NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54"

Transkript

1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2009

2 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, IČ: Telefonní a faxové spojení: tel: , fax: Adresa elektronické pošty: Webové stránky: Otevírací hodiny: Pracoviště - výpůjční protokoly Adresa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Čítárna časopisů tel Sokolská 31 Praha 2 1.patro Výpůjční protokol - svázané časopisy, od r (sign. A) a 1997 (sign. B)+ vyzvedávání kopií z časopisů do r (včetně) tel Sokolská 31 Praha 2 2. patro Výpůjční protokol knihy (od roku 1985) tel Sokolská 54 Praha Rešeršní oddělení tel Sokolská 54 Praha Výpůjční protokol - časopisy od r (sign.a) od r (sign. B) tel Revmatologický ústav Na Slupi 4 Praha a a a a Knihovna OVI MZ ČR tel Palackého nám. 4 Praha b) způsob zřízení: zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j /2001 ze dne název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

3 3 c) organizační struktura k Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení automatizace Oddělení doplňování fondů Oddělení služeb čtenářům Oddělení ochrany a revize fondů Oddělení bibliografie a katalogizace Řešeršní oddělení Publikační oddělení Oddělení vědeckých informací při MZ ČR Zdravotnické muzeum Ekonomické oddělení Oddělení technicko provozní

4 4 d) základní personální údaje zpracované do tabulek dle přílohy č.1 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Celkový údaj o průměrných platech k Celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 Počet osob nástupy 4 odchody 7 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem jazykové znalosti zaměstnanců V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku, pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které byli věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě

5 5 odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Celková hodnota majetku: tis. Kč Národní lékařská knihovna jako organizační složka státu majetek neodepisuje. Národní lékařská knihovna nemá žádná věcná břemena na svém majetku. Celková výše na pohledávkových účtech činí tis. Kč z toho tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 72 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. Celková výše závazků ke byla 91 tis. Kč. Důvodem neuhrazení faktur je obdržení po termínu možném k uskutečnění plateb v ČNB. f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č.2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou ke zprávě připojeny jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 323,10 z toho čerpací účet ,10 jiný čerpací inv.účet (908) Objem neinvestičních výdajů 48824, , ,99 99,83 z toho mzdové prostředky 21154, , , pojistné a příděl do FKSP 7612, , , náhrady mezd za nemoc 0 64,00 60,65 94,77 neinv.výdaje ISPROFIN Objem příjmů celkem 1400, ,00 935,86 66,85 z toho třída 4 86,50 pol ,50 pol ,00

6 6 2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 323 z toho: použití rezervního fondu: 0 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 128 z toho: použití rezervního fondu: 60 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Použité účetní metody (podle 7 odst.3 až 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Použité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních směrnicích. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách dle interní směrnice 6. Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Veškeré inventarizace provedené v roce 2009 v NLK byly bez závad 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: Nejsou 8. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): Nejsou 9. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin. mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: Nebyly přiděleny. 10. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK obdržela jako dar kopírku Canon GP 405 v hodnotě Kč. 11. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK žádný dar neobdržela.

7 7 12. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: 91,3 tis. Kč Důvod neproplacení: Celkově bylo k neproplaceno 91,3 tis. Kč, jednalo se o faktury doručené po možném termínu splatnosti určeném ČNB. 13. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Kč Důvod: 14. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 16. Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Celková výše na pohledávkových účtech činí 5 432,30 tis. Kč z toho 5 360,43 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy a ostatní pohledávky činí 71,87 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelnou pohledávku za xerokopie a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. 17. Zásoby: Stav zásob k : Stav zásob k : 0 Kč 0 Kč 18. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem: 137 tis. Kč z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0 tis. Kč 19. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2009, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2009 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

8 8 1. Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedená ve dnech byl zjištěn přeplatek na dávkách nemocenského pojištění ve výši 302 Kč. Úhrada byla provedena v souladu s Platebním výměrem č.: 28/91/09 ze dne Úřad práce hl. m. Prahy pobočka v Praze 2. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v termínu od do Kontrola byla zaměřena na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele v roce V roce 2006 nesplnila NLK povinný podíl o 0,41 osob. Vypočtená výše odvodu do státního rozpočtu za rok 2006 na základě provedené kontroly činila částku Kč. Tato částka byla odvedena na základě Rozhodnutí č.j.: OPaK2/K32/09-6 ze dne Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 20. Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): NLK nedělala žádné bezúplatné převody majetku v roce Vývoj nákladovosti OSS v letech v tis. Kč a b neinvestiční výdaje výdaje na investice přepočtený počet zaměstnanců nákladovost na 1 zaměstnance (ř.01/ř.03) Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů ( a z kterých ) přínos jejich realizace V roce 2009 v NLK nebyly přímo financovány žádné projekty vědy a výzkumu. Program VZ INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje ( ) 1. rok řešení: Seznam projektů INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde je NLK spoluřešitelem, nebo na základě prohlášení spolupracuje na řešení a využívání výsledku projektu:

9 9 VZ09022 Kontinuita licencí na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd (Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i). VZ09022 Informační zdroje pro efektivní výzkumu v medicíně a psychologii v ČR (Univerzita Karlova v Praze) - databáze Embase, Medline. VZ09003 EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (Národní technická knihovna) - konsorciální licence Wiley-Interscience, Scopus. VZ09006 Národní knihovna ČR-zabezpečení EIZ pro výzkum, vývoj a inovace (Národní knihovna ČR). Databáze EIFL-Direct (EBSCO). VZ09009 ISI Web of Knowledge- vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports (Knihovna Akademie věd ČR,v.v.i.). Účastí na těchto projektech jsou pro uživatele NLK přístupné informační zdroje, jejichž nákup vyžaduje investice v miliónech korun, a které by nebyly bez finanční podpory MŠMT pro NLK dostupné. 23. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování V roce 2009 NLK neprováděla žádné nové investiční akce. Dokončila investiční akci z roku 2008 NLK Praha obnova nízkonapěťových rozvodů v budově NLK v Sokolské ulici 54, evidenční číslo akce V roce 2008 byla provedena instalace první etapy prací dle schváleného harmonogramu v souladu se smlouvou. Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla Kč a na rok 2009 činil převod finančních prostředků 324 tis. Kč. 24. dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány NLK neposkytuje žádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 25. přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu NLK neobdržela v roce 2009 žádné prostředky na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.

10 10 g) spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na konferencích EAHIL. Ředitelka NLK je od členkou Výkonného výboru (Executive Boardu) European Association for Health Information and Libraries Association (EAHIL). Zúčastnila se jednání výboru v únoru 2009 v Milánu a v červnu Dublinu v Irsku (workshop EAHIL). Personální členství v EAHIL (European association for Health Information and Libraries) je bezplatné. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru Workshopu EAHIL, který se konal v červnu 2009 v Dublinu, Irsko. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru mezinárodní konference Infórum 2009 konané v květnu 2009 v Praze. Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). h) zahraniční cesty pracovníků Národní lékařské knihovny v roce 2009 Činnost zdravotnických knihoven a informačních institucí včetně NLK je ovlivněna prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na měnící se požadavky uživatelů, jako jsou např. nové internetové služby - RSS kanály, blogy, uživatelské profily, wiki. Zdravotnické knihovny se musí snažit rozšířit své základní funkce, měly by klást důraz na celoživotní vzdělávání, vytvářet a zpřístupňovat digitální fondy, poskytovat nové služby typu hybridních knihoven (propojení tradičních služeb a elektronických informačních zdrojů), vytvářet příjemné a atraktivní prostředí pro studium i pro strávení volného času, posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi v národním i mezinárodním měřítku, zajistit vysokou kvalifikaci a profesionalitu vlastních pracovníků. Prezentace na zahraničních konferencích v roce 2009 se týkaly výše uvedených témat. Účast pracovníků NLK na těchto setkáních umožňuje sledování nových trendů a následně jejich aplikaci v práci NLK. Přínosem konferencí bylo také setkání pracovníků se zahraničními kolegy (EAHIL) a konzultace konkrétních témat pro spolupráci. Práce ředitelky NLK v akreditační komisi EAHIL pro zdravotnické knihovníky umožní v praxi realizovat tuto akreditaci v souladu se systémem Certidoc, který funguje již v několika evropských zemích. A. EAHIL Board, , Miláno, Itálie PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Dne se zúčastnila ředitelka NLK jednání Výkonného výboru (Executive Board) European Association of Health Information and Libraries (EAHIL), jehož je členkou od roku Jednání řídila prezidentka EAHIL Suzanne Bakker. (dále byli přítomni: Arne Jacobsson, Sally Wood Lamont, Helena Bouzková, Manuela Colombi, Meile Kretavicine, Pirjo Rajakiilio, Benoit Thirion, Lotta Haglund a Ivana Truccollo)

11 11 Program jednání: 1. Zpráva prezidentky Suzanne Bakker (Holandsko). 2. Zhodnocení setkání členů Boardu a Councilu, která se konala v červnu 2008 v Helsinkách ve Finsku. 3. Zpráva pokladníka (Manuela Colombi, Itálie). 4. Zpráva supervizora sekretariátu EAHIL (Suzanne Bakker Holandsko). Report. 5. Zpráva editora JEAHIL (Sally Wood Lamont Rumunsko). 6. EAHIL databáze problematika tvorby a sídla, oprava údajů online. 7. EAHIL akreditace - Helena Bouzková členky pracovní skupiny k certifikaci lékařských knihovníků se sešly Suzanne Bakker, Francois Pasleu, Helena Bouzkova, Iona Robu. 8. EAHIL volby nominace. 9. EAHIL Statut: odsouhlasení textu změn. 10. Standardizovaný formulář pro přijímání podkladů pro konání konferencí. 11. EAHIL konference a workshopy: zprávy a diskuse: 2009 Workshop Dublinu odsouhlaseno Lisabon, Portugalsko Istanbul, Turecko Belgie. 12. EAHIL stipendium výběr nominovaných členů EAHIL na konferenci v Dublinu. posunutí termínu do 5.3., bude řešeno elektronicky. 13. Ceny EAHIL 2009 a 2010 odsouhlasení osob. 14. Ostatní. Podklady k jednání byly s předstihem zaslány všem členům EAHIL Board, podrobná zpráva byla publikována v časopise JEAHIL v dubnu B. Sympozium INFOS 2009 Stará Lesná, Slovensko Mgr. O. Horsák, Mgr. Filip Kříž, Mgr. Lenka Maixnerová Odborná témata: 1. Informatizace společnosti a paměťové instituce 2. Rozvoj paměťových a fondových institucí, informační podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 3. Elektronické informační zdroje a služby trendy a inovace 4. Web změny v komunikaci a službách paměťových institucí 5. Nové informační technologie ve veřejných knihovnách NLK byla prezentována 1 posterem: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková. Spolupráce Národní lékařské knihovny s vydavateli a autory v oblasti zpracování, archivace a zpřístupnění vědeckých lékařských informací

12 12 C. EAHIL Workshop 2009 European Association for Health Information and Libraries Dublin Castle, Dublin, Ireland Místo Termín Téma akce Jména účastníků Popis účasti Working with others : Explore, Engage, Extend! Způsoby kooperace a spolupráce informačních profesionálů, zvyšování odbornosti a získávání nových znalostí z oblastí a oborů přesahující lékařské knihovnictví Mgr. Lenka Maixnerová, Mgr. Ondřej Horsák, Mgr. Filip Kříž, PhDr. Helena Bouzková V průběhu akce byl prezentován poster: How to get valuable content for your digital archive? Establishing collaborations and partnerships with researchers and publishers Autoři: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Účast na školeních a vzdělávacích akcích: Empowerment workshop: Ronald Van Dieen - How to give an effective presentation Continuing education: Julie Glanville & Carol Lefebre Identifying and evaluating search filters V průběhu akce byly vyslechnuty následující příspěvky: Collaboration and Cooperation: Irish Healthcare Libraries Beatrice Doran, Royal College of Surgeons (Ireland) Technologising the higher education teaching & learning space; Red pill or Blue? Conor Galvin, University College Dublin (Ireland) Ireland EBM core competencies in medical education: current progress and speculations. Tom Fahey, Royal College of Surgeons (Ireland) Assessment of the quality of Mighealthnet and other medical wikis using Health Summit Working Group Quality Criteria Eva Dobrowska-Schlebusch, Barbara Niedźwiedzka (Poland) Prezentovaná studie ukazuje důležitost hodnocení medicínských informačních zdrojů typu WIKI, na příkladu použití kritérií kvality HSWG. Obsahová kvalita těchto zdrojů je nízká chybí uvedení zdrojů, autorů, odpovědnosti, metodika hodnocení příspěvků (peer-review process); nezbytná je aktualizace a úplnost shromažďovaných informací. HSWG kritéria jsou nedostatečná pro Web 2.0 zdroje založené na otevřenosti a spolupráci otázkou zůstává, jak kontrolovat a zajistit kvalitu zdrojů v tomto dynamickém prostředí. Second Life as a tool for professional collaboration. Marshall Dozier, Fiona Brown (United Kingdom)

13 13 Příspěvek se zabývá možnostmi a efektivity využívání online virtuálního prostředí Second Life pro potřeby výuky, spolupráce a výměny znalostí a zkušeností. Podstatnou bariérou je komplexnost tohoto systému zprovoznění lokace a uživatelského účtu je časově náročné nicméně v praxi je SL často využíván pro potřeby školení a výuky. SUBLIMA - an open-source software for creation and maintenance of topic-driven portals. Anette Munthe (Norway) Představení Open Source software pro tematicky orientované portály, v současnosti vyvíjen společností Computas (www.computas.com). Stepping across three legged stools: using a web based public health library to support research translation. Kevin Balanda, Institute of Public Health in Ireland Imagine... The world without journals. Witold Kozakiewicz (Poland) Prezentace změn vzhledu a funkcí online verzí tištěných časopisů směrem k e-only zdrojům. XML formáty, nevýhody PDF náhrada PDFXML, Open Document Format. Funkce: stažení citací, RSS, tagování, odesílání článků em, sdílení, social bookmarking, více verzí a aktualizace článků/obsahu, navigace bez tradiční struktury rok-ročník-číslo-stránkačlánek. Inovativní přístup - ArXiv on Facebook. Polemizuje s tradičními přístupy (bibliometrie, peer-review proces) založenými na tištěných časopisech. Using Web 2.0 to Cultivate Information Literacy via Construction of Personal Learning Environments within a Medical Ethics Course Sarah Whittaker, Joanne Dunham (United Kingdom) Použitím Web 2.0 vyhledávacích nástrojů (Google Custom search engine) zvyšují zájem a viditelnost vědeckých informací a zdrojů poskytovaných univerzitní knihovnou pro studenty. Access to health information on the Internet: can social bookmarking systems replace expert gateways? Valérie Durieux (Belgium) Autoři provedli srovnávací analýzu profesionálního věcného popisu e- zdrojů portálu CISMeF (www.cismef.org) s uživatelským popisem odkazů systému Delicious. Použili mash-up aplikaci Yahoo Pipes pro porovnání dat. Zjistili, že je malý překryv používaných termínů/klíčových slov, uživatelé Delicious používají spíše obecnější pojmy a populární zdroje, CISMeF se orientuje na specializované zdroje a jde více do hloubky. Oba systémy se tedy spíše doplňují a Delicious lze využít jako doplňkový přístupový bod ke zdrojům zpracovaným v CISMeF portálu. Web 2.0 as a tool for improving communication among international

14 14 MeSH translators. Maurella Della Seta (Italy) International Partnership and Collaboration in a Multilanguage Translation Effort. Jacque-Lynne Schulman (United States) A National Document Supply Co-operative Among Healthcare Libraries in Ireland. Muriel Haire (Ireland) Zajímavé postery: Online collaboration tools enabling efficient conference marketing and smooth teamworking. Katja Hilska-Keinänen, Jaana Isojärvi, Katri Larmo, Tuulevi Ovaska (Finland) Exploring and extending Information literacy support with Nursing and Midwifery students. Susan Boyle, Ireland Remote training tools the wonder of Web 2.0, or just a chance to get in a tangle? How new technologies are being used to support training in online information resources. Sam Martin, Olwen Beaven (Uniter Kingdom) Information networking at the Claudius Regaud Institute (ICR) medical library, one of the 20 French comprehensive cancer centers. Catherine Delamaire, Clarys Lheureux (France) Discovering students needs: usability and focus group study of library website redesign project. Anamarija Rozic, Darko Majcenovic, Bozislava Oberc (Slovenia) From Clinical Question to Search Strategy: the role of the information scientist. L. Bakhshi (United Kingdom) Wiki as knowledge database for users in a medical university library. Justyna Seiffert (Poland) Exkurze do knihoven: National Library of Ireland a Chester Beatty Library Program H. Bouzkové: 1.6. jednání Executive Boardu EAHIL (Výkonný výbor)jehož jsem členkou, předání skleněných plaket - cen EAHILu, které byly vyrobeny ve sklárnách ČR, informace o pokračování jednání skupiny k akreditacím evropských lékařských knihoven, 3.6. jednání specializované skupiny pro Public Health, jednání Councilu, zahájení workshopu, vyvěšení posterů, program workshopu, posterová sekce, odpoledne exkurze do knihoven, 6.6. jednání General Assembly projednávání problematiky akreditace evropských lékařských knihoven, závěr konference.

15 15 i) údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce V roce 2009 NLK nepřevedla žádné prostředky do rezervního fondu ani žádné prostředky z minulých let nevyužila. j) přehled hospodářských činností a jiných činností NLK nemá hospodářskou činnost. k) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2009 informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních zdrojů poskytovala v roce 2009 veřejné knihovnické a informační služby především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. zdraví pro všechny do 21. století zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních služeb v oblasti medicíny a příbuzných oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím veřejné knihovnické služby ve zdravotnictvím, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, Národní knihovna, Národní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. Spolupracovala např. se Národní technickou knihovnou při poskytování služby dokument delivery service (DDS) v systému Virtuální polytechnické knihovny. Pomocí moderních prostředků výpočetní a komunikační techniky knihovnický portál MEDVIK, software HAN a Serial Solutions (modul AMS) byl zabezpečen lokální i vzdálený přístup uživatele, který mu umožňuje využívání informačních zdrojů z oboru medicíny. Systém umožňuje i kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb v ČR i do zahraničí. Portál MEDVIK umožňoval ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních služeb a poskytuje zdravotnické informace a služby 24 denně 7 dní v týdnu po celý rok. Technické a funkční řešení portálu je v souladu se standardy přístupnosti a doporučeními W3C. Portál tvořen jednotným WWW rozhraním, které umožní uživatelům prohledávat různé informační zdroje - databáze a katalogy NLK, katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické databáze, internetové zdroje a využívat návazné služby. Portál MEDVIK je orientován na dvě základní skupiny uživatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu MEDVIK poskytnou uživateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i elektronické podobě. Využití autentifikačního nástroje HAN umožňuje všem autorizovaným uživatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. Pro institucionální

16 16 uživatele umožňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních služeb, služby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní obory. Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK tvorba národní lékařské bibliografie BMČ, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, publikační činnost a další. Oddělení vědeckých informací NLK zajišťovalo akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a zpřístupnění pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a další odbornou veřejnost. Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea, které je oddělením NLK. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími, zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). Pro zdravotnické knihovny ČR, které projevily zájem, byl realizován Projekt Nákup skupinové licence produktů firem OVID a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR. Na základě dotazníkové akce, kterou bylo osloveno 110 pracovišť sítě VISZ v lednu 2009, byl vyjádřen zájem zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných produktů elektronických informačních zdrojů OVID a ProQuest Medical Library. l) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Průběžně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích ( Medsoft 2009, EAHIL workshop 2009) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je a od roku 2009 je vydáván pouze v elektronické verzi. m) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Podle citovaného zákona nebyly podány do NLK žádné žádosti o informace a nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání proti rozhodnutí a nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace. Také nebyly vyřizovány žádné stížnosti vztahující se k uplatňování tohoto zákona. V Praze dne PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Ing. Kateřina Žďárská vedoucí ekonomického oddělení NLK

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T K 2 0 0 5 Ú V O D............................................................................5 T V O R B A F O N D Ů................................................................7

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet konečný

Více

Roční zpráva za rok 2005

Roční zpráva za rok 2005 Národohospodářský ústav AV ČR Roční zpráva za rok 2005 Název pracoviště Národohospodářský ústav AV ČR Adresa jeho sídla Politických vězňů 936/7, Praha 1, 111 01 IČ: 67985998 Tel.: 224 005 123, 224 005

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP Výroční zpráva za rok 2013 1 Olomouc, duben 2014 Zpráva o činnosti Knihovny UP 2013 Knihovna Univerzity Palackého (dále KUP) je centrální knihovnou Univerzity

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více