Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Microsoft Premier Support Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka ZÁKLADNÍ PŘEHLED Odborné semináře (workshopy) jsou požadovány specializované odborné prezentace a technická školení vycházející z požadavků Plzeňského kraje na rozvoj ICT. Jejich rozsah, téma a obsah bude specifikován podle konkrétní potřeby. Podpůrná asistence - krátkodobé poradenství a pomoc bude zahrnovat poradenskou podporu při problémech s návrhem, vývojem a nasazením nových produktů do provozního prostředí. Tyto služby mohou být rovněž požadovány při adhoc vzniklých požadavcích na nasazení nových systémů a aplikací, a to jak systémů společnosti Microsoft, tak i systémů a aplikací třetích stran, které mají dopad na systémy Microsoft. Prověrky technologického stavu prostředí (healthcheck) testování stavu ICT infrastruktury, identifikace aktuálních a možných budoucích problémů. Risk Assesment Program programy zaměřené na stabilizaci prostředí. Podpora produktů připravovaných k provoznímu nasazení možnost testování nových verzí a pomoc při plánování jejich nasazení. Technické služby a informace proaktivní informace a plánovací služby, zaměřené na redukci nákladů na správu a podporu systémů. Půjde zejména o předávání informací pro testování oprav, hotfixů a servicepacků před jejich nasazením do provozního prostředí. Online přístup k informacím je požadován online přístup na portál, nabízející nejnovější technické informace o produktech Microsoft, znalostní bázi (Knowledge Base) a nástroje pro řešení problémů. Dále je požadována možnost odběru bulletinů s informacemi o bezpečnostních rizicích, datumech zvěřejňování oprav, hotfixů apod., šablony dokumentů pro přípravu projektů a postupy best practices.

2 PODROBNÝ POPIS DOSTUPNÝCH SLUŽEB: Technický account management Cílem služeb technického account managementu je přispívat ke koordinaci podpory a vztahů týkajících se služeb. Personál služeb je vaším zástupcem u dodavatele a zajišťuje tým, který může poskytovat odborné semináře, podporu při řešení problémů a asistenci v rámci podpory. Personál služeb také slouží jako styčný bod poskytování informací a poskytuje zpětnou vazbu od klienta, týkající se služeb, Personál služeb může také poskytovat následující služby: a. Plánování zdrojů. Při vstupu tohoto Popisu služeb v účinnost je možno připravit orientační a plánovací setkání s vaším vedením a personálem. Účelem tohoto setkání je prodiskutovat dostupné služby, získat vstupní informace o vašich potřebách podpory a společně naplánovat vaše využívání služeb. b. Schůzky a průběžné zprávy. Je možno pravidelně připravovat průběžnou zprávu, která shrne služby dodané za předchozí vykazovací období. Je možno pořádat kontrolní schůzky, na nichž se budou projednávat aktivity v rámci služeb, sledovat úroveň vaší spokojenosti a projednávat případně požadované kroky či úpravy. Na vaši žádost je možno poskytnout na míru přizpůsobené výkazy a všechna související práce navíc bude odečtena od vašich hodin asistence v rámci podpory. c. Eskalace. Problémy při podpoře, jež budou vyžadovat postoupení jinému personálu v rámci struktury dodavatele, může řídit personál služeb a urychlovat tak jejich vyřešení. Odborné semináře Účelem odborných seminářů je snížit počet problémů týkajících se IT produktů, jimž budete čelit, a minimalizovat jejich dopad. Formy seminářů můžou být: a. Semináře. Je možné zajistit takové ve vašich zařízeních či přímo u partnera. Pokud si za místo konání semináře zvolíte vlastní zařízení, je nutné poskytnout před dodáním semináře specifikace pro konfiguraci vašeho prostředí. Rozsah a cena semináře je individuální a závisí na délce trvání, místě konání a prezentovaném materiálu. b. Nadstandardní akce. Je možné poskytovat široce tématizované i vysoce specializované odborné prezentace zaměřené na rozvoj v kombinaci s praktickými laboratorními cvičeními, díky nimž získáte školení a jež usnadní implementaci IT technologií ve vašich podmínkách. Tyto akce dávají možnost kontaktu s produktovými skupinami dodavatele.

3 Podpora při řešení problémů Podpora při řešení problémů poskytuje pomoc u problémů se specifickými příznaky, jež se vyskytnou při používání IT produktů, existuje-li důvodné podezření, že problémy způsobily produkty konkrétního dodavatele. Podpora při řešení problémů je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žádosti o podporu může podávat telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím webové stránky vámi stanovená kontaktní osoba kromě případů naléhavosti úrovně 1 a A, které je nutno hlásit telefonicky podle odst. 2.3(a). K podpoře při řešení problémů může patřit jakákoli kombinace následujících služeb: a. Žádost o řešení problému ( break-fix ). Žádost o podporu s asistencí typu breakfix, označovaná také jako incident, je definována jakožto jednotlivý problém týkající se podpory a přiměřená snaha o jeho vyřešení. Jednotlivý problém týkající se podpory je problém, jejž nelze rozčlenit na podružné problémy. Pokud problém tvoří podružné problémy, je každý z nich považován za jednotlivý incident. V určitých situacích vám můžeme poskytnout úpravu komerčně dostupného softwarového kódu produktů dodavatele SW, jejímž účelem bude vyřešit specifické kritické problémy ( hot fix ) v rámci reakce na žádost o podporu s asistencí break-fix. Účelem hot fixů je vyřešit váš konkrétní problém a tyto úpravy nejsou regresně testovány. Kromě případů, kdy tento dokument nebo některá příloha stanoví jinak, není možno distribuovat hot fixy nepřidruženým třetím stranám bez našeho výslovného písemného souhlasu. Stanovení počáteční úrovně naléhavosti (1-C) je vaší odpovědností. Změnu úrovně naléhavosti si můžete kdykoli vyžádat. Naléhavost incidentu určí úrovně reakce u dodavatele služby a odhadované doby reakce a vaše zodpovědnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

4 Naléhavost 1 Situace zákazníka Očekávaná reakce společnosti Microsoft 1 Kritický dopad na provoz: Přítomnost personálu Zákazník utrpěl úplnou dodavatele u ztrátu hlavní (kritické) zákazníka co nejdříve. provozní činnosti a Rychlé postoupení nemůže přiměřeně v rámci produktových pokračovat v práci týmů společnosti Vyžaduje okamžitou Microsoft pozornost Uvědomění nejvyššího vedení společnosti dodavatel SW Trvalá činnost 24 h denně, 7 dnů v týdnu Reakce na 1. zavolání za hodinu nebo dříve A B C Významný dopad na provoz: Provoz zákazníka utrpěl výrazné ztráty či zhoršení služeb Vyžaduje pozornost do 1 hodiny Mírný dopad na provoz: Provoz zákazníka utrpěl mírnou škodu či zhoršení služeb, avšak práce může přiměřeně pokračovat ve zhoršené kvalitě. Vyžaduje pozornost do 2 hodin v rámci pracovní doby Minimální dopad na provoz: Provoz zákazníka z převážné části funguje, přičemž negativní dopad na služby je nulový nebo velmi malý. Vyžaduje pozornost do 4 hodin v rámci Reakce na 1. zavolání za hodinu nebo dříve Trvalá činnost 24 h denně, 7 dnů v týdnu Uvědomění nejvyššího vedení společnosti dodavatel SW. Reakce na 1. zavolání za 2 hodiny nebo dříve Činnost pouze v pracovní době 2 Reakce na 1. zavolání za 4 hodiny nebo dříve Činnost pouze v pracovní době 2 pracovní doby 1 Naléhavost stanoví zákazník po konzultaci se svou kontaktní osobou pro podporu. 2 Pracovní doba je od 9:00 do 17:30 od pondělí do pátku mimo svátky. Očekávaná reakce zákazníka Uvědomění nejvyššího vedení v místě zákazníka Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti 24 h denně, 7 dnů v týdnu Rychlý přístup a reakce osob se zodpovědností za změny Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti 24 h denně, 7 dnů v týdnu Rychlý přístup a reakce osob se zodpovědností za změny Uvědomění vedení Přidělení příslušného personálu pro zajištění trvalé činnosti po pracovní dobu Přístup a reakce osob se zodpovědností za změny do 4 hodin v rámci pracovní doby Přesné kontaktní informace na uživatele, kterého se situace týká Reakce do 24 hodin. Odběratel služby zodpovídá za provedení procedur nezbytných pro zachování integrity a bezpečnosti vašeho softwaru a dat před nepovoleným přístupem a pro obnovu souborů ztracených či změněných v důsledku katastrofálních selhání. b. Služby rychlé podpory na místě. Schopnost dodavatele poskytovat havarijní podporu na místě závisí na dostupnosti zdrojů a vykonávané úkoly se budou lišit podle situace, prostředí a dopadu problému na provoz.

5 Proaktivní podpora provozu a konzultace Poskytuje krátkodobé rady a vedení u problémů a oblastí, na něž se nevztahuje podpora při řešení problémů, a také žádosti o konzultační asistenci při problémech s návrhem, rozvojem a realizací. Personál služeb spolupracuje na stanovení konkrétních potřeb konzultací. Popis druhů asistence technické podpory: a. Technická podpora a konzultace. Tato asistence zahrnuje neformální rady, vedení a přenos znalostí, jejichž cílem je pomoci vám s implementací technologií dodavatel SW způsoby, jež se vyhýbají obvyklým problémům, jež bývají předmětem podpory, a snižují pravděpodobnost výpadků systému. Tyto služby vám také mohou pomoci vyřešit problémy, které nesouvisejí s produkty dodavatele SW, k nimž patří i: Chyby způsobené vaší síťovou infrastrukturou, hardwarem, softwarem od ostatních dodavatelů, provozními postupy, architekturou, procesem správy služeb IT, konfigurací systému či selháním lidského faktoru. problémy kompatibility produktů od více dodavatelů. Na vaši žádost můžeme spolupracovat se třetí stranou dodavatelem softwaru s cílem vyřešit složité problémy kompatibility produktů od více dodavatelů. b. Prověrky. Každá prověrka má individuálně stanovený rozsah a odhad učiněný před přidělení personálu. Vypracovává se písemná zpráva pro zaznamenání zjištění a doporučení. Abychom revize mohli dokončit v průběhu platnosti tohoto Popisu služeb, všechny žádosti o prověrky a příslušná data nám musejí být předložena nejpozději 60 dní před datem vypršení platnosti Popisu služeb uvedeným na titulní straně. Můžou být provedeny následující prověrky: Prověrka podporovatelnosti je zhodnocení stávající nebo plánované implementace určitého systému, přechodu nebo aktualizace a může zahrnovat doporučení ohledně lépe podporovatelného prostředí. Prověrky architektury technologie zkoumají propojení a plánované zavedení technologie, jež má vyhovět potřebám vašeho podniku nebo problémům se zaměřením na stanovení, jak se námi nabízené technologie nejlépe začlení do vaší celkové architektury technologie. Prověrky návrhu aplikací zkoumají architekturu součástí aplikací či produktů se zaměřením na návrh součástí pro zavedení modelu vícevrstvé architektury. Tato revize se konkrétně zaměřuje na problematiku jako je vyhovění našim pokynům pro návrh součástí, efektivní techniky komunikace distribuovaných součástí a efektivní využití runtime služeb. Prověrky kódu zkoumají konkrétní kritické součásti software ve vašich aplikacích z hlediska stávajících nebo očekávaných problémů. Budeme s vámi spolupracovat na výběru správných součástí k analýze. Zvláštní prověrky mohou být připraveny tak, aby vyhověly vašim konkrétním potřebám v souvislosti s využíváním našich technologií.

6 c. Asistence při vývoji. Poradenství s vývojem aplikací vám pomůže při vytváření a vývoji interních aplikací na platformě dodavatele SW, jež integrují technologie výrobce SW. Poradenství s vývojem aplikací se specializuje na naše nástroje a technologie pro vývoj. d. Přístup do laboratoře. Existuje možnost poskytnout přístup do laboratorního zařízení a pomoci s vývojem a zkoušením produktů a činnostmi týkajícími se přechodu. Tato zařízení je nutno si zamluvit v předstihu a v závislosti na jejich dostupnosti. Porovnávání výkonnosti aplikací může napomoci při vyhodnocování výkonnosti aplikací a určování případných slabých míst. Laboratoří je také možno využít pro vyhodnocení omezení škálovatelnosti podle konkrétních úkolů. Prototypové práce mohou pomoci při vytváření ověřovacích koncepcí nebo náhradních řešení pro zdůvodnění implementace konkrétní technologie. Asistence s přechodem a migrací může pomoci vytvářet strategie přechodu a migrace aplikací a dat na technologie konkrétního výrobce SW. Laboratoř lze využít k vyhodnocení konkrétních technik a identifikaci potenciálních problémových oblastí. Informační služby Informační služby vám poskytují technické informace o produktech a nástrojích podpory, s jejichž pomocí můžete produkty výrobce SW implementovat a provozovat efektivněji. Mezi informační služby může patřit jakákoli kombinace následujících služeb: Informační služby zahrnuté do příslušného rozsahu: a. Webová stránka Premier Online. Tato webová stránka poskytuje přístup k následujícím zdrojům informací bez dodatečných poplatků: Pravidelně aktualizované zprávy o novinkách v produktech, dokumentující hlavní informace o podpoře a provozu produktů výrobce SW. Upozornění na kritické problémy problémy s potenciálně významným dopadem. Webový interaktivní nástroj pro předkládání a kontrolu stavů incidentů. Báze znalostí Microsoft KnowledgeBase obsahuje odborné články, nástroje pro řešení problémů a průvodce. b. Webový přímý přenos o technické podpoře (Webcast). Tyto přenosy představují pravidelné webové diskuse vedené našimi programovými manažery, vývojáři a odborníky, které se zabývají hlavními oblastmi technologií výrobce SW. Jsou poskytovány bez dalších poplatků.

7 Programy prověření stavu a hodnocení rizik (Risk and Health Assessment Program, RAP) Služba hodnocení stavu a rizik (Risk Assessment Program) je určena pro oblasti Active Directory, Cluster Server, Exchange server, Office SharePoint Server, Operations IT a SQL Server. Používá se k vyhodnocení a vyladění implementace dané technologie, která je nasazena do rutinního provozu, což zajistí její bezproblémové provozování a produktivní využití. Služba zahrnuje přezkoumání implementace technologie, praktické předávání znalostí o produktu od certifikovaného specialisty, vlastní nástroj RAP snapshot (pro opakované zjištění stavu systému) a výslednou zprávu s podrobnostmi o zdraví systému spolu se závěry a doporučeními. Tato služba byla vyvinuta na základě zkušeností našich supportních inženýrů, která umožnila využít jejich praktické zkušenosti proaktivní způsobem a tak identifikovat a řešit problémy dříve, než nastane vlastní výpadek nebo kritická situace. Služba hodnocení stavu a rizik pro službu Active Directory (ADRAP) Služba hodnocení stavu a rizik pro službu Active Directory poskytuje kritický pohled na zdraví vaší adresářové služby. Inženýři společnosti dodavatele SW využili vlastní zkušenosti svého IT oddělení a vytvořili nástroj, který vytvoří aktuální snímek vašeho provozního prostředí služby Active Directory. Analýzou výkonu, konfigurací a údajů o událostech všech řadičů domény ve vaší doménové struktuře umožňuje našim inženýrům pomoci maximalizovat vám investici do služby Active Directory. Během realizace ADRAPu získají vaši odborní pracovníci zkušenosti s diagnostikou a řešením problémů, identifikovaných pomocí snaphot nástroje pro službu Active Directory. Sběr dat je klíčovou součástí úspěšného nasazení vlastní služby. Nástroj pro snímkování (snapshot) Active Directory využívá výhod nativního sběru dat pomocí Windows Management Instrumentation (WMI), který je integrován přímo s jádrem rozhraní pro správu operačního systému a umožňuje: Stanovení strategie zálohování a zotavení AD po nehodě Zjištění stavu doménových řadičů Analýzu databáze služby Active Directory Kontrolu služby replikace adresářů Kontrolu souborové replikační služby Ověření služby Name Resolution Zajištění Operational Excellence Služba hodnocení stavu a rizik pro Microsoft Exchange Server (EXRAP) Služba hodnocení stavu a rizik pro Microsoft Exchange Server byla vyvinuta pro důkladnou analýzu infrastruktury vašeho Exchange serveru a jeho provozních procesů. Program také řeší problematické oblasti, které jsou potenciálními riziky pro

8 stabilitu serveru a které jsou porovnávány s doporučenými postupy společnosti Microsoft. Toto vám zajistí, že vaše prostředí je nakonfigurováno a řádně spravováno přesně podle potřeb vašeho podnikání. Praktická doporučení, která vzniknou na základě sběru údajů a jejich analýzy, jsou klíčovou součástí úspěšného ExRAPu. Navíc jsou prostřednictvím rozsáhlého a komplexního pohovoru o provozu systému také shromážděny a vyhodnoceny údaje, týkajících se vašich provozních postupů. Vaši pracovníci IT mohou být zapojeni do tohoto procesu a přebírají tak zkušenosti a znalosti Microsoft inženýrů. Tímto získají znalosti, které mohou využít při odstraňování a řešení budoucích problémů.

9 Kalkulace služby Premier Support Service Oblast služeb Popis Rozsah PROAKTIVNÍ SLUŽBY PODPORA PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Risk and Health Assessment Program (GPO Healthcheck) 40 Účast na odborných Workshopech vypsaných (Echange Administration and trouble) Odborné Workshopy individuální 0 Proaktivní konzultace, poradenství, řešení dotazů - počet hodin (konzultace AD, Exchange Server, Systém Center) Počet proaktivních hodin získaných z SA benefitů 24x7 0 Studie ITAP (Revize a návrh v oblasti architektury) 0 Dedikovaný inženýr (hodin ročně) 0 Projektové konzultační hodiny (MCS) 0 Proaktivní konzultace poskytnuté v rámci investice společnosti Microsoft Měsíční HotFix Report Jiné proaktivní služby (specifikujte) 0 Počet hodin řešení problémů 30 Počet hodin řešení problémů získaných z SA benefitů 24x7 0 Možnost eskalace Crit-Sit ROSS: Rapid Onsite Support Services Možnost dokoupení hodin ŘÍZENÍ DODÁVEK SLUŽEB Profilace informací Plánování aktivit Reporting Řízení zdrojů a dodávek služeb Úroveň řízení služeb (Vyjmenovaný, dedikovaný) Správa a řízení eskalací Onsite Account Management Services Přístup k Microsoft Premier Online Vyjmenovaný 24x7 Zahrnuto Účast na odborných Premier akcích 1 INFORMAČNÍ SLUŽBY Účast na konferenci TechEd 0 Ostatní služby (specifikujte) 0 Dostupnost služby TechNet - Aktivace SA Benefitů 24x7 Počet 24x7 SA Benefitů k aktivaci 0

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service HP Proactive Care Service HP Care Pack Services Popis služby HP Proactive Care Service společnosti Hewlett Packard (Proactive Care) nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA OneCare nabídka řízených služeb ALEF NULA Naše vize v oblasti Managed Services Nabízíme profesionální a spolehlivé služby dodržujeme a zlepšujeme efektivitu procesů, které používáme pro řízení služeb naše

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více