1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNICKÁ STRUKTURA VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ÚVOD GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA AUDITORA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ FINANČNÍ ZPRÁVA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Výroční zpráva za rok 2012

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: 1. Geotermální Litoměřice a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Vznik společnosti: , zápisem do obchodního rejstříku Společnost byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií rozhodnutím jediného zakladatele o založení obchodní společnosti. Původní společnosti - SATYFUSARON a.s., byl změněn na nový název 1. Geotermální Litoměřice a.s. (zápis v obchodním rejstříku dne ). Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hlavní činnost Činnost společnosti směřuje převážně k uspokojování a naplňování potřeb veřejného zájmu a není vykonávána především za účelem dosažení zisku. Účelem a posláním společnosti je příprava a realizace pilotního projektu využívání geotermální energie, ve veřejném zájmu a s cílem zlepšení životního prostředí ve městě Litoměřice a jeho okolí, a zajištění výroby a dodávky za dlouhodobě stabilní a sociálně únosné ceny tepla v Litoměřicích a okolí. Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem Geotermální energie Litoměřice a efektivně řídit zařízení, která díky tomuto projektu vzniknou. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2202 Veškeré dokumenty a materiály uváděné nebo citované ve výroční zprávě jsou k dispozici na adrese sídla společnosti. ové spojení emitenta: 3 Výroční zpráva za rok 2012

4 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL V roce 2012 došlo ke změnám v základním kapitálu. Původní výše upsaného základního kapitálu činila ,- Kč. Jediný akcionář společnosti Město Litoměřice rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál jediný akcionář zvýšil peněžitým vkladem o částku ,- Kč na novou výši ,- Kč. Zvýšení bylo provedeno úpisem nových 40 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činil ,- Kč, tzn., odpovídal jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne Aktuální výše upsaného základního kapitálu činí ,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ,- Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě, znějí na majitele a nejsou kótované. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. 2.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA Jediným akcionářem společnosti, který drží 100 % akcií společnosti, je Město Litoměřice, IČ: , Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ Mezi jediným akcionářem a společností nebyla uzavřena ovládací smlouva podle ust. 66a obchodního zákoníku. 2.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Aktuální složení orgánů společnosti je tvořeno ze zastupitelů a radních města Litoměřice. Představenstvo Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda) od Mgr. Karel Krejza od Jan Szántó od Dozorčí rada Ing. Radek Lončák, MBA (předseda) od Ing. Vladimír Kestřánek, MBA od Mgr. Martin Hrdina od Mgr. Václav Červín od František Kadeřábek od MUDr. Pavel Kejř od Výroční zpráva za rok 2012

5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 3.1 ÚVOD Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. (dále také 1. GTE) vznikla za účelem realizace geotermálního projektu Litoměřice (viz dále) a je 100% vlastněná městem Litoměřice. Jejím hlavním posláním je zajistit přípravu celého projektu jak z administrativní, tak technické stránky, a najít vhodnou formu financování v souladu s rozpočtovými možnostmi jediného vlastníka, tj. města Litoměřice. Ve fázi realizace by měla 1. GTE zajišťovat rovněž řízení projektu v souladu s dotačními pravidly a příslušnými právními předpisy a následně se podílet na udržitelnosti projektu a fungování nově vybudovaných zařízení. Společnost by se rovněž měla zasazovat o další rozvoj areálu kasáren s cílem vytvořit vědecko-technologickou základnu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání, se zaměřením na geotermální energii. V roce 2012 došlo k zásadní změně strategie přípravy projektu s ohledem na možnosti jeho financování. Po více jak dvouletém úsilí o získání finanční podpory z dotačních programů určených na podporu obnovitelných zdrojů a snižování emisí (zejm. OP životní prostředí) a řadě jednání s dotčenými ministerstvy a vládními agenturami, bylo rozhodnuto, že projekt bude muset být rozdělen do více fází a diverzifikovat finanční zdroje na svou realizaci. Stalo se tak zejména s ohledem na rizika typická pro tyto pilotní projekty, resp. s ohledem na nemožnost jejich pokrytí výše zmíněnými dotačními programy či alternativním způsobem, např. pojištěním. První fáze projektu by měla mít vědecko-výzkumný charakter a bude zahrnovat pravděpodobně pouze jeden vrt, jenž umožní ověřit dva klíčové parametry - a to teplotu a geologickou strukturu v hloubce m. První geotermální vrt do hloubky 5 km by měl být součástí vědecko-výzkumného centra, jež by primárně zkoumalo získaná data a informace a dále podrobně prověřovalo možnosti vytvořit plnohodnotný geotermální zdroj energie jak v lokalitě Litoměřice, tak v celé České republice. Na základě podrobných analýz, testů a průzkumů mezinárodním týmem expertů by následně bylo rozhodnuto o realizaci plnohodnotné geotermální teplárny, resp. elektrárny soustavou 2-3 přibližně pětikilometrových vrtů. Díky podrobným znalostem geologie a dalších okolností bude možné jednak významně snížit rizika neúspěchu vytvoření podzemního puklinového výměníku, a jednak výrazně snížit celkové náklady na realizaci projektu. Tento postup rovněž umožní připravit vhodnou formu pojištění rizik, která budou chránit investora, tj. město Litoměřice, resp. jeho akciovou společnost. 3.2 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V souladu se svou dlouhodobou politikou rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů, nechalo město Litoměřice zpracovat v roce 2005 (s následnou aktualizací v r a 2011) Energetickou koncepci města. Tato koncepce podrobně zmapovala současný stav z pohledu spotřeby energie a odhadu budoucího vývoje a doporučila městu využití geotermálního zdroje tepla HDR k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě CZT s použitím kombinované výroby v ORC cyklu při současném využití dalších obnovitelných zdrojů a realizaci energetického managementu, tj. úspor energie. Na základě odborných doporučení realizovalo město v letech průzkumný vrt, který byl podpořen grantem z programu Trvalá prosperita Ministerstva průmyslu a obchodu. Průzkumný vrt dosáhl hloubky m. a predikované teploty cca 65 C. Průzkumný vrt tak potvrdil Ilustrační schéma geotermálního předpoklady pro vybudování geotermálního výměníku metodou s využitím technologického postupu EGS (Enhanced Geothermal System) v hloubce přibližně 5 km. Město Litoměřice se po důkladném zvážení rozhodlo využít této příležitosti a začalo rozvíjet projekt geotermálního zdroje, který by v konečném důsledku mohl nahradit poslední velký stacionární zdroj znečištění v Litoměřicích výtopnu Kocanda spalující hnědé uhlí a významně přispět k rozvoji místní ekonomiky a její konkurenceschopnosti s přesahem do dalších regionů. 600 m 600 m Hloubka 5000 m Systém EGS lze realizovat v pevných horninových vrstvách (např. žula) s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro přenos tepla, která se rozlévá do horninových puklin, ohřívá se zde a vytváří zde umělý rezervoár výměník tepla. Z rezervoáru se ohřátá tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou 5 Výroční zpráva za rok 2012

6 být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky vodního média. Podzemní geotermální výměník v Litoměřicích bude řešen dvěma až třemi vrty do hloubky cca m (jeden až dva vrty injekční a jeden produkční). Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren v místě, kde se nachází bývalé garáže. Nadzemní technologie (teplárna a elektrárna) budou geotermální energii - teplou vodu a elektřinu - dodávat do distribuční sítě centrálního zásobování teplem, resp. distribuční sítě ČEZ a.s. Cílový výkon by mohl dosahovat MWt. 3.3 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) Řízení společnosti a projektový tým Hlavním úkolem PAS je řídit a kontrolovat přípravu geotermálního projektu. Za průběžnou přípravu a řízení projektu je zodpovědný manažer geotermálního projektu, který řídí projektový tým, včetně zaměstnanců společnosti, zodpovídá za koordinaci konzultantů a komunikaci s domácími institucemi a další činnosti, které souvisí s přípravou projektu. Členové PAS se aktivně podílejí na vybraných činnostech souvisejících zejména se strategickými a koncepčními kroky v přípravě projektu (územní řízení a stavební řízení, jednání s ministerstvy, Státním fondem ŽP, Evropskou investiční bankou apod.). Vlastní činnost společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se řídí organizačním řádem společnosti, který definuje strukturu řízení společnosti, kompetence a zodpovědnosti jeho vedení a zaměstnanců, a rovněž určuje podobu dalších dokumentů provozního charakteru (faktury, objednávky, cestovní příkazy apod.). V období leden až květen 2013 pokračoval projektový tým v užším složení oproti roku 2012 vzhledem k ukončení některých přípravných prací. Nadále však probíhala intenzivní spolupráce s externími konzultanty, domácími a zahraničními experty a uskutečnila se celá řada jednání zejména k financování projektu a jeho podpoře centrálními orgány (ministerstva, státní agentury apod.). Vedle vlastního projektového týmu a domácích konzultačních společností využívá 1. GTE také externí zahraniční experty, kteří se podíleli a podílejí zejména na dopracování technických parametrů projektu a přípravě projektu pro jeho financování a následnou implementaci. V návaznosti na úspěšné expertní jednání v březnu 2012 na půdě Akademie věd byla navázána užší spolupráce se dvěma jejími ústavy - Geofyzikálním ústavem a Ústavem struktury a mechaniky hornin, která se nadále intenzivně rozvíjí. Důležité kroky přípravy projektu v roce 2012 Představenstvo 1. GTE, po konzultacích se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu, následně rozhodlo o změně strategie přípravy a realizace projektu tak, aby umožnilo jeho financování z nových operačních programů EU, které se spustí v letech (viz úvod). V lednu 2012 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu geotermálního zdroje a rozšíření distribuční sítě CZT V únoru 2012 došlo k uzavření dohody o připojení výrobny elektřiny s ČEZ Distribuce, a.s., která umožní zřídit připojení a následně napojení nové výrobny elektřiny do veřejné sítě. V březnu 2012 byl zpracován geologický projekt, který fakticky shrnoval výsledky průzkumného vrtu a navrhnul technické řešení pro geotermální projekt, které vycházelo z více jak 2 letých odborných diskuzí domácích a zahraničních expertů. Tento projekt byl následně podroben kritické diskuzi v rámci tzv. kolegia expertů, které proběhlo za účasti českých (20. března 2012) a zahraničních (24. dubna) expertů v Praze. Výstupy z těchto jednání v zásadě uzavřely odbornou technickou debatu o základních parametrech projektu, jako je počet vrtů, jejich orientace, očekávaná teplota a průtok a řadě dalších, a staly se podkladem pro zpracování posledního klíčového dokumentu - technického projektu vrtu (well design), jehož zpracování započne v roce Výroční zpráva za rok 2012

7 Rovněž v březnu 2012 byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí na stanovení tzv. ochranného pásma pro geotermální vrty V dalších měsících došlo ke zpracování několika analytických materiálů pro jednotlivá ministerstva a další agentury, byly zpracovány podklady pro žádosti o financování v rámci mezinárodního konsorcia do 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU (viz také níže) a pro žádost o grant do Technologické agentury ČR, rovněž byly vypořádány připomínky k žádosti o podporu z programu NER300 Evropské komise. Představenstvo 1. GTE a její pracovníci se rovněž podílí na organizaci a jednáních Komise GTE při Radě města Litoměřice, která se schází pravidelně dvakrát ročně. Činnost představenstva v roce důležité události a výhled Na základě rozhodnutí schváleného plánu činností na rok 2013 se představenstvo a projektový tým soustředili zejména na zajištění zbylých povolení pro vrtné práce, zpracování technického projektu vrtů (well design) a přípravu žádostí o financování mimo operační programy EU. V prvním pololetí 2013 byly započaty práce na analýze ekonomických dopadů geotermálního projektu na místní, regionální a národní úroveň (tzv. multiplikační efekt investice), zároveň byl dokončen projekt geofyzikálních prací dle vyhlášky Báňského úřadu, jež je nezbytnou součástí povolení vrtných prací. V květnu 2013 započal rovněž monitoring seizmických jevů v oblasti Litoměřic a okolí, který je důležitou součástí přípravných prací (vytvoření ucelené dlouhodobé datové řady seizmických jevů) před započetím vlastních vrtných prací. 1. Geotermální Litoměřice a.s. se rovněž zapojila do mezinárodního konsorcia v rámci projektu IMAGE, který žádal o podporu v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. Výsledek bude znám v červenci Dále se společnost zapojila jako potenciální subdodavatel do projektu Centrum kompetence - Centrum technologií pro získávání a skladování energie v geologickém prostředí, jež usiluje o finanční podporu z Technologické agentury ČR. Centrum kompetence by se zaměřovalo na vytvoření národní odborné a realizační základny pro reverzibilní skladování energie v geosféře, kde jednou z možností je využití hlubokých vrtů a uměle vytvořených puklinových útvarů, což by mohlo představovat další potenciální využití hlubokých vrtů v Litoměřicích. V dubnu (11.4.) navštívil Litoměřice na pozvání PAS ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Hlavní náplní jednání byl geotermální projekt a možná podpora MŽP tomuto projektu v další přípravě a úspěšné realizaci. Na jednání bylo rovněž předjednáno uskutečnění odborného semináře za účasti zástupců klíčových ministerstev (MŽP, MŠMT, MPO, MMR) a odborníků na geotermální problematiku v září tohoto roku v prostorách Gotického hradu v Litoměřicích. Činnost představenstva se v dalším období bude soustřeďovat na vyjednávání finanční podpory projektu zejména s ohledem na nové programové období fondů Evropské unie Za tímto účelem povedou členové PAS společně s manažerem projektu jednání se zástupci vědeckých a akademických institucí a s vybranými komerčními subjekty s cílem vytvořit odbornou platformu, která by mohla žádat jako konsorcium o finanční podporu na první vrt a na vznik vědecko-výzkumného centra v Litoměřicích. 3.4 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Členové představenstva se schází pravidelně několikrát do měsíce na pracovních schůzkách a při jednotlivých jednáních v rámci přípravy projektu. V červnu (5.6.) a v prosinci (10.12.) proběhlo rovněž oficiální zasedání představenstva, ze kterého byl pořízen samostatný zápis. 7 Výroční zpráva za rok 2012

8 4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 Výroční zpráva za rok 2012

9

10

11 5 ZPRÁVA AUDITORA 11 Výroční zpráva za rok 2012

12

13

14 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 7.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 14 Výroční zpráva za rok 2012

15

16

17 7.2 ROZVAHA 17 Výroční zpráva za rok 2012

18

19

20

21

22 7.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 22 Výroční zpráva za rok 2012

23

24

25

26 7.4 ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 26 Výroční zpráva za rok 2012

27 Š á á é ěř í úě í á ě ě á ářů á í ěř č á ě ř é í ř ž é řá é úč í á ě č ý á ří í ě á č é ář í á í ý ů á ý í ů Č ě á í á č í úč í á ě á í á č ě ý í úč í á ě č ě é úč í í ý ř ř ň á í ý úč í á ř ěř ý úč í ů ý é á ů é ě ú á ř á ě é ý é úč í á ě á á í á é Č ž í á í ř ž í í á ý ý ř ěř ž á ě ý é á ý ě ý ů é ěř í ý ú í ů čá í í ý úč í á ě ý ý ů á ú í í ř í é č í ý ě ž ý ů á ú

28 éž í ží ý úč í á ý ý ů č ě ý Ž í é úč í á ě í ů í č ý á ě á ě é ř ě č í ž í é ů ří č ý ý á ř í é ý ý úě í á ě á Í řř é á úě í á ě č š ý ý á á ě ý ý ě í ě ý ř í á úě í í č ý íúě í Ž ý č í í ěř í á č ě č í ě čí č ř řá á úč á ě ř

29 7.5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2013 Příjmy Celkem Kč Převod nevyčerpaných prostředků z roku Výdaje Celkem Kč - příprava projektu (vybrané položky) o technický projekt vrtu (3 000 tis. Kč) o právní služby (200 tis. Kč) o konzultační služby (1 000 tis. Kč) o monitoring seizmicity (200 tis. Kč) - provozní režie o odměny pracovníkům (380 tis Kč) o provozní náklady (100 tis. Kč) o ostatní (140 tis. Kč) - rezerva o 5 % (250 tis. Kč) 29 Výroční zpráva za rok 2012

30 8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 30 Výroční zpráva za rok 2012

31

32 8.1 ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 32 Výroční zpráva za rok 2012

33

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 1 ČESKOMORAVSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více

Výroční zpráva 2009. ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009

Výroční zpráva 2009. ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 Výroční zpráva 2009 ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 předkládaná představenstvem řádné valné hromadě konané dne 29. 6. 2010 Obsah výroční zprávy Profil společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007-1- OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI... 12 E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více