Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015"

Transkript

1 Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY Verze účinná od 1. července DEFINICE 1.1 Následující termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek níže uvedený význam: Brandbank Brandbank (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 388, PSČ , IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Aplikace Brandbank aplikace pro přijímání, řízení, ukládání a šíření Informací o produktu. Spotřebitelská jednotka jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN- 13, EAN-8 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Spotřebitelská jednotka a/nebo jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN-14 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Obchodnická jednotka. Obchodní podmínky tyto obchodní podmínky, v platném znění. Smlouva smlouva mezi Uživatelem a společností Brandbank o poskytování Služeb dle těchto Obchodních podmínek a jakákoliv zákaznická smlouva. Zákaznická smlouva standardní Zákaznická smlouva společnosti Brandbank obsahuje obchodní informace a kontakty Uživatele. DAM správa digitálních aktiv ( digital asset management ). DAM Data jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby DAM. Služba DAM služba umožňující Uživateli DAM vkládat a uchovávat Informace o produktu a ostatní související informace.

2 Uživatel DAM právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby DAM; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel DAM" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu DAM. Služba Datového kanálu distribuce Informací o produktu Uživatelům datového kanálu. Uživatel Datového kanálu právnická či fyzická osoba, která vyjádřila souhlas s užíváním Služby Datového kanálu; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel Datového kanálu" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu Datového kanálu. Datum ukončení zobrazování den, kdy má být dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank ukončeno zobrazování Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníka. Služba Merchandising Exchange služba umožňující Uživateli Služby Merchandising Exchange přístup k plánování využití volného prostoru/inzerce a reklamy ve vztahu ke Spotřebitelským jednotkám. Data Merchandising Exchange jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby Merchandising Exchange Uživatel Služby Merchandising Exchange právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby Merchandising Exchange; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel služby Merchandising Exchange" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace, která využívá Službu Merchandising Exchange. Datum zahájení zobrazování den, kdy je Spotřebitelská jednotka dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank připravena pro zobrazování na internetových stránkách Maloobchodníka. Práva duševního vlastnictví jakékoliv patenty, obchodní a ochranné známky, obchodní značky či značky určené k identifikaci firmy, autorská práva, práva k databázím, osobnostní práva, design, know-how, důvěrné informace a jakákoliv ostatní práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, ať už registrovaná nebo splňující

3 předpoklady k registraci bez ohledu na to, zda existují ve Spojeném království nebo v jiné části světa, včetně vyjádření jejich hodnoty (goodwill). Upozornění na etiketě upozornění na obalu produktu, které informuje spotřebitele o tom, že informace o produktu jsou uváděné výrobcem, a že produkty a jejich ingredience se mohou měnit a proto je nezbytné, aby spotřebitel věnoval náležitou pozornost těm etiketám, které jsou na produktech aktuálně uváděny. Prohlášení pro trh Objednávka prohlášení o tom, že Informace o produktu se týkají Spotřebitelských jednotek určených k prodeji na cílovém trhu. Objednávka Služeb Uživatelem, jak je uvedeno ve formuláři objednávky Uživatele, nebo přijetí Nabídky Uživatelem (dle situace). Heslo jakékoliv heslo poskytnuté Uživateli společností Brandbank nebo odsouhlasené mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službě. Informace o produktu jakékoli údaje týkající se Spotřebitelské jednotky (včetně textu, zobrazení, fotografií a animací), které jsou začleněné do Služeb pro Předplatitele. Nabídka (objednávka) nabídka společnosti Brandbank na poskytnutí Služeb Uživateli. Maloobchodník Uživatel Datového kanálu, který zobrazuje na svých internetových stránkách zveřejněné Informace o produktu. Bezpečnostní zařízení jakýkoliv digitální certifikát nebo bezpečnostní symbol (znak) předaný Uživateli společností Brandbank nebo dohodnutý mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službám. Servery hardware, na kterém běží Aplikace Brandbank, včetně operačního systému a veškerého ostatního softwaru vyžadovaného k provozu hardwaru. Služby Služba datového kanálu, Služba pro Předplatitele, Služba Merchandising Exchange a/nebo služba DAM. Předplatitelská služba vytvoření Informace o produktu a přenos Informace o produktu Uživatelům datového kanálu.

4 Předplatitel fyzická nebo právnická osoba, která používá Předplatitelské služby; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Předplatitel" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Předplatitelských služeb. Práva duševního vlastnictví třetích stran jakákoliv práva duševního vlastnictví používaná v rámci Služeb, která jsou ve vlastnictví třetí osoby. Způsob přenosu způsoby, kterými jsou data a obrazový materiál vkládány (uploadována) a případně stahovány (downloadována) (podle potřeby) z Aplikací Brandbank. Uživatel jakýkoliv uživatel Aplikací společnosti Brandbank včetně Uživatelů DAM, Uživatelů Datových kanálů, Uživatelů Služby Merchandising Exchange a/nebo Předplatitelů, či případně jiných osob. 2 VZNIK SMLOUVY 2.1 Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté Uživatelem a stanou se pro něj účinné okamžikem splnění první z níže uvedených podmínek: podepsání Smlouvy Uživatelem; pokračování v užívání Služeb Uživatelem po doručení těchto Obchodních podmínek; uplynutím 30 dní po doručení těchto Obchodních podmínek Uživateli v případě, že Uživatel proti nim v této lhůtě písemně nevznese žádné námitky, přičemž tento den je považován za den uzavření Smlouvy (Den zahájení). 2.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Zákaznické smlouvy. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Zákaznickou smlouvou bude mít přednost Zákaznická smlouva. 2.3 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, tyto Obchodní podmínky se vztahují na Smlouvu a vylučují jakékoliv jiné podmínky navrhované Uživatelem, nebo podmínky, které vycházejí z obchodních zvyklostí, praxe či jednání. 2.4 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, Smlouva a jakákoliv zákaznická smlouva představují úplnou dohodu mezi stranami. Uživatel bere na vědomí, že není založena na žádném prohlášení, příslibu, garanci nebo záruce učiněné za poskytovatele, pokud tato není stanovena ve Smlouvě. 2.5 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny Služby poskytované společností Brandbank Uživateli bez ohledu na to, jaká konkrétní osoba v rámci společnosti nebo člena skupiny Uživatele Službu aktuálně využívá.

5 2.6 Jestliže z okolností nevyplývá jinak, uplatní se v rámci těchto Obchodních podmínek následující pravidla: odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení se považuje za odkaz na tuto právní úpravu v aktuálně platném a účinném znění, případně na takový zákonný předpis či zákonné ustanovení, které nahradilo dříve platnou a účinnou úpravu. Odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení zahrnuje též jakoukoliv aktuální prováděcí úpravu v platném a účinném znění, která se k odkazovanému zákonnému předpisu či zákonnému ustanovení vztahuje; a jakákoli formulace v této Smlouvě uvedená pojmy včetně, zahrnuje, zejména či jiným podobným výrazem se vykládá jako příkladmá a neomezuje význam slov předcházejících těmto pojmům. 3 ODMĚNA / CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Za poskytnutí Služeb bude Uživatel poskytovat společnosti Brandbank odměnu / platit cenu, ve výši stanovené v příslušné Objednávce. 3.2 Pokud nebylo mezi Uživatelem a společností Brandbank písemně dohodnuto jinak, provede Uživatel veškeré platby ve lhůtě 14 dnů od data faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený jemu písemně společností Brandbank s tím, že datum, kdy bude platba připsána na účet společnosti Brandbank bude považováno za datum uskutečnění platby. 3.3 Všechny částky, které mají být zaplaceny Uživatelem dle Smlouvy, jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (DPH), která se účtuje, pokud dojde k jakémukoli zdanitelnému plnění pro účely DPH, poskytnutému společností Brandbank Uživateli podle Smlouvy. Uživatel musí po obdržení platného daňového dokladu/faktury od společnosti Brandbank zaplatit společnosti Brandbank tyto další částky (DPH), účtované za poskytování Služeb ve výši dle předpisů účinných ve stejné době, kdy je platba za Poskytování služeb splatná. 3.4 Pokud Uživatel neuhradí společnosti Brandbank jakoukoliv splatnou částku dle Smlouvy včas, má společnost Brandbank právo požadovat na Uživateli úrok z prodlení v zákonné výši. Tento úrok přirůstá na denní bázi, od data splatnosti až do skutečného zaplacení dlužné částky po splatnosti, ať již před nebo po vynesení odpovídajícího rozsudku. Uživatel zaplatí úrok společně s dlužnou částkou po splatnosti. 4 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ BRANDBANK 4.1 Informace o produktu lze vložit do nebo stáhnout (uploadovat nebo downloadovat) z Aplikací Brandbank pouze v souladu se schválenými Způsoby přenosu společností Brandbank, včetně, nikoliv však výlučně, nahráváním nebo stahováním přes Službu Merchandising Exchange nebo automaticky přes rozhraní příslušné aplikace, či jiným schváleným způsobem, který může být Uživateli příležitostně sdělen společností Brandbank. 4.2 Za podmínek stanovených v článku 4.4 nechá společnost Brandbank běžet Aplikace Brandbank na takovém počtu Serverů, který společnost Brandbank považuje odůvodněně za nezbytný s cílem zajistit, že pokud všechny pracují dle specifikace, bude se 95% všech Uživatelů schopno přihlásit do pěti minut od prvního pokusu při každé příležitosti.

6 4.3 Společnost Brandbank může příležitostně vyzvat (včetně, nikoliv však výlučně okolností, kdy společnost Brandbank nahradí jakýkoliv Server, změní poskytovatele služby nebo v případech, kdy Server z jakéhokoli důvodu selhává) Uživatele, aby použil alternativní IP adresu nebo URL. Jakékoliv stahování dat, které společnost Brandbank považuje za příliš objemné, může být předmětem zvláštní dohody. 4.4 Společnost Brandbank si klade za cíl poskytovat Službu nepřetržitě, jak je to jen prakticky možné, vyjma okolnosti mimo kontrolu společnosti Brandbank, a to v rozsahu minimálně 99 % dostupnosti v průběhu běžné pracovní doby a 95 % dostupnosti celkově. Společnost Brandbank vynaloží přiměřené úsilí, aby zveřejnila časy všech plánovaných odstávek na svých webových stránkách Pokud to bude možné, budou všechny plánované odstávky uskutečněny mimo běžnou pracovní dobu (pro tento účel se pracovní dobou rozumí čas mezi 8:00 a 18:00 GMT s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků), a tyto odstávky nebudou trvat více než čtyři hodiny v každém jednotlivém případě. 4.5 Společnost Brandbank je oprávněna, bez jakéhokoliv omezení a odpovědnosti, zveřejnit Informace o produktu nebo jiný materiál na vlastních počítačových systémech a webových stránkách, resp. na počítačových systémech a webových stránkách provozovaných třetími stranami, a to za předpokladu, že taková Informace o produktu nebo jiný materiál již není nebo nebyl chráněný právy duševního vlastnictví, nebo by byl snadno dostupný fyzickou prohlídkou Spotřebitelské jednotky, nebo za předpokladu, že tato informace není jinak důvěrná. 4.6 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 4.7, Společnost Brandbank nezmění bez předchozího souhlasu Předplatitele (za podmínky, že tento souhlas není bezdůvodně odepírán nebo zdržován) jakoukoliv Informaci o produktu, jakmile byla tato informace jednou schválena Předplatitelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 4.7 Pokud byla Informace o produktu Předplatitelem schválená v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je společnost Brandbank oprávněná provádět změny ve formátu nebo typografickém uspořádání Informace o produktu poté, co o navrhovaných změnách informuje Předplatitele prostřednictvím internetových stránek společnosti Brandbank nebo em. 4.8 Uživatel DAM a Uživatel Služby Merchandising Exchange berou na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k DAM datům nebo Datům Merchandising Exchange (dle případu) je zajistit, aby DAM data nebo Data Merchandising Exchange (dle případu) byla Uživatelům poskytnuta pouze prostřednictvím Služby DAM nebo Služby Merchandising Exchange v souladu s úrovní přístupu zvolenou Uživatelem DAM a předem oznámenou společnosti Brandbank Uživatelem DAM. 5 POVINNOSTI UŽIVATELŮ 5.1 Uživatel je povinen: používat Služby pouze pro účely k tomu určené a v souladu s platnými právními předpisy;

7 5.1.2 nepoužívat Služby k přijímání, ukládání nebo přenosu materiálu, který může být obscénní, výhružný, urážlivý, diskriminační, hanlivý, který porušuje principy důvěrnosti, práva duševního vlastnictví, nebo který je jinak v rozporu se zákonem; při publikování jakékoliv Informace o produktu publikovat společně s touto Informací o produktu i Upozornění na etiketě a Prohlášení pro trh; nepřenášet nebo nepřeposílat prostřednictvím Služeb jakýkoliv elektronický obsah (včetně virů), který může způsobit újmu nebo škody jakékoliv jiné IT službě či aplikaci společnosti Brandbank nebo jakékoliv jiné osobě; s ohledem na jakékoli Bezpečnostní zařízení: nést výlučnou odpovědnost za všechny způsoby využití Služby, ke které byl získán přístup prostřednictvím tohoto zařízení. Uživatel bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese žádnou odpovědnost vůči jakékoliv osobě v souvislosti s využitím Služby jakoukoliv osobou, která do Služby získala přístup prostřednictvím Bezpečnostního zařízení; uchovávat jej v tajnosti a nezpřístupnit jej jiné osobě; zamezit jakékoli třetí straně, aby jej používala; neukládat jej kdekoliv na počítači v nešifrovaném formátu, a aniž by byly dotčeny závazky Uživatele v tomto článku, neprodleně sdělit společnosti Brandbank, v případech kdy si je Uživatel vědom nebo má podezření, že bylo Bezpečnostního zařízení nelegitimně použito nebo může být známé / přístupné neoprávněné třetí osobě; zajistit užití vhodného a aktuálního antivirového programu na všech počítačích používaných ke zpřístupnění Služby, a užití vhodného a aktuálního firewallu mezi každý takový počítač a internet; poskytnout společnosti Brandbank aktuální ovou adresu a telefonní číslo na technickou podporu Uživatele, a nepoužívat jakékoliv Informace o produktu, nebo DAM data nebo jakékoliv jiné údaje získané prostřednictvím nebo užíváním Služby až do příslušného Data zahájení zobrazování nebo kdykoli po příslušném Datu ukončení zobrazování.

8 5.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněný přístup Uživatelem nebo přístup na základě použití Hesla Uživatele je poskytován výhradně na vlastní nebezpečí Uživatele, pokud se týče možnosti poškození softwaru nebo dat viry nebo jiným způsobem. Společnost Brandbank neposkytuje záruky, ani nečiní žádná prohlášení ohledně kvality nebo vhodnosti, a to pro jakýkoliv účel, jakéhokoliv elektronického obsahu, který lze stáhnout pomocí Hesla Uživatele a/nebo prostřednictvím užití Služeb. 5.3 Uživatel uděluje společnosti Brandbank souhlas k tomu, aby přímo nebo nepřímo používala, prodávala, distribuovala a zveřejňovala Informace o produktu (zejména fotografie přední strany Spotřebitelské jednotky v rozlišení max. 600px x 600px 72 dpi a/nebo rozměry Spotřebitelské jednotky), jež se týkají kterékoliv Spotřebitelské jednotky Uživatele, prostřednictvím Služby Merchandising Exchange nebo obdobné služby výměny obchodních (merchandising) informací provozované třetí osobou, výlučně pro účely prostorového plánování, merchandisingu, managementu kategorií anebo pro rovnocenný či analogický účel. 6 UŽIVATEL DATOVÉHO KANÁLU 6.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel datového kanálu: bude mít k dispozici aktualizace dat ze služby datového kanálu aspoň jednou za sedm dní; bude mít možnost provádět jakékoliv změny informací o produktu nebo odstranění produktů a změn obsahu přístupného spotřebiteli, a do 24 hodin od obnovy; bez omezení obecného ustanovení v bodě výše, odstraní ze zobrazení a z jakýchkoli médií přístupných spotřebiteli všechny údaje o produktu pro všechny produkty, které budou prostřednictvím datového kanálu označeny jako nahrazené nebo zrušené; dovoluje společnosti Brandbank zveřejňovat název a logo Uživatele Datového kanálu v souvislosti s uváděním tohoto subjektu jako Uživatele Datového kanálu Služby; při publikaci jakékoliv Informace o produktu bude publikovat toliko správné Informace o produktu poskytnuté společností Brandbank prostřednictvím Služeb, a to vůči každé odpovídající Spotřebitelské jednotce; použije data z datového kanálu pouze pro účely rozumného využití Služeb, v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách; poskytne společnosti Brandbank seznam (range list) dle dohodnuté specifikace alespoň jednou týdně;

9 6.1.8 doporučí užití Služeb jednotlivým dodavatelům; využije maximální úsilí k tomu, aby rychle reagoval a vyřešil jakékoliv dotazy nebo problémy, které se mohou příležitostně vyskytnout u třetích stran - dodavatelů, pokud jde o seznamy (range list) nebo webové pokrytí nebo jiné záležitosti; automaticky odešle společnosti Brandbank potvrzení o přijetí okamžitě po obdržení Informace o produktu; automaticky odešle společnosti Brandbank zpětnou vazbu a připomínky k přenosu Informace o produktu, a to do 8 hodin od jejího obdržení; bude reagovat na požadavky podpory společnosti Brandbank ohledně selhání přenosů Informací o produktech, a to do 4 hodin od obdržení takového požadavku, a vynaloží přiměřené úsilí k odstranění veškerých závad do jednoho pracovního dne od výskytu prvního selhání; a do 3 měsíců od žádosti společnosti Brandbank provede změny v datových schématech a rozhraní ke Službám a aktualizuje svá rozhraní tak, aby potvrdil změny provedené v datových schématech a rozhraní. 6.2 Společnost Brandbank bude datový kanál monitorovat a kontaktuje Uživatele datového kanálu v přiměřené době od okamžiku, kdy zjistí jakékoliv podstatné selhání funkcionality datového kanálu. 7 PŘEDPLATITEL 7.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Předplatitel: zajistí, že disponuje příslušnými oprávněními odsouhlasit umístění Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníků; zajistí, že všechna zobrazení poskytnutá společností Brandbank jsou charakteristické pro Spotřebitelskou jednotku a všechen text převzatý společností Brandbank je v souladu s informacemi na obalu Spotřebitelské jednotky; zajistí, že získal veškeré potřebné licence, povolení a schválení (včetně schválení příslušnými orgány v oblasti zdravotnictví a hygieny), potřebné pro uvedení Spotřebitelské jednotky na trh, a

10 7.1.4 poskytne společnosti Brandbank bezplatně neodvolatelnou a nepřevoditelnou licenci k využívání veškerých Práv duševního vlastnictví, která může Předplatitel mít ke Spotřebitelské jednotce, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby společnost Brandbank mohla poskytovat Služby. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, dojde automaticky i k ukončení licence poté, co budou všechny Informace o produktu odstraněny ze všech internetových stránek Maloobchodníků. 7.2 Předplatitel tímto bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese jakoukoli odpovědnost vůči Předplatiteli nebo jakémukoliv Maloobchodníkovi za využívání licence udělené výše v článku UŽIVATEL SLUŽBY MERCHANDISING EXCHANGE 8.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel Služby Merchandising Exchange: bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku 8 bude mít pouze přístup k Datům Merchandising Exchange a to za předpokladu, že Předplatitel nebo Uživatel datového kanálu nezvolil, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými"; který je zároveň také Uživatelem Datového kanálu, nesmí mít přístup a nebude mít právo použít jakékoliv Informace o produktu za předpokladu, že se vztahuje ke Spotřebitelské jednotce, která je výhradním / vlastním značkovým produktem jakéhokoli jiného Uživatele Datového kanálu; který je zároveň také Předplatitelem, bude udržovat v přísné tajnosti a nezpřístupní, ani neumožní zpřístupnění jakékoli osobě (včetně jakémukoliv Uživateli dat) Informace o produktu získané prostřednictvím užívání Služeb Merchandising Exchange, za předpokladu, že se taková Informace o produktu vztahuje na všechny vlastní značkové produkty jakéhokoliv jiného Uživatele dat; a použije Informace o produktu získané prostřednictvím Služby Merchandising Exchange výhradně pro účely plánování volného prostoru, obchodování, managementu kategorií nebo jakéhokoli rovnocenného nebo obdobného použití. 9 UŽIVATEL DAM 9.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel DAM: musí za všech okolností dodržovat instrukce a pokyny, které obdržel v souvislosti s DAM daty, jejich použitím, nebo jiným způsobem, zejména v souvislosti s jakýmkoli Datem zahájení zobrazování nebo Datem ukončení zobrazování pro použití DAM dat;

11 9.1.2 bude mít pouze přístup k DAM datům za předpokladu, že všichni relevantní Předplatitelé nebo Uživatelé Datového kanálu (podle potřeby) nezvolili, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými". 10 SLIB ODŠKODNĚNÍ 10.1 Uživatel se zavazuje odškodnit společnost Brandbank v souvislosti s veškerými ztrátami, náklady, závazky a výdaji, včetně výdajů na právní a další odborné služby, které společnosti Brandbank vzniknou v souvislosti s: jakýmikoli nároky vznesenými proti společnosti Brandbank z důvodu skutečného či údajného porušení Práv duševního vlastnictví třetích stran, které vyplývají z, nebo souvisejí se Spotřebitelskými jednotkami nebo Informacemi o produktu týkajícími se Spotřebitelských jednotek; anebo jakýmkoli nárokem vzneseným proti společnosti Brandbank ohledně Informací o produktu poskytnutých Uživatelem. 11 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 11.1 Uživatel souhlasí, že nenabyde jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám a že mu nebudou náležet žádná jiná práva v nebo k předmětům Práv duševního vlastnictví, než je právo je používat v souladu s licencí udělenou v článku Jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám vytvořená nebo získaná společností Brandbank po dobu trvání těchto Obchodních podmínek náleží společnosti Brandbank Společnost Brandbank zajistí, aby vlastníci nebo autorizovaní poskytovatelé licencí k Právům duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany tvořícího součást Služeb udělili společnosti Brandbank licenci, nebo, jsou-li sami držiteli licence k těmto právům, zajistí, že udělí společnosti Brandbank autorizované podlicence k Právům duševního vlastnictví třetích stran Společnost Brandbank udělí Uživateli omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k Právům duševního vlastnictví tvořícího součást Služeb pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby umožnil Uživateli rozumné využívání Služeb a nikoliv pro žádné jiné účely. Pokud bude Smlouva ukončena, pak dojde automaticky k ukončení licence Společnost Brandbank zaručuje, že poskytování Služeb společností Brandbank neporuší žádná Práva duševního vlastnictví třetí strany. 12 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

12 12.1 Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení, definuje tento článek 12 omezení celkové finanční odpovědnosti obou stran (včetně odpovědnosti za jednání či opomenutí svých zaměstnanců, zmocněnců, poradců a subdodavatelů) v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy; jakéhokoliv využití Služeb ze strany Uživatele nebo jakékoliv části z nich, a jakéhokoli prohlášení, sdělení nebo protiprávního jednání nebo opomenutí (včetně nedbalosti) vyplývajícího z nebo související se Smlouvou Jakákoliv odpovědnost z titulu záruk apod., škody a ostatní nároky, které mohou vzniknout ze zákona, jsou tímto ze Smlouvy vyloučeny dohodou a to v nejvyšší možné míře / rozsahu povoleném zákonem Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k obsahu Informace o produktu je získání schválení obsahu Informace o produktu od Uživatele Žádné z ustanovení této Smlouvy neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost smluvních stran za smrt či zranění v důsledku nedbalosti či za jakékoliv škody nebo závazky vzniklé straně v důsledku podvodu nebo úmyslného uvedení v omyl druhou stranou nebo z jakéhokoli závazku vzniklého kterékoli ze stran v důsledku jakéhokoli porušení podmínky druhou stranou z jiného titulu Za podmínek článku 12.4: nebude žádná ze stran odpovědná za ušlý zisk nebo ztrátu podnikání, nebo poškození či ztrátu dobrého jména a/nebo jiné podobné ztráty, nebo ztrátu předpokládaných úspor, nebo ztrátu zboží, nebo ztrátu Smlouvy, nebo ztrátu užití, nebo ztrátu zničení dat nebo informací, nebo jakoukoli zvláštní, nepřímou, následnou nebo čistě hospodářskou ztrátu, náklady, náhradu škody, poplatků a výdajů; společnost Brandbank ani žádný z jejích pracovníků, zaměstnanců nebo zmocněnců nebude odpovědný za: (i) (ii) šíření jakéhokoli viru na jakýkoliv počítač, který Uživatel používá za jakékoli ztráty nebo škody, které Uživatel utrpěl v důsledku porušení článku (iii) správnost či úplnost jakýchkoliv materiálů dostupných prostřednictvím Služeb, ani za jakoukoli příležitostnou ztrátu způsobenou Uživateli nebo jiné osobě, která jednala nebo upustila od jednání na základě materiálu, který je součástí nebo který byl opomenut ve Službách; nebo (iv) Informaci o produktu, ani za její správnost nebo úplnost, jelikož je odpovědností Uživatele schválit obsah Informace o produktu celková odpovědnost každé ze smluvních stran druhé straně ze Smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), uvedení v omyl, navrácení

13 v předešlý stav nebo jinak vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bude omezena na částku, která činí ekvivalent částky GBP v Kč, nebo pětinásobek výše ročních poplatků placených Uživatelem v době porušení, podle toho, která hodnota bude nižší. 13 UKONČENÍ 13.1 Aniž by byla dotčena další práva či nároky, každá ze smluvních stran má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně ve lhůtě, která nebude kratší než: měsíců, pokud se jedná o Služby datového kanálu; měsíc pro každou z Předplatitelských Služeb, Služby Merchandising Exchange a DAM Služby Každá ze smluvních stran bude oprávněna (Strana, která podala výpověď) Smlouvu vypovědět s okamžitou platností písemným oznámením druhé straně (Strana, která porušila povinnost) v den, nebo kdykoli poté, co se vyskytne některá z událostí specifikovaných níže: Strana, která porušila povinnost vyplývající ze Smlouvy, a bylo jí doručeno písemné oznámení (v případě, že porušení je možno napravit), aby napravila takové porušení ve lhůtě 10 pracovních dnů po doručení písemného oznámení od Strany, která podala výpověď, tak neučinila; Strana, která porušila povinnost, vstoupí do likvidace, ať už povinně, nebo (s výjimkou případů za účelem restrukturalizace nebo sloučení/fúze) dobrovolně; insolvenční správce je jmenován s ohledem k celku nebo jakékoliv části Strany, která porušila povinnost; nebo Strana, která porušila povinnost, je v úpadku či úpadek jí hrozí, byl jí ustanoven insolvenční správce, bylo započato insolvenční řízení, nebo takové řízení reálně hrozí, či Strana vstoupila v jednání s věřiteli V případě ukončení Smlouvy (a to z jakéhokoliv důvodu) nemá společnost Brandbank povinnost vrátit jakoukoli částku z jakékoliv ceny / odměny již zaplacené Uživatelem Všechny platby odměny / ceny náležející společnosti Brandbank v souladu se Smlouvou se stávají splatnými okamžikem ukončení Smlouvy bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení. Toto ustanovení se nedotýká nároku na zaplacení zákonných úroků nebo ostatní práva v souladu s Obchodními podmínkami/smlouvou.

14 14 VYŠŠÍ MOC 14.1 Žádná ze stran nenese odpovědnost a nebude odpovědná druhé straně za jakékoliv selhání či prodlení způsobené okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu stran při plnění jakýchkoli závazků ze Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, jakýchkoliv selhání či prodlení způsobených okolnostmi nebo faktory, které mohou příležitostně vzniknout nebo se vyskytují mimo ochranný systém (firewall) společnosti Brandbank (včetně, nikoliv však výlučně konfigurací počítače jakéhokoli Uživatele nebo sítě). 15 MLČENLIVOST 15.1 Smluvní strana (Přijímající strana) musí udržovat v přísné tajnosti všechna technická nebo obchodní know-how, specifikace, vynálezy, postupy nebo iniciativy, které jsou důvěrného charakteru, a které byly sděleny Přijímající straně druhou stranou (Sdělující strana), nebo jejím zaměstnancům, zástupcům nebo subdodavatelům a jakékoliv jiné důvěrné informace týkající se podnikání Sdělující strany, jejích produktů a služeb, které Přijímající strana může získat. Přijímající strana je oprávněna zveřejnit pouze takové důvěrné informace těm ze svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří je potřebují znát pro účely plnění závazků Přijímající smluvní strany v souladu se Smlouvou, a zajistí, aby tito zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé plnili povinnosti stanovené v tomto ustanovení tak, jako by byli sami stranou této Smlouvy. Přijímající strana může rovněž zveřejnit takové důvěrné informace Sdělující strany, jak je vyžadováno zákonem, jakýmkoli vládním či regulačním orgánem nebo příslušným soudem. Toto ustanovení článku 15 platí i po ukončení Smlouvy. 16 SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 16.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným z jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení odděleno a zbývající část těchto Obchodních podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti tak, jako by tyto Obchodní podmínky byly uzavřeny bez takového nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení. 17 OZNÁMENÍ 17.1 Jakékoliv oznámení musí být učiněno písemně a adresou pro doručování každé ze stran bude její sídlo nebo jiná adresa, kterou jedna strana oznámí druhé. Doručování oznámení e- mailem nebo faxem je výslovně vyloučeno. 18 ZMĚNY 18.1 Společnost Brandbank si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli měnit a zavést nové nebo dodatečné podmínky pro všechny Uživatele poskytovaných Služeb. Pokud Uživatel nesouhlasí s oznámenými změnami či novými nebo dodatečnými podmínkami, musí svůj písemný nesouhlas doručit společnosti Brandbank ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení oznámení od společnosti Brandbank. Řádně doručený nesouhlas Uživatele zakládá právo společnosti Brandbank a Uživatele okamžitě vypovědět Smlouvu. V případě, že Uživatel neoznámí písemně svůj nesouhlas společnosti Brandbank ve výše uvedené lhůtě, změny Obchodních podmínek či nové nebo dodatečné podmínky se budou považovat

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Základní pojmy Pro účely těchto VOP je:

Základní pojmy Pro účely těchto VOP je: Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391 Základní

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více