EKONOMICKÁ HODNOTA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB VE VÝCHODNÍM KRUŠNOHOŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ HODNOTA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB VE VÝCHODNÍM KRUŠNOHOŘÍ"

Transkript

1 EKONOMICKÁ HODNOTA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB VE VÝCHODNÍM KRUŠNOHOŘÍ Ondřej Vojáček, Jiří Louda Úvod Krajina východního Krušnohoří má svůj specifický a nezaměnitelný charakter. Je tomu tak zejména kvůli několika specifickým krajinným prvkům a biotopům, které se v jiných lokalitách nevyskytují buď vůbec, nebo se nevyskytují v takové míře. K těmto místně specifickým ekosystémům patří zejména horské louky, kamenné snosy a přírodní potoky. Tyto ekosystémy poskytují řadu ekosystémových služeb, které by podle nejnovějšího vědeckého diskurzu měly být zohledněny v managementu krajiny [4, 7, 11, 16, 21, 28, 24, 19]). Specifikem východního Krušnohoří je rovněž historie regionu a s tím související nevyhovující management krajiny na území České republiky [18, 30, 35]. Po druhé světové válce docházelo k umělému vysušování mokřadů a rašelinišť či byla uměle upravována koryta potoků. Po roce 1990 začaly rozsáhlé oblasti horských luk pomalu podléhat sukcesi (zarůstání), v jejímž důsledku horských luk začalo ubývat. Kamenné snosy původně ohraničující jednotlivá pole nebo hranice pozemků začínaly zarůstat, případně byly pohlcovány lesem. V současné době se původním biotopům opět začíná dostávat významnější pozornosti, neboť jsou producenty ekosystémových služeb, které mohou lidem přinášet významné benefity. V souvislosti s těmito ekosystémy vzniká otázka, jakým způsobem mají být spravovány a kolik má být vynakládáno na jejich údržbu a obnovu (např. zda má pro obyvatele nějakou hodnotu, když budou louky pravidelně koseny, aby nezarostly; nebo mají-li být revitalizovány horské potoky). Podobné otázky je nutné v rámci managementu krajiny průběžně řešit. Nabízí se možnost, že prostředky na údržbu krajiny budou vynakládány (veřejnou správou) intuitivně s rizikem, že budou směřovány do oblastí, které nemají pro obyvatele hodnotu a budou tedy investovány neefektivně. Z pohledu ekonoma je jistě preferovanější možností zajistit ekonomicky optimální management krajiny. Co tato možnost v praxi znamená? Znamená založit management krajiny a alokaci veřejných prostředků na preferencích uživatelů krajiny tedy zejména obyvatel a návštěvníků. Za tímto účelem byly vyvinuty metody ekonomického hodnocení přírodních statků, jejichž aplikace umožňuje potřebné informace získat. Teoretický rámec pro využití takto získaných informací poskytuje neoklasická (environmentální) ekonomie, která staví svou argumentaci na argumentu (ekonomické) efektivnosti (více viz např. [17, 33]). Dle něj by se měl optimální způsob managementu krajiny odvíjet od jeho nákladů a přínosů pro společnost (a jejich vzájemného poměru), tedy od efektivnosti vynakládaných prostředků. Přínosy jsou závislé na hodnotě zkoumaných ekosystémů pro člověka a tato hodnota je složena z hodnoty jednotlivých služeb (tzv. ekosystémových služeb), které místním obyvatelům ekosystémy poskytují (k diskusi o pojetí efektivnosti v rámci neoklasické environmentální ekonomie a souvisejících metodologických problémů viz [32, 41]). Problematika ekosystémových služeb se stala v poslední dekádě ve vyspělých zemích silným tématem. Metody ekonomického hodnocení přírodních statků jsou dále postaveny na modelu náhodného užitku, Lancasterově atributové teorii poptávky a modelech analýzy dat diskrétního typu. Tento článek je zaměřen primárně na analýzu hodnoty sociokulturních ekosystémových služeb vybraných ekosystémů (např. rekreační služby, zajištění atraktivních podmínek pro bydlení a život, estetické hodnoty krajiny) a představuje hlavní závěry rozsáhlého empirického výzkumu, jehož cílem bylo provést odhad rekreačních a estetických hodnot tří místně specifických ekosystémů (horské louky, kamenné snosy, přírodě blízké horské potoky) a jejich změn ve vazbě na definovaná kritická místa jejich managementu. Metodologicky je výzkum postaven na využití metod vyjádřených

2 preferencí [3, 6], konkrétně metody výběrového experimentu [14, 22, 40] a metody podmíněného hodnocení. Vyšší validitu ze jmenovaných metod poskytuje výběrový experiment, proto jsou v tomto článku dále představeny pouze výsledky výběrového experimentu (metoda podmíněného hodnocení byla použita pouze pro zjištění ochoty platit za nezarůstání horských luk; odhad výsledků je blízký metodě výběrového experimentu). Na cíle výzkumu bylo pro každý ekosystém navázáno několik hypotéz, které jsou uvedeny dále. Tento výzkum do určité míry navazuje na práce, které se zabývaly faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu v širší rovině, např. Půlpánová a Símová [29], nebo aspekty udržitelné venkovské turistiky, např. Šimková [37, 38]. Cílem výzkumu tohoto článku není rozvoj nebo diskuse metod vedoucích k odhadu ekonomických hodnot netržních statků (k této diskusi existuje velké množství literatury, pro diskusi odhadu hodnot pomocí výběrového experimentu pomocí různých typů modelů viz např. [42]). S ohledem na zaměření periodika a jeho regionální lokaci je cílem článku aplikace ekonomické teorie a ekonometrických postupů pro odhad hodnot a jejich následná diskuse včetně možných hospodářsko-politických doporučení pro management krajiny. 1. Ekonomická hodnota ekosystémových služeb v mezinárodním kontextu Problematika ekosystémových služeb se stala v poslední dekádě ve vyspělých zemích silným tématem jak na akademické půdě, tak na půdě veřejné správy a tvůrců environmentálních politik a managementu krajiny. Koncept ekosystémových služeb se zaměřuje na (i) identifikaci užitků plynoucích z nepoškozených ekosystémů a (ii) na způsoby, jak tyto užitky zohlednit v rozhodovacích procesech tržní ekonomiky. Cílem je mj. to, aby ekosystémové služby volně dostupné v přírodě zůstaly zachovány a nedocházelo ke zhoršování přírodních podmínek pro život. Koncept ekosystémových služeb tak začíná tvořit rámec pro praktické řešení environmentálních problémů vznikajících v důsledku nadměrné zátěže vybraných ekosystémů. Významně tak obohacuje procesy rozhodování ve společnosti tím, že ekosystémové služby srozumitelně představuje subjektům v národním hospodářství a v politice, resp. odborné i neodborné veřejnosti a pomáhá tak integraci poznatků ekonomie a přírodních věd pro následnou aplikaci těchto poznatků v praktických procesech managementu krajiny, územního plánování [4, 11] a zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe na lokální úrovni [19]. Podle Bateman et al. [2] krajina poskytuje širokou škálu hodnotných ekosystémových služeb, ale v rámci územně-plánovacích rozhodovacích procesů je tato hodnota často ignorována, a je proto nutné uvést koncept ekosystémových služeb do ekonomického rozhodování tvůrců politik (k podobným závěrům došli také [7, 16, 21, 28]). V literatuře (např. [24]) jsou ekosystémové služby klasifikovány do čtyř základních skupin: (i) podpůrné, (ii) zásobovací, (iii) regulační, (iv) (socio)kulturní; přičemž každý ekosystém zpravidla poskytuje celou škálu služeb spadajících do různých skupin. Mezi sociokulturních ekosystémové služby, na které je zaměřen tento článek, patří např. rekreační a turistické příležitosti, inspirace pro kulturu, umění a design, edukativní funkce, kulturní dědictví, zajištění atraktivních podmínek pro bydlení a život obyvatel a estetické hodnoty obrazu krajiny. V zahraničí se problematikou kulturních ekosystémových služeb poskytovaných krajinou zabývala např. Tengberg et al. [39], nebo Chan [5], kteří navrhují, aby metody oceňování kulturního dědictví a identity v krajině byly integrovány do hodnocení ekosystémových služeb a napomohly tak informovat tvůrce veřejných politik a urbanisty při procesech krajinného a environmentálního managementu. Gee a Burkhard [9] se zabývají problematikou kulturních ekosystémových služeb v souvislosti s rychlým nárůstem tzv. větrných farem v Německu. Ruijs [31] se zabývá vztahem kulturních ekosystémových služeb k jiným skupinám ekosystémových služeb v 18 zemích střední a východní Evropy, přičemž se zaměřil na kompromisy (trade-offs), které je nutné činit při rozhodovacích procesech v rámci managementu krajiny při řešení

3 prioritizace určitých ekosystémových služeb, na které bude přednostně environmentální a regionální politika zaměřena. 2. Specifické ekosystémy a biotopy východního Krušnohoří V rámci výzkumu byla pozornost věnována třem specifickým ekosystémům, které jsou charakteristickým rysem krajiny Východního Krušnohoří a dávají této lokalitě specifický charakter. Jedná se o horské louky, přírodní nebo přírodě blízké potoky, a kamenné snosy. Zejména kamenné snosy představují relativně ojedinělý prvek krajiny, který se v jiných částech ČR objevuje jen výjimečně a svým rozsahem (na obou stranách hranic jde o stovky kilometrů kamenných snosů) je jím východní Krušnohoří velmi výjimečné. 2.1 Horské louky V přírodních poměrech Východního Krušnohoří (zejm. nadmořská výška a zeměpisná šířka) jsou obvyklé spíše lesní porosty, proto samotná existence horských luk v této oblasti je výjimečná [25]. Krajina je díky horským loukám specifická svou otevřeností, spojenou s velkým množstvím výhledů do krajiny, které zvyšují její atraktivitu pro návštěvníky a jsou tudíž zdrojem užitku. Horské louky jsou zdrojem především estetických a rekreačních hodnot pro návštěvníky tj. výhledy do krajiny a rozmanitě kvetoucí louky během května a června. Výzkum byl proto zaměřen právě na estetické funkce horských luk. Pokud u horských luk má zůstat zachována jejich estetická a rekreační hodnota, je potřeba zabránit tomu, aby došlo k tzv. přirozené sukcesi tedy aby postupem času zarůstaly náletovými křovinami a dřevinami. Za tímto účelem je nutné je buď pravidelně sekat, nebo nechat spásat hospodářským dobytkem. V rámci výzkumu byla proto pozornost soustředěna na 3 možné scénáře obhospodařování horských luk - (i)kosená a kvetoucí louka; (ii)spásaná a nekvetoucí louka a (iii)zarůstající horská louka. Následně bylo zjišťováno, jakou hodnotu přikládají návštěvníci Krušných hor těmto možným podobám horských luk. Výzkumnou hypotézou týkající se horských luk bylo, že lidé budou indiferentní mezi kvetoucími horskými loukami a loukami, které jsou využívány pro chov hospodářského dobytka. Druhou hypotézou bylo, že lidé budou mít negativní preference vůči zarůstajícím - tedy neudržovaným loukám. 2.2 Kamenné snosy Využívání odlesněných ploch k zemědělské činnosti dalo vzniknout dalšímu místně velmi specifickému biotopu tzv. kamenným snosům. Jejich vznik je spojen s odstraňováním velkého množství kamenů z obdělávaných půd během zemědělské činnosti v průběhu minulých staletí. Vznikly tak 2-4 m široké a cca 1 m vysoké kamenné linie táhnoucí se krajinou v délce jednotek až stovek metrů. V dnešní době patří kamenné snosy k biotopům kulturní krajiny bohatým na rostlinné druhy. Stejně jako u horských luk byl i zde výzkum zaměřen na vyčíslení ekonomické hodnoty kamenných snosů, resp. jejich estetické a rekreační funkce. Kamenné snosy je nutné - podobně jako horské louky udržovat (zejm. pravidelně prořezávat), jinak časem zarůstají a z krajiny jako viditelný krajinný prvek postupně mizí. Výzkum byl proto zaměřen na to, zda lidé vědí o existenci kamenných snosů, zda je chtějí v krajině zachovat a zejména pak na to, jakou ekonomickou hodnotu přikládají tomu, když kamenné snosy nezarostou zůstane tedy zachována jejich estetická a rekreační funkce. Předpokládali jsme však, že lidé tomuto krajinnému prvku nebudou přikládat významnou hodnotu a

4 v souladu s tímto předpokladem naší hypotézou bylo, že ochota platit za nezarostlé kamenné snosy bude statisticky nevýznamná. 2.3 Přírodě blízké horské potoky Dalším biotopem, na jehož ekonomickou hodnotu se článek zaměřuje, jsou vodní toky resp. přírodě blízké horské potoky. Jde o takové vodní toky, které nejsou vůbec či pouze v minimální míře uměle upravené a které jsou charakteristické přírodě blízkou vodní a břehovou vegetací, měnící se rychlostí proudu stejně jako mnohotvárnými strukturami koryta a břehů. Ve východním Krušnohoří docházelo v druhé polovině 20. století z velké části k umělým úpravám těchto toků k narovnávání, zpevňování koryt (pomocí kamenů nebo betonu), sjednocování hloubky atd. V posledních desetiletích je znatelný trend říční toky revitalizovat. Tyto revitalizace jsou finančně velmi nákladné. Naším cílem bylo proto zjistit, zda má pro návštěvníky vyšší hodnotu revitalizovaný horský potok než tok upravený a tedy zda jsou revitalizace smysluplnou politikou. Výzkumnou hypotézou zde bylo, že ochota platit bude statisticky významně vyšší u přírodě blízkých potoků než u potoků umělých. Všechny tři zkoumané biotopy vyžadují relativně nákladný typ managementu péče o krajinu, aby byly zachovány ve své přírodě blízké podobě a poskytovaly své přirozené ekosystémové služby. U horských luk a kamenných snosů se jedná zejména o odstraňování nežádoucích druhů rostlin a pravidelné kosení, v případě horských luk kosení pouze v určitou roční dobu. Pokud se tak neděje, budou tyto biotopy postupně podléhat sukcesi. Rovněž přeměna uměle regulovaných horských toků na přírodě blízké potoky si vyžaduje vysoké investiční náklady. 3. Metodologie Pro analýzu preferencí návštěvníků Východního Krušnohoří a zjištění jejich ochoty platit za určitý typ stavu/managementu uvedených ekosystémů byla využita metoda výběrového experimentu. Tato metoda začala být v ekonomii životního prostředí používána a následně i rozvíjena od začátku 90. let minulého století, od 60. let minulého století byla již aplikována zejména v oblasti psychologie, marketingových průzkumů a výzkumech dopravního chování. Výběrový experiment ze své podstaty staví respondenta do situace, která simuluje jeho možné reálné tržní chování, pokud by trh pro dané statky skutečně existoval (viz dále). Jsou tak omezeny některé možné systematické chyby výzkumu jako např. tzv. strategic bias, kdy respondent v rámci metody podmíněného hodnocení záměrně uvádí jinou hodnotu svých preferencí, aby tím ovlivnil výsledky výzkumu směrem, který mu vyhovuje. 3.1 Teoretické ukotvení výběrového experimentu Výběrový experiment vychází z Lancasterovi teorie spotřebitelské volby [20] a modelu náhodného užitku (tzv. RUM random utility model) [21, 27]. Pomocí výběrového experimentu je možné stanovit netržní hodnotu změn environmentálních statků (např. změny kvality statku). Podle Lancasterova přístupu k teorii spotřebitele [20], neodvozují spotřebitelé svůj užitek z produktu jako takového, nýbrž z atributů, které daný statek/produkt tvoří. Každý produkt může být popsán ve smyslu svých atributů. Pro aplikaci výběrové experimentu je nutné realizovat empirické šetření, během kterého je několik různých produktů popsaných z hlediska jejich atributů nabízeno respondentovi na výběr. Jeden z atributů je vždy cena produktu nebo podobné vyjádření hodnoty (např. cestovní vzdálenost, cestovní náklady, vstupní poplatek). Spotřebitel se poté rozhoduje mezi variantami, které se liší svou cenou a úrovní ostatních atributů. Jednou z nabízených možností musí být vždy tzv. opt out/status quo, tedy situace, kdy nedojde k žádné změně v rámci daných nákladů, případně kdy si respondent jednoduše nevybere žádný z nabízených produktů/alternativ [36].

5 Následně je pomocí ekonometrických modelů (viz dále) odhadována síla vlivu jednotlivých atributů a jejich úrovní na rozhodování respondentů (resp. pravděpodobnost volby určitého produktu) tedy v našem případě jak ovlivňuje pravděpodobnost respondentovy volby alternativy 1 před alternativou 2 to, že je v obou alternativách různá kvalita/podoba horských potoků/horských luk/kamenných snosů. Vývěrový experiment se dále opírá o teorii náhodného užitku (random utility theory) [23], která je založena na hypotéze, že jednotlivci se rozhodují jak na základě atributů jednotlivých alternativ použitých ve výběrovém experimentu (objektivní složka) tak na základě určité míry náhodnosti (náhodná složka). Tato náhodná složka vzniká buď v důsledku náhodnosti v preferencích respondenta, nebo proto, že atributy výběrového experimentu nepokrývají celou škálu preferencí respondenta vůči zkoumanému statku [8, 12]. Užitková funkce alternativy ve výběrovém experimentu může být zapsána v tomto tvaru: U i = V i + e i, (1) kde U i je nepozorovatelný celkový užitek, V i je pozorovatelná objektivní složka užitku a e i je náhodná složka. Dá-li jednotlivec přednost alternativě i před j, poté U i musí být větší než U j. Na základě opakovaného pozorování lze tedy zkoumat, jak úrovně různých atributů ovlivňují pravděpodobnost výběru určité alternativy. Pro odhad hodnot se využívá různých modelů multinomické logistické regrese (více viz [42]). V tomto článku jsou prezentovány odhady modelu multinomial logit (MNL). Model vychází z předpokladu, že náhodná složka ε ij, j = 1, 2,, J, má tzv. Gumbelovo rozdělení (z angl. Gumbel distribution nebo type I extreme value distribution ) s kumulativní distribuční funkcí definovanou jako: F( ) exp[ exp( )] ij ij a s rozptylem π 2 /6. Když jsou náhodné proměnné rozděleny identicky a nezávisle jedna na druhé (tzv. IID předpoklad) a mají Gumbelovo rozdělení, potom jejich rozdíl má logistické rozdělení (více viz [1], [23], [42]). Pravděpodobnost volby alternativy j respondentem i pak lze zapsat jako: exp( Vij ) exp( x ij β) ij exp( V ) exp( x β) j ij j ij, (3) kde x ij označuje hodnoty vysvětlující proměnné respondenta i a volby j [40]. Předpoklad IID je obvykle testován pomocí Hausman-McFaddenova testu ([15, 23]). Testové kriterium má chi-kvadrát rozdělení s počtem stupňů volnosti rovnajícímu se počtu odhadovaných parametrů. K měření vhodnosti modelu je obvykle využívána statistika založená na funkci log-likelihood (např. [1]). Zde uvádíme často používanou McFaddenovu statistiku: D ln L ln L ln L 0 E MF, (4) 0 kde L 0 je hodnota fukce likelihood pouze s konstantou a L E je hodnota funkce při odhadnutém modelu. Interpretace statistiky je poněkud odlišná od té v lineárních modelech: její hodnoty jsou zpravidla nižší; pseudo R-square hodnoty mezi 0,3 a 0,4 odpovídají přibližně hodnotě R-square lineárních regresních modelů v rozmezí 0,6 a 0,8, což je nutné mít na paměti při hodnocení vypovídací schopnosti modelu. Vzhledem k tomu, že jedním z atributů ve výběrovém experimentu je vždy cena (byť vyjádřena různě), lze na základě trade-off mezi cenou a úrovní každého z atributů provést odhad ochoty platit za změnu úrovně atributu. Odhad je proveden následovně [13]: WTP ΔX =ΔXβ/γ (5) kde ΔX = X 1 X 0 (změna úrovně atributu X) (2)

6 β je odhad regresního koeficientu příslušné úrovně atributu, γ je regresní odhad atributu ceny. 3.2 Studovaná populace, strategie sběru dat Studovanou populací byli návštěvníci Východního Krušnohoří české národnosti. Individuální data byla získávána pomocí dotazování. Hlavní sběr dat byl proveden v červenci Dvě kola pilotního před-výzkumu (první průzkum 15 a druhý 40 respondentů) proběhly v červnu 2013 ve dvou různých termínech. V průběhu před-výzkumu byl testován dotazník, který byl postupně upravován. Byla testována místa sběru dat a strategie sběru dat a délka dotazníku ve vazbě na strategii sběru dat. Dotazník byl několikrát zkracován s ohledem na maximální vyzkoušenou délku rozhovoru 15 minut, která byla pro respondenty akceptovatelná. Dotazování probíhalo on-site ve dvou lokalitách Východního Krušnohoří: Komáří Vížka a Lesná. Osobní rozhovory provádělo 9 proškolených tazatelů a vyplnění dotazníku trvalo obvykle 12 až 15 minut. Během průzkumu bylo získáno 260 vyplněných dotazníků pro metodu podmíněného hodnocení a 216 dotazníků pro výběrový experiment. Důvodem rozdílného počtu využitelných dotazníků je to, že pro metodu podmíněného hodnocení mohla být použita i data z druhého před-výzkumu, zatímco pro výběrový experiment pouze data z hlavního sběru (důvodem byla úprava výběrového experimentu mezi před-výzkumem a hlavním sběrem, která znemožnila využití dat výběrového experimentu z předvýzkumu). Míra odmítnutí byla 15 %. Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků byl nižší, než jsme očekávali, nebyl výběr respondentů randomizován, ale byli dotázáni všichni čeští návštěvníci, kteří na obou místech sběru dat byli přítomni během dnů, kdy sběr probíhal. 3.3 Design výběrového experimentu Na základě cílů výzkumu (ekonomické hodnocení vybraných ekosystémových služeb v dané lokalitě) a v úzké spolupráci s biology byly ve výběrovém experimentu použity následující atributy a jejich úrovně (Tab. 1). Tab. 1: Atributy a jejich úrovně ve výběrovém experimentu Atribut Louky Kamenné snosy Potoky Cestovní náklady Úrovně - Kvetoucí nebo nekvetoucí - S domácími zvířaty nebo bez zvířat - Zarůstající nebo nezarůstající - Nezarostlé - Zarostlé - Přírodní - Umělé CZK CZK CZK Zdroj: vlastní

7 Důvody uvedeného designu výběrového experimentu jsou následující. U horských luk bylo cílem výzkumu zjistit, zda lidé rozlišují mezi různým vzhledem luk (které mají i různou hodnotu z hlediska ekosystémových služeb) - zejména kvetoucími loukami, zarostlými loukami a loukami využívanými pro pastvu hospodářských zvířat. Jak je zřejmé z Tab. 1, úrovně atributů korespondují s těmito cíli. U kamenných snosů bylo zjišťováno, zda lidé rozlišují mezi udržovanými kamennými snosy (tedy nezarostlými) a kamennými snosy u kterých dochází k postupnému zarůstání - sukcesi. Atribut výběrového experimentu byl v návaznosti na to specifikován ve dvou úrovních nezarostlý a zarostlý kamenný snos. U horských potoků bylo analyzováno, zda lidé mají rozdílný užitek z přírodních resp. přírodě blízkých potoků a z umělých potoků (tomu odpovídají i 2 úrovně atributu - umělý potok a přírodní potok). Každá z těchto úrovní atributu je spojena jak s různou estetickou funkcí, tak s rozdílnou kvalitou funkcí v oblasti ekosystémových služeb (např. zadržování vody v krajině, stanoviště volně žijící živočichů). Jako platební prostředek (z angl. payment vehicle) byly zvoleny jednosměrné cestovní náklady na celo-víkendový výlet na jednu osobu bez amortizace dopravního prostředku [15, 26]. V pilotních průzkumech byla výše cestovních nákladů testována a následně pro hlavní sběr dat byly částky upraveny. Aby byl atribut ve výběrovém experimentu správně pochopen, byla jedna z prvních otázek dotazníku zaměřena na to, aby se respondent zamyslel nad tím, jaké cestovní náklady jsou pro něj přiměřené (konkrétně otázka zněla: Jaká výše cestovních nákladů na celo-víkendový výlet je pro Vás přiměřená? Rozumějte jako jednosměrné náklady na osobu pouze na palivo/jízdenku tedy např. bez amortizace vozidla.). Respondenti díky tomu v samotném výběrovém experimentu pracovali s náklady, o kterých již dříve uvažovali. Pro kombinaci alternativ byl použit ortogonální design (z angl. main effect ortogonal design, pro podrobnosti viz [8,10]). Respondent byl požádán, aby si vybral jednu ze tří variant: lokalitu 1, lokalitu 2 (popsané ve smyslu atributů a jejich úrovní) nebo odpověděl, že by nejel ani do jedné z lokalit (tzv. opt-out alternativa nutná pro to, aby byl výzkum v souladu s teorií blahobytu). Každý respondent si vybíral devětkrát v řadě. Pilotní průzkum ukázal, že při daném designu výběrového experimentu respondenti dokáží kognitivně zvládnout devět voleb v řadě (pro diskusi počtu voleb viz např. [3]). V Tab. 2 je příklad volby z výběrového experimentu. Ve výzkumu byly volby charakterizovány především příslušnou fotografií pro každý atribut (tedy pro volbu níže 6 fotografiemi na jedné dvojstraně A4), takže rozhodovací problém byl pro respondenty výrazně jednodušší ve srovnání se slovním popisem níže. Tab. 2: Příklad volby ve výběrovém experimentu Lokalita 1 Lokalita 2 Atribut Hodnota atributu Hodnota atributu Jednosměrné náklady Louky Nekvetoucí louky S hospodářskými zvířaty Nezarostlé Kvetoucí louky Bez hospodářských zvířat Nezarostlé Snosy Nezarostlé Zarostlé Potok Přírodní Umělý Zdroj: vlastní

8 3. Výsledky empirického šetření V článku jsou dále představeny odhady modelu multinomial logit model (MNL), který se používá pro analýzu dat diskrétního typu [40]. Tento typ regresní analýzy umožňuje modelovat pravděpodobnost výběru konkrétní lokality definované ve výběrovém experimentu jako funkci úrovně atributů použitých ve výběrovém experimentu pro danou lokalitu, případně jako funkci některých ostatních proměnných v dotazníku, které lze dát do interakce s proměnnými, které demonstrují úrovně atributů. Vysvětlující proměnné (úrovně atributů), použité v modelu byly následující (viz Tab. 3). Tabulka 3: MNL model; vysvětlující proměnné Proměnná Popis proměnné Hodnoty proměnných Snosy_nezarostlé Zarostlé kamenné snosy 1=ano; 0=ne Louky_kvetoucí Kvetoucí louky bez domácích zvířat 1=ano; 0=ne Louky_zarostlé Zarostlé louky bez domácích zvířat 1=ano; 0=ne Potok_přírodní Regulované potoky 1=ano; 0=ne Cestovní_náklady Jednosměrné náklady 400; 800; 1100 Opt_out Zdroj: vlastní Zástupná proměnná pro opt-out variantu 0 = ne, 1 = opt_out Tab. 4 prezentuje odhad parametrů MNL modelu. Tab. 4: MNL model; odhad parametrů Proměnná Coeffici ent Standard Error b/st.er. P[ Z >z] Snosy_nezarostlé 0,780*** 0,680-6,159 0,000 Potok_přírodní 0,617*** 0,079 8,639 0,000 Louky_zarostlé -0,376*** 0,095-25,703 0,000 Louky_hospodářský dobytek -0,569*** 0,090-22,115 0,000 Poplatek 0,001*** 0,001-14,335 0,000 OPT_OUT - 2,750*** 0,122-22,463 0,000 Pozn.: ***, **, * = Hladina významnosti 1%, 5%, 10% Zdroj: vlastní Jak je patrné z Tab. 4, všechny parametry modelu jsou významné na 1% hladině významnosti a mají očekávané znaménko (kromě kamenných snosů, kde jsme očekávali statisticky nevýznamný odhad regresního koeficientu). Lidé dávají na své rekreaci přednost loukám kvetoucím, z ostatních

9 alternativ pak preferují více louky s hospodářskými zvířaty před loukami zarůstajícími. Mají negativní preference vůči umělým potokům a totéž platí pro zarostlé snosy, preferují tedy jednoznačně nezarostlé kamenné snosy a přírodě blízké potoky. Lidé samozřejmě preferují nižší cestovní náklady před vyššími cestovními náklady. Funkce Log-likelihood má hodnotu Model je statisticky významný s RsqAdj 0,0667. Na základě odhadu byla vypočtena ochota platit jako trade-off mezi regresním odhadem dané úrovně atributu a odhadem koeficientu cestovních nákladů. Hodnoty jsou graficky zobrazeny v Obr. 1. Obr. 1: Mezní ochota platit za změnu atributu (v CZK 2013) Ochota platit Zdroj: vlastní Jak je patrné z Obr. 1, ochota platit za nezarostlé kamenné snosy je pozitivní a dosahuje 757 Kč na osobu za celo-víkendový výlet. Pro louky byla úroveň atributu kvetoucí louky zvolena jako základní úroveň (je tedy pomyslnou nulovou ochotou platit a ochotu platit za jiné úrovně atributu louky interpretujeme jako srovnání s ochotou platit za kvetoucí louky), proto je interpretace následující: ve srovnání s kvetoucími loukami je ochota platit za louky užívané pro chov hospodářských zvířat negativní ve výši 365 Kč za osobu a cestu do místa rekreace celo-víkendového výletu. Ochota platit za zarostlé louky je (opět ve srovnání s loukami kvetoucími) také negativní, a to ve výši 552 Kč. Lidé jsou ochotni zaplatit za přírodní resp. přírodě blízké potoky 599 Kč ve srovnání s potokem regulovaným. Jak bylo uvedeno výše, v šetření byla pro analýzu preferencí u horských luk použita i metoda podmíněného hodnocení, jejíž výsledky nejsou detailně prezentovány v tomto článku. Pro podporu výsledků z výběrového experimentu však alespoň uveďme, že 60 % respondentů by souhlasilo s ročním poplatkem za zachování estetické funkce kvetoucích horských luk (prezentovány ve scénáři tak, že jde o podporu údržby luk tak, aby v čase nezarostly). Průměrná ochota platit činí 452 Kč je tedy velmi blízká hodnotě ve výběrovém experimentu (552 Kč).

10 Závěry a diskuse Výsledky analýzy ukazují, že návštěvníci východního Krušnohoří upřednostňují přírodní/přírodě blízký stav krajiny. Preference návštěvníků zkoumané lokality jsou relativně jednoznačné návštěvníci zřetelně rozlišovali mezi různými vzhledy krajiny, přičemž preferovali zcela jednoznačně ty varianty, kdy krajina byla blízká původnímu stavu tedy horské louky posekané bez hospodářského dobytka, kamenné snosy nezarostlé a potoky v přírodě blízkém stavu. Tyto výsledky byly potvrzeny jak v rámci analýzy dat výběrového experimentu, tak v rámci analýzy dat metody podmíněného hodnocení, přičemž v obou případech vyšla signifikantně pozitivní ochota platit za přírodě blízký krajinný stav. Tyto výsledky zároveň znamenají potvrzení pouze části definovaných hypotéz. Konkrétně - byly potvrzeny hypotézy u přírodě blízkých potoků a zarůstajících luk. Vysoká preference kvetoucích luk oproti méně pozitivnímu hodnocení luk s hospodářským dobytkem byla v rozporu s hypotézou a naším očekáváním, stejně jako výsledek u kamenných snosů, kde se hypotéza nepotvrdila nejenom, že ochota platit byla signifikantní, ale i v monetárním vyjádření velmi vysoká v kontextu ostatních atributů. Posledně uvedený výsledek je velmi překvapivý a pravděpodobně souvisí s faktem, že větší část českých návštěvníků východního Krušnohoří jsou obyvatelé blízkého okolí lokalit, kde probíhal sběr dat. Jedná se o krajinný prvek v rámci České republiky relativně vzácný, a jak se ukazovalo již v průběhu samotného dotazování, místní obyvatelé si kamenné snosy asociují se svými minulými návštěvami a mnohdy i vzpomínkami z dětství. To nás vede k hypotéze, že kamenné snosy přispívají k identifikaci místních obyvatel s krajinou východního Krušnohoří. Tuto hypotézu podporuje i reálná situace v saské části východního Krušnohoří, kde si místní obyvatelé kamenných snosů velmi cení. Každý úsek kamenného snosu je zde dokonce zmapován. Celková délka kamenných snosů se zde blíží jednomu tisíci kilometrů. Na české straně Krušnohoří je ve srovnání se Saskem věnována kamenným snosům pouze minimální pozornost. Rozdíly v přístupu k tomuto místně specifickému krajinnému prvku mohou souviset s rozdílným kulturně-historickým vývojem v regionu. V Sasku byl tento vývoj kontinuální a nebyla zde narušena vazba mezi krajinou a obyvateli, zatímco v české části Krušnohoří, kde nyní žije teprve druhá generace narozená v místě, tento vývoj narušen byl. V tomto kontextu jsou prezentované výsledky výzkumu - zejména vysoká ochota platit za zachování hodnoty a vzhledu kamenných snosů - o to zajímavější. Je evidentní, že i přes uvedené přerušení kulturně-historické vazby místních obyvatel a krajiny jsou kamenné snosy vnímány jako něco místně specifického a cenného. U ostatních zkoumaných ekosystémů/biotopů vyšla také relativně vysoká ochota platit za jejich uchování v dobrém, resp. přírodě blízkém stavu. Ve vazbě na teorii a analýzu ekosystémových služeb tak má péče o ekosystémy a lokálně specifické biotopy smysl nejen z důvodu environmentálního - podpůrné ekosystémové služby (např. oběh živin, tvorba půdy), regulační služby (např. čištění vody, regulace záplav), zásobovací služby (např. produkce dřeva, lesních plodů, zvěře) - ale také z důvodů socio-ekonomických. Analyzované ekosystémy poskytují tzv. kulturní služby (estetické, rekreační či vzdělávací), kterých si návštěvníci těchto lokalit cení a dokonce by byli ochotni přispívat na jejich zachování stokorunové částky ročně. Výsledky naznačují, že pro místní obyvatele, představují tyto specifické biotopy (kamenné snosy, horské louky a přírodě blízké horské potoky) krajinné prvky, které jim pomáhají se s místem identifikovat a být na svůj kraj hrdí. Autoři článku se domnívají, že předkládané výsledky mohou být (a měly by být) použity při podpoře rozhodování o vhodném způsobu managementu krajiny východního Krušnohoří (včetně dlouhodobých a strategických vizí rozvoje krajiny, a to jak z hlediska politiky ochrany životního prostředí na lokální úrovni, tak i na regionální úrovni). Nad rámec uvedeného je vhodné poznamenat, že se jedná o turisticky atraktivní cíle, které by při správném marketingu mohli pomoci rozvoji turistického ruchu a zprostředkovaně i k podpoře financování údržby a obnovy krajiny.

11 Zobecníme-li výsledky výzkumu, pak lze říci, že výzkum poukázal na pozitivní vazbu mezi obyvateli a krajinou. Tato vazba by podle našeho názoru měla být rozvíjena a využita pro další rozvoj vztahu obyvatel a krajiny, který by mohl přispět k přirozeně vyšší identifikací obyvatel s regionem a mj. přispět k spontánně vyšší ochraně životního prostředí a jednotlivých ekosystémů [viz např. 34]. Výsledky výzkumu mohou být využity pro prosazení fungujícího management krajiny, který bude v maximální míře stavět na spontánní ochraně životního prostředí místními komunitami (k čemuž je nutná znalost jejich preferencí a postojů) a zároveň respektovat přirozená omezení možného antropogenního využívání ekosystémů (tak, aby bylo zachováno maximum jejich přirozených ekosystémových služeb). Článek vznikl za podpory projektu "Hodnotná příroda východního Krušnohoří (č ), který byl realizován v rámci Programu Cil 3/Ziel 3 a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a grantu VŠE IGS F5/9/2013 "Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního prostředí. Literatura [1] AGRESTI, A. Categorical Data Analysis, 3rd ed., Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., ISBN [2] BATEMAN I. et al. Bringing Ecosystem Services into Economic Decision-Making: Land Use in the United Kingdom. Science. 2013, Vol. 341, No. 6141, pp ISSN [3] BATEMAN, I. J., CARSON, R. T., HANEMANN, M., HANLEY, N., HETT, T., JONES-LEE, M., LOOMES, G., MOURATO, S., ÖZDEMIROĞLU, E., PEARCE, D. W., SUGDEN, R. a SWANSON, J. Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A Manual. 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar, ISBN [4] BRAAT, L. C. a GROOT, R. S. de. The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and Economics, conservation and development, and public and private policy. Ecosystem Services. 2012, Vol. 1, Iss. 1, pp ISSN [5] CHAN, K., SATTERFIELD, T. a GOLDSTEIN, J. Rethinking ecosystem services to better address and navigate cultural values. Ecological Economics. 2012, Vol. 74, pp ISSN [6] CHAPMAN, J. C., SHIEL, R. S. a BATOVIĆ, Š. Settlement Patterns and Land Use in Neothermal Dalmatia, Yugoslavia: Seasons. Journal of Field Archaeology. 1987, Vol. 14, No. 2, pp ISSN [7] FARLEY, J., 2012: Ecosystem services: The economics debate. Ecosystem Services. 2012, Vol. 1, Iss. 1, pp ISSN [8] FREEMAN, A. M. The measurement of environmental and resource values: theory and methods. 2nd ed. Washington, DC: Resources for the Future, ISBN [9] GEE, K. a BURKHARD, B. Cultural ecosystem services in the context of offshore wind farming: A case study from the west coast of Schleswig-Holstein. Ecological Complexity. 2010, Vol. 7, Iss. 3, pp ISSN X. [10] GREENE, W. H. Econometric Analysis, 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, ISBN [11] GROOT, R. S. DE, ALKEMADE, R., BRAAT, L. C., HEINA, L. a WILLEMEN, L. Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity Vol. 7, Iss. 3, pp ISSN X.

12 [12] HAAB, T. C. a MCCONNELL, K. E. Valuing Environmental and Natural Resources: the econometrics of non-market valuation. 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar, ISBN [13] HANEMANN, M. W. Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses. American Journal of Agriculture Economics. 1984, Vol. 66, No. 3, pp ISSN [14] HANLEY, N., MOURATO, S. a WRIGHT, R. Choice modelling approaches: a superior alternative for environmental valuation? Journal of Economic Surveys Vol. 15, No. 3, pp ISSN [15] HENSCHER, D. Stated preference analysis of travel choices: the state of practice. Transportation. 1994, Vol. 21, Iss. 2, pp ISSN [16] KENTER, J., HYDE, T., CHRISTIE, M. a FAZEY, I. The importance of deliberation in valuing ecosystem services in developing countries - Evidence from the Solomon Islands. Global Environmental Change Vol. 21, Iss. 2, pp ISSN x; [17] KOTÍKOVÁ, E. Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii. Politická ekonomie Vol. 54, Iss. 2, pp ISSN [18] KUČERA, L. Populace České republiky vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ISBN [19] KVĚTON, V., LOUDA, J., SLAVÍK, J. a PĚLUCHA, M. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic. European Planning Studies to appear. DOI: / ISSN [20] LANCASTER, K. A new approach to consumer theory. Journal of Political Economy Vol. 74, No. 2, pp ISSN [21] LAYKE, CH., MAPENDEMBE, A., BROWN, C., WALPOLE, M. a WINN., J. Indicators from the global and sub-global Millennium Ecosystem Assessments: An analysis and next steps. Ecological Indicators. 2012, Vol. 17, pp ISSN X. [22] MANSKI Ch. F. The structure of random utility models, Theory and Decision. 1977, Vol. 8, Iss. 3, pp ISSN [23] McFADDEN D. Conditional logit analysis of qualitative choice behaviour, in ZAREMBKA, P. (ed.), Frontiers in econometrics. 1st ed. New York: Academic Press, ISBN [24] MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, (2005), Ecosystems and Human Well-being: synthesis, Washington, D. C.: Island Press, ISBN [25] MORAVČÍK, P. Development of new forest stands after a large scale forest decline in the Krušné hory Mountains. Ecological Engineering. 1994, Vol. 3, Iss. 1, pp ISSN [26] PARSONS, G. R. The Travel Cost Method. In CHAMP, P. A., BOYLE, K. J. a BROWN, T. C. (eds.). A Primer on Nonmarket Valuation. 1st ed. London: Kluwer Academic Publishers, ISBN [27] PHANEUF, D. J. a SMITH, V. K. Recreation Demand Models, In: MÄLER, K. G. a VINCENT J. R. (eds.). Handbook of Environmental Economics. Economywide and International Environmental Issues. 2005, Vol. 3, pp ISBN [28] PRIMMER, E. a FURMAN, E. Operationalising ecosystem service approaches for governance: Do measuring, mapping and valuing integrate sector-specific knowledge systems?. Ecosystem Services. 2012, Vol. 1, Iss. 1, pp ISSN [29] PŮLPÁMOVÁ, L. a SÍMOVÁ, J. Faktory spokojenosti zakazniku v cestovnim ruchu. E+M Ekonomie a Management. 2012, Vol. 15, Iss. 4, pp ISSN

13 [30] RADVANOVSKÝ, Z. Zur Vertreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen aus dem Grenzgebiet ord estb hmens in die so jetische esatzungszone eutschlands in den Jahren sti nad Labem: Albis International, ISBN [31] RUIJS, A., WOSSINK, A., KORTELAINEN, M., ALKEMADE, R. a SCHULP., C.J.E. Trade-off analysis of ecosystem services in Eastern Europe. Ecosystem Services. 2013, Vol. 4, pp ISSN [32] SLAVÍK, J. Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí. Politická ekonomie. 2007, Vol. 55, Iss. 4, pp ISSN [33] SLAVÍKOVÁ, L., KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. a JÍLKOVÁ, J.. Bridging theories on environmental governance: Insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. Ecological Economics. 2010, Vol.. 69, Iss. 7, pp ISSN [34] SLAVÍKOVÁ, L., ŠÍMOVÁ, T. a SLAVÍK, J. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis. 2011, Vol. 59, Iss. 8, pp ISSN [35] SLEZÁK, L.. Pohraničí českých zemí na pokračování (Dosídlování v padesátých letech 20. st.). Acta Oeconomica Pragensia. 2007, Vol. 15, Iss. 7, pp ISSN [36] STEER DAVIES GLEAVE. London Underground Customer Priorities Research. Report for London Underground. [37] ŠIMKOVÁ, E. Udržitelný rozvoj venkova a role venkovské turistiky. E+M Ekonomie a Management. 2008, Vol. 11, Iss. 1, pp ISSN [38] ŠIMKOVÁ, E. The Potential of Rural Tourism and the Sustainable Development of Rural Areas. E+M Ekonomie a Management. 2007, Vol. 10, Iss. 4, pp ISSN [39] TENGBERG, A., FREDHOLM, S., ELIASSON, I., KNEZ, I., SALTZMAN, K. a WETTERBERG, O. Cultural ecosystem services provided by landscapes: Assessment of heritage values and identity. Ecosystem Services Vol. 2, pp ISSN [40] TRAIN, K. Discrete Choice Methods with Simulation. 2nd ed. New York: Cambridge University Press ISBN [41] VEJCHODSKÁ, Eliška. Cost-benefit analysis: Too often biased. E+M Ekonomie a Management to appear. ISSN [42] VOJÁČEK, O. a PECÁKOVÁ, I. Comparison of discrete choice models for environmental research. Prague Economic Papers. 2010, Vol. 19, Iss. 1, pp ISSN Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra ekonomiky životního prostředí Ing. Jiří Louda Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v stí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Katedra ekonomiky podniku

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP)

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŠKOD NA LESNÍCH POROSTECH V JIZERSKÝCH HORÁCH Letní škola 2005 Jizerské hory TÉMATA 1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Role ekosystémových služeb v ochraně a managementu NP

Role ekosystémových služeb v ochraně a managementu NP Role ekosystémových služeb v ochraně a managementu NP Zuzana Harmáčková, Eliška Krkoška Lorencová, David Vačkář Management a udržitelný rozvoj národních parku, Kvilda, 3.10.2015 Projekt BASE Koncepční

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Ekologie obnovy Restoration ecology J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Co to je Obor aplikované ekologie, který se zabývá obnovou ekosystémů do původního stavu (ale do kterého?). Stav

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Hodnocení efektivity nízkoprahových programů Jan Morávek, Ph.D. Institut sociologických studií FSV UK Praha Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Praha 15. 1. 2010 Východiska Své právo na existenci

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek

Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek I. Počátkem roku 1990 Jiří Kuthan v článku příznačně nazvaném O stavu našeho kulturního dědictví, aneb Pláč koruny české, provedl

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu

Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu Téma 6 Měření spokojenosti zákazníka s kvalitou logistického procesu Spokojený a loajální (vracející se) zákazník na jedné straně a zisk a spokojenost akcionářů na straně druhé. Zákazník posuzuje úroveň

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita seminář Venkov

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Zde je prostor pro vložení obrázku nebo obrázků v šedé

Více

Jak porozumět veřejné politice

Jak porozumět veřejné politice Jak porozumět veřejné politice Desátá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Obtíže vědeckého poznávání veřejných politik Pravidla postupu poznávání Postup řešení poznávací

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Data Obce ČR 2011 (Veřejná databáze ČSÚ) SPSS IBM, ArcGIS Proměnné: intenzita migračního

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení?

Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení? EU 7 th FP project GA No. 244121 www.refresh.ucl.ac.uk Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém k řešení? Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Bc. Jan Macháč Ing. Lenka Slavíková,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza)

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) Měření síly asociace (korelace) mezi proměnnými Vztah mezi dvěma proměnnými existuje,

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014

Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014 Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy IVP 1284/2014 Klára Čámská, Hana Šejnohová, Jaroslav Pražan, Lucie Rádlová,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více