V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, Benešov tel.: , fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/ října 2011 Mgr. Soňa Jirušková ředitelka SOŠ Benešov 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11 Adresa: Benešov, Černoleská 1997 IČO: IZO: Kontakty: ředitelka školy: Mgr. Soňa Jirušková zástupkyně ŘŠ: Ing. Soňa Foubíková Telefonní čísla: sekretariát ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy Číslo faxu: Webové stránky: Školská rada: Jaroslav Duras - zástupce zřizovatele Iva Chyšková. - zástupce rodičů Mgr. Regina Komárková - zástupce školy Datum posledního zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení a uskutečněné změny za školní rok: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j / z , kterým se zapisuje do vzdělávací nabídky oboru vzdělání, pro které byly schváleny rámcové vzdělávací programy. 2

3 2. Charakteristika školy * Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. Střední odborná škola, Benešov, Černoleská 1997 je čtyřletá státní střední škola ukončená maturitní zkouškou. Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto studijních oborech: Veřejnosprávní činnost - kód 6843M/001 Veřejnosprávní činnost kód 6843M/01 (I. + II. ročník dle ŠVP) Sociální péče - sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 Doplňkovou činnost škola nemá. * Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v pronájmu ISŠT Benešov, k dispozici má 12 kmenových učeben, z toho 6 odborných, a to 3 učebny IKT, 2 jazykové učebny a 1 učebna se zaměřením na environmentální výchovu. Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v tělocvičně ZŠ Karlov Benešov. Materiální vybavení SOŠ je standardní. * Vzdělávací program školy, vzdělávací programy schválené MŠMT ČR, příprava vlastních vzdělávacích programů, inovace, nové metody a formy práce Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu jsou dány především učebními osnovami obou studijních oborů. Od školního roku 2009/10 se studijní obor veřejnosprávní činnost vyučuje dle ŠVP. Hlavním cílem SOŠ Benešov je připravit žáky nejen pro profesní uplatnění, ale i pro celoživotní učení a hodnotný soukromý život. V tomto směru jsme zejména usilovali o to, aby si naši žáci osvojili a rozvíjeli: - komunikační dovednosti včetně cizojazyčné komunikace - práci s informacemi včetně využití ICT - principy řádného přístupu ke klientům - strukturu základních všeobecných i odborných poznatků a dovedností - dovednost práce v týmu - dovednost formulovat a obhajovat svoje názory a pochopili nutnost: - soustavného vzdělávání se pro uplatnění v profesním i soukromém životě - dodržování profesní etiky - odpovědného přístupu k plnění povinností, ke kolektivu a společnosti - odpovědnosti za sebe sama - respektování okolního světa (lidí, přírody, materiálních hodnot...) - dodržování společenských i právních norem 3

4 1. Školní vzdělávací program pro studijní obor veřejnoprávní činnost kód 6843M/01 platnost od č, j. 350/ a 2. ročník 2. Přehled učebních osnov s neomezenou i omezenou platností pro studijní obor veřejnosprávní činnost - kód 6843M/001 od 3. ročníku Učební osnovy MŠMT ČR ze dne , č. j / , s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro ČJL pod č. j /99-22 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro cizí jazyk pod č. j /99-22 s platností od Učební osnovy MŠMT ČR pro cizí jazyk pod č. j /02-22 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro občanskou nauku pod č. j / s platností od , a to ve všech ročnících, v nichž se předmět vyučuje Učební osnovy MŠMT ČR pro dějepis pod č. j /99-22 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro matematiku pod č.j /00-22 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro tělesnou výchovu pod č. j /96-50 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro informační a komunikační technologii pod č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro účetnictví pod č. j / s platností od počínaje 1. ročníkem 3. Přehled učebních osnov s omezenou i neomezenou platností pro studijní obor Sociální péče - sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 Učební osnovy MŠMT ČR ze dne , č. j /97-71 s platností od počínaje 1. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro český jazyk a literaturu pod č.j /99-22 s platností od počínaje I. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro cizí jazyk pod č.j /99-22 s platností od počínaje I. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro dějepis pod č.j /99-22 s platností od počínaje I. ročníkem. Učební osnovy MŠMT ČR pro občanskou nauku pod č.j /02-23 s platností od a to ve všech ročnících v nichž se předmět vyučuje Učební osnovy MŠMT ČR pro základy přírodních věd pod č.j /02-23 s platností od počínaje I. ročníkem /varianta B/ Učební osnovy MŠMT ČR pro tělesnou výchovu pod č.j /96-50 s platností od počínaje I. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro informační a komunikační technologii pod č. j / s platností od počínaje I. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro účetnictví pod č.j / s platností od počínaje I. ročníkem Učební osnovy MŠMT ČR pro estetickou výchovu /hudební a výtvarná výchova/ pod č.j / s platností od počínaje 1. ročníkem 4

5 Pro výběrové a povinně volitelné předměty jsou metodickými komisemi vypracovány učební osnovy těchto předmětů /schváleno ředitelkou školy/ - pro oba obory: Konverzace v cizích jazycích /ANJ, NEJ/ Společenskovědní seminář Jazykové praktikum Seminář z matematiky Sportovní a pohybové aktivity 3. a 4. ročník 3. a 4. ročník 1., 2. a 4. ročník (sociální péče) 4. ročník ročník Výuka probíhala dle učebních osnov a zpracovaných tématických plánů. Do učebních osnov vybraných předmětů byl zařazen schválený dokument MŠMT ČR Úvod do světa práce (pod č. j /2000-2), který má pomoci připravovat studenty na vstup na mezinárodní trh práce. Dále byla do učebních osnov a tématických plánů zařazena Ochrana člověka za mimořádných událostí (Pokyn MŠMT ČR pod č. j / a dodatek pod č.j /2003-2), do tématických plánů jednotlivých předmětů se promítala problematika environmentální výchovy vyplývající z plánu školy v této oblasti a v neposlední řadě i prevence sociálně patologických jevů, která je obsahem minimálního preventivního programu na každý školní rok (Pokyn MŠMT ČE pod č.j / ). Plnění osnov a učebních plánů bylo pravidelně kontrolováno v předmětových komisích a vedením školy. 5

6 4. Učební plány studijního oboru veřejnosprávní činnost - kód 6843M/001 Předměty 3. ročník 4. ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura cizí jazyk 3/3 4/4 2. cizí jazyk 2/2 2/2 Dějepis - - Matematika 2 2 Občanská nauka 2 2 Základy přírodních věd - - Aplikovaná psychologie 2 1 Společenská kultura - - Tělesná výchova 2 2 Odborné předměty Zeměpis - - Právo 3 3/1 Veřejná správa 3 3/1 Ekonomika a sociální politika 1 1/1 Účetnictví 2 2 Veřejné finance 1 1 Technika administrativy - - Písemná a elektron. komunikace 2/2 2/2 Inform. a komunik. technologie 2/2 2/2 Výběrové předměty Konverzace ANJ 2 2 Konverzace NEJ 2 2 Společenskovědní seminář 2 - Jazykové praktikum - 1 Seminář z MAT 2 2 Celkem Sportovní a pohybové aktivity 2 2 Ruský jazyk 2 2 Pozn.: Součástí výuky III. - IV. ročníku je odborná praxe v rozsahu: 3. ročník 3 týdny 4. ročník 2 týdny 6

7 Školní vzdělávací program od Veřejnosprávní činnost - kód 6843M/01 Předměty 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk 3 2 Dějepis 2 2 Matematika 3 3 Občanská nauka - - Fyzika - 2 Chemie - 2 Biologie a ekologie 2 1 Aplikovaná psychologie - - Společenská kultura 1 - Tělesná výchova 2 2 Odborné předměty Zeměpis 2 1 Právo 2 2 Veřejná správa 3 2 Ekonomika 2 2 Účetnictví a daně - - Písemná a elektron. komunikace 2 2 Inform. a komunik. technologie - 2 Celkem Pozn.: - Součástí výuky II. ročníku je odborná praxe v rozsahu 3 týdnů 7

8 5. Učební plán studijního oboru Sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk (ANJ, NEJ) 4/4 4/4 3/3 4/4 Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Odb. předměty- zákl. + profilující Psychologie Osobnostní výchova Zdravotní nauka Právo Sociální politika Sociální péče Ekonomika Informač.a komunikační technologie 1/1 1/1 1/1 - Technika admin. a korespondence 2/2 1/1 1/1 - Veřejné finance Sociální zabezpečení /1 Aplikovaná výpočetní technika /3 Výběrové předměty Účetnictví Jazykové praktikum 1/1 1/1-1/1 Volitelné předměty Konverzace ANJ Konverzace NEJ Společenskovědní seminář Seminář z MAT Celkem Nepovinné předměty Ruský jazyk Pozn.: Součástí výuky II. - IV. ročníku je odborná praxe v rozsahu 7 týdnů 8

9 3. Školy a školská zařízení členění IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků/stud. Skutečný počet žáků/stud. 1 Počet žáků/stud V DFV Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků/stud. na přepoč. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola ,7 12,5 9

10 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 6843M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 - Veřejnosprávní činnost M/004 Sociální.péče-sociálněsprávní činnost Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem Počet žáků dojíždějících do školy z jiných krajů: 22 (DFV) Údaje o studentech přijatých v průběhu škol. roku 2010/2011: V průběhu tohoto školního roku byl přijat 1 student (přestup z Gymnázia, Arabská, Praha 6) a 1 studentka (přestup od ze SOŠ Drtinova, Praha 5 Oba studenti byli přijati ke studiu oboru veřejnoprávní činnost kód 6843M/001. Cizí státní příslušníci - EU a ostatní:: 4x - (Ukrajina 2x, Vietnam 2x) 10

11 Charakteristika vzdělávání a profil absolventa Střední odborné školy Benešov (V návaznosti na dokumenty Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, Standard středoškolského odborného vzdělávání a na učební osnovy studijních oborů SOŠ Benešov, Černoleská ŠVP veřejnoprávní činnost). Pro oba studijní obory Veřejnoprávní činnost (6843M/001, 6843M/01) a Sociální péče sociálněsprávní činnost (7541M/004) s dosaženým stupněm středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou stanoveny tyto požadavky: Všeobecné vzdělávání Je rozčleněno na šest oblastí jazykovou, společenskovědní, matematickou, přírodovědní, estetickou a rozvoj tělesné kultury. Na toto vzdělávání je třeba nahlížet komplexně s tím, že SOŠ plní v rámci výuky všech předmětů všechny tyto cíle. Akcentuje však vzdělávání jazykové, které rozvíjí komunikativní kompetence v mateřském a vcizím jazyce, usnadňuje žákovi kontakty s druhými lidmi, pomáhá uplatnit se ve společnosti a zprostředkovává potřebné informace. Dále pak společenskovědní, jehož cílem je sociální a osobnostní kultivace žáka. Směřuje k výchově žáka jako k bytosti společenské. Poznatky usnadňují žákovi pochopit sám sebe, chápat život v užším i širším společenství, vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti. V přírodovědném vzdělávání klademe důraz na poznatky a dovednosti z ekologie, žáci se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí a zdravého životního stylu (plán environmentální výchovy). Důraz klademe i na estetické vzdělávání, které je vzděláváním s kultivačním a výchovným posláním, formuje dovednosti, návyky a postoje žáka přes vlastní tvůrčí činnost i přes poznání krásy estetična různých žánrů. Při komplexnosti vzdělávání nezapomínáme ani na rozvoj tělesné kultury, jehož hlavním cílem je péče o tělo a zdraví vlastní i ostatních lidí. Cílem není tedy jen rozvíjet fyzické dispozice žáků, ale i získávat a aplikovat vědomosti a dovednosti z oblasti biologie a zdravotní výchovy. Klíčové dovednosti Je to kategorie integrujících výchovně vzdělávacích cílů, které vycházejí z požadavků na obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění žáka v občanském a pracovním životě. Jsou to soubory těchto dovedností: Komunikativních Personálních - vyjadřovat se ústně i písemně, zpracovávat písemný materiál, využívat informace z četby apod. - dovednost využívat sebepoznání, sebekontrolu a sebe regulaci, práce s druhými lidmi, odpovědnost za práci. Dovednost řešit problémy - umění analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení. Numerické aplikace - dovednost používat aritmetické a statistické postupy důležité při řešení praktických úloh. Dovednost využívat IT - práce na PC, využití různých informačních zdrojů a tyto informace používat v pracovním i mimopracovním životě. 11

12 3. Odborné vzdělávání Poskytuje základ pro budoucí adaptabilitu a umožňuje žákovi přizpůsobit se v rámci rekvalifikací na jiné profese příslušného směru odborného vzdělávání. Veřejnoprávní činnost 6843M/001 a 6843M/01 Připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné správy, pro administrativní činnosti v oblasti právní aj. Tato kategorie pracovníků vyžaduje nejen specifické odborné znalosti, ale také široký všeobecný rozhled, vysokou kulturu chování a jednání s lidmi, adaptabilitu na nové situace, dovednost vyrovnávat se s pracovním zatížením. Z toho vyplývá, že odborné vzdělávání se těsně propojuje se všeobecným, jehož některé složky získávají charakter profesně průpravný, např.. jazykové a společenskovědní vzdělávání. Vzdělávací cíle: Žák: se vyjadřuje jazykově i stylisticky správně ústní i písemnou formou umí taktně a kultivovaně jednat s klienty v souladu s pravidly kulturního chování a společenskými normami zná principy a normy profesní etiky, řídí se jimi umí vhodně uplatňovat poznatky a dovednosti z osobnostní i sociální psychologie, a to jak v práci, tak při styku s občany i pro rozvoj svého duševního zdraví chápe funkci práva, státní správy a samosprávy v demokratické společnosti rozumí základním právním pojmům a umí je používat, orientuje se v právním řádu má potřebné znalosti z oblasti organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy umí pracovat s právními normami a dalšími zdroji informací má základní ekonomické znalosti z oblasti celého NH, veřej. služeb a neziskových organizací chápe úlohu sociální politiky a její zásady umí věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat odborné písemnosti, vyřizovat korespondenci a vést příslušnou agendu ovládá bezpečně práci s kancelářskou technikou včetně PC je schopen pracovat s odbornou literaturou a jinými informačními zdroji je schopen dále se vzdělávat. 12

13 Sociální péče sociálněsprávní činnost 7541M/004 Připravuje žáky na odborné činnosti na úseku péče o sociálně potřebné občany, na úseku poskytování dávek sociální pomoci, péče o rodinu, děti, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany. Specifičnost těchto činností klade vysoké požadavky jak na odborné znalosti a dovednosti, tak na sociální a morální vyspělost vztah k lidem, empatii, ohleduplnost, kultivované jednání, respektování zásad etiky sociální práce. I v tomto oboru dochází k těsné vazbě mezi odborným a všeobecným vzděláním, dochází k organickému propojení obou částí základního kurikula. Vzdělávací cíle: Žák: chápe koncepci státní sociální politiky, její nástroje a principy, podíl státu, občana a dalších subjektů na její realizaci má přehled o systému sociálního zabezpečení, zná způsoby spolupodílnictví občana na sociálním a zdravotním zajištění umí vysvětlit poslání sociálních služeb, cíle a zásady jejich poskytování má osvojeny základní metody sociální péče o děti, občany se zdravotním postižením a staré lidi má vytvořeny dovednosti potřebné pro udržování a upevňování fyzického i duševního zdraví klientů i vlastního je si vědom významu zdraví pro člověka i společnost, zná možnosti prevence onemocnění umí prakticky uplatňovat hygienické zásady, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zásady první pomoci má vytvořeny profesionální a etické vlastnosti požadované u pracovníka sociální péče a je schopen je uplatňovat v praxi (empatie a tolerance, takt, ochota, asertivita apod.) ovládá dovednosti potřebné pro sebepoznání, seberegulaci a sebevýchovu i pro poznání osobnosti klienta umí uplatňovat v pracovní činnosti i v soukromém životě poznatky z psychologie má vytvořeny dovednosti potřebné pro přímý výkon poskytování komplexní sociální péče všech vybraných kategorií osob tuto péči vyžadujících orientuje se v našem právním řádu s důrazem na právo ústavní, občanské, rodinné, pracovní a sociální, chápe jeho funkci a význam zná všeobecná lidská práva a práva dítěte, práva sociálních klientů a pacientů rozumí základním ekonomickým pojmům, chápe vazby mezi ekonomickou a sociální úrovní společnosti umí zpracovávat příslušné administrativní písemnosti a sociální dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací, provádět dílčí sociální šetření ovládá práci na PC, s jeho SW vybavením umí pracovat s právními normami, odbornou literaturou a jinými zdroji informací, je schopen dále se vzdělávat. 13

14 Praxe Významnou roli pro nabytí zkušeností a pro získání představy o vlastních schopnostech hraje v průběhu studia odborná praxe, kterou studenti vykonávají již od 2. ročníku. Rozsah souvislé odborné praxe činí 8 týdnů za studium (veřejnosprávní činnost) a 7 týdnů (sociálněsprávní činnost) a ve školním roce 2010/2011 probíhala v těchto termínech: 2. ročníky obor sociální péče obor veřejná správa 3. ročníky oba obory 4. ročníky oba obory Praxe žáků je vykonávána na pracovištích veřejné a sociální správy. Je uskutečňována v blocích a vztahy mezi školou a organizacemi jsou zajišťovány smluvně. Praxe je pozitivně hodnocena žáky i učiteli odborných předmětů, neboť teoretické vědomosti nabyté ve škole žáci upevňují v praktických činnostech. Jednotlivé organizace hodnotí praxi slovně a všechna tato hodnocení byla vynikající nebo velmi dobrá. 14

15 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Počet nadaných žáků: 0 Počet žáků se zdravotním postižením : 1 Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem: 2 Podmínky vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření (speciální metody, postupy a formy práce), která jsou odlišná nebo poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním studentů stejného věku. Nutná je i spolupráce s rodiči a odborníky. Podrobnosti jsou stanoveny v plánu výchovného poradce a plánu školy. 15

16 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6.1 Přijímací řízení do I. ročníku SOŠ Kritéria PŘ Průměrný prospěch na ZŠ v 8. a 9. ročníku (v případě shodnosti bodů na pozicích důležitých pro přijetí je dalším kritériem lepší průměrný prospěch v těchto předmětech: český jazyk, cizí jazyk a občanská nauka) max.375 bodů Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče : Doložené umístění a účast v soutěžích a olympiádách: * účast na okres. olympiádách a jazyk. soutěžích 30 bodů * umístění bodů * účast na okres. soutěžích (dovednostní, kulturní, sportovní) 15 bodů * umístění bodů * účast na kraj.a vyšších soutěžích 20 bodů (dovednostní, kulturní, sportovní) * umístění bodů Rozšířená výuka cizích jazyků na ZŠ 40 bodů Výstupní hodnocení žáka ze ZŠ 0-5 bodů I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SOŠ pro školní rok 2011/ podle oborů vzdělání (stav k ): Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet přihl. přij. přihl. přij. podaných kladně vyříz. 6843M/01 - Veřejnosprávní činnost M/01 - Sociálněsprávní činnost Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Počet tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem

17 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem Prospěli Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 232 Prospěli s vyznamenáním 18 Prospěli 192 Neprospěli 22 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,27 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 68,4/0,9 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených Obory vzdělání poskytující střední vzdělání- Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech: 0 b) pouze ve vybraných: 1 17

18 Zkoušky v prodlouženém klasifikačním termínu: dne Počet třída obor předmět známka žáků 1 1.A Veřejnosprávní činnost Tělesná výchova dobrý 1 3. B Sociálněsprávní činnost Ekonomika dobrý 1 3.B - - Tělesná výchova chvalitebný 1 3.B - - Matematika dostatečný 1 3.B - - Zdravotní nauka výborný 1 3.B - - Anglický jazyk dostatečný 1 3.B - - Konverzace v AJ dostatečný 1 3.B - - Český jazyk a lit. dobrý 1 2.A Veřejnosprávní činnost Tělesná výchova dobrý 1 2.A -!- Pís. a elektron. komunikace dostatečný 1 2.A - - Český jazyk a lit. dobrý 1 2.A - - Veřejná správa dobrý 1 2.A - - Anglický jazyka dobrý 1 3.B Sociálněsprávní činnost Tělesná výchova chvalitebný 1 3.B - - Tělesná výchova dobrý 1 1.A Veřejnosprávní činnost Pís. a elektron. komunikace dostatečný 1 1.C Sociálněsprávní činnost Psychologie dostatečný 1 2.B - - Psychologie dostatečný 1 3.B - - Zdravotní nauka dostatečný 1 2.A Veřejnosprávní činnost Pís. a elektron. komunikace dobrý 1 2.A - - Pís. a elektron. komunikace dostatečný 1 3.B Sociálněsprávní činnost Matematika dostatečný 1. 1.C - - Psychologie dobrý Opravné zkoušky Počet žáků třída předmět známka 1 4.A Účetnictví dostatečný 1 3.B Anglický jazyk nedostatečný 1 2.B Ekonomika dostatečný 1 3.B Matematika dostatečný 1 3.B Anglický jazyk dobrý 1 3.B Matematika nedostatečný 1 3.B Anglický jazyk nedostatečný 1 3.B Anglický jazyk dostatečný 18

19 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek kód a název oboru žáci konající prospěli s zkoušky celkem vyznamenáním neprospěli 7541M/004 Sociálněsprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost Celkem Opravné maturitní zkoušky Počet žáků třída předmět známka 2 4.A Anglický jazyk dostatečný nedostatečný 3 4.A Matematika dobrý, dostatečný, nedostatečný 1 4.A Český jazyk a lit. dobrý 6 4.B Anglický jazyk 3x dostatečný, 3x nedostatečný 3 4.B Matematika 3x dostatečný 2 4.B Český jazyk a lit. dobrý, dostatečný 19

20 8. Hodnocení chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná škola V průběhu školního roku 2010/11 nebyl žádný žák vyloučen ze studia a byla uskutečněna tato výchovná opatření: Napomenutí Důtka Důtka Podmínečné Pochvala Pochvala TU TU ŘŠ vyloučení TU ŘŠ

21 9. Absolventi a jejich další uplatnění Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu SOŠ Skutečné uplatnění: třída studijní obor počet pracovní VOŠ VŠ absolventů poměr 4.A veřejnosprávní činnost B sociálněsprávní činnost Odchody žáků během školního roku:. Počet žáků datum ukončení důvody studium ukončeno na vlastní žádost přestup SOU Sedlčany přestup SOU stavební Benešov studium ukončeno - stěhování studium ukončeno na vlastní žádost studium ukončeno na vlastní žádost studium ukončeno na vlastní žádost 21

22 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statis. zjišťování úřadů práce (k ): Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/001 - veřejnosprávní činnost M/004 - sociálněsprávní činnost 20 2 Celkem

23 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ): Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,4 Německý jazyk ,2 Ruský jazyk II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ): Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících učitelů celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Komentář: Výuka jazyků byla i ve školním roce 2010/11 jednou z priorit školy. Kromě požadavků trhu práce a dalšího vzdělávání v tomto roce přistoupil i další faktor státní maturita. Z německého jazyka maturovalo 13 žáků všichni úspěšně. Maturitní zkoušku z anglického jazyka skládalo v jarním termínu 28 žáků, z toho 8 neúspěšně všichni + 1 žákyně po doplnění klasifikace za 4. ročník skládali maturitní zkoušku v podzimním termínu. Pro výkon funkce hodnotitelů MZ byli plně proškoleni 2 vyučující německého jazyka a 2 vyučující anglického jazyka. Výuce jazyků je věnována pozornost po celou dobu studia. V ŠVP je prvnímu jazyku věnováno 16 hodin za studium, druhému jazyku ve studijním oboru veřejnosprávní činnost 10 hodin, konverzaci (jako volitelnému předmětu) 4 hodiny, u ŠVP 2 hodiny. Na posílení dotace hodin byla využita značná část disponibilních hodin. Nově pro rok 2010/11 byl nabídnut jako druhý cizí jazyk ruský jazyk.tuto variantu využilo 38 žáků 1. ročníku. V hodnoceném období byl vyučován ruský jazyk i jako nepovinný předmět. V I. pololetí byly vyučovány 2 skupiny po 2 hodinách týdně, v II. pololetí 1 skupina se stejnou hodinovou dotací. Výuku německého jazyka doplnila i realizace 3. turnusu odborné praxe v Německu, kterého se zúčastnilo 8 žáků. Opětovně jsme se zúčastnili okresních kol konverzačních soutěží v cizím jazyce, soutěž v anglickém jazyce jsme již tradičně pořádali. Umístili jsme se v dolní čtvrtině, avšak v konkurenci gymnázií pokládáme za úspěch i účast našich zástupců. Přes skutečnost, že ze základních škol přichází žáci svelmi rozdílnou úrovní znalostí a většina z nich s úrovní velmi nízkou, což opětovně potvrdily vstupní testy, jsme si vědomi rezerv, které bude nutno v nejbližší době odstranit. 23

24 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 1. HARDWAROVÉ VYBAVENÍ a) Způsob zajištění přípojných míst v budově školy Spojení přípojných bodů se serverem je řešeno strukturovanou kabeláží. Počítačová síť LAN 10/100/1000 Mbps, aktivní prvky: 3x switch 24-port, 2x switch16-port, 2x switch 8-port, 3x switch 5-port, strukturovaná kabeláž UTP kat.5e. Přípojné body a počty PC: Učebna/ Kabinet Počet přípojných bodů Počet PC Tiskárny Projektory Interaktivní tabule U U2 1 U S 1 1 U U6/1 2 U6/ U S 1 U U9 1 U S U U12 1 Ředitelna Kancelář 3 4 (1 NB) 2(1S) K1 7 5 (1 NB) 2(1S) Zástupce K3 6 4 (2 NB) 1S K4 5 3 K CELKEM (4 NB) b) Rychlost a způsob připojení školy k internetu Připojení lokální sítě k internetu je řešeno linkou 4 Mbps Wireless (vlastní zařízení), poskytovatel 6PLUS, s.r.o c) Zajišťované serverové služby Každý uživatel (žák, zaměstnanec) má na serveru osobní prostor, ke kterému může přistupovat z kteréhokoliv počítače v síti pomocí jména a hesla. Zaměstnanci mají přístup do školní databáze na základě svého zařazení. Antivirová ochrana a ochrana dat je řešena správcem sítě. Server Intel DualCore, OS MS Server 2003, MS Exchange 2003 a Server HP DualCore, OS MS Server 2008, MS Exchange

25 d) Počty stanic ve škole e) Další technika 2010/2011 Počet počítačových učeben 3 Počet odborných učeben 3 Počet běžných tříd 7 Celkový počet přípojných míst 95 Počet pracovních stanic v učebnách PC 36 Počet pracovních stanic v odborných učebnách 20 Počet pracovních stanic v ostatních učebnách 4 Počet notebooků 4 Počet zařízení prezentační techniky (dataprojektory) 7 Interaktivní tabule 2 Ředitelna počet PC 1 Zástupce ředitele počet PC 1 Kabinety počet PC 15 Kancelář 4 tiskárny: 1x HP Color Laser Jet 1600, 1x HP LJ 4P, 2x Canon LaserBase MF6540PL, 8x HP LJ 1015(6x síťová), 3x scanner, vypalovačky CD a DVD, 5x přehrávač DVD f) Ukládání dat Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém disku. Zálohování serveru se provádí zrcadlením disku. g) Projekt V rámci projektu Efektivita učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků SOŠ (Baví nás se učit) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla jedna učebna vybavena serverem, 16 žákovskými a 1 učitelskou PC sestavou včetně operačního systému, monitorů, myší a klávesnic. Dále byl instalován projektor, plátno a multimediální tabule. Byla rovněž pořízena videokamera. 25

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Školy a školská zařízení členění 7 4. Obory

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více