NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54"

Transkript

1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2009

2 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, IČ: Telefonní a faxové spojení: tel: , fax: Adresa elektronické pošty: Webové stránky: Otevírací hodiny: Pracoviště - výpůjční protokoly Adresa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Čítárna časopisů tel Sokolská 31 Praha 2 1.patro Výpůjční protokol - svázané časopisy, od r (sign. A) a 1997 (sign. B)+ vyzvedávání kopií z časopisů do r (včetně) tel Sokolská 31 Praha 2 2. patro Výpůjční protokol knihy (od roku 1985) tel Sokolská 54 Praha Rešeršní oddělení tel Sokolská 54 Praha Výpůjční protokol - časopisy od r (sign.a) od r (sign. B) tel Revmatologický ústav Na Slupi 4 Praha a a a a Knihovna OVI MZ ČR tel Palackého nám. 4 Praha b) způsob zřízení: zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j /2001 ze dne název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

3 3 c) organizační struktura k Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení automatizace Oddělení doplňování fondů Oddělení služeb čtenářům Oddělení ochrany a revize fondů Oddělení bibliografie a katalogizace Řešeršní oddělení Publikační oddělení Oddělení vědeckých informací při MZ ČR Zdravotnické muzeum Ekonomické oddělení Oddělení technicko provozní

4 4 d) základní personální údaje zpracované do tabulek dle přílohy č.1 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Celkový údaj o průměrných platech k Celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 Počet osob nástupy 4 odchody 7 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem jazykové znalosti zaměstnanců V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky. e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku, pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které byli věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě

5 5 odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Celková hodnota majetku: tis. Kč Národní lékařská knihovna jako organizační složka státu majetek neodepisuje. Národní lékařská knihovna nemá žádná věcná břemena na svém majetku. Celková výše na pohledávkových účtech činí tis. Kč z toho tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 72 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. Celková výše závazků ke byla 91 tis. Kč. Důvodem neuhrazení faktur je obdržení po termínu možném k uskutečnění plateb v ČNB. f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č.2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou ke zprávě připojeny jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 323,10 z toho čerpací účet ,10 jiný čerpací inv.účet (908) Objem neinvestičních výdajů 48824, , ,99 99,83 z toho mzdové prostředky 21154, , , pojistné a příděl do FKSP 7612, , , náhrady mezd za nemoc 0 64,00 60,65 94,77 neinv.výdaje ISPROFIN Objem příjmů celkem 1400, ,00 935,86 66,85 z toho třída 4 86,50 pol ,50 pol ,00

6 6 2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 323 z toho: použití rezervního fondu: 0 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 128 z toho: použití rezervního fondu: 60 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Použité účetní metody (podle 7 odst.3 až 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Použité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních směrnicích. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách dle interní směrnice 6. Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Veškeré inventarizace provedené v roce 2009 v NLK byly bez závad 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: Nejsou 8. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): Nejsou 9. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin. mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: Nebyly přiděleny. 10. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK obdržela jako dar kopírku Canon GP 405 v hodnotě Kč. 11. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: NLK žádný dar neobdržela.

7 7 12. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: 91,3 tis. Kč Důvod neproplacení: Celkově bylo k neproplaceno 91,3 tis. Kč, jednalo se o faktury doručené po možném termínu splatnosti určeném ČNB. 13. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Kč Důvod: 14. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 16. Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Celková výše na pohledávkových účtech činí 5 432,30 tis. Kč z toho 5 360,43 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy a ostatní pohledávky činí 71,87 tis. Kč jedná se převážně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2009: 76 Kč jednalo se o nevymožitelnou pohledávku za xerokopie a odpis byl proveden na základě rozhodnutí inventarizační komise NLK. 17. Zásoby: Stav zásob k : Stav zásob k : 0 Kč 0 Kč 18. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem: 137 tis. Kč z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0 tis. Kč 19. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2009, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2009 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ.

8 8 1. Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, provedená ve dnech byl zjištěn přeplatek na dávkách nemocenského pojištění ve výši 302 Kč. Úhrada byla provedena v souladu s Platebním výměrem č.: 28/91/09 ze dne Úřad práce hl. m. Prahy pobočka v Praze 2. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v termínu od do Kontrola byla zaměřena na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele v roce V roce 2006 nesplnila NLK povinný podíl o 0,41 osob. Vypočtená výše odvodu do státního rozpočtu za rok 2006 na základě provedené kontroly činila částku Kč. Tato částka byla odvedena na základě Rozhodnutí č.j.: OPaK2/K32/09-6 ze dne Kontrola věcného plnění projektu v rámci programu VISK. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 20. Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): NLK nedělala žádné bezúplatné převody majetku v roce Vývoj nákladovosti OSS v letech v tis. Kč a b neinvestiční výdaje výdaje na investice přepočtený počet zaměstnanců nákladovost na 1 zaměstnance (ř.01/ř.03) Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů ( a z kterých ) přínos jejich realizace V roce 2009 v NLK nebyly přímo financovány žádné projekty vědy a výzkumu. Program VZ INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje ( ) 1. rok řešení: Seznam projektů INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde je NLK spoluřešitelem, nebo na základě prohlášení spolupracuje na řešení a využívání výsledku projektu:

9 9 VZ09022 Kontinuita licencí na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd (Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i). VZ09022 Informační zdroje pro efektivní výzkumu v medicíně a psychologii v ČR (Univerzita Karlova v Praze) - databáze Embase, Medline. VZ09003 EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (Národní technická knihovna) - konsorciální licence Wiley-Interscience, Scopus. VZ09006 Národní knihovna ČR-zabezpečení EIZ pro výzkum, vývoj a inovace (Národní knihovna ČR). Databáze EIFL-Direct (EBSCO). VZ09009 ISI Web of Knowledge- vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports (Knihovna Akademie věd ČR,v.v.i.). Účastí na těchto projektech jsou pro uživatele NLK přístupné informační zdroje, jejichž nákup vyžaduje investice v miliónech korun, a které by nebyly bez finanční podpory MŠMT pro NLK dostupné. 23. výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování V roce 2009 NLK neprováděla žádné nové investiční akce. Dokončila investiční akci z roku 2008 NLK Praha obnova nízkonapěťových rozvodů v budově NLK v Sokolské ulici 54, evidenční číslo akce V roce 2008 byla provedena instalace první etapy prací dle schváleného harmonogramu v souladu se smlouvou. Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla Kč a na rok 2009 činil převod finančních prostředků 324 tis. Kč. 24. dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány NLK neposkytuje žádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 25. přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu NLK neobdržela v roce 2009 žádné prostředky na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.

10 10 g) spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na konferencích EAHIL. Ředitelka NLK je od členkou Výkonného výboru (Executive Boardu) European Association for Health Information and Libraries Association (EAHIL). Zúčastnila se jednání výboru v únoru 2009 v Milánu a v červnu Dublinu v Irsku (workshop EAHIL). Personální členství v EAHIL (European association for Health Information and Libraries) je bezplatné. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru Workshopu EAHIL, který se konal v červnu 2009 v Dublinu, Irsko. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru mezinárodní konference Infórum 2009 konané v květnu 2009 v Praze. Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). h) zahraniční cesty pracovníků Národní lékařské knihovny v roce 2009 Činnost zdravotnických knihoven a informačních institucí včetně NLK je ovlivněna prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na měnící se požadavky uživatelů, jako jsou např. nové internetové služby - RSS kanály, blogy, uživatelské profily, wiki. Zdravotnické knihovny se musí snažit rozšířit své základní funkce, měly by klást důraz na celoživotní vzdělávání, vytvářet a zpřístupňovat digitální fondy, poskytovat nové služby typu hybridních knihoven (propojení tradičních služeb a elektronických informačních zdrojů), vytvářet příjemné a atraktivní prostředí pro studium i pro strávení volného času, posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi v národním i mezinárodním měřítku, zajistit vysokou kvalifikaci a profesionalitu vlastních pracovníků. Prezentace na zahraničních konferencích v roce 2009 se týkaly výše uvedených témat. Účast pracovníků NLK na těchto setkáních umožňuje sledování nových trendů a následně jejich aplikaci v práci NLK. Přínosem konferencí bylo také setkání pracovníků se zahraničními kolegy (EAHIL) a konzultace konkrétních témat pro spolupráci. Práce ředitelky NLK v akreditační komisi EAHIL pro zdravotnické knihovníky umožní v praxi realizovat tuto akreditaci v souladu se systémem Certidoc, který funguje již v několika evropských zemích. A. EAHIL Board, , Miláno, Itálie PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Dne se zúčastnila ředitelka NLK jednání Výkonného výboru (Executive Board) European Association of Health Information and Libraries (EAHIL), jehož je členkou od roku Jednání řídila prezidentka EAHIL Suzanne Bakker. (dále byli přítomni: Arne Jacobsson, Sally Wood Lamont, Helena Bouzková, Manuela Colombi, Meile Kretavicine, Pirjo Rajakiilio, Benoit Thirion, Lotta Haglund a Ivana Truccollo)

11 11 Program jednání: 1. Zpráva prezidentky Suzanne Bakker (Holandsko). 2. Zhodnocení setkání členů Boardu a Councilu, která se konala v červnu 2008 v Helsinkách ve Finsku. 3. Zpráva pokladníka (Manuela Colombi, Itálie). 4. Zpráva supervizora sekretariátu EAHIL (Suzanne Bakker Holandsko). Report. 5. Zpráva editora JEAHIL (Sally Wood Lamont Rumunsko). 6. EAHIL databáze problematika tvorby a sídla, oprava údajů online. 7. EAHIL akreditace - Helena Bouzková členky pracovní skupiny k certifikaci lékařských knihovníků se sešly Suzanne Bakker, Francois Pasleu, Helena Bouzkova, Iona Robu. 8. EAHIL volby nominace. 9. EAHIL Statut: odsouhlasení textu změn. 10. Standardizovaný formulář pro přijímání podkladů pro konání konferencí. 11. EAHIL konference a workshopy: zprávy a diskuse: 2009 Workshop Dublinu odsouhlaseno Lisabon, Portugalsko Istanbul, Turecko Belgie. 12. EAHIL stipendium výběr nominovaných členů EAHIL na konferenci v Dublinu. posunutí termínu do 5.3., bude řešeno elektronicky. 13. Ceny EAHIL 2009 a 2010 odsouhlasení osob. 14. Ostatní. Podklady k jednání byly s předstihem zaslány všem členům EAHIL Board, podrobná zpráva byla publikována v časopise JEAHIL v dubnu B. Sympozium INFOS 2009 Stará Lesná, Slovensko Mgr. O. Horsák, Mgr. Filip Kříž, Mgr. Lenka Maixnerová Odborná témata: 1. Informatizace společnosti a paměťové instituce 2. Rozvoj paměťových a fondových institucí, informační podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 3. Elektronické informační zdroje a služby trendy a inovace 4. Web změny v komunikaci a službách paměťových institucí 5. Nové informační technologie ve veřejných knihovnách NLK byla prezentována 1 posterem: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková. Spolupráce Národní lékařské knihovny s vydavateli a autory v oblasti zpracování, archivace a zpřístupnění vědeckých lékařských informací

12 12 C. EAHIL Workshop 2009 European Association for Health Information and Libraries Dublin Castle, Dublin, Ireland Místo Termín Téma akce Jména účastníků Popis účasti Working with others : Explore, Engage, Extend! Způsoby kooperace a spolupráce informačních profesionálů, zvyšování odbornosti a získávání nových znalostí z oblastí a oborů přesahující lékařské knihovnictví Mgr. Lenka Maixnerová, Mgr. Ondřej Horsák, Mgr. Filip Kříž, PhDr. Helena Bouzková V průběhu akce byl prezentován poster: How to get valuable content for your digital archive? Establishing collaborations and partnerships with researchers and publishers Autoři: Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Účast na školeních a vzdělávacích akcích: Empowerment workshop: Ronald Van Dieen - How to give an effective presentation Continuing education: Julie Glanville & Carol Lefebre Identifying and evaluating search filters V průběhu akce byly vyslechnuty následující příspěvky: Collaboration and Cooperation: Irish Healthcare Libraries Beatrice Doran, Royal College of Surgeons (Ireland) Technologising the higher education teaching & learning space; Red pill or Blue? Conor Galvin, University College Dublin (Ireland) Ireland EBM core competencies in medical education: current progress and speculations. Tom Fahey, Royal College of Surgeons (Ireland) Assessment of the quality of Mighealthnet and other medical wikis using Health Summit Working Group Quality Criteria Eva Dobrowska-Schlebusch, Barbara Niedźwiedzka (Poland) Prezentovaná studie ukazuje důležitost hodnocení medicínských informačních zdrojů typu WIKI, na příkladu použití kritérií kvality HSWG. Obsahová kvalita těchto zdrojů je nízká chybí uvedení zdrojů, autorů, odpovědnosti, metodika hodnocení příspěvků (peer-review process); nezbytná je aktualizace a úplnost shromažďovaných informací. HSWG kritéria jsou nedostatečná pro Web 2.0 zdroje založené na otevřenosti a spolupráci otázkou zůstává, jak kontrolovat a zajistit kvalitu zdrojů v tomto dynamickém prostředí. Second Life as a tool for professional collaboration. Marshall Dozier, Fiona Brown (United Kingdom)

13 13 Příspěvek se zabývá možnostmi a efektivity využívání online virtuálního prostředí Second Life pro potřeby výuky, spolupráce a výměny znalostí a zkušeností. Podstatnou bariérou je komplexnost tohoto systému zprovoznění lokace a uživatelského účtu je časově náročné nicméně v praxi je SL často využíván pro potřeby školení a výuky. SUBLIMA - an open-source software for creation and maintenance of topic-driven portals. Anette Munthe (Norway) Představení Open Source software pro tematicky orientované portály, v současnosti vyvíjen společností Computas (www.computas.com). Stepping across three legged stools: using a web based public health library to support research translation. Kevin Balanda, Institute of Public Health in Ireland Imagine... The world without journals. Witold Kozakiewicz (Poland) Prezentace změn vzhledu a funkcí online verzí tištěných časopisů směrem k e-only zdrojům. XML formáty, nevýhody PDF náhrada PDFXML, Open Document Format. Funkce: stažení citací, RSS, tagování, odesílání článků em, sdílení, social bookmarking, více verzí a aktualizace článků/obsahu, navigace bez tradiční struktury rok-ročník-číslo-stránkačlánek. Inovativní přístup - ArXiv on Facebook. Polemizuje s tradičními přístupy (bibliometrie, peer-review proces) založenými na tištěných časopisech. Using Web 2.0 to Cultivate Information Literacy via Construction of Personal Learning Environments within a Medical Ethics Course Sarah Whittaker, Joanne Dunham (United Kingdom) Použitím Web 2.0 vyhledávacích nástrojů (Google Custom search engine) zvyšují zájem a viditelnost vědeckých informací a zdrojů poskytovaných univerzitní knihovnou pro studenty. Access to health information on the Internet: can social bookmarking systems replace expert gateways? Valérie Durieux (Belgium) Autoři provedli srovnávací analýzu profesionálního věcného popisu e- zdrojů portálu CISMeF (www.cismef.org) s uživatelským popisem odkazů systému Delicious. Použili mash-up aplikaci Yahoo Pipes pro porovnání dat. Zjistili, že je malý překryv používaných termínů/klíčových slov, uživatelé Delicious používají spíše obecnější pojmy a populární zdroje, CISMeF se orientuje na specializované zdroje a jde více do hloubky. Oba systémy se tedy spíše doplňují a Delicious lze využít jako doplňkový přístupový bod ke zdrojům zpracovaným v CISMeF portálu. Web 2.0 as a tool for improving communication among international

14 14 MeSH translators. Maurella Della Seta (Italy) International Partnership and Collaboration in a Multilanguage Translation Effort. Jacque-Lynne Schulman (United States) A National Document Supply Co-operative Among Healthcare Libraries in Ireland. Muriel Haire (Ireland) Zajímavé postery: Online collaboration tools enabling efficient conference marketing and smooth teamworking. Katja Hilska-Keinänen, Jaana Isojärvi, Katri Larmo, Tuulevi Ovaska (Finland) Exploring and extending Information literacy support with Nursing and Midwifery students. Susan Boyle, Ireland Remote training tools the wonder of Web 2.0, or just a chance to get in a tangle? How new technologies are being used to support training in online information resources. Sam Martin, Olwen Beaven (Uniter Kingdom) Information networking at the Claudius Regaud Institute (ICR) medical library, one of the 20 French comprehensive cancer centers. Catherine Delamaire, Clarys Lheureux (France) Discovering students needs: usability and focus group study of library website redesign project. Anamarija Rozic, Darko Majcenovic, Bozislava Oberc (Slovenia) From Clinical Question to Search Strategy: the role of the information scientist. L. Bakhshi (United Kingdom) Wiki as knowledge database for users in a medical university library. Justyna Seiffert (Poland) Exkurze do knihoven: National Library of Ireland a Chester Beatty Library Program H. Bouzkové: 1.6. jednání Executive Boardu EAHIL (Výkonný výbor)jehož jsem členkou, předání skleněných plaket - cen EAHILu, které byly vyrobeny ve sklárnách ČR, informace o pokračování jednání skupiny k akreditacím evropských lékařských knihoven, 3.6. jednání specializované skupiny pro Public Health, jednání Councilu, zahájení workshopu, vyvěšení posterů, program workshopu, posterová sekce, odpoledne exkurze do knihoven, 6.6. jednání General Assembly projednávání problematiky akreditace evropských lékařských knihoven, závěr konference.

15 15 i) údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce V roce 2009 NLK nepřevedla žádné prostředky do rezervního fondu ani žádné prostředky z minulých let nevyužila. j) přehled hospodářských činností a jiných činností NLK nemá hospodářskou činnost. k) údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2009 informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních zdrojů poskytovala v roce 2009 veřejné knihovnické a informační služby především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. zdraví pro všechny do 21. století zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních služeb v oblasti medicíny a příbuzných oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím veřejné knihovnické služby ve zdravotnictvím, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, Národní knihovna, Národní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. Spolupracovala např. se Národní technickou knihovnou při poskytování služby dokument delivery service (DDS) v systému Virtuální polytechnické knihovny. Pomocí moderních prostředků výpočetní a komunikační techniky knihovnický portál MEDVIK, software HAN a Serial Solutions (modul AMS) byl zabezpečen lokální i vzdálený přístup uživatele, který mu umožňuje využívání informačních zdrojů z oboru medicíny. Systém umožňuje i kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb v ČR i do zahraničí. Portál MEDVIK umožňoval ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních služeb a poskytuje zdravotnické informace a služby 24 denně 7 dní v týdnu po celý rok. Technické a funkční řešení portálu je v souladu se standardy přístupnosti a doporučeními W3C. Portál tvořen jednotným WWW rozhraním, které umožní uživatelům prohledávat různé informační zdroje - databáze a katalogy NLK, katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické databáze, internetové zdroje a využívat návazné služby. Portál MEDVIK je orientován na dvě základní skupiny uživatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu MEDVIK poskytnou uživateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i elektronické podobě. Využití autentifikačního nástroje HAN umožňuje všem autorizovaným uživatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. Pro institucionální

16 16 uživatele umožňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních služeb, služby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní obory. Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK tvorba národní lékařské bibliografie BMČ, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, publikační činnost a další. Oddělení vědeckých informací NLK zajišťovalo akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a zpřístupnění pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a další odbornou veřejnost. Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea, které je oddělením NLK. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími, zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). Pro zdravotnické knihovny ČR, které projevily zájem, byl realizován Projekt Nákup skupinové licence produktů firem OVID a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR. Na základě dotazníkové akce, kterou bylo osloveno 110 pracovišť sítě VISZ v lednu 2009, byl vyjádřen zájem zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných produktů elektronických informačních zdrojů OVID a ProQuest Medical Library. l) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Průběžně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích ( Medsoft 2009, EAHIL workshop 2009) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je a od roku 2009 je vydáván pouze v elektronické verzi. m) informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Podle citovaného zákona nebyly podány do NLK žádné žádosti o informace a nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání proti rozhodnutí a nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace. Také nebyly vyřizovány žádné stížnosti vztahující se k uplatňování tohoto zákona. V Praze dne PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Ing. Kateřina Žďárská vedoucí ekonomického oddělení NLK

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2007 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet konečný

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Informační zdroje o zdraví a nemoci v Národní lékařské knihovně občana

Informační zdroje o zdraví a nemoci v Národní lékařské knihovně občana Informační zdroje o zdraví a nemoci v Národní lékařské knihovně pro občana Bouzková Helena, Lesenková Eva, Procházková Vladimíra 26.11.2014, Praha, SSLRPZ ČLS JEP Obsah péče o zdraví laická péče sebepéče

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009: 1. Použité účetní metody (podle 7 odst. 3 až 5 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění): Endokrinologický

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2008

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2008 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Šrobárova 48, Praha10, IČ: 75010330 Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2008 1. Použité účetní metody Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2011:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2011: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2011: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE

VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE 154 VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Petr Kocna, Eva Lesenková, Anotace Národní

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Poštovní adresa: Nejvyšší správní soud Moravské

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1. Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014:

Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1. Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Národní úložiště šedé literatury Otevřené repozitáře, 13. 5. 2015 Petra Pejšová a Hana Vyčítalová Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Přehled o projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008.

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008. Informace z kontrolní akce č. 09/25 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více