Introduction Supervisory Board & Board of Directors Treasury Corporate Finance Local Corporate Group...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Introduction... 2. Supervisory Board & Board of Directors... 6. Treasury... 8. Corporate Finance... 12. Local Corporate Group..."

Transkript

1 97 A N N U A L R E P O R T V R O â N Í Z P R Á V A

2

3 C O N T E N T S O B S A H Introduction Supervisory Board & Board of Directors Treasury Corporate Finance Local Corporate Group Financial Institutions Leasing Brokerage Cash Management Investment Management Global Relationship Banking Group Community Involvement Slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Dozorãí rada a ãlenové pfiedstavenstva Treasury Podnikové finance Skupina pro tuzemské podniky Finanãní instituce Leasing Makléfiství Cash Management Investiãní management Globální bankovnictví a klientela Spoleãenská angaïovanost

4 I N T R O D U C T I O N S L O V O P E D S E D Y P E D S T A V E N S T V A 2 3 Annual Report 97 V roãní zpráva was an eventful year for the Czech Rok 1997 byl bohatý na události jak Citileasing, s.r.o. a CITICORP Republic as well as for Citibank a.s. pro Českou republiku, tak pro akciovou SECURITIES (CR), s.r.o. (založené The economy had to deal with significant společnost Citibank. v roce 1996) volatility in both the exchange rates as V první polovině roku si ekonomika well as interest rates during the first musela poradit se značnou nestabilitou Tato strategie se odrazila v našich half of the year. While this is not měnových kurzů i úrokových sazeb. finančních výsledcích roku 1997, kdy unusual in a transition economy, this Přestože taková situace není pro naše celková aktiva činila was the first time that the country saw transformující se ekonomiky neobvyklá, miliónů Kč (o 35,8% více oproti roku any volatility since While the bylo to poprvé od roku 1989, kdy tato 1996), zisk po zdanění dosáhl výše rates stabilized later during the year, země zaznamenala nestálost. Ačkoliv se 851,8 miliónů Kč (o 38,5% více) the change in government, rise in později během roku sazby stabilizovaly, a efektivní kapitál (podle Opatření inflation and unemployment and slower změny ve vládě, nárůst inflace ČNB o kapitálové přiměřenosti) se economic growth all contributed to a nezaměstnanosti a pomalý rovnal miliónů Kč (o 60% více). significant changes in the environment ekonomický růst přispěly k výrazné Naše návratnost aktiv byla 2% for many of our customers. změně situace a podmínek pro mnoho a kapitálová návratnost 22%. našich zákazníků. V průběhu roku jsme byli vyhlášeni Despite the economic slowdown during renomovanou publikací Euromoney za 1997, we continued our efforts to build This strategy was reflected in our I přes hospodářský útlum během roku "Nejlepší zahraniční banku v České a strong and diverse franchise in the financial performance as we closed the 1997 jsme v České republice republice". Czech Republic. As a result, we: year with assets of 41,568 million CZK pokračovali ve snaze vybudovat silný - Continued to grow our customer base (up 35.8% over 1996), after tax profits a různorodý franchising. Výsledkem Při pohledu do budoucna si jsme and our business with existing of million CZK (up 38.5%), naší práce bylo: vědomi rostoucích nejistot ve vývoji customers effective capital (as per CNB Capital - další nárůst v počtu nových zákazníků místního prostředí v několika - Opened branches in Ostrava, Brno Adequacy Regulation) of 4,811 million i obchodních vztahů se stávajícími následujících letech, vyplývajících and Pardubice CZK (up 60%). Our return on assets zákazníky z úplného členství v EU a příslušných - Established Citicorp Investment was 2% and return on equity was 22%. - otevření poboček v Ostravě, Brně ekonomických restrukturalizací. Company, a.s. in addition to We were also named the Best Foreign a Pardubicích Citileasing, s.r.o. and CITICORP Bank in the Czech Republic" by - založení Citicorp investiční SECURITIES (CR), s.r.o. (established Euromoney during the year. společnost, a.s. v návaznosti na in 1996)

5 I N T R O D U C T I O N S L O V O P E D S E D Y P E D S T A V E N S T V A 4 5 Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Going forward, we recognize that the We realize these are challenging goals Přesto pevně věříme, že setrváme jako - zabezpečením nejvyšší možné kvality environment will present greater in challenging times, but building plnohodnotný a integrovaný člen produktů a služeb pro naše zákazníky uncertainty over the next few years as businesses is never easy. komunity, poskytující finanční služby - pokračováním v investování do the country progresses towards full EU v České republice. K naplnění této naší technologie a systémů, což nám membership and appropriate economic In closing, I would like to thank all our vize musíme dojít: umožní odstranit chyby a rozšířit restructuring takes place. We remain customers and all our employees who - vytvořením a rozšířením zákaznické naše služby strongly committed to our vision of have helped us to be successful in 1997 základny - pokračováním v náboru, školení, rozvoji being a full and integrated member of and I look forward to continued - zvýšením počtu zaměstnanců a udržení nejlepších lidí na trhu the financial services community in the cooperation and support in the future. u přepážek, což nám umožní - pokračováním v naší podpoře Czech Republic and to this end our poskytovat kvalitnější služby společnosti, jako odpovědný plans call for us to: zákazníkům korporativní občan - Build and expand our customer base - Expand our physical presence in the Akshaya Bhargava Jsme si vědomi jak složité jsou naše country that will allow us to serve cíle v tomto složitém období, ale také our customers better víme, že snaha posílit podnikatelské - Provide the highest possible quality činnosti není nikdy jednoduchá. of products and services to our customers Závěrem bych rád poděkoval všem - Continue to invest in technology and našim zákazníkům i zaměstnancům, systems that will allow robust and kteří nám pomohli při dosažení seamless service delivery úspěchů v roce 1997 a těším se na naši - Continue to hire, train, develop, and další vzájemnou spolupráci a podporu. retain the best people in the market - Continue our contribution to the community as a responsible corporate citizen Akshaya Bhargava

6 SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS DOZORâÍ RADA A âlenové P EDSTAVENSTVA SUPERVISORY BOARD: Chairman: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Allan Hirst Taranjit Singh Kantic Dasgupta BOARD OF DIRECTORS: General Manager and Chairman: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Member of the Board of Directors: Akshaya Bhargava František Máslo Elias Panayotopoulos Zdeněk Turek Terrance J. Kyle DOZORâÍ RADA: Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Allan Hirst Taranjit Singh Kantic Dasgupta Board of Directors - from left up and left down: Členové představenstva - zleva nahoře a zleva dole: âlenové P EDSTAVENSTVA: Předseda představenstva: Akshaya Bhargava Člen představenstva: František Máslo Člen představenstva: Elias Panayotopoulos Člen představenstva: Zdeněk Turek Člen představenstva: Terrance J. Kyle Elias Panayotopoulos, Terrance J. Kyle Zdeněk Turek, Akshaya Bhargava, František Máslo,

7 T R E A S U R Y T R E A S U R Y 8 9 Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The treasury department provides risk management and measuring and Oddělení finanční správy poskytuje V průběhu roku 1997 jsme díky foreign exchange, interest rate and monitoring of various market risks. produkty řízení rizik v oblasti deviz, rozvinutí a rozšíření sortimentu liquidity risk management products to Throughout the year we continued to úrokových sazeb a likvidity. Dále finančních produktů zlepšili své our customers. In addition it provides provide specific fundamental views investorům zajišťuje přístup na postavení u zákazníků. Zahájili jsme access to the local securities markets and forecasts on the Czech economy, tuzemské trhy cenných papírů. obchodování a prodej úrokových for investors. CZK interest rates and foreign swapů a termínovaných úrokových exchange rates. dohod v českých korunách. Uvedení By developing and expanding our těchto produktů na trh poskytuje našim financial product range during 1997 we zákazníkům několik mimobilančních were able to improve our positioning řešení v řízení jejich bilančních rizik with customers. We commenced v aktivech/ pasivech v českých trading and marketing of CZK interest korunách. Prostřednictvím rozsáhlé rate swaps and forward rate mezinárodní pobočkové sítě Citibank agreements. The introduction of these navíc poskytujeme mimobilanční products provides our customers with řešení v řízení rizik v několika dalších several off balance sheet solutions for zahraničních měnách. Abychom vyšli the management of their CZK asset/ vstříc narůstajícím potřebám svých liability exposures. Furthermore, zákazníků, byla v roce 1997 rozšířena through Citibank s extensive Marketingová jednotka Treasury, která international branch network we poskytuje jedinečné služby provide off balance sheet exposure specializovaného týmu profesionálů. management solutions in several other Zorganizovali jsme řadu vzdělávacích foreign currencies. To meet the seminářů pro zákazníky, zaměřených growing needs of our customers the na oceňování, řízení rizik a měření Treasury Marketing Unit, that provides a sledování různých tržních rizik. a unique service from dedicated team V průběhu celého roku jsme of market professionals, was expanded pokračovali v poskytování konkrétních in We arranged a number of pohledů a prognóz o vývoji české customer training courses on pricing, ekonomiky, úrokových sazeb české koruny a devizových kurzů.

8 T R E A S U R Y T R E A S U R Y Annual Report 97 V roãní zpráva 97 With the currency turmoil that hit the manage various foreign interest rate Měnové otřesy, které v květnu Naším záměrem je, aby se Citibank Czech markets in May and June the risks. Once again we realize and value a červnu zasáhly české trhy, opět jako prvořadý obchodník s cennými importance of proper foreign exchange, our customers loyalty and are zdůraznily význam důkladného řízení papíry ministerstva financí a České interest rate and liquidity risk constantly striving to bridge their rizik v oblasti deviz, úrokových sazeb národní banky stala v roce 1998 ještě management was again important. Our needs and our skills to form a mutually a likvidity. Naše znalost trhu a aktivní aktivnějším členem trhu na vedlejším market knowledge and active presence satisfying relationship. přítomnost nám pomohla dobře trhu cenných papírů se stálým helped us to deal well with the volatile zvládnout rozkolísané tržní podmínky příjmem. Tato iniciativa nám zajistí market conditions, and enabled us to a umožnila nám trvale poskytovat všem lepší přístup k domácím i zahraničním provide a good consistent service to all našim zákazníkům kvalitní služby. investorům a dále zlepší pozici našeho our customers. vývojového týmu na hlavním trhu cenných papírů se stálým příjmem. As a primary dealer in both Ministry Našim zákazníkům nabídneme of Finance and Czech National Bank dlouhodobější měnové swapy jako securities it is intended that Citibank další prostředek k řízení různých rizik will become a more active market spojených se zahraničními úrokovými maker in the secondary fixed income sazbami. Nadále si uvědomujeme market during This initiative will a oceňujeme loajalitu našich zákazníků provide us with better access to local a neustále usilujeme o propojení jejich and foreign investors and will also potřeb a našich schopností k vytvoření provide better support to our vzájemně uspokojivého vztahu. origination team in the fixed income primary market. We will offer longer dated cross currency swaps to our customers as an additional means to

9 C O R P O R A T E F I N A N C E P O D N I K O V É F I N A N C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Corporate Finance Department kapitálové trhy, širokou škálu služeb is dedicated to solving the large, získávání finančních prostředků complex or structured finance needs of a poradenství. its clients. In partnership with offshore product specialists based in Obchod roku 1997 vyplynul z naší world s major financial centers, our role společného organizátora local Corporate Finance team provides revolvingového úvěru pro EuroTel a broad array of fund-raising and Praha s.r.o. ve výši 400 milionů advisory services to Czech companies amerických dolarů, který představoval seeking to access the domestic or největší případ financování české international capital markets. společnosti syndikátem bank za tento rok a podařilo se na něj vytvořit převis The Deal of the Year in 1997 came nabídek v době, kdy Českou republikou with our Joint Arranger role in a USD otřásaly druhotné dopady ekonomického 400 million Revolving Credit Facility vření v Asii. Rok 1997 se dále for EuroTel Praha s.r.o., the largest vyznačoval naší schopností poskytnout syndicated bank financing to a Czech nové alternativy získávání finančních company during the year and one prostředků k uspokojení specifických which was successfully oversubscribed potřeb klientů. Například obnovený at a time when the Czech Republic was buffeted by the spill-over effects of economic turbulence in Asia was also distinguished by our capacity to deliver new fund-raising alternatives to meet specific client requirements. For example, a renewed emphasis in domestic loan syndications, benefiting from Citibank s expertise in the Euroloan syndication market, proved Oddělení podnikových financí se věnuje řešení ucelených nebo strukturovaných finančních potřeb zákazníků. V partnerství se zahraničními specialisty na produkty, sídlícími v hlavních světových finančních centrech, poskytuje náš tým podnikových důraz na domácí syndikované půjčky, kde Citibank těží ze svých odborných zkušeností na trhu syndikovaných euro půjček, se setkal s příznivým ohlasem klientů usilujících o financování v domácí měně. Byli jsme organizátorem prioritních zdrojů pro Kabel Plus, a.s. financí českým podnikům, které usilují o přístup na domácí nebo zahraniční

10 C O R P O R A T E F I N A N C E P O D N I K O V É F I N A N C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 to be popular with clients seeking local currency financing. We arranged CZK 1.5 billion Senior Facility for Kabel Plus, a.s. and were mandated to joint arrange a CZK 5.5 billion Revolving Credit facility for Transgas, a.s. (closed in February 1998). Other businesses deserving special mention include the establishement of a CZK 2.1 billion promissory note issuance facility for CHEMOPETROL, a.s. The achievements of the Corporate Finance Department in developing new products in 1997 enabled Citibank to meet its customer needs under adverse market conditions. We are now adding capacity to deliver mergers and acquisitions advisory and international fixed income fundraising to meet future opportunities. With the benefit of improving markets and a constant process of developing tailor-made solutions, we expect to grow the business significantly in ve výši 1,5 miliardy Kč a byli jsme pověřeni rolí společného organizátora revolvingového úvěru pro Transgas, a.s. ve výši 5,5 miliard Kč (uzavřeno v únoru 1998). Mezi další obchodní případy, které si zaslouží zvláštní zmínku, patří zřízení emise dlužních úpisů ve výši 2,1 miliard Kč pro CHEMOPETROL, a.s. Úspěchy dosažené oddělením podnikových financí v rozvoji nových produktů v roce 1997 umožnily bance uspokojovat potřeby svých zákazníků i v nepříznivých tržních podmínkách. V současné době rozšiřujeme svou činnost o poskytování poradenství v oblasti fúzí a akvizic a získávání finančních prostředků z cenných papírů se stálým příjmem v zahraničí, abychom využili budoucích příležitostí. Díky výhodám plynoucích ze zlepšující se situace na trhu a neustálého procesu vývoje na míru koncipovaných řešení očekáváme, že náš obchod v roce 1998 výrazně vzroste.

11 L O C A L C O R P O R A T E G R O U P S K U P I N A P R O T U Z E M S K É P O D N I K Y Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Local Corporate Group is focused on serving top tier Czech companies and provides Citibank s full range of products to them through a highly trained and experienced team of relationship managers and product specialists. V průběhu roku 1997 se Citibank dále přiblížila tuzemské klientele otevřením tří mimopražských poboček. Sortiment produktů nabízených tuzemským společnostem se rozšířil During 1997, Citibank came closer o leasingové, makléřské a investiční to our local clients by opening three branches outside of Prague. The product range offered to local companies was extended through služby. O nové služby byly doplněny také další oblasti produktů. Výrazně vzrostl počet klientů stejně jako výše aktiv a objemy transakcí. leasing, brokerage and investment services. New services were added also in other product areas. The number of clients, assets and transaction volumes grew strongly. Strategií Skupiny pro tuzemské podniky pro rok 1998 je pokračující pronikání do českého podnikového sektoru, kultivace již existujících vztahů a poskytování produktů a služeb The Local Corporate Group s strategy na světové úrovni. Na trh budou for the year 1998 is to further penetrate the Czech corporate segment, cultivate the already existing relationships and deliver world class products and services. New products will be launched and Citibank s branch network in the Czech Republic will be further expanded in order to keep our competitive edge and further improve customer satisfaction with our services. Skupina pro tuzemské podniky se zaměřuje na služby pro špičkové české společnosti, kterým nabízí kompletní sortiment produktů Citibank prostřednictvím kvalitně vyškoleného a zkušeného týmu manažerů pro styk uvedeny nové produkty a pobočková síť Citibank v České republice se dále rozroste, abychom si udrželi svou konkurenční výhodu a dále zlepšili spokojenost zákazníků s našimi službami. se zákazníky a specialistů na produkty.

12 F I N A N C I A L I N S T I T U T I O N S F I N A N â N Í I N S T I T U C E Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Financial Institutions department of Citibank serves the needs of banks and other financial institutions. Due to its large international presence Citibank can offer very attractive correspondent banking and other services to both Czech and international clients. Oddělení finančních institucí Citibank uspokojuje potřeby bank a jiných finančních institucí. Díky své rozsáhlé mezinárodní působnosti může Citibank nabízet velice atraktivní korespondenční bankovnictví a další služby jak českým tak mezinárodním klientům. During 1997, Czech financial institutions made use of correspondent services provided out of the main delivery centres across the world, particularly New York, Frankfurt and London. This offering was strengthened by new products especially in the area of securities. Our goal going forward is to further develop existing relationships and to attract new ones by offering a broad range of quality products and services and by leveraging Citibank s unique global network. V průběhu roku 1997 využívaly české finanční instituce korespondenčních služeb poskytovaných z hlavních dodavatelských center po celém světě, především pak z New Yorku, Frankfurtu a Londýna. Tato nabídka byla posílena novými produkty hlavně v oblasti cenných papírů. Do budoucnosti je naším cílem dále rozvíjet vztahy s existujícími klienty a také přilákat nové klienty nabídkou široké škály kvalitních produktů a služeb a zúročením jedinečné celosvětové sítě Citibank.

13 L E A S I N G L E A S I N G Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Leasing solutions provided through odpovídajícího souboru produktů. Citileasing, s.r.o., a member of the Velkou pomocí při plnění těchto Czech Association of Leasing náročných úkolů pro nás byly Companies, represents an attractive zkušenosti a know-how společnosti financing alternative thanks to their Citicorp Global Equipment Finance, tax, accounting, credit, and cash flow největší bankovní leasingové společnosti advantages. ve Spojených státech. Uvedli jsme na trh individuálně uzpůsobený program 1997 was the first full year of financování pro prodejce užitkových operation of Citileasing, s.r.o. We put automobilů, který si rychle získal emphasis on the full understanding of u našich klientů oblibu. Představoval customers needs and requirements and významnou část našeho objemu on the preparation of an appropriate set obchodu. of products. The experience and knowhow of Citicorp Global Equipment Dalším produktem, který byl úspěšně Finance, the largest bank leasing uveden na trh k pokrytí rozličných company in the United States, was of great help to us in meeting these challenging goals. We introduced a tailor-made truck vendor finance program that quickly became popular with our clients. It represented a significant part of our business volume. Master Lease was successfully introduced to address the diverse investment needs of our largest clients, providing competitive terms and conditions and great flexibility. Our goal for the future is to position Leasingová řešení poskytovaná prostřednictvím Citileasing, s.r.o., člena České asociace leasingových společností, představují atraktivní alternativu financování díky svým výhodám z hlediska daní, účetnictví, úvěrování a peněžního toku. potřeb našich větších klientů, byl Master Lease, nabízející konkurenční podmínky a velkou pružnost. Naším cílem do budoucna je vybudovat pro Citileasing, s.r.o. postavení důležitého partnera financování klientů Citibank, který Citileasing, s.r.o. as an important financing partner of Citibank s. clients delivering high quality solutions for their investment needs. Rok 1997 byl pro Citileasing, s.r.o. prvním celým rokem provozu. Klademe důraz na důkladné porozumění potřebám a požadavkům zákazníků a na přípravu dodává vysoce kvalitní řešení pro jejich investiční potřeby.

14 B R O K E R A G E M A K L É S T V Í Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Brokerage services are being offered Rok 1997 byl prvním celým rokem to our clients through CITICORP provozu CITICORP SECURITIES SECURITIES (CR), s.r.o., a subsidiary (CR), s.r.o. V průběhu tohoto roku si of Citibank a.s. and a member and společnost vybudovala pevnou pozici shareholder of the Prague Stock na českém kapitálovém trhu a dosáhla Exchange. celkového obratu ve výši 25 miliard Kč. During 1997, the first full year of Nabídka produktů byla rozšířena operations of CITICORP SECURITIES především o cenné papíry se stálým (CR), s.r.o., we built a solid position příjmem, a to v reakci na dramaticky on the Czech capital market achieving se měnící tržní podmínky a následné total turnover of CZK 25 billion. přesuny v poptávce investorů. The product offering has been Geografická expanze na zahraniční expanded especially by fixed income trhy zahrnovala Spojené státy, Velkou securities to respond to dramatically Británii a Německo. Zákaznická changing market conditions and základna se skládá především consequently shifting investors' z institucionálních klientů a to jak demand. domácích, tak zahraničních. Our geographical expansion to new Nadále bychom chtěli zůstat markets included the United States, the aktivním účastníkem na Pražské burze United Kingdom and Germany. The customer base consists mainly of institutional clients, both domestic and international. Going forward we would like to continue to be an active participant on the Prague Stock Exchange as well as an active player on the foreign markets to fully leverage our local presence with our global reach. Makléřské služby jsou našim klientům nabízeny prostřednictvím CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o., dceřiné společnosti Citibank a.s., člena a akcionáře Burzy cenných papírů Praha. cenných papírů i aktivním hráčem na zahraničních trzích, abychom odpovídajícím způsobem zhodnotili svou zdejší přítomnost a plně zúročili svůj celosvětový dosah.

15 C A S H M A N A G E M E N T C A S H M A N A G E M E N T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Our objective is to provide customers with superior collection, payment and liquidity management products, so they can spend less time managing their cash and more time managing their business. In 1997 our domestic collections business grew by more than 270% and the payment business by more than 50%. Most of the flows are processed fully electronically. In 1998 we will continue to invest money and resources into building superior products and delivering these products with the highest level of quality and service to our customers. Naším cílem je poskytovat klientům špičkové produkty řízení inkasa, plateb a likvidity, aby mohli trávit méně času řízením své hotovosti a více času vedením svého podniku. V roce 1997 vzrostl náš inkasní obrat o více než 270 % a platební obrat o více než 50 %. Většina toků je zpracovávána plně elektronickou cestou. V roce 1998 budeme pokračovat v investování peněz a zdrojů do vývoje prvotřídních produktů a dodávání těchto produktů svým zákazníkům v nejvyšší úrovni kvality a služeb.

16 I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T I N V E S T I â N Í M A N A G E M E N T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Investment management services are They have a proven record of constant Služby investičního managementu fondů je možno uskutečnit offered to our clients through the performance achieved on the Czech jsou našim klientům nabízeny prostřednictvím jakéhokoliv člena newly formed Citicorp Investment market. prostřednictvím nově vytvořené Pražské burzy cenných papírů. Company, a.s. The company is focused Citicorp investiční společnost, a.s. on serving the investment management Our goal in 1998 is to build up the Společnost se zaměřuje na uspokojování V roce 1997 kótovala Citicorp needs of both institutional and business and consistently outperform potřeb investičního managementu jak investiční společnost, a.s. na Pražské individual clients. Purchase and the relevant market benchmarks. institucionálních klientů, tak fyzických burze cenných papírů tři otevřené redemption of the units of the funds is osob. Nákup a zpětné odkoupení fondy. Tyto fondy investují do českých possible through any member of the podílových listů akcií, českých dluhopisů a českých Prague Stock Exchange. nástrojů peněžního trhu. Je dodržován disciplinovaný postup investování, při In 1997 Citicorp Investment kterém se investiční rozhodnutí Company, a.s. listed three open-ended formulují, realizují a pravidelně funds on the Prague Stock Exchange. kontrolují naším vlastním výzkumným These funds are investing into Czech oddělením. Investice se uskutečňují na equities, Czech bonds and Czech money základě krátkodobých technických market instruments. A disciplined faktorů i dlouhodobých investment process is followed whereby makroekonomických a politických investment decisions are formulated, trendů. Portfolioví manažeři prošli implemented and periodically reviewed pečlivým výběrem a školením. Mohou by our own research department. se prokázat trvalými úspěchy Investments are made based on short- dosahovanými na českém trhu. term technical factors as well as on the long-term macroeconomic and political Naším cílem pro rok 1998 je dále trends. Portfolio managers have been rozvíjet svůj obchod a důsledně carefully selected and properly trained. překračovat významná kritéria trhu.

17 GLOBAL RELATIONSHIP BANKING GROUP GLOBÁLNÍ BANKOVNICTVÍ A KLIENTELA Annual Report 97 V roãní zpráva 97 The Global Relationship Banking Group is responsible for Citibank's business with multinational companies. Our long-standing relationships and V průběhu roku 1997 jsme navázali close contacts at the parent level and our thorough knowledge of Emerging Markets give us a unique position to understand and meet their financial and celou řadu podobných vztahů a současně jsme posílili spolupráci se svými stávajícími zákazníky. banking needs globally. V roce 1998 budeme pokračovat During 1997 we added a number of such new relationships as well as strengthened our co-operation with our existing customers. In 1998 we will continue to provide a complete range of banking products and services to this extremely important customer segment, through flexible and dedicated teams of Relationship Managers and Product specialists. Oddělení globálního bankovnictví a klientely zodpovídá za obchodní vztahy Citibank s nadnárodními společnostmi. Naše dlouhotrvající vztahy a blízké vztahy na úrovni mateřských společností a naše důkladná znalost nově vznikajících trhů nám zajišťují jedinečnou pozici umožňující v celosvětovém měřítku chápat a uspokojovat jejich finanční v poskytování komplexního sortimentu bankovních produktů a služeb tomuto nesmírně důležitému segmentu zákazníků prostřednictvím týmu zkušených manažerů pro styk se zákazníky a specializovaných expertů na produkty. a bankovní potřeby.

18 C O M M U N I T Y I N V O L V E M E N T S P O L E â E N S K Á A N G A Î O V A N O S T Annual Report 97 V roãní zpráva 97 Active participation in the community Charitable Contributions Fund where Aktivní účast na životě okolní Mezi ty hlavní patří Center for is a major priority for Citibank a.s. and employees savings and contributions společnosti je jednou z hlavních priorit Economic Research and Graduate we have pursued these goals since are matched by the bank. Citibank a.s. a tyto cíle sledujeme již Education (CERGE), Karlova incorporation in the Czech Republic od svého založení v České republice univerzita, Vysoká škola ekonomická in As Citibank expands into other regions v roce v Praze, Anglo American College, of the Czech Republic, we look forward České manažerské centrum a Junior Over the years, Citibank a.s. has to being an active corporate citizen in Za uplynulá léta Citibank a.s. Achievement. Citibank je od roku 1997 developed a close relationship with all regions of the country. rozvinula v této zemi těsné vztahy také sponzorem Economics for several educational institutions in the s několika vzdělávacími institucemi. Leaders, organizované Liberálním country. The major ones are the Center institutem. for Economic Research and Graduate Education (CERGE), Charles V posledních pěti letech Citibank University, Prague University of aktivně podporuje projekty související Economics, Anglo American College, se sociální péčí o děti prostřednictvím Czech Management Center and Junior nadace J. J. Pestalozzi Foundation. Achievement. Citibank has also been Povzbuzujeme také své zaměstnance, a sponsor of Economics for Leaders aby přispívali na charitativní účely. since 1997 which is organized by the Nedávno byl založen fond charitativních Liberal Institute. příspěvků zaměstnanců, do kterého banka vkládá prostředky rovnající se Over the last 5 years, Citibank has výši úspor a příspěvků zaměstnanců. been an active supporter of projects relating to the welfare of children Citibank se rozrůstá do dalších krajů through the J. J. Pestalozzi Foundation. České republiky a my se těšíme, že We also encourage our staff to budeme aktivní občanskou firmou ve contribute to charitable causes and we všech krajích této země. have recently established an Employee

19 FINANCIAL INFORMATION FINANâNÍ INFORMACE The Board of directors of Citibank a.s. takes pleasure in presenting the 1997 annual report Annual Financial Statements Profit and Loss Account Balance Sheet Off Balance Sheet Statement of Accounting Policies Notes to Annual Financial Statements Auditors report to the Shareholders of Citibank a.s Představenstvo Citibank a.s. předkládá výroční zprávu banky za rok Roční účetní závěrka Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Podrozvaha Účetní principy Příloha roční účetní závěrky Auditorská zpráva pro akcionáře Citibank a.s

20 THE BOARD OF DIRECTORS OF CITIBANK A.S. HAS PLEASURE IN PRESENTING THE 1997 ANNUAL REPORT P EDSTAVENSTVO CITIBANK A.S. P EDKLÁDÁ V ROâNÍ ZPRÁVU BANKY ZA ROK The Board of Directors of Citibank a.s. presents the On June 30, 1997 the Bank paid a dividend of CZK Představenstvo Citibank a.s. předkládá výroční Kč) v souvislosti s emisí nových akcií 1997 Annual Report. According to Act No. 158/ ,000,000 to COIC subject to deduction zprávu banky za rok Podle zákona č. 158/1989 ve jmenovité hodnotě Kč. Coll. on Banks and Savings Banks, Citibank a.s. of applicable withholding tax. On the same date, COIC Sb., o bankách a spořitelnách byla Citibank a.s. Na příští valné hromadě banky hodlají členové ( the Bank ) was granted a universal banking license subscribed and paid USD 17,364,632 (equivalent to ( banka ) dne 15. ledna 1991 udělena se souhlasem představenstva navrhnout schválení dividendy ve výši on January 15, 1991 by the approval of the then existing CZK 554,800,000) in consideration for the issue of tehdejší Státní banky československé univerzální Kč (1996: Kč) podléhající State Bank of Czechoslovakia. This license permits the new shares with a nominal value of CZK 350,000,000. bankovní licence umožňující bance činnost ve všech zdanění příslušnou srážkovou daní. Bank to enter all areas of banking and financial At the forthcoming General Meeting of the Bank, oblastech bankovnictví a finančních služeb. Dále je Kapitálová přiměřenost k 31. prosinci 1997 byla services. In addition, the Bank holds a universal the Directors propose to declare a further dividend Citibank a.s. držitelem univerzální devizové licence 18,79 % (1996: 20,96%), což je při porovnání foreign exchange license granted by the State Bank of CZK 809,000,000 (1996: 584,000,000) subject udělené Státní bankou československou dne 23. srpna s minimální vyžadovanou kapitálovou přiměřeností, of Czechoslovakia on August 23, 1991 which permits to deduction of applicable withholding tax. 1991, která umožňuje bance provádět devizové jež je 8,00%, velmi příznivé. the Bank to carry on foreign exchange transactions The Bank's ratio of capital to risk-weighted assets operace podle devizového zákona č. 219/1995 Sb., Během roku 1997 představenstvo pravidelně pursuant to the Foreign Exchange Act No. 219/1995 at December 31, 1997 was % (1996: %), ve znění pozdějších předpisů. Banka byla zapsána informovalo dozorčí radu a konzultovalo s ní veškeré Coll., as amended. The Bank was incorporated with which compares favourably with the regulatory do obchodního rejstříku se sídlem v Praze obchodní činnosti a finanční výsledky. its registered seat in Prague in June minimum of 8.00%. v červnu KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. je statutární The Bank is a wholly-owned subsidiary of Citibank The Board has informed and consulted with the Banka je dceřinou společností ve stoprocentním auditor banky a vydal auditorskou zprávu o ověření Overseas Investment Corporation ( COIC ) which Supervisory Board on all business activities and vlastnictví Citibank Overseas Investment Corporation roční účetní závěrky ke dni a za rok končící dnem is in turn wholly-owned by Citibank, N.A., New York. financial results at regular intervals during (COIC), která je ve stoprocentním vlastnictví Citibank, 31. prosince The ultimate holding company is Citicorp, the U.S. KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., are N.A. v New Yorku. Hlavní holdingovou společností based financial services group with offices in 100 the statutory auditors of the Bank and have provided je Citicorp, skupina se sídlem ve Spojených státech countries throughout the world. Citicorp had their opinion on the financial statements of the Bank poskytující finanční služby prostřednictvím svých consolidated Stockholders' Equity of U.S. dollar as of and for the year ended December 31, zastoupení ve 100 zemích po celém světě. Celkový ( USD ) 21.2 billion at December 31, akciový kapitál Citicorp k 31. prosinci 1997 The members of the Board of Directors are listed byl 21,2 miliard USD. on page 7. During 1997 Mr. David R. Ansell resigned Členové představenstva jsou uvedeni na straně 7. as a Chairman of the Board of Directors ( the Board ), V průběhu roku 1997 odstoupil předseda představenstva and Mr. Peter A. Briggs resigned as a member of the David R. Ansell a člen představenstva Peter A. Briggs. Board. Mr. Akshaya Bhargava was appointed AKSHAYA BHARGAVA Novým předsedou představenstva byl dne 30. října 1997 AKSHAYA BHARGAVA as a Chairman of the Board on October 30, 1997 jmenován Akshaya Bhargava a členem představenstva and Mr. František Máslo was appointed as a member byl dne 25. června 1997 jmenován František Máslo. of the Board on June 25, Členové dozorčí rady jsou také uvedeni na straně 7. The members of the Board of Supervisors are also FRANTIŠEK MÁSLO Roční účetní závěrka banky byla připravena v souladu FRANTIŠEK MÁSLO listed on page 7. se zákony České republiky a se stanovami banky. The Annual Financial Statements of the Bank have Účetní knihy banky a roční účetní závěrka jsou vedeny been prepared in accordance with the laws a předkládány v českých korunách (Kč). of the Czech Republic and the Bank's own Articles ELIAS PANAYOTOPOULOS V období od 1. ledna do 31. prosince 1997 banka ELIAS PANAYOTOPOULOS of Association. The books of the Bank and the Annual vykázala zisk po zdanění Kč Financial Statements are maintained and presented (1996: Kč). Představenstvo navrhuje in Czech korunas ( CZK ). převést Kč (1996: Kč) ze zisku For the year ended December 31, 1997, the Bank's ZDENĚK TUREK do zákonného rezervního fondu. ZDENĚK TUREK activities resulted in a profit after tax of CZK Dne 30. června 1997 byla společnosti COIC vyplacena 851,782,000 (1996: CZK 615,067,000). The Board dividenda ve výši Kč podléhající zdanění proposes to transfer CZK 42,589,000 (1996: CZK příslušnou srážkovou daní. Ke stejnému datu COIC 30,753,000) from profit to the Statutory Reserve Fund. TERRANCE J. KYLE upsala a splatila USD (rovnající se částce TERRANCE J. KYLE

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2014

Výroční zpráva / Annual Report 2014 Výroční zpráva / Annual Report 2014 VZ Czech E189023 2014www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2014 2013 Bilanční suma 87 284 99 231 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více