CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dobrovolnický program pro projekty Charity Šternberk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dobrovolnický program pro projekty Charity Šternberk"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dobrovolnický program pro projekty Charity Šternberk Zapletalová Vendula Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2015

2

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Vlastnoruční podpis

4

5 Poděkování: Tímto velmi děkuji vedoucí mé absolventské práce Ing. Ester Danihelkové, za cenné rady, ochotu a odborné vedení. Rovněţ děkuji Bc. et Bc. Zuzaně Knopfové, DiS. za spolupráci při zpracování projektové části. Také děkuji mé rodině a přátelŧm, kteří mi byli velkou oporou.

6

7 Obsah OBSAH... 7 ÚVOD... 8 TEORETICKÁ ČÁST PROFESIONALIZACE ORGANIZACE AKREDITACE DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŦ KONTAKTNÍ OSOBA VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE VÝHODY AKREDITOVANÝCH ORGANIZACÍ VÝHODY PRO DOBROVOLNÍKY V AKREDITOVANÉ ORGANIZACI POSTUP AKREDITACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU PRAVIDLA DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU PRÁCE S DOBROVOLNÍKY ZÍSKÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŦ VÝBĚR A VÝCVIK DOBROVOLNÍKŦ SUPERVIZE HODNOCENÍ A OCENĚNÍ ROZCHOD S DOBROVOLNÍKEM CHARITA ŠTERNBERK PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA POTŘEBNOSTI DOBROVOLNÍKŮ V CHARITĚ ŠTERNBERK SOUČASNÝ STAV DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI V CHARITĚ ŠTERNBERK ŢÁDOUCÍ STAV DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI V CHARITĚ ŠTERNBERK PROJEKT PRO SPUŠTĚNÍ DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU PRO PROJEKTY CHARITY ŠTERNBERK ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ ANOTACE... 41

8 Úvod Mezi společenskými vědci není jednotného názoru o definici dobrovolnictví. Obvykle je dobrovolnictví vysvětlováno jako pomoc jiným lidem, která je vykonávána ze svobodné vŧle a bez nároku na jakoukoli odměnu. Někdy mŧţe být za dobrovolnictví povaţována pomoc, která je vykonávána v neziskové organizaci a jindy nemusí být vyţadována formální organizovanost. Někdy se jako dobrovolnická činnost počítá pomoc příbuzným a jindy zase ne (Frič, Vávra, 2012, s. 27). V publikacích věnujících se dobrovolnictví se začalo rozlišovat mezi neformálním a formálním dobrovolnictvím. Neformální dobrovolnictví je podle Tošnera definováno jako neplacená pomoc lidem vykonávána ve prospěch sousedŧ, přátel, obce, přírody, apod. Kdeţto formální dobrovolnictví je neplacená organizovaná pomoc vykonávaná prostřednictvím organizací ve prospěch ostatních lidí a sluţeb (Tošner, 2014, s. 7). Opomenutí neformálního dobrovolnictví však znamená přehlíţení dobrovolné činnosti vykonávané méně vzdělanými lidmi. Podle zkušeností Jiřího Tošnera, je vzdělání lidí rozhodující v tom, zda se jedná o formální či neformální dobrovolnictví. Tošner uvádí, ţe formálnímu dobrovolnictví se věnují spíše lidé s vyšším vzděláním a neformálnímu dobrovolnictví lidé se vzděláním základním (2014, s. 6). V České republice byl pojem dobrovolnictví zakotven v zákoně č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ, který tuto činnost definuje jako pomoc lidem, která se netýká uspokojování vlastních zájmŧ, nebo jestliţe je pomoc vykonávána v rámci podnikatelské či jiné výdělečné činnosti, v pracovněprávním vztahu, sluţebním poměru anebo členském poměru (zákon 198/2002 Sb.). Po roce 1989 došlo k rozvoji neziskového sektoru, coţ bylo zpŧsobeno obnovou spolkŧ a sdruţení, které byly minulým reţim potlačeny. Vedle toho vznikaly nové neziskové organizace, které měly svou činnost postavenou převáţně na lidském nadšení a pomoci dobrovolníkŧ. Vzniklo tak mnoho kulturních, sportovních, dětských a mládeţnických organizací, mezi něţ patřily také organizace charitativní, sociální a zdravotní, jeţ poskytovaly pomoc lidem znevýhodněným, např. seniorŧm, příslušníkŧm národnostních menšin, tělesně či mentálně handicapovaným (Tošner, Sozanská, 2002, s ). Právě v oblasti sociální a zdravotní péče je trend profesionalizace v dobrovolnictví. Dobrovolnicí v těchto oblastech jsou manaţersky řízeni více neţ v kterékoli jiné oblasti jsou vybírání na základě pohovorŧ, školeni, koordinováni specialisty, smluvně vázáni, vysíláni dobrovolnickými centry. Současný manaţerský model dobrovolnictví dobře 8

9 koresponduje s formálně organizovanou a na profesionální bázi zaloţenou sociální prací (Frič, 2011, s. 8). Toto téma jsem zvolila na základě zakázky Charity Šternberk. Paní ředitelka s koordinátorkou dobrovolníkŧ mne poţádaly, zda bych vypracovala podklady pro spuštění dobrovolnického programu. Tento zájem ze strany charity se tak stal hlavním cílem mé práce, který zní Vytvořit podklady pro spuštění dobrovolnického programu. Téma je pro mne dŧleţité i z toho dŧvodu, ţe sama pŧsobím jako dobrovolník v programu BigBrother/BigSister. Metodou práce je projekt, který je podle Němce (2002, s. 11) definován jako cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Celá práce je pak rozdělena do dvou částí, teoretické, kde vysvětluji základní pojmy a praktické, která se zabývá samotným projektem. V této absolventské práci se zabývám profesionalizací dobrovolnictví. Balogová (2011, s. 16) uvádí, ţe dobrovolnické úsilí by získalo na větší váze a uznání vŧči cílovým skupinám, veřejným autoritám právě díky legitimizování a profesionalizací dobrovolnictví. V první části práce, tedy v teoretické části se zabývám základními pojmy, které s profesionalizací souvisí. Popisuji, co znamená akreditace, dobrovolnické centrum, koordinátor dobrovolníkŧ, kontaktní osoba, přijímající a vysílající organizace a nakonec jaké má výhody organizace i dobrovolník, jestliţe je dobrovolnický program akreditován. V závěru teoretické části popisuji Charitu Šternberk a sluţby, které poskytuje. Část textu, konkrétně popis sluţeb jsem pouţila ze své bakalářské práce. Druhá praktická část je zaměřena na projekt. Na začátku popisuji analýzu potřebnosti dobrovolníkŧ v Charitě Šternberk, protoţe jak píše Novák, neziskové organizace musí mít představu o svém poslání, cílech, ale také o skutečné potřebě dobrovolníkŧ. Dobrovolník totiţ není pouhý pomocník, který pracuje zadarmo, ale vyţaduje velkou péči ze strany organizace obvykle koordinátor (2008, s. 118). Na základě získaných informací dále pokračuji vytvořením podkladŧ pro spuštění dobrovolnického programu. Praktická část obsahuje ţádost a všechny její parametry, které jsou vyţadovány pro uznání akreditace. Teoretická část popisující základní pojmy týkající se profesionalizace neziskové organizace nepřináší nové poznatky o tématu, avšak bylo nezbytné tyto informace uvést z dŧvodu povahy tématu a hlavního cíle. 9

10 Teoretická část 1 Profesionalizace organizace Pojem profesionalizace je definován v akademickém slovníku cizích slov jako nabývání profesionálních znaků, vlastností, rysů (Petráčková, Kraus a kol., 1995, s. 621). Štovíčková Jantulová (2005, s. 132) uvádí, ţe proces profesionalizace v neziskových organizacích se projevuje vznikem nových pracovních míst nikoli nové profese. Jestliţe se zabýváme neziskovými organizacemi, je dŧleţité zmínit pojem profesionalismus, který popisuje Peychlová (dle Delattre a Ocler) jako profesionální chování, které je spojeno s manaţerskými dovednostmi, know-how v řízení činností, ale také se zvládnutím technik, postupŧ a etickým chováním (2013, s. 21). Aby v současné době byla dobrovolná pomoc účinná, je zapotřebí její efektivní a profesionální řízení. Jestliţe se tedy zabýváme profesionalizací práce s dobrovolníky, pak musíme dbát na nově vzniklý obor management dobrovolnictví (Tošner, 2014, s. 5) To znamená, ţe práci s dobrovolníky provází určité formální prvky, mezi něţ patří vstupní pohovor, vyţadování referencí, popis práce a uzavírání smluv, přičemţ se nesmí zapomínat na školení dobrovolníkŧ, přítomnost koordinátora dobrovolníkŧ a zprostředkování dobrovolníkŧ profesionálním dobrovolnickým centrem (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 146) - tento pojem je popsán níţe. Tošner (2003, s. 5) vysvětluje, proč je nutné trvat na profesionalitě dobrovolnictví. Podle něj je dobrovolník novým a cizím prvkem, který do organizace vstupuje, čímţ dochází k systémové změně v činnosti. Takováto změna nemusí být vţdy ţádoucí, tudíţ mŧţe zpočátku představovat jistou bariéru dobrovolnictví. Z tohoto dŧvodu je dŧleţitý výcvik koordinátorŧ a jejich styl řízení dobrovolníkŧ. To potvrzuje také Randusová (2010, s ), která tvrdí, ţe se zvyšováním profesionalizace roste také odbornost řízení neziskových organizací. Vzhledem k tomu, ţe na koordinátorovi dobrovolníkŧ stojí celá profesionalizace, Národní soustava kvalifikací vytvořila nové povolání Koordinátor dobrovolníkŧ, jeţ je vydefinováno v rámci projektu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy s názvem K 2. O přípravu profesního kompetenčního profilu koordinátora dobrovolníkŧ se zaslouţila společnost Trexima (Tošner, 2014, s. 5). V podkapitolách níţe uvádím základní pojmy, které souvisí s profesionalizací organizace, tykající se dobrovolnictví. 10

11 1.1 Akreditace Akreditace je udělována vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické sluţby Ministerstvem vnitra dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ. Tato akreditace má platnost čtyři roky a díky ní organizace mohou ţádat o státní dotace na činnosti vymezené týţ zákonem (dotace na pojištění dobrovolníkŧ a na část nákladŧ spojených s evidencí a přípravou dobrovolníkŧ a s výkonem dobrovolnické sluţby) (Odbor prevence kriminality, 2014). 1.2 Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum je pracoviště, jeţ poskytuje informace o dobrovolnictví, má zájem na podpoře dobrovolnictví ve svém regionu a podporuje spolupráci s neziskovými organizacemi (Tošner, 2003, s. 6). Tato centra se zaměřují na vlastní dobrovolnické programy, které zahrnují cílové skupiny jako např. preventivní programy pro děti a mládeţ, pro seniory a osoby s postiţením, apod. nebo se zaměřují na vzdělávací a školící aktivity. Dobrovolnická centra také podporují PR dobrovolnictví s cílem podpory dobrovolnictví v povědomí veřejnosti (Müllerová, 2011, s. 31). Hlavním posláním dobrovolnického centra je propagace dobrovolnictví a spolupráce s neziskovými organizacemi, přičemţ cílem je zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémŧ. Poslání je realizováno nejen díky spolupráci s neziskovými organizacemi, ale také díky spolupráci s masmédii, obcemi, samosprávami i státními orgány. V našich podmínkách jsou to obvykle nově vznikající pracoviště, poskytující informace a podporu dobrovolnictví ve svém regionu a podporující spolupráci s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémŧ komunity (Tošner, Sozanská, 2002, s ). 1.3 Koordinátor dobrovolníků Koordinátor dobrovolníkŧ je nezbytnou osobou v celém procesu řízení dobrovolníkŧ, která je zaměstnancem dobrovolnického centra. Náplní práce koordinátora je pečovat o dobrovolnictví v organizaci a to od úplného počátku, tedy výběru dobrovolníkŧ, přes jejich výcvik, vyhledávání činnosti pro dobrovolníky a zařazování do chodu organizace. Tímto však práce koordinátora nekončí. Mimo výše uvedené hlavní činnosti je jeho náplní práce s dobrovolníky také jejich hodnocení, 11

12 ocenění, vedení, dále vede administrativu (smlouvy, pojistné smlouvy, ), udrţuje kontakt s dobrovolnickým centrem, řeší případná nedorozumění a problémy, a další. V malé organizaci mŧţe tuto pozici vykonávat vedle hlavní profese vedoucí či výkonný zaměstnanec. Ani u pozice koordinátora bychom neměli opomíjet supervizi (Tošner, Sozanská, 2002, s ). 1.4 Kontaktní osoba Kontaktní osoba je oproti koordinátorovi zaměstnancem organizace přijímající. Tato osoba je nápomocna dobrovolníkŧm v situacích, které pro dobrovolníka v institucích poskytovatelŧ sociálních sluţeb mohou být obtíţné. Tuto pozici zastávají sociální pracovníci/pracovnice, vrchní sestry apod. K úkolŧm kontaktní osoby patří taktéţ prvotní seznámení dobrovolníka s organizací, tzn. seznámit jej s prostředím, představit dobrovolníky personálu, seznámit jej s bezpečnostními i jinými předpisy organizace a dále kontaktní osoba řeší problémy, mŧţe měnit dobrovolníkovu činnost a je vţdy nápomocen (ADRA, 2010, s. 5). 1.5 Vysílající organizace Vysílající organizací mŧţe být podle zákona o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ 4 veřejně prospěšná právnická osoba, která má sídlo v České republice: nadace, nadační fond, ústav, sociální druţstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, právnická osoba církve anebo náboţenské společnosti. Úkolem vysílající organizace je výběr, evidence a příprava dobrovolníkŧ pro výkon dobrovolnické sluţby. Tato organizace s dobrovolníky také uzavírá smlouvu, jestliţe má udělenou akreditaci (zákon 198/2002 Sb.). 1.6 Přijímající organizace Podle zákona o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ 4, mŧţe být přijímající organizací fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro kterou je dobrovolnická sluţba vykonávána. Je zpŧsobilá uzavírat smlouvy s vysílající organizací a taktéţ musí být zpŧsobilá dostát závazkŧm vyplývající ze smlouvy (zákon 198/2002 Sb.) ADRA vyjmenovává několik konkrétních přijímajících organizací, např. dětský domov, domov pro seniory, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy 12

13 sociální péče, apod. (ADRA, 2010, s. 4). Nutno zmínit taktéţ charity z dŧvodu povahy této práce, jeţ se zaměřuje na Charitu Šternberk. Je nutno si uvědomit vztah mezi přijímající a vysílající organizací. Ze zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ vyplývá, ţe vysílající organizace se zabývá managementem dobrovolnictví ve prospěch organizace přijímající, přičemţ zásadní prvky spolupráce s dobrovolníky vykonává vysílající organizace. Přijímající organizace dobrovolníky příjme jiţ připravené a zaškolené, přičemţ je povinna plnit závazky vyplývající ze smlouvy. 1.7 Výhody akreditovaných organizací Hlavní výhodou akreditované organizace je moţnost čerpat finance ze státních dotací, převáţně na pojištění dobrovolníkŧ, na část nákladŧ zahrnující evidenci dobrovolníkŧ, jejich přípravu i celý prŧběh a výkon dobrovolnické sluţby. Přijímající organizace pak mohou uplatnit hodnotu činnosti dobrovolníkŧ v rámci dofinancování vlastních nákladŧ na projekt, na který ţádají dotaci (Odbor prevence kriminality, 2014). Další výhodou je to, ţe akreditované organizace snáze vytvoří podmínky pro dobrovolnickou činnost nezaměstnaných osob evidovaných na úřadě práce, ale také mohou snáze získávat dobrovolníky, kteří upřednostňují právní ochranu a předem stanovená pravidla. Z toho vyplývá, ţe je akreditace určitou známkou kvality (Odbor prevence kriminality, 2014). 1.8 Výhody pro dobrovolníky v akreditované organizaci Nejvýznamnější výhodou dobrovolníka v akreditované organizaci je zaručené postavení, jeţ vyplývá ze smlouvy. Další neméně významnou výhodou je pojištění proti škodám na zdraví a na majetku. Jestliţe dobrovolníkova činnost přesáhne více jak 20 hodin/týden, mŧţe stát hradit pojistné veřejné zdravotní pojištění, ale taktéţ dŧchodové pojištění, jeţ je stanoveno z minimálního vyměřovacího základu. Dobrovolníkovi dále z akreditace vyplývá nárok na poskytnutí kvalitní přípravy, na poskytnutí pracovních prostředkŧ a ochranných pomŧcek. Vysílající organizace mŧţe dobrovolníkovi hradit výdaje za cestu, ubytování a stravu, přičemţ z povahy dobrovolnické sluţby je moţné udělit kapesné (Odbor prevence kriminality, 2014). 13

14 2 Postup akreditace dobrovolnického programu Aby mohla být akreditace udělena, je nutno, aby organizace splňovala podmínky, jeţ jsou stanovené zákonem 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ. Tyto podmínky jsou taktéţ dobře popsány v materiálech Ministerstva vnitra. V této kapitole uvádím náleţitosti, které jsou nezbytné pro udělení akreditace. Ţádost je moţno podat kdykoli během celého kalendářního roku. Poţádat o akreditaci mŧţe organizace, jejíţ dobrovolnická sluţba bude určena pro pomoc nezaměstnaným osobám, sociálně slabým osobám, zdravotně postiženým, seniorům, dále také příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase (zákon 198/2002 Sb.). Dále je moţno poţádat o akreditaci na dobrovolnickou sluţbu, jeţ je zaměřena na pomoc při katastrofách (přírodní, ekologické, humanitární), při ochraně ţivotního prostředí a péči o zachování kulturního dědictví a při pořádání charitativních akcí, jeţ jsou určeny osobám výše jmenovaným. Poslední skupinou, pro niţ je moţno ţádat akreditaci jsou organizace zabývající se rozvojovými programy a projekty mezinárodních organizací, institucí i mezinárodních nevládních organizací (zákon 198/2002 Sb.). Organizace je povinna předloţit ţádost, v rámci které bude posouzena její schopnost realizovat projekty/programy dobrovolnické sluţby. Posouzení probíhá s ohledem na kvalifikaci orgánŧ, zaměstnancŧ či členŧ. Dále je nutno doloţit finanční zpŧsobilost organizovat a provádět přípravu i samotnou dobrovolnickou sluţbu a další povinnosti, jeţ vyplývají ze zákona o dobrovolnické sluţbě. Zda byla ţádost schválena či ne, se organizace dozví na základě rozhodnutí vydané akreditační komisí (Pravidla pro udělování akreditace dobrovolnické sluţby). Spolu s ţádostí musí organizace popsat co nejkonkrétněji svŧj projekt nebo program, na základě kterého dobrovolníky vysílá, čímţ spolupracuje s organizací přijímající. Organizace mŧţe poţadovat akreditaci také na vysílání dobrovolníkŧ ve svŧj prospěch. V ţádostech pak musí být co nejkonkrétněji uvedena povaha dobrovolnické sluţby, předmět, místo a doba výkonu dobrovolnické sluţby, pracovní doba, popř. i doba odpočinku. Dále je nutno uvést zpŧsob, jak budou dobrovolníci připravováni na dobrovolnickou činnost a soupis předpokládaných dokumentŧ, které bude muset dobrovolník předloţit (např. výpis z rejstříkŧ trestŧ, zdravotní potvrzení, 14

15 potvrzení o očkování). Dŧleţité je taktéţ uvést zpŧsob zajištění pracovních a ochranných prostředkŧ, zpŧsob seznámení dobrovolníkŧ s moţnými riziky, dále zpŧsob stravování, ubytování, dopravy a podmínky, za kterých bude dobrovolníkovi vypláceno kapesné. Organizace si musí nachystat předběţný rozpočet, ve kterém stanoví předpokládané finanční výdaje spojené s přípravou, výběrem, evidencí a účastí dobrovolníka, ale taktéţ je nezbytné stanovit zpŧsob finančního krytí. Dalšími náleţitostmi ţádosti jsou: popis zpŧsobu vyrovnání závazkŧ dobrovolníka, jestliţe svou činnost předčasně ukončí, popis zpŧsobu evidence a vedení databáze dobrovolníkŧ. Nutnou náleţitostí je i popis plánu spolupráce s přijímajícími organizacemi a postup v případě zániku. Na závěr ţádosti přiloţí ţadatel vzory a finanční krytí pojištění (odpovědnost za škodu na majetku a zdraví, při zahraničním vyslání zdravotní pojištění, dŧchodové) podle druhu dobrovolnické sluţby (Pravidla pro udělování akreditace dobrovolnické sluţby). Ţádost se zasílá v písemné podobě, a to 1 originál poštou na adresu Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, Praha (nebo datovou schránkou Ministerstva vnitra) a 1 kopii em bez příloh na adresu: (Pravidla pro udělování akreditace dobrovolnické sluţby). V této kapitole jsem shrnula nejdŧleţitější náleţitosti, které Ministerstvo vnitra vyţaduje pro ţádost o akreditaci. Text je čerpán z dokumentu, který vydalo Ministerstvo vnitra pod názvem pravidla pro udělování akreditace dobrovolnické služby, který je rozdělen do několika článkŧ. 15

16 3 Pravidla dobrovolnického programu Ze zákona 198/2002 o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonŧ vyplývá hned několik pravidel, které taktéţ velmi čtivě popsala humanitární organizace ADRA ve svém materiálu ke školení dobrovolníkŧ. V textu pouţívám oba zdroje, z toho dŧvodu, ţe organizace ADRA rozpracovává některé body konkrétněji a dává určitým bodŧm i jistou spojitost. Např. evidence odpracovaných hodin se v zákoně neuvádí, avšak je to nezbytná součást práce s dobrovolníky, převáţně v případně nárokování pojistky, jak uvádím níţe. Smlouvy Smlouvy se liší podle toho, zda se jedná o krátkodobou dobrovolnickou sluţbu či o dlouhodobou a případně krátkodobou dobrovolnickou sluţbu, k jejímuţ výkonu je dobrovolník vyslán do zahraničí. Avšak vţdy musí smlouva obsahovat ustanovení o mlčenlivosti (zákon 198/2002 Sb.). Ve smlouvě pro krátkodobou dobrovolnickou sluţbu musí být uvedeno místo výkonu činnosti, předmět činnosti, doba výkonu, podle povahy dobrovolnické sluţby také poskytnutí pracovních prostředkŧ, a ochranných pracovních prostředkŧ dobrovolníkovi (zákon 198/2002 Sb.) Smlouva pro dlouhodobou dobrovolnickou sluţbu, popř. krátkodobou, k jejímuţ výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého bydliště, název a sídlo vysílající organizace a další ujednání o předloţení výpisu z evidence Rejstříku trestŧ, potvrzení o zdravotní zpŧsobilosti, popř. potvrzení o seznámení dobrovolníka s prevencí infekčních nemocí. Dále musí být ve smlouvě uvedeno místo výkonu činnosti, předmět činnosti a doba výkonu dobrovolnické sluţby v rámci určitého programu nebo projektu, zpŧsob stravování a ubytování dobrovolníka, závazek dobrovolníka vrátit část výdajŧ vynaloţených vysílající organizací, jestliţe předčasně ukončí výkon dobrovolnické sluţby. Podle povahy dobrovolnické sluţby je nutno ve smlouvě uvést další ujednání o náhradách výdajŧ spojených s nezbytnou přípravou, o náhradě nákladŧ spojených s cestou na místo pŧsobení v zahraničí a zpět, o kapesném ke krytí běţných výdajŧ, o poskytnutí pracovních prostředkŧ a osobních ochranných pracovních prostředkŧ. Ve smlouvě nesmí chybět rozsah pracovní doby, doba odpočinku, podmínky pro udělení dovolené a dŧvody, za kterých dobrovolník mŧţe předčasně ukončit výkon dobrovolnické sluţby (zákon 198/2002 Sb.). 16

17 Odstavec pátý 5 také říká, ţe při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy a při sjednání výše kapesného se použijí přiměřeně předpisy o cestovních nákladech (zákon 198/2002 Sb.) Uzavření smlouvy je významné k předcházení nedorozumění a konfliktŧ, jeţ mohou být dŧsledkem nedorozumění či stanovením nejasných podmínek spolupráce mezi dobrovolníkem a koordinátorem (Plamínek, 1996, s. 58). Pojištění dobrovolníka Nejedná se o pojištění zdravotní, ale o pojištění odpovědnostní, tedy podle 7 je vysílající organizace povinna uzavřít pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu na majetku či zdraví, kterou dobrovolník zpŧsobí během výkonu dobrovolnické sluţby nebo za škodu, která bude zpŧsobena dobrovolníkovi. Dobrovolník je odpovědný pouze za škodu, která je zpŧsobena úmyslně. V případě dlouhodobé dobrovolnické sluţby mŧţe dobrovolník podat přihlášku k účasti na dŧchodovém pojištění, přičemţ vysílající organizace je zavázána toto pojištění za dobrovolníka platit, jestliţe dobrovolnická sluţba přesahuje v prŧměru 20 hodin v kalendářním týdnu (zákon 198/2002 Sb.). Pojištění se sjednává na rodné číslo dobrovolníka a to pro případ úrazu dobrovolníka (během výkonu dobrovolnické sluţby), pro případ úrazu klienta, který se stane při výkonu dobrovolné činnosti, pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci). Pojistku nelze uplatnit v případě, kdy se poškodí či ztratí věci dobrovolníka. Aby mohla být pojistka vyřízena, je nutno, aby se dobrovolníci nechali personálem zapsat do knihy úrazŧ, z dŧvodu případné pozdější prokazatelnosti (ADRA, 2010, s. 13). Evidence odpracovaných hodin Evidence odpracovaných hodin je nezbytná proto, aby se v případě uplatňování pojistky mohlo prokázat, ţe dobrovolník v organizaci skutečně byl. Mimo to je tato evidence dŧleţitá pro vystavování potvrzení o časovém pŧsobení dobrovolníka, tedy jak dlouho se dobrovolník v organizaci pohybuje a kolik hodin odpracoval. Dobrovolníci musí zapsat do sešitu prezence dobrovolníkŧ svŧj příchod, kde uvedou datum, jméno, čas příchodu a odchodu a součet hodin (ADRA, 2010, s. 13). 17

18 4 Práce s dobrovolníky Tato kapitola obsahuje popis managementu dobrovolnictví. Tzn. celý proces práce s dobrovolníky - jak postupovat při získávání a výběru dobrovolníkŧ, ale taktéţ jak je vyškolit a následně hodnotit během výkonu dobrovolnické sluţby. Dŧleţité je popsat i význam supervize, která je neoddělitelnou součástí práce v pomáhajících profesích i dobrovolnictví v sociálních sluţbách. 4.1 Získávání dobrovolníků Během náboru nejde o přesvědčování lidí k něčemu, co dělat nechtějí, ale jde spíše o ukázání moţné cesty, ţe mohou dělat něco, co uţ dělat chtějí. V získávání dobrovolníkŧ jde o proces, během kterého si organizace identifikuje mnoţství potencionálních dobrovolníkŧ a poté z tohoto mnoţství odděluje ty, kteří nejvíce odpovídají potřebám organizace a zároveň vyčleňují ty, kteří těmto potřebám nevyhovují (McCurley, Lynch, 2000, s. 27). Získávání dobrovolníkŧ je moţné uskutečňovat během celého roku, avšak intenzivnější nábor je vhodné zařadit do období po letních prázdninách, tedy během září a října a poté po Vánocích, tedy během ledna a února. Je to s ohledem na to, ţe spousta dobrovolníkŧ jsou studenti ať uţ na střední škole či vysoké a tato období jsou spojena se začátkem roku či semestru, kdy studenti hledají nové aktivity. Neplatí to však jen pro studenty, ale i pro pracující osoby, pro které jsou velké letní prázdniny přelomovým obdobím, v rámci kterého lidé plánují a odjíţdějí na dovolené (Tošner, Sozanská, 2002, s. 77) Při náboru je nutno myslet na to, zda organizace potřebuje dobrovolníky pouze na jednorázovou akci (např. pomoc při veřejné sbírce) či na činnost krátkodobou či dlouhodobou. Pro jednorázové akce mŧţe organizace oslovit např. ředitele školy a poţádat jej o pomoc. O získání stálých dobrovolníkŧ jiţ musí mít organizace širší představu o tom, jak dobrovolníky osloví, získá, co budou dělat a jak s nimi bude spolupracovat, aby je udrţela motivované (Plamínek a kol., 1996, s. 55). Mezi nejčastější formy náboru podle Blaţekové (dle Tošner, Sozanská, 2002, 78) patří: leták/plakát/vývěska Prostřednictvím letákŧ a plakátŧ organizace mŧţe informovat veřejnost o tom, co a jak dělá a proč potřebuje dobrovolníky. Je to velmi častý avšak málo efektivní zpŧsob získávání dobrovolníkŧ. Je nutné tuto formu doplnit dalšími formami. 18

19 místní tisk/rozhlasové či televizní vysílání tato forma by měla být pro organizaci prioritní, protoţe právě díky médiím se informace dostanou tam, kam potřebuje. Nejen ţe organizace propaguje svou činnost, ale dostane se také do přímého kontaktu s potencionálními dobrovolníky. náborová akce prostřednictvím této formy organizace jiţ cíleně získává dobrovolníky v rámci akcí, u kterých předpokládáme zájem veřejnosti, např. koncerty, výstavy, apod. spolupráce s dobrovolnickými centry ve spolupráci s dobrovolnickým centrem mohou vzniknout cílené kampaně zaměřené na získávání dobrovolníkŧ. střední a vysoké školy studenti dychtí po nových zkušenostech a neustále si vyhledávají nové příleţitosti. Avšak nabídek k trávení volného času stále přibývá a studenti hledají místo, kde si mohou přivydělat, coţ je největším konkurentem organizace, která hledá dobrovolníky. Je proto nezbytné, aby lidé z organizace přišli přímo mezi potencionální dobrovolníky, např. v rámci vyučování, a seznámili je s činností organizace a s dobrovolnictvím, přičemţ je významné nechat prostor pro dotazy. ostatní kontakty tato forma je také velmi častá a dokonce i efektivní. Jde o získávání dobrovolníkŧ v okruhu svých známých a přátel, avšak problém nastává v případě, kdy jsou všechny moţné kontakty vyčerpány. Velmi vhodná mŧţe být tato forma pro malé organizace (Blaţeková, dle Tošner, Sozanská, 2002, 78). 4.2 Výběr a výcvik dobrovolníků Velmi často se zapomíná na efektivní vstupní pohovor, který bývá rozhodující pro úspěšné zařazení dobrovolníka do pracovního prostředí organizace. Pro takový pohovor musí být vybráno prostředí, ve kterém se potencionální dobrovolník bude cítit dobře a v soukromí. Je velmi dŧleţité, aby pohovor nebyl přerušován, protoţe dobrovolník mŧţe nabýt dojmu, ţe je méně dŧleţitý neţ kterákoli jiná práce. Dá se říci, ţe zde platí pravidlo prvního dojmu (McCurley, Lynch, 2000, s ). Také Tošner a Sozanská (2002, s. 79) uvádí ve své publikaci, ţe je dŧleţité uskutečnit setkání s dobrovolníkem před samotným zaškolením, z dŧvodŧ ověření motivace, přičemţ 19

20 v rámci pohovoru se snáz rozhodne, pro kterou činnost bude dobrovolník dosazen (Tošner, Sozanská, 2002, s. 79). Taktéţ podle Plamínka (1996, s. 57) dává pohovor příleţitost k poznání dobrovolníkova temperamentu, motivaci a schopností, ale i dobrovolník se v rámci pohovoru ujistí, zda organizace odpovídá jeho potřebám a očekávání. Ve fázi výcviku musí organizace brát v úvahu činnost, pro kterou byl dobrovolník rekrutován. Jinak bude zaškolován dobrovolník pro práci s dětmi, jinak pro práci v nemocničním zařízení apod. To, jak bude příprava dobrovolníkŧ náročná, odpovídá jejich budoucí dobrovolnické činnosti (Tošner, 2003, s. 16) Např. pro jednorázovou akci mŧţe proškolení trvat několik minut aţ hodinu a naopak u výcviku pro dlouhodobou činnost mŧţe školení trvat i celý víkend. Dokonce mŧţe jít o dlouhodobou přípravu rozloţenou do několika týdnŧ (Tošner, Sozanská, 2002, s. 79). Přípravu je vhodné zpravidla rozdělit do dvou částí, a to na dobrovolnickou a odbornou. Během dobrovolnické části je dobrovolník seznámen o svých moţnostech, o závazcích a popř. i omezeních. Dále musí být seznámen s celým chodem organizace, se všemi dokumenty (statut, provozní řád, ), organizační strukturou, posláním a také svojí rolí v organizaci. Odborná část přípravy je zaměřena na to, co konkrétně bude dobrovolník dělat a na jeho případné obavy z výkonu dobrovolnické sluţby. V této části je vhodné, aby si dobrovolníci např. vyzkoušeli hraní rolí, v rámci kterých se dobrovolníci ocitnou v roli klientŧ, spolupracovníkŧ, ale převáţně si vyzkouší vlastní roli, během které si ověří vlastní chování v určitých situacích. V některých případech je nutno zařadit psychologické posouzení, které odhalí dobrovolníkovu osobnost, zda je dostatečně zralý pro konkrétní činnost, popř. je zařazeno taktéţ posouzení z hlediska moţných psychopatologických rysŧ. Toto posouzení je nezbytné, jestliţe má dobrovolník trávit čas s nezletilým dítětem o samotě (Tošner, Sozanská, 2002, s. 80). 4.3 Supervize Hawkins a Shohet (2004, s. 34) popisují supervizi jako formu podpory, během které se člověk mŧţe soustředit na své obtíţe v práci. Tato forma podpory je také součástí neustálého profesního učení a vývoje. Jestliţe se chceme zaměřit na supervizi dobrovolníkŧ, pak se musíme zaměřit na supervizi a její metody v pomáhajících profesích, protoţe tato dvě odvětví mají k sobě nejblíţe. V rámci supervize dobrovolníkŧ jde o setkání jednoho dobrovolníka, popř. skupiny dobrovolníkŧ se supervizorem v prostředí, které je pro ně bezpečné v tom 20

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat.

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Seminář Regionální funkce knihoven. Pardubice 20. 11. 2013 Mgr. Zuzana Ježková Obec Petrůvky počet obyvatel: 83 V pátek dne 22. dubna 2011 proběhlo

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2009-TC-SD-Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. -verze A,B-13 Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 16 897/2008-41 Metodický dopis č. 6 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Zpracoval Ověřil Schválil Platné

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 8. Prohlubování kvalifikace Mgr. Zuzana Válková ZÁKLADNÍ

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více