7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR"

Transkript

1 7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR při zohlednění Národní politiky pro výzkum a vývoj a Národní inovační politiky Úvod Po dlouhodobém podceňování významu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VVI) jak v českém, tak i celoevropském měřítku, se zmíněné aktivity dostávají v posledním desetiletí zaslouženě do středu pozornosti hospodářských politik. Tváří tvář novým výzvám globalizované ekonomiky si Evropská unie začíná plně uvědomovat, že investice do výzkumu a inovací představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů budoucí prosperity a konkurenceschopnosti evropských firem na mezinárodních trzích. V Evropě potřeba podpory VVI dále rezonuje s touhou posílit fundamentální evropské ideály, kterými jsou mimo jiné solidarita a sociální soudržnost. V době, kdy Evropská unie vydává na VVI v průměru méně než její největší konkurenti, Spojené státy, Japonsko a některé další východoasijské země, si její představitelé uvědomují, že nemá-li v budoucnu klesat konkurenceschopnost evropských firem, snižovat se vývoz a má-li Evropa dostát svým ideálům i v širším slova smyslu, je nezbytné přijmout strategii, která by ukončila celkovou stagnaci evropské ekonomiky a obrátila jí na dráhu růstu. Odhodlání zvýšit prosperitu Společenství a dostihnout, ba předstihnout své největší světové konkurenty bylo koncem devadesátých let formulováno v Lisabonské strategii, která si klade za cíl v enormně široké škále hospodářsko-sociálních oblastí stanout do roku 2010 na světové špičce. Na jaře letošního roku letošního roku byla míra aplikace doporučení Lisabonské strategie jednotlivými členskými zeměmi podrobena šetření a byla přijata nová doporučení, která mají členy Unie povzbudit v úsilí o dosažení cílů Strategie do roku

2 Jeden z hlavních cílů Lisabonské strategie je podpořit v Evropské unii vznik společnosti znalostí (knowledge society). Pod tímto pojmem se skrývá porozumění současným globálním trendům, kdy EU identifikuje znalosti jako jediný myslitelný zdroj svých konkurenčních výhod oproti zemím s levnou pracovní silou (jako jsou například Čína nebo Indie) a hlavní motor udržitelného vývoje evropské ekonomiky. Výzkum a vývoj přitom představují pramen nových vědomostí a v hospodářsko politickém kontextu pak zdroj inovací, které přispívají k zvyšování konkurenceschopnosti evropských firem a v konečném důsledku přinášejí nárůst počtu pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu. V situaci, kdy Evropská unie jako celek hovoří o potřebě zvýšení podpory investic do výzkumu a vývoje z důvodů nízké konkurenceschopnosti, platí totéž s o to větší naléhavostí i o České republice. Podpora VVI u nás do značné míry zaostává za průměrem zemí EU. Avšak zaostávání není vyjádřeno jen v absolutní výši prostředků, které putují na výzkum a vývoj, jde především o nevyhovující strukturu podporovaných činností, kdy není kladen důraz na programy s nejvyšší přidanou hodnotou, o značnou decentralizaci státního financování VVI, jež činí systém státní podpory značně nepřehledným, o do letošního roku prakticky neexistující národní strategii pro aplikaci výsledků výzkumu do praxe, o legální překážky vzniku nových výzkumných institucí, o nedokonalou ochranu duševního vlastnictví nebo o nedostatečnou motivaci soukromých firem k investicím do VVI. Příčinou toho je zejména podcenění významu výzkumu a vývoje v 90. letech a odkládání zásadnějších reforem na později. Nemalý podíl na současném stavu má také způsob privatizace, díky němuž výzkumná centra, jež byla součástí průmyslových podniků, přišla náhle o své dotace z veřejných prostředků a musela bojovat o přežití buď hledáním nových partnerů, nebo změnou své orientace, v čemž zdaleka ne všechna centra oborového výzkumu byla úspěšná. Česká republika se jako člen Evropské unie zavázala k plnění cílů Lisabonské strategie. Byť se problémy VVI v ČR v mnoha oblastech značně překrývají s problémy, kterým čelí většina států EU, není na místě zastírat, že cesta k vyšší konkurenceschopnosti českého výzkumu bude trnitější než v případě většiny zemí Společenství. Před třemi roky si Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nechalo vypracovat Analýzu předchozích trendů a současného stavu výzkumu a vývoje a na jejím základě s přihlédnutím k evropským materiálům formulovalo Národní politiku výzkumu a vývoje na léta Pod vedením místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna vznikla v červnu letošního roku Strategie hospodářského růstu, jež formuluje rámcová doporučení pro oblast 2

3 VVI a v téže době vzniká Národní inovační politika ČR na léta , která se soustředí zejména na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráci ve VVI. Tato studie se zaměří na politiku výzkumu a vývoje v Evropské unii, tak jak je formulována Rámcovými programy výzkumu a vývoje a zejména nejnovějším 7. Rámcovým programem (7.RP) na léta , který se v současné době připravuje. Cílem tohoto materiálu je poodhalit stav současného výzkumu a vývoje v České republice a nahlédnout, nakolik bude ČR schopna ve světle nově přijatých národních programových dokumentů plně využít potenciál, který nový rámcový program představuje. Evropská politika výzkumu Na úrovni Evropské unie je výzkum podporován formou posilování spolupráce partnerů z členských zemí Unie, a to ať již jde o spolupráci na úrovni výzkumných institucí, mobilitu výzkumných pracovníků nebo o koordinaci národních politik VVI. Existuje několik dobrých důvodů pro existenci podpory výzkumných projektů a koordinaci programů na evropské úrovni. V první řadě existuje mnoho výzkumných aktivit, jejichž rozsah a komplexnost nedovoluje jednotlivým státům, aby samy o sobě byly schopny zajistit potřebné zdroje (ať již hmotné, nehmotné nebo lidské). Dále spolupráce na evropské úrovni přináší sdílení znalostí, zkušeností a technologií, které mohou v důsledku zvyšovat efektivitu výzkumu a omezit na minimum duplikaci výzkumných aktivit. Zvýšená konkurence navíc znamená tlak na zvyšování kvality výzkumných projektů. Koordinace národních politik má za cíl zajistit, aby spolupráce ve výzkumu a vývoji lépe odpovídala společně stanoveným prioritám, jež mají význam pro EU jako celek. Podpora výzkumu je v EU prosazována za pomoci Rámcových programů výzkumu a vývoje, které probíhají od počátku 80. let, přičemž Česká republika se těchto programů účastní od roku Charakter programů prošel od jejich vzniku zásadním vývojem, při čemž je však v nových programech stále kladen důraz na zachování kontinuity s předchozími programy. K zásadním změnám dochází zejména v 6. Rámcovém programu, který si klade za cíl přispět k vytvoření tzv. Evropského výzkumného prostoru (European Research Area ERA). Zjednodušeně řečeno, základní myšlenkou na které ERA stojí, je vytvořit zónu, v níž nejsou kladeny administrativní ani technologické překážky spolupráci na výzkumu a vývoji a šíření jeho výsledků. Vytvoření ERA má tak za cíl zásadně přispět ke vzniku nových pracovních 3

4 příležitostí a posílení konkurenceschopnosti evropských firem, a tak napomoci k naplnění cílů stanovených v Lisabonské strategii. 7. rámcový program na léta V dubnu roku 2005 Evropská komise přijala návrh nového rámcového programu pro výzkum a vývoj. Oproti předchozím programům je v něm kladen opět o něco větší důraz na výzkum jako zdroj inovací, vyšší konkurenceschopnosti a udržitelného hospodářského růstu. Program se tedy soustředí zejména na výzkum, který přímo odpovídá potřebám průmyslových podniků, jimž má pomoci v mezinárodní soutěži. K dosažení těchto cílů má 7. rámcový program disponovat dvojnásobným množstvím finančních prostředků než 6.RP, počítá se se zjednodušením administrativy pro účastníky programu a racionalizací jeho nástrojů. To vše při zachování kontinuity s předchozími programy (posílení aktivit vedoucí k vytvoření ERA, zachování osvědčených nástrojů, jako např. programy M. Curie, podpora výzkumných aktivit malých a středních podniků, projekty spolupráce nebo tzv. sítě excelence ). Návrh 7.RP předpokládá vytvoření čtyř specifických programů: Spolupráce (Cooperation); Myšlenky (Ideas); Lidé (People); Kapacity (Capacities). Program Spolupráce se má zaměřit na posílení spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými institucemi. Finančně budou podporovány přeshraniční výzkumné projekty ať již půjde o projekty spolupráce na úrovni podniků a výzkumných institucí, nebo v oblasti koordinace národních výzkumných programů. Program je dále rozdělen na 9 tématických okruhů 1) (+2 financovanými z rámcového programu EURATOM), které mají být spravovány odděleně, přičemž každý z nich má vykazovat vnitřní konzistenci a soudržnost a zároveň umožnit podporu projektů, které jdou obsahově napříč okruhy. Program Myšlenky má za cíl podpořit vysokou úroveň vědecké základny posilováním soutěže mezi vědeckými týmy na evropské úrovni. Za tímto účelem má být vytvořena Evropská rada 1) Zdraví; Výživa, zemědělství a biotechnologie; Informační a komunikační technologie; Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; Energie; Životní prostředí (včetně výzkumu klimatických změn); Doprava (včetně letecké); Sociální vědy a humanitní vědy; Bezpečnost a vesmír. Okruhy RP EURATOM: Termonukleární energie; Jaderné štěpení a ochrana proti radiaci. 4

5 pro výzkum (ERC, European Research Council), která má za úkol podporovat základní výzkum, jenž posouvá hranice v jednotlivých vědních oborech. Program Lidé si klade za cíl zlepšit kariérní vyhlídky výzkumných pracovníků a jejich mobilitu. V jeho rámci má nadále fungovat program na podporu výzkumných pracovníků program Marie Curie, který prostřednictvím stipendií pomáhá posilovat evropský výzkumný potenciál. Program Kapacity je zaměřen na rozvíjení možností výzkumu (v širším slova smyslu). Z programu mají být podporovány činnosti vedoucí k zvýšení výzkumných a inovačních kapacit v Evropě, jako jsou: výzkumná infrastruktura, regionální výzkumná sdružení (klastry), posilování výzkumného potenciálu v konvergenčních regionech, sdružování regionálních aktérů do tzv. regionů znalostí (regions of knowledge); zainteresovanost malých a středních podniků (MSP) na výzkumu, otázky vědy ve společnosti, horizontální aktivity mezinárodní spolupráce. Oproti předchozím rámcovým programům má být nový 7.RP flexibilnější, více přizpůsobitelný potřebám průmyslových odvětví a srozumitelnější pro všechny účastníky. Mezinárodní spolupráce se má stát integrální součástí rámcového programu. Jinými slovy, má být umožněna podpora projektů, jichž se účastní zahraniční aktéři ze zemí mimo EU. V celém 7.RP mají být respektovány otázky vědy ve společnosti tak, aby vědecký vývoj lépe odpovídal potřebám společnosti. Zcela novým prvkem je také rozvoj regionů znalostí, ustavení ERC nebo podpora soukromých investic do VVI zjednodušením přístupu k půjčkám od Evropské investiční banky (EIB) pro velké evropské výzkumné projekty. Klíčovým bodem 7.RP má být zjednodušení úředních postupů při žádostech o podporu z finančních prostředků programu. K dosažení flexibility celého programu, tedy lepší schopnosti reagovat na aktuální potřeby výzkumu a vývoje, je zapotřebí, aby tomu odpovídala vhodná forma podpory z evropských prostředků. Z toho důvodu bude vytvořen jednoduchý soubor finančních schémat, která mohou být následně použita samostatně nebo v kombinaci. Aby bylo zaručeno, že nedojde k různým interpretacím, má být zjednodušen úřední jazyk všech informačních materiálů. Jednotná interpretace, zejména právních a finančních opatření obsažených ve smlouvách o podpoře výzkumných projektů, má být zaručena prostřednictvím informačního úřadu (clearing house) zřízeného Komisí. Další opatření směřující k administrativnímu zjednodušení podpory VVI z prostředků 7.RP jsou například zjednodušení a snížení počtu dokumentů, které žadatelé o podporu musí předkládat; omezení předvstupních kontrol způsobilosti k získání finanční podpory na 5

6 minimum tak, aby žadatelé nebyli odrazováni dlouhými prodlevami mezi podáním žádosti a poskytnutím podpory; zvýšení autonomie řízení v nadnárodních projektech VVI (kontrola má být zajištěna prostřednictvím nezávislých auditorů); zjednodušení a zprůhlednění výběru projektů jimž bude poskytnuta podpora z prostředků EU; příklon k paušálnímu způsobu financování tam, kde takový přístup bude znamenat zjednodušení a zefektivnění (např. při financování základního výzkumu nebo některých koordinačních a podpůrných aktivit) a zjednodušení pravidel pro finanční podporu založenou na vykazovaných nákladech. Za implementaci 7.RP bude nadále zodpovědná Evropská komise, avšak zodpovědnost za administrativní úkony a některé operace, jež nemají vliv na zpětnou vazbu, která je klíčová pro další tvorbu výzkumných politik, by měly převzít výkonná agentura (Executive Agency) zřízená Komisí 2), ERC nebo přímo účastníci velkých výzkumných projektů. Tato opatření pomohou držet administrativní náklady pod úrovní 6% jeho rozpočtu, a to i při dvojnásobném rozpočtu 7.RP oproti předchozímu programu VVI. V následujících kapitolách se pokusím nahlédnout na základní národní programové dokumenty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací optikou nového rámcového programu EU. Mým záměrem je zjistit, do jaké míry jednotlivé programové dokumenty reagují na vývoj v Evropském výzkumu a vývoji a jakým výzvám může Česká republika čelit po spuštění 7.RP. Jsem si plně vědom, že klasifikací opatření jednotlivých národních dokumentů podle podprogramů v 7. RP se dopouštím značného zjednodušení a nepřesností, ale domnívám se, že mi tento přístup umožní lepší srovnání politik ČR se 7.RP. Národní politika výzkumu a vývoje na léta Národní politika výzkumu a vývoje (NPVV) byla vytvořena na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a představuje základní dokument v oblasti VVI. Byla vytvářena v době, kdy byla připravována reforma veřejných financí a podpora výzkumu a vývoje nebyla na seznamu nejvyšších výdajových priorit a tato skutečnost se také odráží v jejím střízlivém pojetí. 3) 2) Statut výkonných agentur je upraven směrnicí (EC) No 58/2003. Jde o agentury zřízené Komisí za účelem řízení implementace některých programů Společenství. 3) Česká republika se zavázala k plnění cílů Lisabonské strategie, kde jedním z cílů je navýšit podporu VaV z veřejných prostředků na 1%HDP do roku Národní politika však konstatuje, že tento cíl bude při současném tempu růstu veřejných výdajů na VaV obtížně dosažitelný. 6

7 Oblast Spolupráce V době, kdy byla NPVV tvořena, byly výzkumné priority stanovovány v rámci Národních programů výzkumu, avšak jinak existovala při sestavování výzkumných projektů relativně velká volnost výběru výzkumných témat. Na druhou stranu hovoří politika výzkumu a vývoje o jasném příklonu k zvýšení podpory průmyslovému výzkumu (na úkor základního), který byl v předchozím desetiletí zanedbáván. Co se týče spolupráce výzkumných institucí na evropské úrovni, NPVV předpokládá, že se české výzkumné organizace budou účastnit programů EU zejména v případech, kdy se jejich prostřednictvím dostanou k přístrojům, technologiím, postupům, metodologií nebo infrastruktuře, která není v ČR dostupná. Mezinárodní spolupráce nemá být podporována v případě, že by vedla k nežádoucí fragmentaci již vytvořených sdružení výzkumných institucí na domácí půdě. Kritériem pro podporu společných projektů na evropské úrovni má být přidaná hodnota evropského výzkumu. Podporu výzkumným institucím v oblasti spolupráce s výzkumnými institucemi v EU mají podle NPVV zaručit národní kontaktní organizace a rezortní a regionální kontaktní organizace, jež jim mají zajistit potřebné informace a konzultační služby. Oblast Myšlenky Program Myšlenky podporuje v 7.RP kvalitní evropský výzkum. Zde pod jeho jménem budu hovořit spíše o způsobech, které mají vést k identifikaci kvalitních výzkumných týmů v ČR, tedy o hodnocení kvality VaV. V zásadě je zde patrný silný příklon k systémům hodnocení výzkumných projektů, které se osvědčily v zahraničí (nejlepších zásady v zemích EU a OECD, srovnávací kritéria, apod.). Institucionální prostředí v ČR neumožňuje vyšší flexibilitu výzkumných institucí tak, aby mohly lépe reagovat na změny v prioritách výzkumu, vývoje a inovací. Na tomto místě je třeba zmínit se o překážkách, které jsou kladeny vzniku nových organizací výzkumu a vývoje. Podle právní úpravy podpory z veřejných prostředků nemá nová organizace příliš nadějí na úspěch při předkládání projektů, neboť je při výběru financovaných projektů kladen stále důraz na výzkumnou minulost instituce a ne kvalitu složení výzkumných týmů. V tom lze spatřovat překážku vyšší konkurenceschopnosti českých týmů v evropských programech. NPVV se o tomto problému nezmiňuje. 7

8 Oblast Lidé V současné době má vědecká obec značně nevyhovující strukturu, zejména z hlediska věkové skladby. Kariéra ve vědě a výzkumu není vnímána jako atraktivní a výzkumné instituce se tak vyznačují značným nedostatkem pracovníků mladé, ale i střední generace. Politika výzkumu a vývoje proto počítá pro rozvoj lidských zdrojů s plným využitím potenciálu regionálních universit a zvýšením významu regionálního výzkumu, jež je dosud zanedbáván. Pro zvýšení prestiže zaměstnání ve výzkumu a vývoji chce NPVV postupně zlepšovat pracovní a materiální podmínky pro pracovníky ve výzkumu tak, aby se kariéra ve výzkumu v ČR stala atraktivní jak pro studenty, tak pro zahraniční pracovníky. NPVV si je vědoma potřeby zvyšování zájmu o práci v oblasti VVI již od základních a středních škol. Hovoří se v ní o rozumné formě podpory, konkrétnější postup však nenabízí. Odliv lidských zdrojů má být do jisté míry kompenzován vyhledáváním talentovaných vědců v zahraničí. Mobilita výzkumných pracovníků má být podpořena jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Oblast Kapacity Výzkumná infrastruktura se v současné době jeví jako nedostatečná. NPVV proto hodlá podpořit vysokokapacitní počítačové sítě a distribuční sítě, které umožní lepší a efektivnější sdílení výsledků výzkumu a vývoje a zapojení ČR do celoevropských sítí. Z hlediska podpory firem, které využívají výsledků výzkumu a vývoje, počítá NPVV s podporou rozvoje firem pro transfer nových poznatků do praxe (tzv. spin-off firem), podporou tzv. výzkumných inkubátorů (zejména při akademických institucích), a to například úpravou právních dokumentů, které hovoří o podmínkách, za kterých mohou výzkumné organizace vyvíjet další činnost. K tomu účelu má být dále vypracován systém vzdělávání lidských zdrojů (především výzkumných pracovníků) v oblasti transferu technologií. Neméně důležité je v tomto kontextu zvýšení významu ochrany duševního vlastnictví. Navzdory příklonu k investicím do aplikovaného výzkumu na úkor základního, ustanovuje NPVV podpůrné nástroje pro soukromé investice pouze velice volně. Uvažuje se o různých nástrojích nepřímé podpory, jejichž použití však v kontextu reformy veřejných financí nevypadá příliš reálně. Regionální politika výzkumu a vývoje je do dneška stále v plenkách, některé regiony ještě ani nezačaly s její formulací. NPVV však předvídá její brzké vytvoření. Regiony mají samy formulovat regionální strategii a rozhodovat o alokaci finančních prostředků, podporovat 8

9 přístup k národním a evropským projektům, organizovat spolupráci na úrovni regionů, podpořit rozvoj regionální infrastruktury a rozvoj horizontální spolupráce na místní úrovni. Ve vztahu s veřejností má být vytvořen Informační systém výzkumu a vývoje, který má veřejnosti poskytovat informace o VaV financovaném z veřejných prostředků. Dialog s veřejností má pak být zaměřen zejména na odstranění obav z nežádoucích výsledků VaV a diskusi o efektivitě projektů financovaných z veřejných prostředků. Nejnovější vývoj V červnu roku 2005 zveřejnil úřad místopředsedy vlády pro ekonomiku dokument nazvaný Strategie hospodářského růstu (SHR). Tento dokument poskytuje základní koncepci pro budoucí hospodářsko politická opatření, která mají dostat českou ekonomiku na dráhu udržitelného růstu a oblast VVI v ní tvoří jeden z pěti pilířů 3). Z navrhovaných opatření je zřejmá silná provázanost s Lisabonskou strategií a programovými dokumenty EU přičemž je zvláštní důraz kladen na oblasti, ve kterých ČR zaostává za evropským průměrem. V návaznosti na SHR vznikla Národní inovační politika na léta (NIP) 4), která rozpracovává opatření nastíněná ve Strategii spolu s časovým harmonogramem pro jejich realizaci a určením subjektů jež jsou za ní zodpovědné, čímž je na první pohled konkrétnější než NPVV. Stejně jako v předchozí kapitole se pokusím rozdělit opatření v NIP podle specifických programů v 7.RP tak, aby bylo možné jejich srovnání jak s NPVV, tak především se samotným rámcovým programem. Stejně jako v dokumentech EU, i v NIP je výzkum a vývoj chápán jako zdroj budoucí konkurenceschopnosti a udržitelného hospodářského růstu. V tomto světle je silně preferován výzkum jako zdroj inovací a větší důraz je kladen na výzkum využitelný v nových výrobcích, technologiích a službách. Za tímto účelem mají být navyšovány veřejné výdaje na VVI tak, aby do roku 2010 dosáhly 1% HDP 5) (cíl daný Lisabonskou strategií). Veřejné výdaje by měly být směřovány především do aplikovaného výzkumu a to na základě priorit vycházejících z Dlouhodobých základních směrů výzkumu. Toto navýšení by mělo být doprovázeno 3) Strategie hospodářského růstu tvoří 5 pilířů: Výzkum, vývoj a inovace; Institucionální prostředí; Zdroje financování; Infrastruktura a Lidské zdroje. 4) Nadále budu hovořit pouze o NIP, neboť SHR představuje pouze rámcový dokument, jehož opatření pak plně rozpracovává NIP. 5) V roce 2001 přitom tvořily veřejné výdaje na výzkum a vývoj pouze 0,55% HDP (viz MŠMT: Analysis of Previous Trends ) 9

10 motivací soukromých firem k nárůstu investic do VVI, především zvýhodněním malých a středních podniků. Oblast Spolupráce Soukromé firmy a veřejné výzkumné instituce nejsou v ČR zvyklé spolupracovat, což je mimo jiné znevýhodňuje při žádostech o podporu z rámcových programů. NIP proto navrhuje zlepšení jejich provázanosti prostřednictvím programů mobility mezi oběma sektory (včetně odstranění administrativních bariér). K zvýšení účasti českých subjektů v evropských programech je dále nutné zvýšit jejich informovanost prostřednictvím oborových a regionálních kontaktních organizací. NIP dále podporuje vznik technologických platforem 6) (ty mohou existovat jak na národní tak mezinárodní úrovni), se kterými ČR zatím nemá velké zkušenosti. Výzkumné priority jsou oproti NPVV stanovovány přehledněji pomocí Dlouhodobých základních směrů výzkumu. Při tvorbě politik, programů a jejich hodnocení NIP posiluje účast uživatelů výsledků výzkumu a vývoje. Posílena by měla být i váha společenských priorit prostřednictvím zpětné vazby. České prostředí se doposud vyznačuje příliš komplikovaným systémem státní podpory VaV, kdy nejsou jasně vymezeny kompetence jednotlivých poskytovatelů a jednotlivé programy se tak mohou překrývat (navíc neexistuje jednotný postup pro hodnocení výzkumných projektů jednotlivými resorty). NIP počítá se zjednodušením systému, ale jeho konkrétní podobu navrhuje řešit až po volbách v souvislosti s celkovou reformou státní správy. Oblast Myšlenky V České republice je stále upřednostňován výzkum u nějž často chybí vazba na využitelnost jeho výsledků. Pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výzkumných týmů je přitom podle NIP třeba posílit důraz na uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje (kritériem může být např. udělení patentu, prodání licence nebo zavedení nové technologie). Nedostatečná konkurenceschopnost českého výzkumu je dále podporována strnulou strukturou výzkumných organizací, tak jak jsme o tom hovořili výše. NIP chce přispět k vyšší flexibilitě výzkumných institucí změnou v posuzování výzkumných projektů tak, aby o 6) Technologická platforma je vytvářena za účelem dosažení společných cílů jejích účastníků (výzkumných organizací, firem užívajících výsledků výzkumu, státních nebo místních autorit a společnosti) ve vybrané oblasti výzkumu a vývoje (na základě ekonomických, sociálních, nebo enviromentálních kritérií). 10

11 získání podpory rozhodovala spíše minulost řešitelského týmu (a jeho členů) a ne minulost organizace. Při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje má být kladen větší důraz na přínos pro ekonomiku a společnost, bude posílena váha výsledků využitelných komerčně, atd. Oblast Lidé Nedostatky v oblasti lidských zdrojů pro VaV, o kterých jsem hovořil v případě NPVV, stále přetrvávají. NIP zdůrazňuje, že absolventi vysokých škol a výzkumná obec mají nízké povědomí o ochraně duševního vlastnictví a jeho hospodářském využití, o podnikání, a nejsou připraveni pro týmovou práci. Pro tyto potřeby je třeba zavést na vysokých školách výuku těchto problematik (zejména pro studenty přírodovědných a technických oborů) a podpořit také vzdělávání stávajících výzkumných pracovníků v těchto oblastech. K zvýšení prestiže kariéry ve výzkumu a vývoji má například přispět postupné zlepšování materiálních a technických podmínek (zejména na přírodovědeckých a technických oborech) nebo lepší komunikace s veřejností. K odstranění překážek mobility výzkumných pracovníků na má přispět přijetí Evropské charty výzkumných pracovníků a kodex pro zaměstnávání výzkumných pracovníků. Oblast Kapacity V oblasti regionálních programů podpory výzkumu a vývoje NIP počítá s urychleným zavedením pravidel pro využití strukturálních a kohezních fondů EU na podporu inovací, vyhlášením programu na podporu inovací v regionech (podporu by měla zajišťovat jedna agentura) a podpořit tvorbu regionálních inovačních strategií a politik (program KLASTRY pro podporu transferu technologií na regionální úrovni). S ohledem na podporu soukromých investic do výzkumu a vývoje chce NIP zavést a využít změny pravidel EU pro poskytování příspěvků na VVI se zvláštním důrazem na podporu MSP, usnadnit vznik firem na využití výsledků VaV (s využitím strukturálních fondů), používat nepřímých nástrojů podpory soukromých investic a vytvořit příznivé prostředí pro fungování a rozvoj rizikového kapitálu 7). 11

12 Závěr Provedeme-li srovnání ve čtyřech oblastech, které mají vztah k specifickým programům tak, jak je definuje 7.RP, můžeme dojít k následujícím závěrům: Oblast Spolupráce: NPVV hovoří především o výhodách jaké budou plynout výzkumu v ČR z účasti v programech EU, o míře za jakých podmínek je pro ČR účelné účastnit se jednotlivých společných projektů. NIP naproti tomu identifikuje nedostatky, kterými trpí české prostředí při využívání podpory z EU pro spolupráci ve výzkumu a vývoji a navrhuje aktivní opatření vedoucí ke změně tohoto stavu; V otázce spolupráce na úrovni národních programů se zdá být nový přístup stanovování Dlouhodobých základních směrů výzkumu transparentnější než stanovování priorit pouze pomocí Národních programů výzkumu a tudíž vhodnější pro spolupráci na úrovni EU. Oblast Myšlenky: V NPVV je patrný příklon k metodám hodnocení výzkumných projektů na základě praktik užívaných ve světě. Hodnocení projektů nemá být pouhým auditem využití veřejných prostředků, větší důraz má být kladen na jejich výsledky. Charakteristickým rysem NPVV je v tomto ohledu velká míra obecnosti kritérií pro úspěšnost jednotlivých projektů. 8) Oproti tomu NIP hovoří jasněji o upřednostnění kritéria využitelnosti výsledků VaV a kladení většího důrazu na přínos pro ekonomiku a společnost, než tomu bylo doposud. Nízká flexibilita výzkumných institucí vzhledem k měnícím se prioritám výzkumu a vývoje, jíž se NPVV explicitně nezabývá, je v NIP řešena doporučeními pro přijetí právního rámce, který lépe umožní vznik, zánik a organizační změny výzkumných institucí a zvýší šance nových a kvalitních výzkumných institucí na získání podpory svých projektů. Oblast Lidé V oblasti lidských zdrojů je vidět, že jak NPVV, tak NIP, jsou si vědomy nedostatků ve struktuře vědeckých pracovníků a v obou programech jsou tak navrhnuta opatření 7) Oblast rizikového kapitálu je samozřejmě mnohem širší a netýká se jen výzkumu a vývoje více se jí zabývají jiné politiky a jiné části SHR. 8) Důraz má být kladen na originalitu, příspěvek k celkovému vědění, inovační přínos a celou škálu dalších společenských funkcí, významu výzkumu pro hospodářství, společnost, vzdělání a znalosti. 12

13 k zlepšení tohoto neuspokojivého stavu. Lze opět říci, že NIP je při zvyšování úrovně lidských zdrojů o krůček před NPVV. Oblast Kapacity V oblasti regionálního rozvoje je vidět závažné nedostatky, regionální podpora stále není dostatečně rozvinuta, nejsou naplno vytvářeny regionální programy rozvoje, byť oba programové dokumenty počítají s jejich podporou. Jak NPVV tak NIP podporují růst soukromých investic do výzkumu a vývoje podporou nepřímých motivačních prvků, podporou malých a středních podniků. Obě politiky hovoří o zlepšení podmínek pro vznik společností na využití výzkumu a vývoje a lepších podmínkách pro rizikový kapitál. Z předchozího srovnání obou programových dokumentů ČR se 7.RP vyplývá, že české instituce výzkumu a vývoje jsou v současné době při žádostech o finanční podporu z rámcového programu oproti zahraničním partnerům v mnoha oblastech znevýhodněné (zejména v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru), jsou poznamenané systémem, v kterém jsou podporovány i výzkumné projekty jejichž přínos je nízký, výzkumné prostředí není schopné dobře reagovat na měnící se priority, výzkum trpí nedostatkem lidských zdrojů a spolupráce firem, výzkumných ústavů a státních orgánů v regionech je stále ještě hudbou budoucnosti. Předložené programové dokumenty v oblasti výzkumu a vývoje v ČR představují v tomto ohledu krok správným směrem. Je zřejmé, že bude potřeba oba dokumenty uvést do vzájemného souladu, neboť se v některých místech jejich doporučení rozcházejí. Obě politiky se kupříkladu liší mírou konkrétnosti. Zatímco Národní politika výzkumu a vývoje je poznamenaná dobou, ve které vznikla tedy ještě před vstupem ČR do EU, kdy představy o možnostech, které skýtá účast v EU byly velmi mlhavé a kdy Ministerstvo financí vytvářelo první fázi své reformy veřejných financí a hrozilo, že finanční prostředky pro výzkum a vývoj budou velmi omezené, Národní inovační politika představuje významný posun v prioritách české vlády. Lze říci, že bude-li vývoj ve VVI skutečně pokračovat tím směrem, jak je nastíněn (včetně úkolů pro jednotlivé státní orgány zodpovědné za jeho implementaci) v obou politikách, může výzkum a vývoj vstoupit do šťastnějšího období a být úspěšnější nejen v rámcových programech EU, ale má i nejlepší předpoklady stát se významným zdrojem růstu konkurenceschopnosti českých firem a hospodářství obecně. Otázkou přirozeně je, nakolik budou závěry NPVV a NIP ve skutečnosti naplňovány. 13

14 Literatura: COM (2005) 118: Building the ERA of Knowledge for Growth, Brussels ; Evropská Komise: EU Research Building Knowledge Europe: The EU s New Research Framework Programme ; Memo 05/114; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en; Evropská Komise: The Specific Programmes under the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development; Memo 05/335; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en; Evropská Komise: Why Europe Needs Research Spending; Memo 05/199; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en ; Expertní tým Místopředsedy vlády pro ekonomiku: Národní inovační politika České republiky na léta ; Praha %20851.doc. Expertní tým Místopředsedy vlády pro ekonomiku: Strategie Hospodářského růstu; Praha ; MŠMT: Analysis of Previous Trends and Existing State of Research and Development in the Czech Republic and a Comparison with the Situation Abroad; Prague, May 2002; MŠMT: National Research and Development Policy of the Czech Republic for MŠMT: Stanovisko ČR k přípravě nového Rámcového programu EU a EURATOM ve výzkumu a vývoji; Praha; únor 2005; 14

15 SEC (2005) 431: Simplification in the 7 th Framework Programme; Brussels ; SEC (2005) 800: Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnership to Boost Europe s Industrial Competitiveness; Brussels ; 15

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program struktura specifické programy Základní charakteristika Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na programech EU Zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku podpory

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek seznamuje s rámcovým programem Horizont 2020, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont 2020 navazuje

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více