Zaloţení a vznik obchodní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaloţení a vznik obchodní společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaloţení a vznik obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Kateřina Lišková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Jarmila Veverková Odborný konzultant: Praha Leden

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury.. V Jindřichově Hradci dne 8.ledna 2010 Kateřina Lišková 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala mé vedoucí práce Ing. Jarmile Veverkové a všem, kteří mě po celou dobu studia podporovali a pomáhali. Dále bych chtěla poděkovat za spolupráci zaměstnancŧm Městské knihovny v Jindřichově Hradci, kteří mi poskytli podporu z hlediska obstarání odborné literatury. 3

4 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá současným schvalovacím procesem, kterým musí projít kaţdý podnikatel při zakládání a vzniku obchodní společnosti na základě právních předpisŧ platných v ČR Obchodní zákoník 513/1991 Sb., Ţivnostenský zákon 455/1991 Sb. Práce popisuje, analyzuje a hodnotí dopady legislativy na trţní hospodářství a prosperitu podnikatelŧ v ČR. Své místo v závěrečné práci má i podnikatelský záměr ve kterém se zabývám jak teoretickou prŧpravou, tak je zde uveden i praktický příklad ve kterém je předloţeno zaloţení jednoúčelové společnosti. Dále práce poukazuje na politiku podpory rozvoje MSP spolu s moţností čerpání finančních prostředkŧ z fondŧ EU. Bakalářská práce je také věnována zhodnocení podnikatelského prostředí, administrativní a časové náročnosti zakládání obchodních společností v zemích EU. Závěr upozorňuje na moderní trendy v zakládání obchodních společností, které vstupují na trh v ČR. ANNOTATION This bachelor s dissertation deals with the current approval process which every businessman must go though when founding and creating a commercial business based on the legal regulations valid in the Czech Republic: the Commercial Code 513/1991 Coll. and the Trade Act 455/1991 Coll. The dissertation describes, analyses and evaluates the impact of the legislation on the market economy and the prosperity of businessmen in the CR. Included in this dissertation is a business plan in which I deal with both the theoretical preparation as well as a practical example in which the foundation of a single-purpose business is submitted. The dissertation further points out the policy of support for the development of Small and Medium-sized Businesses together with the possibility of using financial means from EU funds. The bachelor s dissertation is also devoted to an assessment of the business environment, the administrative and time constraints involved in the founding of commercial businesses in EU countries. The conclusion points out modern trends in founding commercial businesses which are entering the market in the CR. 4

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE PODNIKU Nedávná minulost našich podnikŧ Listopad 1989 a současná situace našich podnikŧ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Primární činnosti Volba právní formy podniku Zpŧsob a rozsah ručení Oprávnění k řízení Počet zakladatelŧ Nároky na počáteční kapitál Administrativní náročnost a rozsah výdajŧ spojených se zaloţením a provozováním podniku Účast na zisku ( ztrátě ) Finanční moţnosti Daňové zatíţení Zveřejňovací povinnost Definice obchodní společnosti Typy a vznik právnických osob Makro prostředí podniku Porterŧv pětifaktorový model konkurenčního prostředí BCG matice Metoda MAP PEST analýza C analýza Mikro prostředí podniku Analýza prostředí podniku SWOT analýza Praktický příklad zaloţení jednoúčelové společnosti Ţádost o financování Finanční plán investičního projektu POLITIKA PODPORY ROZVOJE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ Cíle rozvoje MSP Podpora rozvoje MSP. 35 5

6 4. ZALOŢENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI Zaloţení společnosti Správa a splacení vkladŧ před vznikem společnosti Získání podnikatelského oprávnění Obchodní firma Doloţení právního dŧvodu sídla Vznik společnosti Oprávnění jednat Statutární orgán Zastoupení Zákonné zastoupení Smluvní zastoupení podnikatele Obchodní společnosti změny Zápis do obchodního rejstříku Náleţitosti vzniku ţivnostenského oprávnění Náleţitosti návrhu na zápis do OR Rejstříkový soud Navrhovatel Fyzická osoba, jiţ se návrh týká Návrh na zápis Přílohy Datum provedení zápisu Závěrečná část Poznámky Zápis změn v OR Povinnosti společnosti po zapsání do OR Registrace u zdravotní pojišťovny Registrace u okresní správy sociálního zabezpečení Registrace k dani u finančního úřadu EVROPSKÁ SPOLEČNOST Právní reţim Zaloţení a přeměna Sídlo a struktura Praxe EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŢENÍ Holding Joint venture. 67 6

7 7. FONDY EU VYUŢITELNÉ PRO ČR V OBDOBÍ DO ROKU MODERNÍ PŘÍSTUPY A PODPORY PŘI ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V POROVNÁNÍ SE ZEMĚMI EU Náklady na zaloţení Zaloţení společnosti s.r.o. v EU v Belgii Podnikatelské prostředí AKTUÁLNÍ TRENDY V ČR Czech Point Ready Made Firmy ZalozFirmu.cz.. 78 ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE 83 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ( obrázkŧ, grafŧ, tabulek, příloh ). 85 7

8 ÚVOD Obchodní právo je oblastí velmi širokou a vzájemně propojenou s občanským právem. Téma - Zaloţení a vznik obchodních společností jsem si zvolila, protoţe v dnešní době je toto téma velmi vyuţívané. Doufám, ţe moje práce bude přínosem nejen pro mne samotnou, ale poslouţí i dalším čtenářŧm při potřebě seznámení se s touto problematikou zaloţení obchodních společností. Ve své práci popisuji obraz časového prŧběhu zakládání obchodních společností od doby centrálního plánování aţ po členství ČR v Evropské unii. Základem bakalářské práce je podnikatelský záměr zaloţení obchodní společnosti. Na základě toho, jaký je podnikatelský záměr jsem v práci definovala veškeré potřebné náleţitosti při zaloţení a vzniku obchodní společnosti včetně následných změn v obchodním rejstříku. Závěr celé práce pojednává o moţnosti vyuţití financování podnikání z fondŧ Evropské unie a moderní přístupy při zakládání obchodních společností v Evropském společenství. V posledních letech se ČR snaţí odbourat zdlouhavý a byrokratický přístup při zakládání obchodních společností, proto i v mé práci na závěr budete seznámeni s aktuálními trendy z této oblasti. Bakalářskou práci jsem doplnila o praktickou ukázku zaloţení nové společnosti ( jednoúčelové ) z hlediska poskytnutí bankovního úvěru. 8

9 1 HISTORIE PODNIKU Pojetí podnikání a tím i podniku se v prŧběhu doby měnilo. Před listopadem 1989 jsme měli instituce, které se sice jmenovaly podniky, jeţ však měly s podnikáním jen velmi málo společného. Systém centrálního řízení ekonomiky nepreferoval podnikavost, ale disciplinované plnění úkolŧ stanovených shora. Kritériem úspěšnosti podniku nebylo to, zda obstojí v konkurenci, ale stupeň plnění plánu. Vznikla tak kuriózní situace všichni byli dobří, protoţe plnili plán, ale ekonomika i podniky zaostávaly za světem. To nevzniklo náhodou, ale bylo zpŧsobeno politicko ekonomickou orientací Československa. 1.1 Nedávná minulost našich podnikŧ Příklon k sovětskému chápání ekonomiky, tj. především k centrálnímu plánování a k postavení podniku v tomto systému, se datuje ještě před únorem 1948, i kdyţ zdaleka ne s takovou intenzitou a v takovém rozsahu, který byl typický po sovětizaci ekonomiky v padesátých letech. Tento proces vyvrcholil v roce 1953, kdy byla prakticky do dŧsledku přijata sovětská metoda řízení podniku a její rozhodující nástroj technickoprŧmyslový a finanční plán. Prostor, kterým systém centrálního řízení vymezoval chování a rozhodování podnikŧ, se však poměrně brzy ukázal jako příliš těsný a vedl k reformním snahám, jeţ však nikdy neměly dlouhé trvání. Srpen 1968 znamenal ukončení reformních snah a nástup normalizace. Zcela podle principu kyvadla nastoupila v osmdesátých letech nová vlna liberalizace, doprovázená pokusy o reformu ( tzv. Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení ). Pro tuto i všechny reformní snahy bylo charakteristické, ţe nemohly překročit meze centrálního řízení ekonomiky. Představa o tom,ţe by podniky mohly rozhodovat samy o sobě, vstupovat svobodně na trh a samostatně navazovat obchodní kontakty, byla pro politickou moc zcela nepřijatelná. 1 1 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. vyd ISBN

10 1.2. Listopad 1989 a současná situace našich podnikŧ Naše podniky vstupovaly do polistopadového období poznamenány velkou zátěţí uplynulých čtyřiceti let: - Především šlo o celkovou byrokratizaci ekonomiky, kde byl tvořivý podnikatel nahrazen disciplinovaným ( a často špatným ) byrokratem. - Představa o všemocnosti centrálního řízení vedla ke schématickému vytváření velkých ekonomických celkŧ, výrobních hospodářských jednotek, s řádově desetitisíci aţ statisíci zaměstnanci, s dŧkladně propracovanými vnitřními vertikálními řídícími vazbami. - Výběr pracovníkŧ pro vedoucí místa byl podřízen politickým kritériím. Do vedení podniku se tak často dostávali lidé bez manažerských schopností. - Extenzivní rozvoj ekonomiky vedl k vytváření nadbytečných kapacit, a to zejména v těţkém prŧmyslu. Předimenzovaná investiční činnost pak vyvolávala nedostatek prostředkŧ na údrţbu a opravy. - Izolovanost našeho hospodářství a jeho jednostranné sepětí s ekonomikou východního bloku vedlo ke ztrátě konkurenční schopnosti ve většině oborŧ národního hospodářství. Hluboce jsme zaostávali v produktivitě práce, coţ se mj. projevilo i v celkové ţivotní úrovni obyvatelstva. - Celá ekonomika byla poznamenána gigantickými redistribučními procesy mezi odvětvími i jejich rámci a deformací cen, coţ podniky demotivovalo a zbavovalo je základny pro ekonomicky racionální rozhodování. Transformace státního vlastnictví proběhla třemi základními formami: restitucí, malou a velkou privatizací. Zatímco restituce a malá privatizace se týkaly spíše drobných ţivnostenských provozoven, velká privatizace se vztahovala na velké podniky. Všeobecný nedostatek kapitálu vedl k tomu, ţe se její základní formou stala kuponová privatizace, která proběhla ve dvou vlnách. Ukázalo se, ţe někteří noví vlastníci, nakupující, resp. spravující akcie firem, nemají zájem na jejich rozvoji a trvalé prosperitě, ale na výhodném prodeji akcií třetím osobám nebo institucím. Teprve relativně stabilní vlastnictví ( akcionáři ), hodlající přistupovat k podnikŧm z pozice dlouhodobého vlastníka, jsou nuceni zajistit 2 2 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. vyd ISBN

11 restrukturalizaci firem, coţ je intelektuálně, manaţersky, technicky i sociálně velmi náročný proces. Sama kuponová privatizace měla dvě navzájem spjaté stránky: noví akcionáři získávali své akcie zdarma, nebyli proto nuceni při absenci vlastního kapitálu poţadovat bankovní úvěry. Kuponová privatizace však současně nepřinášela privatizovaným podnikŧm nové kapitálové zdroje, coţ jim ztíţilo výchozí pozici pro restrukturalizaci. Vstup ČR do Evropské unie konkurenční prostředí ještě zesílil, současně však otevřel evropský trh českým podnikŧm. To vše vytvořilo pro naše podniky velmi náročné konkurenční prostředí, na které nebyly v dŧsledku ochranářské politiky v rámci centrálně řízené ekonomiky zvyklé. Obrovská transformace, kterou prošla a zčásti dosud prochází naše ekonomika, je tak nutně spojena se vznikem nákladŧ, jejichţ výše závisí na velikosti změn a zpŧsobu, jakým se uskutečňují. Současně nelze přehlédnout, ţe při obezřetném investování pomocí kuponŧ získali občané někdy relativně vysoké peněţní částky. Dosavadní vývoj u nás tedy prokázal, ţe se podnikatelská iniciativa v plné míře uplatňuje v těch podnicích, kde existují vyjasněné, relativně koncentrované a stabilní vlastnické vztahy. V současné době probíhají práce na rekodifikaci soukromého práva, v němţ by klíčovou roli měl hrát občanský zákoník s výraznými rysy komercializace právní úpravy soukromoprávních vztahŧ. Jeho přijetím má dojít k vytvoření standardního občanského zákoníku kontinentálního typu, tzn. občanského zákoníku jako kodexu soukromého práva, kterým bude omezena existence samostatných a komplexních zákonných úprav. Jeho přijetím by měla být odstraněna řada existujících duplicit právní úpravy ( např. úprava závazkŧ a smluvních typŧ v platném občanském a obchodním zákoníku ), sjednocena a zjednodušena právní úprava soukromoprávních, zejména závazkových vztahŧ. Spolu s tímto novým kodexem by měl být přijat nový obchodní zákon ( zákoník ), jehoţ předmětem by měla být především úprava právního postavení podnikatelských subjektŧ obchodních společností a druţstev a úprava vybraných a pro obchodní ( podnikatelské ) vztahy typických institutŧ, včetně obchodních smluv. 3 3 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. vyd ISBN

12 Graf 1: Vývoj malého a středního podnikání ( ) 4 4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Krátká tématická analýza. Malé a střední podniky ( jejich místo a role v české ekonomice ) Dostupný z WWW: 12

13 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2.1. Primární činnosti Na počátku existence podniku vţdy stojí úvaha podnikatele, co ( jaké výrobky ) bude vyrábět nebo jaké sluţby bude poskytovat. K tomu, aby mohl být výrobní proces realizován, je nezbytně nutné vytvořit určité předpoklady. Ty spočívají zejména: a) ve věcných předpokladech podnikatelské činnosti - zajištění potřebného počtu pracovních sil s odpovídající kvalifikací, - vytvoření takové majetkové báze, která zajistí nezbytnou výrobní kapacitu, - pořízení materiálu pro zajištění plynulosti výroby, b) v řídících předpokladech ( to platí především pro větší podniky ) - vytvoření skupiny vrcholového řízení podniku ( managementu ), - zajištění výkonu základních funkcí managementu, tj. vytýčení cílŧ, plánování, rozhodování, realizace, analýza a kontrola, - vytvoření nástrojŧ řízení, - vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti, - vytvoření adekvátní organizační struktury, - kontroly Dnes nastává posun v uvaţování o zakládání firem. Ty nejsou dnes zakládány pouze s cílem vyrábět, ale v souvislosti s úspěšností firem v celosvětovém kontextu se objevují nové trendy při prosazování jejich konkurenceschopnosti. Na území České republiky, která patří k zemím s relativně levnou, avšak vysoce kvalifikovanou pracovní silou, jakoţ i s dostatečně rozvinutou infrastrukturou, lze zmínit alespoň dva z nich, které jsou v poslední době vysoce aktuální právě v ČR. Jednou z moţností je rozvoj offshoringu podpŧrných sluţeb ( business support services ) do zřizovaných center sdílených sluţeb ( shared services center ). Klíčovým motivem těchto aktivit jsou úspory nákladŧ, standardizace postupŧ, sníţení potřeby pracovního kapitálu jakoţ i další efekty spojené se sníţením rizika a zvýšením strategické flexibility firmy v dané oblasti. 5 5 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. vyd ISBN

14 Tab. 1: Přehled kritérií pro výběr lokality těchto center Politická stabilita 67 % Nízké náklady na práci 58 % Vysoká úroveň vzdělání 48 % Kvalitní IT a telekomunikační infrastruktura 47 % Jazykové znalosti 43 % Dostupnost kvalifikované pracovní síly 41 % Makroekonomická stabilita 37 % Daně z příjmŧ/dph/sociální a zdravotní pojištění 22 %. Druhou tendencí, která ovlivňuje zakládání firem, je výrazné prosazování myšlenky daňového plánování podnikŧ. Společnosti, které podnikají na mezinárodní úrovni, mají moţnost plánovat své ekonomické aktivity, investiční projekty tak, aby jejich činnost přinášela co nejvyšší efektivnost při optimalizaci nákladŧ. V tomto kontextu se jedná o umístění specifických aktivit společností do zemí s nejniţším daňovým zatíţením s ohledem na existenci, obsah a strukturu smluv o zamezení dvojího zdanění. Dŧleţitou součástí plánování mezinárodních obchodních struktur a jejich finančních a investičních tokŧ je vyuţití holdingových společností. Také EU v tomto směru přijala některé direktivy, například: o o Direktivu o společném zdaňování mateřských a dceřiných společností. Direktivu o společném zdaňování úrokŧ a licenčních plateb mezi spřízněnými společnostmi apod. Formalizovaným dokumentem odráţejícím zaloţení podniku je zakladatelský podnikatelský záměr. Ten řeší komplexně nejen co vyrábět jaké jsou příleţitosti na trhu, jak a na jakém zařízení vyrábět, ale současně musí řešit i otázku reálnosti a dostupnosti všech potřebných zdrojŧ. Výsledkem zakladatelského projektu musí být informace pro podnikatele, zda daný projekt je reálný, proveditelný a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu. Podnikatelský záměr představuje velmi dŧleţitý dokument, neboť právě první fáze v ţivotě podniku ( jeho zaloţení ) je obvykle spojena se značným objemem peněţních výdajŧ, proti kterým zpočátku nestojí potřebné peněţní příjmy. Znamená to tedy, ţe právě záměr, jehoţ součástí je zakladatelský rozpočet, často slouţí nejen pro vlastní rozhodnutí podnikatele, co mu daná aktivita přinese, ale rovněţ tvoří informační bázi k tomu, aby podnikatel získal další investory, kteří by mu poskytli dodatečné zdroje nezbytné pro rozjezd podniku. Mŧţe 14

15 se jednat jak o vlastní kapitál, například akcionáře nebo další společníky u společnosti s ručením omezeným, nebo o cizí kapitál, to znamená v podmínkách České republiky bankovní domy s potřebnými úvěry. K tomu, aby zakladatelský rozpočet byl připraven na ţádoucí úrovni, musí podnikatel pracovat s rŧznými informačními zdroji, které mu pomohou celý proces přípravy co nejvíce zreálnit a pokud moţno objektivizovat. V tomto směru mohou podnikatelé vyuţít informační báze rŧzných podnikatelských svazŧ, sdruţení apod. nebo ministerstev. Podnikatelé mohou vyuţít i státem vyhlašované programy podpory rozvoje podnikání ( stát má v určitém období zájem na rozvoji konkrétního oboru, a proto v něm podnikatele zvýhodňuje ). Rovněţ mohou získat dodatečné finanční zdroje například z programů Phare ( jeden z dŧleţitých projektŧ se týkal podpory rozvoje kvality ISO 9000 ). Další otázky jsou spojeny s exportem zboţí, kde významnou roli sehrává clo a řešení celních garancí. K tomu, aby zakladatelský podnikatelský záměr, včetně zakladatelského rozpočtu, byl úspěšný, měl by obsahovat následující části: - vymezení základních cílů podnikání, - specifikace trhu, na který podnik vstupuje ( velikost, podíl, konkurence, tuzemský x zahraniční, limity a bariéry ), - zvláštní výhody, které daný produkt nebo sluţba přinese, čím se bude lišit od konkurence, - způsob založení podniku včetně uvedení míry angaţovanosti zakladatele podniku ( obor a předmět podnikání, velikost a právní forma ), - dlouhodobější výhled včetně definování finančních cílů, - rozpočet zdrojů a potřeb včetně prokázání schopnosti případné cizí zdroje splácet ( rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, rozdělení zisku a investiční program ), - daňové zatížení ( DPH, spotřební daň, daň z příjmŧ apod. ) - pojištění podniku ( majetkové, osob, apod. ), - životní prostředí ( vliv projektu na okolí, odpady a jejich likvidace apod. ), - reference o osobě ( resp. osobách ) zakladatele. 15

16 2.2. Volba právní formy podniku Výběr právní formy podnikání je velmi dŧleţitou součástí rozhodovacího procesu podnikatele. Jedná se o rozhodnutí, které bude do budoucna určovat vztah k okolí a především moţnost přístupu ke kapitálu. Současně je třeba si uvědomit, ţe právě právní forma a s ní spojený název podniku s příslušným označením dává světu signál o rozměru podnikatelských aktivit. Volba právní formy patří k dlouhodobě pŧsobícím rozhodnutím. Je třeba připomenout, ţe otázka, kterou z právních forem pro podnik vybrat, nevzniká jen při zakládání nového podniku, nýbrţ i v případě, ţe vznikl podnět vedoucí v konečném dŧsledku ke změně právní formy. Změna právní formy podniku z jedné formy na druhou se nazývá procesem transformace. Která kritéria budou podnikatele zvláště zajímat, jestliţe stojí před problémem vhodné volby právní formy podniku? Jsou to především: - zpŧsob a rozsah ručení ( podnikatelské riziko ), - oprávnění k řízení ( tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, moţnost spolurozhodování apod. ) - počet zakladatelŧ, - nároky na počáteční kapitál, - administrativní náročnost zaloţení podniku a rozsah výdajŧ spojených se zaloţením a provozováním podniku, - účast na zisku ( ztrátě ), - finanční moţnosti, zvláště přístup k cizím zdrojŧm, - daňové zatíţení, - zveřejňovací povinnost Zpŧsob a rozsah ručení - s omezeným ručením, kde podnikatel ručí pouze do určité hranice plynoucí z konkrétní právní úpravy; tento případ se týká např. společnosti s ručením omezeným, - s neomezeným ručením, kde podnikatel ručí za závazky podniku celým svým, tj. i osobním, majetkem; tento zpŧsob ručení se týká veřejné obchodní společnosti ( v.o.s. ), komanditní společnosti a podniku jednotlivce. 6 6 SYNEK, Miloslav a kolektiv. Podniková ekonomika. 4. vyd ISBN

17 Oprávnění k řízení Jedná se především o to, kdo je zmocněn vést podnik a zastupovat ho navenek. Obvykle jsou moţné dva přístupy, a to: - ve vybraných případech je ponechána tato otázka na uváţení majitelŧ, společníkŧ, kteří mohou toto zmocnění zakotvit např. do společenské smlouvy. - zákon předepisuje, jaké orgány musí podnik mít a jaké jsou jejich kompetence ( např. akciová společnost ) Počet zakladatelŧ U společnosti s ručením omezeným i u akciové společnosti je například moţné, aby je zaloţila za splnění určitých podmínek jedna osoba ( fyzická nebo u a.s. právnická ). Naproti tomu osobní obchodní společnost musí zaloţit minimálně osoby dvě, neboť se v podstatě jedná o sdruţení ke společnému provozování ţivnosti Nároky na počáteční kapitál Rozsah počátečného kapitálu potřebného pro zaloţení podniku je ze zákona definován ( jako minimální ) pouze pro kapitálové společnosti, a to u společnosti s ručením omezeným v rozsahu 200 tis. Kč, pro akciové společnosti 2 mil. Kč. ( výjimka ve vztahu k nároku na počáteční kapitál u a.s. se týká bank, počáteční kapitál s ohledem na sníţení rizika stanovila ČNB na 500 mil Kč ). U ţivnostníkŧ a u osobních obchodních společností není ze zákona určen počáteční kapitál, avšak na rozdíl od kapitálových společností se předpokládá osobní účast společníka na výkonu a provozování ţivností Administrativní náročnost a rozsah výdajŧ spojených se zaloţením a provozováním podniku Nejnáročnější je zaloţení akciové společnosti, kde před zahájením činnosti je nezbytné učinit celou řadu administrativních krokŧ, vyhotovit zakladatelskou listinu a stanovy. Dále musí proběhnout ustavující valná hromada akcionářŧ, z níţ je pořízen notářsky ověřený zápis potvrzující vznik společnosti. Naproti tomu u podnikatelŧ ţivnostníkŧ se jedná o jednorázové výdaje za vydání např. ţivnostenského oprávnění: další výdaje se zaloţením podniku jim nevznikají. V obchodních společnostech mají zpravidla rozhodující vliv výdaje spojené s: - povolením ţivnosti, 7 ŠVARC, Zbyněk et al. Základy obchodního práva. 2. vyd ISBN

18 - zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením - zápisem do obchodního rejstříku Účast na zisku ( ztrátě ) Míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku ( ztrátě ). U osobních obchodních společností v případě, ţe společníci neuzavřeli dohodu o rozdělování zisku, případně se nedohodli jiţ při formulaci společenské smlouvy, dělí se zisk rovným dílem mezi všechny společníky. Výjimku tvoří ty případy, kdy dělení plyne přímo ze zákona ( např. úprava dělení zisku u komanditní společnosti mezi komanditisty a komplementáře ). Obdobná úprava platí i pro kapitálovou společnost, společnost s ručením omezeným. Pouze u akciových společností podíl na zisku u akcionáře ( dividenda ) závisí na rozhodnutí valné hromady Finanční moţnosti Jedná se zvláště o moţnosti rozšíření, popř. sníţení vlastního kapitálu, a dále o přístup k cizímu kapitálu. Úvěrové moţnosti jednotlivých právních forem se značně liší. Odvíjí se od výše kapitálu, kterým společnost disponuje, významnou roli hraje i zpŧsob a míra ručení společníkŧ. Kromě toho další předpisy zajišťují jistotu věřitelŧ, zvyšují úvěrovou jistotu a rozšiřují tak moţnosti přístupu k cizím zdrojŧm Daňové zatíţení Daňové hledisko je vysoce dŧleţité při volbě právní formy podnikání. V současné době platí podnikatelé: a) přímé daně - daň z příjmŧ fyzických a právnických osob, - daň z nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí, b) nepřímé daně - daň z přidané hodnoty, - daň spotřební, - daň silniční, Významnou roli hrají i výdaje na pracovní síly, které se řídí zákonem o sociálním a zdravotním pojištění. 18

19 Zveřejňovací povinnost Zveřejňovací povinnost se rozumí povinnost společnosti publikovat výsledky hospodaření. Zveřejňování hospodářských výsledkŧ slouţí především pro investory, kteří vloţili do podniku kapitál, a dále pak i pro širší veřejnost, například dodavatele, popř. další subjekty. Zveřejňovací povinnost je v České republice upravena několika právními normami, a to obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o cenných papírech. Konkrétně to znamená, ţe podniky podléhající těmto povinnostem zveřejňují účetní závěrku v Obchodním věstníku jeden měsíc po valné hromadě, která tyto výsledky projednala, dále výroční zprávu a roční zprávu. Z obchodního zákoníku vyplývá zveřejňovací povinnost pro akciové společnosti. U ostatních společností v podmínkách České republiky se týká pouze těch společností, které povinně vytvářejí základní kapitál a výše jejich čistého obratu v daném účetním roce přesahuje 40 mil. Kč, nebo čisté obchodní jmění činilo více neţ 20 mil. Kč. Přesný obsah a formu zveřejnění mimo jiné také určuje Komise pro cenné papíry pro společnosti s kotovanými akciemi Definice obchodní společnosti Zákon definuje obchodní společnost jako právnickou osobu zaloţenou za účelem podnikání. Ústavní předpisy se právnickými osobami a jejich zpŧsobilostmi nezabývají. Jejich základní právní úprava je zařazena do občanského zákoníku. Pŧvodní text občanského zákoníku neznal pojem právnické osoby a namísto něj uţíval termínŧ socialistická, resp. nesocialistická organizace, znal rovněţ stát jako samostatný subjekt občanského práva. Současný občanský zákoník ( tj. po novele provedené zákonem č. 509/1991 Sb. ) za právnické osoby povaţuje ( 18 odst. 2 ): - sdruţení fyzických nebo právnických osob přestavuje právnické osoby budované na korporativním principu. Patří sem jak osoby veřejného práva, tak osoby soukromého práva ( k první skupině patří např. Česká advokátní komora, ke druhé jak občanské sdruţení zřizovaná podle zákona o sdruţování občanŧ, tak obchodní společnosti podle obchodního práva, či zájmové sdruţení právnických osob podle 20f aţ 20j obč. zák. - účelová sdruţení majetku představují kromě veřejnoprávních fondŧ především nadace a nadační fondy upravené zákonem č. 227 / 1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. - jednotky územní samosprávy jsou obce a kraje 19

20 - jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon, představují širokou škálu rŧznorodých typŧ právnických osob. Předpokladem je, ţe zřizovací akt ( zpravidla zákon ) u specifických právnických osob veřejného práva, případně zákon obecně formulující typ právnické osoby ( např. zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonŧ ) výslovně stanoví, ţe přiznává danému subjektu statut právnické osoby. Tento obecný výčet je konkretizován v jednotlivých právních předpisech, které buď přímo formují konkrétní specifickou právnickou osobu, nebo stanoví podmínky pro zaloţení konkrétního typu právnické osoby Typy a vznik právnických osob - Korporační typ jedná se např. obchodní společnosti, druţstva, politické strany, občanská sdruţení ( rŧzné spolky, svazy, hnutí, odborové organizace ), zájmové sdruţení právnických osob. - Nadační ( fondový ) typ jedná se o instituce, zaloţené k vyčlenění určitého majetku s účelovým určením jeho pouţití. - Jednotky územní samosprávy obce a vyšší územní samosprávné celky ( kraje ), - Právnické osoby podle zvláštního zákona státní podniky, příspěvkové organizace, ČNB, atd. - Subjektem právních vztahŧ mŧţe být i stát. V oblasti soukromého práva ( v občanskoprávních vztazích ) má stát postavení právnické osoby. Právnická osoba vzniká na základě: - písemné smlouvy nebo - zakládací listiny Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem určeného rejstříku. Obchodní společnosti a druţstva, státní podniky, nadace vznikají dnem zápisu do OR. Zájmová sdruţení vznikají zápisem do registru sdruţení vedeného u krajského úřadu. Současně však stanoví, ţe dvě formy obchodních společností ( společnost s ručením omezeným a společnost akciová ) mohou být zaloţeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. Přestoţe tedy společnost s ručením omezeným, a společnost akciová 20

21 mohou být zaloţeny i za jiným účelem, neţ podnikání, jsou obchodními společnostmi a vztahují se na ně i v takovém případě ustanovení obchodního zákoníku v obchodních společnostech. Obchodními společnostmi podle obchodního zákoníku jsou: a) veřejná obchodní společnost, b) komanditní společnost, c) společnost s ručením omezeným, d) akciová společnost, e) evropská společnost f) evropské hospodářské zájmové sdruţení K obchodním společnostem se přiřazuje systematicky i druţstvo z toho dŧvodu, ţe jde rovněţ o sdruţení osob ( fyzických a právnických ), zaloţené za účelem podnikání. I zde ovšem platí výjimka, ţe totiţ druţstvo mŧţe být rovněţ zaloţeno za jiným účelem neţ podnikání. V některých případech je pro podnikatele výhodnější nezakládat právnickou osobu ( obchodní společnost, druţstvo ), ale pouze dočasně se spojit k provádění společných podnikatelských akcí a záměrů. Zde se nám nabízí dvě moţnosti: a) Sdruţení podnikatelŧ ( Občanského zákoníku ) 8 - není právnickou osobou, ale sdruţením dvou a více samostatných podnikatelŧ ( ţivnostníkŧ, obchodních společností, druţstev apod. ) - nemá právní subjektivitu ( kaţdý z podnikatelŧ jedná svým jménem a na vlastní zodpovědnost a pouze na základě smlouvy s ostatními podnikateli zavazuje i je ), - sdruţení podnikatelŧ se nezapisuje do obchodního rejstříku, - smlouva o sdruţení je upravena občanským zákoníkem, - ve smlouvě o sdruţení se podnikatelé dohodnou, čím jménem a na čí účet povedou společné podnikání kdo z nich povede pro společné aktivity účetnictví, jaké prostředky poskytnou jednotliví podnikatelé k provádění společných aktivit a jak se budou dělit o případné zisky či ztráty, 8 PLECITÝ, Vladimír; VRABEC, Josef; SALAČ, Josef. Základy občanského práva. 4. vyd ISBN

22 - smlouva mezi podnikateli o vzniku a účelu sdruţení nemusí být notářsky ověřena, - jediný úřad, který se o vzniku a fungování sdruţení dozvídá je finanční úřad, kterému jsou podnikatelé povinni přiznat příjmy ze sdruţení ke zdanění, - v praxi se mŧţete setkat i se starším názvem pro sdruţení konsorcium, - podnikatelé rádi volí tuto formu spolupráce pro její operativnost, pro větší podnikatelské záměry je však potřeba pečlivě připravit právní obsah smlouvy o sdruţení, aby mezi podnikateli nedocházelo ke sporŧm. Tím nechci říct, ţe formu konsorcia nepouţívají velké firmy. b) Smlouva o tichém společenství tato smlouva je upravena obchodním zákoníkem, - Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikateli se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu, je li podnikatel povinen tento fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnut rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný. Na ztrátě se tichý společník účastní jen do výše svého vkladu, - O tichém společníkovi nikdo neví pokud ve smlouvě není stanoveno jinak ( kromě finančního úřadu a ten je vázán mlčenlivostí ) a podnikatel nesmí ani naznačit, ţe takového společníka má. - Smlouva musí mít písemnou podobu, ale nemusí být notářsky ověřena, nikde se neregistruje ( tedy ani v obchodním rejstříku ) a nevzniká nová právnická osoba. - Jedná se o jednu z forem financování podnikatelských záměrŧ Makro prostředí podniku Makroprostředím podniku mŧţeme nazvat všechny vlivy, které pŧsobí na podnik z vnějšku. Analýza makroprostředí umoţňuje manaţerŧm uvědomění si vlivu okolí ve kterém se podnik nachází. Tento proces zároveň neustále ověřuje správnost analýzy a nutí se k ní neustále vracet. Prostředí podniku lze členit do těchto typŧ : 9 Jednoduché statické prostředí v této situaci mŧţou být např. monopoly. Toto prostředí se v krátké době obvykle radikálně nemění a proto je vývoj předvídatelný. Má proto smysl analyzovat prostředí na základě historických údajŧ. 9 KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování realizace ISBN

23 Dynamické prostředí manaţeři musí brát v úvahu nejenom současný stav, ale hlavně budoucí stav prostředí. Mohou to dělat intuitivně nebo systematicky, pomoci strukturovaného přístupu, jako je plánování scénářŧ. Turbulentní prostředí klade větší dŧraz na přípravu na vnější změny neţ pouţívání rŧzných modelŧ předpovídání vývoje. Obrázek č. 1 : Členění okolí podniku Porterŧv pětifaktorový model konkurenčního prostředí Porterŧv model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na pŧsobení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného pŧsobení je ziskový potenciál odvětví. Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manaţerŧm analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příleţitosti a ohroţení podniku. 23

24 Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na pŧsobení pěti základních sil viz. obrázek: 1. riziko vstupu potenciálních konkurentŧ Jak snadné nebo obtíţné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 2. rivalita mezi stávajícími konkurenty Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 3. smluvní síla odběratelŧ Jak silná je pozice odběratelŧ? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? 4. smluvní síla dodavatelŧ Jak silná je pozice dodavatelŧ? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 5. hrozba substitučních výrobkŧ Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby nahrazeny jinými? Někdy je pouţívána i 6-tá síla, za kterou je povaţována vláda. Výsledkem jejich společného pŧsobení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterŧv model je jeden z velmi silných nástrojŧ pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy. Obrázek č. 2: Konkurenční rivalita 24

25 BCG matice Tzv. matice rŧstu podílu ( growth share matrix ). Tato matice bere v úvahu dvě základní kritéria : Rŧst trhu ( dynamiku trhu ). Relativní podíl na daném trhu. Výrobky se umisťují do jednotlivých kvadrantŧ matice z nichţ kaţdý je označen svým názvem : 1. Hvězdy je to výrobek, který je úspěšný a proto by se jeho pozice měla podporovat a udrţet. 2. Dojné krávy výrobky v tomto kvadrantu nemá cenu dále finančně podporovat. Rozumnější bude orientace na pouhé sklízení ziskŧ z prodeje. 3. Problémové děti měli by buď zlepšit svou trţní pozici coţ vyţaduje značné finanční prostředky např. reklama a investice do nového moderního zařízení, anebo postupně uvaţovat o odchodu z této části trhu. 4. Psi u těchto výrobkŧ je trţní pozice slabá a rŧst trhu nízký. V tomto případě nemá smysl investovat finanční prostředky do zlepšení pozice na trhu a je třeba uvaţovat o staţení příslušného výrobku z výroby Metoda MAP Název této metody je odvozen od počátečních anglických slov : Monitor, Analyse, Predict, coţ v češtině znamená : monitoruj, analyzuj, předpovídej vývoj. Hlavní výhodou této metody je to, ţe do zpracování analýzy vnáší systematičnost a řád. Fáze : 1. Identifikace faktorŧ, jejichţ pŧsobení mŧţe být relevantní z hlediska návrhu strategie je nutné identifikovat všechny dŧleţité faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování o strategii. Mŧţe být pouţito interview s experty nebo brainstormingu. 2. Analýza jejich dosavadního pŧsobení ( retrospektivní analýza ) je vhodné shromáţdit kvantitativní fakta o dosavadním vývoji. Analýza pak mŧţe mít například podobu statistické extrapolace trendŧ. 3. Predikce vývoje ( perspektivní analýza ). 25

26 PEST analýza Základem této analýzy jsou čtyři oblasti, které tvoří : P = politická oblast E = ekonomická oblast S = sociální oblast T = technologická oblast Analýza PEST vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání a analyzování budoucích vlivŧ prostředí ve čtyřech hlavních oblastech. Obrázek č. 3 : PEST analýza vlivu prostředí POLITICKÉ l =egislativa - pracovní právo - politická stabilita - daňová politika - integrační politika TECHNOLOGICKÉ - výdaje na výzkum - podpora vlády výzkumu - nové objevy a vynálezy - rychlost tech. přenosu - rychlost morálního zastar. PEST analýza EKONOMICKÉ - trend HDP - úroková míra - mn. peněz v oběhu - inflace - nezaměstnanost SOCIÁLNÍ - demografické trendy - mobilita - rozdělení příjmŧ - ţivotní styl - úroveň vzdělávání Tento přístup bude mít však malou strategickou hodnotu, pokud se pro hodnocení makro prostředí nepouţijí i jiné metody. Při PEST analýze není potřeba analyzovat všechny uvedené faktory, protoţe na podnik z pravidla pŧsobí jen některé ( nejsilněji ). Proto je třeba se zaměřit na takové faktory, které by mohly v budoucnu znamenat příleţitosti nebo 26

27 hrozby. PEST analýza mŧţe být také dobrou metodou pro určení dlouhodobých vlivŧ nebo na předvídání jejich výskytŧ v budoucnosti C analýza Tato metoda je vhodná k analýze globalizačních trendŧ, ale i lokálních podmínek. Jádrem jsou opět čtyři oblasti, které jsou označeny anglickými slovy : Customers = zákazníci v některých odvětvích na rŧzných trzích se začíná projevovat podobný spotřebitelský vkus, v jiných však přetrvávají specifické zákaznické preference. Poznání takových situací umoţňuje globálně podnikajícím společnostem volit buď jednotný globální nebo diferencovaný lokální přístup. Country = národní specifika mohou se například projevovat v celních bariérách, ochranářské politice, odlišných kulturách. Costs = náklady velké úspory mohou přinést rozdíly ve směnných kurzech v jednotlivých zemích. Competitors = konkurence lokální podniky mohou být silné vzhledem k národním specifikŧm. Mohou tak odolávat globálním strategiím Mikro prostředí podniku Strategie směřuje k dosaţení souladu zdrojŧ a schopností s příleţitostmi danými vnějším okolím. Strategie musí reagovat jak na podmínky dané odvětvím, tak vycházet ze svých cílŧ, zdrojŧ, schopností a struktury. Analýza vnitřních zdrojŧ a schopností podniku představuje diagnózu, audit, inventuru či vyhodnocení výchozí situace podniku, která umoţňuje specifikovat jeho vnitřní zdroje a schopnosti a současně odhadnout jeho vývoj do budoucna. 27

28 2. 5. Analýza prostředí podniku Po provedení samostatných analýz makro a mikro prostředí podniku je potřeba tyto dvě samostatné sloţky sloučit dohromady tak, abychom měli přehlednou představu o tom, v jaké pozici se podnik ocitá. Pro sloučení těchto dvou prostředí se pouţívá řada metod. Mezi nejznámější a nejvíce pouţívanější patří SWOT analýza a Porterova analýza pěti sil SWOT analýza SWOT analýza charakterizuje výchozí podmínky pro realizaci makroekonomické a mikroekonomické hospodářské politiky ve střednědobém horizontu. Její název je anglickou zkratkou čtyř analyzovaných a vyhodnocovaných oblastí klíčových slov ( silné Strenghts a slabé Weaknesses stránky, resp. příleţitosti Opportunities a rizika, ohroţení Threats ). Přehled je doplněn o popis základních příleţitostí a rizik, které pozitivně ovlivní nebo mohou ohrozit budoucí hospodářský a sociální vývoj naší země, na něţ musí, resp. bude muset makroekonomická a mikroekonomická politika vlády ve střednědobém horizontu reagovat. S = Strengths = silné stránky podniku ( umoţňují podniku získat převahu nad konkurenty, mŧţe to například být : přístup ke kvalitnějším materiálŧm, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, vyspělý tým managerŧ ). W = Weaknesses = slabé stránky podniku ( negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k niţší organizační výkonnosti, například: neúměrné finanční zatíţení, morálně zastaralé stroje nebo manaţeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi ). O = Opportunities = příleţitosti ve vnějším prostředí ( současné nebo budoucí podmínky, které by mohl podnik vyuţít ve svŧj prospěch, by měly být posuzovány s ohledem na budoucnost ). T = Threats = hrozby z vnějšího prostředí ( současné nebo budoucí podmínky, které jsou nepříznivé současným nebo budoucím výstupŧm organizace, například: vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníkŧ nebo legislativní změny ). Hlavním přínosem SWOT analýzy by měla být jasná identifikace několika hlavních strategických předností, slabých stránek, hrozeb a příleţitostí ve vnějším prostředí. Po 28

29 dokončení SWOT analýzy by měli být manaţeři schopni posoudit stávající pozici organizace a provést zásahy, které lépe připraví podnik na budoucnost. Manaţeři mohou porovnat externí příleţitosti a hrozby s interními přednostmi a nedostatky. TAB. 2: SWOT analýza 10 S W Výčet silných stránek Výčet slabých stránek - relativně rychlý rŧst ve vztahu k EU - nadměrné rozpočtové deficity - relativní dostatek, kvalifikace, adaptabilata i relativně nízká cena pracovní síly - nezaměstnanost s výraznými prvky strukturální nezaměstnanosti, vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných - vysoká hustota silniční a ţelezniční sítě - lokálně nevyhovující stav technické - výhodná geografická poloha ČR infrastruktury - tradice prŧmyslové výroby - nedokončená restrukturalizace - celkové zlepšování stavu ţivotního prostředí - hospodářství nevyhovující systém odpadového hospodářství O Výčet příleţitostí - moţnosti oţivení světového hospodářství - reforma systému veřejných financí - pokračující zájem zahraničních turistŧ o ČR - zlepšení uplatňování právních předpokladŧ rovnosti muţŧ a ţen T Výčet hrozeb - přetrvávající hospodářská recese ve světových ekonomických centrech zejména v EU - oddalování fiskální reformy - narŧstání regionálních rozdílŧ - nízká vymahatelnost práva a pomalá činnost soudŧ 10 SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd ISBN

30 2. 6. Praktický příklad zaloţení jednoúčelové společnosti Ţádost o financování Česká spořitelna, a.s. Nádražní 187/II Jindřichův Hradec Ţádost o nabídku financování Ţádáme vás o vyhotovení nabídky financování k projektu výstavby FVE J. Hradec o výkonu 166kWp na střechách budov v osobním vlastnictví společnosti k.ú. J. Hradec, obec J. Hradec. Za účelem výstavby byla zaloţena nová společnost ( jednoúčelová ). Střechy budov na kterých bude umístěna FVE budou v nájemním vztahu s majitelem budov. K ţádosti přikládáme veškerou potřebnou dokumentaci tj. zejména: Energetický audit SoBS s ČEZ Distibuce, a.s. Nájemní smlouvy Stavební povolení Návrhy smlouvy o dodávce "na klíč" Rozpočet výstavby Základní údaje k poptávanému úvěru: výše úvěru ,- Kč čerpání úvěru: do Splatnost úvěru: 10 let Splácení úvěru. od Úroková sazba: dle podm. banky Harmonogram prací Cash Flow Finanční podklady, výpisy z účtu Finanční analýzu projektu Další podklady V nabídce, prosíme, uveďte: podmínky čerpání úvěru zajištění úvěru výše úrokové sazby výše a zpŧsob úhrady poplatkŧ zpŧsob splácení úvěru další moţnosti spolupráce Přílohy: přiloţeny k ţádosti S pozdravem Lišková Kateřina KOMÍNEK, Bohumil. ČS a.s. Konzultace založení jednoúčelové společnosti

31 Finanční plán investičního projektu 31

32 32

33 3. POLITIKA PODPORY ROZVOJE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ Rozvoj podnikání je bezprostředně ovlivňován kvalitou podnikatelského prostředí. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, v oblasti institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhŧ. V současné době je to především koordinace procesu postupného sniţování administrativní zátěţe drobných ţivnostníkŧ, malých a středních podnikŧ, kde jiţ byly první konkrétní kroky zjednodušující podnikatelské prostředí realizovány a další se připravují. Malé a střední podniky ( MSP ) totiţ vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolňovaných z velkých podnikŧ a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Pro jejich rozvoj jsou rozhodující podmínky, za kterých mohou rozvíjet svoji hospodářskou činnost. Podnikatelské prostředí do značné míry určuje a ovlivňuje poptávku po jejich produktech a sluţbách a mŧţe tak usnadňovat nebo naopak omezovat jejich přístup na trhy, které jsou dŧleţité pro jejich vznik a další rŧst. Význam ekonomického a sociálního přínosu MSP je charakterizován schopnostmi: - zmírňovat negativní dŧsledky strukturálních změn; - pŧsobit jako subdodavatelé velkých podnikŧ, - vytvářet podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií, - vytvářet pracovní příleţitosti za nízkých kapitálových nákladŧ, - rychleji se adaptovat na poţadavky a výkyvy trhu, - vyplňovat okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé, - decentralizovat podnikatelské aktivity a napomáhat rychlejšímu rozvoji regionŧ. Pravidla pro podporu MSP z prostředkŧ státního rozpočtu stanoví zákon č. 47/2002 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd ISBN BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr; MARKOVÁ, Hana a kolektiv. Finanční právo. 5. vyd ISBN

34 3.1. Cíle rozvoje MSP Dlouhodobým cílem politiky je umoţnit fungování sektoru malých a středních podnikŧ tak, aby přispíval ke zvyšování výkonnosti národního hospodářství, jeho technologické úrovni a jeho konkurenceschopnosti, ke sniţování nezaměstnanosti a k rozvoji celé společnosti. Měřítkem naplňování tohoto cíle je především vývoj podílu malých a středních podnikŧ na výstupech ekonomiky a na zaměstnanosti, a porovnání jejich výsledkŧ s hodnotami dosahovanými ekonomicky dlouhodobě nejúspěšnějšími státy světa a Evropy, a to jak za ekonomiku země, tak za jednotlivé regiony. Střednědobým cílem politiky podpory malého a středního podnikání je: 1. zvýšení podílu MSP na obnovení růstu ekonomiky, na její exportní výkonnosti, na sniţování nezaměstnanosti a na hospodářském oţivení strukturálně postiţených a ekonomicky slabých regionŧ, 2. zvýšení technologické úrovně a konkurenceschopnosti malých a středních podnikŧ a vytvoření předpokladu pro jejich úspěšné začlenění do Jednotného vnitřního trhu EU, 3. podpora spolupráce malých a středních inovačních firem s výzkumnými pracovišti vysokých škol, Akademie věd ČR, státními i soukromými výzkumnými ústavy, velkými výrobci apod., 4. usnadnění vstupu občanŧ do podnikání, 5. uplatňování nástrojŧ a mechanismŧ systému podpory MSP, a to v souladu s pravidly Evropské unie, včetně racionalizace mechanismŧ jeho poskytování. Všechny podpory MSP jsou poskytovány na smluvním základě při splnění základních podmínek stanovených v programech podpory podnikání. Podnikatelský projekt musí mít charakter prŧmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, sluţeb včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu, vnitrozemské vodní dopravy a osobní hromadné dopravy regionálního významu ( s výjimkou taxisluţby ). Všechny programy jsou realizovány podle zákona o podpoře malého a středního podnikání ( č. 47 / 2002 Sb. ). Malé a střední podniky podle standardu Evropské unie představují firmy s méně než 250 zaměstnanci, jejichž aktiva nepřesahují korunový ekvivalent 43 mil. EUR, resp. jejichž obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 34

35 MSP hrají rozhodující úlohu také při vytváření nových pracovních příleţitostí a všeobecně pŧsobí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Častěji neţ velké podniky se však setkávají s potíţemi při financování své běţné činnosti, zejména rozvojových záměrŧ, vzhledem k obavám ze zvýšeného rizika investování do těchto podnikŧ a k omezeným moţnostem zajištění úvěrŧ. Rovněţ přístup MSP k informacím je obtíţnější ( zejména pokud jde o informace o nových technologiích, potenciálních trzích a změnách v legislativě ). Hlavním cílem podpory MSP je umoţnit jejich fungování tak, aby přispívaly ke zvyšování výkonnosti celé ekonomiky a její konkurenceschopnosti v rámci EU, ke snižování nezaměstnanosti a regionální, sociální a ekonomické diferenciace jako základních předpokladŧ ekonomického rozvoje celé společnosti. Tato podpora podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí v České republice je zaloţena na systému nepřímých a přímých podpor. Cílem takto poskytovaných podpor je téţ posílení úlohy MSP jako zdroje nových pracovních míst přispívajících ke sniţování rozdílŧ v ekonomickém rozvoji regionŧ a podílejících se rozhodujícím zpŧsobem na zabezpečení potřeb lokálních trhŧ zejména v oblasti sluţeb, vzdělávání, zdravotnictví, stavebnictví a maloobchodu Podpora rozvoje MSP Nepřímé podpory se v obecné rovině týkají zejména oblasti daňového zatížení ( např. sniţování daně z příjmŧ právnických osob, či sbliţováním sníţené a základní sazby DPH ). Pro další zpříjemňování našeho podnikatelského prostředí je významná snaha o zjednodušování administrativní zátěže a rozvoj kvalifikací na trhu práce spolu se zkvalitněním expertních a poradenských sluţeb pro malé a střední podnikatele. Mezi přímé podpory, které se vyznačují poskytováním adresné finanční podpory na projekty s konkrétním podnikatelským záměrem, mezi ně patří: - programové podpory ze státního rozpočtu, - programové podpory ze strukturálních fondŧ EU, - programy na podporu exportu, a - samostatné podpŧrné programy některých komerčních bank. 35

36 Hlavními nástroji přímé finanční podpory rozvoje MSP jsou cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a podřízené úvěry, dotace a kapitálové vstupy. Rozvoj infrastruktury pro podnikání je podporován formou dotací s tím, ţe zvláštní dŧraz je kladen zejména na podpory: vstupu do podnikání, pro vstup na zahraniční trhy, na úvěry pro výrobní zajištění exportních zakázek a poskytování zvýhodněného pojišťování exportních rizik. Celostátní programy budou financovány s vyuţitím zejména prostředkŧ strukturálních fondŧ a státního rozpočtu. Programy realizované regiony budou financovány z prostředkŧ strukturálních fondŧ a krajŧ. V případě záruk, úvěrŧ a rizikového kapitálu budou vytvářeny fondy s účastí veřejných prostředkŧ v souladu s legislativou EU pro jejich tvorbu, správu pohledávek z jejich operací a jejich vypořádání. K významným nástrojŧm přímé podpory MSP prostřednictvím prostředkŧ se strukturálních fondŧ EU patří od roku 2007 Operační program Podnikání a inovace ( OPPI ). Je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udrţení přitaţlivosti České republiky a jejích regionŧ a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledkŧ výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledkŧ výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a rŧst hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobkŧ, včetně nových informačních a komunikačních technologií. Bylo navrţeno celkově 15 programŧ podpory, kterými jsou naplňovány cíle tohoto nového Operačního programu. Tyto programy jsou plně v souladu s Lisabonskou strategií a jako takové se zaměřují zejména na následující oblasti podpory: - infrastruktura pro prŧmyslový výzkum a vývoj, - vyuţití tzv. brownfields, - zavádění inovací v podnicích, zejména malých a středních, - spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi, - podpora transferu technologií, - podpora malého a středního podnikání, - podpora prorŧstových projektŧ malých a středních podnikatelŧ v regionech se soustředěnou podporou státu, a ještě také - podpora obnovitelných zdrojŧ energie. 36

37 Veškerá podpora malého a středního podnikání je poskytována na realizaci projektŧ na celém území České republiky s tím, ţe intenzivnější podpory jsou určeny pro území, která jsou zařazena do seznamu regionŧ se soustředěnou podporou státu. Tab. 3: Počty aktivních subjektŧ v roce Počet aktivních subjektů Právnické osoby Fyzické osoby Celkem MSP zaměstnanců zaměstnanců Podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků v ČR % PRŮMYSL ,42 STAVEBNICTVÍ ,93 OBCHOD ,93 POHOSTINSTVÍ ,96 DOPRAVA ,79 PENĚŽNICTVÍ ,79 SLUŽBY ,94 ZEMĚDĚLSTVÍ ,93 CELKEM ,85 propočty MPO z údajů ČSÚ MINISTERSTVO PRŦMYSLU A OBCHODU ČR, Statistika malých a středních podniků. Dostupná na WWW: download.mpo.cz/get/31460/34779/374247/priloha004.pdf 37

38 4. ZALOŢENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI Obchodní společnost je právnickou osobou zaloţenou za účelem podnikání, nestanoví li právo Evropských společenství či zákon jinak. Obchodní společnosti vznikají ve dvou etapách. V první etapě dochází k založení společnosti a v druhé etapě dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Samostatné zaloţení společnosti neznamená její právní existenci. V období mezi zaloţením a vznikem obchodní společnosti nemá právní subjektivitu. Nemŧţe nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob. Neexistují ani orgány společnosti. Společníci společnosti jsou jenom v postavení zakladatelŧ, ne společníkŧ. V případě, ţe někdo ( zakladatelé nebo jakékoli jiné osoby ) jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán ( např. jednání o uzavření pracovní smlouvy mezi zakladateli společnosti a zaměstnanci ohledně vykonávání práce pro společnost, uzavření nájemní smlouvy k pronájmu prostorŧ, kde bude společnost vykonávat svoji činnost, apod. ). V případě, ţe společníci nebo příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do 3 měsícŧ od vzniku společnosti, platí, ţe společnost byla zavázaná z těchto jednání od počátku. V opačném případě zŧstanou z těchto jednání zavázány osoby, které jménem společnosti před jejím vznikem jednaly. Zákon však nevylučuje, aby tyto osoby postoupily pohledávky ( podle ustanovení 524 Občanského zákoníku ) z takových jednání společnosti, nebo aby společnost převzala takto vzniklé dluhy, anebo aby k nim přistoupila podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zakladatelé jsou povinni pořídit seznam jednání a předloţit jej ke schválení společníkŧm nebo orgánu oprávněnému je schválit tak, aby mohla být dodrţena lhŧta. Poruší li zakladatelé tuto povinnost, odpovídají společně a nerozdílně věřitelŧm za škodu, která jim v dŧsledku toho vznikne. Statutární orgán je povinen bez zbytečného odkladu po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkŧm závazkových vztahŧ vzniklých z těchto jednání ŠVARC, Zbyněk et al. Základy obchodního práva. 2. vyd ISBN Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ÚZ č ISBN

39 Zaloţení a vznik obchodních společností a druţstev je sloţitý proces na sebe navazujících právních a souvisejících úkonŧ a je obvyklé, ţe zakladatelé tuto činnost svěřují do rukou právních zástupcŧ, advokátŧ, notářŧ, kteří připraví veškeré nutné dokumenty, řídí celý proces zaloţení a vzniku obchodní společnosti či druţstva a komunikují s příslušnými soudy a úřady Zaloţení společnosti Obchodní společnost se v případě, ţe zákon nestanoví jinak ( jinak je to u akciové společnosti ) a v případě, ţe jsou zakládány více neţ jednou osobou, zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Nezbytnou podmínkou je, aby podpisy zakladatelŧ byly úředně ověřeny, nevyţaduje li zákon, ţe společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu ( úřední ověřování podpisŧ zakladatelŧ, tzv. legalizaci provádějí zejména notáři, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou pŧsobností, obecní úřady a zastupitelské úřady ČR a nově téţ advokáti ). Zakladatel může zmocnit na základě speciální plné moci i svého obecného zmocněnce či advokáta k zaloţení společnosti. Takovou plnou moc nemŧţe nahradit generální plná moc ( ledaţe by obsahovala výslovné zmocnění k uzavření konkrétní společenské smlouvy ) ani prokura. Na plné moci však musí být úředně ověřen podpis zmocnitele tedy zakladatele a tato plná moc je přílohou společenské smlouvy. V případě, ţe je společnost zakládána jediným zakladatelem ( zákon tuto moţnost připouští u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti, v případě, ţe jediný akcionář je i právnickou osobou ) je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou nebo smlouvou, která musí obsahovat stejné náleţitosti jako společenská smlouva. Jestliţe se jedná o společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným a zakladatelskou smlouvu akciové společnosti, musí mít tyto dokumenty formu notářského zápisu. Notářský zápis musí obsahovat: - místo, den, měsíc a rok úkonu, - jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, - jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo ( není-li tak datum narození ) účastníkŧ a jejich zástupcŧ, 39

40 - prohlášení účastníkŧ o tom, ţe jsou zpŧsobilí k právním úkonŧm, - údaj o tom, jakým zpŧsobem byla ověřena totoţnost účastníkŧ, - obsah úkonu, - údaj o tom, ţe byl zápis po přečtení účastníky schválen, - podpisy účastníkŧ nebo jejich zástupcŧ, - otisk úředního razítka notáře a jeho podpis. Notářský zápis vyhotoví kaţdý notář na základě podkladŧ a skutečností, které mu sdělí a doloţí zakladatel či jeho právní zástupce. Za vyhotovení notářského zápisu je účtována cena dle notářského tarifu ( cena se odráţí od výše tarifní hodnoty úkonu ). Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu si notář podle tarifu bude účtovat 100 Kč bez DPH za kaţdou stránku, zatímco za vydání opisu 30 Kč bez DPH za stránku Správa a splacení vkladŧ před vznikem společnosti Před vznikem společnosti nemŧţe společnost nabývat svŧj majetek, protoţe nemá právní subjektivitu. Z toho dŧvodu musí zakladatelé ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině pověřit konkrétní osobu správou splacených vkladŧ, které podle zákona musí být sloţeny ještě před vznikem společnosti ( u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti ). Správce vkladŧ má povinnost o svěřené vklady řádně pečovat. Správcem vkladŧ mŧţe být pověřen některý ze zakladatelŧ nebo, pokud jde o peněţité vklady, pověřená banka. V případě, ţe je správcem vkladŧ banka, musí banka s výkonem této funkce vyslovit souhlas, a to například smlouvou o správě vkladu uzavřenou mezi bankou a zakladateli. Ve smlouvě o správě vkladu musí být zahrnuto zřízení účtu, na který budou vklady splaceny a dále i ujednání o pečování vkladu bankou. V praxi však nejčastěji bývá správou vkladŧ pověřen zakladatel, který zaloţí u vybrané banky účet, na který budou vklady splaceny. V tomto případě plní funkci smlouvy o správě vkladu společenská či zakladatelská smlouva. Vlastnické právo ke vkladŧm nebo jejich částem splaceným před vznikem společnosti, popřípadě jiná práva k těmto vkladŧm přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. Jiné majetkové hodnoty, ke kterým se příslušné právo nabývá zápisem do zvláštní 40

41 evidence, nabývá společnost aţ účinností tohoto zápisu. Je li nepeněţitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat osobně spravující splacené vklady písemné prohlášení před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti správci vkladu je vklad splacen. Je li předmětem nepeněţitého vkladu věc movitá, je vklad splacen předáním věci správci vkladu, pokud nebylo ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině stanoveno něco jiného. U ostatních nepeněţitých vkladŧ je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce vkladu. Tato smlouva musí zajistit dohled správce vkladu nad plněním do vzniku společnosti. Pokud je nepeněţitým vkladem know how, vyţaduje se i předání dokumentace v níţ je zachyceno. Pokud je nepeněţitým vkladem podnik nebo jeho část, vyţaduje se i předání podniku nebo jeho části správci vkladu. O předání podniku nebo jeho části anebo dokumentace, v níţ je zachyceno know how sepíší správce vkladu a osoba splácejí vklad zápis. Po vzniku společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady předat i s plody a uţitky z nich. Za splnění této povinnosti ručí zakladatelé společně a nerozdílně. Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Správce vkladu, který uvedl v prohlášení vyšší částku, neţ která je splacena, ručí věřitelŧm společnosti za její závazky aţ do výše tohoto rozdílu, a to po dobu pěti let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Vznikem společnosti se stávají tyto vklady jejím majetkem a společnost s nimi mŧţe volně disponovat Získání podnikatelského oprávnění Ještě před vznikem společnosti musí společnost získat podnikatelské oprávnění ( za předpokladu, ţe je zaloţena za účelem podnikání ), a to buď ţivnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Prŧkazem ţivnostenského oprávnění je ve smyslu ţivnostenského zákona od výpis z ţivnostenského rejstříku. Ţivnostenský úřad vydá výpis z ţivnostenského rejstříku, a to na základě ţádosti zakladatelŧ, popřípadě orgánŧ nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, je li prokázáno, ţe společnost byla zaloţena. Společnostem však vzniká ţivnostenské oprávnění aţ dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Nebude li podán návrh na zápis do obchodního rejstříku do 90 dnŧ od doručení ţivnostenského oprávnění, nebo není li návrhu na zápis společnosti vyhověno, 41

42 rozhodne ţivnostenský úřad o tom, ţe ohlašovatel podmínky pro vznik ţivnostenského oprávnění nesplnil. Prŧkazem jiné podnikatelské činnosti je pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle jiných právních předpisŧ Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Všechny obchodní společnosti zaloţené za účelem podnikání se zapisují do obchodního rejstříku a proto musí mít obchodní firmu. Kaţdá forma obchodní společnosti má zákonem stanoven dodatek označující její právní formu ( např. společnost s ručením omezeným zkratka s.r.o. nebo akciová společnost - zkratka a.s. ). Tento dodatek je ze zákona součástí obchodní firmy společnosti. Obchodní firma především nesmí být zaměnitelná s jinou ( ani sluchově ), a to v rámci celého státu, přičemţ k odlišení nestačí dodatek označující právní formu. Obecně závazné právní předpisy neurčují, kolik písmen má obchodní firma obsahovat. Pokud by firma byla nezaměnitelná, teoreticky nic nebrání tomu, aby obsahovala třeba jen dvě písmena ( takovou firmu však nelze dohledat ve veřejně přístupném elektronickém obchodním rejstříku ). Z praktických zkušeností je však nutno poukázat na skutečnost, ţe rejstříkové soudy zpravidla vyžadují minimálně tři znaky, neboť dva a méně znakŧ neposkytují dostatečnou záruku výlučnosti firmy. Jako zaměnitelnou pak často posuzují takovou obchodní firmu, která obsahuje zkratku nebo jiný výrazný prvek shodný s obchodní firmou jiné společnosti. Současně ale platí, ţe firmy podnikatelŧ, jejichţ podniky příslušejí k témuţ koncernu, mohou obsahovat shodné prvky, obsahují li dodatek o příslušnosti ke koncernu a jsou li dostatečně navzájem rozlišitelné Doloţení právního dŧvodu sídla Před vznikem společnosti je dále potřeba, aby zakladatelé společnosti opatřili dokument, kterým bude doloţen právní dŧvod uţívání prostor, které budou slouţit jako sídlo společnosti. K doloţení právního dŧvodu uţívání prostor se dokládá buď písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, nebo prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, ţe s umístěním sídla souhlasí. Na těchto prohlášením nemusí být úředně ověřené podpisy vlastníka nebo oprávněných osob. I kdyţ zákon přímo 42

43 nevyţaduje, aby byl kromě prohlášení dokládán i výpis z katastru nemovitostí ne starší neţ 3 měsíce, je potřeba tento výpis z katastru nemovitostí dokládat podle vyhlášky č. 250 / 2005, která stanoví potřebné dokumenty k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku Vznik společnosti Obchodní společnosti a druţstva vznikají aţ ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Aţ tímto dnem se zaloţená společnost stane právnickou osobou, která mŧţe nabývat práva a povinnosti, vlastním jednáním se zavazovat a být účastníkem soudního nebo jiných druhŧ řízení. Jestliţe ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině není uvedeno, na jakou dobu je společnost založena, má se za to, ţe je zaloţena na dobu neurčitou. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnŧ od zaloţení společnosti nebo od doručení ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Například v případě, ţe je společnost zaloţena za účelem podnikání, ke kterému se nevyţaduje vydání prŧkazu podnikatelského oprávnění ( takovým předmětem podnikání je například pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor bez poskytování jiných neţ základních sluţeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytŧ a nebytových prostor ), je nutno podat návrh na zápis do 90 dnŧ od zaloţení této společnosti. Má li společnost prŧkaz podnikatelského oprávnění, běţí lhŧta 90 dnŧ ode dne doručení tohoto prŧkazu. V případě nedodrţení této lhŧty nelze jiţ na základě získaného podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Jestliţe rejstříkový soud zamítne návrh na zápis společnosti, má se za to, ţe společnost nikdy nevznikla. Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehoţ obvodu je obecný soud právnické osoby, jíţ se zápis týká. Obecným soudem v rejstříkových věcech je vţdy krajský soud ( Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj, Krajský soud v Českých Budějovicích, KS v Plzni, KS v Ústí nad Labem, KS v Hradci Králové, KS v Brně a KS v Ostravě ). 43

44 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán na speciálním formuláři, který je k dispozici na serveru Náleţitosti návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a listiny dokládané budou uvedeny níţe, u jednotlivých forem obchodních společností. Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 5.000,- Kč. Tento poplatek lze zaplatit v kolcích, které se vylepí na návrh, nebo bankovním převodem na příslušný účet rejstříkového soudu. Rejstříkový soud musí dodrţet obecnou 5 denní lhŧtu k provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku, do této lhŧty se však nezapočítává den, kdy byl podán návrh na zápis. V případě, ţe rejstříkový soud v této lhŧtě neprovede přímý zápis nebo nerozhodne ve věci usnesením, začíná běţet fikce zápisu a faktická realizace zápisu, tedy přenesení údajŧ do databáze, musí proběhnout v zákonné lhŧtě 2 dnŧ ode dne, kdy fikce zápisu nastala. Rejstříkový soud zapíše společnost ke dni určenému v návrhu na zápis, nejdříve však ke dni jeho provedení. Rozhodne li rejstříkový soud o zápisu usnesením, provede se zápis aţ ke dni právní moci takového usnesení. Po provedeném zápisu nelze jiţ zrušit rozhodnutí, jímţ rejstříkový soud povolil zápis společnosti, ani se nelze domáhat určení, ţe společnost nevznikla. Lze se jenom domáhat prohlášení neplatnosti společnosti, a to jenom v zákonem stanovených případech. Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku tedy ode dne vzniku společnosti, začínají společnostem plynout následující lhŧty: - 8 dnŧ k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, ţe společnost má zaměstnance - 8 dnŧ k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, ţe společnost má zaměstnance - 30 dnŧ k zaregistrování u finančního úřadu ( registrace k vybraným daním ) HÁBOVÁ, Ludmila. Právní základy finančních služeb - prezentace 44

45 4.7. Oprávnění jednat a) Fyzická osoba jedná: - osobně nebo - prostřednictvím zástupce b) Právnická osoba jedná: - statutárním orgánem nebo - prostřednictvím zástupce - prostřednictvím likvidátora Statutární orgán Statutární orgán musí mít kaţdá právnická osoba. Odlišuje se od jiných jednacích osob tím, ţe: - jedná za právnickou osobu - je oprávněn jednat ve všech věcech. - výkonný orgán Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí statutární orgány. Statutární orgány mohou být: - jak individuální - tak kolektivní Do obchodního rejstříku se zapisuje zpŧsob, jakým jedná statutární orgán navenek vŧči třetím osobám. Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby vyplývající ze stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného dokumentu nebo z rozhodnutí orgánŧ právnické osoby není moţno uplatňovat vŧči třetím osobám, i kdyţ bylo zveřejněno. Statutárním orgánem u obchodních společností: - u společností osobních: mohou být statutárním orgánem všichni společníci, FO tak PO. - u společností kapitálových: mohou to být osoby fyzické, které jmenuje orgán společnosti. 45

46 Zápis statutárního orgánu do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní účinek. Zapisují se do něj: - den vzniku, případně zániku jejich funkce Zastoupení Výrazem právní subjektivity fyzických a právnických osob je, ţe vystupují v právních vztazích svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Situace, kdy je umoţněno zastupování: - subjekt právního vztahu sám jednat nemŧţe ( např. osoby zbavené zpŧsobilosti k právním úkonŧm ) - subjekt právního vztahu sám jednat nechce ( např. při určitém jednání ) Zastoupení je oprávnění jednat za jiného jeho jménem, přičemţ práva a povinnosti z jednání zástupce vznikají přímo zastoupenému. Zástupcem mŧţe být jak fyzická osoba tak právnická osoba, musí však mít zpŧsobilost k právním úkonŧm. Právo zastupovat mŧţe být omezeno pouze v případě, ţe by se zájmy obou osob zastoupeného a zástupce dostaly do rozporu. Zastoupení mŧţe vzniknout: - přímo ze zákona tzv. zákonné zastoupení - na základě plné moci tzv. smluvní zastoupení Zákonné zastoupení a) Zákonné zastoupení fyzické osoby vzniká: - ze zákona, popř. - na základě rozhodnutí soudu nebo - na základě rozhodnutí jiného státního orgánu Rozsah a obsah stanoví zákon, zastoupený je nemŧţe vŧči třetím osobám omezit. Zákonné zastoupení je upraveno pro: 16 ŠVARC, Zbyněk et al. Základy obchodního práva. 2. vyd ISBN Zákon 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ÚZ č ISBN

47 - osoby, které nejsou zpŧsobilé k právním úkonŧm, osoby neznámé a osoby, jejichţ pobyt není znám, - případ jiných váţných dŧvodŧ, - případ střetu zájmŧ zastoupeného a zákonného zástupce, - obvyklou správou majetku náleţejícího do společného jmění manţelŧ, - vyřizování běţných záleţitostí týkajících se společného nájmu bytu, právní úkony, týkající se společné věci. b) Zákonné zastoupení právnické osoby - její pracovníci ( zaměstnanci ) nebo - členové, ovšem jen pokud je to: stanoveno vnitřními předpisy právnické osoby nebo obvyklé a to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení. c) Zákonné zastoupení podnikatele ( FO a PO ) - vedoucí organizační sloţky podniku, za předpokladu, ţe je zapsán do obchodního rejstříku a úkon se týká této organizační sloţky, - osoba pověřená při provozu podniku určitou činností, pokud jde o úkony, k nimţ při této činnosti obvykle dochází ( tzv. zmocnění při provozu podniku ), - osoba jednající v provozovně podnikatele, jestliţe třetí osoba nemohla vědět o tom, ţe jednající není k jednání oprávněn Smluvní zastoupení podnikatele Smluvní zastoupení vzniká na základě projevu vůle zastoupeného, kterým zmocňuje třetí osobu, aby jeho jménem jednala. Z právních úkonŧ dalšího zmocněnce je zavázán přímo zmocnitel. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele tehdy: - je li výslovně v plné moci uvedeno, ţe mŧţe udělit plnou moc jiné osobě, - je li zmocněncem právnická osoba a) Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený ( zmocnitel ) projevuje vŧči třetím osobám, ţe jím určený zástupce ( zmocněnec ) je oprávněn za něj jeho jménem jednat. Plná moc současně osvědčuje, ţe mezi zastoupeným a zástupcem došlo k dohodě o tom, ţe zástupce bude za zastoupeného činit právní úkony, a v jakém rozsahu. 47

48 Zmocněnec mŧţe být: - fyzická osoba nebo - právnická osoba Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc. Forma plné moci: - písemná - ústní Písemná forma musí být v případě, kdy úkon, který má být zmocněncem na základě plné moci činěn, má předepsanou písemnou formu a v případě, kde se plná moc týká několika právních úkonŧ ( generální a speciální plná moc musejí být vţdy uděleny v písemné formě). Rozsah zmocněncova oprávnění mŧţe být udělena generální plná moc ( opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonŧm jménem zmocnitele ), speciální plná moc ( opravňuje zmocnitele k právním úkonŧm určitého druhu ), jednorázová ( ad hoc ) plná moc ( opravňuje zmocnitele k jednomu určitému právnímu úkonu. 17 b) Prokura je plná moc, jejíţ udělení zákon připouští pouze pro oblast podnikatelských vztahů. Prokuru mŧţe udělit pouze podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku a mŧţe být udělena i více osobám, avšak k zastupování a k podepisování je oprávněna kaţdá osoba samostatně, nebo tak, ţe je třeba souhlasu všech prokuristŧ nebo aspoň dvou. Prokuristou mŧţe být pouze fyzická osoba, která má bydliště na území ČR. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonŧm, k nimţ dochází při provozu podniku i kdyţ se k nim jinak vyţaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěţovat je, ledaţe je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno. 17 Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník ÚZ PLECITÝ, Vladimír; VRABEC, Josef; SALAČ, Josef. Základy občanského práva. 4. vyd ISBN

49 Prokurista se podepisuje k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svŧj podpis ( např. JAMA, s.r.o., Karel Novák, prokurista nebo per procuram, p.p. či p.p.a. ) c) Jednatelství bez příkazu rozumíme případy jednání určité osoby ve prospěch třetí osoby, která však jednatele k takovému jednání nezmocnila. Máme dva případy jednatelství bez příkazu: - jednání k odvrácení hrozící škody - jiné jednání Jednání k odvrácení hrozící škody obstará li někdo, aniţ je k tomu oprávněn ( zmocněn ), cizí záleţitost, aby odvrátil hrozící škodu, je ten, jehoţ záleţitost byla obstarána, povinen nahradit jednateli bez příkazu nutný náklad, a to i tehdy, pokud výsledku nebylo bez zavinění jednajícího dosaţeno. Jiné jednání v případě jednání, které nesměřuje k odvrácení hrozící škody, musí ten, kdo chce obstarat záleţitost jiného o tom danou osobu informovat a vyčkat na její souhlas. Pokud tak neučiní a jedná, aniţ má souhlas této osoby, popř. proti její vŧli, odpovídá za vzniklou škodu. Přitom odpovídá i za náhodu, ledaţe by vznikla bez jeho zásahu. Zvláštní zpŧsob jednatelství bez příkazu Zvláštním zpŧsobem jednatelství bez příkazu je jednání osoby v provozovně podnikatele, jestliţe třetí osoba nemohla vědět o tom, ţe jednající není k jednání oprávněn Obchodní společnosti změny Obchodní společnosti vznikají zápisem do obchodního rejstříku ( OR ). V případě, ţe se změní některé rozhodné skutečnosti ( například změna společníkŧ, firmy, sídla nebo výše základního kapitálu společnosti ), je třeba všechny tyto změny zapsat do OR. Dokument se zaměřuje na právní úpravu změn a jejich zápisŧ do OR v případě nejběţnější formy obchodních společností a to společnosti s ručením omezeným. Navíc je v dokumentu zmíněn i zápis změn ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. 49

50 4.9. Zápis do obchodního rejstříku V následujícím textu je uveden přehled náleţitostí nutných pro zaloţení společnosti a pro zápis společnosti do Obchodního rejstříku a to pro nejčastěji uţívané typy společností, pro druţstvo i pro podnikající fyzickou osobu. Do obchodního rejstříku se zapisují osobní a kapitálové obchodní společnosti, druţstva, příspěvkové organizace, a některé fyzické osoby. Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají li podnikatelské subjekty své sídlo, je pro ně příslušný soud podle místa podnikání; nemá li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele Náleţitosti vzniku ţivnostenského oprávnění Zahájení podnikání s sebou přináší celou řadu dŧleţitých úkonŧ, které musí kaţdý začínající podnikatel provést. Jedním z nejdŧleţitějších je ohlášení ţivnosti na příslušné úřady. K tomu dnes jiţ stačí podat jen jeden formulář na Centrálním registračním místě. Při zahájení podnikání a vyřizování ţivnosti musel dříve kaţdý podnikatel vyplnit postupně několik formulářŧ na několika rŧzných úřadech, které navíc často obsahovaly ty stejné údaje. Všechny tyto formuláře od srpna 2006 nahradil formulář jediný, nazvaný Jednotný registrační formulář. Ten tedy nahrazuje rŧzné typy formulářŧ pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na ţivnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Poţadované náleţitosti z jednotlivých úřadŧ se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totoţných, zejména identifikačních údajŧ na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány. Podává se na obecních ţivnostenských úřadech, kde jsou pro tento účel zřízena takzvaná Centrální registrační místa. Existují dva základní typy jednotných registračních formulářŧ, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Elektronický jednotný registrační formulář Elektronická podoba jednotného registračního formuláře je připravena k přímému vyplnění pomocí počítače a opakovanému pouţití při jeho uloţení. Před pouţitím elektronické verze jednotného registračního formuláře je nutné nejdříve instalovat aplikaci 50

51 602XML Filler. Po instalaci lze konkrétní jednotný registrační formulář bez problémŧ vyplnit. Vyplněný a podepsaný formulář se podává stejně jako tištěná verze na Centrální registrační místo příslušného obecního ţivnostenského úřadu. 18 Rovněţ lze také vyuţít obdobné aplikace Interaktivního formuláře na portálu pro podnikání a export která umoţňuje práci s garantovanými formuláři a ţádostmi úřadŧ a institucí. Pro práci s aplikací se však musí ţadatel přihlásit. Formuláře lze on-line vyplnit, vytisknout, uloţit v elektronické podobě přímo v aplikaci či v osobním počítači. Aplikace vyuţívá osobní registrační údaje, které automaticky vkládá do formulářŧ. Pomocí Jednotného registračního formuláře jsou moţné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí: 1. Ve vztahu k ţivnostenskému úřadu: o Ohlášení ţivnosti o Ţádost o koncesi o Oznámení změny, resp. doplnění údajŧ dle 49, resp. 56 ţivnostenského zákona o Ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění o Oznámení o zahájení/ukončení provozování ţivnosti v provozovně o Oznámení o přerušení provozování ţivnosti o Oznámení o pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování ţivnosti přerušeno 2. Ve vztahu k finančnímu úřadu: a) Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby o Přihláška k registraci k dani z příjmŧ fyzických osob o Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty o Přihláška k dani z nemovitosti o Přihláška k dani silniční o Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny o Přihláška k registraci odštěpné závody a provozovny o Přihláška k dani z příjmŧ jako plátci: Daně z příjmŧ ze závislé činnosti a funkčních poţitkŧ Daně z příjmŧ vybírané zvláštní sazbou daně Zajišťující daň 18 RUML, Michal. Finance.cz. Jak na úřady při zahájení podnikání? Dostupný z WWW: 51

52 b) Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby o Přihláška k registraci k dani z příjmŧ právnických osob o Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty o Přihláška k dani z nemovitosti o Přihláška k dani silniční o Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny o Přihláška k registraci stálá provozovna o Přihláška k dani z příjmŧ jako plátci: Daně z příjmŧ ze závislé činnosti a funkčních poţitkŧ Daně z příjmŧ vybírané zvláštní sazbou daně Zajišťující daň z příjmŧ 3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: o Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ o Přihláška k dŧchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ 4. Ve vztahu k úřadu práce: o Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO) 5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: o Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti Přílohy Pro potřeby ohlášení více ţivností, více provozoven, odpovědných zástupcŧ, nebo statutárních orgánŧ v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umoţňují ohlásit tyto skutečnosti, aniţ by musel vyplňovat více základních formulářŧ. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační sloţky podniku. Změnový list Aby mohl podnikatel ohlásit změny vŧči všem úřadŧm, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajŧ nejen vŧči ŢÚ, ale i vŧči příslušným úřadŧm. 52

53 Náleţitosti návrhu na zápis do Obchodního rejstříku Návrh na zápis do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je ke staţení na webových stránkách Ministertva spravedlnosti. Níţe budou vysvětleny jednotlivé části tohoto formuláře. Fyzické osoby obecně nemají povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Většina podnikajících fyzických osob v obchodním rejstříku zapsána také není. Povinnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku mají podnikající fyzické osoby následujících dvou kategorií: - osoby, jejichţ výše příjmŧ či výnosŧ ( případně sníţených o DPH ) dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v prŧměru částku 120 milionŧ Kč, nebo - osoby, jeţ provozují ţivnost prŧmyslovým zpŧsobem. Provozování ţivnosti prŧmyslovým zpŧsobem upravuje ust. 7a Ţivnostenského zákona. Jedná se o sloţitější činnosti, u nichţ jiţ jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky ţivnosti. Pokud jde o ţivnost provozovanou prŧmyslovým zpŧsobem, je tato skutečnost vyznačena i na ţivnostenském listu Rejstříkový soud Je třeba vybrat rejstříkový soud, ke kterému bude návrh na zápis do obchodního rejstříku podán. Pŧjde o krajský soud, v jehoţ obvodu má podnikatel místo podnikání. Městský soud v Praze vykonává pŧsobnost v rejstříkových věcech i pro Středočeský kraj, proto se podnikatelé s místem podnikání ve Středočeském kraji zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, nikoliv Krajským soudem v Praze ( coţ je krajský soud s pŧsobností pro Středočeský kraj ) Navrhovatel V této kolonce se vyplní všechny poţadované údaje o navrhovateli Fyzická osoba, jíţ se návrh týká V případě návrhu na zápis osoby, jeţ v Obchodním rejstříku dosud zapsána nebyla ( tzv. prvozápis ) se tato kolonka nevyplňuje, pouze je třeba zaškrtnout pole označující, ţe jde o prvozápis. Pokud jde o návrh na zápis změn u osoby, jeţ je v obchodním rejstříku jiţ zapsána, je třeba v této kolonce vyplnit všechny poţadované údaje a označit, ţe je poţadována změna zapsaných údajŧ. 53

54 Návrh na zápis V této části formuláře je třeba vyplnit ty údaje, které mají být nově zapsány nebo které jsou předmětem změny. Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Firma fyzické osoby musí vţdy obsahovat jméno a příjmení podnikatele, mŧţe dále obsahovat dodatek odlišující podnikatele od jeho konkurentŧ. Dále je třeba vyplnit všechny formulářem poţadované údaje úplně a pravdivě. Kolonka Pobyt v ČR se pochopitelně týká pouze cizincŧ, tuzemští podnikatelé ji nevyplňují. Pokud jde o místo podnikání, bude třeba k návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloţit právní dŧvod uţívání takové nemovitosti. K doloţení postačí písemné prohlášení vlastníka takové nemovitosti, ţe souhlasí s umístěním místa podnikání. Právní dŧvod uţívání nemovitosti lze rovněţ prokázat např. nájemní smlouvou či výpisem z katastru nemovitostí, pokud je podnikatel sám vlastníkem nemovitosti, kde má být umístěno místo podnikání. V případě prvozápisu většinou identifikační číslo ještě není známé a bude přiděleno aţ v prŧběhu řízení o zápisu. Kolonka identifikační číslo proto většinou zŧstane nevyplněná. Pokud jde o předměty podnikání, do této kolonky se zapisují předměty podnikání podle toho, jak byly vydány ţivnostenské listy. Prokurou se rozumí zvláštní druh plné moci, jímţ podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem úkonŧm, k nimţ dochází při provozu podniku s výjimkou nakládání s nemovitostmi, pokud právo nakládat s nemovitostmi není v prokuře výslovně obsaţeno. Prokura nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. Prokuru lze udělit i více osobám, v takovém případě je třeba určit, zda mŧţe jednat kaţdý prokurista samostatně, či kolik prokuristŧ musí jednat společně. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. Do kolonky Ostatní skutečnosti většinou není třeba zapisovat nic. Pokud si podnikatel přeje vytvořit odštěpný závod či jinou organizační sloţku, vyplní tuto kolonku obdobně, jako ostatní kolonky výše. 54

55 Přílohy Pro úspěšné provedení zápisu do obchodního rejstříku je třeba k návrhu na zápis přiloţit všechny potřebné přílohy. Následující seznam odpovídá pouze základnímu návrhu na prvozápis osoby do obchodního rejstříku; je třeba vycházet z toho, ţe je myslitelná celá řada rŧzných situací, kdy okruh nutných příloh bude odlišný od příloh uvedených níţe. V případě sloţitějších zápisŧ doporučujeme vypracováním potřebných podkladŧ pověřit advokáta. V první řadě pŧjde o ţivnostenské listy, na jejichţ základě má být do obchodního rejstříku zapsán předmět podnikání. Dále jde o doloţení právního dŧvodu uţívání nemovitosti, ve které má být umístěno místo podnikání. Podrobnosti jiţ byly diskutovány výše. Pokud je podnikatel ţenatý či podnikatelka vdaná, je třeba předloţit téţ doklad o souhlasu druhého manţela s pouţitím majetku ve společném jmění manţelŧ k podnikání. Pokud má být jmenován prokurista, je třeba přiloţit listinu o jmenování prokuristy a jeho podpisový vzor. Ohledně odštěpného závodu pokud je zřizován je třeba doloţit rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu ( případně jiné organizační sloţky ) a rozhodnutí o jmenování vedoucího odštěpného závodu. Odštěpný závod je organizační sloţkou podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Otázka, v kolika vyhotoveních je třeba uvedené dokumenty přikládat k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, je řešena na několika místech právního řádu. Obchodní zákoník v 32 odst. 2 rozlišuje listiny na dvě kategorie, které se mohou částečně překrývat. Jde o ( i ) listiny, jimiţ mají být doloţeny skutečnosti, které mají být zapsány do obchodního rejstříku a ( ii ) o listiny, které se zakládají do sbírky listiny. Podle ust. 38k odst. 1 obchodního zákoníku se listiny zakládané do sbírky listin předkládají ve dvojím vyhotovení. Podle téhoţ ustanovení se listiny, jimiţ se nedokládají 55

56 skutečnosti, které mají být do obchodního rejstříku zapsány ( zapisované skutečnosti ) předkládají v jednom vyhotovení. Na základě zmocnění v 33 odst. 4 obchodního zákoníku vydalo Ministerstvo spravedlnosti vyhlášku č. 562/2006 Sb. O digitalizaci obchodního rejstříku, která stanoví, ţe listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiţ se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu PDF. Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo na CD. Jinými slovy: listiny, které se zakládají pouze do sbírky listin se podle citované vyhlášky posílají jen v elektronické podobě, naproti tomu listiny, které dokládají zapisované skutečnosti a do sbírky listin se nezakládají ( zakládají se pouze do soudního spisu ) je třeba posílat v jednom vyhotovení v papírové formě. U listin, které se zakládají jak do soudního spisu, tak do sbírky listiny nelze jednoznačně říci, zda mají být zasílány ve dvou papírových exemplářích nebo v jednom papírovém vyhotovení + elektronicky ( druhá varianta však v praxi bývá většinou akceptována ). Pouze v elektronické podobě se tak dokládají například podpisové vzory či účetní závěrky, naopak pouze v listinné podobě se zakládají například ţivnostenské listy. S ohledem na to, ţe shora popsaná právní úprava je poměrně komplikovaná, mŧţe v praxi docházet k rozdílné interpretaci předmětných ustanovení. K předejití případných obtíţí lze proto v případě pochybností doporučit, aby navrhovatel k návrhu na zápis přiloţil raději jedno vyhotovení listiny, o níţ má pochybnosti, navíc Datum provedení zápisu Ve většině případŧ bude rejstříkový soud ţádán, aby provedl zápis v zákonem stanovené lhŧtě. Rovněţ lze ţádat provedení zápisu k určitému konkrétnímu datu v budoucnosti Závěrečná část Pokud návrh podává navrhovatel sám, vyplní kolonku Tento návrh podává navrhovatel. Úřední ověření podpisu lze získat na kterémkoliv obecním úřadu či úřadu městské části, rovněţ u notáře či u advokáta. 56

57 Poznámky Na první stranu návrhu je třeba vylepit kolkové známky v hodnotě 5000,- Kč v případě prvozápisu. Pokud je podáván návrh na změnu některých údajŧ u podnikatele v obchodním rejstříku jiţ zapsaného, činí správní poplatek 1000,- Kč bez ohledu na počet změn, jejichţ zápis je navrhován Zápis změn v obchodním rejstříku Obchodní rejstřík je veřejný seznam vedený rejstříkovými soudy ( krajskými a Městským soudem v Praze ), do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, tj. o obchodních společnostech. Účelem obchodního rejstříku je vést stálou evidenci potřebných údajů o obchodních společnostech a zajištění, aby byly tyto údaje v souladu s objektivní skutečností. Proto jsou rejstříkové soudy povinny zveřejnit zapisované, měněné či vymazané údaje bez zbytečného dokladu po zápisu a kaţdý, kdo jedná v dobré víře v zapsané údaje, je chráněn proti tomu, kdo namítá, ţe zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vŧči třetím osobám ode dne jejich zveřejnění, ledaţe by této třetí osobě byly známy tyto údaje jiţ dříve. Z tohoto dŧvodu musí podnikatel obchodní společnost, doručit návrh na zápis změn zapisovaných údajŧ bez zbytečného odkladu poté, co konkrétní změna nastane. V této souvislosti je třeba upozornit na existenci trestného činu Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle ust. 125 trestního zákona, kterého se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech slouţících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo kdo v podkladech slouţících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, ţe bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloţí listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen. Trestní sazba pro tento trestný čin je stanovena v rozmezí šesti měsíců až tří let, zákazem činnosti nebo peněţitým trestem. V případě, ţe by byla zpŧsobena značná škoda nebo jiný zvlášť závaţný následek, mohl by být uloţen trest aţ do výše pěti let. Výše uvedené, nechť slouţí jako apel na osoby odpovědné za obchodní vedení společnosti, aby tyto osoby dodrţovaly povinnosti. 57

58 Návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajŧ v obchodním rejstříku mŧţe podat pouze oprávněná osoba, v krajním případě kdokoli, kdo k tomu prokáţe právní zájem, případně i soud. Návrh je povinně podáván spolu s přílohami na závazných formulářích, které jsou k dispozici na a podpis musí být úředně ověřen. V obchodním rejstříku se zveřejňují následující údaje u všech forem obchodních společností shodně: - Firma ( obchodní jméno ), - Předmět podnikání ( v souladu s vydanými ţivnostenskými listy ), - Právní forma právnické osoby ( v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., druţstvo, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdruţení, evropská druţstevní společnost ), - Identifikační číslo, - Jméno a bydliště, resp. firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem, - Den vzniku a zániku funkce statutárního orgánu, - Zpŧsob jednání statutárního orgánu ( samostatně nebo ve spojení s dalším členem ), - Jméno a bydliště prokuristy, U veřejné obchodní společnosti: U komanditní společnosti: - Jméno a bydliště nebo firma a sídlo společníkŧ, - Jméno a bydliště nebo firma a sídlo společníkŧ s uvedením, kteří z nich jsou komplementáři a kteří jsou komanditisté, - Výše vkladu kaţdého komanditisty a rozsah jeho splacení, U společnosti s ručením omezeným: U akciové společnosti - Jméno a bydliště nebo firma a sídlo jejích společníkŧ, - Výše základního kapitálu, - Výše vkladu kaţdého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, - Výše podílu kaţdého společníka, - Zástavní právo k obchodnímu podílu, - Jméno a bydliště členŧ dozorčí rady a den vzniku a zániku jejich funkce, - Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení, - Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, - Omezení převoditelnosti akcií na jméno, 58

59 U druţstva: - Jméno a bydliště členŧ dozorčí rady, den vzniku a zániku jejich funkce, - V případě existence jediného akcionáře jeho jméno a bydliště nebo firma a sídlo, - Výše zapisovaného základního kapitálu, - Výše základního členského vkladu, případně vkladŧ. Tab. 4: Základní charakteristiky obchodních společností Nejniţší počet zakladatelŧ Nejvyšší počet společníkŧ Minimální výše základního kapitálu Nejniţší moţný vklad Nejvyšší moţný vklad Rozsah splacení vkladu při vzniku Doba splacení vkladu Počet hlasŧ ke vkladu Veřejná obchodní společnost 2 FO nebo 2 PO nebo kombinace, vţdy nejméně 2 osoby Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost 2 osoby 1 FO nebo 1 PO 2 FO nebo 1 PO Neomezeno Neomezeno 50 Neomezeno 0,-Kč ( není tvořen ) 5.000,- Kč ( nezapisuje se ) ,- Kč ,- Kč ( s veřejnou nabídkou akcií ,- Kč) Není určen 5.000,- Kč ,- Kč Takový, aby součet byl nejméně ,- Kč ( s veřejnou nabídkou akcii aţ ,- Kč ) Neomezen Neomezen Neomezen Neomezen 0,- Kč Podle společenské smlouvy 0,- Kč ( mŧţe být určen společenskou smlouvou ) Není vázán ke vkladu kaţdý společník 1 hlas ( společenská smlouva mŧţe určit jiný počet hlasŧ ) Podle společenské smlouvy, bez zbytečného odkladu Kaţdý společník 1 hlas ( společenská smlouva mŧţe určit jiný počet hlasŧ ) 30% z kaţdého vkladu celkem nejméně ,- Kč Nejvýše do 5 let od vzniku Na kaţdých 1 000,- Kč 1 hlas ( mŧţe být ve společenské smlouvě určeno i jinak ) 30% jmenovité hodnoty akcií a emisní áţio Nejvýše do 1 roku od vzniku Hlas spojen s akcií ( na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou stejný počet hlasŧ ) 59

60 Ručení společníka za závazky Předmět činnosti Orgány společnosti Zakladatels ký dokument Povinnost a výše rezerv 19 Ručí neomezeně Komplementá ř ručí neomezeně, komanditista ručí do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR Společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladŧ všech společníkŧ podle stavu zápisu do OR Podnikání Podnikání Podnikání, lze zaloţit i za jiným účelem Statutární orgán společníci ( další lze určit ve společenské smlouvě ) Písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníkŧ Rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak mŧţe stanovit společenská smlouva Statutární orgán komplementář (i) Písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníkŧ Rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak mŧţe stanovit společenská smlouva Valná hromada, statutární orgánjednatelé, dozorčí rada ( nepovinná ), další dle společenské smlouvy Společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu Vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společenské smlouvy nejméně však 10% zisku Neručí Podnikání, lze zaloţit i za jiným účelem Valná hromada, statutární orgánpředstavenstvo, dozorčí rada, další dle stanov Ustavující valná hromada nebo zakladatelská smlouva či listina ve formě notářského zápisu Vytváří se rezervní fond, ze zisku, výše je určena podle stanov, nejméně 20% z čistého zisku, ne však výše neţ 10% z hodnoty základního kapitálu 19 CZECH TRADE; MINISTERSTVO PRŦMYSLU A OBCHODU. Obchodní společnosti Dostupný z WWW: 60

61 4.11. Povinnosti společnosti po zapsání do OR Po zápise do obchodního rejstříku si společnost vyhotoví výpis z obchodního rejstříku. Tento výpis si mŧţe nechat vyhotovit na České poště, u notáře, na Obchodní a hospodářské komoře aj. Na ţivnostenském úřadě se nahlásí změna, tj. doplní se identifikační číslo. Ţivnostenský úřad vyhotoví nový živnostenský list popř. koncesní listinu. Společnost má povinnost se zaregistrovat u zdravotní pojišťovny a u místně příslušné správy sociálního zabezpečení do 8 dnŧ od zápisu do obchodního rejstříku. Do 30 dnŧ od zápisu se musí zaregistrovat na finančním úřadě. Společnost si v bance, kde má vloţeny splacené vklady společníkŧ, zřídí bankovní účet Registrace u zdravotní pojišťovny Zaměstnavatelé mají zákonem uloţenu oznamovací povinnost, za jejíţ nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnŧ od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vţdy na formulářích k tomu určených. Při plnění oznamovací povinnosti je zaměstnavatel povinen sdělit údaje pomocí formuláře Přihláška zaměstnavatele. Na tomto formuláři oznamuje také veškeré změny údajŧ, a to do osmi dnŧ od jejich zjištění. Dále oznamuje ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace. Oznamovací povinnost plní zaměstnavatel pomocí formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele při pouţití dohodnutých kódŧ Registrace u okresní správy sociálního zabezpečení Společnost se zaregistruje do 8 dnŧ od zápisu do obchodního rejstříku u okresní správy sociálního zabezpečení ( Přihláška do rejstříku malých organizací ). Po přihlášení společnosti u okresní správy sociálního zabezpečení přihlásíme zaměstnance k nemocenskému pojištění ( Přihláška k nemocenskému pojištění odhláška ) Registrace k dani u finančního úřadu Pokud se jedná o povinnost registrace, všichni poplatníci mají povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně, a to do 30 dnŧ od obdrţení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné samostatné výdělečné činnosti. Tato lhŧta začne běţet následující den po právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy poplatník začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, přičemţ právní účinností se rozumí den, kdy je poplatník podle 61

62 příslušných předpisŧ oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. Pokud poplatník začne vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen tuto skutečnost oznámit místně příslušnému správci daně do třiceti dnŧ. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do patnácti dnŧ od vzniku povinnosti sráţet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Je li daňovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnŧ ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmŧ. Poplatník daně silniční má vŧči správci daně registrační povinnost ve lhŧtě splatnosti nejbliţší zálohy na daň. Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u něhoţ je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá li registrační povinnost kvŧli jiné dani. Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou. Dojde li ke změnám skutečností, které daňový subjekt uvedl v přihlášce k registraci, zejména zanikla li jeho daňová povinnost u některé z daní, je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnŧ ode dne, kdy nastaly. Pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční, spotřební daní, ekologických daní a biopaliva platí speciální úprava. Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku jejíţ obrat překročil za nejbliţších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsícŧ částku Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15-ti dnŧ po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila tento stanovený limit. Totéţ platí i pro osoby uskutečňující zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdruţení nebo jiné obdobné smlouvy. Zákon o DPH dále speciálně upravuje v 95 povinnost registrace i v dalších případech včetně stanovení lhŧt, kdy je povinna osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci. K registraci na finančním úřadu se přikládá opis usnesení od krajského soudu o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, opis zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, opis smlouvy o podnikatelském kontu, kopii výpisu z obchodního rejstříku. Registraci podáme na formuláři Přihláška k registraci pro právnické osoby HÁBOVÁ, Ludmila. Právní základy finančních služeb - prezentace 62

63 5. EVROPSKÁ SPOLEČNOST Evropská společnost, téţ Evropská akciová společnost neboli Societas Europea ( zkratka SE ) je akciovou společností zaloţenou evropským právem. Je upravena nařízením Rady č. ES / 2157 / 2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti a Směrnicí Rady 2001 / 86 / ES z téhoţ dne, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnancŧ Právní reţim Právní reţim společnosti je mnohovrstevný. Pořadí aplikovatelnosti jednotlivých normativních zdrojŧ je následující: - nařízení o statutu společnosti ( a příslušná směrnice ) - stanovy společnosti, jestliţe to nařízení výslovně stanovuje - v případě záleţitostí tímto nařízením neupravených nebo záleţitostí nařízením upravených pouze částečně ve věcech, které neupravuje: právní předpis přijatý členským státem ve vztahu ke společnosti ( v České republice je jím zákon č. 627 / 2004 Sb. o evropské společnosti ) právní předpis členského státu, které se vztahuje na akciovou společnost zaloţenou podle práva sídelního státu ( v České republice Obchodní zákoník a případně další předpisy ) stanovami společnosti stejným zpŧsobem, jako u akciové společnosti zaloţené v souladu s právními předpisy sídelního státu Pokud je předmět podnikání společnosti upraven zvláštními vnitrostátními předpisy, tyto právní předpisy plně na společnost uplatňují Zaloţení a přeměna Zpŧsob zaloţení jsou taxativně vymezeny v příslušném nařízení. Jsou to tyto: Fúze alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisŧm rŧzných členských státŧ. Výsledná společnost mŧţe mít sídlo i na území třetího členského státu. Tento zpŧsob je rozšířený HÁBOVÁ, Ludmila. Právní základy finančních služeb ŠVARC, Zbyněk et al. Základy obchodního práva. 2. vyd ISBN

64 Zaloţení holdingové společnosti z akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které se řídí právem rŧzných členských státŧ nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Tento zpŧsob není příliš rozšířený. Zaloţení dceřiné společnosti úpisem akcií společnostmi dle čl. 48 odst. 2 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství ( tedy veškeré právnické osoby, jejichţ činnost má lukrativní povahu ), které se řídí právem rŧzných členských státŧ nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Tento zpŧsob není příliš rozšířený. Transformací akciové společnosti zaloţení podle práva členského státu a mající sídlo a správní ústřední v členském státu, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu. Výsledná společnost musí mít sídlo na území členského státu pŧvodní akciové společnosti. Tento zpŧsob je rozšířený. Zaloţení dceřinné společnosti jiné evropské společnosti. Tento zpŧsob je také rozšířený. Ve všech případech musí upsaný základní kapitál činit nejméně euro. Společnost se mŧţe přeměnit na akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo. To mŧţe být výhodné, vzhledem k moţnostem změny sídla. Rozhodnutí o přeměně však lze učinit nejdříve po uplynutí dvou let od jejího zápisu do obchodního rejstříku a po schválení prvních dvou ročních účetních závěrek Sídlo a struktura Společnost musí mít sídlo na území některého ze státŧ Evropské Unie. Na území stejného státu musí se nacházet i správní ústředí společnosti. Společnost mŧţe postupem dle nařízení své sídlo přemístit na území jiného členského státu, coţ patří mezi její největší výhody. Zakladatelé společnosti mohou volit mezi monistickou a dualistickou strukturou společnosti. 64

65 V případě monistické struktury je v čele společnosti správní rada v čele s předsedou. Ten mŧţe být zároveň generálním ředitelem ( tzv. francouzský model ) nebo generálním ředitelem je odlišná osoba mimo správní řadu ( v anglickém prostředí nazývaná Chief executive officer ). Statutárním orgánem společnosti je předseda správní rady, který je zároveň generálním ředitelem; nebo generální ředitel, který není předsedou správní rady. Stejný rozsah jednatelského oprávnění mají delegovaní generální ředitelé a správní rada jako celek. Dualistická struktura je prakticky shodná s pojetím akciové společnosti v českém právu Praxe Ačkoliv návrh statutu evropské společnosti pŧvodně obsahoval i úpravu jednotného zdaňování, konečná verze ţádná ustanovení týkající se daní nejsou. Je tedy třeba aplikovat daňové předpisy jednotlivých členských státŧ, které většinou fungují na principu zdaňování provozovny, kdy sídlo není relevantní. Přesto pro některé společnosti mŧţe být flexibilita přenášení sídla z daňového hlediska výhodná. V červenci 2008 existovalo asi 200 evropských společností. Jen malá část z nich vyvíjela nějakou podnikatelskou činnost a měla zaměstnance. Ze 45 opravdu fungujících společností jich 19 mělo sídlo v Německu. Mezi největší evropské společnosti patří Alianz, BASF, Strabag či Porsche Automobil Holding. V České republice mezi největší patří společnost Finep či na Kypru registrované společnosti RPG Industries Zdeňka Bakaly a KKN Karla Komárka. 65

66 6. EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŢENÍ Evropské hospodářské zájmové sdruţení je upraveno zákonem č. 360 / 2004 Sb., který navazuje na nařízení Rady o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdruţení č / 85. Cílem nařízení je podpora hospodářské spolupráce mezi evropskými podniky, především malými a středními, které by se chtěly podílet na projektech celoevropského rozměru. EHZS svým členŧm umoţňuje propojit některé ze svých ekonomických aktivit s aktivitami ostatních členŧ při zachování vlastní ekonomické a právní nezávislosti. Mŧţe slouţit jako právní rámec pro koordinaci a organizaci ekonomických aktivit svých členŧ nebo také mŧţe svým jménem vstupovat do smluvních vztahŧ. K zaloţení a vzniku EHZS je třeba uzavření smlouvy o sdruţení a následný zápis do obchodního rejstříku Holding Holding neboli koncern je sdružení obchodních společností, z nichţ jedna společnost ostatní společnosti řídí. Pro holding je charakteristické to, ţe jedna obchodní společnost ( holdingová neboli mateřská společnost ) prostřednictvím vlastnictví rozhodujícího kapitálového podílu ( např. nadpoloviční většiny akcií ) nebo na základě jiných skutečností ovládá a usměrňuje jednu společnost nebo více společností ( dceřiná společnost ). Všechny obchodní společnosti, které tvoří holding, jsou právně samostatnými subjekty. Holding sám právní subjektivitu nemá, ale je sdruţením ( konsorciem ) bez právní subjektivity. Společnosti, které spolu tvoří holding mají v praxi nejčastěji právní formu akciové společnosti HÁBOVÁ, Ludmila. Právní základy finančních služeb ŠVARC, Zbyněk et al. Základy obchodního práva. 2. vyd ISBN

67 Holding je v ČR rámcově upraven v 66a, odst.7 ObchZ. Ze zahraničních právních úprav bývá za nejpropracovanější označována německá úprava holdingu. Holding spojuje výhody velkých podnikŧ ( např. ekonomickou sílu, kapacitní moţnosti, významnější postavení na trhu ) s výhodami podnikŧ menších jednotek holdingu ( např. pruţnost ). K výhodám holdingového uspořádání zpravidla patří i diverzifikace činnosti uvnitř seskupení; holding má také předpoklady tvořit silnější rezervní fondy Joint venture Joint venture je forma spolupráce dvou či více podnikŧ nebo organizací. Joint venture funguje tak, ţe většinou domácí podnik spolu s další zahraniční firmou či organizací vytvoří novou společnost ( většinou akciovou společnost ). Cílem je spojit přednosti či zkušenosti obou partnerŧ, např. zahraniční firma mŧţe nabídnout peníze či prověřenou značku, domácí má zase lepší znalosti místního trhu. Příkladem takové firmy je například švédsko japonský Sony Ericsson. Tento systém pouţívají i hotely, motely, všechny typy restaurací. Dovoluje totiţ podnikat v daném oboru bez počátečních znalostí, bez dlouhého získávají zkušenosti a praxe, sniţuje riziko. Dovoluje pouţívat drţitelovo jméno a jeho ochranné známky, provozní systém a postupy, chráněné receptury a strategii marketingu. 67

68 7. FONDY EU VYUŢITELNÉ PRO ČR OBDOBÍ DO ROKU 2013 Evropská unie má pro členské státy k dispozici několik fondŧ, z kterých mŧţe Česká republika v letech čerpat finanční prostředky. Jsou to především tzv. strukturální fondy. Strukturální fondy jsou hlavním fiskálním nástrojem EU k dosahování ekonomické a sociální soudrţnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondŧ jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionŧm a regionŧm se strukturálními problémy, resp. na podporu adaptace a modernizace politik a systémŧ vzdělávání. Strukturální politika EU zaujímá dominantní postavení v rámci celkové hospodářské politiky EU. Nařízení Rady ( ES ) č / 99 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech definuje základní principy této politiky. Jejím hlavním cílem je snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU, tzv. statistickými jednotkami NUTS II, které jsou charakterizovány jako oblasti, které obývá přibliţně 1 milión obyvatel. V současné době existují čtyři strukturální fondy EU, které mŧţe ČR prakticky vyuţívat, a to včetně tzv. finančního nástroje pro podporu rybolovu ( FIFG Financial Instrument for Fischeries Guidenance ), který je určen nejen pro zajištění financování rozvoje přímořských regionŧ, ale i rybářských odvětví. Zejména se ale jedná o následující tři strukturální fondy: o Evropský fond regionálního rozvoje o Evropský sociální fond o Evropský řídící a garanční fond pro zemědělství Získání peněz z EU je v České republice pořád sloţité. Začátek celého procesu je však velmi jednoduchý vybrat ten správný program. K tomu je zapotřebí přečíst si podmínky programŧ, které připadají v úvahu. Hlavní je účel čerpání prostředkŧ, regionální vymezení, vymezení OKEČ a velikost podniku. V prvé řadě jde o to zda podnik mŧţe vŧbec ţádat SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd ISBN

69 Pokud jde o velikost podniku, je dobré vědět, ţe: - střední podnikatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionŧ EUR, - malé podniky zaměstnávají méně než 50 osob a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, - drobní podnikatelé zaměstnávají méně než 10 osob a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. Program, který si podnik vybere musí mít aktuální výzvu se stanoveným termínem, v některých případech je program kontinuální. Je na zváţení, jestli doba, která je k dispozici, postačí ke kompletaci ţádosti, tj. ke zpracování rozpočtu, podkladových materiálŧ a příloh k ţádosti. Tab. 5: Časová náročnost projektu Časová náročnost projektu Nastudování metodiky ( hod. ) Technické části projektu ( hod. ) Ekonomická část projektu ( hod. ) Lehký 5 20 aţ Prŧměrný aţ Náročný aţ Jednou z podmínek je odpovídající hodnocení finančního zdraví. To vychází zejména z účetních výkazŧ a dalších informací ovlivňujících riziko moţného úpadku. Výsledkem je známka A aţ E. Zatímco ratingové stupně A, B+, B, B-, C+, C jsou pro většinu operačních programŧ přijatelné, ratingové stupně C-, D a E vylučují moţnost v některých programech úspěšně o dotaci ţádat. Spočítat si finanční zdraví mŧţete sami nebo pokud není metodika výpočtu známa, pak si ho mŧţete zjistit u kompetentních společností. Pokud nemáte odpovídající známku, pak je zbytečné utrácet peníze na přípravu ţádosti. Pokud si je podnik jist, ţe podporu získá, pak se mŧţe pustit do přípravy samotného projektu. Vţdy je dobré mít na paměti, ţe EU se líbí aktivity jako transfer know how a nových technologií, inovace a inovativní prostupy, výměna zkušeností, zaměstnanost, konkurenceschopnost atd. Efekt musí být prokazatelný a měřitelný. Jde o tzv. monitorovací indikátory, které identifikují stav před a po udělení podpory ( např. počet pracovních míst před a po realizaci záměru ). 69

70 Jedna z nejdŧleţitějších stránek projektu je ta ekonomická ( cenová kalkulace, finanční plán, analýza rizik, cost-benefit analýza ). EU hradí jen určité procento a to ještě se zpoţděním. Malé podniky dostanou 60%, střední podniky 50% a ostatní podniky pouze 40%. Pravidlo de minimis: Celková výše pomoci dle minimis udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout částku EUR během jakéhokoli tříletého období. To je necelých 5 milionŧ Kč. Pokud má podnik vše připravené, stačí podat tzv. registrační ţádost, která obsahuje pouze základní informace o projektu a o ţadateli. Ţádost je moţné poslat prostřednictvím internetové aplikace eaccount. Pro vyuţívání této aplikace je třeba si zřídit elektronický podpis a zaloţit si účet v této aplikaci. Po schválení registrační ţádosti vám příslušná instituce sdělí datum pro vznik zpŧsobilých výdajŧ ( od tohoto data mohou být výdaje vynaloţené v souvislosti s projektem povaţovány za uznatelené ) a lhŧtu pro předloţení plné ţádosti, která uţ musí obsahovat všechny dokumenty. Podpora se vyplácí zpětně na základě předloţené ţádosti o platbu. Ţádost o platbu se rovněţ podává formou elektronického formuláře přes eaccount a to po skončení etapy nebo celého projektu. V prŧběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu / etapy projektu mŧţe být vykonána kontrola na místě realizace projektu. Monitorování projektŧ probíhá i po ukončení realizace, tzn. vyplacení podpory. A samozřejmě se mŧţe stát pokud podnik nesplní podmínky, pak musí vrátit dotaci. 70

71 8. MODERNÍ PŘÍSTUPY A PODPORY PŘI ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V POROVNÁNÍ SE ZEMĚMI EU 8.1. Náklady na zaloţení Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je tvořen vklady společníkŧ a společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je dŧleţitým ukazatelem o její finanční síle. Samotná minimální výše základního jmění se v Evropské unii pohybuje od 0 euro ve Velké Británii po euro v Rakousku. Z mimoevropských zemí světa jsou nejvyšší finanční nároky v Koreji ( euro ). Niţší zákonná výše základního kapitálu umoţňuje zaloţení s.r.o. i drobným podnikatelŧm. Pro podnikatele je totiţ zaloţení s.r.o. dŧleţité z hlediska oddělení majetku soukromého a firemního. Vystupují pak totiţ jako fyzická i právnická osoba současně. V usnadnění zaloţení s.r.o. i menším podnikatelŧm šlo v Evropě nejdál Německo, které od čevence roku 2008 sníţilo základní kapitál u s.r.o. ( GmbH ) z 25 tisíc euro na pouhé jedno euro. Německo tak následovalo ostatní vyspělé země světa. V Austrálii, Japonsku, Kanadě, Novém Zélandu, USA a Velké Británii není totiţ poţadavek na výši základního jmění zákonem definován vŧbec. Zákonná výše základního jmění v Česku je 200 tisíc Kč, ale dle návrhu obchodního zákoníku by základní jmění mohlo činit pouze tisíc korun. Jedná se však pouze o návrh, který i kdyby prošel sloţitým legislativním procesem, by platil nejdříve od roku Jednoznačně mŧţeme však říci, ţe zaloţení společnosti s ručením omezeným je nákladnější i papírově náročnější v Evropě neţ v ostatních vyspělých zemích světa. Při zakládání nové společnosti musí zakladatelé počítat s několika nutnými finančními výdaji, ať uţ ve formě poţadovaného základního jmění či ve formě nutných kolků či poplatků. Velmi nízké počáteční náklady jsou ve Velké Británii, Irsku, Francii a Finsku ( mimo základní jmění činí ostatní vedlejší náklady méně neţ 300 euro ) GOLA, Petr. Finance.cz Podnikatelé a podnikání Dostupný na GOLA, Petr. Finance.cz Podnikatelé a podnikání Dostupný na 71

72 Naopak s poměrně vysokými finančními náklady jsou v Řecku, Maďarsku, Litvě, Polsku či Rakousku ( vedlejší náklady činí více neţ euro ). Téměř nulové jsou počáteční náklady v USA. Právě podnikatelská pruţnost je jeden z nejdŧleţitějších dŧvodŧ ekonomické vyspělosti USA. Američané jsou zvyklí se o sebe sami postarat a na stát příliš nespoléhat. Drobní podnikatelé jsou v USA zastoupeni ve všech pracovních oborech. Drobní podnikatelé v mnoha případech zakládají malinké firmy. Tyto firmy se výrazným zpŧsobem podílejí na sniţování nezaměstnanosti v zemi. Většina samostatně podnikajících občanŧ při neúspěchu v podnikání rychle najde zaměstnání. Jestliţe jsou v zemi nastaveny podmínky pro rozvoj podnikání, vydělávají na tom všichni nízkou mírou nezaměstnanosti, rŧstem ekonomiky a ţivotní úrovně občanŧ Zaloţení společnosti s.r.o. v EU v Belgii V kaţdé členské zemi se zákonné poţadavky na zaloţení společnosti liší. Pro ukázku si uvedeme všechny nutné úkony pro zaloţení nové firmy v Belgii, která patří do první desítky zemí v Evropské unii s nejlepšími podmínkami pro zaloţení nové firmy. Podmínky pro zaloţení s.r.o. nebo akciové společnosti jsou obdobné, zásadní rozdíl je pouze u nutného počátečního kapitálu, který u akciové společnosti činí 62 tisíc euro a u společnosti s ručením omezeným činí euro. Zaloţit společnost s ručením omezeným v Belgii trvá přibliţně 5 dní a celkové vedlejší náklady činí přibliţně euro. Jednatelé musí učinit čtyři administrativní úkony, aby mohla jejich společnost rozjet podnikání: o Sloţení nejméně 20% základního jmění společnosti na účet belgického bankovního ústavu, který vydá potvrzení, ţe tato částka je u ni vázána na účtu. Nejméně však musí společnost sloţit na bankovní účet euro. o Notářské ověření zakladatelské listiny a finančního plánu. Zakladatelská listina musí být sepsána buď francouzsky, německy či anglicky a musí být podepsána všemi jednateli společnosti. Notář vybere od jednatelŧ společnosti registrační poplatek a daň. Potom jiţ notář zaregistruje společnost na příslušném státním úřadě. Registrační poplatek činí 0,5 % ze základního jmění společnosti, dále se musí uhradit odměna notáři ( nejméně tisíc euro ). o Registrace v obchodním rejstříku na místně příslušném obchodním soudu a zveřejnění ve věstníku Belgian Official Gazette. K registraci je samozřejmě zapotřebí notářsky ověřená zakladatelská listina. Jednatelé se dostaví na příslušný 72

73 obchodní soud, kde provedou registraci. Údaje k uveřejnění vzniku společnosti ve věstníku Belgian Official Gazette dává jiţ soud. o Registrace k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty na místně příslušném finančním úřadu a registrace k sociálnímu pojištění. Tab. 6: Výše základního jmění s.r.o ve světě Země Základní jmění Domácí měna Základní jmění ( v euro ) Německo 1 euro 1 Rusko rublŧ 289 Estonsko kroons Lotyšsko lats Litva lita Portugalsko euro Slovensko korun Francie euro Slovinsko euro Česko Kč Finsko euro Švédsko korun Itálie euro Maďarsko forintŧ Norsko korun Polsko zlotých Švýcarsko frankŧ Dánsko korun Nizozemí euro Řecko euro Belgie euro Lichtenštejnsko frankŧ Korea won Rakousko euro Podnikatelské prostředí Světová banka kaţdoročně hodnotí podnikatelské prostředí, přitom platí, ţe občané zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání mají i nejvyšší ţivotní úroveň. Ve zprávě Světové banky Doing Business 2009 bylo hodnoceno celkem 181 zemí. Česko se umístilo aţ na 75. místě. Z členských zemí Evropské unie hŧře dopadlo pouze Polsko a Řecko. Největším problémem Česka je dle zprávy přílišná byrokracie, sloţitost a zbytečná náročnost povinné administrativy pro firmy a podnikatele. Česká legislativa je příliš sloţitá a papírové povinnosti podnikatelŧ enormně vysoká. 73

74 Celkem bylo ve zprávě Světové banky hodnoceno 10 ukazatelŧ, výsledný index je potom prŧměrnou hodnotou dílčích hodnocení. Čím je index niţší, tím lepší umístění. o Zahájení podnikání ( náročnost a sloţitost zaloţení nové společnosti, čas nutný k zaloţení nové společnosti, kapitálová náročnost na zaloţení nové společnosti ) o Získání stavebního povolení ( nutné administrativní úkony, časová, finanční a legislativní náročnost ) o Zaměstnávání pracovníkŧ ( pruţnost legislativy upravující pracovně právní vztahy ) o Registrace nemovitosti ( časová a finanční náročnost plynoucí z převodu nemovitosti ) o Získání úvěru ( dostupnost a finanční náročnost získání úvěru ) o Ochrana investorŧ ( právní a justiční ochrana investorŧ ) o Placení daní ( počet daní, čas nutný na přípravu a vyplnění všech daňových přiznání, poměr všech daní na zisku společnosti ) o Svoboda obchodu ( nutná administrativa, čas a náklady spojené s dovozem a vývozem ) o Prosazování smluv ( legislativní postupy, rychlost a náklady spojené s řešením obchodních sporŧ soudní cestou ) o Zavření podniku ( výtěţnost z konkurzu ) Přestoţe zpráva Světové banky nezohledňuje např. kupní síly obyvatel, vzdělanost a kvalifikaci obyvatel, kvalitu domácí infrastruktury či velikost trhu nebo kriminalitu, jedná se o dŧleţitý dokument, který pomáhá mnohým investorŧm při rozhodování, ve které zemi investovat. Mnohem více neţ pro zahraniční investory ( ti mohou vţdy výrobu přesunout jinam ) je však příznivé domácí podnikatelské prostředí dŧleţité pro domácí firmy a podnikatele. Jednoduše řečeno, kdyţ se daří podnikání, daří se celé ekonomice. Všechny vyspělé státy se snaţí podnikání co nejvíce podporovat odbouráváním administrativních a byrokratických překáţek a zrychlováním státní správy. Nejjednodušší podmínky pro podnikání jsou tradičně v Singapuru. Na druhém místě je Nový Zéland a na třetím USA. V první desítce jsou i tři členské země Evropské unie ( Dánsko, Velká Británie a Irsko ). Nejvíce příznivých reforem bylo během roku provedeno v zemích střední Evropy a střední Asie. Nejvíce své hodnocení vylepšil Ázerbájdţán, Bělorusko, Albánie a Kyrgystán. V Ázerbájdţánu se během roku 2008 výrazně zlepšily podmínky pro zaloţení nové společnosti ( čas se zkrátil na polovinu, stejně jako náklady ), legislativa upravující pracovně právní vztahy je mnohem flexibilnější, převod nemovitosti se zrychlil z 61 dnŧ na 11 dní, menšinový akcionáři mají větší ochranu, daňové přiznání je moţné podat on-line...ale ani nejúspěšnější nezahálejí. Nový Zéland sníţil sazbu daně z příjmu právnických osob, zavedl nový insovenční zákon 74

75 a zlepšila se on-line komunikace při zahájení podnikání. Jednodušší podmínky k podnikání prosazují domácí vlády všude na světě. Vţdyť jenom podmínky pro zaloţení nové společnosti během roku 2008 zlepšilo 49 zemí světa a placení daní zjednodušilo 36 zemí světa. Kdyţ se totiţ sniţuje administrativní zátěţ, finanční náročnost a rychlost státní správy, mají firmy a podnikatelé více času věnovat se vlastnímu businessu a rozšiřovat a vylepšovat své aktivity. Tab. 7: Nejlepší podmínky k podnikání TOP 10 POŘADÍ ZEMĚ 1 Singapur 2 Nový Zéland 3 USA 4 Hongkong 5 Dánsko 6 Velká Británie 7 Irsko 8 Kanada 9 Austrálie 10 Island 75

76 9. AKTUÁLNÍ TRENDY V ČR 9.1. CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehoţ cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadŧ k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouţí jako asistované místo výkonu veřejné správy, umoţňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou sluţbu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je moţné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémŧ, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o prŧběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánŧ. Jde tedy o maximální vyuţití údajŧ ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány poţadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záleţitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Aktuální počet pracovišť Czech Point Czech Point poskytuje následující služby: o výpis z katastru nemovitostí o výpis z obchodního rejstříku o výpis z ţivnostenského rejstříku o výpis z Rejstříku trestŧ o přijetí podání podle ţivnostenského zákona 72 o ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestŧ podle zákona č. 124 / 2008 Sb. o výpis z bodového hodnocení řidiče o vydání ověřovacího výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelŧ o podání do registru účastníkŧ provozu modulu autovrakŧ ISOH o výpis z insolvenčního rejstříku o autorizovaná konverze dokumentŧ o datové schránky o Czech Czech POINT E-SHOP výpisy poštou MINISTERSTVO VNITRA ČR. Finance.cz: Czech POINT krok správným směrem Dostupný z WWW: 76

77 9.2. READY MADE FIRMY Jde o společnosti jiţ zapsané v obchodním rejstříku, s plně splaceným základním kapitálem, které dosud nezahájily činnost, kromě úkonŧ nezbytně nutných k zaloţení společnosti, tedy společnosti ekonomicky čisté s garancí nulových závazkŧ a pohledávek zaloţené výhradně za účelem prodeje koncovému klientovi. Největší výhodou ready made je jednozančně rychlost, za kterou je moţné za společnost jednat a vlastnit ji. V okamţiku zájmu o některou z ready made společností, vyberete ji ze seznamu těch, které jsou momentálně dostupné, tak lze jednat jiţ během několika hodin. Ready made společnosti jsou určeny všem, kteří nemají chuť, čas ani moţnost trávit nekonečné martyrium po úřadech. Jsou to jak začínající podnikatelé, tak třeba advokátní kanceláře, které pro své klienty potřebují rychle a bez rizika ekonomicky čistou hotovou společnost, developerské a realitní firmy, investiční společnosti atd. Portfolio je tu poměrně široké. Trend zájmu o ready made společnost je jednoznačně rostoucí, počet prodaných ready made společností se kaţdým rokem zvyšuje. V zahraničí je vyuţívání společnosti v reţimu ready made naprostou běţnou záleţitostí, a to i v zemích, kde je zahájení podnikání otázkou pár dní. V současné době, kromě České republiky a Slovenska, má klient moţnost výběru z dalších dvaceti čtyř jurisdikcí. V poslední době registrujeme zvýšený zájem o společnosti ze zemí východní Evropy, trvale oblíbené jsou jurisdikce s daňově preferenčními reţimy. Klient mŧţe při převodu ready made společnosti změnit takřka jakýkoliv atribut, záleţí zcela na jeho uváţení. Změnit lze od předmětu podnikání, přes obchodní firmu aţ např. po nominální hodnotu akcií v případě akciové společnosti. Společnost s ručením omezeným lze v reţimu ready made pořídit jiţ od Kč, akciovou společnost od Kč a evropskou společnost pak za zhruba dvojnásobek, tedy od Kč. V případě zájmu klienta je převod společnosti skutečně otázkou jedné nebo dvou hodin. Změny se pak následně zapíší do obchodního rejstříku. Pro nabytí společnosti postačí klientovi občanský prŧkaz. Samotné vyuţití společnosti je vţdy a jedině na rozhodnutí klienta jako nového vlastníka BUŘÍK, Lukáš. Finance.cz: Jaroš: Založení firmy je záležitostí několika hodin Dostupný z WWW: 77

78 Sluţba eoffice je součástí standardní sluţby poskytnutí sídla. Jde o elektronický přístup do sídla společnosti, kdy klient má moţnost mít okamţitě přehled o příchozí poště, o telefonických hovorech a o faxech s tím, ţe si mŧţe poštu i fax okamţitě přečíst a vyslechnout případné telefonní hovory či hlasové zprávy ZalozFirmu.cz ZalozFirmu.cz je unikátní projekt, který jako jediný v Česku umoţňuje podnikatelŧm zaloţení nové firmy online prostřednictvím internetu, a to zcela zdarma. Smyslem projektu je dát začínajícím podnikatelŧm moţnost zaloţit si svoji firmu jednoduše vlastními silami, rychleji a s podstatně niţšími náklady neţ při vyuţití běţných zpŧsobŧ zakládání nových firem. Vyuţívání internetového zpracování a online komunikace při zaloţení firmy na tomto portálu umoţňuje sníţit razantním zpŧsobem běţné náklady spojené se zaloţením nové firmy a zabezpečení financování těchto nákladŧ z vedlejších zdrojŧ, např. reklamních nebo grantových programŧ. ZalozFirmu.cz spolupracuje s několika významnými partnery, generálním partnerem projektu je společnost T-Mobile, hlavním finančním partnerem projektu je Česká spořitelna. Proces zaloţení je u většiny typŧ firem v Česku vícestupňový, s výjimkou tzv. volné ţivnosti nelze registraci nové firmy provést bez návštěvy několika úřadŧ. Například u nejběţnějšího typu společnosti s ručením omezeným mŧţe počet navštívených úřadŧ dosáhnout aţ devíti, ve většině případŧ je pak nutné tyto úřady navštívit opakovaně. ZalozFirmu.cz plně vyuţívá dostupných nástrojŧ státní správy včetně jednotných registračních formulářŧ a CzechPointŧ. V závislosti na připravenosti státní správy bude ZalozFirmu.cz veškerá podání provádět elektronicky i prostřednictvím datových schránek s elektronicky podepsanými dokumenty apod. ZalozFirmu.cz tak mŧţe být vhodným doplňkem v rámci procesu e-governmentu i u agendy zakládání nových společností. 27 V konceptu ZalozFirmu.cz je zaloţení firmy zdarma, podnikatelé hradí pouze tzv. zákonné poplatky, tj. státem předepsané platby spojené se zaloţením nové firmy, např. soudní 27 ČÍŢEK, Petr; KAFKA, Jiří; VRBACKÝ, Tomáš. ZalozFirmu.cz Dostupný z WWW: POSPÍŠILÍK, Karel. Finance.cz: Zalozfirmu.cz: Podnikatel ušetří řádově desítky tisíc Kč Dostupný z WWW: 78

79 kolky, správní kolky apod.celkové náklady jsou tak stejné, jako kdyby si podnikatel vyřizoval registraci zcela sám vlastními silami ( avšak s podstatnou úsporou času s tím spojenou ). Oproti jiným konceptŧm zaloţení firmy podnikatel ušetří řádově desítky tisíc Kč. Celý proces registrace firmy je realizován prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře, která přebírá plnou odpovědnost za správné provedení registrace firmy. V dosavadních fungování portálu bylo zaloţeno jiţ téměř 462 nových firem a kaţdý měsíc jsou zakládány desítky dalších. Veškeré úkony týkající se registrace firmy jsou prováděny na základě zmocnění podnikatele a v jeho zastoupení. Podnikatel vyhotoví na začátku registrace veškerou potřebnou dokumentaci, kterou mu portál automaticky vygeneruje, veškeré další úkony jsou pak jiţ provedeny provozovatelem portálu na klíč. Podnikatel na konci registrace obdrţí sloţku s výpisem z obchodního rejstříku a související korporátní dokumentaci. Bankovní účet zakládané firmy je zvláštním typem účtu, který slouţí pouze pro účely sloţení základního kapitálu a je ze zákona bankou blokován do doby, neţ dojde k registraci firmy. Z dŧvodu zjednodušení registrací vyuţíváme pro tento účel pouze sluţby partnerské banky portálu. Po dokončení registrace banka na ţádost jednatele firmy účet odblokuje a umoţní jeho další vyuţívání. Moţnost přesunutí na jinou banku podnikatele tím není omezena. Základní kapitál lze sloţit jak na účet zakládané firmy ( který je zaloţen v prŧběhu registrace ), tak i před na účet provozovatele portálu. Technicky lze ZalozFirmu.cz vyuţít na jakýkoliv typ podniku včetně podnikŧ se zahraničním prvkem apod. Lze však předpokládat, ţe např. pro sloţité joint venture skupiny nebo podniky s potřebou specificky strukturované zakladatelské dokumentace vyuţijí podnikatelé raději sluţby specializovaných právních kanceláří. Podle statistiky Světové banky trvá založení nové společnosti v Česku průměrně dní. Rychlost zaloţení v rámci ZalozFirmu.cz závisí na rychlosti dodaných podkladŧ a struktuře společnosti, v běţných případech je firma registrována do 14 pracovních dnů. 79

80 Graf 2: Porovnání nákladŧ zaloţení s.r.o. Koncept ready made firem vznikl jako odpověď na příliš dlouhé doby registrací v minulé době. Funguje na odlišném principu neţ ZalozFirmu.cz, kdy podnikatel si koupí jiţ existující firmu a k jejímu přizpŧsobení na míru podnikateli ( zřízení ţivností, registrace nových jednatelŧ apod. ) dochází aţ následně. Výhodou tohoto konceptu je, ţe firma mŧţe prakticky ihned začít obchodovat, nevýhodou naopak to, ţe její pořízení je spojené s podstatně vyššími náklady. Podnikatel v tomto případě hradí jak náklady samotného zaloţení firmy tak náklady spojené s přizpŧsobením firmy na míru podnikateli a dále marţi obchodníka, celkové náklady jsou tak zpravidla o více neţ 80% vyšší neţ náklady spojené se zaloţením firmy přes ZlozFirmu.cz. 80

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Praha, 9. červen 2011 Agenda Řízení dluhů v rámci francouzských místních úřadů SAN de SENART krátká prezentace

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více