Introduction Supervisory Board & Board of Directors Treasury Corporate Finance Local Corporate Group...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Introduction... 2. Supervisory Board & Board of Directors... 6. Treasury... 8. Corporate Finance... 12. Local Corporate Group..."

Transkript

1 97 A N N U A L R E P O R T V R O â N Í Z P R Á V A

2

3 C O N T E N T S O B S A H Introduction Supervisory Board & Board of Directors Treasury Corporate Finance Local Corporate Group Financial Institutions Leasing Brokerage Cash Management Investment Management Global Relationship Banking Group Community Involvement Slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Dozorãí rada a ãlenové pfiedstavenstva Treasury Podnikové finance Skupina pro tuzemské podniky Finanãní instituce Leasing Makléfiství Cash Management Investiãní management Globální bankovnictví a klientela Spoleãenská angaïovanost

4 I N T R O D U C T I O N S L O V O P E D S E D Y P E D S T A V E N S T V A 2 3 Annual Report 97 V roãní zpráva was an eventful year for the Czech Rok 1997 byl bohatý na události jak Citileasing, s.r.o. a CITICORP Republic as well as for Citibank a.s. pro Českou republiku, tak pro akciovou SECURITIES (CR), s.r.o. (založené The economy had to deal with significant společnost Citibank. v roce 1996) volatility in both the exchange rates as V první polovině roku si ekonomika well as interest rates during the first musela poradit se značnou nestabilitou Tato strategie se odrazila v našich half of the year. While this is not měnových kurzů i úrokových sazeb. finančních výsledcích roku 1997, kdy unusual in a transition economy, this Přestože taková situace není pro naše celková aktiva činila was the first time that the country saw transformující se ekonomiky neobvyklá, miliónů Kč (o 35,8% více oproti roku any volatility since While the bylo to poprvé od roku 1989, kdy tato 1996), zisk po zdanění dosáhl výše rates stabilized later during the year, země zaznamenala nestálost. Ačkoliv se 851,8 miliónů Kč (o 38,5% více) the change in government, rise in později během roku sazby stabilizovaly, a efektivní kapitál (podle Opatření inflation and unemployment and slower změny ve vládě, nárůst inflace ČNB o kapitálové přiměřenosti) se economic growth all contributed to a nezaměstnanosti a pomalý rovnal miliónů Kč (o 60% více). significant changes in the environment ekonomický růst přispěly k výrazné Naše návratnost aktiv byla 2% for many of our customers. změně situace a podmínek pro mnoho a kapitálová návratnost 22%. našich zákazníků. V průběhu roku jsme byli vyhlášeni Despite the economic slowdown during renomovanou publikací Euromoney za 1997, we continued our efforts to build This strategy was reflected in our I přes hospodářský útlum během roku "Nejlepší zahraniční banku v České a strong and diverse franchise in the financial performance as we closed the 1997 jsme v České republice republice". Czech Republic. As a result, we: year with assets of 41,568 million CZK pokračovali ve snaze vybudovat silný - Continued to grow our customer base (up 35.8% over 1996), after tax profits a různorodý franchising. Výsledkem Při pohledu do budoucna si jsme and our business with existing of million CZK (up 38.5%), naší práce bylo: vědomi rostoucích nejistot ve vývoji customers effective capital (as per CNB Capital - další nárůst v počtu nových zákazníků místního prostředí v několika - Opened branches in Ostrava, Brno Adequacy Regulation) of 4,811 million i obchodních vztahů se stávajícími následujících letech, vyplývajících and Pardubice CZK (up 60%). Our return on assets zákazníky z úplného členství v EU a příslušných - Established Citicorp Investment was 2% and return on equity was 22%. - otevření poboček v Ostravě, Brně ekonomických restrukturalizací. Company, a.s. in addition to We were also named the Best Foreign a Pardubicích Citileasing, s.r.o. and CITICORP Bank in the Czech Republic" by - založení Citicorp investiční SECURITIES (CR), s.r.o. (established Euromoney during the year. společnost, a.s. v návaznosti na in 1996)

5 I N T R O D U C T I O N S L O V O P E D S E D Y P E D S T A V E N S T V A 4 5 Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Going forward, we recognize that the We realize these are challenging goals Přesto pevně věříme, že setrváme jako - zabezpečením nejvyšší možné kvality environment will present greater in challenging times, but building plnohodnotný a integrovaný člen produktů a služeb pro naše zákazníky uncertainty over the next few years as businesses is never easy. komunity, poskytující finanční služby - pokračováním v investování do the country progresses towards full EU v České republice. K naplnění této naší technologie a systémů, což nám membership and appropriate economic In closing, I would like to thank all our vize musíme dojít: umožní odstranit chyby a rozšířit restructuring takes place. We remain customers and all our employees who - vytvořením a rozšířením zákaznické naše služby strongly committed to our vision of have helped us to be successful in 1997 základny - pokračováním v náboru, školení, rozvoji being a full and integrated member of and I look forward to continued - zvýšením počtu zaměstnanců a udržení nejlepších lidí na trhu the financial services community in the cooperation and support in the future. u přepážek, což nám umožní - pokračováním v naší podpoře Czech Republic and to this end our poskytovat kvalitnější služby společnosti, jako odpovědný plans call for us to: zákazníkům korporativní občan - Build and expand our customer base - Expand our physical presence in the Akshaya Bhargava Jsme si vědomi jak složité jsou naše country that will allow us to serve cíle v tomto složitém období, ale také our customers better víme, že snaha posílit podnikatelské - Provide the highest possible quality činnosti není nikdy jednoduchá. of products and services to our customers Závěrem bych rád poděkoval všem - Continue to invest in technology and našim zákazníkům i zaměstnancům, systems that will allow robust and kteří nám pomohli při dosažení seamless service delivery úspěchů v roce 1997 a těším se na naši - Continue to hire, train, develop, and další vzájemnou spolupráci a podporu. retain the best people in the market - Continue our contribution to the community as a responsible corporate citizen Akshaya Bhargava

6 SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS DOZORâÍ RADA A âlenové P EDSTAVENSTVA SUPERVISORY BOARD: Chairman: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Allan Hirst Taranjit Singh Kantic Dasgupta BOARD OF DIRECTORS: General Manager and Chairman: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Akshaya Bhargava František Máslo Elias Panayotopoulos Zdeněk Turek Terrance J. Kyle DOZORâÍ RADA: Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Allan Hirst Taranjit Singh Kantic Dasgupta Board of Directors - from left up and left down: Členové představenstva - zleva nahoře a zleva dole: âlenové P EDSTAVENSTVA: Předseda představenstva: Akshaya Bhargava Člen představenstva: František Máslo Člen představenstva: Elias Panayotopoulos Člen představenstva: Zdeněk Turek Člen představenstva: Terrance J. Kyle Elias Panayotopoulos, Terrance J. Kyle Zdeněk Turek, Akshaya Bhargava, František Máslo,

7 T R E A S U R Y T R E A S U R Y 8 9 Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The treasury department provides risk management and measuring and Oddělení finanční správy poskytuje V průběhu roku 1997 jsme díky foreign exchange, interest rate and monitoring of various market risks. produkty řízení rizik v oblasti deviz, rozvinutí a rozšíření sortimentu liquidity risk management products to Throughout the year we continued to úrokových sazeb a likvidity. Dále finančních produktů zlepšili své our customers. In addition it provides provide specific fundamental views investorům zajišťuje přístup na postavení u zákazníků. Zahájili jsme access to the local securities markets and forecasts on the Czech economy, tuzemské trhy cenných papírů. obchodování a prodej úrokových for investors. CZK interest rates and foreign swapů a termínovaných úrokových exchange rates. dohod v českých korunách. Uvedení By developing and expanding our těchto produktů na trh poskytuje našim financial product range during 1997 we zákazníkům několik mimobilančních were able to improve our positioning řešení v řízení jejich bilančních rizik with customers. We commenced v aktivech/ pasivech v českých trading and marketing of CZK interest korunách. Prostřednictvím rozsáhlé rate swaps and forward rate mezinárodní pobočkové sítě Citibank agreements. The introduction of these navíc poskytujeme mimobilanční products provides our customers with řešení v řízení rizik v několika dalších several off balance sheet solutions for zahraničních měnách. Abychom vyšli the management of their CZK asset/ vstříc narůstajícím potřebám svých liability exposures. Furthermore, zákazníků, byla v roce 1997 rozšířena through Citibank s extensive Marketingová jednotka Treasury, která international branch network we poskytuje jedinečné služby provide off balance sheet exposure specializovaného týmu profesionálů. management solutions in several other Zorganizovali jsme řadu vzdělávacích foreign currencies. To meet the seminářů pro zákazníky, zaměřených growing needs of our customers the na oceňování, řízení rizik a měření Treasury Marketing Unit, that provides a sledování různých tržních rizik. a unique service from dedicated team V průběhu celého roku jsme of market professionals, was expanded pokračovali v poskytování konkrétních in We arranged a number of pohledů a prognóz o vývoji české customer training courses on pricing, ekonomiky, úrokových sazeb české koruny a devizových kurzů.

8 T R E A S U R Y T R E A S U R Y Annual Report 97 V roãní zpráva 97 With the currency turmoil that hit the manage various foreign interest rate Měnové otřesy, které v květnu Naším záměrem je, aby se Citibank Czech markets in May and June the risks. Once again we realize and value a červnu zasáhly české trhy, opět jako prvořadý obchodník s cennými importance of proper foreign exchange, our customers loyalty and are zdůraznily význam důkladného řízení papíry ministerstva financí a České interest rate and liquidity risk constantly striving to bridge their rizik v oblasti deviz, úrokových sazeb národní banky stala v roce 1998 ještě management was again important. Our needs and our skills to form a mutually a likvidity. Naše znalost trhu a aktivní aktivnějším členem trhu na vedlejším market knowledge and active presence satisfying relationship. přítomnost nám pomohla dobře trhu cenných papírů se stálým helped us to deal well with the volatile zvládnout rozkolísané tržní podmínky příjmem. Tato iniciativa nám zajistí market conditions, and enabled us to a umožnila nám trvale poskytovat všem lepší přístup k domácím i zahraničním provide a good consistent service to all našim zákazníkům kvalitní služby. investorům a dále zlepší pozici našeho our customers. vývojového týmu na hlavním trhu cenných papírů se stálým příjmem. As a primary dealer in both Ministry Našim zákazníkům nabídneme of Finance and Czech National Bank dlouhodobější měnové swapy jako securities it is intended that Citibank další prostředek k řízení různých rizik will become a more active market spojených se zahraničními úrokovými maker in the secondary fixed income sazbami. Nadále si uvědomujeme market during This initiative will a oceňujeme loajalitu našich zákazníků provide us with better access to local a neustále usilujeme o propojení jejich and foreign investors and will also potřeb a našich schopností k vytvoření provide better support to our vzájemně uspokojivého vztahu. origination team in the fixed income primary market. We will offer longer dated cross currency swaps to our customers as an additional means to

9 C O R P O R A T E F I N A N C E P O D N I K O V É F I N A N C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Corporate Finance Department kapitálové trhy, širokou škálu služeb is dedicated to solving the large, získávání finančních prostředků complex or structured finance needs of a poradenství. its clients. In partnership with offshore product specialists based in Obchod roku 1997 vyplynul z naší world s major financial centers, our role společného organizátora local Corporate Finance team provides revolvingového úvěru pro EuroTel a broad array of fund-raising and Praha s.r.o. ve výši 400 milionů advisory services to Czech companies amerických dolarů, který představoval seeking to access the domestic or největší případ financování české international capital markets. společnosti syndikátem bank za tento rok a podařilo se na něj vytvořit převis The Deal of the Year in 1997 came nabídek v době, kdy Českou republikou with our Joint Arranger role in a USD otřásaly druhotné dopady ekonomického 400 million Revolving Credit Facility vření v Asii. Rok 1997 se dále for EuroTel Praha s.r.o., the largest vyznačoval naší schopností poskytnout syndicated bank financing to a Czech nové alternativy získávání finančních company during the year and one prostředků k uspokojení specifických which was successfully oversubscribed potřeb klientů. Například obnovený at a time when the Czech Republic was buffeted by the spill-over effects of economic turbulence in Asia was also distinguished by our capacity to deliver new fund-raising alternatives to meet specific client requirements. For example, a renewed emphasis in domestic loan syndications, benefiting from Citibank s expertise in the Euroloan syndication market, proved Oddělení podnikových financí se věnuje řešení ucelených nebo strukturovaných finančních potřeb zákazníků. V partnerství se zahraničními specialisty na produkty, sídlícími v hlavních světových finančních centrech, poskytuje náš tým podnikových důraz na domácí syndikované půjčky, kde Citibank těží ze svých odborných zkušeností na trhu syndikovaných euro půjček, se setkal s příznivým ohlasem klientů usilujících o financování v domácí měně. Byli jsme organizátorem prioritních zdrojů pro Kabel Plus, a.s. financí českým podnikům, které usilují o přístup na domácí nebo zahraniční

10 C O R P O R A T E F I N A N C E P O D N I K O V É F I N A N C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 to be popular with clients seeking local currency financing. We arranged CZK 1.5 billion Senior Facility for Kabel Plus, a.s. and were mandated to joint arrange a CZK 5.5 billion Revolving Credit facility for Transgas, a.s. (closed in February 1998). Other businesses deserving special mention include the establishement of a CZK 2.1 billion promissory note issuance facility for CHEMOPETROL, a.s. The achievements of the Corporate Finance Department in developing new products in 1997 enabled Citibank to meet its customer needs under adverse market conditions. We are now adding capacity to deliver mergers and acquisitions advisory and international fixed income fundraising to meet future opportunities. With the benefit of improving markets and a constant process of developing tailor-made solutions, we expect to grow the business significantly in ve výši 1,5 miliardy Kč a byli jsme pověřeni rolí společného organizátora revolvingového úvěru pro Transgas, a.s. ve výši 5,5 miliard Kč (uzavřeno v únoru 1998). Mezi další obchodní případy, které si zaslouží zvláštní zmínku, patří zřízení emise dlužních úpisů ve výši 2,1 miliard Kč pro CHEMOPETROL, a.s. Úspěchy dosažené oddělením podnikových financí v rozvoji nových produktů v roce 1997 umožnily bance uspokojovat potřeby svých zákazníků i v nepříznivých tržních podmínkách. V současné době rozšiřujeme svou činnost o poskytování poradenství v oblasti fúzí a akvizic a získávání finančních prostředků z cenných papírů se stálým příjmem v zahraničí, abychom využili budoucích příležitostí. Díky výhodám plynoucích ze zlepšující se situace na trhu a neustálého procesu vývoje na míru koncipovaných řešení očekáváme, že náš obchod v roce 1998 výrazně vzroste.

11 L O C A L C O R P O R A T E G R O U P S K U P I N A P R O T U Z E M S K É P O D N I K Y Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Local Corporate Group is focused on serving top tier Czech companies and provides Citibank s full range of products to them through a highly trained and experienced team of relationship managers and product specialists. V průběhu roku 1997 se Citibank dále přiblížila tuzemské klientele otevřením tří mimopražských poboček. Sortiment produktů nabízených tuzemským společnostem se rozšířil During 1997, Citibank came closer o leasingové, makléřské a investiční to our local clients by opening three branches outside of Prague. The product range offered to local companies was extended through služby. O nové služby byly doplněny také další oblasti produktů. Výrazně vzrostl počet klientů stejně jako výše aktiv a objemy transakcí. leasing, brokerage and investment services. New services were added also in other product areas. The number of clients, assets and transaction volumes grew strongly. Strategií Skupiny pro tuzemské podniky pro rok 1998 je pokračující pronikání do českého podnikového sektoru, kultivace již existujících vztahů a poskytování produktů a služeb The Local Corporate Group s strategy na světové úrovni. Na trh budou for the year 1998 is to further penetrate the Czech corporate segment, cultivate the already existing relationships and deliver world class products and services. New products will be launched and Citibank s branch network in the Czech Republic will be further expanded in order to keep our competitive edge and further improve customer satisfaction with our services. Skupina pro tuzemské podniky se zaměřuje na služby pro špičkové české společnosti, kterým nabízí kompletní sortiment produktů Citibank prostřednictvím kvalitně vyškoleného a zkušeného týmu manažerů pro styk uvedeny nové produkty a pobočková síť Citibank v České republice se dále rozroste, abychom si udrželi svou konkurenční výhodu a dále zlepšili spokojenost zákazníků s našimi službami. se zákazníky a specialistů na produkty.

12 F I N A N C I A L I N S T I T U T I O N S F I N A N â N Í I N S T I T U C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Financial Institutions department of Citibank serves the needs of banks and other financial institutions. Due to its large international presence Citibank can offer very attractive correspondent banking and other services to both Czech and international clients. Oddělení finančních institucí Citibank uspokojuje potřeby bank a jiných finančních institucí. Díky své rozsáhlé mezinárodní působnosti může Citibank nabízet velice atraktivní korespondenční bankovnictví a další služby jak českým tak mezinárodním klientům. During 1997, Czech financial institutions made use of correspondent services provided out of the main delivery centres across the world, particularly New York, Frankfurt and London. This offering was strengthened by new products especially in the area of securities. Our goal going forward is to further develop existing relationships and to attract new ones by offering a broad range of quality products and services and by leveraging Citibank s unique global network. V průběhu roku 1997 využívaly české finanční instituce korespondenčních služeb poskytovaných z hlavních dodavatelských center po celém světě, především pak z New Yorku, Frankfurtu a Londýna. Tato nabídka byla posílena novými produkty hlavně v oblasti cenných papírů. Do budoucnosti je naším cílem dále rozvíjet vztahy s existujícími klienty a také přilákat nové klienty nabídkou široké škály kvalitních produktů a služeb a zúročením jedinečné celosvětové sítě Citibank.

13 L E A S I N G L E A S I N G Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Leasing solutions provided through odpovídajícího souboru produktů. Citileasing, s.r.o., a member of the Velkou pomocí při plnění těchto Czech Association of Leasing náročných úkolů pro nás byly Companies, represents an attractive zkušenosti a know-how společnosti financing alternative thanks to their Citicorp Global Equipment Finance, tax, accounting, credit, and cash flow největší bankovní leasingové společnosti advantages. ve Spojených státech. Uvedli jsme na trh individuálně uzpůsobený program 1997 was the first full year of financování pro prodejce užitkových operation of Citileasing, s.r.o. We put automobilů, který si rychle získal emphasis on the full understanding of u našich klientů oblibu. Představoval customers needs and requirements and významnou část našeho objemu on the preparation of an appropriate set obchodu. of products. The experience and knowhow of Citicorp Global Equipment Dalším produktem, který byl úspěšně Finance, the largest bank leasing uveden na trh k pokrytí rozličných company in the United States, was of great help to us in meeting these challenging goals. We introduced a tailor-made truck vendor finance program that quickly became popular with our clients. It represented a significant part of our business volume. Master Lease was successfully introduced to address the diverse investment needs of our largest clients, providing competitive terms and conditions and great flexibility. Our goal for the future is to position Leasingová řešení poskytovaná prostřednictvím Citileasing, s.r.o., člena České asociace leasingových společností, představují atraktivní alternativu financování díky svým výhodám z hlediska daní, účetnictví, úvěrování a peněžního toku. potřeb našich větších klientů, byl Master Lease, nabízející konkurenční podmínky a velkou pružnost. Naším cílem do budoucna je vybudovat pro Citileasing, s.r.o. postavení důležitého partnera financování klientů Citibank, který Citileasing, s.r.o. as an important financing partner of Citibank s. clients delivering high quality solutions for their investment needs. Rok 1997 byl pro Citileasing, s.r.o. prvním celým rokem provozu. Klademe důraz na důkladné porozumění potřebám a požadavkům zákazníků a na přípravu dodává vysoce kvalitní řešení pro jejich investiční potřeby.

14 B R O K E R A G E M A K L É S T V Í Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Brokerage services are being offered Rok 1997 byl prvním celým rokem to our clients through CITICORP provozu CITICORP SECURITIES SECURITIES (CR), s.r.o., a subsidiary (CR), s.r.o. V průběhu tohoto roku si of Citibank a.s. and a member and společnost vybudovala pevnou pozici shareholder of the Prague Stock na českém kapitálovém trhu a dosáhla Exchange. celkového obratu ve výši 25 miliard Kč. During 1997, the first full year of Nabídka produktů byla rozšířena operations of CITICORP SECURITIES především o cenné papíry se stálým (CR), s.r.o., we built a solid position příjmem, a to v reakci na dramaticky on the Czech capital market achieving se měnící tržní podmínky a následné total turnover of CZK 25 billion. přesuny v poptávce investorů. The product offering has been Geografická expanze na zahraniční expanded especially by fixed income trhy zahrnovala Spojené státy, Velkou securities to respond to dramatically Británii a Německo. Zákaznická changing market conditions and základna se skládá především consequently shifting investors' z institucionálních klientů a to jak demand. domácích, tak zahraničních. Our geographical expansion to new Nadále bychom chtěli zůstat markets included the United States, the aktivním účastníkem na Pražské burze United Kingdom and Germany. The customer base consists mainly of institutional clients, both domestic and international. Going forward we would like to continue to be an active participant on the Prague Stock Exchange as well as an active player on the foreign markets to fully leverage our local presence with our global reach. Makléřské služby jsou našim klientům nabízeny prostřednictvím CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o., dceřiné společnosti Citibank a.s., člena a akcionáře Burzy cenných papírů Praha. cenných papírů i aktivním hráčem na zahraničních trzích, abychom odpovídajícím způsobem zhodnotili svou zdejší přítomnost a plně zúročili svůj celosvětový dosah.

15 C A S H M A N A G E M E N T C A S H M A N A G E M E N T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Our objective is to provide customers with superior collection, payment and liquidity management products, so they can spend less time managing their cash and more time managing their business. In 1997 our domestic collections business grew by more than 270% and the payment business by more than 50%. Most of the flows are processed fully electronically. In 1998 we will continue to invest money and resources into building superior products and delivering these products with the highest level of quality and service to our customers. Naším cílem je poskytovat klientům špičkové produkty řízení inkasa, plateb a likvidity, aby mohli trávit méně času řízením své hotovosti a více času vedením svého podniku. V roce 1997 vzrostl náš inkasní obrat o více než 270 % a platební obrat o více než 50 %. Většina toků je zpracovávána plně elektronickou cestou. V roce 1998 budeme pokračovat v investování peněz a zdrojů do vývoje prvotřídních produktů a dodávání těchto produktů svým zákazníkům v nejvyšší úrovni kvality a služeb.

16 I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T I N V E S T I â N Í M A N A G E M E N T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Investment management services are They have a proven record of constant Služby investičního managementu fondů je možno uskutečnit offered to our clients through the performance achieved on the Czech jsou našim klientům nabízeny prostřednictvím jakéhokoliv člena newly formed Citicorp Investment market. prostřednictvím nově vytvořené Pražské burzy cenných papírů. Company, a.s. The company is focused Citicorp investiční společnost, a.s. on serving the investment management Our goal in 1998 is to build up the Společnost se zaměřuje na uspokojování V roce 1997 kótovala Citicorp needs of both institutional and business and consistently outperform potřeb investičního managementu jak investiční společnost, a.s. na Pražské individual clients. Purchase and the relevant market benchmarks. institucionálních klientů, tak fyzických burze cenných papírů tři otevřené redemption of the units of the funds is osob. Nákup a zpětné odkoupení fondy. Tyto fondy investují do českých possible through any member of the podílových listů akcií, českých dluhopisů a českých Prague Stock Exchange. nástrojů peněžního trhu. Je dodržován disciplinovaný postup investování, při In 1997 Citicorp Investment kterém se investiční rozhodnutí Company, a.s. listed three open-ended formulují, realizují a pravidelně funds on the Prague Stock Exchange. kontrolují naším vlastním výzkumným These funds are investing into Czech oddělením. Investice se uskutečňují na equities, Czech bonds and Czech money základě krátkodobých technických market instruments. A disciplined faktorů i dlouhodobých investment process is followed whereby makroekonomických a politických investment decisions are formulated, trendů. Portfolioví manažeři prošli implemented and periodically reviewed pečlivým výběrem a školením. Mohou by our own research department. se prokázat trvalými úspěchy Investments are made based on short- dosahovanými na českém trhu. term technical factors as well as on the long-term macroeconomic and political Naším cílem pro rok 1998 je dále trends. Portfolio managers have been rozvíjet svůj obchod a důsledně carefully selected and properly trained. překračovat významná kritéria trhu.

17 GLOBAL RELATIONSHIP BANKING GROUP GLOBÁLNÍ BANKOVNICTVÍ A KLIENTELA Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Global Relationship Banking Group is responsible for Citibank's business with multinational companies. Our long-standing relationships and V průběhu roku 1997 jsme navázali close contacts at the parent level and our thorough knowledge of Emerging Markets give us a unique position to understand and meet their financial and celou řadu podobných vztahů a současně jsme posílili spolupráci se svými stávajícími zákazníky. banking needs globally. V roce 1998 budeme pokračovat During 1997 we added a number of such new relationships as well as strengthened our co-operation with our existing customers. In 1998 we will continue to provide a complete range of banking products and services to this extremely important customer segment, through flexible and dedicated teams of Relationship Managers and Product specialists. Oddělení globálního bankovnictví a klientely zodpovídá za obchodní vztahy Citibank s nadnárodními společnostmi. Naše dlouhotrvající vztahy a blízké vztahy na úrovni mateřských společností a naše důkladná znalost nově vznikajících trhů nám zajišťují jedinečnou pozici umožňující v celosvětovém měřítku chápat a uspokojovat jejich finanční v poskytování komplexního sortimentu bankovních produktů a služeb tomuto nesmírně důležitému segmentu zákazníků prostřednictvím týmu zkušených manažerů pro styk se zákazníky a specializovaných expertů na produkty. a bankovní potřeby.

18 C O M M U N I T Y I N V O L V E M E N T S P O L E â E N S K Á A N G A Î O V A N O S T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Active participation in the community Charitable Contributions Fund where Aktivní účast na životě okolní Mezi ty hlavní patří Center for is a major priority for Citibank a.s. and employees savings and contributions společnosti je jednou z hlavních priorit Economic Research and Graduate we have pursued these goals since are matched by the bank. Citibank a.s. a tyto cíle sledujeme již Education (CERGE), Karlova incorporation in the Czech Republic od svého založení v České republice univerzita, Vysoká škola ekonomická in As Citibank expands into other regions v roce v Praze, Anglo American College, of the Czech Republic, we look forward České manažerské centrum a Junior Over the years, Citibank a.s. has to being an active corporate citizen in Za uplynulá léta Citibank a.s. Achievement. Citibank je od roku 1997 developed a close relationship with all regions of the country. rozvinula v této zemi těsné vztahy také sponzorem Economics for several educational institutions in the s několika vzdělávacími institucemi. Leaders, organizované Liberálním country. The major ones are the Center institutem. for Economic Research and Graduate Education (CERGE), Charles V posledních pěti letech Citibank University, Prague University of aktivně podporuje projekty související Economics, Anglo American College, se sociální péčí o děti prostřednictvím Czech Management Center and Junior nadace J. J. Pestalozzi Foundation. Achievement. Citibank has also been Povzbuzujeme také své zaměstnance, a sponsor of Economics for Leaders aby přispívali na charitativní účely. since 1997 which is organized by the Nedávno byl založen fond charitativních Liberal Institute. příspěvků zaměstnanců, do kterého banka vkládá prostředky rovnající se Over the last 5 years, Citibank has výši úspor a příspěvků zaměstnanců. been an active supporter of projects relating to the welfare of children Citibank se rozrůstá do dalších krajů through the J. J. Pestalozzi Foundation. České republiky a my se těšíme, že We also encourage our staff to budeme aktivní občanskou firmou ve contribute to charitable causes and we všech krajích této země. have recently established an Employee

19 FINANCIAL INFORMATION FINANâNÍ INFORMACE The Board of directors of Citibank a.s. takes pleasure in presenting the 1997 annual report Annual Financial Statements Profit and Loss Account Balance Sheet Off Balance Sheet Statement of Accounting Policies Notes to Annual Financial Statements Auditors report to the Shareholders of Citibank a.s Představenstvo Citibank a.s. předkládá výroční zprávu banky za rok Roční účetní závěrka Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Podrozvaha Účetní principy Příloha roční účetní závěrky Auditorská zpráva pro akcionáře Citibank a.s

20 THE BOARD OF DIRECTORS OF CITIBANK A.S. HAS PLEASURE IN PRESENTING THE 1997 ANNUAL REPORT P EDSTAVENSTVO CITIBANK A.S. P EDKLÁDÁ V ROâNÍ ZPRÁVU BANKY ZA ROK The Board of Directors of Citibank a.s. presents the On June 30, 1997 the Bank paid a dividend of CZK Představenstvo Citibank a.s. předkládá výroční Kč) v souvislosti s emisí nových akcií 1997 Annual Report. According to Act No. 158/ ,000,000 to COIC subject to deduction zprávu banky za rok Podle zákona č. 158/1989 ve jmenovité hodnotě Kč. Coll. on Banks and Savings Banks, Citibank a.s. of applicable withholding tax. On the same date, COIC Sb., o bankách a spořitelnách byla Citibank a.s. Na příští valné hromadě banky hodlají členové ( the Bank ) was granted a universal banking license subscribed and paid USD 17,364,632 (equivalent to ( banka ) dne 15. ledna 1991 udělena se souhlasem představenstva navrhnout schválení dividendy ve výši on January 15, 1991 by the approval of the then existing CZK 554,800,000) in consideration for the issue of tehdejší Státní banky československé univerzální Kč (1996: Kč) podléhající State Bank of Czechoslovakia. This license permits the new shares with a nominal value of CZK 350,000,000. bankovní licence umožňující bance činnost ve všech zdanění příslušnou srážkovou daní. Bank to enter all areas of banking and financial At the forthcoming General Meeting of the Bank, oblastech bankovnictví a finančních služeb. Dále je Kapitálová přiměřenost k 31. prosinci 1997 byla services. In addition, the Bank holds a universal the Directors propose to declare a further dividend Citibank a.s. držitelem univerzální devizové licence 18,79 % (1996: 20,96%), což je při porovnání foreign exchange license granted by the State Bank of CZK 809,000,000 (1996: 584,000,000) subject udělené Státní bankou československou dne 23. srpna s minimální vyžadovanou kapitálovou přiměřeností, of Czechoslovakia on August 23, 1991 which permits to deduction of applicable withholding tax. 1991, která umožňuje bance provádět devizové jež je 8,00%, velmi příznivé. the Bank to carry on foreign exchange transactions The Bank's ratio of capital to risk-weighted assets operace podle devizového zákona č. 219/1995 Sb., Během roku 1997 představenstvo pravidelně pursuant to the Foreign Exchange Act No. 219/1995 at December 31, 1997 was % (1996: %), ve znění pozdějších předpisů. Banka byla zapsána informovalo dozorčí radu a konzultovalo s ní veškeré Coll., as amended. The Bank was incorporated with which compares favourably with the regulatory do obchodního rejstříku se sídlem v Praze obchodní činnosti a finanční výsledky. its registered seat in Prague in June minimum of 8.00%. v červnu KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. je statutární The Bank is a wholly-owned subsidiary of Citibank The Board has informed and consulted with the Banka je dceřinou společností ve stoprocentním auditor banky a vydal auditorskou zprávu o ověření Overseas Investment Corporation ( COIC ) which Supervisory Board on all business activities and vlastnictví Citibank Overseas Investment Corporation roční účetní závěrky ke dni a za rok končící dnem is in turn wholly-owned by Citibank, N.A., New York. financial results at regular intervals during (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, 31. prosince The ultimate holding company is Citicorp, the U.S. KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., are N.A. v New Yorku. Hlavní holdingovou společností based financial services group with offices in 100 the statutory auditors of the Bank and have provided je Citicorp, skupina se sídlem ve Spojených státech countries throughout the world. Citicorp had their opinion on the financial statements of the Bank poskytující finanční služby prostřednictvím svých consolidated Stockholders' Equity of U.S. dollar as of and for the year ended December 31, zastoupení ve 100 zemích po celém světě. Celkový ( USD ) 21.2 billion at December 31, akciový kapitál Citicorp k 31. prosinci 1997 The members of the Board of Directors are listed byl 21,2 miliard USD. on page 7. During 1997 Mr. David R. Ansell resigned Členové představenstva jsou uvedeni na straně 7. as a Chairman of the Board of Directors ( the Board ), V průběhu roku 1997 odstoupil předseda představenstva and Mr. Peter A. Briggs resigned as a member of the David R. Ansell a člen představenstva Peter A. Briggs. Board. Mr. Akshaya Bhargava was appointed AKSHAYA BHARGAVA Novým předsedou představenstva byl dne 30. října 1997 AKSHAYA BHARGAVA as a Chairman of the Board on October 30, 1997 jmenován Akshaya Bhargava a členem představenstva and Mr. František Máslo was appointed as a member byl dne 25. června 1997 jmenován František Máslo. of the Board on June 25, Členové dozorčí rady jsou také uvedeni na straně 7. The members of the Board of Supervisors are also FRANTIŠEK MÁSLO Roční účetní závěrka banky byla připravena v souladu FRANTIŠEK MÁSLO listed on page 7. se zákony České republiky a se stanovami banky. The Annual Financial Statements of the Bank have Účetní knihy banky a roční účetní závěrka jsou vedeny been prepared in accordance with the laws a předkládány v českých korunách (Kč). of the Czech Republic and the Bank's own Articles ELIAS PANAYOTOPOULOS V období od 1. ledna do 31. prosince 1997 banka ELIAS PANAYOTOPOULOS of Association. The books of the Bank and the Annual vykázala zisk po zdanění Kč Financial Statements are maintained and presented (1996: Kč). Představenstvo navrhuje in Czech korunas ( CZK ). převést Kč (1996: Kč) ze zisku For the year ended December 31, 1997, the Bank's ZDENĚK TUREK do zákonného rezervního fondu. ZDENĚK TUREK activities resulted in a profit after tax of CZK Dne 30. června 1997 byla společnosti COIC vyplacena 851,782,000 (1996: CZK 615,067,000). The Board dividenda ve výši Kč podléhající zdanění proposes to transfer CZK 42,589,000 (1996: CZK příslušnou srážkovou daní. Ke stejnému datu COIC 30,753,000) from profit to the Statutory Reserve Fund. TERRANCE J. KYLE upsala a splatila USD (rovnající se částce TERRANCE J. KYLE

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více