ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011"

Transkript

1 Rok první Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 (ROK PRVNÍ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv

2 1 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

3 OBSAH I. Úvodní slovo předsedy II. Vznik SKPZ... 6 III. Idea, cíle a poslání SKPZ... 8 IV. Orgány SKPZ Orgány a komise SKPZ v roce Přípravný výbor Volební komise Stálé orgány SKPZ v roce Výbor SKPZ Revizní komise Shromáždění členů Ostatní orgány SKPZ v roce Redakční rada a Redakční okruh V. Členská základna SKPZ Počet členů SKPZ v roce Dvojí národnost v SKPZ Věková struktura členů Seznam zastoupených organizací Slovenské organizace zastoupené v SKPZ Vzdělání VI. Činnost v roce Akce SKPZ Odborné vzdělávací akce Společenské akce Pracovní akce SKPZ Marketingové a komunikační aktivity Logo SKPZ Časopis Krizová připravenost zdravotnictví Web SKPZ Ostatní VII. Zpráva o hospodaření v roce Hospodaření v roce Seznam poskytnutých darů Rozpis uhrazených služeb souvisejících s webem SKPZ Ekonomický přínos pro člena SKPZ VIII. VIII. Spolupráce s jinými organizacemi Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP IX. Odborné publikace a prezentace... 36

4 X. Poděkování XI. Základní údaje o Společnosti XII. XII. Přílohy... 42

5 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY Vážení čtenáři, 4 předkládáme Vám Výroční zprávu Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví (dále Společnosti nebo SKPZ ) po prvním roce její existence v sumě dat a informací uspořádaných do ucelených celků k zajištění nejen přehlednosti, ale i časové kontinuity dění uvnitř Společnosti. Jelikož je vznik Společnosti datován do roku 2010, v části II. popisně sledujeme cestu vzniku Společnosti jako jedinečného seskupení fyzických osob zabývající se problematikou krizového řízení, resp. krizové připravenosti zdravotnictví v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČLS JEP ); s postavením odborné příslušnosti k resortní problematice. Část III. předkládá v ucelené podobě ideu, cíle a poslání společnosti na platformě nově pojaté a vypracované Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví (MZ ČR 2007), včetně perspektivního pohledu k její realizaci. Část IV. je věnována orgánům Společnosti v aktuálním složení a záměrům dalšího rozvoje a vzniku nových uskupení ve smyslu schválených dokumentů ČLS JEP. Část V. sleduje základní data a údaje o členské základně, zejména v rozložení po jednotlivých subjektech poskytujících zdravotní služby, neboť členská základna je nejdůležitějším zdrojem Společnosti, kterým disponuje a který i zpětně ovlivňuje samotnou Společnost a její činnost. Část VI. je nosnou částí zprávy, zabývající se přehledem činností Společnosti v roce Tyto činnosti jsou systematicky rozčleněny do akcí pro členy a odbornou veřejnost a do akcí/prací interního charakteru. Neopomíjí ani marketingové a komunikační aktivity, kterými se prezentuje Společnost navenek. Část VII. koreluje s částí VI. v oblasti hospodaření Společnosti. Zásadní události, které ovlivňovaly chod a činnost Společnosti v roce 2011, lze shrnout do následujícího přehledu: 1. Novelizace krizové legislativy, s platností od Nová Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou v září Reformní zdravotnické zákony vstupující v platnost l Proces implementace Mezinárodních zdravotních předpisů (2005) do národního prostředí. Na základě výše uvedeného lze proto oprávněně předpokládat, že budou tyto události tvořit nosná témata činnosti Společnosti i v roce 2012; především v části vzdělávání a přípravy vzdělávacích akcí. Skladba a kvalita členské základy nám dává oprávněný pocit, že další rozvoj Společnosti bude stejně tak úspěšný jako její vznik a rozběh činnosti v roce MUDR. JOSEF ŠTOREK, PHD. PŘEDSEDA SPOLEČNOSTI

6 5 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

7 II. VZNIK SKPZ První informace o záměru založení odborné Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví byla veřejně prezentována v dubnu 2010 na konferenci krizových manažerů ve Sloupu v České Lípě. Na této konferenci byl vytvořen Přípravný výbor Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví, který byl tvořen čtyřmi členy: MUDr. Josef Štorek, PhD., Ing. Jaroslav Hora, MUDr. Jiří Wachsmuth a Mgr. Šárka Nováková. Ing. Hora prezentoval záměr založení odborné společnosti pod Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a podmínky jejího vzniku, současně byly přítomným účastníkům poskytnuty přihlášky řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 6 Dne se Přípravný výbor sešel v Praze na svém prvním zasedání a jeho členové začali celé Společnosti dávat konkrétní podobu. Společně vypracovali první návrh interních předpisů společnosti (stanovy, jednací řád a volební řád), název společnosti byl daný z dřívějších diskusí, bylo tedy možné přistoupit k volbě domény webových stránek společnosti, návrhu jejího loga. Současně byl utvářen obsah prvního čísla interního časopisu společnosti, jehož prostřednictvím chtěli členové Přípravného výboru oslovit své kolegy s nabídkou členství, neboť v den prvního zasedání čítala Společnost pouze 8 členů. MUDr. Štorek již zpracoval Programové zaměření společnosti, které se stalo základním kamenem připravovaného prvního čísla časopisu. Druhé zasedání se uskutečnilo v červnu v rámci konference Medicína katastrof v Bratislavě, kde zasedal Přípravný výbor ohledně spolupráce se slovenskými kolegy, dále byla rozvíjena plánovaná činnost SKPZ a možnosti její spolupráce s dalšími organizacemi. Současně se zde začal formovat další pracovní orgán Společnosti, a to Redakční rada časopisu. Přestože žádost o schválení vzniku nové odborné společnosti byla zpracována a podána dne na sekretariát ČLS JEP, nebyla schválena pro nedostatečný počet členů. Předsednictvo trvalo na naplnění podmínky 50 členů a tak letní měsíce proběhly v duchu usilovného oslovování nových členů. Dne se uskutečnilo zasedání Redakční rady časopisu v Brně. Předmětem tohoto setkání bylo především ustanovení Redakční rady časopisu, nastavení pravidel její činnosti a sjednocení koncepce připravovaného časopisu. Redakční rada měla v té době pět členů: MUDr. Josef Štorek, PhD., Ing. Václav Fišer, Mgr. Šárka Nováková, MUDr. Jiří Mašek a Olga Marková. Současně byly započaty práce na tvorbě časopisu a přípravě vydání prvního čísla, které by umožnilo komunikovat s přihlášenými členy a potenciálními zájemci a prezentovat tak širšímu publiku záměr založení Společnosti. První číslo časopisu tzv. nultého ročníku bylo vydáno v elektronické podobě dne Ke stejnému datu, tj , se podařilo Přípravnému výboru vytvořit i internetové stránky Byla vytvořena jejich základní struktura, která byla postupně naplňována a rozšiřována dle aktuálních potřeb Společnosti. Druhá žádost o schválení Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví u ČLS JEP ze dne byla doplněna o dostatečnou členskou základnu, která v té době již činila 50 členů - pracovníků z útvarů krizového managementu nemocnic, krizových managerů krajských hygienických stanic i zdravotnických záchranných služeb a dalších pracovníků z oblasti krizového řízení a managementu, a to nejen v České, ale i Slovenské republice. Vznik podpořili i přední odborníci v ČR a ve světě: prof. MUDr. Jiří Pokorný, doc. Leo Klein a prof.

8 William A. Gunn svými doporučujícími dopisy adresovanými předsedovi ČLS JEP (viz příloha č. 1). 7 Dne schválilo na svém zasedání Představenstvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznik Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hlavním cílem této odborné společnosti je sdružení všech fyzických osob zajišťujících krizovou připravenost ve zdravotnictví, jejich metodická podpora a prostřednictvím vytvořené informační sítě jejich vzdělávání a rozvoj. Snahou společnosti je vytvořit jednotný celek, nikoli roztříštěnou soustavu jednotlivých pracovníků, neboť jak již řekl Aristoteles: Celek je víc než součet (suma) jeho částí. Jedinečnost Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví spočívá v jejím přesahu čistě medicínské stránky do manažerských technik a postupů, což ji odlišuje od ostatních odborných společností a asociací, a také její multioborovost. Její činnost je založena na spolupráci zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, pracovníků složek integrovaného záchranného systému, pracovníků vzdělávacích i výzkumných organizací i dalších institucí a také neziskových společností.

9 8

10 III. IDEA, CÍLE A POSLÁNÍ SKPZ MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, vědecký sekretář SKPZ 9 Snaha o dosažení ideálního typu krizové připravenosti subsystému zdravotnictví je opřena o potřebu komplexního přístupu k bezpečnosti České republiky, jehož nutnost akcelerovaly nové bezpečnostní hrozby po 11. září V novém kulturním kontextu globalizované společnosti již není možné řešit asymetrické konflikty spojené s mezinárodním terorismem a s nevojenskými ohroženími pouze v rámci dosavadních parciálních opatření, kdy při jejich praktickém využití začínají převažovat procesy improvizací na úkor procesů interdisciplinarity a interoperability, a frustrace z nenaplněného vzájemného očekávání mezi těmito prvky. V nových demokratických podmínkách české společnosti se navíc otevírají prázdné prostory pro nové aktéry, např. (ale nejenom) pro aktivity třetího sektoru, dobrovolnických organizací a asistenčních služeb, což je rovněž umocňováno počínající krizí sociálního státu a je zároveň jednou z významných příležitostí ke zvyšování odolnosti obyvatelstva vůči mimořádným událostem. Rovněž ziskový, resp. privátní sektor lze využít pro zajišťování úkolů zdravotní bezpečnosti prostřednictvím hmotné i nehmotné motivace. Složitost vztahů společenského prostředí však bude vyžadovat nový typ přímého i koordinačního řízení zdravotnického systému při zajišťování jeho úkolů na poli bezpečnosti včetně participace organizací bezpečnostní komunity a občanů. V systému řízení budou uplatněny a aplikovány prvky tzv. governance. 1 Pojem governance označuje styl vládnutí a racionálního řízení společnosti, která je tak složitá a navzájem propojená, že v ní žádný aktér nemůže být svrchovaný, nemůže mít komplexní informace, ani nemůže být dostatečně kompetentní a jeho rozhodnutí nemůže být dostatečně legitimní. V takové společnosti nelze nastolit pořádek centralizací, hierarchizací, byrokratizací, státní regulací či tržní deregulací. Komplexní společnost může být racionálně řízena pouze volnou koordinací mnoha vzájemně si důvěřujících aktérů uvnitř otevřené sítě, v níž nejen obíhají informace všemi směry, ale neustále se tu mísí soukromé a veřejné, formální a neformální autorita, zákony a výjimky, vládní a nevládní organizace, konsenzus a protest, loajálnost a kritika, centrum a periferie, moc rozhodovací a moc výkonná, hlas těch, kdo rozhoduje, a hlas těch, o nichž se rozhoduje. Takové otevřené sítě aktérů spojených vzájemnou důvěrou maximalizují komunikační symetrii a tím i schopnost všech aktérů učit se, měnit rychle své priority a napravovat efektivně nezamýšlené důsledky vlastního jednání. 2 Tento požadavek vyústil ve formulování strategického tahu s názvem Ustanovení komplexního systému řízení bezpečnosti ČR, jež připravilo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tento strategický tah obsahuje soubor strategických koncepcí, v jejichž rámci lze uplatnit rovněž ideové a koncepční požadavky zdravotně bezpečnostní politiky v resortu zdravotnictví: institucionální podpora sociální soudržnosti, zvýšení nabídky kvalitních, relevantních a dostupných vzdělávacích příležitostí, výzkum a vývoj jako produktivní složky a generátor inovací, rozvoj nové ekonomiky, zachování únosné věkové struktury obyvatelstva, péče o zdraví, 1 Viz. Rašek, A., Balabán, M.: Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky. 2 Ibid, s. 9, citace textu Václava Bělohradského v deníku Právo, dne

11 podpora podmínek pro rozvoj a uplatňování otevřené společnosti, podpora rozvoje občanského a národního sebevědomí, modernizace manažerského řízení, zkompletování politického systému, rozvoje médií a všech strategických koncepcí týkajících se reformy a racionalizace státní správy a občanské společnosti. 10 Tyto procesy aplikované na zdravotně bezpečnostní politiku s cílem naplnění projektu Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 jednoznačně obracejí pozornost všech aktérů procesů zajištění bezpečnosti směrem k jednotlivci, jemu nejbližšímu prostředí a komunitě v rychle se měnících společenských, ekonomických a kulturních podmínkách postmoderní společnosti. Posílení odolnosti a snížení zranitelnosti vůči mimořádným bezpečnostním podmínkám těchto základních jednotek bude v budoucnu samozřejmě zajišťováno i účastí zdravotnictví, které se bude na těchto procesech v rámci komplexního systému bezpečnosti podílet prostřednictvím svých snah a své účasti při tvorbě kvalitního právního prostředí, kvalitních vzdělávacích a osvětových procesů vůči obyvatelstvu obecně, ohroženým cílovým skupinám i vůči pracovníkům ve zdravotnictví. Odpovídající odborná a specializovaná způsobilost těchto pracovníků orientovaná medicínsky i manažersky spolu s kvalitní logistikou budou tvořit základ krizové infrastruktury zdravotnictví. Takto založený subsystém pro zdravotnickou bezpečnost, facilitující a zpětnovazebně využívající zájem jednotlivce i obyvatelstva o individuální a komunitní zodpovědnost o vlastní zdraví a bezpečnost, by se stal významnou součástí komplexního systému bezpečnosti a odpovídajícím způsobem by sekundoval silovým partnerům zodpovědným za vnější bezpečnost a vnitřní pořádek v rámci celospolečenského programu na ochranu obyvatelstva a za využití nástrojů governance. Základním resortním dokumentem, který definuje postavení a úkoly zdravotnictví v bezpečnostní politice státu je aktuální Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví (dále Koncepce ). Tento resortní koncepční dokument musí být synchronizován s platnou Bezpečnostní strategií České republiky, jež vychází z relevantních mezinárodních dokumentů, zejména Evropské bezpečnostní strategie, zajišťování bezpečnosti v rámci NATO či z usnesení Rady bezpečnosti OSN. Ideální cíl stávající platné Koncepce je definován jako schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotnických služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných situací podle připravených scénářů a schválených postupů odborně způsobilými pracovníky při vnitřní i vnější operabilitě systému. K dosažení tohoto ideálního stavu ve všech základních oblastech bude nezbytné zajistit v přímé nebo přenesené působnosti státu: - připravenost prvků systému z hlediska organizačního/manažerského a medicínského, - tvorbu disponibilních zdrojů a zajištění financování připravenosti (současné podfinancování se z hlediska zajištění požadované úrovně krizové připravenosti českého zdravotnictví jeví jako významné ohrožení úspěchu naplnění Koncepce ), - ochranu lidských zdrojů s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde těžištěm je vybavenost zdravotnických pracovníků ochrannými prostředky a výcvik k poskytování zdravotní péče v těchto prostředcích, - výstavbu, údržbu, financování a ochranu funkčnosti infrastruktury systému včetně informačních systémů, ve vazbě na aktuální definování kritické infrastruktury státu, - tvorbu a uplatňování metodických prostředků a nástrojů a využití bezpečnostního výzkumu k rozvíjení managementu rizika pro potřebu zdravotnického havarijního, krizového a obranného plánování a v jeho rámci pro ochranu obyvatelstva.

12 11 V zásadě by mělo jít o docílení pravidel součinnosti všech úrovní veřejné správy mezi: - poskytovateli zdravotní péče (z hlediska záchranných a likvidačních prací především mezi zdravotnickou záchrannou službou a nemocnicemi s jejich urgentními příjmy, traumatologickými centry a dalšími super specializovanými centry, jako např. centrem pro vysoce virulentní nákazy, centra pro léčbu ozářených, toxikologické informační centrum atd.), - orgány ochrany veřejného zdraví, tedy krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy, - správními úřady s působností ke zdravotnictví, od obcí až po ministerstvo, - občany a institucemi třetího sektoru v roli poskytovatelů laické, avšak významné první pomoci, případně psychosociální intervence a pomoci. Takto pojatá Koncepce pro 21. století odpovídá rovněž ideovým cílům Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví. Jejich naplňování se tak stává základním posláním SKPZ. Díky odbornému prostředí, zajišťovanému především autoritou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, je SKPZ schopna podílet se na realizaci tohoto relativně nového pohledu na problematiku připravenosti státu ke splnění závazku vůči svým občanům při zajištění péče o zdraví za mimořádných událostí až do stupně krizových stavů. SKPZ se rovněž svou odbornou účastí podílí na realizaci mezinárodních závazků České republiky při zajišťování evropské a celosvětové bezpečnosti.

13 12

14 IV. ORGÁNY SKPZ ORGÁNY A KOMISE SKPZ V ROCE Přípravný výbor Přípravný výbor odborné společnosti byl v průběhu své činnosti postupně rozšířen o další členy, kteří se aktivně podíleli na naplnění Společnosti. V poslední fázi, kdy se Přípravný výbor podílel na přípravě voleb, byl tvořen pěti členy: MUDr. Josef Štorek, Ph.D., Ing. Jaroslav Hora, MUDr. Jiří Wachsmuth, Mgr. Šárka Nováková, Olga Marková Volební komise Volební komise vytvořená v roce 2010 při příležitosti konání prvních voleb v SKPZ byla složena ze tří členů: Ing. Jaroslav Hora, Olga Marková, Pavel Štyndl, DiS. Historicky první volby v SKPZ proběhly v Hradci Králové dne Jelikož mandát funkcionářů SKPZ je čtyřletý, neproběhly v roce 2011 žádné další volby, proto nebyla tato komise znovu vytvořena STÁLÉ ORGÁNY SKPZ V ROCE 2011 SKPZ jako organizační složka ČLS JEP má stálé orgány, které řídí a usměrňují její činnost. Mezi stálé orgány SKPZ patří: Výbor SKPZ, Revizní komise a Shromáždění členů Výbor SKPZ Výbor tvoří pět členů SKPZ včetně předsedy, kteří se podílejí na koncepční a odborné činnosti SKPZ a řeší otázky spojené s hospodařením. Výbor je řídícím a výkonným orgánem Společnosti. Na základě voleb z roku 2010 byli do Výboru SKPZ pro období 2011 až 2014 zvoleni tito členové: předseda - MUDr. Josef Štorek, PhD., místopředseda Ing. Anton Tencer, vědecký sekretář MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, tajemník, pokladník Mgr. Šárka Nováková, člen MUDr. Pavel Hrdlička.

15 Revizní komise Revizní komisi tvoří včetně předsedy tři členové SKPZ, kteří kontrolují činnost orgánů i členů SKP. Tento kontrolní orgán spolupracuje s Revizní komisí ČLS JEP především v oblasti hospodaření. Na základě voleb z roku 2010 byli zvoleni do Revizní komise (dále též RK ) pro období 2011 až 2014 tito členové: předseda RK MUDr. Jiří Wachsmuth, místopředseda RK - plk. Ing. Miroslav Procházka, PhD. člen RK Bc. Jolana Němečková Shromáždění členů Shromáždění členů je nejvyšším orgánem SKPZ, schvaluje záměr činnosti celé Společnosti a další dokumenty závazné pro SKPZ (např. změny Stanov). Je tvořen členy SKPZ a musí být svolán podle potřeby Výborem SKPZ, min. však jedenkrát za 4 roky OSTATNÍ ORGÁNY SKPZ V ROCE Redakční rada a Redakční okruh Jelikož snahou Společnosti bylo od počátku informovat své členy o svých aktivitách a aktivitách jednotlivých členů, byla vytvořena Redakční rada, jejíž členové zodpovídají za obsah každého čísla a zároveň jsou pracovníky, kteří vybírají a redigují příspěvky. Redakční rada je složena z: - šéfredaktora řídí Redakční radu, plánuje a řídí její zasedání; - zástupce šéfredaktora pozice nebyla v roce 2011 personálně obsazena, - tajemníka redakce zajišťuje činnost redakce, zodpovídá za rozesílání jednotlivých čísel časopisu všem členům SKPZ, - členů redakce: jejichž počet není omezen a vyplývá ze struktury členství v SKPZ a snahy Redakční rady mít ve svém orgánu zastoupeny všechny významné druhy organizací a odborností tak, aby časopis a další marketingové nástroje SKPZ (internetové stránky SKPZ) byly vyvážené. V roce 2011 byli členy Redakční rady tito členové: šéfredaktor/předseda - MUDr. Josef Štorek, PhD., tajemník redakce - Mgr. Šárka Nováková člen - MUDr. Jiří Mašek, člen - MUDr. Jana Prattingerová člen - Ing. Pavel Častulík, CSc.. Součástí Redakční rady je i Redakční okruh, tj. okruh členů SKPZ, kteří se zasadili o vznik časopisu, podporují jeho činnost a podílejí se na utváření dobrého jména časopisu. Mezi členy Redakčního okruhu v roce 2011 patřili: Plk. MUDr. František Bílek, PhD., Ing. Anton Tencer, Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

16 Podvýbory SKPZ V závěru roku 2011 byl na Shromáždění členů SKPZ v Hradci Králové odsouhlasen vznik nových podvýborů, resp. sekcí SKPZ, které budou vytvářeny dle odborného hlediska pro řešení konkrétních úkolů v rámci prováděné činnosti uvnitř SKPZ. Tyto podvýbory/sekce budou vedeny vedoucím a jeho zástupcem, kteří budou zvoleni členy daného podvýboru/sekce většinovým systémem. Jednou z nově vytvořených sekcí bude od roku 2012 Sekce slovenských členů a Sekce dobrovolníků. Sekce slovenských členů bude mít svého vedoucího a zástupce vedoucího, kteří budou zajišťovat komunikaci mezi těmito členy s Výborem SKPZ prostřednictvím tajemníka SKPZ. Snahou je zapojit slovenské členy více do činnosti SKPZ a zprostředkovat výměnu informací, která byla doposud řešena prostřednictvím místopředsedy Výboru SKPZ (slovenský člen SKPZ). Sekce dobrovolníků vznikla na základě rozvíjejících se odborných aktivit těchto členů SKPZ, kterým je nutno vytvořit dostatečný pracovní prostor a soustavně jejich činnost sledovat a především podporovat. Svou činnost započne tato sekce rovněž dnem

17 16

18 V. ČLENSKÁ ZÁKLADNA SKPZ POČET ČLENŮ SKPZ V ROCE 2011 Při založení SKPZ byl splněn požadavek na minimální počet 50 členů. V lednu 2011 se už členská základna rozrostla o dalších 25 členů, což bylo zásluhou uspořádání prvních voleb SKPZ v Hradci Králové, kde se v listopadu 2010 konala další konference Medicína katastrof. Další příliv členů byl zaznamenán na konferenci ve Sloupu v Čechách a na Medicíně katastrof v Luhačovicích. V druhé polovině roku 2011 už byl nárůst členů pozvolný, přesto počet členů na konci roku atakoval první stovku (92 členů). Nárůst členů v roce 2011 je zaznamenán v grafu č. 1 viz níže. Graf č. 1: Vývoj počtu členů SKPZ v roce Dvojí národnost v SKPZ Jelikož SKPZ je jedinou odbornou společností svého zaměření v Česku i na Slovensku, jsou od prvopočátku jejími členy odborníci jak z České, tak ze Slovenské republiky. Z celkového počtu 92 členů na konci roku 2011 bylo devět členů ze Slovenské republiky, tj. jedna desetina členů je tvořena členy slovenské národnosti. Poměr českých a slovenských členů sice není vyvážený (viz graf č. 2), ale i přesto umožňuje výměnu zkušeností a názorů a především pořádání společných vzdělávacích akcí.

19 Graf č. 2: Počet českých a slovenských členů SKPZ v roce 2011 (Stav k ) VĚKOVÁ STRUKTURA ČLENŮ K činí průměrný věk členů SKPZ 45,5 let, zatímco k činil průměrný věk 46,5 let. Průměrný věk členů SKPZ se tak v roce 2011 snížil o jeden rok, což je pozitivním jevem pro další vývoj členské základny. Naopak negativním jevem, který tuto skutečnost ovlivnil, bylo náhlé úmrtí dvou členů. Tabulka č. 1: Věková struktura členů SKPZ Věkové skupiny členů Stav k Stav k Nárůst 50 a více let až 49 let do 29 let Celkem V roce 2011 dosáhlo z celkového počtu 92 členů 15 členů věku 60 a více let, přičemž do skupiny 50 a více let patří téměř polovina členů SKPZ. Jelikož se SKPZ v roce 2011 při získávání členů zaměřila na dobrovolníky z neziskového sektoru a studenty, podařilo se jí splnit své předsevzetí ohledně snížení průměrného věku členů SKPZ zvýšením počtu členů ve skupině do 29 let a podporovat tak osobní rozvoj mladých odborníků, kterým může svou odbornou garancí pomoci k rychlejšímu získávání ověřených informací a předávání zkušeností. V průběhu roku došlo ke zdvojnásobení počtu členů ve věku do 29 let (ze čtyř členů činil tento počet na konci roku již osm členů), současně došlo k navýšení počtu osob ve věkové skupině 30 až 39 let (došlo k navýšení o tři další členy v této věkové kategorii), která je rovněž důležitou základnou pro další vývoj SKPZ a její směřování. Srovnání stavu členské základny SKPZ v roce 2011 znázorňuje graf č. 3.

20 Graf č. 3: Věk členů SKPZ v roce Nedílnou součástí rozšiřování členské základy je i starost o členy, poskytování jim potřebného servisu nejen v podobě odborných informací, ale také je průběžně informovat o dění uvnitř SKPZ a věnovat jim potřebnou péči i na soukromé/osobní bázi. Z tohoto důvodu pracovníci redakce hlídají významná životní jubilea členů, členům jsou zasílány novoročenky a i tato oblast se dostává čím dál více pod dohled redakce a Výboru SKPZ SEZNAM ZASTOUPENÝCH ORGANIZACÍ Mezi nejpočetnější skupinu členů SKPZ patří pracovníci zdravotnických zařízení (dále jen ZZ ), druhou nejpočetněji zastoupenou organizací je zdravotnická záchranná služba. Mezi členy SKPZ jsou i zástupci dalších složek IZS, jako např. hasiči, hygieničtí pracovníci, ale také dobrovolníci (především z ČČK). Jelikož však seznam zastoupených organizací je sestaven na základě pracoviště zaměstnavatele, jsou dobrovolníci zahrnuti v grafu č. 4 do kategorie Ostatní. Některé skupiny již svým počtem přesáhli 5% hranici z celkového počtu členů. Takovou skupinou, která v rámci SKPZ vytvořila svou samostatnou pracovní skupinu, jsou dobrovolníci. Jelikož činnost SKPZ je prioritně zaměřená na zdravotnictví a jeho řetězec přednemocniční, nemocniční péče i ochrany veřejného zdraví, lze z níže uvedeného grafu jednoznačně potvrdit, že se podařilo zapojit všechny subjekty zdravotnického řetězce. Zdravotnická zařízení tvoří nejpočetnější skupinu členů SKPZ, což je vzhledem k činnosti a působnosti další organizační složky ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (dále jen OS UM a MK ), zcela pochopitelné, neboť tato odborná společnost stmeluje v sobě především zdravotnické záchranné služby, které jsou navíc aktivně propojeny prostřednictvím své vlastní asociace. Tito tedy již nemají potřebu být členem SKPZ v tak

21 široké míře a spíše své členství v SKPZ považují za doplňkové k výše uvedenému členství v OS UM a MK, potažmo Asociaci ZZS. U skupiny zdravotnických zařízení je nutné konstatovat, že přestože právní subjektivita se často liší, stejně tak jako zřizovatel (Ministerstvo zdravotnictví u fakultních nemocnic, kraje v případě krajských nemocnic a oblastní nemocnice v případě větších obcí, dříve zpravidla okresních měst), i členství v SKPZ v tomto směru odráží tuto skutečnost. Téměř polovina členů této skupiny (23 členů) je zaměstnanci fakultních nemocnic a druhá polovina členů je tvořena zaměstnanci zdravotnických zařízení řízených hejtmanem či jiným zřizovatelem. Bližší informace poskytuje graf č. 4, přičemž upozorňujeme, že kategorie Ostatní zahrnuje zástupce firem, dobrovolné hasiče a studenty. 20 Graf č. 4: Organizace zastoupené členy SKPZ v roce Slovenské organizace zastoupené v SKPZ Vzhledem k tomu, že mezi členy SKPZ jsou i slovenští zástupci organizací a organizačních složek Ministerstva zdravotnictví působící v systému zdravotnictví, je vhodné se podívat detailněji i na zástupce slovenských organizací a jejich rovnoměrné zastoupení v SKPZ (viz graf č. 5 na následující stránce).

22 Graf č. 5: Poměr zastoupených organizací z ČR a SR v SKPZ VZDĚLÁNÍ Většina členů SKPZ má vysokoškolské vzdělání (viz graf č. 6). Poměr vysokoškolského titulu lékaře (MUDr.) a druhého nejčastějšího titulu (Ing.) je velice těsný (24 % všech členů má titul MUDr. a 26 % členů má titul Ing.). Bližší informace o vysokoškolském vzdělání členů SKPZ přináší graf č. 7. Graf č. 6: Nejvyšší dosažené vzdělání členů SKPZ v roce 2011

23 Graf č. 7: Vysokoškolské tituly členů SKPZ 22

24 23 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

25 VI. ČINNOST V ROCE AKCE SKPZ Na základě zkušeností z první poloviny roku 2011 se Společnost rozhodla, že svými kapacitami (personálními, ale i finančními) může v kalendářním roce uskutečnit jednu vzdělávací akci za čtvrtletí, přičemž považuje za zcela dostačující uspořádat dvě (hlavní) konference a dále dva doplňkové semináře pro doplnění diskutovaných odborných témat. Toto základní schéma vlastních odborných vzdělávacích akcí lze rozšířit o další konference (MEKA Hradec a MEKA Brno), u nichž se pouze podílí na odborném programu a které využívá k zasedání svých stálých orgánů a současně jako společenskou příležitost pro setkání se svými členy. Z hlediska přínosu pro členy SKPZ je však základní vzorec 2 konference a 2 semináře zcela dostačující a bude uplatňován i v roce následujícím Odborné vzdělávací akce Odborná konference Krizové připravenosti zdravotnictví, Sloup v Čechách odborná záštita, duben 2011 (vícedenní akce) Odborný seminář Pandemie dopady na ochranu obyvatelstva, Brno - pořadatelství, květen 2011 (jednodenní akce) Mezinárodní konference Medicína katastrof, Luhačovice - pořadatelství, červen 2011 (vícedenní akce) Odborný workshop Řešení mimořádných událostí s výskytem vysoce nebezpečných nákaz, CBO Těchonín odborná záštita, listopad 2011 (vícedenní akce) Odborná konference Řešení situací s výskytem vysoce nebezpečných nákaz v kraji, Praha odborná záštita, prosinec 2011 (jednodenní akce) Společenské akce Křest časopisu spojený s tiskovou konferencí ve Fakultní Thomayerově nemocnisti, Praha jednodenní akce 6.2. PRACOVNÍ AKCE SKPZ Přehled veřejně přístupných akcí Shromáždění členů pracovní jednání s prohlídkou FN Brno v Brně Shromáždění členů pracovní jednání ve Sloupu v Čechách Shromáždění členů pravidelné setkání v Hradci Králové Přehled uzavřených akcí Společné jednání Výboru a redakce časopisu v Praze pravidelné jednání Pracovní jednání výboru MEKA v Plzni

26 25 Společné zasedání redakce časopisu a Výboru SKPZ pravidelné setkání ve Sloupu v Čechách Zasedání Výboru pravidelné jednání v Luhačovicích Pracovní jednání Výboru SKPZ v Plzni Pracovní jednání členů Výboru Hradec Králové a Bratislava Zasedání redakce časopisu pravidelné jednání v Brně Společné jednání Výboru a Revizní komise SKPZ pravidelné jednání v Hradci Králové Tím byla naplněna povinnost Výboru zasedat 4x ročně a Revizní komise, která dle Stanov SKPZ zasedá min. jedenkrát ročně MARKETINGOVÉ A KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY Logo SKPZ Společnost si při svém vzniku vymyslela vlastní logo, které se zaužívalo a zůstalo v platnosti i v roce 2011, přestože bylo zvažováno jeho zjednodušení a zmodernění. Nové návrhy se však vzdalovaly původní myšlence, a proto bylo ponecháno původní logo nadále v platnosti. Symbolika loga SKPZ: 1. Základ tvoří symbol lékařství, kterým se od antiky stala heroldova hůl (caduceus) - jako výraz příslušnosti krizové připravenosti ke zdravotnictví. Doplněk hole v podobě dvou křídel představuje obě složky zdravotní péče, kde se opatření krizové připravenosti zásadně realizují - léčebně preventivní péče a ochrana veřejného zdraví. 2. Šipková piketáž orientovaná do protisměru hodinových ručiček svým kruhem vyjadřuje permanentní a cyklickou aktivitu krizové připravenosti, čerpající své poznatky z proběhlých událostí a přenášející nové poznatky do plánovacího cyklu. 3. Modrá barva je pak odrazem skutečnosti, že přípravy probíhají za ideálních podmínek každodenního chodu společnosti a fungování zdravotnictví, reagujíce na měnící se podmínky bezpečnostního prostředí. Logo SKPZ je možné používat s plným názvem Společnosti, příp. jen s její zkratkou SKPZ. Manuál o užití loga bude po zpracování a následném schválení v roce 2012 zveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Obrázek č. 1: Logo Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví

27 Časopis Krizová připravenost zdravotnictví Časopis Krizová připravenost zdravotnictví je čtvrtletník zaměřený na problematiku krizového řízení a plánování ve zdravotnictví. Vytváří nový prostor pro komunikaci mezi krizovými manažery nejrůznějších organizací podílejících se na poskytování zdravotní péče (ať už nemocniční či přednemocniční) a ochraně veřejného zdraví, a to státními i soukromými subjekty. Jelikož v této oblasti podobný časopis na českém trhu zcela chyběl, pomáhá nyní tento časopis šířit a sjednocovat názory v této problematice, umožňuje vést odbornou diskusi a spolupodílet se tak na vytváření doporučených postupů. 26 Časopis je určen k prezentaci činností a výsledků práce krizových manažerů, především členů Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví, dále umožňuje vzájemnou výměnu získaných zkušeností a poznatků. Přestože Společnost je prioritně zaměřena na zdravotnictví, usiluje i o spolupráci s vysokoškolskými institucemi a složkami IZS, neboť tato spolupráce je zároveň i základním předpokladem pro komplexní řešení vzniklých krizových situací a rozvoj odborné společnosti i jejích členů. Přináší komplexní a objektivní informace o aktuálním vývoji v krizové připravenosti, o změnách legislativní i nelegislativní povahy, ale také o připravovaných vzdělávacích akcích a především přijatých závěrech u proběhlých akcí určených právě pro krizové managery ve zdravotnictví. Jako mediální partner zlínské/slovenské Medicíny katastrof chce mimořádnou pozornost věnovat i této konferenci a ve speciálních číslech přinášet i zajímavé prezentace jejích účastníků. Jednotlivá čísla časopisu prvního ročníku vydaná v roce 2011 mají vždy 20 až 30 stran, podle aktuálního dění, které zachycují na svých stránkách (bližší informace o obsahu a rozsahu jednotlivých čísel časopisu přináší tabulka č. 2). Základem každého čísla jsou informace z dění v SKPZ přináší zápisy z jednání členů Výboru, zápisy z pravidelných zasedání redakce a především Výboru, přičemž tyto informace zabírají téměř polovinu publikovaných článků v každém čísle časopisu. Tím je splněna podmínka a záměr celého časopisu, tedy informovat čtenáře o vyvíjející se situaci a činnostech uvnitř SKPZ. Tabulka č. 2: Zhodnocení prvního ročníku časopisu z hlediska obsahu a rozsahu Tematický okruh článků Počet článků v časopise 1. číslo 2. číslo 3. číslo 4. číslo Celkem Procent. Absol. Procent. Absol. Procent. Absol. Procent. Absol. podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet Absol. počet Procent. podíl Dění v SKPZ 9 60 % 6 43 % 8 36 % 3 30 % % Vzdělávací akce % 5 23 % 1 10 % % Odborné články 4 27 % 1 7 % 7 32 % 4 40 % % Legislativa 1 7 % 2 14 % 2 9 % % Ostatní 1 7 % 1 7 % % 4 6 % Souhrn % % % % % Suplement Počet stran celkem

28 27 S přibývajícími akcemi SKPZ se postupně v průběhu roku měnil poměr článků informujících o vzdělávacích akcích a článků přinášející informace na aktuální téma. Tento poměr se postupně vyrovnává, ovšem pružně reaguje na aktuální situaci, neboť pořádání vzdělávacích akcí v letních měsících je omezené spíše na informace z proběhlých konferencí a seminářů. Nicméně v roce 2011 se podařilo na stránky časopisu Krizová připravenost zdravotnictví zařadit i příspěvky věnované legislativním otázkám, neboť tento rok přinesl zásadní změny i v legislativě (změna zákona č. 240/2000 Sb.) a mimo jiné jsme velmi pečlivě sledovali i Ministerstvem zdravotnictví aktualizované předpisy a plány či schválení nových akčních plánů, kterých bylo v letošním roce celá řada. K některým z nich se tak budeme vracet i v příštím roce. Neméně zajímavým pohledem na časopis by byl i pohled z hlediska jeho přispěvovatelů, zde se však projevuje výrazná převaha příspěvků ze strany redakce, která dosud supluje nedostatek aktivních přispěvovatelů z řad členské základny. Lze to přičíst na vrub krátké existence časopisu a v letošním roce i pozdě zveřejněným tématům, kterými se chtěl časopis zabývat. Pro letošní rok tak beze zbytku platí, že i příspěvky od externích přispěvovatelů byly předem dohodnuty či přímo vyžádány redakcí časopisu. Dne bylo online časopisu Krizová připravenost zdravotnictví přiděleno ISSN číslo Přílohy č. 2 a 3 přinášejí titulní strany časopisu z roku 2010 a Web SKPZ Společnost se již na počátku své činnosti rozhodla pro vlastní internetové stránky, kterými oslovuje nové potenciální členy a další spolupracovníky i širokou veřejnost. Především jejich prostřednictvím komunikuje se svými členy v aktuálním čase, informuje je o dění ve Společnosti, ale i v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a poskytování zdravotní péče, především o legislativních změnách a nově přijatých pracovních postupů a implementovaných směrnicích. Webové stránky SKPZ v roce 2010 a 2011 nemají vlastní redakční systém, proto vyžadují úzkou a kontinuální spolupráci se správcem webu, kterého Společnost financuje ze svých zdrojů. K tomuto kroku bylo přistoupeno především z provozních a ekonomických důvodů, neboť v době tvorbě internetových stránek Společnosti chyběla informace o rozsahu a struktuře webu. Uplynulý rok 2011 bude vyhodnocen z hlediska výstavby webu SKPZ a s internetovými stránkami Společnosti bude dále pracováno i v roce příštím. Návštěvnost webu Společnosti za rok 2011 včetně srovnání návštěvnosti za rok 2010 je uvedena v příloze č. 4. Z grafu jednoznačně vyplývá, že každá akce pořádaná Společností má za následek značné zvýšení návštěvnosti stránek. Internetové stránky SKPZ jsou tedy využívány jako zdroj informací. V roce 2010 činil počet návštěv během kalendářního měsíce přibližně 70 (nebyly odečítány návštěvy tajemníka připravujícího články na web), v roce 2011 se počet návštěv zvedl na 116.

29 Obrázek č. 2: Ukázka hlavní webové stránky SKPZ z roku 2010 a Ostatní Marketingové materiály, které byly v rámci akcí Společnosti vytvořeny v roce 2011, ať již vlastními silami či dodavatelským způsobem, přináší v přehledu následující tabulka. Tabulka č. 3 Přehled marketingových materiálů z akcí roku 2011 Akce Křest časopisu Seminář Pandemie Konfer. MEKA* Workshop Těchonín Pozván ka Program Potvrzení o účasti Marketingové materiály Závěry Sborník Web akce Jmenovky Propag. předm. *Řešeno dodavatelsky agenturou B/P/P Materiálům poskytovaných účastníkům akcí SKPZ je věnována značná pozornost. Je sledována snaha o jednoduchost a snadnou odlišitelnost materiálů Společnosti od ostatních nabídek, které zaplavují stoly a y krizových pracovníků s nabídkou vzdělávacích akcí.

30 29 Proto se Výbor a redakce Společnosti průběžně věnují tvorbě podpůrných materiálů, kterými ustanovuje logo Společnosti a jeho možnosti použití. Přesto pouze v případě konference Medicína katastrof 2011 (český ročník konaný ve Zlínském kraji) bylo přistoupeno ke spolupráci s profesionální agenturou, která navrhla a zpracovala kompletní sadu tiskových a tištěných materiálů pro tuto konferenci včetně vlastního loga a vlastních internetových stránek konference. Přehled všech použitých materiálů konference Medicína katastrof naleznete ve speciální PPT prezentaci umístěné na našich internetových stránkách spolu s dalšími akcemi, které Společnost dosud připravila.

31 30

32 VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE HOSPODAŘENÍ V ROCE Rozpočet SKPZ za rok 2011 vyúčtování (příloha č. 5), - rozpočtované akce SKPZ vyúčtování (příloha č. 6) Seznam poskytnutých darů Dary Společnosti poskytli členové SKPZ, kteří se tak rozhodli v roce 2011 podpořit její činnost, neboť pouze z členských příspěvků nebylo možné plně zajistit činnost SKPZ ve všech jejích aspektech. Darovací smlouvy byly vystavovány členům při poskytnutí daru ve výši 1000 Kč a více. V souhrnu činily dary fyzických osob Kč. Tabulka č. 2: Příjmy z darů členů SKPZ za rok 2011 Jméno Částka Datum člen 6 000, člen 7 000, člen 1 500, člen , člen 2 200, člen 2 000, Celkem , Rozpis uhrazených služeb souvisejících s webem SKPZ Správcem webu se stala společnost Macon studio, která současně zajišťuje i jeho grafickou podobu a zpracovává pro Společnost i titulní strany časopisu Krizová připravenost zdravotnictví. Níže uvedená tabulka přináší přehled nákladů spojených s webem SKPZ v roce Tabulka č. 3: Webové služby pro SKPZ za rok 2011 Dodavatel číslo fa Období Částka Maconstudio 002 leden, únor březen, duben květen, červen červenec, srpen září, říjen Mezisoučet Kč ,00

33 Ignum webhosting navýšení webu 727 doména 323 Mezisoučet Kč 3 426,00 32 Web součet Kč , Ekonomický přínos pro člena SKPZ Tabulka č. 4 porovnává platby účastnických poplatků na akcích SKPZ v průběhu roku 2011 s náklady člena SKPZ na členství a účastnickými poplatky za akce SKPZ. Člen SKPZ má na akcích SKPZ snížené účastnické poplatky, čímž se mu vrací náklady spojené s členství v SKPZ. Tabulka č. 4: Ekonomický přínos pro člena SKPZ Účastnický poplatek Poř. Akce SKPZ člen nečlen č. SKPZ SKPZ 1. Seminář Pandemie Brno 500 Kč 600 Kč 2. MEKA Luhačovice Kč Kč 3. Kurz CBO Těchonín 50 Kč 50 Kč Celkem Kč Kč Členský poplatek 200 Kč Kontrolní součet Kč Kč + Rozdíl - ušetřeno 100 Kč

34 33 VIII.

35 VIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 8.1. SPOLEČNOST VOJENSKÝCH LÉKAŘŮ, FARMACEUTŮ A VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČLS JEP 34 V listopadu 2011 byla podepsána Výbory dvou odborných společnosti ČLS JEP dohoda o vzájemné spolupráci. Ke stvrzení vzájemné spolupráce tímto aktem vedlo přesvědčení obou předsedů, že si obě společnosti mohou nejen vzájemně vypomáhat při dosahování svých cílů, ale především sdílet některé odborné informace, vzájemně konzultovat přípravu některých odborných materiálů atd. v oblasti zvládání krizových situací a mimořádných událostí. Dohoda o vzájemné spolupráci je uvedena v příloze č. 7. Nejen tímto aktem Výbor naplňuje svůj cíl vytvářet podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice a v zahraničí.

36 35 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

37 IX. ODBORNÉ PUBLIKACE A PREZENTACE Mgr. Šárka Nováková (přednáška) Vzdělávací akce SKPZ v roce 2011 ; předneseno na konferenci ZZS Plzeňského kraje: Dispečink srdce záchranky, konané ve dnech v Plzni; MUDr. Josef Štorek, PhD. (přednáška) SKPZ - spolupráce s Armádou ČR (vojenské zdravotnictví); předneseno na konferenci ZZS Plzeňského kraje: Dispečink srdce záchranky, konané ve dnech v Plzni; 36 MUDr. Josef Štorek, PhD. (přednáška) - Interoperabilita zdravotnických systémů spolupráce OS KPZ a OS VLVF ČLS JEP ; předneseno na 11. odborné konferenci lékařské společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve dnech 18. a v Hradci Králové; Ing. Pavel Častulík, CSc. (přednáška) Potřeba CBRNE standardů ; předneseno na 8. ročníku konference Medicína katastrof zkušenosti, příprava, praxe, konané ve dnech 24. a v Hradci Králové;

38 37 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

39 X. PODĚKOVÁNÍ Poděkování patří Jardovi (Ing. Jaroslav Hora), který byl jedním z iniciátorů založení odborné společnosti a který ve spolupráci s Olinkou Markovou dával dohromady první členy. Základy členské základny byly položeny na konferenci ve Sloupu v Čechách. Společně s Pepou Štorkem připravili návrh stanov a předložili prof. Jaroslavu Blahošovi záměr založení SKPZ. Souhlas předsednictva ČLS JEP se vznikem této nové odborné společnosti zajistili doporučující dopisy prof. Gunna, doc. Kleina a prof. Pokorného, kteří se pak účastnili i některých akcí SKPZ (křest časopisu, tisková konference v Thomayerově nemocnici). Díky vytrvalosti a pečlivosti prvních aktivistů SKPZ mohly proběhnout volby, které rozšířily řady aktivních členů o Ing. Miroslava Procházku a MUDr. Jirku Maška, kteří pomáhají při zajišťování jednání SKPZ v Hradci Králové, kde se pravidelně koná Shromáždění členů a zasedání redakce a Výboru. Dalším aktivním členem, který rozšiřoval činnost SKPZ, byl v roce 2011 také Ing. Pavel Častulík. V rámci konference Medicína katastrof v Luhačovicích zajistil odbornou náplň workshopu zaměřeného na jaderné havárie včetně účasti zahraničního hosta a sám přinesl několik svých zahraničních zkušeností a poznatků i do jiných akcí SKPZ. 38 Poděkování patří rovněž Romanu Macíkovi, který s námi trpělivě vystavoval internetové stránky SKPZ a navrhl i titulní stránku našeho časopisu. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit, že je autorem našich novoročenek. Stejně tak je na místě připomenout i další reklamní a produkční agenturu B/P/P, která nám pomáhala s přípravou konference Medicína katastrof v Luhačovicích. V rámci poskytovaných služeb nám zpracovala i některé marketingové materiály pro SKPZ, často pomohla radou či doporučením. Poděkování patří také řediteli FN Brno MUDr. Romanovi Krausovi, který souhlasil s bezplatným poskytnutím svých prostor pro jednání SKPZ, ale umožnil při této příležitosti našim členům prohlídku urgentního příjmu doplněnou o zajímavou exkurzi do činnosti útvaru krizového managementu této nemocnice, v čele s Bc. Renatou Valentovou. Díky patří také řediteli tehdy ještě Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, MUDr. Karlu Filipovi, který poskytl rovněž bezplatně prostory své nemocnice, resp. podzemní kryt KO 17, kde se konala historicky první tisková konference se zajímavými hosty. Díky spojení s touto nemocnicí a neobvyklým místem pro prezentaci Společnosti bylo dosaženo vysokého zájmu ze stran médií a odstartování činnosti SKPZ se podařilo i díky úzké spolupráci s Mgr. Martinou Štanclovou, tiskovou mluvčí nemocnice, velice dobře zpropagovat. Na tomto místě bychom také rovněž rádi poděkovali Evě Ponocné, ředitelce sekretariátu ČLS JEP a jejím pracovnicím, které pro naši Společnost zpracovávají agendu financí a členů, a usnadňují nám tak rozvoj Společnosti, neboť se můžeme plně věnovat odborným tématům, která jsou pro nás všechny nejvíce zajímavá. Poděkování náleží také všem členům, kteří se do SKPZ přihlásili a kteří tak podpořili nejen její existenci, ale svými pravidelnými příspěvky a podněty tak pomáhají zajistit neustálý rozvoj Společnosti. Díky rozšiřující se členské základně je možno pořádat více akcí se specifickým zaměřením odpovídajícím potřebám a zájmu našich členů. V neposlední řadě patří poděkování všem firmám, které podpořili naše akce a přispěli tak k jejich uskutečnění.

40 39 Věříme, že pokud se podaří členské základně zdvojnásobit původní počet členů, bude SKPZ moci zaměřit svou činnost i na častější pořádání seminářů a v průběhu kalendářního roku tak umožnit odbornou diskusi na více témat. Těšíme se na spolupráci i v roce příštím.

41 40

42 XI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 41 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně Sídlo: Sokolská 31, Praha IČ: DIČ: CZ Registrace: MV ČR č.j. VSP/1-2727/90-R

43 XII. 42

44 XII. PŘÍLOHY Doporučující dopisy 2. Titulní strana časopisů č. 1 a 2, ročník Titulní strana časopisů č. 1-4, ročník Návštěvnost webu SKPZ 5. Rozpočet roku Rozpočtované akce v roce Společné prohlášení výborů OS ČLS JEP o vzájemné spolupráci (SVLFVL a SKPZ) 8. Programové prohlášení Výboru

45 Příloha č. 1 Doporučující dopisy zakladatelů 44

46 Příloha č. 2 titulní strany časopisu Krizová připravenost zdravotnictví, 0. ročník 45

47 Příloha č. 3 Titulní strany časopisu Krizová připravenost zdravotnictví, 1. Ročník 46

48 Příloha č. 4: Návštěvnost webu SKPZ 47

49 Příloha č. 5: Rozpočet (předpoklad) na rok

50 Příloha č. 6: Rozpočtované akce v roce

51 50

52 51 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

53 Příloha č. 7: Společné prohlášení výborů 52

54 Příloha č. 8: Programové prohlášení Výboru 53

55 54

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví 13. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 24. - 25. listopadu 2016 v Hradci Králové Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Složka Společnost krizové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU A REDAKCE SPOLEČNOSTI KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ ČLS JEP USKUTEČNĚNÉHO DNE 18. 1. 201 V PRAZE Přítomni: Výbor SKPZ: MUDr. Josef Štorek, Ph.D., Ing. Anton Tencer, MUDr.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 2012 - Rok druhý Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 (ROK DRUHÝ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv 1 Společnost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU ČLS JEP, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO REGENERATIVNÍ MEDICÍNU ČLS JEP, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Článek I. Úvodní ustanovení 1. Česká společnost pro regenerativní medicínu ČLS JEP, z.s. (dále jen ČSRM nebo společnost ) je dobrovolným sdružením osob zaměřeným na rozvoj odborné a vědecké úrovně oboru

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech

Role Koordinačního střediska. při mimořádných událostech Role Koordinačního střediska medicíny katastrof a SPIS při mimořádných událostech Mgr. Renata Valentová MUDr. Petr nestrojil, CSc. FN Brno KS MEKA Koordinační středisko medicíny katastrof ve FN Brno -

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

dne 9. listopadu 2015 v Brně

dne 9. listopadu 2015 v Brně POZVÁNKA NA TÉMATICKÝ SEMINÁŘ K DOPADŮM KLIMATICKÝCH ZMĚN POVODNĚ/SUCHO a připravenost zdravotnických zařízení na poskytování služeb při mimořádných událostech v součinnosti se samosprávou dne 9. listopadu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ

Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ Krizová připravenost a příprava ZZS a ZZ. ročníku konference MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE 27. - 28. listopadu 24 Aula Univerzity Hradec Králové Pavel Urbánek Jan Urbánek ZZS JmK, p.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy občanského sdružení Masorti Česká republika

Stanovy občanského sdružení Masorti Česká republika Stanovy občanského sdružení Masorti Česká republika Článek I. Název a sídlo 1) Název občanského sdružení je Masorti Česká republika (dále jen Masorti). 2) Sídlem Masorti je: Štěpánská 61 (Rabbi Ronald

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Stanovy České informační společnosti, o.s.

Stanovy České informační společnosti, o.s. Stanovy České informační společnosti, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Hlava I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Česká informační společnost, o.s. (dále jen ČIS), je dobrovolné zájmové sdružení občanů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s.

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. I. Občanské sdružení Unie rodičů při 5. ZŠ založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU Finální verze, ze dne 29.5.2013 12.06.2013 10:30 11:30 Bufet menzy Tisková konference: Pouze pro zvané hosty 12:00 18:00 1. přednáškový blok: Připravenost státní správy a samosprávy

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více