PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007"

Transkript

1 2005 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2007

2 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic (PZI) v České republice a tuzemských přímých investic v zahraničí. Statistika přímých zahraničních investic je vytvářena v souladu s mezinárodními standardy přijatými OECD, Evropskou komisí a MMF pro sestavování údajů platební bilance, jejíž je součástí. Statistika přímých zahraničních investic poskytuje informace o mezinárodních investičních aktivitách formou majetkové účasti a s nimi spojených úvěrů a o výnosech plynoucích z takto investovaného kapitálu. Rozvoj zahraničních investic vyvolává také rostoucí zájem o další statistické údaje umožňující hlubší analýzu aktivit podniků se zahraniční účastí nebo pod zahraničí kontrolou. Sledované ukazatele zahrnují počet zaměstnanců, tržby, přidanou hodnotu, export a import, přičemž okruh sledovaných indikátorů by se měl rozšířit o další údaje, jako jsou hrubé investice do hmotných aktiv, náklady na výzkum a vývoj, hodnota výroby, osobní náklady, nákup zboží a služeb atd. Uvedené ukazatele za podniky pod zahraniční kontrolou jsou součástí tzv. statistiky zahraničních afilací (FATS Statistics). Publikace Přímé zahraniční investice se skládá z pěti oddílů. První dva oddíly obsahují sumární a průřezové tabulky s údaji o stavech přímých investic v zahraničí a v tuzemsku, členěnými podle zemí, odvětví a rozmístění zahraničních investic v ČR podle krajů. Další oddíl uvádí údaje za toky přímých investic ve sledovaném roce. V následujícím oddílu jsou uvedeny časové řady stavů a toků PZI od vzniku České republiky v roce Poslední oddíl zahrnuje vybrané ekonomické ukazatele za zahraniční dceřiné a přidružené společnosti. Definice přímé zahraniční investice Při vytváření statistiky PZI vychází ČNB z definice přímé zahraniční investice, stanovené OECD v souladu s EUROSTATem a MMF, která stanoví, že: Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Podnik přímá investice je dále definován jako Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku. Přímá investice zahrnuje jak přímo, tak i nepřímo vlastněné afilace, které se podle procenta podílu investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dělí na dceřiné společnosti (více než 50% podíl), přidružené společnosti (10 50% podíl) a pobočky (100% vlastněná

3 trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky a stavby přímo vlastněné nerezidentem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok). Za součást přímé zahraniční investice je považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem. Složení přímé investice lze tedy vyjádřit vztahem: Přímá investice = základní kapitál + reinvestovaný zisk + ostatní kapitál Základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti. Reinvestovaný zisk je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend. Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích. Při zachycení přímých zahraničních investic vzniká otázka jejich ocenění. Toky přímých investic jsou sestaveny na základě provedených investičních transakcí, z čehož vyplývá jejich tržní ocenění. Pokud by se měly vykazovat i stavy přímých investic v tržní hodnotě, bylo by nutné pravidelně přeceňovat zahraniční podíly individuálně ve všech jednotlivých společnostech, což není prakticky proveditelné. Při stanovení hodnoty stavů přímých zahraničních investic se proto používá hodnota vlastního kapitálu v účetním ocenění (tato hodnota je v následujících tabulkách reprezentována součtem položek základní kapitál a reinvestovaný zisk). Pro stanovení informativní tržní hodnoty stavů PZI je uplatněna metoda zachycující podíly ve společnostech kótovaných na burze v tržním ocenění a podíly ve společnostech nekótovaných v hodnotě vlastního kapitálu (tržní ocenění PZI v tuzemsku je uvedeno v tabulce na str.5). Teritoriální členění přímých zahraničních investic vychází v souladu s metodikou používanou v EU ze země bezprostředního investora. Konečný vlastník investice může tedy pocházet z jiné země (např. pokud mateřská společnost vlastní zahraniční afilaci, která investuje v ČR, investice je zařazena do země sídla této afilace). Odvětvové členění je založeno na Odvětvové klasifikaci ekonomických činností, která odpovídá mezinárodně užívané klasifikaci NACE.

4 Výsledky šetření ČESKÉ PŘÍMÉ INVESTICE V ZAHRANIČÍ Stav tuzemských investic v zahraničí k Základní kapitál Reinvestovaný zisk Základ. kapitál + reinvest. zisk Ostatní kapitál Celkem v účetní hodnotě Mld. CZK 63,5 16,6 80,1 8,7 88,8 Mld. USD 2,6 0,7 3,3 0,4 3,6 Mld. EUR 2,2 0,6 2,8 0,3 3,1 Kurz k : 1 USD = 24,588 CZK 1 EUR = 29,005 CZK Celkový objem tuzemských přímých investic v zahraničí dosáhl ke konci roku 2005 necelých 89 mld. Kč, což představuje pouze mírný meziroční nárůst o 4,7 mld. Kč. Největší objemy finančních prostředků jsou trvale alokovány v odvětví finančního zprostředkování (41 %), obchodu (23 %) a nemovitostí (11 %). Oproti stavu předchozího roku se zvýšil podíl sektoru služeb, které ke konci roku 2005 zaujímaly 81,5 % tuzemských investic v zahraničí, zatímco do zpracovatelského průmyslu směřovalo necelých 9 % investovaného kapitálu. Z hlediska teritoriálního členění je největším příjemcem tuzemských investic Slovensko, kam směřovala čtvrtina celkového investovaného kapitálu. Na druhém místě následuje Nizozemí, jehož podíl na celkovém objemu se proti předchozímu roku téměř zdvojnásobil na 21 %. Více než pětiprocentní podíl na investicích v zahraničí vykazují také Spojené arabské emiráty, Rusko a Lichtenštejnsko. V roce 2005 pokračoval trend rozšíření odvětvového zaměření tuzemských investic mimo výrobní a odbytové činnosti, a to do energetických odvětví a oblasti poskytování úvěrových služeb. Teritoriálně se tuzemští investoři kromě tradiční vazby na sousední Slovensko a investic v zemích s výhodným daňovým režimem zaměřili i na země s velkým tržním potenciálem, jako Rusko a Bulharsko. Z analýzy cílů tuzemských investic v zahraničí vyplývá zaměření na několik hlavních oblastí alokace kapitálu: podniky s odbytovým, případně výrobně-odbytovým zaměřením, společnosti zaměřené na řízení zahraničních aktivit a optimalizaci daňového zatížení společnosti specializované na poskytování finančních a úvěrových služeb společnosti působící v odvětvích energetiky Domácí investoři zakládají v zahraničí také tzv. společnosti zvláštního určení (special purpose entities), které jsou využívány například pro řízení aktiv nebo získávání finančních prostředků na zahraničních kapitálových trzích.

5 České přímé investice v zahraničí k odvětvová struktura Ostatní nekovové minerální výrobky 2,7% Ostatní služby 4,5% Dobývání nerostů 2,2% Chemické výrobky 2,2% Ostatní 7,4% Peněžnictví a pojišťovnictví 41,3% Elektřina, plyn, voda 5,9% Nemovitosti a služby pro podniky 10,6% Obchod a opravy 23,2% České přímé investice v zahraničí k teritoriální struktura Britské Panenské ostrovy 3,6% Ostatní 22,8% Slovensko 25,1% Bulharsko 4,0% Portugalsko 4,6% Nizozemí 20,5% Lichtenštejnsko 5,0% Rusko 5,5% Spojené arabské emiráty 8,9%

6 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE V ČESKÉ REPUBLICE Stav zahraničních investic v České republice k Základní kapitál Reinvestovaný zisk Základ. kapitál + reinvest. zisk = hodnota vlastního kapitálu v účetním ocenění Tržní hodnota vlastního kapitálu Ostatní kapitál Celkem v účetní hodnotě Mld. CZK 908,8 407, , ,8 175, ,6 Mld. USD 37,0 16,6 53,6 59,9 7,1 60,7 Mld. EUR 31,3 14,0 45,4 50,7 6,0 51,4 Kurz k : 1 USD = 24,588 CZK 1 EUR = 29,005 CZK Pozn.: Základní kapitál + reinvestovaný zisk představuje hodnotu zahraničních podílů na vlastním kapitálu v účetním ocenění. Tržní hodnota vlastního kapitálu zahrnuje zahraniční podíly ve společnostech kótovaných na burze v tržním ocenění a zahraniční podíly v nekótovaných společnostech v hodnotě podílu na vlastním kapitálu v účetním ocenění. Tržní ocenění se týká dvaceti společností se zahraniční majetkovou účastí kótovaných na Burze cenných papírů Praha k Stav přímých zahraničních investic v České republice ke konci roku 2005 dosáhl 1 491,6 mld. Kč, což představuje meziroční přírůstek 211 mld. Kč. Více než polovinu tohoto nárůstu tvoří investice do základního kapitálu, z nichž největšími investičními akcemi byly prodeje státních podílů ve společnostech Český Telecom a Unipetrol. Značnou část přílivu zahraničního kapitálu však tvořilo i navýšení stávajících zahraničních investic a vznik nových podniků se zahraniční majetkovou účastí. Reinvestovaný zisk (reprezentuje podíl zahraničních investorů na zisku ponechaný na účtech společnosti v České republice) vzrostl meziročně o 86 mld. Kč. Objem dividend vyplacených do zahraničí dosáhl téměř 73 mld. Kč. Ostatní kapitál, představující čistý stav úvěrů v rámci skupin provázaných majetkovou účastí, stoupl meziročně o 16,7 mld. Kč a znamená největší nárůst vnitropodnikově poskytovaného úvěrového kapitálu u podniků se zahraniční účastí od roku Z odvětvového hlediska je stále největší částka zahraničních investic investována v peněžnictví a pojišťovnictví s podílem téměř 19 % celkového objemu zahraničních investic. Další pořadí patří odvětví nemovitosti a služby pro podniky a odvětví doprava a telekomunikace. V porovnání přílivu zahraničních investic do jednotlivých sektorů ekonomiky převažuje sektor služeb s 54 % nad zpracovatelským sektorem, který se podílí na celkovém objemu investic 38 procenty. Z teritoriálního pohledu zaujímá největší podíl na objemu přímých zahraničních investic Nizozemí s 29 %, následováno Německem s 20 % investovaného kapitálu. Další pořadí patří Rakousku s 11 % a Francii s 6% podílem. Mezi osm nevýznamnějších investorů v České republice se díky investici do telekomunikací nově zařadilo Španělsko, následováno USA, Belgií a Velkou Británií.

7 Podíl zahraničních investic zemí Evropské unie představuje 89 % a z Evropy celkově pochází 92 procent objemu zahraničních investic v České republice. Největší podíl na investicích z mimoevropských států zaujímají USA a Japonsko. Z mimoevropských zemí pochází pouze 8 % zahraničního kapitálu; někteří zahraniční investoři z USA, Japonska i dalších zemí však do ČR investují přes třetí země (zejména prostřednictvím dceřiných společností založených v Nizozemí, Lucembursku nebo na Kypru). Přímé zahraniční investice v České republice k odvětvová struktura Kovy, kovové výrobky 4,8% Ostatní 21,7% Peněžnictví a pojišťovnictví 18,8% Elektřina, plyn, voda 5,7% Zpracování ropy, chemické výrobky 5,7% Motorová vozidla 9,2% Obchod a opravy 9,8% Nemovitosti a služby pro podniky 12,3% Doprava a telekomunikace 12,1% Přímé zahraniční investice v České republice k teritoriální struktura Belgie 3,5% Velká Británie 3,1% Švýcarsko 2,2% Ostatní 15,9% Nizozemí 28,0% áty americké,6% Španělsko 5,9% Francie 6,0% Rakousko 10,9% Německo 19,9%

8 Podíl podniků se zahraniční účastí na tuzemské ekonomice charakterizují vybrané ukazatele tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota, export a import zboží a služeb. Tržby podniků zahraničních investic vzrostly v roce 2005 oproti předchozímu roku o 159 mld. Kč. Na tomto nárůstu se podílel srovnatelnou měrou sektor zpracovatelský i sektor služeb. Podle výsledků ročního šetření ČNB se pozitivně vyvíjela bilance zahraničního obchodu podniků se zahraniční majetkovou účastí. Přebytek obchodní bilance těchto podniků v roce 2005 dosáhl 129 mld. Kč oproti 56 miliardám v předchozím roce. Export rostl především v odvětvích výroby motorových vozidel, strojírenství a v dopravě a telekomunikacích. Umístění zahraničního kapitálu z hlediska velikosti podniku měřené počtem zaměstnanců zůstává stabilní. Ve velkých podnicích nad 250 zaměstnanců je umístěno více než 63 % objemu investic do základního kapitálu. Do středně velkých podniků s zaměstnanci je alokováno 13 % objemu zahraničního kapitálu a na zbývajících 24 % se podílejí podniky do 50 zaměstnanců a společnosti nevykazující vlastní zaměstnance. Pokud vezmeme v úvahu celkový stav přímých investic v tuzemsku, tedy nejen prostředky investované do základního kapitálu, ale též reinvestovaný zisk a úvěry poskytnuté zahraničním investorem, vzroste podíl podniků nad 250 zaměstnanců na 66 % celkového objemu investičního kapitálu. Zahraniční investoři vykazují ve většině společností rozhodující vliv. Z celkového počtu téměř společností se zahraniční majetkovou účastí je 74 % společností vlastněno stoprocentně a dalších 19 % vykazuje více než padesátiprocentní zahraniční podíl na základním kapitálu tuzemské společnosti.

9 2. STAV TUZEMSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ZAHRANIČÍ k Jednotlivé země v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem A1 Svět BE Belgie BY Bělorusko BA Bosna a Hercegovina BR Brazílie VG Britské Panenské ostrovy BG Bulharsko CN Čína DK Dánsko EE Estonsko FR Francie GI Gibraltar HK Hongkong HR Chorvatsko IN Indie IR Írán IE Irsko IT Itálie KY Kajmanské ostrovy KZ Kazachstán CY Kypr LI Lichtenštejnsko LT Litva LV Lotyšsko LU Lucembursko HU Maďarsko MX Mexiko MN Mongolsko MM Myanmar DE Německo NG Nigérie NL Nizozemí PE Peru PL Polsko PT Portugalsko AT Rakousko RO Rumunsko RU Rusko GR Řecko SG Singapur SK Slovensko SI Slovinsko AE Spojené arabské emiráty US Spojené státy americké CS Srbsko a Černá Hora ES Španělsko CH Švýcarsko TM Turkmenistán UA Ukrajina UZ Uzbekistán GB Velká Británie

10 2. STAV TUZEMSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ZAHRANIČÍ k Ekonomická odvětví v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem 9999 CELKEM Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti Dobývání a úprava ostatních rud Dobývání a úprava ostatních nerostů Výroba potravin a nápojů Zpracování tabáku Textilní průmysl Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží Výroba vlákniny, papíru a lepenky Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových map Výroba chemických výrobků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba kovů vč. hutního zpracování Výroba kov.konstrukcí a kovoděl.výrobků kromě výroby strojů a zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů Výroba ostatních dopravních zařízení Zpracování druhotných surovin Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu Stavebnictví Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot Maloobchod, opravy spotřebního zboží (kromě motor.vozidel) Pohostinství a ubytování Pozemní doprava a potrubní přeprava Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří Činnost poštovní a telekomunikační Peněžnictví Pojišťovnictví (kromě sociálního zabezpečení) Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím Činnosti v oblasti nemovitostí Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost Zpracování dat a související činnosti Služby převážně pro podniky Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města Ostatní služby

11 2. STAV TUZEMSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ZAHRANIČÍ k Ekonomické sektory - odvětví v tis. CZK Kód OKEČ Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravin a nápojů, zpracování tabáku Textil, oděvy Dřevařský průmysl, výroba papíru, vydavatelství a tisk Rafinérské zpracování ropy, chemické, pryžové a plastové výrobky Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Kovy, kovové výrobky Výroba strojů a zařízení Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených ,32 Kancelářské stroje a počítače, radiová, televizní a spojová zařízení Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů Výroba motorových vozidel a dopravních zařízení Zpracování druhotných surovin ELEKTŘINA, PLYN, VODA STAVEBNICTVÍ SLUŽBY CELKEM OBCHOD A OPRAVY POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY OSTATNÍ SLUŽBY Nezařazeno CELKEM

12 2. STAV TUZEMSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ZAHRANIČÍ k Ekonomické zóny - jednotlivé země v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem A1 SVĚT CELKEM E1 EVROPA BE Belgie LU Lucembursko DK Dánsko DE Německo GR Řecko ES Španělsko FR Francie IE Irsko IT Itálie NL Nizozemí PT Portugalsko GB Velká Británie AT Rakousko CY Kypr HU Maďarsko PL Polsko SK Slovensko SI Slovinsko EE Estonsko LV Lotyšsko LT Litva LI Lichtenštejnsko CH Švýcarsko E2 Ostatní evropské země BY Bělorusko BA Bosna a Hercegovina BG Bulharsko HR Chorvatsko GI Gibraltar RO Rumunsko RU Rusko UA Ukrajina CS Srbsko a Černá Hora E4 AFRIKA NG Nigérie E7 AMERIKA E8 Severní Amerika US Spojené státy americké E9 Střední Amerika VG Britské Panenské ostrovy KY Kajmanské ostrovy MX Mexiko F1 Jižní Amerika BR Brazílie PE Peru F2 ASIE F3 Země Blízkého a Středního východu

13 IR Írán AE Spojené arabské emiráty F6 Ostatní asijské země CN Čína HK Hongkong IN Indie KZ Kazachstán MN Mongolsko MM Myanmar SG Singapur TM Turkmenistán UZ Uzbekistán U2 Eurozóna U4 Mimo eurozónu D3 EU D5 Mimo EU D2 EU D4 Mimo EU D8 Nové členské země EU V1 EU V2 Extra EU A8 OECD A5 EFTA B1 NAFTA C4 "Offshore" finanční centra A9 Státy střední a východní Evropy

14 2. STAV TUZEMSKÝCH PŘÍMÝCH INVESTIC V ZAHRANIČÍ k Ekonomické zóny celkem v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem A1 Svět D3 Evropská unie A5 EFTA E2 Ostatní evropské země E4 Afrika E8 Severní Amerika E9 Střední Amerika F1 Jižní Amerika F3 Země Blízkého a Středního východu F6 Ostatní asijské země A8 OECD

15 3. STAV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE k Jednotlivé země v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem A1 Svět AU Austrálie BS Bahamy BE Belgie BZ Belize BY Bělorusko BR Brazílie VG Britské Panenské ostrovy BG Bulharsko CN Čína DK Dánsko EG Egypt FI Finsko FR Francie GI Gibraltar GG Guernsey GN Guinea HK Hongkong HR Chorvatsko IN Indie IE Irsko IT Itálie IL Izrael JP Japonsko JE Jersey ZA Jižní Afrika KY Kajmanské ostrovy CA Kanada KR Korejská republika CY Kypr LI Lichtenštejnsko LU Lucembursko HU Maďarsko MY Malajsie MT Malta MH Marshallovy ostrovy MX Mexiko DE Německo NU Niue NL Nizozemí NO Norsko PA Panama PL Polsko PT Portugalsko AT Rakousko RO Rumunsko RU Rusko GR Řecko WS Samoa SM San Marino SC Seychely SG Singapur SK Slovensko SI Slovinsko AE Spojené arabské emiráty US Spojené státy americké VC Svatý Vincenc a Grenadiny ES Španělsko SE Švédsko CH Švýcarsko TH Thajsko TW Tchaj-wan TN Tunisko TR Turecko TM Turkmenistán UA Ukrajina GB Velká Británie

16 3. STAV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE k Ekonomická odvětví v tis. CZK Kód Název Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem 9999 CELKEM Zemědělství, myslivost a související činnosti Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti Dobývání a úprava ostatních nerostů Výroba potravin a nápojů Zpracování tabáku Textilní průmysl Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží Výroba vlákniny, papíru a lepenky Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových map Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin Výroba chemických výrobků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba kovů vč. hutního zpracování Výroba kov.konstrukcí a kovoděl.výrobků kromě výroby strojů a zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba kancelářských strojů a počítačů (vč. přístrojů na zpracování dat) Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů Výroba ostatních dopravních zařízení Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl Zpracování druhotných surovin Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu Úprava a rozvod vody Stavebnictví Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot Maloobchod, opravy spotřebního zboží (kromě motor.vozidel) Pohostinství a ubytování Pozemní doprava a potrubní přeprava Vodní doprava Letecká a kosmická doprava Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří Činnost poštovní a telekomunikační Peněžnictví Pojišťovnictví (kromě sociálního zabezpečení) Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím Činnosti v oblasti nemovitostí Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost Zpracování dat a související činnosti Výzkum a vývoj Služby převážně pro podniky Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města Činnosti organizací společenských Rekreační, kulturní a sportovní činnosti Ostatní služby

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 9: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na strukturu zapojení České

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava tel.: 553 756 111, www.opava-city.cz Zpracovatel: Hospodářská rozvojová

Více

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice Milada Horáková červen 2001 OBSAH Úvod 3 I. POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 5 1.

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Výroční zpráva o veřejné podpoře v České republice za rok 2000 Říjen 2001 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 8 2.1 Podpory poskytované ze Státního fondu životního prostředí...8 2.2 Nakládání s radioaktivními

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje: Verze 10. 12. 2013 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ- SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 S účinností od 1. července 2005 je Česká správa sociálního zabezpečení

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004...

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004... 31. 1. 2005 Ročník XXXIX Cena 75 Kč ISSN-0322-9653 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Pokyn č. D - 275 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010 Obsah 1

Více