7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR"

Transkript

1 7. rámcový program výzkumu a vývoje: výzvy pro ČR při zohlednění Národní politiky pro výzkum a vývoj a Národní inovační politiky Úvod Po dlouhodobém podceňování významu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VVI) jak v českém, tak i celoevropském měřítku, se zmíněné aktivity dostávají v posledním desetiletí zaslouženě do středu pozornosti hospodářských politik. Tváří tvář novým výzvám globalizované ekonomiky si Evropská unie začíná plně uvědomovat, že investice do výzkumu a inovací představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů budoucí prosperity a konkurenceschopnosti evropských firem na mezinárodních trzích. V Evropě potřeba podpory VVI dále rezonuje s touhou posílit fundamentální evropské ideály, kterými jsou mimo jiné solidarita a sociální soudržnost. V době, kdy Evropská unie vydává na VVI v průměru méně než její největší konkurenti, Spojené státy, Japonsko a některé další východoasijské země, si její představitelé uvědomují, že nemá-li v budoucnu klesat konkurenceschopnost evropských firem, snižovat se vývoz a má-li Evropa dostát svým ideálům i v širším slova smyslu, je nezbytné přijmout strategii, která by ukončila celkovou stagnaci evropské ekonomiky a obrátila jí na dráhu růstu. Odhodlání zvýšit prosperitu Společenství a dostihnout, ba předstihnout své největší světové konkurenty bylo koncem devadesátých let formulováno v Lisabonské strategii, která si klade za cíl v enormně široké škále hospodářsko-sociálních oblastí stanout do roku 2010 na světové špičce. Na jaře letošního roku letošního roku byla míra aplikace doporučení Lisabonské strategie jednotlivými členskými zeměmi podrobena šetření a byla přijata nová doporučení, která mají členy Unie povzbudit v úsilí o dosažení cílů Strategie do roku

2 Jeden z hlavních cílů Lisabonské strategie je podpořit v Evropské unii vznik společnosti znalostí (knowledge society). Pod tímto pojmem se skrývá porozumění současným globálním trendům, kdy EU identifikuje znalosti jako jediný myslitelný zdroj svých konkurenčních výhod oproti zemím s levnou pracovní silou (jako jsou například Čína nebo Indie) a hlavní motor udržitelného vývoje evropské ekonomiky. Výzkum a vývoj přitom představují pramen nových vědomostí a v hospodářsko politickém kontextu pak zdroj inovací, které přispívají k zvyšování konkurenceschopnosti evropských firem a v konečném důsledku přinášejí nárůst počtu pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu. V situaci, kdy Evropská unie jako celek hovoří o potřebě zvýšení podpory investic do výzkumu a vývoje z důvodů nízké konkurenceschopnosti, platí totéž s o to větší naléhavostí i o České republice. Podpora VVI u nás do značné míry zaostává za průměrem zemí EU. Avšak zaostávání není vyjádřeno jen v absolutní výši prostředků, které putují na výzkum a vývoj, jde především o nevyhovující strukturu podporovaných činností, kdy není kladen důraz na programy s nejvyšší přidanou hodnotou, o značnou decentralizaci státního financování VVI, jež činí systém státní podpory značně nepřehledným, o do letošního roku prakticky neexistující národní strategii pro aplikaci výsledků výzkumu do praxe, o legální překážky vzniku nových výzkumných institucí, o nedokonalou ochranu duševního vlastnictví nebo o nedostatečnou motivaci soukromých firem k investicím do VVI. Příčinou toho je zejména podcenění významu výzkumu a vývoje v 90. letech a odkládání zásadnějších reforem na později. Nemalý podíl na současném stavu má také způsob privatizace, díky němuž výzkumná centra, jež byla součástí průmyslových podniků, přišla náhle o své dotace z veřejných prostředků a musela bojovat o přežití buď hledáním nových partnerů, nebo změnou své orientace, v čemž zdaleka ne všechna centra oborového výzkumu byla úspěšná. Česká republika se jako člen Evropské unie zavázala k plnění cílů Lisabonské strategie. Byť se problémy VVI v ČR v mnoha oblastech značně překrývají s problémy, kterým čelí většina států EU, není na místě zastírat, že cesta k vyšší konkurenceschopnosti českého výzkumu bude trnitější než v případě většiny zemí Společenství. Před třemi roky si Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nechalo vypracovat Analýzu předchozích trendů a současného stavu výzkumu a vývoje a na jejím základě s přihlédnutím k evropským materiálům formulovalo Národní politiku výzkumu a vývoje na léta Pod vedením místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna vznikla v červnu letošního roku Strategie hospodářského růstu, jež formuluje rámcová doporučení pro oblast 2

3 VVI a v téže době vzniká Národní inovační politika ČR na léta , která se soustředí zejména na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráci ve VVI. Tato studie se zaměří na politiku výzkumu a vývoje v Evropské unii, tak jak je formulována Rámcovými programy výzkumu a vývoje a zejména nejnovějším 7. Rámcovým programem (7.RP) na léta , který se v současné době připravuje. Cílem tohoto materiálu je poodhalit stav současného výzkumu a vývoje v České republice a nahlédnout, nakolik bude ČR schopna ve světle nově přijatých národních programových dokumentů plně využít potenciál, který nový rámcový program představuje. Evropská politika výzkumu Na úrovni Evropské unie je výzkum podporován formou posilování spolupráce partnerů z členských zemí Unie, a to ať již jde o spolupráci na úrovni výzkumných institucí, mobilitu výzkumných pracovníků nebo o koordinaci národních politik VVI. Existuje několik dobrých důvodů pro existenci podpory výzkumných projektů a koordinaci programů na evropské úrovni. V první řadě existuje mnoho výzkumných aktivit, jejichž rozsah a komplexnost nedovoluje jednotlivým státům, aby samy o sobě byly schopny zajistit potřebné zdroje (ať již hmotné, nehmotné nebo lidské). Dále spolupráce na evropské úrovni přináší sdílení znalostí, zkušeností a technologií, které mohou v důsledku zvyšovat efektivitu výzkumu a omezit na minimum duplikaci výzkumných aktivit. Zvýšená konkurence navíc znamená tlak na zvyšování kvality výzkumných projektů. Koordinace národních politik má za cíl zajistit, aby spolupráce ve výzkumu a vývoji lépe odpovídala společně stanoveným prioritám, jež mají význam pro EU jako celek. Podpora výzkumu je v EU prosazována za pomoci Rámcových programů výzkumu a vývoje, které probíhají od počátku 80. let, přičemž Česká republika se těchto programů účastní od roku Charakter programů prošel od jejich vzniku zásadním vývojem, při čemž je však v nových programech stále kladen důraz na zachování kontinuity s předchozími programy. K zásadním změnám dochází zejména v 6. Rámcovém programu, který si klade za cíl přispět k vytvoření tzv. Evropského výzkumného prostoru (European Research Area ERA). Zjednodušeně řečeno, základní myšlenkou na které ERA stojí, je vytvořit zónu, v níž nejsou kladeny administrativní ani technologické překážky spolupráci na výzkumu a vývoji a šíření jeho výsledků. Vytvoření ERA má tak za cíl zásadně přispět ke vzniku nových pracovních 3

4 příležitostí a posílení konkurenceschopnosti evropských firem, a tak napomoci k naplnění cílů stanovených v Lisabonské strategii. 7. rámcový program na léta V dubnu roku 2005 Evropská komise přijala návrh nového rámcového programu pro výzkum a vývoj. Oproti předchozím programům je v něm kladen opět o něco větší důraz na výzkum jako zdroj inovací, vyšší konkurenceschopnosti a udržitelného hospodářského růstu. Program se tedy soustředí zejména na výzkum, který přímo odpovídá potřebám průmyslových podniků, jimž má pomoci v mezinárodní soutěži. K dosažení těchto cílů má 7. rámcový program disponovat dvojnásobným množstvím finančních prostředků než 6.RP, počítá se se zjednodušením administrativy pro účastníky programu a racionalizací jeho nástrojů. To vše při zachování kontinuity s předchozími programy (posílení aktivit vedoucí k vytvoření ERA, zachování osvědčených nástrojů, jako např. programy M. Curie, podpora výzkumných aktivit malých a středních podniků, projekty spolupráce nebo tzv. sítě excelence ). Návrh 7.RP předpokládá vytvoření čtyř specifických programů: Spolupráce (Cooperation); Myšlenky (Ideas); Lidé (People); Kapacity (Capacities). Program Spolupráce se má zaměřit na posílení spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými institucemi. Finančně budou podporovány přeshraniční výzkumné projekty ať již půjde o projekty spolupráce na úrovni podniků a výzkumných institucí, nebo v oblasti koordinace národních výzkumných programů. Program je dále rozdělen na 9 tématických okruhů 1) (+2 financovanými z rámcového programu EURATOM), které mají být spravovány odděleně, přičemž každý z nich má vykazovat vnitřní konzistenci a soudržnost a zároveň umožnit podporu projektů, které jdou obsahově napříč okruhy. Program Myšlenky má za cíl podpořit vysokou úroveň vědecké základny posilováním soutěže mezi vědeckými týmy na evropské úrovni. Za tímto účelem má být vytvořena Evropská rada 1) Zdraví; Výživa, zemědělství a biotechnologie; Informační a komunikační technologie; Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; Energie; Životní prostředí (včetně výzkumu klimatických změn); Doprava (včetně letecké); Sociální vědy a humanitní vědy; Bezpečnost a vesmír. Okruhy RP EURATOM: Termonukleární energie; Jaderné štěpení a ochrana proti radiaci. 4

5 pro výzkum (ERC, European Research Council), která má za úkol podporovat základní výzkum, jenž posouvá hranice v jednotlivých vědních oborech. Program Lidé si klade za cíl zlepšit kariérní vyhlídky výzkumných pracovníků a jejich mobilitu. V jeho rámci má nadále fungovat program na podporu výzkumných pracovníků program Marie Curie, který prostřednictvím stipendií pomáhá posilovat evropský výzkumný potenciál. Program Kapacity je zaměřen na rozvíjení možností výzkumu (v širším slova smyslu). Z programu mají být podporovány činnosti vedoucí k zvýšení výzkumných a inovačních kapacit v Evropě, jako jsou: výzkumná infrastruktura, regionální výzkumná sdružení (klastry), posilování výzkumného potenciálu v konvergenčních regionech, sdružování regionálních aktérů do tzv. regionů znalostí (regions of knowledge); zainteresovanost malých a středních podniků (MSP) na výzkumu, otázky vědy ve společnosti, horizontální aktivity mezinárodní spolupráce. Oproti předchozím rámcovým programům má být nový 7.RP flexibilnější, více přizpůsobitelný potřebám průmyslových odvětví a srozumitelnější pro všechny účastníky. Mezinárodní spolupráce se má stát integrální součástí rámcového programu. Jinými slovy, má být umožněna podpora projektů, jichž se účastní zahraniční aktéři ze zemí mimo EU. V celém 7.RP mají být respektovány otázky vědy ve společnosti tak, aby vědecký vývoj lépe odpovídal potřebám společnosti. Zcela novým prvkem je také rozvoj regionů znalostí, ustavení ERC nebo podpora soukromých investic do VVI zjednodušením přístupu k půjčkám od Evropské investiční banky (EIB) pro velké evropské výzkumné projekty. Klíčovým bodem 7.RP má být zjednodušení úředních postupů při žádostech o podporu z finančních prostředků programu. K dosažení flexibility celého programu, tedy lepší schopnosti reagovat na aktuální potřeby výzkumu a vývoje, je zapotřebí, aby tomu odpovídala vhodná forma podpory z evropských prostředků. Z toho důvodu bude vytvořen jednoduchý soubor finančních schémat, která mohou být následně použita samostatně nebo v kombinaci. Aby bylo zaručeno, že nedojde k různým interpretacím, má být zjednodušen úřední jazyk všech informačních materiálů. Jednotná interpretace, zejména právních a finančních opatření obsažených ve smlouvách o podpoře výzkumných projektů, má být zaručena prostřednictvím informačního úřadu (clearing house) zřízeného Komisí. Další opatření směřující k administrativnímu zjednodušení podpory VVI z prostředků 7.RP jsou například zjednodušení a snížení počtu dokumentů, které žadatelé o podporu musí předkládat; omezení předvstupních kontrol způsobilosti k získání finanční podpory na 5

6 minimum tak, aby žadatelé nebyli odrazováni dlouhými prodlevami mezi podáním žádosti a poskytnutím podpory; zvýšení autonomie řízení v nadnárodních projektech VVI (kontrola má být zajištěna prostřednictvím nezávislých auditorů); zjednodušení a zprůhlednění výběru projektů jimž bude poskytnuta podpora z prostředků EU; příklon k paušálnímu způsobu financování tam, kde takový přístup bude znamenat zjednodušení a zefektivnění (např. při financování základního výzkumu nebo některých koordinačních a podpůrných aktivit) a zjednodušení pravidel pro finanční podporu založenou na vykazovaných nákladech. Za implementaci 7.RP bude nadále zodpovědná Evropská komise, avšak zodpovědnost za administrativní úkony a některé operace, jež nemají vliv na zpětnou vazbu, která je klíčová pro další tvorbu výzkumných politik, by měly převzít výkonná agentura (Executive Agency) zřízená Komisí 2), ERC nebo přímo účastníci velkých výzkumných projektů. Tato opatření pomohou držet administrativní náklady pod úrovní 6% jeho rozpočtu, a to i při dvojnásobném rozpočtu 7.RP oproti předchozímu programu VVI. V následujících kapitolách se pokusím nahlédnout na základní národní programové dokumenty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací optikou nového rámcového programu EU. Mým záměrem je zjistit, do jaké míry jednotlivé programové dokumenty reagují na vývoj v Evropském výzkumu a vývoji a jakým výzvám může Česká republika čelit po spuštění 7.RP. Jsem si plně vědom, že klasifikací opatření jednotlivých národních dokumentů podle podprogramů v 7. RP se dopouštím značného zjednodušení a nepřesností, ale domnívám se, že mi tento přístup umožní lepší srovnání politik ČR se 7.RP. Národní politika výzkumu a vývoje na léta Národní politika výzkumu a vývoje (NPVV) byla vytvořena na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a představuje základní dokument v oblasti VVI. Byla vytvářena v době, kdy byla připravována reforma veřejných financí a podpora výzkumu a vývoje nebyla na seznamu nejvyšších výdajových priorit a tato skutečnost se také odráží v jejím střízlivém pojetí. 3) 2) Statut výkonných agentur je upraven směrnicí (EC) No 58/2003. Jde o agentury zřízené Komisí za účelem řízení implementace některých programů Společenství. 3) Česká republika se zavázala k plnění cílů Lisabonské strategie, kde jedním z cílů je navýšit podporu VaV z veřejných prostředků na 1%HDP do roku Národní politika však konstatuje, že tento cíl bude při současném tempu růstu veřejných výdajů na VaV obtížně dosažitelný. 6

7 Oblast Spolupráce V době, kdy byla NPVV tvořena, byly výzkumné priority stanovovány v rámci Národních programů výzkumu, avšak jinak existovala při sestavování výzkumných projektů relativně velká volnost výběru výzkumných témat. Na druhou stranu hovoří politika výzkumu a vývoje o jasném příklonu k zvýšení podpory průmyslovému výzkumu (na úkor základního), který byl v předchozím desetiletí zanedbáván. Co se týče spolupráce výzkumných institucí na evropské úrovni, NPVV předpokládá, že se české výzkumné organizace budou účastnit programů EU zejména v případech, kdy se jejich prostřednictvím dostanou k přístrojům, technologiím, postupům, metodologií nebo infrastruktuře, která není v ČR dostupná. Mezinárodní spolupráce nemá být podporována v případě, že by vedla k nežádoucí fragmentaci již vytvořených sdružení výzkumných institucí na domácí půdě. Kritériem pro podporu společných projektů na evropské úrovni má být přidaná hodnota evropského výzkumu. Podporu výzkumným institucím v oblasti spolupráce s výzkumnými institucemi v EU mají podle NPVV zaručit národní kontaktní organizace a rezortní a regionální kontaktní organizace, jež jim mají zajistit potřebné informace a konzultační služby. Oblast Myšlenky Program Myšlenky podporuje v 7.RP kvalitní evropský výzkum. Zde pod jeho jménem budu hovořit spíše o způsobech, které mají vést k identifikaci kvalitních výzkumných týmů v ČR, tedy o hodnocení kvality VaV. V zásadě je zde patrný silný příklon k systémům hodnocení výzkumných projektů, které se osvědčily v zahraničí (nejlepších zásady v zemích EU a OECD, srovnávací kritéria, apod.). Institucionální prostředí v ČR neumožňuje vyšší flexibilitu výzkumných institucí tak, aby mohly lépe reagovat na změny v prioritách výzkumu, vývoje a inovací. Na tomto místě je třeba zmínit se o překážkách, které jsou kladeny vzniku nových organizací výzkumu a vývoje. Podle právní úpravy podpory z veřejných prostředků nemá nová organizace příliš nadějí na úspěch při předkládání projektů, neboť je při výběru financovaných projektů kladen stále důraz na výzkumnou minulost instituce a ne kvalitu složení výzkumných týmů. V tom lze spatřovat překážku vyšší konkurenceschopnosti českých týmů v evropských programech. NPVV se o tomto problému nezmiňuje. 7

8 Oblast Lidé V současné době má vědecká obec značně nevyhovující strukturu, zejména z hlediska věkové skladby. Kariéra ve vědě a výzkumu není vnímána jako atraktivní a výzkumné instituce se tak vyznačují značným nedostatkem pracovníků mladé, ale i střední generace. Politika výzkumu a vývoje proto počítá pro rozvoj lidských zdrojů s plným využitím potenciálu regionálních universit a zvýšením významu regionálního výzkumu, jež je dosud zanedbáván. Pro zvýšení prestiže zaměstnání ve výzkumu a vývoji chce NPVV postupně zlepšovat pracovní a materiální podmínky pro pracovníky ve výzkumu tak, aby se kariéra ve výzkumu v ČR stala atraktivní jak pro studenty, tak pro zahraniční pracovníky. NPVV si je vědoma potřeby zvyšování zájmu o práci v oblasti VVI již od základních a středních škol. Hovoří se v ní o rozumné formě podpory, konkrétnější postup však nenabízí. Odliv lidských zdrojů má být do jisté míry kompenzován vyhledáváním talentovaných vědců v zahraničí. Mobilita výzkumných pracovníků má být podpořena jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Oblast Kapacity Výzkumná infrastruktura se v současné době jeví jako nedostatečná. NPVV proto hodlá podpořit vysokokapacitní počítačové sítě a distribuční sítě, které umožní lepší a efektivnější sdílení výsledků výzkumu a vývoje a zapojení ČR do celoevropských sítí. Z hlediska podpory firem, které využívají výsledků výzkumu a vývoje, počítá NPVV s podporou rozvoje firem pro transfer nových poznatků do praxe (tzv. spin-off firem), podporou tzv. výzkumných inkubátorů (zejména při akademických institucích), a to například úpravou právních dokumentů, které hovoří o podmínkách, za kterých mohou výzkumné organizace vyvíjet další činnost. K tomu účelu má být dále vypracován systém vzdělávání lidských zdrojů (především výzkumných pracovníků) v oblasti transferu technologií. Neméně důležité je v tomto kontextu zvýšení významu ochrany duševního vlastnictví. Navzdory příklonu k investicím do aplikovaného výzkumu na úkor základního, ustanovuje NPVV podpůrné nástroje pro soukromé investice pouze velice volně. Uvažuje se o různých nástrojích nepřímé podpory, jejichž použití však v kontextu reformy veřejných financí nevypadá příliš reálně. Regionální politika výzkumu a vývoje je do dneška stále v plenkách, některé regiony ještě ani nezačaly s její formulací. NPVV však předvídá její brzké vytvoření. Regiony mají samy formulovat regionální strategii a rozhodovat o alokaci finančních prostředků, podporovat 8

9 přístup k národním a evropským projektům, organizovat spolupráci na úrovni regionů, podpořit rozvoj regionální infrastruktury a rozvoj horizontální spolupráce na místní úrovni. Ve vztahu s veřejností má být vytvořen Informační systém výzkumu a vývoje, který má veřejnosti poskytovat informace o VaV financovaném z veřejných prostředků. Dialog s veřejností má pak být zaměřen zejména na odstranění obav z nežádoucích výsledků VaV a diskusi o efektivitě projektů financovaných z veřejných prostředků. Nejnovější vývoj V červnu roku 2005 zveřejnil úřad místopředsedy vlády pro ekonomiku dokument nazvaný Strategie hospodářského růstu (SHR). Tento dokument poskytuje základní koncepci pro budoucí hospodářsko politická opatření, která mají dostat českou ekonomiku na dráhu udržitelného růstu a oblast VVI v ní tvoří jeden z pěti pilířů 3). Z navrhovaných opatření je zřejmá silná provázanost s Lisabonskou strategií a programovými dokumenty EU přičemž je zvláštní důraz kladen na oblasti, ve kterých ČR zaostává za evropským průměrem. V návaznosti na SHR vznikla Národní inovační politika na léta (NIP) 4), která rozpracovává opatření nastíněná ve Strategii spolu s časovým harmonogramem pro jejich realizaci a určením subjektů jež jsou za ní zodpovědné, čímž je na první pohled konkrétnější než NPVV. Stejně jako v předchozí kapitole se pokusím rozdělit opatření v NIP podle specifických programů v 7.RP tak, aby bylo možné jejich srovnání jak s NPVV, tak především se samotným rámcovým programem. Stejně jako v dokumentech EU, i v NIP je výzkum a vývoj chápán jako zdroj budoucí konkurenceschopnosti a udržitelného hospodářského růstu. V tomto světle je silně preferován výzkum jako zdroj inovací a větší důraz je kladen na výzkum využitelný v nových výrobcích, technologiích a službách. Za tímto účelem mají být navyšovány veřejné výdaje na VVI tak, aby do roku 2010 dosáhly 1% HDP 5) (cíl daný Lisabonskou strategií). Veřejné výdaje by měly být směřovány především do aplikovaného výzkumu a to na základě priorit vycházejících z Dlouhodobých základních směrů výzkumu. Toto navýšení by mělo být doprovázeno 3) Strategie hospodářského růstu tvoří 5 pilířů: Výzkum, vývoj a inovace; Institucionální prostředí; Zdroje financování; Infrastruktura a Lidské zdroje. 4) Nadále budu hovořit pouze o NIP, neboť SHR představuje pouze rámcový dokument, jehož opatření pak plně rozpracovává NIP. 5) V roce 2001 přitom tvořily veřejné výdaje na výzkum a vývoj pouze 0,55% HDP (viz MŠMT: Analysis of Previous Trends ) 9

10 motivací soukromých firem k nárůstu investic do VVI, především zvýhodněním malých a středních podniků. Oblast Spolupráce Soukromé firmy a veřejné výzkumné instituce nejsou v ČR zvyklé spolupracovat, což je mimo jiné znevýhodňuje při žádostech o podporu z rámcových programů. NIP proto navrhuje zlepšení jejich provázanosti prostřednictvím programů mobility mezi oběma sektory (včetně odstranění administrativních bariér). K zvýšení účasti českých subjektů v evropských programech je dále nutné zvýšit jejich informovanost prostřednictvím oborových a regionálních kontaktních organizací. NIP dále podporuje vznik technologických platforem 6) (ty mohou existovat jak na národní tak mezinárodní úrovni), se kterými ČR zatím nemá velké zkušenosti. Výzkumné priority jsou oproti NPVV stanovovány přehledněji pomocí Dlouhodobých základních směrů výzkumu. Při tvorbě politik, programů a jejich hodnocení NIP posiluje účast uživatelů výsledků výzkumu a vývoje. Posílena by měla být i váha společenských priorit prostřednictvím zpětné vazby. České prostředí se doposud vyznačuje příliš komplikovaným systémem státní podpory VaV, kdy nejsou jasně vymezeny kompetence jednotlivých poskytovatelů a jednotlivé programy se tak mohou překrývat (navíc neexistuje jednotný postup pro hodnocení výzkumných projektů jednotlivými resorty). NIP počítá se zjednodušením systému, ale jeho konkrétní podobu navrhuje řešit až po volbách v souvislosti s celkovou reformou státní správy. Oblast Myšlenky V České republice je stále upřednostňován výzkum u nějž často chybí vazba na využitelnost jeho výsledků. Pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výzkumných týmů je přitom podle NIP třeba posílit důraz na uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje (kritériem může být např. udělení patentu, prodání licence nebo zavedení nové technologie). Nedostatečná konkurenceschopnost českého výzkumu je dále podporována strnulou strukturou výzkumných organizací, tak jak jsme o tom hovořili výše. NIP chce přispět k vyšší flexibilitě výzkumných institucí změnou v posuzování výzkumných projektů tak, aby o 6) Technologická platforma je vytvářena za účelem dosažení společných cílů jejích účastníků (výzkumných organizací, firem užívajících výsledků výzkumu, státních nebo místních autorit a společnosti) ve vybrané oblasti výzkumu a vývoje (na základě ekonomických, sociálních, nebo enviromentálních kritérií). 10

11 získání podpory rozhodovala spíše minulost řešitelského týmu (a jeho členů) a ne minulost organizace. Při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje má být kladen větší důraz na přínos pro ekonomiku a společnost, bude posílena váha výsledků využitelných komerčně, atd. Oblast Lidé Nedostatky v oblasti lidských zdrojů pro VaV, o kterých jsem hovořil v případě NPVV, stále přetrvávají. NIP zdůrazňuje, že absolventi vysokých škol a výzkumná obec mají nízké povědomí o ochraně duševního vlastnictví a jeho hospodářském využití, o podnikání, a nejsou připraveni pro týmovou práci. Pro tyto potřeby je třeba zavést na vysokých školách výuku těchto problematik (zejména pro studenty přírodovědných a technických oborů) a podpořit také vzdělávání stávajících výzkumných pracovníků v těchto oblastech. K zvýšení prestiže kariéry ve výzkumu a vývoji má například přispět postupné zlepšování materiálních a technických podmínek (zejména na přírodovědeckých a technických oborech) nebo lepší komunikace s veřejností. K odstranění překážek mobility výzkumných pracovníků na má přispět přijetí Evropské charty výzkumných pracovníků a kodex pro zaměstnávání výzkumných pracovníků. Oblast Kapacity V oblasti regionálních programů podpory výzkumu a vývoje NIP počítá s urychleným zavedením pravidel pro využití strukturálních a kohezních fondů EU na podporu inovací, vyhlášením programu na podporu inovací v regionech (podporu by měla zajišťovat jedna agentura) a podpořit tvorbu regionálních inovačních strategií a politik (program KLASTRY pro podporu transferu technologií na regionální úrovni). S ohledem na podporu soukromých investic do výzkumu a vývoje chce NIP zavést a využít změny pravidel EU pro poskytování příspěvků na VVI se zvláštním důrazem na podporu MSP, usnadnit vznik firem na využití výsledků VaV (s využitím strukturálních fondů), používat nepřímých nástrojů podpory soukromých investic a vytvořit příznivé prostředí pro fungování a rozvoj rizikového kapitálu 7). 11

12 Závěr Provedeme-li srovnání ve čtyřech oblastech, které mají vztah k specifickým programům tak, jak je definuje 7.RP, můžeme dojít k následujícím závěrům: Oblast Spolupráce: NPVV hovoří především o výhodách jaké budou plynout výzkumu v ČR z účasti v programech EU, o míře za jakých podmínek je pro ČR účelné účastnit se jednotlivých společných projektů. NIP naproti tomu identifikuje nedostatky, kterými trpí české prostředí při využívání podpory z EU pro spolupráci ve výzkumu a vývoji a navrhuje aktivní opatření vedoucí ke změně tohoto stavu; V otázce spolupráce na úrovni národních programů se zdá být nový přístup stanovování Dlouhodobých základních směrů výzkumu transparentnější než stanovování priorit pouze pomocí Národních programů výzkumu a tudíž vhodnější pro spolupráci na úrovni EU. Oblast Myšlenky: V NPVV je patrný příklon k metodám hodnocení výzkumných projektů na základě praktik užívaných ve světě. Hodnocení projektů nemá být pouhým auditem využití veřejných prostředků, větší důraz má být kladen na jejich výsledky. Charakteristickým rysem NPVV je v tomto ohledu velká míra obecnosti kritérií pro úspěšnost jednotlivých projektů. 8) Oproti tomu NIP hovoří jasněji o upřednostnění kritéria využitelnosti výsledků VaV a kladení většího důrazu na přínos pro ekonomiku a společnost, než tomu bylo doposud. Nízká flexibilita výzkumných institucí vzhledem k měnícím se prioritám výzkumu a vývoje, jíž se NPVV explicitně nezabývá, je v NIP řešena doporučeními pro přijetí právního rámce, který lépe umožní vznik, zánik a organizační změny výzkumných institucí a zvýší šance nových a kvalitních výzkumných institucí na získání podpory svých projektů. Oblast Lidé V oblasti lidských zdrojů je vidět, že jak NPVV, tak NIP, jsou si vědomy nedostatků ve struktuře vědeckých pracovníků a v obou programech jsou tak navrhnuta opatření 7) Oblast rizikového kapitálu je samozřejmě mnohem širší a netýká se jen výzkumu a vývoje více se jí zabývají jiné politiky a jiné části SHR. 8) Důraz má být kladen na originalitu, příspěvek k celkovému vědění, inovační přínos a celou škálu dalších společenských funkcí, významu výzkumu pro hospodářství, společnost, vzdělání a znalosti. 12

13 k zlepšení tohoto neuspokojivého stavu. Lze opět říci, že NIP je při zvyšování úrovně lidských zdrojů o krůček před NPVV. Oblast Kapacity V oblasti regionálního rozvoje je vidět závažné nedostatky, regionální podpora stále není dostatečně rozvinuta, nejsou naplno vytvářeny regionální programy rozvoje, byť oba programové dokumenty počítají s jejich podporou. Jak NPVV tak NIP podporují růst soukromých investic do výzkumu a vývoje podporou nepřímých motivačních prvků, podporou malých a středních podniků. Obě politiky hovoří o zlepšení podmínek pro vznik společností na využití výzkumu a vývoje a lepších podmínkách pro rizikový kapitál. Z předchozího srovnání obou programových dokumentů ČR se 7.RP vyplývá, že české instituce výzkumu a vývoje jsou v současné době při žádostech o finanční podporu z rámcového programu oproti zahraničním partnerům v mnoha oblastech znevýhodněné (zejména v oblasti spolupráce soukromého a veřejného sektoru), jsou poznamenané systémem, v kterém jsou podporovány i výzkumné projekty jejichž přínos je nízký, výzkumné prostředí není schopné dobře reagovat na měnící se priority, výzkum trpí nedostatkem lidských zdrojů a spolupráce firem, výzkumných ústavů a státních orgánů v regionech je stále ještě hudbou budoucnosti. Předložené programové dokumenty v oblasti výzkumu a vývoje v ČR představují v tomto ohledu krok správným směrem. Je zřejmé, že bude potřeba oba dokumenty uvést do vzájemného souladu, neboť se v některých místech jejich doporučení rozcházejí. Obě politiky se kupříkladu liší mírou konkrétnosti. Zatímco Národní politika výzkumu a vývoje je poznamenaná dobou, ve které vznikla tedy ještě před vstupem ČR do EU, kdy představy o možnostech, které skýtá účast v EU byly velmi mlhavé a kdy Ministerstvo financí vytvářelo první fázi své reformy veřejných financí a hrozilo, že finanční prostředky pro výzkum a vývoj budou velmi omezené, Národní inovační politika představuje významný posun v prioritách české vlády. Lze říci, že bude-li vývoj ve VVI skutečně pokračovat tím směrem, jak je nastíněn (včetně úkolů pro jednotlivé státní orgány zodpovědné za jeho implementaci) v obou politikách, může výzkum a vývoj vstoupit do šťastnějšího období a být úspěšnější nejen v rámcových programech EU, ale má i nejlepší předpoklady stát se významným zdrojem růstu konkurenceschopnosti českých firem a hospodářství obecně. Otázkou přirozeně je, nakolik budou závěry NPVV a NIP ve skutečnosti naplňovány. 13

14 Literatura: COM (2005) 118: Building the ERA of Knowledge for Growth, Brussels ; Evropská Komise: EU Research Building Knowledge Europe: The EU s New Research Framework Programme ; Memo 05/114; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en; Evropská Komise: The Specific Programmes under the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development; Memo 05/335; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en; Evropská Komise: Why Europe Needs Research Spending; Memo 05/199; Brussels &aged=0&language=en&guilanguage=en ; Expertní tým Místopředsedy vlády pro ekonomiku: Národní inovační politika České republiky na léta ; Praha %20851.doc. Expertní tým Místopředsedy vlády pro ekonomiku: Strategie Hospodářského růstu; Praha ; MŠMT: Analysis of Previous Trends and Existing State of Research and Development in the Czech Republic and a Comparison with the Situation Abroad; Prague, May 2002; MŠMT: National Research and Development Policy of the Czech Republic for MŠMT: Stanovisko ČR k přípravě nového Rámcového programu EU a EURATOM ve výzkumu a vývoji; Praha; únor 2005; 14

15 SEC (2005) 431: Simplification in the 7 th Framework Programme; Brussels ; SEC (2005) 800: Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnership to Boost Europe s Industrial Competitiveness; Brussels ; 15

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více