FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU THE LIFE ASSURANCE POSSIBILITIES FOR THE STAFF OF THE CHOSEN BUSSINES SUBJECT DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. TEREZA ŠMÍDOVÁ Ing. DANA MARTINOVIČOVÁ, Ph.D. BRNO 2007

2 Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta: podnikatelská Akademický rok:2006/2007 Ústav: ekonomiky ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc. Tereza Šmídová 6208T090 - Podnikové finance a obchod Ředitel ústavu v souladu se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů Vám zadává diplomovou práci s názvem: Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu The Iife assurance possibilities for the staff of the chosen bussines subject Pokyny pro vypracování: Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Základní charakteristika a zhodnocení pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu Analýza nabídek životního pojištění vybraných komerčních pojišťoven Srovnání jednotlivých nabídek vybraných komerčních pojišťoven Návrhy a doporučení Závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle 60 zákona Č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění,je tato práce školním dílem. Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmlnkou externího využití této práce je uzavření Licenční smlouvy dle autorského zákona.

3 1. Pan/paní LICENČNÍ SMLOUVA POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO uzavřená mezi smluvními stranami: Jméno a příjmení: Bc. Tereza Šmídová Bytem: Zámecká 292, Stěženy, Narozen/a (datum a místo): , Hradec Králové (dále jen autor ) 2. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská se sídlem Kolejní 2906/4, , Brno a jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D., ředitelka ústavu ekonomiky (dále jen nabyvatel ) Čl. 1 Specifikace školního díla 1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): disertační práce x diplomová práce bakalářská práce jiná práce, jejíž druh je specifikován jako... (dále jen VŠKP nebo dílo) Název VŠKP: Vedoucí/ školitel VŠKP: Ústav: Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. Ústav ekonomiky Datum obhajoby VŠKP: červen 2007 VŠKP odevzdal autor nabyvateli v * : x tištěné formě počet exemplářů 1.. x elektronické formě počet exemplářů 1.. * hodící se zaškrtněte

4 1. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 2. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 3. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. Článek 2 Udělení licenčního oprávnění 1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti ihned po uzavření této smlouvy x 1 rok po uzavření této smlouvy 3 roky po uzavření této smlouvy 5 let po uzavření této smlouvy 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací) 4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Brně dne:... Nabyvatel Autor

5 Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení k jejich výběru. Annotation This diploma work is engaged in the issue of the life assurance. That analyses the present state of the employee s insurance of the chosen business subjekt and contains suggestions of insurance products from the area of life assurance and recommendations for their choice. Klíčová slova pojištění, životní pojištění, komerční pojišťovna, kapitálové životní pojištění, riziko, pojišťovnictví Keywords assurance, life assurance, assurance company, capital life assurance, risk, system of insurance

6 Bibliografická citace mé práce: ŠMÍDOVÁ, T. Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

7 Prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

8 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat Ing. Daně Martinovičové, Ph.D. za výtečné vedení, konstruktivní připomínky při zpracování mé diplomové práce, její ochotu a vstřícnost. Dále bych ráda poděkovala nejmenované společnosti, která mi poskytla potřebné informace pro zpracování návrhu pro zaměstnance společnosti a samotným pracovníkům za jejich ochotu při vyplňování dotazníku. Ráda bych také poděkovala své rodině, mému manželovi Jaroslavu Šmídovi za jeho ochotu a trpělivost a svému čtyřměsíčnímu synovi Petru Šmídovi za to, že tak perfektně zvládl všechny daleké cesty a jeho samostatnost při hraní, čímž mi věnoval čas pro mou práci.

9 OBSAH Úvod a cíle diplomové práce Teoretická východiska práce Role životního pojištění v ekonomice Český pojistný trh v současnosti Klasifikace pojištění Charakteristika životního pojištění v České republice Základní podoby životního pojištění Pojištění pro případ úmrtí Pojištění pro případ dožití Smíšené životní pojištění Připojištění k životnímu pojištění Právní prostředí pojišťovnictví v České republice Základní právní normy Nezdanitelná část základu daně Základní charakteristika a zhodnocení pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu Analýza osobních údajů respondentů Vztah a pohled zaměstnanců na životní pojištění Analýza pojištěnosti zaměstnanců Zájem zaměstnanců o uzavření nového životního pojištění Osobní názor zaměstnanců Analýza nabídek životního pojištění vybraných komerčních pojišťoven Kapitálové životní pojištění společnosti Česká pojišťovna a.s Kapitálové životní pojištění společnosti AEGON Pojišťovna, a.s Kapitálové životní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s Kapitálové životní pojištění společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s Kapitálové životní pojištění společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s Kapitálové životní pojištění společnosti Generali Pojišťovna a.s Kapitálové životní pojištění společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s Parametry pro srovnání životních pojištění... 64

10 4 Srovnání jednotlivých nabídek pojištění vybraných komerčních pojišťoven Návrhy a doporučení Doporučení pro zaměstnavatele Návrh vhodného životního pojištění Doporučení pro zaměstnance Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek a symbolů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 95

11 ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE Ve své diplomové práci se zabývám oblastí pojišťovnictví, která je nevýrobní sférou každé ekonomiky, ale zároveň také významným odvětvím každého národního hospodářství. V demokratickém státě s fungující tržní ekonomikou plní nezastupitelnou funkci. Toto téma diplomové práce jsem si zvolila proto, že jsem přesvědčena o důležitosti pojistných produktů v životě každého z nás. Ač si to asi ne všichni uvědomujeme, určitě chceme mít pocit zabezpečení v případě, že by se stalo cokoliv neočekávaného, ať už se jedná o úmrtí v rodině nebo živelné pohromy. Pojišťovnictví v České republice souviselo a dle mého názoru i nadále souvisí s přebíráním odpovědnosti za své závazky a převzetím věcí do soukromého vlastnictví. Pojištění jako produkt poskytováním pojistné ochrany pomáhá minimalizovat rizika a dodává finanční jistotu jak jednotlivcům, tak rodinám, podnikatelům či velkým podnikům. Doba se stala velmi uspěchanou, s honbou za získáním co největšího finančního či materiálního bohatství si lidé přestávají vážit obyčejných věcí, které nejsou tak jistě vždy samozřejmostí. Věřím, že i přes to se najdou lidé, kteří chtějí svou rodinu před nepříznivým vlivem osudu chránit. Vždyť již v dobách dávno minulých si lidé uvědomovali, že vlastními prostředky se jednotlivec nemůže ubránit škodám vzniklým nepříznivým působením přírodních sil nebo nežádoucímu jednání jiných lidí. A proto vznikly první pojišťovny, které byly založeny na principu pomoci v nouzi. Mezi historicky nejstarší způsoby ochrany člověka samotného i jeho blízkých patří především pojištění životní, jehož původním posláním bylo zabezpečení rodiny po finanční stránce v případě úmrtí živitele rodiny. Ačkoli tento původní motiv v životním pojištění stále můžeme nalézt, mezi další často využívaný důvod pro uzavření soukromého životního pojištění patří zaopatření se v postproduktivním věku. Tímto se dnešní životní pojištění stává jakýmsi univerzálním nástrojem pro řešení určitých

12 specifických situací v každém lidském životě. Nejčastější možná definice moderního životního pojištění je následující. Sjednáním vhodného moderního životního pojištění může jednotlivec získat na jedné straně jistotu, že v případě, že se mu stane něco osudově nepříznivého, budou jeho nejbližší finančně zabezpečeni, na druhé straně v případě, že se on sám ve zdraví dožije dohodnutého konce pojištění, bude mu vyplacena dohodnutá pojistná částka. 1 V současné době je velmi diskutována otázka změny důchodového systému a především proto nabývá životní pojištění na důležitosti. Důchodový systém v České republice se v současnosti opírá především o státní důchodové pojištění. Jde o tzv. anonymní mezigenerační solidaritu, kdy generace obyvatel v aktivním věku přispívá na generaci důchodců. Bohužel ale s ohledem na nepříznivý aktuální demografický vývoj složení obyvatelstva vyspělých zemí se dostává tento systém do potíží a tzv. neufinancovatelnosti. Díky rostoucímu počtu osob v postproduktivním věku a malé porodnosti není dostatek osob v produktivním věku, kteří by podporovali odcházející generaci proto je změna více než nutná. 2 Jednou z možností řešení této situace je využití životního pojištění se spořící složkou. Vybereme si produkt, který bude odpovídat našim potřebám z odvětví životního pojištění a tímto způsobem budeme šetřit na stará kolena. Díky možnosti využití odpočtu ze základu daně je pak toto spoření více výhodné a to nejen pro pojištěného, ale také pro podnik, který svým zaměstnancům nabízí takovéto životní pojištění jako zaměstnaneckou výhodu. Stát tímto způsobem motivuje lidi, aby se finančně zabezpečili na stáří. Cílem mé diplomové práce je navrhnout vhodný produkt životního pojištění jako zaměstnaneckou výhodu pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. 1 DAŇHEL, J. Kapitoly z pojistné teorfie. Praha: VŠE, 2002, str CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ Praha 1996, str

13 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE V této kapitole se věnuji Českému pojistnému trhu v současnosti, popisuji životní pojištění a jeho role v ekonomice. Věnuji se právnímu prostředí pojišťovnictví v České republice, především pak zákonům a vyhláškám, o které se opírá. V neposlední řadě také zmiňuji možnost odpočtu zaplaceného pojistného na soukromém životním pojištění ze základu daně. 1.1 Role životního pojištění v ekonomice Životní pojištění má mnoho významů jak pro jednotlivce, rodinu a příbuzné, tak pro společnost a národní hospodářství. Bereme-li v úvahu nejčastěji sjednávané pojištění pro případ smrti nebo dožití se složkou spořící a rizikovou, lze říci, že přináší následující efekty: tlumení inflace obvykle se jedná o pojištění sjednávané na více než 10 let, působí tedy protiinflačně tím, že dochází k odkládání spotřeby výhodné financování investic rozhodující část pojistného, které platí klienti pojišťoven, je kumulována jako jejich úspory v technických rezervách. Pojišťovna musí zabezpečovat jejich zhodnocování, tedy obezřetně a efektivně hospodařit s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy. Pojišťovny investují do různých finančních instrumentů, například státních dluhopisů, akcií a jiných cenných papírů, umísťují finanční prostředky na termínované vklady v bankách apod. Vzhledem k dlouhodobému charakteru životního pojištění jsou tyto zdroje financování ekonomiky výhodné, neboť umožňují finančním institucím poskytovat například střednědobé a dlouhodobé úvěry. Podporují likviditu banky, umožňují realizovat rozvojové záměry podniků apod. doplněk státního důchodového pojištění jedná se o možnost vhodně doplnit zabezpečení ze strany sátu soukromou pojistnou ochranou

14 přínosy pro státní rozpočet jedná se o zdanění zisků pojišťoven a o zdanění některých druhů pojistného plnění, resp. rozdílu mezi výší pojistného plnění a zaplaceným pojistným 3 Výše pojistného plnění v případě produktů životního pojištění není dána velikostí škody jako u pojištění majetku, jelikož škodu lze u těchto pojištěních jen velice obtížně ohodnotit. Výše pojistného plnění je v tomto případě dána velikostí pojistné částky, kterou si pojistník sjednal. Výše pojistné částky záleží především na jeho rozhodnutí. Může si dokonce uzavřít více životních pojistek ve více pojišťovnách a ze všech mu bude v případě pojistné události plněno. 1.2 Český pojistný trh v současnosti Hodnocení komerčních pojišťoven je prováděno pomocí různých ukazatelů. Mezi základní ukazatele patří předepsané pojistné v příslušném roce, pojistné plnění, škodovost, pojištěnost a ostatní (počet komerčních pojišťoven, počet zaměstnanců v pojišťovnictví, počet uzavřených pojistných smluv, průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu, počet vyřízených pojistných událostí, koncentrace pojistného trhu, průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost). 4 Vývoj počtu pojišťoven v České republice nabral na dynamičnosti ž po roce 1989, do této doby měla v pojišťovnictví monopol jediná česká pojišťovna Díky porevolučním změnám mohly na trh vstupovat další pojišťovny a došlo tak k vytváření nového konkurenčního prostředí. Největší nárůst komerčních pojišťoven byl zaznamenán právě v porevoluční době. V současné době je členem České asociace pojišťoven (ČAP) 27 pojišťoven a dva přidružení členové (jmenovitý seznam členských pojišťoven je uveden v příloze číslo 3). Posláním České asociace pojišťoven je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy 3 MESRŠMÍD, J. a kol. Životní pojištění, Grada Praha, 2002, str ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Grada Praha, 2002, str

15 pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, dalším právním subjektům i ve vztahu k zahraničí a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice. 5 V tabulce 1 a dále v grafu 1 je přehledně zobrazen vývoj celkového předepsaného pojistného s rozdělením na životní a neživotní pojištění členů ČAP. Tabulka 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven v letech rok Životní pojištění (mld. Kč) Podíl ŽP na celkovém předepsaném pojistném Neživotní pojištění (mld. Kč) Podíl NP na celkovém předepsaném pojistném Celkem (mld. Kč) ,6 31,9% 9,8 68,1% 14,4 Změna ,2 32,1% 11,0 67,9% 16,2 12,5% ,9 25,3% 17,4 74,7% 23,3 43,8% ,4 25,5% 21,6 74,5% 29,0 24,5% ,2 27,5% 24,3 72,5% 33,5 15,5% ,0 27,5% 29,0 72,5% 10,0 19,4% ,7 26,7% 34,9 73,3% 47,6 19,0% ,0 27,4% 39,8 72,6% 54,8 15,1% ,9 37,8% 42,6 68,2% 62,5 14,1% ,8 32,9% 46,4 67,1% 69,2 10,7% ,4 35,9% 50,8 64,1% 79,2 14,5% ,2 38,2% 55,3 61,8% 89,5 13,0% ,1 39,3% 63,5 60,7% 104,6 16,9% ,2 39,6% 67,3 60,4% 111,5 6,6% ,9 38,8% 70,6 61,2% 115,5 3,6% ,1 39,3% 72,8 60,7% 119,9 3,8% Zdroj: ze dne ze dne

16 Graf 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven v letech mld. Kč 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Životní pojištění Neživotní pojištění Zdroj: ze dne Z údajů v tabulce 1 je možné vyčíst, že výše celkového předepsaného pojistného členů ČAP se zvýšila z původních 14,4 mld. Kč v roce 1991 na současných 119,9 mld. Kč v roce 2006, což je nárůst ve výši 105,5 mld. Kč a o 832,6 %. Největší nárůst celkového předepsaného pojistného je vidět v posledním sloupci z názvem změna (vždy se jedná o změnu k předchozímu roku), například v roce 1993 byl zaznamenán nejvyšší vzestup o 43,8 %; značný nárůst je možné sledovat dále v letech 1996, 1997 a Z hlediska předmětu mé práce mě především zajímá položka životního pojištění. Dochází k jejímu nárůstu z 4,6 mld. Kč v roce 1991 na současných 47,1 mld. Kč v roce 2006, což představuje nárůst o 1023,9 %, nárůst je zde tedy vyšší než nárůst celkového předepsaného pojistného. Vzestup je možné vysvětlit obecnou tendencí zvyšujícího se podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojištění (v zahraničí běžně dosahuje životní pojištění více než 60% podíl). Vývoj v českém životním pojištění byl následující - z původních 31,9 % došlo v roce 1991 ke zvýšení, ale v letech následujících došlo k propadu až na 25,3 % v roce 1993; v následujícím období dochází k postupnému zvyšování podílu životního pojištění až na 39,3% podíl za rok

17 1.3 Klasifikace pojištění Teoreticky můžeme tvrdit, že každé riziko, každý předmět a zájem se může pojistit a zájem o pojištění je dán nejen existencí rizika, které se má pojistit, ale i cenou pojistné ochrany. V praxi však můžeme pojistit pouze rizika, která jsou tzv. pojistitelná musí tedy splňovat následující kritéria: riziko musí být identifikovatelné (jednoznačné učení příčiny události), ztráta musí být vyčíslitelná (pravidla a tabulky pojišťoven dle druhu ztráty), riziko musí být ekonomicky přijatelné pro komerční pojišťovnu (umožňuje dosáhnout ekonomické vyrovnanosti), projev rizika musí být nahodilý (existence neurčitosti projevu rizika). Pojišťovny nabízejí a realizují množství pojištění, které je třeba třídit rozdělovat a klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a třídění umožňují lepší orientaci v pojistných produktech, odvětvích a jednotlivých pojištěních, názory na klasifikaci a třídění pojištění však nejsou doposud jednotná. Rozdílná jsou v teorii, hospodářské praxi či zákoně o pojišťovnictví. V základní klasifikaci pojištění rozeznáváme formy vzniku pojištění, pojistná odvětví, pojistné druhy, pojistné typy a pojištění dle délky pojištění. Pro tuto diplomovou práci jsem použila rozdělení pojištění podle formy vzniku pojištění, předmětu pojištění a pojistných odvětví. A. Formy vzniku pojištění vyjadřují klasifikaci pojištění dle způsobu jeho vzniku pojištění může vznikat v několika formách: Smluvní pojištění dělíme na dobrovolné a povinné. U smluvního dobrovolného pojištění vzniká pojistný vztah dobrovolně, na základě vlastního projevu vůle určitého subjektu zabezpečit se pojištěním. Pojistný

18 vztah vzniká uzavřením smlouvy. Vznik smluvního povinného pojištění je daný právním předpisem, kde je uveden výčet činností u kterých vzniká povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Pojištění je zaměřeno na odpovědnost za škodu, kterou mohou subjekty nebo občané výkonem činnosti způsobit. Jedná se například o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla či pojištění odpovědnosti za škodu (vztahuje se na škody vyplývající z výkonu určité profese, které mají toto pojištění povinné ze zákona - lékaři, daňoví poradci, auditoři, zvěrolékaři, advokáti) Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu, tak jak to je i v případě smluvního povinného pojištění, ale pojistná smlouva se neuzavírá, jelikož pojištění vzniká automaticky ze zákona jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 6 B. Předmět pojištění Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody způsobené v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Pojistit můžeme domácnost před katastrofami či běžnými riziky, dále budovy, stavby nebo byt (včetně jejich součástí a příslušenství) a rekreační stavby s jejich vybavením. 7 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu. Jedná se například o odpovědnost za škodu způsobenou v běžném životě třetím osobám. Pojištění osob (fyzické osoby) pro případ jejího tělesného poškození, smrti, dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné událostí související se životem. Jedná se například o úrazové či životní pojištění. 8 6 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str ze dne ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str

19 C. Pojistná odvětví Neživotní (rizikové) pojištění je takové pojištění, ve kterém není jednoznačně jasné, zda k pojistné události dojde či nikoliv, zda bude pojistitel poskytovat pojistné plnění a v jaké výši. Jedná se o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, léčebných výloh apod. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu způsobených škod. Životní (rezervotvorné) pojištění je takové pojištění, ve kterém se vytváří pojistná rezerva na pojistné události vždy, jelikož jednoznačně v budoucnosti vzniknou. Jedná se o pojištění osob, kde se pojistné plnění vyplatí při úmrtí, ke kterému dojde po dobu trvání pojistné smlouvy, nebo při dožití se konce pojistného období Charakteristika životního pojištění v České republice Životní pojištění není jednoduchým pojistným produktem. Pro člověka jde o rozhodování na mnoho let dopředu. Jde o nemožnost předpovědět a o nejistotu spojenou s délkou života a újmami na zdraví, které mohou mít dopady na ekonomickou situaci rodiny a nejbližších osob. Toto byly a stále jsou důvody pro hledání způsobů, jak tato rizika alespoň nějak řešit. Nikdo z nás neví, jakého věku se dožije, s jakými nepředvídatelnými situacemi se bude muset vyrovnat. Pojistná událost musí být náhodná, nelze se pojistit pro případ události, která nastane, respektive o níž se ví, že nastane. Víme, že smrt nastane určitě, ale náhodné je její načasování, a proto existuje životní pojištění. 10 Životní pojištění se orientuje na pojištění rizika dožití nebo úmrtí. Jeho charakteristickým rysem je, že v každém případě pojišťovna vyplatí pojistné plnění. 9 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven, Životní pojištění, Grada Praha, 2002, str

20 Základním principem pojištění je vyplatit dohodnutou pojistnou částku v případě, že se pojištěný dožije data konce pojištění, respektive data zvlášť dohodnutého v pojistné smlouvě, nebo při předčasném úmrtí. V současné době životní pojištění různými způsoby kombinuje riziko dožití a úmrtí, přičemž bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě další rizika neživotního charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.). U všech životních pojištění, hlavně u pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro případ invalidity, resp. důchodovém pojištění je uzavření smlouvy závislé na zdravotním stavu pojišťovaného. Návrh na pojištění obsahuje obvykle otázky na jeho zdravotní stav. Pojišťovaná osoba je povinna je pravdivě zodpovědět, některých pojištěních je předepsaná lékařská prohlídka a sjednání pojištění je vázáno na výsledek lékařské prohlídky Základní podoby životního pojištění Životní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale krytí těchto rizik je kombinováno v různých podobách, proto existuje celá řada druhů a podob životního pojištění: pojištění pro případ úmrtí, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného (nahodilost pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy nastane), pojištění pro případ dožití, kdy pojistnou událostí je dožití se sjednaného věku pojištěným, smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy jsou tato dvě rizika kombinována ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str

21 1.5.1 Pojištění pro případ úmrtí Pojištění pro případ úmrtí kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka v případě realizace rizika je vyplacena osobě určené pojistníkem obmyšlenému. Účelem výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ smrti je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále může být úhrada závazků pojištěného, úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím a pohřbem apod. Pojištění pro případ úmrtí bývá také označováno termínem rizikové životní pojištění. Pojištění pro případ úmrtí se vyskytuje v podobě několika druhů pojištění. Základní rozdělení je členění podle způsobu sjednání pojistné doby, a to na dočasné pojištění pro případ úmrtí a časově neomezené pojištění pro případ úmrtí. A. Dočasné pojištění pro případ úmrtí Kryje riziko úmrtí výhradně v rámci sjednané pojistné doby (tzn. pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby; pokud v průběhu pojistné doby k pojistné události nedojde, pojistné plnění vyplaceno není). Tento typ životního pojištění je často využíván v souvislosti s čerpáním úvěru, půjček apod., kdy se velikost pojistné částky odvíjí od velikosti dlužné částky, a kdy v případě úmrtí pojistníka by pojistné plnění pokrylo jeho závazek například vůči úvěrové instituci. V rámci základní podoby dočasného pojištění pro případ úmrtí se uplatňuje pevně sjednaná pojistná částka, ale může být uplatněno i dočasné úvěrové pojištění s klesající pojistnou částkou (odpovídající klesající dlužné částce). Velikost pojistného odpovídá velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věkovém období pojištěného. B. Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí Pojištění, kdy je vždy vyplaceno pojistné plnění, pouze není známo, v kterém okamžiku. V praxi bývá konstrukce tohoto pojištění upravena v tom smyslu, že je stanoven maximální horní věk jako možný termín pro výplatu pojistného plnění

22 (například 85 let) a současně je placení pojistného omezeno maximálně do určitého věku (například 65 let). Pravděpodobnost úmrtí pojištěné osoby s věkem roste. Této pravděpodobnosti by měla i odpovídat i cena pojištění - pojistné. Tedy cena pojištění pro případ úmrtí by se každý rok zvyšovala (přirozené pojistné). V praxi bývá cena tohoto pojištění sjednána konstantně na celou pojistnou dobu (konstantní pojistné). To znamená, že pojištěný v prvním období platí více na pojistném než odpovídá pravděpodobnosti úmrtí, tedy pojišťovna vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, kterou čerpá v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí na pojistném méně než odpovídá pravděpodobnosti úmrtí Pojištění pro případ dožití Ve své základní a nejjednodušší podobě pojistník platí jednorázově nebo běžně pojistné a při dosažení sjednaného dne v pojistné smlouvě obdrží pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. K pojistnému plnění dojde vždy, proto se vytváří kapitálová rezerva. Je obdobou spoření, jde vlastně o tvorbu úspor. Mezi životním pojištěním a spořením jsou určité rozdíly (pojišťovna ručí za vklady pojistníků ne výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného pojistného je spojeno s určitými sankcemi), proto uplatnění pojištění pro případ dožití v této základní podobě není obvyklé. Typické je využití odvozených druhů pojištění pro případ dožití, a to důchodové pojištění a tzv. věnové pojištění. A. Důchodové pojištění Důchodové pojištění je pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky, tedy od sjednaného okamžiku (obvykle sjednaného věku pojištěného) je pojištěnému vyplácena sjednaná velikost důchodu. Podle způsobu určení okamžiku počátku výplaty důchodu se rozlišuje: 13 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str

23 pojištění ihned splatného důchodu, kdy po jednorázovém zaplacení pojistného pojistníkem pojišťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném dožívání se jednotlivých období věku (dnes není tato podoba důchodového pojištění častá), pojištění odloženého důchodu, kdy je obvykle po určitou předem sjednanou dobu placeno pojistné (po tzv. dobu odkladu) a současné je sjednán okamžik počátku výplaty důchodu (vlastně dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu, tato forma důchodového pojištění je dnes obvyklejší). Doba výplaty důchodu může být ohraničena sjednanou dobou nebo může být sjednána neohraničená doba výplaty důchodu (doživotní důchod). Základní podoba důchodového pojištění - krytí rizika dožití - bývá často doplněna krytím i dalších rizik (riziko úmrtí, invalidity). Základem důchodového pojištění je vždy sjednání výplaty tzv. základního důchodu, který je určen ke krytí potřeb ve stáří. Vedle základního důchodu je obvykle umožněno sjednat pozůstalostní důchod, který je splatný v případě úmrtí pojištěného osobě uvedené v pojistné smlouvě (obvykle podmínkou pro výplatu pozůstalostního důchodu je uplynutí určité doby od uzavření pojistné smlouvy). Případně lze sjednat i dočasný důchod, který se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity (pokud k ní dojde po určité době od uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního důchodu). Uplatňují se i varianty zahrnutí dalších rizik do důchodového pojištění, například sjednání vrácení zaplaceného pojistného v případe úmrtí pojištěného buď v době placení pojistného, nebo v období pobírání základního důchodu pojištěným, nebo zproštění od placení pojistného v případě invalidity pojištěného

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA TVORBY REZERVY NA DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Trh se životním pojištěním v České republice

Trh se životním pojištěním v České republice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Trh se životním pojištěním v České

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více