NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54"

Transkript

1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2009

2 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, IČ: Telefonní a faxové spojení: tel: , fax: Adresa elektronické pošty: Webové stránky: Otevírací hodiny: Pracoviště - výpůjční protokoly Adresa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Čítárna časopisů tel Sokolská 31 Praha 2 1.patro Výpůjční protokol - svázané časopisy, od r (sign. A) a 1997 (sign. B)+ vyzvedávání kopií z časopisů do r (včetně) tel Sokolská 31 Praha 2 2. patro Výpůjční protokol knihy (od roku 1985) tel Sokolská 54 Praha Rešeršní oddělení tel Sokolská 54 Praha Výpůjční protokol - časopisy od r (sign.a) od r (sign. B) tel Revmatologický ústav Na Slupi 4 Praha a a a a Knihovna OVI MZ ČR tel Palackého nám. 4 Praha b) způsob zřízení: zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j /2001 ze dne název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

3 3 c) organizační struktura k Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení automatizace Oddělení doplňování fondů Oddělení služeb čtenářům Oddělení ochrany a revize fondů Oddělení bibliografie a katalogizace Řešeršní oddělení Publikační oddělení Oddělení vědeckých informací při MZ ČR Zdravotnické muzeum Ekonomické oddělení Oddělení technicko provozní

4 4 d) základní personální údaje zpracované do tabulek dle přílohy č.1 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Celkový údaj o průměrných platech k Celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 Počet osob nástupy 4 odchody 7 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem jazykové znalosti zaměstnanců V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku, pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které byli věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě

5 5 odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Celková hodnota majetku: tis. Kč Národní lékařská knihovna jako organizační složka státu majetek neodepisuje. Národní lékařská knihovna nemá žádná věcná břemena na svém majetku. Celková výše na pohledávkových účtech činí tis. Kč z toho tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 72 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. Celková výše závazků ke byla 91 tis. Kč. Důvodem neuhrazení faktur je obdržení po termínu možném k uskutečnění plateb v ČNB. f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č.2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou ke zprávě připojeny jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 323,10 z toho čerpací účet ,10 jiný čerpací inv.účet (908) Objem neinvestičních výdajů 48824, , ,99 99,83 z toho mzdové prostředky 21154, , , pojistné a příděl do FKSP 7612, , , náhrady mezd za nemoc 0 64,00 60,65 94,77 neinv.výdaje ISPROFIN Objem příjmů celkem 1400, ,00 935,86 66,85 z toho třída 4 86,50 pol ,50 pol ,00

6 6 2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 323 z toho: použití rezervního fondu: 0 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 128 z toho: použití rezervního fondu: 60 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Použité účetní metody (podle 7 odst.3 až 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Použité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních směrnicích. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách dle interní směrnice 6. Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Veškeré inventarizace provedené v roce 2009 v NLK byly bez závad 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: Nejsou 8. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): Nejsou 9. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin. mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: Nebyly přiděleny. 10. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK obdržela jako dar kopírku Canon GP 405 v hodnotě Kč. 11. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK žádný dar neobdržela.

7 7 12. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: 91,3 tis. Kč Důvod neproplacení: Celkově bylo k neproplaceno 91,3 tis. Kč, jednalo se o faktury doručené po možném termínu splatnosti určeném ČNB. 13. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Kč Důvod: 14. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 16. Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Celková výše na pohledávkových účtech činí 5 432,30 tis. Kč z toho 5 360,43 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy a ostatní pohledávky činí 71,87 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelnou pohledávku za xerokopie a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. 17. Zásoby: Stav zásob k : Stav zásob k : 0 Kč 0 Kč 18. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem: 137 tis. Kč z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0 tis. Kč 19. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2009, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2009 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

8 8 1. Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedená ve dnech byl zjištěn přeplatek na dávkách nemocenského pojištění ve výši 302 Kč. Úhrada byla provedena v souladu s Platebním výměrem č.: 28/91/09 ze dne Úřad práce hl. m. Prahy pobočka v Praze 2. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v termínu od do Kontrola byla zaměřena na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele v roce V roce 2006 nesplnila NLK povinný podíl o 0,41 osob. Vypočtená výše odvodu do státního rozpočtu za rok 2006 na základě provedené kontroly činila částku Kč. Tato částka byla odvedena na základě Rozhodnutí č.j.: OPaK2/K32/09-6 ze dne Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 20. Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): NLK nedělala žádné bezúplatné převody majetku v roce Vývoj nákladovosti OSS v letech v tis. Kč a b neinvestiční výdaje výdaje na investice přepočtený počet zaměstnanců nákladovost na 1 zaměstnance (ř.01/ř.03) Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů ( a z kterých ) přínos jejich realizace V roce 2009 v NLK nebyly přímo financovány žádné projekty vědy a výzkumu. Program VZ INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje ( ) 1. rok řešení: Seznam projektů INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde je NLK spoluřešitelem, nebo na základě prohlášení spolupracuje na řešení a využívání výsledku projektu:

9 9 VZ09022 Kontinuita licencí na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd (Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i). VZ09022 Informační zdroje pro efektivní výzkumu v medicíně a psychologii v ČR (Univerzita Karlova v Praze) - databáze Embase, Medline. VZ09003 EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (Národní technická knihovna) - konsorciální licence Wiley-Interscience, Scopus. VZ09006 Národní knihovna ČR-zabezpečení EIZ pro výzkum, vývoj a inovace (Národní knihovna ČR). Databáze EIFL-Direct (EBSCO). VZ09009 ISI Web of Knowledge- vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports (Knihovna Akademie věd ČR,v.v.i.). Účastí na těchto projektech jsou pro uživatele NLK přístupné informační zdroje, jejichž nákup vyžaduje investice v miliónech korun, a které by nebyly bez finanční podpory MŠMT pro NLK dostupné. 23. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování V roce 2009 NLK neprováděla žádné nové investiční akce. Dokončila investiční akci z roku 2008 NLK Praha obnova nízkonapěťových rozvodů v budově NLK v Sokolské ulici 54, evidenční číslo akce V roce 2008 byla provedena instalace první etapy prací dle schváleného harmonogramu v souladu se smlouvou. Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla Kč a na rok 2009 činil převod finančních prostředků 324 tis. Kč. 24. dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány NLK neposkytuje žádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 25. přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu NLK neobdržela v roce 2009 žádné prostředky na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.

10 10 g) spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na konferencích EAHIL. Ředitelka NLK je od členkou Výkonného výboru (Executive Boardu) European Association for Health Information and Libraries Association (EAHIL). Zúčastnila se jednání výboru v únoru 2009 v Milánu a v červnu Dublinu v Irsku (workshop EAHIL). Personální členství v EAHIL (European association for Health Information and Libraries) je bezplatné. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru Workshopu EAHIL, který se konal v červnu 2009 v Dublinu, Irsko. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru mezinárodní konference Infórum 2009 konané v květnu 2009 v Praze. Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). h) zahraniční cesty pracovníků Národní lékařské knihovny v roce 2009 Činnost zdravotnických knihoven a informačních institucí včetně NLK je ovlivněna prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na měnící se požadavky uživatelů, jako jsou např. nové internetové služby - RSS kanály, blogy, uživatelské profily, wiki. Zdravotnické knihovny se musí snažit rozšířit své základní funkce, měly by klást důraz na celoživotní vzdělávání, vytvářet a zpřístupňovat digitální fondy, poskytovat nové služby typu hybridních knihoven (propojení tradičních služeb a elektronických informačních zdrojů), vytvářet příjemné a atraktivní prostředí pro studium i pro strávení volného času, posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi v národním i mezinárodním měřítku, zajistit vysokou kvalifikaci a profesionalitu vlastních pracovníků. Prezentace na zahraničních konferencích v roce 2009 se týkaly výše uvedených témat. Účast pracovníků NLK na těchto setkáních umožňuje sledování nových trendů a následně jejich aplikaci v práci NLK. Přínosem konferencí bylo také setkání pracovníků se zahraničními kolegy (EAHIL) a konzultace konkrétních témat pro spolupráci. Práce ředitelky NLK v akreditační komisi EAHIL pro zdravotnické knihovníky umožní v praxi realizovat tuto akreditaci v souladu se systémem Certidoc, který funguje již v několika evropských zemích. A. EAHIL Board, , Miláno, Itálie PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Dne se zúčastnila ředitelka NLK jednání Výkonného výboru (Executive Board) European Association of Health Information and Libraries (EAHIL), jehož je členkou od roku Jednání řídila prezidentka EAHIL Suzanne Bakker. (dále byli přítomni: Arne Jacobsson, Sally Wood Lamont, Helena Bouzková, Manuela Colombi, Meile Kretavicine, Pirjo Rajakiilio, Benoit Thirion, Lotta Haglund a Ivana Truccollo)

11 11 Program jednání: 1. Zpráva prezidentky Suzanne Bakker (Holandsko). 2. Zhodnocení setkání členů Boardu a Councilu, která se konala v červnu 2008 v Helsinkách ve Finsku. 3. Zpráva pokladníka (Manuela Colombi, Itálie). 4. Zpráva supervizora sekretariátu EAHIL (Suzanne Bakker Holandsko). Report. 5. Zpráva editora JEAHIL (Sally Wood Lamont Rumunsko). 6. EAHIL databáze problematika tvorby a sídla, oprava údajů online. 7. EAHIL akreditace - Helena Bouzková členky pracovní skupiny k certifikaci lékařských knihovníků se sešly Suzanne Bakker, Francois Pasleu, Helena Bouzkova, Iona Robu. 8. EAHIL volby nominace. 9. EAHIL Statut: odsouhlasení textu změn. 10. Standardizovaný formulář pro přijímání podkladů pro konání konferencí. 11. EAHIL konference a workshopy: zprávy a diskuse: 2009 Workshop Dublinu odsouhlaseno Lisabon, Portugalsko Istanbul, Turecko Belgie. 12. EAHIL stipendium výběr nominovaných členů EAHIL na konferenci v Dublinu. posunutí termínu do 5.3., bude řešeno elektronicky. 13. Ceny EAHIL 2009 a 2010 odsouhlasení osob. 14. Ostatní. Podklady k jednání byly s předstihem zaslány všem členům EAHIL Board, podrobná zpráva byla publikována v časopise JEAHIL v dubnu B. Sympozium INFOS 2009 Stará Lesná, Slovensko Mgr. O. Horsák, Mgr. Filip Kříž, Mgr. Lenka Maixnerová Odborná témata: 1. Informatizace společnosti a paměťové instituce 2. Rozvoj paměťových a fondových institucí, informační podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 3. Elektronické informační zdroje a služby trendy a inovace 4. Web změny v komunikaci a službách paměťových institucí 5. Nové informační technologie ve veřejných knihovnách NLK byla prezentována 1 posterem: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková. Spolupráce Národní lékařské knihovny s vydavateli a autory v oblasti zpracování, archivace a zpřístupnění vědeckých lékařských informací

12 12 C. EAHIL Workshop 2009 European Association for Health Information and Libraries Dublin Castle, Dublin, Ireland Místo Termín Téma akce Jména účastníků Popis účasti Working with others : Explore, Engage, Extend! Způsoby kooperace a spolupráce informačních profesionálů, zvyšování odbornosti a získávání nových znalostí z oblastí a oborů přesahující lékařské knihovnictví Mgr. Lenka Maixnerová, Mgr. Ondřej Horsák, Mgr. Filip Kříž, PhDr. Helena Bouzková V průběhu akce byl prezentován poster: How to get valuable content for your digital archive? Establishing collaborations and partnerships with researchers and publishers Autoři: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Účast na školeních a vzdělávacích akcích: Empowerment workshop: Ronald Van Dieen - How to give an effective presentation Continuing education: Julie Glanville & Carol Lefebre Identifying and evaluating search filters V průběhu akce byly vyslechnuty následující příspěvky: Collaboration and Cooperation: Irish Healthcare Libraries Beatrice Doran, Royal College of Surgeons (Ireland) Technologising the higher education teaching & learning space; Red pill or Blue? Conor Galvin, University College Dublin (Ireland) Ireland EBM core competencies in medical education: current progress and speculations. Tom Fahey, Royal College of Surgeons (Ireland) Assessment of the quality of Mighealthnet and other medical wikis using Health Summit Working Group Quality Criteria Eva Dobrowska-Schlebusch, Barbara Niedźwiedzka (Poland) Prezentovaná studie ukazuje důležitost hodnocení medicínských informačních zdrojů typu WIKI, na příkladu použití kritérií kvality HSWG. Obsahová kvalita těchto zdrojů je nízká chybí uvedení zdrojů, autorů, odpovědnosti, metodika hodnocení příspěvků (peer-review process); nezbytná je aktualizace a úplnost shromažďovaných informací. HSWG kritéria jsou nedostatečná pro Web 2.0 zdroje založené na otevřenosti a spolupráci otázkou zůstává, jak kontrolovat a zajistit kvalitu zdrojů v tomto dynamickém prostředí. Second Life as a tool for professional collaboration. Marshall Dozier, Fiona Brown (United Kingdom)

13 13 Příspěvek se zabývá možnostmi a efektivity využívání online virtuálního prostředí Second Life pro potřeby výuky, spolupráce a výměny znalostí a zkušeností. Podstatnou bariérou je komplexnost tohoto systému zprovoznění lokace a uživatelského účtu je časově náročné nicméně v praxi je SL často využíván pro potřeby školení a výuky. SUBLIMA - an open-source software for creation and maintenance of topic-driven portals. Anette Munthe (Norway) Představení Open Source software pro tematicky orientované portály, v současnosti vyvíjen společností Computas (www.computas.com). Stepping across three legged stools: using a web based public health library to support research translation. Kevin Balanda, Institute of Public Health in Ireland Imagine... The world without journals. Witold Kozakiewicz (Poland) Prezentace změn vzhledu a funkcí online verzí tištěných časopisů směrem k e-only zdrojům. XML formáty, nevýhody PDF náhrada PDFXML, Open Document Format. Funkce: stažení citací, RSS, tagování, odesílání článků em, sdílení, social bookmarking, více verzí a aktualizace článků/obsahu, navigace bez tradiční struktury rok-ročník-číslo-stránkačlánek. Inovativní přístup - ArXiv on Facebook. Polemizuje s tradičními přístupy (bibliometrie, peer-review proces) založenými na tištěných časopisech. Using Web 2.0 to Cultivate Information Literacy via Construction of Personal Learning Environments within a Medical Ethics Course Sarah Whittaker, Joanne Dunham (United Kingdom) Použitím Web 2.0 vyhledávacích nástrojů (Google Custom search engine) zvyšují zájem a viditelnost vědeckých informací a zdrojů poskytovaných univerzitní knihovnou pro studenty. Access to health information on the Internet: can social bookmarking systems replace expert gateways? Valérie Durieux (Belgium) Autoři provedli srovnávací analýzu profesionálního věcného popisu e- zdrojů portálu CISMeF (www.cismef.org) s uživatelským popisem odkazů systému Delicious. Použili mash-up aplikaci Yahoo Pipes pro porovnání dat. Zjistili, že je malý překryv používaných termínů/klíčových slov, uživatelé Delicious používají spíše obecnější pojmy a populární zdroje, CISMeF se orientuje na specializované zdroje a jde více do hloubky. Oba systémy se tedy spíše doplňují a Delicious lze využít jako doplňkový přístupový bod ke zdrojům zpracovaným v CISMeF portálu. Web 2.0 as a tool for improving communication among international

14 14 MeSH translators. Maurella Della Seta (Italy) International Partnership and Collaboration in a Multilanguage Translation Effort. Jacque-Lynne Schulman (United States) A National Document Supply Co-operative Among Healthcare Libraries in Ireland. Muriel Haire (Ireland) Zajímavé postery: Online collaboration tools enabling efficient conference marketing and smooth teamworking. Katja Hilska-Keinänen, Jaana Isojärvi, Katri Larmo, Tuulevi Ovaska (Finland) Exploring and extending Information literacy support with Nursing and Midwifery students. Susan Boyle, Ireland Remote training tools the wonder of Web 2.0, or just a chance to get in a tangle? How new technologies are being used to support training in online information resources. Sam Martin, Olwen Beaven (Uniter Kingdom) Information networking at the Claudius Regaud Institute (ICR) medical library, one of the 20 French comprehensive cancer centers. Catherine Delamaire, Clarys Lheureux (France) Discovering students needs: usability and focus group study of library website redesign project. Anamarija Rozic, Darko Majcenovic, Bozislava Oberc (Slovenia) From Clinical Question to Search Strategy: the role of the information scientist. L. Bakhshi (United Kingdom) Wiki as knowledge database for users in a medical university library. Justyna Seiffert (Poland) Exkurze do knihoven: National Library of Ireland a Chester Beatty Library Program H. Bouzkové: 1.6. jednání Executive Boardu EAHIL (Výkonný výbor)jehož jsem členkou, předání skleněných plaket - cen EAHILu, které byly vyrobeny ve sklárnách ČR, informace o pokračování jednání skupiny k akreditacím evropských lékařských knihoven, 3.6. jednání specializované skupiny pro Public Health, jednání Councilu, zahájení workshopu, vyvěšení posterů, program workshopu, posterová sekce, odpoledne exkurze do knihoven, 6.6. jednání General Assembly projednávání problematiky akreditace evropských lékařských knihoven, závěr konference.

15 15 i) údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce V roce 2009 NLK nepřevedla žádné prostředky do rezervního fondu ani žádné prostředky z minulých let nevyužila. j) přehled hospodářských činností a jiných činností NLK nemá hospodářskou činnost. k) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2009 informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních zdrojů poskytovala v roce 2009 veřejné knihovnické a informační služby především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. zdraví pro všechny do 21. století zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních služeb v oblasti medicíny a příbuzných oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím veřejné knihovnické služby ve zdravotnictvím, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, Národní knihovna, Národní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. Spolupracovala např. se Národní technickou knihovnou při poskytování služby dokument delivery service (DDS) v systému Virtuální polytechnické knihovny. Pomocí moderních prostředků výpočetní a komunikační techniky knihovnický portál MEDVIK, software HAN a Serial Solutions (modul AMS) byl zabezpečen lokální i vzdálený přístup uživatele, který mu umožňuje využívání informačních zdrojů z oboru medicíny. Systém umožňuje i kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb v ČR i do zahraničí. Portál MEDVIK umožňoval ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních služeb a poskytuje zdravotnické informace a služby 24 denně 7 dní v týdnu po celý rok. Technické a funkční řešení portálu je v souladu se standardy přístupnosti a doporučeními W3C. Portál tvořen jednotným WWW rozhraním, které umožní uživatelům prohledávat různé informační zdroje - databáze a katalogy NLK, katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické databáze, internetové zdroje a využívat návazné služby. Portál MEDVIK je orientován na dvě základní skupiny uživatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu MEDVIK poskytnou uživateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i elektronické podobě. Využití autentifikačního nástroje HAN umožňuje všem autorizovaným uživatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. Pro institucionální

16 16 uživatele umožňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních služeb, služby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní obory. Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK tvorba národní lékařské bibliografie BMČ, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, publikační činnost a další. Oddělení vědeckých informací NLK zajišťovalo akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a zpřístupnění pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a další odbornou veřejnost. Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea, které je oddělením NLK. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími, zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). Pro zdravotnické knihovny ČR, které projevily zájem, byl realizován Projekt Nákup skupinové licence produktů firem OVID a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR. Na základě dotazníkové akce, kterou bylo osloveno 110 pracovišť sítě VISZ v lednu 2009, byl vyjádřen zájem zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných produktů elektronických informačních zdrojů OVID a ProQuest Medical Library. l) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Průběžně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích ( Medsoft 2009, EAHIL workshop 2009) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je a od roku 2009 je vydáván pouze v elektronické verzi. m) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Podle citovaného zákona nebyly podány do NLK žádné žádosti o informace a nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání proti rozhodnutí a nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace. Také nebyly vyřizovány žádné stížnosti vztahující se k uplatňování tohoto zákona. V Praze dne PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Ing. Kateřina Žďárská vedoucí ekonomického oddělení NLK

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2007 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2008 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Národní lékařská knihovna Praha specializovaná veřejná knihovna (Knihovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet konečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

8.30-12.00 a 12.30-17.00

8.30-12.00 a 12.30-17.00 Roční zpráva Národní lékařské knihovny za rok 2005 a) Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, 121 32 IČ: 23825 Telefonní a faxové spojení: tel: 296 33 59

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR

Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Jitka Feberová Národní lékařská knihovna Veřejná specializovaná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK ) Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK Seminář IPVZ 2.9.2010 Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Dlouhodobá ochrana ~ digital preservation (DPE

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

9.00-19.00 9.00-19.00 19.00 19.00. 8.30-12.00 a 12.30-17.00

9.00-19.00 9.00-19.00 19.00 19.00. 8.30-12.00 a 12.30-17.00 Roční zpráva Národní lékařské knihovny za rok 2006 a) Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, 121 32 IČ: 23825 Telefonní a faxové spojení: tel: 296 33 59

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Služby Virtuální polytechnické knihovny

Služby Virtuální polytechnické knihovny Služby Virtuální polytechnické knihovny Markéta Máliková Oddělení meziknihovních služeb Co je VPK systém pro služby dodávání dokumentů projekt spuštěn r. 2001 v současnosti se na VPK podílí necelých 50

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medical virtual library - integrated information environment for medical libraries

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009

Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009 IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Nové principy koordinace a interoperability informačních pracovišť při přípravě, zpracování a poskytování informačních zdrojů pro zdravotnictví

Nové principy koordinace a interoperability informačních pracovišť při přípravě, zpracování a poskytování informačních zdrojů pro zdravotnictví Nové principy koordinace a interoperability informačních pracovišť při přípravě, zpracování a poskytování informačních zdrojů pro zdravotnictví Filip Kříž, Helena Bouzková, Ondřej Horsák 1 Martin Zeman

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 286/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 260 ze dne 2.5.2012 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha

Více