Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015"

Transkript

1 Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY Verze účinná od 1. července DEFINICE 1.1 Následující termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek níže uvedený význam: Brandbank Brandbank (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 388, PSČ , IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Aplikace Brandbank aplikace pro přijímání, řízení, ukládání a šíření Informací o produktu. Spotřebitelská jednotka jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN- 13, EAN-8 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Spotřebitelská jednotka a/nebo jakýkoliv produkt tvořící součást Služeb s kódem GTIN, EAN-14 nebo jakýkoliv jiný produkt označený společností Brandbank, dle jejího vlastního uvážení, jako Obchodnická jednotka. Obchodní podmínky tyto obchodní podmínky, v platném znění. Smlouva smlouva mezi Uživatelem a společností Brandbank o poskytování Služeb dle těchto Obchodních podmínek a jakákoliv zákaznická smlouva. Zákaznická smlouva standardní Zákaznická smlouva společnosti Brandbank obsahuje obchodní informace a kontakty Uživatele. DAM správa digitálních aktiv ( digital asset management ). DAM Data jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby DAM. Služba DAM služba umožňující Uživateli DAM vkládat a uchovávat Informace o produktu a ostatní související informace.

2 Uživatel DAM právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby DAM; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel DAM" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu DAM. Služba Datového kanálu distribuce Informací o produktu Uživatelům datového kanálu. Uživatel Datového kanálu právnická či fyzická osoba, která vyjádřila souhlas s užíváním Služby Datového kanálu; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel Datového kanálu" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Službu Datového kanálu. Datum ukončení zobrazování den, kdy má být dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank ukončeno zobrazování Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníka. Služba Merchandising Exchange služba umožňující Uživateli Služby Merchandising Exchange přístup k plánování využití volného prostoru/inzerce a reklamy ve vztahu ke Spotřebitelským jednotkám. Data Merchandising Exchange jakékoliv Informace o produktu a související informace vložené do služby Merchandising Exchange Uživatel Služby Merchandising Exchange právnická či fyzická osoba, která vyjádřila svůj souhlas s užíváním Služby Merchandising Exchange; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Uživatel služby Merchandising Exchange" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace, která využívá Službu Merchandising Exchange. Datum zahájení zobrazování den, kdy je Spotřebitelská jednotka dle oznámení Uživatele učiněného vůči společnosti Brandbank připravena pro zobrazování na internetových stránkách Maloobchodníka. Práva duševního vlastnictví jakékoliv patenty, obchodní a ochranné známky, obchodní značky či značky určené k identifikaci firmy, autorská práva, práva k databázím, osobnostní práva, design, know-how, důvěrné informace a jakákoliv ostatní práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, ať už registrovaná nebo splňující

3 předpoklady k registraci bez ohledu na to, zda existují ve Spojeném království nebo v jiné části světa, včetně vyjádření jejich hodnoty (goodwill). Upozornění na etiketě upozornění na obalu produktu, které informuje spotřebitele o tom, že informace o produktu jsou uváděné výrobcem, a že produkty a jejich ingredience se mohou měnit a proto je nezbytné, aby spotřebitel věnoval náležitou pozornost těm etiketám, které jsou na produktech aktuálně uváděny. Prohlášení pro trh Objednávka prohlášení o tom, že Informace o produktu se týkají Spotřebitelských jednotek určených k prodeji na cílovém trhu. Objednávka Služeb Uživatelem, jak je uvedeno ve formuláři objednávky Uživatele, nebo přijetí Nabídky Uživatelem (dle situace). Heslo jakékoliv heslo poskytnuté Uživateli společností Brandbank nebo odsouhlasené mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službě. Informace o produktu jakékoli údaje týkající se Spotřebitelské jednotky (včetně textu, zobrazení, fotografií a animací), které jsou začleněné do Služeb pro Předplatitele. Nabídka (objednávka) nabídka společnosti Brandbank na poskytnutí Služeb Uživateli. Maloobchodník Uživatel Datového kanálu, který zobrazuje na svých internetových stránkách zveřejněné Informace o produktu. Bezpečnostní zařízení jakýkoliv digitální certifikát nebo bezpečnostní symbol (znak) předaný Uživateli společností Brandbank nebo dohodnutý mezi Uživatelem a společností Brandbank za účelem získání přístupu ke Službám. Servery hardware, na kterém běží Aplikace Brandbank, včetně operačního systému a veškerého ostatního softwaru vyžadovaného k provozu hardwaru. Služby Služba datového kanálu, Služba pro Předplatitele, Služba Merchandising Exchange a/nebo služba DAM. Předplatitelská služba vytvoření Informace o produktu a přenos Informace o produktu Uživatelům datového kanálu.

4 Předplatitel fyzická nebo právnická osoba, která používá Předplatitelské služby; tam, kde to okolnosti mohou vyžadovat, zahrnuje definice termínu "Předplatitel" rovněž každou jednotlivou osobu v rámci organizace využívající Předplatitelských služeb. Práva duševního vlastnictví třetích stran jakákoliv práva duševního vlastnictví používaná v rámci Služeb, která jsou ve vlastnictví třetí osoby. Způsob přenosu způsoby, kterými jsou data a obrazový materiál vkládány (uploadována) a případně stahovány (downloadována) (podle potřeby) z Aplikací Brandbank. Uživatel jakýkoliv uživatel Aplikací společnosti Brandbank včetně Uživatelů DAM, Uživatelů Datových kanálů, Uživatelů Služby Merchandising Exchange a/nebo Předplatitelů, či případně jiných osob. 2 VZNIK SMLOUVY 2.1 Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté Uživatelem a stanou se pro něj účinné okamžikem splnění první z níže uvedených podmínek: podepsání Smlouvy Uživatelem; pokračování v užívání Služeb Uživatelem po doručení těchto Obchodních podmínek; uplynutím 30 dní po doručení těchto Obchodních podmínek Uživateli v případě, že Uživatel proti nim v této lhůtě písemně nevznese žádné námitky, přičemž tento den je považován za den uzavření Smlouvy (Den zahájení). 2.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Zákaznické smlouvy. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Zákaznickou smlouvou bude mít přednost Zákaznická smlouva. 2.3 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, tyto Obchodní podmínky se vztahují na Smlouvu a vylučují jakékoliv jiné podmínky navrhované Uživatelem, nebo podmínky, které vycházejí z obchodních zvyklostí, praxe či jednání. 2.4 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 3.2, Smlouva a jakákoliv zákaznická smlouva představují úplnou dohodu mezi stranami. Uživatel bere na vědomí, že není založena na žádném prohlášení, příslibu, garanci nebo záruce učiněné za poskytovatele, pokud tato není stanovena ve Smlouvě. 2.5 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny Služby poskytované společností Brandbank Uživateli bez ohledu na to, jaká konkrétní osoba v rámci společnosti nebo člena skupiny Uživatele Službu aktuálně využívá.

5 2.6 Jestliže z okolností nevyplývá jinak, uplatní se v rámci těchto Obchodních podmínek následující pravidla: odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení se považuje za odkaz na tuto právní úpravu v aktuálně platném a účinném znění, případně na takový zákonný předpis či zákonné ustanovení, které nahradilo dříve platnou a účinnou úpravu. Odkaz na zákonný předpis či zákonné ustanovení zahrnuje též jakoukoliv aktuální prováděcí úpravu v platném a účinném znění, která se k odkazovanému zákonnému předpisu či zákonnému ustanovení vztahuje; a jakákoli formulace v této Smlouvě uvedená pojmy včetně, zahrnuje, zejména či jiným podobným výrazem se vykládá jako příkladmá a neomezuje význam slov předcházejících těmto pojmům. 3 ODMĚNA / CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Za poskytnutí Služeb bude Uživatel poskytovat společnosti Brandbank odměnu / platit cenu, ve výši stanovené v příslušné Objednávce. 3.2 Pokud nebylo mezi Uživatelem a společností Brandbank písemně dohodnuto jinak, provede Uživatel veškeré platby ve lhůtě 14 dnů od data faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený jemu písemně společností Brandbank s tím, že datum, kdy bude platba připsána na účet společnosti Brandbank bude považováno za datum uskutečnění platby. 3.3 Všechny částky, které mají být zaplaceny Uživatelem dle Smlouvy, jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (DPH), která se účtuje, pokud dojde k jakémukoli zdanitelnému plnění pro účely DPH, poskytnutému společností Brandbank Uživateli podle Smlouvy. Uživatel musí po obdržení platného daňového dokladu/faktury od společnosti Brandbank zaplatit společnosti Brandbank tyto další částky (DPH), účtované za poskytování Služeb ve výši dle předpisů účinných ve stejné době, kdy je platba za Poskytování služeb splatná. 3.4 Pokud Uživatel neuhradí společnosti Brandbank jakoukoliv splatnou částku dle Smlouvy včas, má společnost Brandbank právo požadovat na Uživateli úrok z prodlení v zákonné výši. Tento úrok přirůstá na denní bázi, od data splatnosti až do skutečného zaplacení dlužné částky po splatnosti, ať již před nebo po vynesení odpovídajícího rozsudku. Uživatel zaplatí úrok společně s dlužnou částkou po splatnosti. 4 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ BRANDBANK 4.1 Informace o produktu lze vložit do nebo stáhnout (uploadovat nebo downloadovat) z Aplikací Brandbank pouze v souladu se schválenými Způsoby přenosu společností Brandbank, včetně, nikoliv však výlučně, nahráváním nebo stahováním přes Službu Merchandising Exchange nebo automaticky přes rozhraní příslušné aplikace, či jiným schváleným způsobem, který může být Uživateli příležitostně sdělen společností Brandbank. 4.2 Za podmínek stanovených v článku 4.4 nechá společnost Brandbank běžet Aplikace Brandbank na takovém počtu Serverů, který společnost Brandbank považuje odůvodněně za nezbytný s cílem zajistit, že pokud všechny pracují dle specifikace, bude se 95% všech Uživatelů schopno přihlásit do pěti minut od prvního pokusu při každé příležitosti.

6 4.3 Společnost Brandbank může příležitostně vyzvat (včetně, nikoliv však výlučně okolností, kdy společnost Brandbank nahradí jakýkoliv Server, změní poskytovatele služby nebo v případech, kdy Server z jakéhokoli důvodu selhává) Uživatele, aby použil alternativní IP adresu nebo URL. Jakékoliv stahování dat, které společnost Brandbank považuje za příliš objemné, může být předmětem zvláštní dohody. 4.4 Společnost Brandbank si klade za cíl poskytovat Službu nepřetržitě, jak je to jen prakticky možné, vyjma okolnosti mimo kontrolu společnosti Brandbank, a to v rozsahu minimálně 99 % dostupnosti v průběhu běžné pracovní doby a 95 % dostupnosti celkově. Společnost Brandbank vynaloží přiměřené úsilí, aby zveřejnila časy všech plánovaných odstávek na svých webových stránkách Pokud to bude možné, budou všechny plánované odstávky uskutečněny mimo běžnou pracovní dobu (pro tento účel se pracovní dobou rozumí čas mezi 8:00 a 18:00 GMT s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků), a tyto odstávky nebudou trvat více než čtyři hodiny v každém jednotlivém případě. 4.5 Společnost Brandbank je oprávněna, bez jakéhokoliv omezení a odpovědnosti, zveřejnit Informace o produktu nebo jiný materiál na vlastních počítačových systémech a webových stránkách, resp. na počítačových systémech a webových stránkách provozovaných třetími stranami, a to za předpokladu, že taková Informace o produktu nebo jiný materiál již není nebo nebyl chráněný právy duševního vlastnictví, nebo by byl snadno dostupný fyzickou prohlídkou Spotřebitelské jednotky, nebo za předpokladu, že tato informace není jinak důvěrná. 4.6 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 4.7, Společnost Brandbank nezmění bez předchozího souhlasu Předplatitele (za podmínky, že tento souhlas není bezdůvodně odepírán nebo zdržován) jakoukoliv Informaci o produktu, jakmile byla tato informace jednou schválena Předplatitelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 4.7 Pokud byla Informace o produktu Předplatitelem schválená v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je společnost Brandbank oprávněná provádět změny ve formátu nebo typografickém uspořádání Informace o produktu poté, co o navrhovaných změnách informuje Předplatitele prostřednictvím internetových stránek společnosti Brandbank nebo em. 4.8 Uživatel DAM a Uživatel Služby Merchandising Exchange berou na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k DAM datům nebo Datům Merchandising Exchange (dle případu) je zajistit, aby DAM data nebo Data Merchandising Exchange (dle případu) byla Uživatelům poskytnuta pouze prostřednictvím Služby DAM nebo Služby Merchandising Exchange v souladu s úrovní přístupu zvolenou Uživatelem DAM a předem oznámenou společnosti Brandbank Uživatelem DAM. 5 POVINNOSTI UŽIVATELŮ 5.1 Uživatel je povinen: používat Služby pouze pro účely k tomu určené a v souladu s platnými právními předpisy;

7 5.1.2 nepoužívat Služby k přijímání, ukládání nebo přenosu materiálu, který může být obscénní, výhružný, urážlivý, diskriminační, hanlivý, který porušuje principy důvěrnosti, práva duševního vlastnictví, nebo který je jinak v rozporu se zákonem; při publikování jakékoliv Informace o produktu publikovat společně s touto Informací o produktu i Upozornění na etiketě a Prohlášení pro trh; nepřenášet nebo nepřeposílat prostřednictvím Služeb jakýkoliv elektronický obsah (včetně virů), který může způsobit újmu nebo škody jakékoliv jiné IT službě či aplikaci společnosti Brandbank nebo jakékoliv jiné osobě; s ohledem na jakékoli Bezpečnostní zařízení: nést výlučnou odpovědnost za všechny způsoby využití Služby, ke které byl získán přístup prostřednictvím tohoto zařízení. Uživatel bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese žádnou odpovědnost vůči jakékoliv osobě v souvislosti s využitím Služby jakoukoliv osobou, která do Služby získala přístup prostřednictvím Bezpečnostního zařízení; uchovávat jej v tajnosti a nezpřístupnit jej jiné osobě; zamezit jakékoli třetí straně, aby jej používala; neukládat jej kdekoliv na počítači v nešifrovaném formátu, a aniž by byly dotčeny závazky Uživatele v tomto článku, neprodleně sdělit společnosti Brandbank, v případech kdy si je Uživatel vědom nebo má podezření, že bylo Bezpečnostního zařízení nelegitimně použito nebo může být známé / přístupné neoprávněné třetí osobě; zajistit užití vhodného a aktuálního antivirového programu na všech počítačích používaných ke zpřístupnění Služby, a užití vhodného a aktuálního firewallu mezi každý takový počítač a internet; poskytnout společnosti Brandbank aktuální ovou adresu a telefonní číslo na technickou podporu Uživatele, a nepoužívat jakékoliv Informace o produktu, nebo DAM data nebo jakékoliv jiné údaje získané prostřednictvím nebo užíváním Služby až do příslušného Data zahájení zobrazování nebo kdykoli po příslušném Datu ukončení zobrazování.

8 5.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že oprávněný přístup Uživatelem nebo přístup na základě použití Hesla Uživatele je poskytován výhradně na vlastní nebezpečí Uživatele, pokud se týče možnosti poškození softwaru nebo dat viry nebo jiným způsobem. Společnost Brandbank neposkytuje záruky, ani nečiní žádná prohlášení ohledně kvality nebo vhodnosti, a to pro jakýkoliv účel, jakéhokoliv elektronického obsahu, který lze stáhnout pomocí Hesla Uživatele a/nebo prostřednictvím užití Služeb. 5.3 Uživatel uděluje společnosti Brandbank souhlas k tomu, aby přímo nebo nepřímo používala, prodávala, distribuovala a zveřejňovala Informace o produktu (zejména fotografie přední strany Spotřebitelské jednotky v rozlišení max. 600px x 600px 72 dpi a/nebo rozměry Spotřebitelské jednotky), jež se týkají kterékoliv Spotřebitelské jednotky Uživatele, prostřednictvím Služby Merchandising Exchange nebo obdobné služby výměny obchodních (merchandising) informací provozované třetí osobou, výlučně pro účely prostorového plánování, merchandisingu, managementu kategorií anebo pro rovnocenný či analogický účel. 6 UŽIVATEL DATOVÉHO KANÁLU 6.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel datového kanálu: bude mít k dispozici aktualizace dat ze služby datového kanálu aspoň jednou za sedm dní; bude mít možnost provádět jakékoliv změny informací o produktu nebo odstranění produktů a změn obsahu přístupného spotřebiteli, a do 24 hodin od obnovy; bez omezení obecného ustanovení v bodě výše, odstraní ze zobrazení a z jakýchkoli médií přístupných spotřebiteli všechny údaje o produktu pro všechny produkty, které budou prostřednictvím datového kanálu označeny jako nahrazené nebo zrušené; dovoluje společnosti Brandbank zveřejňovat název a logo Uživatele Datového kanálu v souvislosti s uváděním tohoto subjektu jako Uživatele Datového kanálu Služby; při publikaci jakékoliv Informace o produktu bude publikovat toliko správné Informace o produktu poskytnuté společností Brandbank prostřednictvím Služeb, a to vůči každé odpovídající Spotřebitelské jednotce; použije data z datového kanálu pouze pro účely rozumného využití Služeb, v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách; poskytne společnosti Brandbank seznam (range list) dle dohodnuté specifikace alespoň jednou týdně;

9 6.1.8 doporučí užití Služeb jednotlivým dodavatelům; využije maximální úsilí k tomu, aby rychle reagoval a vyřešil jakékoliv dotazy nebo problémy, které se mohou příležitostně vyskytnout u třetích stran - dodavatelů, pokud jde o seznamy (range list) nebo webové pokrytí nebo jiné záležitosti; automaticky odešle společnosti Brandbank potvrzení o přijetí okamžitě po obdržení Informace o produktu; automaticky odešle společnosti Brandbank zpětnou vazbu a připomínky k přenosu Informace o produktu, a to do 8 hodin od jejího obdržení; bude reagovat na požadavky podpory společnosti Brandbank ohledně selhání přenosů Informací o produktech, a to do 4 hodin od obdržení takového požadavku, a vynaloží přiměřené úsilí k odstranění veškerých závad do jednoho pracovního dne od výskytu prvního selhání; a do 3 měsíců od žádosti společnosti Brandbank provede změny v datových schématech a rozhraní ke Službám a aktualizuje svá rozhraní tak, aby potvrdil změny provedené v datových schématech a rozhraní. 6.2 Společnost Brandbank bude datový kanál monitorovat a kontaktuje Uživatele datového kanálu v přiměřené době od okamžiku, kdy zjistí jakékoliv podstatné selhání funkcionality datového kanálu. 7 PŘEDPLATITEL 7.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Předplatitel: zajistí, že disponuje příslušnými oprávněními odsouhlasit umístění Spotřebitelské jednotky na internetových stránkách Maloobchodníků; zajistí, že všechna zobrazení poskytnutá společností Brandbank jsou charakteristické pro Spotřebitelskou jednotku a všechen text převzatý společností Brandbank je v souladu s informacemi na obalu Spotřebitelské jednotky; zajistí, že získal veškeré potřebné licence, povolení a schválení (včetně schválení příslušnými orgány v oblasti zdravotnictví a hygieny), potřebné pro uvedení Spotřebitelské jednotky na trh, a

10 7.1.4 poskytne společnosti Brandbank bezplatně neodvolatelnou a nepřevoditelnou licenci k využívání veškerých Práv duševního vlastnictví, která může Předplatitel mít ke Spotřebitelské jednotce, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby společnost Brandbank mohla poskytovat Služby. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, dojde automaticky i k ukončení licence poté, co budou všechny Informace o produktu odstraněny ze všech internetových stránek Maloobchodníků. 7.2 Předplatitel tímto bere na vědomí, že společnost Brandbank nenese jakoukoli odpovědnost vůči Předplatiteli nebo jakémukoliv Maloobchodníkovi za využívání licence udělené výše v článku UŽIVATEL SLUŽBY MERCHANDISING EXCHANGE 8.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel Služby Merchandising Exchange: bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku 8 bude mít pouze přístup k Datům Merchandising Exchange a to za předpokladu, že Předplatitel nebo Uživatel datového kanálu nezvolil, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými"; který je zároveň také Uživatelem Datového kanálu, nesmí mít přístup a nebude mít právo použít jakékoliv Informace o produktu za předpokladu, že se vztahuje ke Spotřebitelské jednotce, která je výhradním / vlastním značkovým produktem jakéhokoli jiného Uživatele Datového kanálu; který je zároveň také Předplatitelem, bude udržovat v přísné tajnosti a nezpřístupní, ani neumožní zpřístupnění jakékoli osobě (včetně jakémukoliv Uživateli dat) Informace o produktu získané prostřednictvím užívání Služeb Merchandising Exchange, za předpokladu, že se taková Informace o produktu vztahuje na všechny vlastní značkové produkty jakéhokoliv jiného Uživatele dat; a použije Informace o produktu získané prostřednictvím Služby Merchandising Exchange výhradně pro účely plánování volného prostoru, obchodování, managementu kategorií nebo jakéhokoli rovnocenného nebo obdobného použití. 9 UŽIVATEL DAM 9.1 Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 5, Uživatel DAM: musí za všech okolností dodržovat instrukce a pokyny, které obdržel v souvislosti s DAM daty, jejich použitím, nebo jiným způsobem, zejména v souvislosti s jakýmkoli Datem zahájení zobrazování nebo Datem ukončení zobrazování pro použití DAM dat;

11 9.1.2 bude mít pouze přístup k DAM datům za předpokladu, že všichni relevantní Předplatitelé nebo Uživatelé Datového kanálu (podle potřeby) nezvolili, aby se s Informacemi o produktu nakládalo jako se "soukromými". 10 SLIB ODŠKODNĚNÍ 10.1 Uživatel se zavazuje odškodnit společnost Brandbank v souvislosti s veškerými ztrátami, náklady, závazky a výdaji, včetně výdajů na právní a další odborné služby, které společnosti Brandbank vzniknou v souvislosti s: jakýmikoli nároky vznesenými proti společnosti Brandbank z důvodu skutečného či údajného porušení Práv duševního vlastnictví třetích stran, které vyplývají z, nebo souvisejí se Spotřebitelskými jednotkami nebo Informacemi o produktu týkajícími se Spotřebitelských jednotek; anebo jakýmkoli nárokem vzneseným proti společnosti Brandbank ohledně Informací o produktu poskytnutých Uživatelem. 11 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 11.1 Uživatel souhlasí, že nenabyde jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám a že mu nebudou náležet žádná jiná práva v nebo k předmětům Práv duševního vlastnictví, než je právo je používat v souladu s licencí udělenou v článku Jakákoliv Práva duševního vlastnictví ke Službám vytvořená nebo získaná společností Brandbank po dobu trvání těchto Obchodních podmínek náleží společnosti Brandbank Společnost Brandbank zajistí, aby vlastníci nebo autorizovaní poskytovatelé licencí k Právům duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany tvořícího součást Služeb udělili společnosti Brandbank licenci, nebo, jsou-li sami držiteli licence k těmto právům, zajistí, že udělí společnosti Brandbank autorizované podlicence k Právům duševního vlastnictví třetích stran Společnost Brandbank udělí Uživateli omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k Právům duševního vlastnictví tvořícího součást Služeb pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby umožnil Uživateli rozumné využívání Služeb a nikoliv pro žádné jiné účely. Pokud bude Smlouva ukončena, pak dojde automaticky k ukončení licence Společnost Brandbank zaručuje, že poskytování Služeb společností Brandbank neporuší žádná Práva duševního vlastnictví třetí strany. 12 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

12 12.1 Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení, definuje tento článek 12 omezení celkové finanční odpovědnosti obou stran (včetně odpovědnosti za jednání či opomenutí svých zaměstnanců, zmocněnců, poradců a subdodavatelů) v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy; jakéhokoliv využití Služeb ze strany Uživatele nebo jakékoliv části z nich, a jakéhokoli prohlášení, sdělení nebo protiprávního jednání nebo opomenutí (včetně nedbalosti) vyplývajícího z nebo související se Smlouvou Jakákoliv odpovědnost z titulu záruk apod., škody a ostatní nároky, které mohou vzniknout ze zákona, jsou tímto ze Smlouvy vyloučeny dohodou a to v nejvyšší možné míře / rozsahu povoleném zákonem Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výhradní odpovědností společnosti Brandbank ve vztahu k obsahu Informace o produktu je získání schválení obsahu Informace o produktu od Uživatele Žádné z ustanovení této Smlouvy neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost smluvních stran za smrt či zranění v důsledku nedbalosti či za jakékoliv škody nebo závazky vzniklé straně v důsledku podvodu nebo úmyslného uvedení v omyl druhou stranou nebo z jakéhokoli závazku vzniklého kterékoli ze stran v důsledku jakéhokoli porušení podmínky druhou stranou z jiného titulu Za podmínek článku 12.4: nebude žádná ze stran odpovědná za ušlý zisk nebo ztrátu podnikání, nebo poškození či ztrátu dobrého jména a/nebo jiné podobné ztráty, nebo ztrátu předpokládaných úspor, nebo ztrátu zboží, nebo ztrátu Smlouvy, nebo ztrátu užití, nebo ztrátu zničení dat nebo informací, nebo jakoukoli zvláštní, nepřímou, následnou nebo čistě hospodářskou ztrátu, náklady, náhradu škody, poplatků a výdajů; společnost Brandbank ani žádný z jejích pracovníků, zaměstnanců nebo zmocněnců nebude odpovědný za: (i) (ii) šíření jakéhokoli viru na jakýkoliv počítač, který Uživatel používá za jakékoli ztráty nebo škody, které Uživatel utrpěl v důsledku porušení článku (iii) správnost či úplnost jakýchkoliv materiálů dostupných prostřednictvím Služeb, ani za jakoukoli příležitostnou ztrátu způsobenou Uživateli nebo jiné osobě, která jednala nebo upustila od jednání na základě materiálu, který je součástí nebo který byl opomenut ve Službách; nebo (iv) Informaci o produktu, ani za její správnost nebo úplnost, jelikož je odpovědností Uživatele schválit obsah Informace o produktu celková odpovědnost každé ze smluvních stran druhé straně ze Smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), uvedení v omyl, navrácení

13 v předešlý stav nebo jinak vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou bude omezena na částku, která činí ekvivalent částky GBP v Kč, nebo pětinásobek výše ročních poplatků placených Uživatelem v době porušení, podle toho, která hodnota bude nižší. 13 UKONČENÍ 13.1 Aniž by byla dotčena další práva či nároky, každá ze smluvních stran má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně ve lhůtě, která nebude kratší než: měsíců, pokud se jedná o Služby datového kanálu; měsíc pro každou z Předplatitelských Služeb, Služby Merchandising Exchange a DAM Služby Každá ze smluvních stran bude oprávněna (Strana, která podala výpověď) Smlouvu vypovědět s okamžitou platností písemným oznámením druhé straně (Strana, která porušila povinnost) v den, nebo kdykoli poté, co se vyskytne některá z událostí specifikovaných níže: Strana, která porušila povinnost vyplývající ze Smlouvy, a bylo jí doručeno písemné oznámení (v případě, že porušení je možno napravit), aby napravila takové porušení ve lhůtě 10 pracovních dnů po doručení písemného oznámení od Strany, která podala výpověď, tak neučinila; Strana, která porušila povinnost, vstoupí do likvidace, ať už povinně, nebo (s výjimkou případů za účelem restrukturalizace nebo sloučení/fúze) dobrovolně; insolvenční správce je jmenován s ohledem k celku nebo jakékoliv části Strany, která porušila povinnost; nebo Strana, která porušila povinnost, je v úpadku či úpadek jí hrozí, byl jí ustanoven insolvenční správce, bylo započato insolvenční řízení, nebo takové řízení reálně hrozí, či Strana vstoupila v jednání s věřiteli V případě ukončení Smlouvy (a to z jakéhokoliv důvodu) nemá společnost Brandbank povinnost vrátit jakoukoli částku z jakékoliv ceny / odměny již zaplacené Uživatelem Všechny platby odměny / ceny náležející společnosti Brandbank v souladu se Smlouvou se stávají splatnými okamžikem ukončení Smlouvy bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení. Toto ustanovení se nedotýká nároku na zaplacení zákonných úroků nebo ostatní práva v souladu s Obchodními podmínkami/smlouvou.

14 14 VYŠŠÍ MOC 14.1 Žádná ze stran nenese odpovědnost a nebude odpovědná druhé straně za jakékoliv selhání či prodlení způsobené okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu stran při plnění jakýchkoli závazků ze Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, jakýchkoliv selhání či prodlení způsobených okolnostmi nebo faktory, které mohou příležitostně vzniknout nebo se vyskytují mimo ochranný systém (firewall) společnosti Brandbank (včetně, nikoliv však výlučně konfigurací počítače jakéhokoli Uživatele nebo sítě). 15 MLČENLIVOST 15.1 Smluvní strana (Přijímající strana) musí udržovat v přísné tajnosti všechna technická nebo obchodní know-how, specifikace, vynálezy, postupy nebo iniciativy, které jsou důvěrného charakteru, a které byly sděleny Přijímající straně druhou stranou (Sdělující strana), nebo jejím zaměstnancům, zástupcům nebo subdodavatelům a jakékoliv jiné důvěrné informace týkající se podnikání Sdělující strany, jejích produktů a služeb, které Přijímající strana může získat. Přijímající strana je oprávněna zveřejnit pouze takové důvěrné informace těm ze svých zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří je potřebují znát pro účely plnění závazků Přijímající smluvní strany v souladu se Smlouvou, a zajistí, aby tito zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé plnili povinnosti stanovené v tomto ustanovení tak, jako by byli sami stranou této Smlouvy. Přijímající strana může rovněž zveřejnit takové důvěrné informace Sdělující strany, jak je vyžadováno zákonem, jakýmkoli vládním či regulačním orgánem nebo příslušným soudem. Toto ustanovení článku 15 platí i po ukončení Smlouvy. 16 SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 16.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným z jakéhokoliv důvodu jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení odděleno a zbývající část těchto Obchodních podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti tak, jako by tyto Obchodní podmínky byly uzavřeny bez takového nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení. 17 OZNÁMENÍ 17.1 Jakékoliv oznámení musí být učiněno písemně a adresou pro doručování každé ze stran bude její sídlo nebo jiná adresa, kterou jedna strana oznámí druhé. Doručování oznámení e- mailem nebo faxem je výslovně vyloučeno. 18 ZMĚNY 18.1 Společnost Brandbank si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli měnit a zavést nové nebo dodatečné podmínky pro všechny Uživatele poskytovaných Služeb. Pokud Uživatel nesouhlasí s oznámenými změnami či novými nebo dodatečnými podmínkami, musí svůj písemný nesouhlas doručit společnosti Brandbank ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení oznámení od společnosti Brandbank. Řádně doručený nesouhlas Uživatele zakládá právo společnosti Brandbank a Uživatele okamžitě vypovědět Smlouvu. V případě, že Uživatel neoznámí písemně svůj nesouhlas společnosti Brandbank ve výše uvedené lhůtě, změny Obchodních podmínek či nové nebo dodatečné podmínky se budou považovat

15 za přijaté Uživatelem a stanou se pro něj účinné nejpozději pátým (5.) dnem po obdržení oznámení Uživatelem o těchto změnách či nových nebo dodatečných podmínkách Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou podepsány výkonným ředitelem nebo finančním ředitelem společnosti Brandbank. 19 ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 19.1 Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem a strany se výhradně podřizují jurisdikci českých obecných soudů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tato smlouva ze dne [DATUM] ( Smlouva ) je uzavřena podle 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, mezi: Společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více