ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR /1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ prisiusny podle 14 odst. I zakona c. 2/1969 Sb., 0 zfizeni ministerstev a jinyeh ustfednich orgaml statni spravy Ceske republiky, ve zneni pozdejsieh predpisu, a podle 89 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad, v platnem zneni (dale jen "spravni fad"), ve spojeni s 118 odst. 3 pismo b) zakona c Sb., 0 hiavnim mestc Praze, ve zneni pozdejsich pfedpisu, ve veei spolecneho odvolani Spolecenstvi vlastniku jednotek domu c.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5, IC , se sidlem Voskoveova 1130, Praha 5, Mgr. Lukase Beldika, nar , a MUDr. Marcely Beldikove, nar , oba bytem Voskoveova 1130/34, Praha 5, zastoupenyeh JUDr. Michalem Bemardem, Ph.D., advokatem, se sidlem Pfibenieka 1908/12, Tabor, proti usneseni Magistratu hi. m. Prahy, odboru stavebniho a uzemniho planu, c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2015/SUPlKa) ze dne , kterym bylo die 64 odst. 2 spravniho fadu pferuseno, a to na dobu 12 mesicu ode dne pravni moei tohoto usneseni, fizeni 0 odvolanich Spolecenstvi vlastniku jednotek domu c.p. 1130, Voskoveova uliee, Praha 5, Mgr. Lukase Beldika a MUDr. Mareely Beidikove, zastoupenyeh JUDr. Miehalem Bemardem, Ph.D., advokatem, Ing. Jana MiehaIa, esc., a Ing. Evy Koubove, oba bytem Voskoveova 1075/49, Praha 5, Ing. Ondreje Blahy a Ing. Markety Blahove, oba bytem Voskoveova 1075/61, Praha 5, proti rozhodnuti Ufadu mestske casti Praha 5, odboru stavebniho a infrastruktury, c.j. OSI.Hl.p.I 798/ Ce-UR ze dne , kterym bylo k zadosti spoiecnosti FINEP BARRANDOV ZA.PAD k.s., IC , se sidlem Vaclavske namesti 846/1, Praha I, zastoupene Oigou Bfeckovou - InZenyrske siuzby, IC , se sidlem Ujezd , Praha 5, rozhodnuto 0 umisteni stavby oznacene jako "Barrandov, Kaskady VI, VII a IX k.u. Hiubocepy pfi komunikaei Voskoveova", rozhodlo takto:, Odvohini Spolecenstvi vlastniku jednotek domu c.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5, Mgr. Lukase Beldika a MUDr. Marcely Beldikove se podle 90 odst. 5 spravniho fadu zamita a jim napadene usneseni Magistratu hi. m. Prahy, odboru stavebniho a uzemniho pluu, c.j. MHMP (sp.zn. S-MHMP /2015/SUPlKa) ze dne se potvrzuje. 1/5

2 C.j.: MMR-21145/ JI525 Za ucastnika rizeni die 27 odst. 1 spnivniho radu se oznacuje: spolecnost FINEP BARRANDOV ZAPAD k.s., Ie , se sidlem Vaclavske namesti 84611, Praha 1. Oduvodneni Rozhodnutim Uradu mestske casti Praha 5, odboru stavebniho a infrastruktury (dale jen "stavebni urad"), c.j. OSI.HI.p.l ee-UR ze dne bylo k zadosti spolecnosti FINEP BARRANDOV ZAPAD k.s., Ie , se sidlem Vaclavske namesti 846/1, Praha 1 (date tez "zadatel"), zastoupene Olgou Breckovou Inzenyrske sluzby, Ie , se sidlem Ujezd 415/15, Praha 5, rozhodnuto 0 umisteni stavby oznacene jako "Barrandov, Kaskady VI, VII a IX k.u. Hlubocepy pfi komunikaci Voskovcova" na pozemcich v k.u. Hlubocepy. Proti rozhodnuti stavebniho uradu ze dne uplatnili odvolani Spolecenstvi vlastniku jednotek domu c.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5, Ie 27' , se sidlem Voskovcova 1l30, Praha 5, Mgr. Lukas Beldik a MUDr. Marcela Beldikova, oba bytem Voskovcova 1l30/34, Praha 5, zastoupeni JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., advokatern, se sidiem Pribenicka , Tabor, Ing. Jan Michal, esc., a Ing. Eva Koubova, oba bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5, Ing. Ondfej Blaha a Ing. Marketa Blahova, oba bytem Voskovcova lo75/61, Praha 5. Stavebni urad nasledne predal odvolani spolu se spisovym materialem v dane veci Magistratu hi. m. Prahy, odboru stavebnimu a uzemnimu planu (date jen "magistn\t"). Usnesenim c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2015/SUP/Ka) ze dne magistrat k zadosti spolecnosti FINEP BARRANDOV ZAPAD k.s. podle 64 odst. 2 spravniho tadu pterusil tizeni 0 odvolanich proti rozhodnuti stavebniho uradu ze dne , a to na dobu 12 mesicu ode dne pravni moci tohoto usneseni. V oduvodneni usneseni ze dne magistrat mj. uvedl: "... iadatel poiaduje pferuseni fizeni proto, ie Magistrat hlavniho mesta Prahy, odbor stavebni a uzemniho plgnu, zrusi! ve zkracenem pfezkumnem fizeni rozhodnutim sp. zn. S-MHMP SUPIKa ze dne rozhodnuti stavebniho ufadu cj. OSI.HI.p Vo-Rlvyj. ze dne /5, kterym byla pro stavbu nazvanou,barrandov, Kaskady VI, Vll a IX' povolena vyjimka z ustanoveni cl. 10 odst. 3 vyhlasky c Sb. hi. m. Prahy, 0 obecnych technickych poiadavcich na vystavbu v hlavnim meste Praze (OTP P). Odvolacimu spravnimu organu je znamo zjeho ufedni Cinnosti, ie iadatel se proti tomuto rozhodnuti odvolal. Duvodem pro pferuseni fizeni je tedy feseni nastale pravni situace. " Dale magistrat v oduvodneni usneseni ze dne S odkazem na 64 odst. I a 2 spravniho tadu uvedl, ze zadatel 0 preruseni odvolaciho tizeni byl jedinym iadatelem 0 vydani uzemniho rozhodnuti, a tedy magistratu nezbylo nic jineho nez ptedmetne odvolaci rizeni prerusit. Proti usneseni magistratu ze dne uplatnili spolecne odvolani Spolecenstvi vlastniku jednotek domu c.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5, Mgr. Lukas Beldik a MUDr. Marcela Beldikova, zastoupeni JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., advokatem. V odvolani odvolatele vyjadfili nesouhlas s ptedmetnym usnesenim magistratu ze dne a uvedli, ze jej povazuji za neruonne a vecne nespravne. Dale odvolatele uvedli, ze magistrat nemel odvolaci tizeni pferusovat die -64 odst. 2 spravniho radu, jelikoz se die nazoru odvolatelu tyka pouze tizeni v prvnim stupni, magistrat mel tedy postupovat pfimerene die 93 spravniho tadu a mel se zabyvat jinymi variantami teseni. Magistrat pisemnosti C.J. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2015/SUPlKa) ze dne ve smyslu 86 odst. 2 spravniho radu vyrozumel 2/5

3 C.j.: MMR~21145/2015~ o podanem odvolc:'mi ostatni ucastniky fizeni, ktefi se mohli proti pfedmetnemu usneseni magistnitu ze dne odvolat, a soucasne je vyzval, aby se kjeho obsahu vyja<lfili, pficemz teto moznosti vyuzil zadatel. Magistrat misledne pisemnosti c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /SUPlKa) ze dne pfedal dane odvo bini, vcetne spravnfho spisu, Ministerstvu pro mistnf rozvoj (dale jen "ministerstvo"), jako prislusnemu odvolacfmu spnivnimu organu, a to dne Ministerstvo nejprve posoudilo podane odvohini z hlediska jeho pffpustnosti a vcasnosti. Zjistilo, ze odvolanije ptfpustne, nebot' bylo podano ucastniky fizeni, resp. jejich pravnim zastupcem, proti usneseni, proti nemuz pravnf pfedpisy umoz:l'luji uplatnit odvolanl Dale ministerstvo zjistilo, ze pfedmetne usnesenf magistratu bylo ozn:imeno, resp. doruceno odvolateliim, resp. jejich zastupci dne a odvolani bylo uplatneno prostfednictvfm systemu datovych schranek dne , proto se jedna 0 odvolani vcasne, tj. podane v zakonem stanovene patnactidenni lhute. Ministerstvo na zaklade pfipustneho a vcasneho odvolani pfezkoumalo jim napadene usnesenf magistratu c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2015/SUP/Ka) ze dne z hledisek uvedenych v 89 odst. 2 spravniho fadu, tj. jeho soulad s pravnimi predpisy a jeho spravnost v rozsahu n:imitek uvedenych v odvolani, kterymi se mohlo v ramci tohoto odvoiacfho fizeni zabyvat. Po tomto pfezkoumani ministerstvo neshledalo duvody pro zruseni ci zmenu usneseni magistratu ze dne Ministerstvo v obecne rovine uvadi, ze podle 64 odst. 2 spravniho fadu v rizeni o zadosti pferusi spravni organ fizeni na pomdanf zadatele; jestlize je zadatehi vice, muze tak ucinit jen za podminky, ze s pferusenim souhiasi vsichni. DIe 64 odst. 4 spravniho fadu fizeni Ize pferusit na dobu nezbytne nutnou; pfi postupu podle odstavcu 2 a 3 spravni organ pri urceni doby pferusenf pi'ihhzi k navrhu ucastnika. Ministerstvo konstatuje, ze priibeh fizeni 0 Mdosti je zasadne pine v dispozici zadatele, ktery mj. muze pomdat pfislusny spravni organ 0 pi'eruseni i'izenf 0 jeho Mdosti, pi'icemz tento spravni organ pi'i spineni podminek stanovenych v 64 odst. 2 a 4 spnivniho tadu Mdosti 0 pi'eruseni i'izeni vyhovi. Ministerstvo zjistilo, ze v danem pi'ipade byly vyse uvedene zakonne podminky splneny, nebot' spoleenost FINEP BARRANDOV ZAPAD k.s.jejedinym ZadateIem, tato spolecnost podala Mdost 0 pferuseni daneho i'izeni a magistrat pfi urceni doby pferuseni pi'ihiedl kjejimu navrhu, a tedy magistrat postupoval v souladu s pravnimi pfedpisy a spravne, kdyz dane fizeni 0 odvoi:inich Spolecenstvi vlastnfku jednotek domu c.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5, Mgr. Lukase Beldfka a MUDr. Marcely Beldikove, zastoupenych JUDr. Michalem Bemardem, Ph.D., advokatem, a Ing. Jana Michala, esc., Ing. Evy Koubove, Ing. Ondreje Blahy a Ing. Markety Blahove proti rozhodnuti stavebnfho ufadu ze dne pi'erusil. S tvrzenim odvolatelu, ze "Ustanoveni 64odst. 2 spravniho fddu se rykfr fizeni na prvnim stupni. 0 preruseni fizeni vsak rozhodoval odvolaci organ. Ten byl povinen vee zkoumat na podklade ustanoveni 93 spravniho fddu a.v tomto smeru tiz pfizpusobit cast oduvodneni napadeneho usneseni. ", se ministerstvo neztotozlluje, nebot' i'izenf 0 pfipustnem a vcasnem odvolani tvoff jeden ce1ek s fizenfm provedenym spravnfm org:inem prvniho stupne a ukoncenym takovym odvohinim napadenym rozhodnutim aje pine v dispozici zadatele, aby i v teto f:izi spravniho fizeni, tedy ve f:izi odvolacfho fizenf, pozadal v oduvodnenych pfipadech 0 pi'ipadne pferuseni fizenf. Navic ani neni zfejme, jak mel magistrat "pfizpusobit cast odi!tfjodneni napadeneho usneseni", kdyz die 93 odst. 1 spravniho fadu jestlize v teto hlave neni stanoveno jinak, pro i'izeni 0 odvolani se obdobne poliziji ustanoveni hlav I az IV, VI a VII teto casti, pi'icemz ustanoveni 64 je ustanovenim hlavy VI casti druhe spravniho fadu. Stejne tak neni zfejrne, jake obstrukcni ci1e by zadatel 3/5

4 C.j.: MMR-21145/ /1525 o vydani uzemniho rozhodnuti sledoval zadosti 0 prerusenf dant'iho rizenf (v odvolaci f'azi), kdyz z logiky veci vypl9va, ze jeho zajmem je dosahnout pravomocneho uzernnfho rozhodnuti. Bez ohledu na vyse uvedene lze z zadosti 0 preruseni daneho odvolaciho rizeni seznat legalni duvod zadatele 0 tento postup. Na zaklade vyse uvedeneho dospel0 ministerstvo k zaveru, ze odvolanim napadane usneseni magistratu c.j. MHMP (sp.zn. S-MHMP /2015/SUPlKa) ze dne byl0 vydano v souladu s pravnimi predpisy a je spravne. Proto ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti, ktere ministerstvo oznamuje stejnym zpusobem jak to ucinil magistrat. Pouceni ucastniku Prod tomuto rozhodnuti se podle 91 odst. 1 spravniho radu nelze dale odvolat (podat rozklad). f/v/ ~ Mgr. ni T y dry c h vedouci oddeleni u;f a stavebn! spravniho II v odboru uzemne a stavebne spravnim Rozdelovnik: I. Ucastniklim ftzeni do vlastnich rukou: 1. FINEP BARRANDOV ZAPAD k.s., Vaclavske namesti 84611, Praha 1 2. Institut planovani a rozvoje hlavnfho mesta Prahy, prispevkova organizace, Vysehradska 2077/57, Praha 2 (zastupce hi. m. Prahy) 3. JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Pftberucka ,39001 Tabor 4. Ing. Jan Michal, esc., Voskovcova 1075/49, Praha 5 5. Ing. Eva Koubova, Voskovcova 1075/49, Praha 5 6. Ing.Ondrej Blaha, Voskovcova 1075/61, Praha 5 7. Ing. Marketa Blahova, Voskovcova 1075/61, Praha 5 II. Ostatnim ucastnikilm rizeni verejnou vyhlaskou: zverejnenim na uredni desce ministers tva, jako spravnfho organu, ktery toto rozhodnutf dorucuje, po dobu 15 dnu (J 5. dnem po tomto vyveseni se pisemnost povaiuje za dorucenou) 8. Ministerstvo pro mistni rozvoj - uredni deska s internf :Mdostf 0 vyvesenf Ifa uredni desce Ministerstva pro mfstni rozvoj po dobu 15 dnu, vcetne zverejnenf umoiftzgfciho dalkovy pfistup, vyznaceni data vyvesenf a sejmuti a 0 vracenf rozhodnutf odboru uzemne a stavebne spravnimu Ministerstva pro mfstni rozvoj 4/5

5 C.j.: MMR-21145/20\5-831\525 III. Dale obddi: 9. Magistrat hi. m. Prahy, Jungmannova 35129, Praha 1 s iadosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu J5 dnu, vcetne zverejneni umoifmjiciho dalkovj pfistup, vyznaceni data vyveseni a sejmuti a 0 vraceni rozhodnuti Ministerstvu pro mistni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spravnimu 10. Urad mestske casti Praha 5, nam. 14. rijna 1381/4, Praha 5 s iadosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho dalkovj pfistup, vyznaceni data vyveseni a sejmuti a 0 vraceni rozhodnuti Ministerstvu pro mistni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spravnimu 1 L Magistrat hi. m. Prahy, odbor stavebniho fadu, Jungmannova 35/29, Praha 1 s tim, ie spis bude zasmn po pravni mod tohoto rozhodnuti 5/5

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku ~fj~ MNSTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6 ~:t1.y 11015 Praha 1 Adresati: die rozdihovniku V Praze dne 2. cervna 2015 C.j. MMR-18700/2015-83/1329 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj,

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

:~:H.~~~~.~~~~:.::~~.~.I

:~:H.~~~~.~~~~:.::~~.~.I Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovská 219, poštovní prihrádka 02, 225 li;~~i teský telekomunikacní úrad Odbor regulace komunikacních cinností a poštovních služeb Dne \~.\'V./)ob ~~\;:. 1 Praha 9 02

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. takto:

ČESKÁ REPUBLIKA. takto: 1 6-06- 2009 6 Ca 1/2009-44 ÚŘAD RADY.. 1 pro rozhlasové a televizní vysílání g^ L0 3 0-06- 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Počet listů: Číslo jednací: R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Městský soud v

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více