Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015"

Transkript

1 Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY Verze účinná od 1. července DEFINICE 1.1 Následující termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek níže uvedený význam: Brandbank Brandbank (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 388, PSČ , IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Aplikace Brandbank aplikace pro přijímání, řízení, ukládání a šíření Informací o produktu. Spotřebitelská jednotka jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN- 13, EAN-8 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Spotřebitelská jednotka a/nebo jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN-14 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Obchodnická jednotka. Obchodní podmínky tyto obchodní podmínky, v platném znění. Smlouva smlouva mezi Uživatelem a společností Brandbank o poskytování Služeb dle těchto Obchodních podmínek a jakákoliv zákaznická smlouva. Zákaznická smlouva standardní Zákaznická smlouva společnosti Brandbank obsahuje obchodní informace a kontakty Uživatele. DAM správa digitálních aktiv ( digital asset management ). DAM Data jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby DAM. Služba DAM služba umožňující Uživateli DAM vkládat a uchovávat Informace o produktu a ostatní související informace.

2 Uživatel DAM právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby DAM; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel DAM" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu DAM. Služba Datového kanálu distribuce Informací o produktu Uživatelům datového kanálu. Uživatel Datového kanálu právnická či fyzická osoba, která vyjádřila souhlas s užíváním Služby Datového kanálu; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel Datového kanálu" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu Datového kanálu. Datum ukončení zobrazování den, kdy má být dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank ukončeno zobrazování Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníka. Služba Merchandising Exchange služba umožňující Uživateli Služby Merchandising Exchange přístup k plánování využití volného prostoru/inzerce a reklamy ve vztahu ke Spotřebitelským jednotkám. Data Merchandising Exchange jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby Merchandising Exchange Uživatel Služby Merchandising Exchange právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby Merchandising Exchange; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel služby Merchandising Exchange" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace, která využívá Službu Merchandising Exchange. Datum zahájení zobrazování den, kdy je Spotřebitelská jednotka dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank připravena pro zobrazování na internetových stránkách Maloobchodníka. Práva duševního vlastnictví jakékoliv patenty, obchodní a ochranné známky, obchodní značky či značky určené k identifikaci firmy, autorská práva, práva k databázím, osobnostní práva, design, know-how, důvěrné informace a jakákoliv ostatní práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, ať už registrovaná nebo splňující

3 předpoklady k registraci bez ohledu na to, zda existují ve Spojeném království nebo v jiné části světa, včetně vyjádření jejich hodnoty (goodwill). Upozornění na etiketě upozornění na obalu produktu, které informuje spotřebitele o tom, že informace o produktu jsou uváděné výrobcem, a že produkty a jejich ingredience se mohou měnit a proto je nezbytné, aby spotřebitel věnoval náležitou pozornost těm etiketám, které jsou na produktech aktuálně uváděny. Prohlášení pro trh Objednávka prohlášení o tom, že Informace o produktu se týkají Spotřebitelských jednotek určených k prodeji na cílovém trhu. Objednávka Služeb Uživatelem, jak je uvedeno ve formuláři objednávky Uživatele, nebo přijetí Nabídky Uživatelem (dle situace). Heslo jakékoliv heslo poskytnuté Uživateli společností Brandbank nebo odsouhlasené mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službě. Informace o produktu jakékoli údaje týkající se Spotřebitelské jednotky (včetně textu, zobrazení, fotografií a animací), které jsou začleněné do Služeb pro Předplatitele. Nabídka (objednávka) nabídka společnosti Brandbank na poskytnutí Služeb Uživateli. Maloobchodník Uživatel Datového kanálu, který zobrazuje na svých internetových stránkách zveřejněné Informace o produktu. Bezpečnostní zařízení jakýkoliv digitální certifikát nebo bezpečnostní symbol (znak) předaný Uživateli společností Brandbank nebo dohodnutý mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službám. Servery hardware, na kterém běží Aplikace Brandbank, včetně operačního systému a veškerého ostatního softwaru vyžadovaného k provozu hardwaru. Služby Služba datového kanálu, Služba pro Předplatitele, Služba Merchandising Exchange a/nebo služba DAM. Předplatitelská služba vytvoření Informace o produktu a přenos Informace o produktu Uživatelům datového kanálu.

4 Předplatitel fyzická nebo právnická osoba, která používá Předplatitelské služby; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Předplatitel" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Předplatitelských služeb. Práva duševního vlastnictví třetích stran jakákoliv práva duševního vlastnictví používaná v rámci Služeb, která jsou ve vlastnictví třetí osoby. Způsob přenosu způsoby, kterými jsou data a obrazový materiál vkládány (uploadována) a případně stahovány (downloadována) (podle potřeby) z Aplikací Brandbank. Uživatel jakýkoliv uživatel Aplikací společnosti Brandbank včetně Uživatelů DAM, Uživatelů Datových kanálů, Uživatelů Služby Merchandising Exchange a/nebo Předplatitelů, či případně jiných osob. 2 VZNIK SMLOUVY 2.1 Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté Uživatelem a stanou se pro něj účinné okamžikem splnění první z níže uvedených podmínek: podepsání Smlouvy Uživatelem; pokračování v užívání Služeb Uživatelem po doručení těchto Obchodních podmínek; uplynutím 30 dní po doručení těchto Obchodních podmínek Uživateli v případě, že Uživatel proti nim v této lhůtě písemně nevznese žádné námitky, přičemž tento den je považován za den uzavření Smlouvy (Den zahájení). 2.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Zákaznické smlouvy. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Zákaznickou smlouvou bude mít přednost Zákaznická smlouva. 2.3 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, tyto Obchodní podmínky se vztahují na Smlouvu a vylučují jakékoliv jiné podmínky navrhované Uživatelem, nebo podmínky, které vycházejí z obchodních zvyklostí, praxe či jednání. 2.4 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, Smlouva a jakákoliv zákaznická smlouva představují úplnou dohodu mezi stranami. Uživatel bere na vědomí, že není založena na žádném prohlášení, příslibu, garanci nebo záruce učiněné za poskytovatele, pokud tato není stanovena ve Smlouvě. 2.5 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny Služby poskytované společností Brandbank Uživateli bez ohledu na to, jaká konkrétní osoba v rámci společnosti nebo člena skupiny Uživatele Službu aktuálně využívá.

5 2.6 Jestliže z okolností nevyplývá jinak, uplatní se v rámci těchto Obchodních podmínek následující pravidla: odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení se považuje za odkaz na tuto právní úpravu v aktuálně platném a účinném znění, případně na takový zákonný předpis či zákonné ustanovení, které nahradilo dříve platnou a účinnou úpravu. Odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení zahrnuje též jakoukoliv aktuální prováděcí úpravu v platném a účinném znění, která se k odkazovanému zákonnému předpisu či zákonnému ustanovení vztahuje; a jakákoli formulace v této Smlouvě uvedená pojmy včetně, zahrnuje, zejména či jiným podobným výrazem se vykládá jako příkladmá a neomezuje význam slov předcházejících těmto pojmům. 3 ODMĚNA / CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Za poskytnutí Služeb bude Uživatel poskytovat společnosti Brandbank odměnu / platit cenu, ve výši stanovené v příslušné Objednávce. 3.2 Pokud nebylo mezi Uživatelem a společností Brandbank písemně dohodnuto jinak, provede Uživatel veškeré platby ve lhůtě 14 dnů od data faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený jemu písemně společností Brandbank s tím, že datum, kdy bude platba připsána na účet společnosti Brandbank bude považováno za datum uskutečnění platby. 3.3 Všechny částky, které mají být zaplaceny Uživatelem dle Smlouvy, jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (DPH), která se účtuje, pokud dojde k jakémukoli zdanitelnému plnění pro účely DPH, poskytnutému společností Brandbank Uživateli podle Smlouvy. Uživatel musí po obdržení platného daňového dokladu/faktury od společnosti Brandbank zaplatit společnosti Brandbank tyto další částky (DPH), účtované za poskytování Služeb ve výši dle předpisů účinných ve stejné době, kdy je platba za Poskytování služeb splatná. 3.4 Pokud Uživatel neuhradí společnosti Brandbank jakoukoliv splatnou částku dle Smlouvy včas, má společnost Brandbank právo požadovat na Uživateli úrok z prodlení v zákonné výši. Tento úrok přirůstá na denní bázi, od data splatnosti až do skutečného zaplacení dlužné částky po splatnosti, ať již před nebo po vynesení odpovídajícího rozsudku. Uživatel zaplatí úrok společně s dlužnou částkou po splatnosti. 4 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ BRANDBANK 4.1 Informace o produktu lze vložit do nebo stáhnout (uploadovat nebo downloadovat) z Aplikací Brandbank pouze v souladu se schválenými Způsoby přenosu společností Brandbank, včetně, nikoliv však výlučně, nahráváním nebo stahováním přes Službu Merchandising Exchange nebo automaticky přes rozhraní příslušné aplikace, či jiným schváleným způsobem, který může být Uživateli příležitostně sdělen společností Brandbank. 4.2 Za podmínek stanovených v článku 4.4 nechá společnost Brandbank běžet Aplikace Brandbank na takovém počtu Serverů, který společnost Brandbank považuje odůvodněně za nezbytný s cílem zajistit, že pokud všechny pracují dle specifikace, bude se 95% všech Uživatelů schopno přihlásit do pěti minut od prvního pokusu při každé příležitosti.

6 4.3 Společnost Brandbank může příležitostně vyzvat (včetně, nikoliv však výlučně okolností, kdy společnost Brandbank nahradí jakýkoliv Server, změní poskytovatele služby nebo v případech, kdy Server z jakéhokoli důvodu selhává) Uživatele, aby použil alternativní IP adresu nebo URL. Jakékoliv stahování dat, které společnost Brandbank považuje za příliš objemné, může být předmětem zvláštní dohody. 4.4 Společnost Brandbank si klade za cíl poskytovat Službu nepřetržitě, jak je to jen prakticky možné, vyjma okolnosti mimo kontrolu společnosti Brandbank, a to v rozsahu minimálně 99 % dostupnosti v průběhu běžné pracovní doby a 95 % dostupnosti celkově. Společnost Brandbank vynaloží přiměřené úsilí, aby zveřejnila časy všech plánovaných odstávek na svých webových stránkách Pokud to bude možné, budou všechny plánované odstávky uskutečněny mimo běžnou pracovní dobu (pro tento účel se pracovní dobou rozumí čas mezi 8:00 a 18:00 GMT s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků), a tyto odstávky nebudou trvat více než čtyři hodiny v každém jednotlivém případě. 4.5 Společnost Brandbank je oprávněna, bez jakéhokoliv omezení a odpovědnosti, zveřejnit Informace o produktu nebo jiný materiál na vlastních počítačových systémech a webových stránkách, resp. na počítačových systémech a webových stránkách provozovaných třetími stranami, a to za předpokladu, že taková Informace o produktu nebo jiný materiál již není nebo nebyl chráněný právy duševního vlastnictví, nebo by byl snadno dostupný fyzickou prohlídkou Spotřebitelské jednotky, nebo za předpokladu, že tato informace není jinak důvěrná. 4.6 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 4.7, Společnost Brandbank nezmění bez předchozího souhlasu Předplatitele (za podmínky, že tento souhlas není bezdůvodně odepírán nebo zdržován) jakoukoliv Informaci o produktu, jakmile byla tato informace jednou schválena Předplatitelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 4.7 Pokud byla Informace o produktu Předplatitelem schválená v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je společnost Brandbank oprávněná provádět změny ve formátu nebo typografickém uspořádání Informace o produktu poté, co o navrhovaných změnách informuje Předplatitele prostřednictvím internetových stránek společnosti Brandbank nebo em. 4.8 Uživatel DAM a Uživatel Služby Merchandising Exchange berou na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k DAM datům nebo Datům Merchandising Exchange (dle případu) je zajistit, aby DAM data nebo Data Merchandising Exchange (dle případu) byla Uživatelům poskytnuta pouze prostřednictvím Služby DAM nebo Služby Merchandising Exchange v souladu s úrovní přístupu zvolenou Uživatelem DAM a předem oznámenou společnosti Brandbank Uživatelem DAM. 5 POVINNOSTI UŽIVATELŮ 5.1 Uživatel je povinen: používat Služby pouze pro účely k tomu určené a v souladu s platnými právními předpisy;

7 5.1.2 nepoužívat Služby k přijímání, ukládání nebo přenosu materiálu, který může být obscénní, výhružný, urážlivý, diskriminační, hanlivý, který porušuje principy důvěrnosti, práva duševního vlastnictví, nebo který je jinak v rozporu se zákonem; při publikování jakékoliv Informace o produktu publikovat společně s touto Informací o produktu i Upozornění na etiketě a Prohlášení pro trh; nepřenášet nebo nepřeposílat prostřednictvím Služeb jakýkoliv elektronický obsah (včetně virů), který může způsobit újmu nebo škody jakékoliv jiné IT službě či aplikaci společnosti Brandbank nebo jakékoliv jiné osobě; s ohledem na jakékoli Bezpečnostní zařízení: nést výlučnou odpovědnost za všechny způsoby využití Služby, ke které byl získán přístup prostřednictvím tohoto zařízení. Uživatel bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese žádnou odpovědnost vůči jakékoliv osobě v souvislosti s využitím Služby jakoukoliv osobou, která do Služby získala přístup prostřednictvím Bezpečnostního zařízení; uchovávat jej v tajnosti a nezpřístupnit jej jiné osobě; zamezit jakékoli třetí straně, aby jej používala; neukládat jej kdekoliv na počítači v nešifrovaném formátu, a aniž by byly dotčeny závazky Uživatele v tomto článku, neprodleně sdělit společnosti Brandbank, v případech kdy si je Uživatel vědom nebo má podezření, že bylo Bezpečnostního zařízení nelegitimně použito nebo může být známé / přístupné neoprávněné třetí osobě; zajistit užití vhodného a aktuálního antivirového programu na všech počítačích používaných ke zpřístupnění Služby, a užití vhodného a aktuálního firewallu mezi každý takový počítač a internet; poskytnout společnosti Brandbank aktuální ovou adresu a telefonní číslo na technickou podporu Uživatele, a nepoužívat jakékoliv Informace o produktu, nebo DAM data nebo jakékoliv jiné údaje získané prostřednictvím nebo užíváním Služby až do příslušného Data zahájení zobrazování nebo kdykoli po příslušném Datu ukončení zobrazování.

8 5.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněný přístup Uživatelem nebo přístup na základě použití Hesla Uživatele je poskytován výhradně na vlastní nebezpečí Uživatele, pokud se týče možnosti poškození softwaru nebo dat viry nebo jiným způsobem. Společnost Brandbank neposkytuje záruky, ani nečiní žádná prohlášení ohledně kvality nebo vhodnosti, a to pro jakýkoliv účel, jakéhokoliv elektronického obsahu, který lze stáhnout pomocí Hesla Uživatele a/nebo prostřednictvím užití Služeb. 5.3 Uživatel uděluje společnosti Brandbank souhlas k tomu, aby přímo nebo nepřímo používala, prodávala, distribuovala a zveřejňovala Informace o produktu (zejména fotografie přední strany Spotřebitelské jednotky v rozlišení max. 600px x 600px 72 dpi a/nebo rozměry Spotřebitelské jednotky), jež se týkají kterékoliv Spotřebitelské jednotky Uživatele, prostřednictvím Služby Merchandising Exchange nebo obdobné služby výměny obchodních (merchandising) informací provozované třetí osobou, výlučně pro účely prostorového plánování, merchandisingu, managementu kategorií anebo pro rovnocenný či analogický účel. 6 UŽIVATEL DATOVÉHO KANÁLU 6.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel datového kanálu: bude mít k dispozici aktualizace dat ze služby datového kanálu aspoň jednou za sedm dní; bude mít možnost provádět jakékoliv změny informací o produktu nebo odstranění produktů a změn obsahu přístupného spotřebiteli, a do 24 hodin od obnovy; bez omezení obecného ustanovení v bodě výše, odstraní ze zobrazení a z jakýchkoli médií přístupných spotřebiteli všechny údaje o produktu pro všechny produkty, které budou prostřednictvím datového kanálu označeny jako nahrazené nebo zrušené; dovoluje společnosti Brandbank zveřejňovat název a logo Uživatele Datového kanálu v souvislosti s uváděním tohoto subjektu jako Uživatele Datového kanálu Služby; při publikaci jakékoliv Informace o produktu bude publikovat toliko správné Informace o produktu poskytnuté společností Brandbank prostřednictvím Služeb, a to vůči každé odpovídající Spotřebitelské jednotce; použije data z datového kanálu pouze pro účely rozumného využití Služeb, v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách; poskytne společnosti Brandbank seznam (range list) dle dohodnuté specifikace alespoň jednou týdně;

9 6.1.8 doporučí užití Služeb jednotlivým dodavatelům; využije maximální úsilí k tomu, aby rychle reagoval a vyřešil jakékoliv dotazy nebo problémy, které se mohou příležitostně vyskytnout u třetích stran - dodavatelů, pokud jde o seznamy (range list) nebo webové pokrytí nebo jiné záležitosti; automaticky odešle společnosti Brandbank potvrzení o přijetí okamžitě po obdržení Informace o produktu; automaticky odešle společnosti Brandbank zpětnou vazbu a připomínky k přenosu Informace o produktu, a to do 8 hodin od jejího obdržení; bude reagovat na požadavky podpory společnosti Brandbank ohledně selhání přenosů Informací o produktech, a to do 4 hodin od obdržení takového požadavku, a vynaloží přiměřené úsilí k odstranění veškerých závad do jednoho pracovního dne od výskytu prvního selhání; a do 3 měsíců od žádosti společnosti Brandbank provede změny v datových schématech a rozhraní ke Službám a aktualizuje svá rozhraní tak, aby potvrdil změny provedené v datových schématech a rozhraní. 6.2 Společnost Brandbank bude datový kanál monitorovat a kontaktuje Uživatele datového kanálu v přiměřené době od okamžiku, kdy zjistí jakékoliv podstatné selhání funkcionality datového kanálu. 7 PŘEDPLATITEL 7.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Předplatitel: zajistí, že disponuje příslušnými oprávněními odsouhlasit umístění Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníků; zajistí, že všechna zobrazení poskytnutá společností Brandbank jsou charakteristické pro Spotřebitelskou jednotku a všechen text převzatý společností Brandbank je v souladu s informacemi na obalu Spotřebitelské jednotky; zajistí, že získal veškeré potřebné licence, povolení a schválení (včetně schválení příslušnými orgány v oblasti zdravotnictví a hygieny), potřebné pro uvedení Spotřebitelské jednotky na trh, a

10 7.1.4 poskytne společnosti Brandbank bezplatně neodvolatelnou a nepřevoditelnou licenci k využívání veškerých Práv duševního vlastnictví, která může Předplatitel mít ke Spotřebitelské jednotce, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby společnost Brandbank mohla poskytovat Služby. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, dojde automaticky i k ukončení licence poté, co budou všechny Informace o produktu odstraněny ze všech internetových stránek Maloobchodníků. 7.2 Předplatitel tímto bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese jakoukoli odpovědnost vůči Předplatiteli nebo jakémukoliv Maloobchodníkovi za využívání licence udělené výše v článku UŽIVATEL SLUŽBY MERCHANDISING EXCHANGE 8.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel Služby Merchandising Exchange: bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku 8 bude mít pouze přístup k Datům Merchandising Exchange a to za předpokladu, že Předplatitel nebo Uživatel datového kanálu nezvolil, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými"; který je zároveň také Uživatelem Datového kanálu, nesmí mít přístup a nebude mít právo použít jakékoliv Informace o produktu za předpokladu, že se vztahuje ke Spotřebitelské jednotce, která je výhradním / vlastním značkovým produktem jakéhokoli jiného Uživatele Datového kanálu; který je zároveň také Předplatitelem, bude udržovat v přísné tajnosti a nezpřístupní, ani neumožní zpřístupnění jakékoli osobě (včetně jakémukoliv Uživateli dat) Informace o produktu získané prostřednictvím užívání Služeb Merchandising Exchange, za předpokladu, že se taková Informace o produktu vztahuje na všechny vlastní značkové produkty jakéhokoliv jiného Uživatele dat; a použije Informace o produktu získané prostřednictvím Služby Merchandising Exchange výhradně pro účely plánování volného prostoru, obchodování, managementu kategorií nebo jakéhokoli rovnocenného nebo obdobného použití. 9 UŽIVATEL DAM 9.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel DAM: musí za všech okolností dodržovat instrukce a pokyny, které obdržel v souvislosti s DAM daty, jejich použitím, nebo jiným způsobem, zejména v souvislosti s jakýmkoli Datem zahájení zobrazování nebo Datem ukončení zobrazování pro použití DAM dat;

11 9.1.2 bude mít pouze přístup k DAM datům za předpokladu, že všichni relevantní Předplatitelé nebo Uživatelé Datového kanálu (podle potřeby) nezvolili, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými". 10 SLIB ODŠKODNĚNÍ 10.1 Uživatel se zavazuje odškodnit společnost Brandbank v souvislosti s veškerými ztrátami, náklady, závazky a výdaji, včetně výdajů na právní a další odborné služby, které společnosti Brandbank vzniknou v souvislosti s: jakýmikoli nároky vznesenými proti společnosti Brandbank z důvodu skutečného či údajného porušení Práv duševního vlastnictví třetích stran, které vyplývají z, nebo souvisejí se Spotřebitelskými jednotkami nebo Informacemi o produktu týkajícími se Spotřebitelských jednotek; anebo jakýmkoli nárokem vzneseným proti společnosti Brandbank ohledně Informací o produktu poskytnutých Uživatelem. 11 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 11.1 Uživatel souhlasí, že nenabyde jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám a že mu nebudou náležet žádná jiná práva v nebo k předmětům Práv duševního vlastnictví, než je právo je používat v souladu s licencí udělenou v článku Jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám vytvořená nebo získaná společností Brandbank po dobu trvání těchto Obchodních podmínek náleží společnosti Brandbank Společnost Brandbank zajistí, aby vlastníci nebo autorizovaní poskytovatelé licencí k Právům duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany tvořícího součást Služeb udělili společnosti Brandbank licenci, nebo, jsou-li sami držiteli licence k těmto právům, zajistí, že udělí společnosti Brandbank autorizované podlicence k Právům duševního vlastnictví třetích stran Společnost Brandbank udělí Uživateli omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k Právům duševního vlastnictví tvořícího součást Služeb pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby umožnil Uživateli rozumné využívání Služeb a nikoliv pro žádné jiné účely. Pokud bude Smlouva ukončena, pak dojde automaticky k ukončení licence Společnost Brandbank zaručuje, že poskytování Služeb společností Brandbank neporuší žádná Práva duševního vlastnictví třetí strany. 12 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

12 12.1 Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení, definuje tento článek 12 omezení celkové finanční odpovědnosti obou stran (včetně odpovědnosti za jednání či opomenutí svých zaměstnanců, zmocněnců, poradců a subdodavatelů) v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy; jakéhokoliv využití Služeb ze strany Uživatele nebo jakékoliv části z nich, a jakéhokoli prohlášení, sdělení nebo protiprávního jednání nebo opomenutí (včetně nedbalosti) vyplývajícího z nebo související se Smlouvou Jakákoliv odpovědnost z titulu záruk apod., škody a ostatní nároky, které mohou vzniknout ze zákona, jsou tímto ze Smlouvy vyloučeny dohodou a to v nejvyšší možné míře / rozsahu povoleném zákonem Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k obsahu Informace o produktu je získání schválení obsahu Informace o produktu od Uživatele Žádné z ustanovení této Smlouvy neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost smluvních stran za smrt či zranění v důsledku nedbalosti či za jakékoliv škody nebo závazky vzniklé straně v důsledku podvodu nebo úmyslného uvedení v omyl druhou stranou nebo z jakéhokoli závazku vzniklého kterékoli ze stran v důsledku jakéhokoli porušení podmínky druhou stranou z jiného titulu Za podmínek článku 12.4: nebude žádná ze stran odpovědná za ušlý zisk nebo ztrátu podnikání, nebo poškození či ztrátu dobrého jména a/nebo jiné podobné ztráty, nebo ztrátu předpokládaných úspor, nebo ztrátu zboží, nebo ztrátu Smlouvy, nebo ztrátu užití, nebo ztrátu zničení dat nebo informací, nebo jakoukoli zvláštní, nepřímou, následnou nebo čistě hospodářskou ztrátu, náklady, náhradu škody, poplatků a výdajů; společnost Brandbank ani žádný z jejích pracovníků, zaměstnanců nebo zmocněnců nebude odpovědný za: (i) (ii) šíření jakéhokoli viru na jakýkoliv počítač, který Uživatel používá za jakékoli ztráty nebo škody, které Uživatel utrpěl v důsledku porušení článku (iii) správnost či úplnost jakýchkoliv materiálů dostupných prostřednictvím Služeb, ani za jakoukoli příležitostnou ztrátu způsobenou Uživateli nebo jiné osobě, která jednala nebo upustila od jednání na základě materiálu, který je součástí nebo který byl opomenut ve Službách; nebo (iv) Informaci o produktu, ani za její správnost nebo úplnost, jelikož je odpovědností Uživatele schválit obsah Informace o produktu celková odpovědnost každé ze smluvních stran druhé straně ze Smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), uvedení v omyl, navrácení

13 v předešlý stav nebo jinak vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bude omezena na částku, která činí ekvivalent částky GBP v Kč, nebo pětinásobek výše ročních poplatků placených Uživatelem v době porušení, podle toho, která hodnota bude nižší. 13 UKONČENÍ 13.1 Aniž by byla dotčena další práva či nároky, každá ze smluvních stran má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně ve lhůtě, která nebude kratší než: měsíců, pokud se jedná o Služby datového kanálu; měsíc pro každou z Předplatitelských Služeb, Služby Merchandising Exchange a DAM Služby Každá ze smluvních stran bude oprávněna (Strana, která podala výpověď) Smlouvu vypovědět s okamžitou platností písemným oznámením druhé straně (Strana, která porušila povinnost) v den, nebo kdykoli poté, co se vyskytne některá z událostí specifikovaných níže: Strana, která porušila povinnost vyplývající ze Smlouvy, a bylo jí doručeno písemné oznámení (v případě, že porušení je možno napravit), aby napravila takové porušení ve lhůtě 10 pracovních dnů po doručení písemného oznámení od Strany, která podala výpověď, tak neučinila; Strana, která porušila povinnost, vstoupí do likvidace, ať už povinně, nebo (s výjimkou případů za účelem restrukturalizace nebo sloučení/fúze) dobrovolně; insolvenční správce je jmenován s ohledem k celku nebo jakékoliv části Strany, která porušila povinnost; nebo Strana, která porušila povinnost, je v úpadku či úpadek jí hrozí, byl jí ustanoven insolvenční správce, bylo započato insolvenční řízení, nebo takové řízení reálně hrozí, či Strana vstoupila v jednání s věřiteli V případě ukončení Smlouvy (a to z jakéhokoliv důvodu) nemá společnost Brandbank povinnost vrátit jakoukoli částku z jakékoliv ceny / odměny již zaplacené Uživatelem Všechny platby odměny / ceny náležející společnosti Brandbank v souladu se Smlouvou se stávají splatnými okamžikem ukončení Smlouvy bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení. Toto ustanovení se nedotýká nároku na zaplacení zákonných úroků nebo ostatní práva v souladu s Obchodními podmínkami/smlouvou.

14 14 VYŠŠÍ MOC 14.1 Žádná ze stran nenese odpovědnost a nebude odpovědná druhé straně za jakékoliv selhání či prodlení způsobené okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu stran při plnění jakýchkoli závazků ze Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, jakýchkoliv selhání či prodlení způsobených okolnostmi nebo faktory, které mohou příležitostně vzniknout nebo se vyskytují mimo ochranný systém (firewall) společnosti Brandbank (včetně, nikoliv však výlučně konfigurací počítače jakéhokoli Uživatele nebo sítě). 15 MLČENLIVOST 15.1 Smluvní strana (Přijímající strana) musí udržovat v přísné tajnosti všechna technická nebo obchodní know-how, specifikace, vynálezy, postupy nebo iniciativy, které jsou důvěrného charakteru, a které byly sděleny Přijímající straně druhou stranou (Sdělující strana), nebo jejím zaměstnancům, zástupcům nebo subdodavatelům a jakékoliv jiné důvěrné informace týkající se podnikání Sdělující strany, jejích produktů a služeb, které Přijímající strana může získat. Přijímající strana je oprávněna zveřejnit pouze takové důvěrné informace těm ze svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří je potřebují znát pro účely plnění závazků Přijímající smluvní strany v souladu se Smlouvou, a zajistí, aby tito zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé plnili povinnosti stanovené v tomto ustanovení tak, jako by byli sami stranou této Smlouvy. Přijímající strana může rovněž zveřejnit takové důvěrné informace Sdělující strany, jak je vyžadováno zákonem, jakýmkoli vládním či regulačním orgánem nebo příslušným soudem. Toto ustanovení článku 15 platí i po ukončení Smlouvy. 16 SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 16.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným z jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení odděleno a zbývající část těchto Obchodních podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti tak, jako by tyto Obchodní podmínky byly uzavřeny bez takového nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení. 17 OZNÁMENÍ 17.1 Jakékoliv oznámení musí být učiněno písemně a adresou pro doručování každé ze stran bude její sídlo nebo jiná adresa, kterou jedna strana oznámí druhé. Doručování oznámení e- mailem nebo faxem je výslovně vyloučeno. 18 ZMĚNY 18.1 Společnost Brandbank si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli měnit a zavést nové nebo dodatečné podmínky pro všechny Uživatele poskytovaných Služeb. Pokud Uživatel nesouhlasí s oznámenými změnami či novými nebo dodatečnými podmínkami, musí svůj písemný nesouhlas doručit společnosti Brandbank ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení oznámení od společnosti Brandbank. Řádně doručený nesouhlas Uživatele zakládá právo společnosti Brandbank a Uživatele okamžitě vypovědět Smlouvu. V případě, že Uživatel neoznámí písemně svůj nesouhlas společnosti Brandbank ve výše uvedené lhůtě, změny Obchodních podmínek či nové nebo dodatečné podmínky se budou považovat

15 za přijaté Uživatelem a stanou se pro něj účinné nejpozději pátým (5.) dnem po obdržení oznámení Uživatelem o těchto změnách či nových nebo dodatečných podmínkách Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou podepsány výkonným ředitelem nebo finančním ředitelem společnosti Brandbank. 19 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 19.1 Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem a strany se výhradně podřizují jurisdikci českých obecných soudů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi"

Vzorová smlouva o poskytnutí služby Připojení k síti Internet Wi-Fi Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi" uzavřená dle 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami č.smlouvy XXX 1. Smluvní strany 1.1. Poskytovatel

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ)

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) OBSAH 1 Úvod...2 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen...2 3 Postup vyúčtování...2 4 Spory týkající se vyúčtování...4 5 Placení...5 Strana 1 z 6 1 Úvod

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více