Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne založili zakladatelé:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut. obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne 5.11.1998 založili zakladatelé:"

Transkript

1 Statut obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Zakládací smlouvou ze dne založili zakladatelé: 1. Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČO , zastoupené ředitelem Antonínem Drahovzalem 2. JUDr. Josef Augustin 3. MUDr. Alois Deutsch (dále je zakladatelé) obecně prospěšnou společnost GAUDEAMUS o.p.s. K úpravě právních poměrů obecně prospěšné společnosti GAUDEAMUS o.p.s. (dále jen společnost) vydávají zřizovatelé její statut: Část I. Úvodní ustanovení Společnost si vytýčila za cíl podílet se na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu na GJW, na rozvoji mezinárodní spolupráce a pomoc sociálně slabším studentům GJW. Název společnosti: GAUDEAMUS o.p.s. Sídlo společnosti: Prostějov, Kollárova 3 Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Právní poměry společnosti: Společnost je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 248/95 Sb. v platném znění, dalšími právními normami platného právního řádu ČR a tímto statutem. Čl. 4 Územní působnost společnosti: Společnost vyvíjí svou činnost především na území České republiky. Pokud to bude potřeba k plnění jejích úkolů, může společnost realizovat své záměry i mimo uvedené teritorium, vždy však v souladu s platným právním řádem dané oblasti.

2 Čl. 5 Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb: 1. Modernizace výchovně vzdělávacího procesu na GJW (nákup pomůcek, audiovizuální techniky a jiného vybavení učeben). 2. Podpora studijních a sportovních talentů z řad studentů středních škol a vytváření kvalitních podmínek pro jejich další rozvoj. 3. Rozvoj mezinárodní spolupráce (výchovně vzdělávací a poznávací zájezdy do zahraničí pro studenty, pedagogické pracovníky GJW jako doprovod a pro členy orgánů o.p.s.). 4. Poskytování prostředků studentům i zaměstnancům GJW k prohloubení a vyšší úrovni vzdělanosti a odbornosti. (Pro účastníky seminářů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pro studenty GJW, kteří vykazují zvýšený zájem o příslušný obor a školu v tomto oboru reprezentují, a také pro jejich doprovod z řad pedagogických pracovníků GJW). 5. Pomoc sociálně slabším studentům GJW s trvale dobrými studijními výsledky, aby se mohli zúčastňovat poznávacích zájezdů, LVVZ a jiných kulturních a sportovních akcí pořádaných GJW. 6. Poskytování prostředků studentům i zaměstnancům GJW k propagaci a reprezentaci GJW v rámci města, okresu, republiky a zahraničí (vydávání ročenky, studentského časopisu apod.) Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb: 1. Uvedené služby neprovádí společnost za účelem dosažení zisku 2. Náklady na tyto služby jsou hrazeny z vlastní činnosti společnosti, grantů, dotací a darů jiných společností. 3. Uvedené obecně prospěšné služby lze rozšiřovat, případně měnit. 4. Obecně prospěšné služby budou poskytovány studentům středních škol a učilišť okresu Prostějov, především se zaměřením na studenty a zaměstnance GJW. Předmět doplňkové činnosti: 1. Organizace a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. 2. Pořádání a provádění vzdělávacích kursů, školení a přednášek. 3. Doplňkové služby budou poskytovány studentům středních škol a učilišť okresu Prostějov, středním školám a učilištím okresu Prostějov, zájmovým sdružením a spolkům okresu Prostějov a to za úplatu.

3 Č1. 6 Činnost společnosti. Kromě poskytování určených druhů obecné prospěšných služeb bude společnost organizovat a pořádat kulturní, sportovní a společenské akce, provádět vzdělávací kurzy, školení a přednášky a další činnost v rámci zakládací smlouvy a tohoto statutu. Část II. Majetek společnosti Čl. 7 Zdroje společnosti. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude společnost získávat zejména z následujících zdrojů: a) Příjmy plynoucí z vlastního hospodařeni společnosti. b) Dary právnických a fyzických osob věnované společnosti. c) Dotace, granty. Prostředků společnosti lze použit pouze k: a) Realizaci cílů společnosti uvedených v čl. 5. b) Zajištění provozu společnosti. Čl. 8 Používáni prostředků společnosti. c) Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon této funkce. d) Zkvalitňování poskytovaných služeb. Čl. 9 Dovolené formy financováni: 1. Společnost GAUDEAMUS o.p.s. (dále jen GAUDEAMUS) může výjimečně přispět Gymnáziu Jiřího Wolkera (dále jen GJW) na nadstandartní výdaje při modernizaci výchovně vzdělávacího procesu - na základě žádosti rozhodne ředitel a dva členové správní rady. 2. GAUDEAMUS poskytne formou peněžních poukázek odměny studentům GJW, kteří uspějí a) v krajských kolech jednotlivých soutěží: 1. místo 400,- Kč 2. místo 300,- Kč 3. místo 200,- Kč

4 b) v celostátních kolech jednotlivých soutěží: 1. místo 1000,- Kč 2. místo 700,- Kč 3. místo 500,- Kč 3. GAUDEAMUS může poskytnout formou peněžních poukázek odměny úspěšným řešitelům jiných soutěží - na základě žádosti rozhodne ředitel a dva členové správní rady - do Kč 300,-. 4. GAUDEAMUS může finančně přispět studentům GJW - účastníkům odborných seminářů a kurzů, kteří dosahují trvale průměrného prospěchu do 1,7 - do30% nákladů. 5. GAUDEAMUS může poskytnout finanční příspěvek pedagogickému dozoru na zahraničních zájezdech studentů pořádaných GJW. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je předložení dokladu o nákladech. Na základě žádosti o poskytnutí příspěvku rozhodne ředitel a dva členové správní rady - maximálně do 30 %. 6. GAUDEAMUS přispěje finančně na zahraniční zájezdy studentů GJW, kteří dosáhli ve dvou po sobě jdoucích klasifikačních obdobích prospěchu do 1,5 - na základě žádosti rozhodne ředitel a dva členové správní rady - maximálně do 40 %. 7. GAUDEAMUS může finančně přispět sociálně slabším studentům GJW na kurzy a jiné akce pořádané GJW. Podmínkou poskytnutí příspěvku je odůvodněná žádost (např. nezaměstnanost obou rodičů, pobírání sociálních dávek, apod.) a trvale průměrný prospěch studenta do 1,8 - maximálně do 30 %. 8. GAUDEAMUS může studentům GJW uhradit cestovné na olympiády a soutěže v plné výši, pokud je neuhradí organizátor. Část III. Orgány společnosti Čl. 10 Správní rada 1. Jediným a nejvyšším orgánem společnosti je v době od založení společnosti správní rada, která je současně i statutárním orgánem společnosti. 2. Správní rada má šest členů a ke dni to byli tito: a) Mgr. Helena Macková b) Aleš Pospišil c) JUDr.Věra Brunerová d) JUDr. Josef Augustin e) Ing. Naděžda Popková f) MUDr. Alois Deutsch

5 3) Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, jejíž zasedání se konají dvakrát ročně. Předseda správní rady je povinen kdykoliv svolat mimořádné zasedání správní rady, požádají-li o to alespoň dva její členové. 4) Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna polovina členů. V případě výjimečné naléhavé potřeby rozhodnutí je správní rada schopna usnášení také tehdy, jsou-li přítomni alespoň dva její členové, z nichž jeden musí být předseda správní rady. Správní rada se usnáší prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy správní rady. 5) Správní rada rozhoduje ve všech věcech výslovně svěřených do její pravomoci o následujících záležitostech: a) Schvalování změn zakládací listiny a statutu společnosti, v souvislosti s volbou, či jmenováním členů správní, případně dozorčí rady a určením užití likvidačního zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, ve smyslu ust. 4 odst. 3,4 zák. č. 248)95 Sb. b) rozhoduje o zrušení společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, c) dbá na zachování účelu, pro který společnost byla zřízena, d) schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny, a jmenovitě náklady na vlastní činnost a správu společnosti, e) schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti, f) rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině, g) uděluje souhlas ke zcizení, či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, h) jmenování a odvolání ředitele společnosti, určuje rozsah jeho pravomocí a povinností, dohlíží na jeho činnost a stanovuje jeho odměnu za vykonanou práci. Ředitel 1. Řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zakládací smlouvou vyhrazena do působnosti správní rady. 2. Je odpovědný správní radě a je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. 3. Ředitel má právo uzavírat pracovní smlouvy s pracovníky obecně prospěšné společnosti, řídit je a je povinen zabezpečit řádné vedení účetnictví obecně prospěšné společnosti. 4. Ředitele společnosti jmenuje správní rada. Ředitelkou společnosti byla jmenována RNDr. Anna Průšová

6 5. Za obecně prospěšnou společnost se ředitel podepisuje tak, že vedle názvu společnosti uvede u svého jména funkci ředitel společnosti. 6. Rozsah pravomocí a povinností je součástí přílohy. Dozorčí rada 1. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. První dozorčí radu jmenují zakladatelé. Členy dozorčí rady byli jmenováni: a) Václav Provazník b) Vojtěch Pospíšil c) Ing. Jana Oulehlová 2. Dozorčí radu svolává její předseda nejméně jedenkrát ročně. 3. Dozorčí rada se zabývá těmito záležitostmi: - přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu společnosti - nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti - dohlíží na právní čistotu jednáni společnosti - nahlíží do účetních knih a jiných dokladů za účelem kontroly - svolává mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti - dozorčí rada je volena natři roky Část IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 11 Změna statutu O změnách statutu rozhoduje správní rada, a to pouze jednomyslným rozhodnutím všech svých členů. Čl. 12 Ukončení působení zřizovatele společnosti: 1. Zřizovatel může ze společnosti vystoupit jen na základě písemného oznámení správní radě, učiněného nejméně jeden měsíc před datem zamýšleného vystoupení ze společnosti a podmínkou jeho vystoupení je v současné podobě společnosti doplnění správní rady namísto odstupujícího člena, kooptací nového člena. 2. Působení zřizovatele ve společnosti končí jeho úmrtím.

7 Vznik společnosti: Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, Husova 15. Závazky, vzniklé v souvislosti se vznikem společnosti, na ni přecházejí dnem Jejího zápisu v tomto uvedeném rejstříku. Společnost je zřízena na dobu neurčitou. Čl. 13 Zrušení, zánik a likvidace společnosti 1. Společnost může být zrušena dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti a dále sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností, nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšných společností, z nichž každá musí splňovat všechna ustanovení pro vznik samostatné společnosti, dále pak prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášeni konkursu pro nedostatek majetku. 2. Soud může na návrh státního orgánu, zakladatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže: a) V uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady společnosti b) nebyly jmenovány orgány společnosti a dosavadním orgánům uplynulo funkční období před více rokem c) společnost neposkytuje obecně prospěšné služby, uvedené v zakládací listině po dobu delší, než šest měsíců d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena e) společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zák.č. 248/95 Sb., f) společnost porušuje ustanovení zák. č. 248/95 Sb. 3) K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora, pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, jmenuje jej příslušný soud. V Prostějově dne Mgr. Jana Ambrožová, v.r. předseda správní rady GAUDEAMUS o.p.s. Mgr. Ivana Juráková, v.r. ředitelka společnosti GAUDEAMUS o.p.s.

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis ---------------------

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- Strana první N 13/2011 NZ 12/2011 Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- sepsaný dne 21. 1. 2011 (slovy dne dvacátéhoprvního ledna roku dvatisícejedenáct) JUDr. Ivanem Zimolou,

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více