchovou, umělecký sloh, styl, vkus, móda, módnost, modernost, umělecké žánry a jejich souvislosti (hudba, zpěv, tanec, divadlo, ). Filozofické pojetí vědy, umění a náboženství. Návaznost umění na další obory, zejména literaturu, filozofii, historii, přírodní vědy. Praktické seznámení se s klasickými a netradičními výtvarnými technikami. Forma výuky: přednášky s ukázkami, besedy s výtvarníky, návštěva výstav a výtvarných ateliérů, práce ve výtvarné dílně, možnost zúčastnit se praktických kurzů a pracovních zájezdů, vlastní výstavy. Výuka netradičních technik v malbě a kresbě, práce s materiálem. Podle potřeb studentů k přijímacím zkouškám architektura klasická, bytová, zahradní, perspektiva, památky UNESCO. Základy společenských věd (Společenskovědní seminář) Seminář má charakter dvouletého doplňujícího kurzu. Přihlásit se mohou studenti zájemci o humanitní studia. Obsahem prvního roku semináře je doplnění učiva ZSV, zajímavosti z oblasti sociologie, psychologie, etiky, práva, mezinárodních vztahů a filozofie. Druhý rok je zaměřen na opakování maturitních témat. Zeměpisný seminář (Seminář a cvičení ze zeměpisu) Praktická cvičení s geografickými materiály, cvičení v terénu, geografická exkurze. Prohlubování geografických znalostí z oblasti fyzické geografie, regionální geografie světa, oblasti cestovního ruchu a rekreace. Podrobnější geografické poznání místní krajiny - ve spojení s cvičením a pozorováním v terénu. 12

13 3. Pro čtvrtý ročník (jednoletý dvouhodinový volitelný předmět) Žáci si volí jeden dvouhodinový volitelný předmět. Letošní 3.B, C, D, E, 7.A. Seznam volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku Administrativa (Základy administrativy) Aplikace počítačů (Aplikace počítačů) Astrofyzika a kosmonautika, fyzikální obraz světa (Seminář a cvičení z fyziky) Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Dějiny státu a práva (Společenskovědní seminář) Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Ekologie (Seminář a cvičení z ekologie) Ekonomie (Ekonomie) Filozofický seminář (Společenskovědní seminář) Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Hudební výchova (Hudební výchova) Chemický seminář (Seminář a cvičení z chemie) Konverzace v cizím jazyce (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, ruském nebo španělském jazyce) Latina (Latina) Literární seminář (Literární seminář) Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Německý jazyk (Německý jazyk) Politologie a mezinárodní vztahy (Společenskovědní seminář) Psychologie (Psychologie) Rétorika (Literární seminář) Seminář ze základů společenských věd (Společenskovědní seminář) Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Zeměpisný seminář (Seminář ze zeměpisu) Ruský jazyk, francouzský jazyk (Ruský jazyk, francouzský jazyk) 13

14 Administrativa (Základy administrativy) Zvládnutí desetiprstové hmatové metody v psaní na počítači. Základy normalizované úpravy písemností a hospodářské korespondence. Aplikace počítačů (Aplikace počítačů) a) Informace a informační zdroje. Digitální technologie. b) Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia. c) Komunikační prostředky on-lione a off-line. d) Elektronické publikování. e) Bezpečnost a legislativa. Astrofyzika a kosmonautika, fyzikální obraz světa (Seminář a cvičení z fyziky) Obsah semináře je zaměřen na rozšíření znalostí a současné poznatky v oblasti sluneční soustavy a vesmíru, dále přehled kosmonautiky (raketová technika, pilotové lety, aplikované družice - telekomunikační, meteorologické atd., sondy k planetám, orbitální stanice ISS). Přehled a vývoj fyzikálních teorií. Biologický seminář (Seminář a cvičení z biologie) Diskuse o biologických problémech, které volí učitel nebo žáci. Fylogeneze orgánových soustav, systematika, řešení genetických úloh, laboratorní práce. Exkurze do genetické poradny, ústavu sociální péče. Dějepisný seminář (Seminář z dějepisu) Rozšíření základních znalostí učiva dějepisu. Dějiny umění. Zaměření na významné osobnosti našich a světových dějin. Každý student vypracuje seminární práci podle vlastního zájmu a obhajuje ji před ostatními. Prohloubení znalostí historie 20. století. Opakování k maturitě. Dějiny státu a práva (Společenskovědní seminář) Vývoj dějin státu a práva od starověku, přes středověk do novověku v jednotlivých zemích, včetně vývoje práva a právních systémů na našem území. Deskriptivní geometrie (Deskriptivní geometrie) Základy technického kreslení, zobrazování hranatých a oblých těles. Zobrazovací metody: kótované promítání, Mongeova projekce, kolmá axonometrie. Důležitá pozn.: Výuka DG začíná prakticky od nulových znalostí, vše, co bude třeba, se dozvíte. Řada VŠ technického směru nebude zřejmě přijímat studenty, kteří neprošli kurzem DG. V 1. semestru je kvůli tomu vysoká "úmrtnost". 14

15 Ekologie (Seminář a cvičení z ekologie) Velmi moderní a praktická věda. Tento obor má i návaznost na VŠ na přípravu v Olomouci nebo v Brně. Koho by nezajímala starost o životní prostředí? Koho by nezajímalo to, jak zlepšit naše vody, vzduch, půdu, aby naše lidská populace byla zdravější a tím i šťastnější. Koho by nezajímaly naše chráněné krajinné oblasti a nádhera národních parků? Ekonomie (Ekonomie) Studenti získají širší znalosti ekonomie - především podniková ekonomie, daně, marketing, management a praktické dovednosti, budou projektově aplikovat získané znalosti do praxe. Budou znát základní fakta k přijímacím zkouškám na VŠ ekonomickou. Z předmětu není možné maturovat, je součástí předmětu Základy společenských věd. Filozofický seminář (Společenskovědní seminář) Obsahem filozofického semináře je prohloubení poznatků z oblasti filozofie a to od jejího počátku až do moderní doby. Důraz je kladen především na vrcholné období řecké filozofie (Sókratés, Platón, Aristoteles) a dále na filozofické směry 20. století. Základem je tedy rozšíření znalostí dějin filozofie založené především na četbě filozofických textů a jejich porozumění. Seminář je doplněním znalostí v ZSV. Fyzikální seminář (Seminář a cvičení z fyziky) Speciální teorie relativity. Fotometrie. Záření černého tělesa. Opakování, prohlubování učiva, příprava k přijímacím zkouškám a maturitě, řešení úloh. Hudební výchova (Hudební výchova) Dosavadní znalosti budou rozšířeny a prohloubeny o učivo z obecné znalosti estetiky a kulturních dějin. Témata: - hudba a jiné druhy umění - slohové a stylové syntézy hudby přelomu 20. a 21. století - kritika uměleckého díla, hudební vkus, kýč - hudební dramaturgie - základy hudební psychologie, muzikoterapie. Systematizace znalostí z dějin hudby a výtvarného umění. Hudebně teoretické a hudebně vědní poznatky jsou podkladem složitějších a náročnějších hudebních činností. Příprava k maturitní zkoušce a přijímacímu řízení na vysoké školy s hudebním zaměřením (hudební věda, folkloristika, etnografie). Chemický seminář (Seminář a cvičení z chemie) Příprava k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům. Termodynamika, reakční kinetika, chemické rovnováhy. 15

16 Konverzace v cizím jazyce - A, N, F, R, Š (Konverzace v anglickém, německém, francouzském, ruském jazyce nebo španělském jazyce) Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práce s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Kurz španělské gramatiky (Konverzace ve španělském jazyce) (ŠK1) Seminář je zaměřen na procvičení a rozšíření znalostí gramatických struktur potřebných pro běžnou komunikaci ve španělském jazyce. Do programu budou zařazeny i ostatní jazykové dovednosti (porozumění slyšenému a čtenému textu, písemné vyjadřování apod.) tak, jak se běžně vyskytují u mezinárodní jazykové zkoušky D.E.L.E. a u přijímacích zkoušek na vysoké školy, které kromě angličtiny požadují znalost druhého cizího jazyka. Konverzace v německém jazyce(nk1) Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy a videokurz Einblicke. Cvičení z německého jazyka (Konverzace v německém jazyce) (NK2) Seminář je určen studentům, kteří mají zájem především o procvičování gramatických jevů, zpracovávání a vyhodnocování přijímacích testů na různé typy VŠ. Náplní předmětu je také intenzivní práce s doplňkovými materiály: učebnicemi reálií německy mluvících zemí, filmy, časopisy. Seminář může pomoci nejen těm, kteří německý jazyk budou potřebovat u přijímacích zkoušek, ale také těm, kteří chtějí maturovat z němčiny a mohou si tak své znalosti zlepšit a doplnit. Seminář povede německý lektor. Latina (Latina) Orientace v základním slovním fondu, gramatických normách a principech tvoření odborné terminologie, nutných pro další studium moderních jazyků, historie, práva a medicíny. Literární seminář (Literární seminář) Netradiční výuka literatury nikoli chronologicky, ale podle témat ( např. SMYSL NESMYSLU, SMRT VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ, SVĚDECTVÍ DENÍKŮ, PARADOX A ABSURDITA, FRÁZE, ZDRAVÍ NEMOCNÍ, TOTÁLNÍ REALISMUS, TO SOU ALE SPROSŤÁCI!, MLÁDÍ JE DŘINA, MYSTIFIKACE A IMAGINACE, ZBABĚLOST, LITERÁRNÍ ZOO, MALOMĚŠŤÁK, ŽIDOVSKÁ KULTURA,OSOBNOSTI DRAMATU, LITERÁRNÍ TEORIE, BIBLICKÁ TEMATIKA, ANTICKÝ MÝTUS, SHAKESPEAROVSKÉ NÁMĚTY, LEKCE TVŮRČÍHO PSANÍ ). Průřez literaturou domácí i světovou od počátků psané literatury po žhavou současnost. Dokumenty, zajímavosti, životopisy a drby, práce s texty, fotodokumenty, hrátky s texty, vlastní tvorba ( a nejen literární), možná i film. Exkurze. Pozornost budeme věnovat jazyku literárních děl a uměleckým prostředkům, vybraným jevům z českého jazyka, problematice zpracování textů v rámci nového pojetí maturitní zkoušky. 16

17 Výběr témat je rozdílný podle vyučujícího. Matematický seminář (Seminář a cvičení z matematiky) Je předpokladem pro maturitní zkoušku a) Diferenciální a integrální počet a jeho užití b) Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Německý jazyk (Německý jazyk) Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům daného jazyka. Předmět je určen zájemcům o německý jazyk bez předchozích znalostí tohoto jazyka. Je vhodný pro studenty se zájmem o jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Pracuje se s moderní učebnicí němčiny, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Politologie a mezinárodní vztahy (Společenskovědní seminář) Seznámení s vývojem politologie, politologických pojmů a témat, hlavní směry soudobého politického myšlení, problémy moderní demokracie. Fenomén nazývaný politika, politické systémy současnosti, volby, ústava, demokracie, politické doktríny a ideologie. Psychologie (Psychologie) Psychohygienický aspekt duševního života, chování člověka v náročných životních situacích a možných psychických poruchách. Socializace jedince, sociální komunikace, utváření postojů, struk tura vztahů ve společenských skupinách apod. Rétorika (Literární seminář) Pro studenty, kteří mají pocit, že jejich mluvený projev není adekvátní jejich představám. Nejedná se o plané mluvení, ale o snahu přesně formulovat své myšlenky, hledat a obhájit argumenty, vyjadřovat se věcně, srozumitelně, výstižně, ale i působivě, s využitím tradičních prostředků řečnického umění. Seminář ze základů společenských věd (Společenskovědní seminář) Seminář zaměřený na prohloubení znalostí základů společenských věd, týkající se systematizaci učiva všech disciplin probíraných v rámci osnov ZSV. Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat ze ZSV. Výtvarná výchova (Výtvarná výchova) Proměny soudobého výtvarného umění (návraty předmětnosti, umění objektu, fotografie, akce a událost, tělo jako zdroj nové senzibility, události v přírodě, koncepty umění po avantgardě, mimo proudy a programy). Základy obecné teorie umění. Příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ s výtvarným zaměřením. 17

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Anglický divadelní seminář... 2 2. SAJ I - Seminář z anglického jazyka... 2 3. SAJ II Seminář z anglického

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Osmiletý školní vzdělávací program DSD C1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program GML (osmileté studium) (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) kód studia :

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více