Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)"

Transkript

1 Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě (EU Timber Regulation)

2 module 1 Přivítání a program

3 Evropská federace obchodu se dřevem Založena v roce 2009 po sloučení několika organizací orientovaných na listnaté, jehličnaté dřevo a aglomerované materiály V roce 2014 proběhne plná fůze s asociací obchodu se dřevem FEBO; Federace reprezentuje 10 evropských zemí s významným dovozem dřeva; Nizozemí, Velká Británie, Španělsko, Belgie, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Norsko a Dánsko FEBO přidá Švédsko, Finsko, Rakousko, Lucembursko a Švýcarsko

4 NEPCon: nezisková organizace Organizace s cílem: prosazovat odpovědné využívání přírodních zdrojů a udržitelný život prostřednictvím podpory změn ve využití krajiny, environmentálních praktikách podniků a spotřebitelském chování. Partner projektu pro uspořádání seminářů o EUTR

5 Proč jsme tady?

6 Program 10:00 Zahájení semináře 10:10 Nelegální dřevo a jeho dopady (M. K. Jakobsen, NEPCon) 10:20 Co je nařízení o dřevě (M. K. Jakobsen) 11:00 Reakce dřevařského sektoru na nařízení o dřevě (Katie Livesey, BRE) Přestávka na kávu 11:35 Zmírňování rizik a nástroje pro prokázání legality dřeva (M. K. Jakobsen) 12:15 Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva (S. Slanina (PEFC ČR), T. Duda (FSC ČR)) 12:45 Nařízení o dřevě z pohledu dovozce dřeva (Katie Livesey, BRE) 13:00 Oběd 13:40 Nařízení o dřevě v praxi - systém náležité péče (M. K. Jakobsen) 14:40 Systém náležité péče společnosti IKEA (P. Domagalski, IKEA) 15:00 Přestávka na kávu 15:20 Nařízení o dřevě z pohledu příslušného orgánu (T. Krejzar, MZe) 15:40 Nařízení o dřevě z pohledu monitorovací organizace (O. Tarabus,NEPCon) 16:00 Diskuse 16:30 Konec semináře

7 Tento seminář finančně podpořil program DFID.

8 Solupracujme! Global Timber Forum Řím 22/23. květen Cílem je silnější mezinárodní spolupráce mezi dřevařskými asociacemi na různých tématech jako například: Zavádění nařízení o dřevě, podobné požadavky má EUTR, Lacey Act a Australian Bill Propagace dřeva jako obnovitelného zdroje a jedinečného přírodního materiálu.

9 module 2 Nelegální těžba a její dopady

10 Problém nelegální těžby Dopady Odlesňování a devastace lesů Nespravedlivá soutěž Ztráta příjmů státu Socialní nerovnost Organizovaný zločin Korupce

11 Problém nelegální těžby Jaký je rozsah problému? Nelegální dřevo představuje 20-40% světové hospodářské produkce dřeva Hodnota nelegálně vytěženého dřeva mld.$/ročně Problém velkého rozsahu Zdroje: EU a UNEP

12 % výrobků na bázi dřeva považovaných za nelegální vyvážených z vybraných zemí, 2007 Zdroj: WWF Austrálie; Globaltimber.co.uk

13 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém V tropických oblastech představuje nelegální dřevo 50-90% celkové těžby Zdroj: UNEP, Interpol

14 Nelegální těžba: Rozsáhlý problém

15 Role EU v obchodě s nelegálním dřevem ~20% světového nelegálního dřeva končí v EU Podíl exportu dřevařských výrobků do EU: Rusko: 30% Čína: 30% Brazílie: 46% Indonésie: 28% Zdroj: EU a UN Comtrade Database/ LEI of Wagening University and Research Centre

16 module 3 Mezinárodní procesy a legislativa

17 Reakce na nelegální těžbu Aktivity vlád: část řešení Procesy EU FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví) Národní politiky pro nakupování dřeva Legislativa US Lacey Act EU Timber Regulation (nařízení o dřevě) Australian Illegal Logging Prohibition Bill

18 Odpověď EU Akční plán FLEGT Dobrovolné dohody o partnerství (VPAs) Systém zaručující legalitu dřeva (TLAS) Licence FLEGT Důraz na tropické dřevo Současný stav Podespáno 6 dobrovolných dohod (VPAs) Na trhu není žádné FLEGT licencované dřevo!

19 Odpověď EU Akční plán FLEGT FLEGT License FLEGT License

20 Odpověď EU Nařízení o dřevě Poptávka po legálním dřevě Dodávka legálního dřeva

21 module 4 EUTR nařízení o dřevě

22 1 Hráči 1. Přehled SUPPLIER

23 1 Hráči 2. Hospodářský subjekt (operator) Hospodářským subjektem jste pokud: a) Těžíte v lese uvnitř EU: Vlastník lesa/lesní hospodář vykonávající těžbu Těžební společnost kupující dřevo na stojato ; nebo b) Dovážíte ze zemí mimo EU: Uvádíte nebo způsobujete uvádění výrobků zahrnutých v nařízení na trh EU pro další prodej nebo vaše podnikatelské aktivity.

24 1 Hráči 3. Obchodník Obchodníkem jste pokud nakupujete nebo prodáváte nařízením zahrnuté výrobky, které již byly uvedeny na trh EU.

25 1 Hráči 4. Dodavatel Dodavatelem jste pokud sídlíte mimo EU a prodáváte výrobky hospodářskému subjektu na území EU (vyvážíte do EU).

26 2 Rozsah nařízení 1. Jaké výrobky jsou zahrnuty? Prakticky všechny výrobky obsahující papír, lepenku, dřevní vlákno nebo dřevo Kompletní seznam výrobků je přílohou nařízení 995/2010 Identifikace je založená na celní nomenklatuře EU

27 2 Rozsah nařízení 2. Které výrobky NEjsou zahrnuty? Výrobky z odpadového dřeva Sedadla Nábytek, pletené výrobky a papír a celulóza z bambusu Obaly (použité jako obaly jiných výrobků) Tiskoviny

28 3 Povinnosti 1. Pro hospodářské subjekty 1 Je zakázáno uvádění nelegálního dřeva a výrobků z něj na trh 2 Vykonávat náležitou péči prostřednictvím systému náležité péče 3 Udržovat a pravidelně vyhodnocovat systém náležité péče

29 3 Povinnosti 2. Obchodníci Mají být schopni určit: odběratele dodavatele Uchovávat informace po dobu alespoň 5 let Poskytovat informace příslušným orgánům

30 3 Povinnosti 2. Dodavatelé 1 2 Poskytnout informace vyžadované nařízením o dřevě hospodářským subjektům Zajistit, aby výrobky dodané hospodářským subjektům byly legálně vytěžené

31 4 Co je legální? 1. Definice EU Legislativa platná v zemi, kde bylo dřevo vytěženo: Právo k těžbě Daně/poplatky spojené s těžbou Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům Relevantní obchodní a celní předpisy

32 4 Co je legální? 2. Upřesnění přijaté ETTF, NEPCon a FSC 1. Le gal rights to harvest 1.1 Land tenure and management rights Legislation covering land tenure rights, including customary rights as well as management rights that includes the use of legal methods to obtain tenure rights and management rights. It also covers legal business registration and tax registration, including relevant legal required licenses. 1.2 Concession licenses Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession licenses. 1.3 Management and harvesting planning Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities. 1.4 Harvesting permits Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well-known issue in connection with the issuing of harvesting permits. Celé upřesnění najdete na:

33 4 Co je legální? 3. FLEGT a CITES Výrobky s platnou licencí FLEGT nebo CITES jsou považovány za legální. Poznámka: V současnosti neexistují žádné výrobky s platnou licencí FLEGT!

34 5 Co je uvedení na trh? 1. Dovoz z mimoevropských zemí Jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh EU Za účelem distribuce nebo pro komerční účely Za úplatu nebo bezplatně

35 5 Co je uvedení na trh? 2. Dřevo vytěžené v EU Pokud je vytěžené dřevo uvedeno na trh: Vlastníkem lesa/lesním hospodářem vykonávajícím těžbu Těžební společností kupující dřevo na stojato od vlastníka lesa

36 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu Informace Posouzení rizika Zmírnění rizika Zanedbatel né riziko Zanedbatel né riziko

37 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 1. Přístup k informacím Druhy dřevin Dodavatel Množství Dokumenty dokládající soulad s legislativními požadavky Původ Stát, a pokud třeba: Region Koncese

38 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 2. Posouzení rizika Zahrnuje posouzení rizika pro nakupování nelegálního dřeva založené na: Původu Zpracovatelském řetězci Druzích dřevin Riziko může být posouzeno jako zanedbatelné nebo nezanedbatelné.

39 6 Systém náležité péče hospodářského subjektu 3. Zmírnění zjištěného rizika Pokud je riziko nezanedbatelné, je nutno přistoupit k jeho zmírnění: Možnosti zahrnují: Získat dodatečnou dokumentaci o dodavateli, zpracovatelském řetězci nebo lesním majetku Provést ověřovací audit dodavatele nebo lesního majetku Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný nebo ověřený materiál/výrobky X

40 7 Kde najít pravidla? 1. Oficiální informace EU

41 module 5 Zavádění a hybatelé

42 1 Zavádění EUTR 1. Přehled Zdroj: ProForest

43 1 Zavádění EUTR 2. Evropská komise Formuluje nařízení o dřevě (995/2010) a prováděcí vyhlášky Poskytuje oficální návod/vysvětlení Uznává kontrolní organizace Řeší stížnosti zájmových stran Řídí a kontroluje zavádění

44 1 Zavádění EUTR 3. Pověřené orgány Jmenované v každém členském státě Kontrolují hospodářské subjekty v dané zemi Kontrolují kontrolní organizace Stav: Všechny státy EU jmenovaly pověřené orgány. Jejich připravenost naplnit svoji roli v zavádění EUTR se liší.

45 1 Zavádění EUTR 4. Kontrolní organizace Uznány Evropskou komisí Udržují a pravidelně hodnotí vlastní systém náležité péče Zvyšují odbornou připravenost hospodářských subjektů Ověřují správné použití svého systému náležité péče hospodářskými subjekty V případě opakovaného nebo závažného pochybení ze strany hospodářských subjektů oznamují tuto skutečnost příslušným orgánům. Stav: Žádná kontrolní organizace nebyla dosud uznána. Několik členů ETTF a NEPCon zažádali o uznání.

46 2 Interpol a UNEP 1. Inciativa LEAF Law Enforcement Assistance for Forests Zacíleno na lesní mafii" Vynucování národních legislativ Sledování finančních toků Používá moderní metody jako je satelitní sledování a DNA dřeva

47

48 3 Soukromý sektor - korporace 1. Legalita dřeva jako minimální požadavek Obchodní řetězce dbají o svou pověst před spotřebiteli Politiky nákupu požadují minimálně legální původ, často více! Soukromí investoři požadují legalitu

49 3 Ekologické organizace 1. Americká Environmental investigation agency a případ Gibson

50 3 Ekologické organizace 3. Greenpeace a případ Barbie

51 module 6 Úloha certifikace

52 1 EUTR a certifikační systémy 1. Nejsou důkazem legality Nařízení o dřevě oficiálně neuznává žádnou certifikaci třetí stranou za důkaz legality. Nicméně EUTR uznává, že některé certifikační systémy mohou být použity pro posouzení rizika a jeho zmírňování.

53 1 EUTR a certifikační systémy 2. Nařízení o dřevu: (19) V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s použitelnými právními předpisy.. (zvýrazněno přednášejícím)

54 1 EUTR a certifikační systémy - požadavky 3. Prováděcí vyhláška (607/2012): Veřejně dostupné požadavky zahrnující legalitu Kontrola třetí stranou každých 12 měsíců, včetně auditů na místě Systém sledování původu ověřený třetí stranou Systém zabraňující pronikání nelegální hmoty ověřený třetí stranou

55 2 Požadavky na certifikační systémy 1. Klíčová otázka Snižuje certifikační systém účinně riziko, že materiál je nelegálního původu? Na úrovni lesního hospodaření a těžby Na úrovni obchodu a dopravy Na úrovni zpracovatelského řetězce (CoC) pronikání nekontrolovaného a nelegálního

56 3 Typy certifikačních systémů 1. Systémy pro ověření lesní legality Systémy používají různé přístupy a pokrývají různé aspekty EUTR. 1. Certifikace lesního hospodaření Certifikace lesního hospodaření FSC Certifikace lesního hospodaření PEFC 2. Systémy ověření lesní legality RA Verification of Legal Compliance (VLC) BV OLB Certisource CLAS SCS Legal Harvest Verification 3. Certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) Certifikace zpracovatelského řetězce FSC Certifikace zpracovatelského řetězce PEFC 4. Certifikační systémy náležité péče NEPCon LegalSource FSC Controlled Wood

57 3 Typy certifikačních systémů 2. standard LegalSouce společnosti NEPCon Standard pro náležitou péči vytvořený pro soulad s požadavky EUTR Může být použit pro hospodářské subjekty vytvářející systém náležité péče i pro dodavatele ze zemí mimo EU Je založen na stejných principech jako EUTR přístup k informacím, posouzení rizika a zmírnění zjištěného rizika.

58 4 Hodnocení certifikačních systémů 1. Hodnocení ETTF a Proforest V souladu s požadavky na legalitu Rainforest Alliance VLC Soil Association SCS Legal Harvest Verification NEPCon Legal Standard Mezery v požadavcích na legalitu FSC PEFC GFS Wood Tracking Programme Bureau Veritas OLB Rainforest Alliance VLO Certisource Hodnoceno v říjnu 2012 některé systémy byly od té doby doplněny a aktualizovány. Studie se zaměřila na popis systémů. Nebyla hodnocena jejich aplikace v praxi.

59 4 Hodnocení certifikačních systémů 2. Certifikační systémy Běžnější ve vysoce rizikových oblastech Nedávno aktualizován v oblastech: Minoritní komponenty (Minor components) Informace o zemi původu Řízení vedlejších produktů Obchod a cla Upřesnění definice legality (LH/CW) Stále je používán Pre-consumer reclaimed materiál Nové verze standardů COC a CW jsou očekávány v roce 2013 Méně běžný ve vysoce rizikových oblastech Probíhá revize standardu CoC pro shodu s EUTR Stále uznává jiné systémy nesouladné s EUTR Slabé požadavky pro míšení necertifikovaného a certifikovaného materiálu Obecná definice legality

60 4 Hodnocení certifikačních systémů 3. Výzvy pro certifikační systémy Znalost země původu a druhů dřevin Neshodný materiál v certifikovaných výrobcích (např. minoritní komponenty, pre-consumer reclaimed) Uznávání dalších, neshodných certifikačních systémů (PEFC jako zastřešující systém) Riziko kontaminace zpracovatelského řetězce Zajistit, aby požadavky byly certifikovanými subjekty zavedeny

61 5 EUTR a certifikační systémy 1. Využití certifikovaných vstupů pro soulad s EUTR Nejde o jednoznačný důkaz legálnosti Mohou být využity při posouzení rizik Mohou indikovat nízké riziko, pokud je certifikační systém v souladu s požadavky Mohou být použity exportéry do EU jako evidence legality

62 5 EUTR a certifikační systémy 2. Závěrem Zaměřme se na certifikační status výrobku, nikoliv dodavatele! Důvěryhodná certifikace může být použita jako indikátor nízkého rizika EUTR zřejmě zvýší poptávku po certifikaci. Nakupovat certifikovaný materiál může být v některých situacích jediným reálným řešením jak zmírnit riziko

63 module 7 Proces náležité péče

64 Proces náležité péče Založeno na systémech náležité péče ETTF a NEPCon a standardu LegalSource.

65 Systém náležité péče Krok za krokem k náležité péči Krok 1: Buďte v souladu s požadavky na řízení kvality Krok 2: Poznejte svůj dodavatelský řetězec Krok 3: Posuďte riziko v dodavatelském řetězci Krok 4: Zmírněte zjištěné riziko

66 Návod k náležité péči Krok za krokem Přehledně krok za krokem k náležité péči Může být použit hospodářskými subjekty, obchodníky i auditory Due Diligence Guidelines (DD-01)

67 Zavázat se k nakupování legálního materiálu Zavést odpovědnosti a zajistit kompetentnost personálu Zavést monitoring funkčnosti systému Definovat rozsah dodavatelského řetězce a výrobků Vyhodnotit informace o dodavatelském řetězci Identifikovat rizika: na úrovni lesního hospodaření na úrovni dodavatelského řetězce rizika míšení Upřesnit zjištěná rizika 1 Řízení kvality Správa dodavatelského řetězce Posouzení rizika Zmírnění rizik Záznamy o informacích z řetězce: původ dodavatelé Druhy dřevin Dokumentace k legalitě Sběr dodatečných informací o řetězci Způsoby zmírnění rizik Dodatečná dokumentace Změnit dodavatele Nakupovat certifikovaný materiál Ověřovací audity u dodavatelů

68 1 Krok Systém řízení kvality

69 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality Cíle požadavků na řízení kvality Vytvořit účinný rámec pro provádění náležité péče Umožnit systematické a konzistentní zavedení systému náležité péče a monitoring jeho funkčnosti

70 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Nenakupovat nelegální* dřevo Schválený na úrovni vedení společnosti Veřejně dostupný *Pro připomenutí: porušení národní legislativy nebo mezinárodních dohod

71 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.1 Závazek Policy template (DD-03)

72 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.2 Odpovědnosti a pravomoci Jmenovat jednu osobu, která má za systém celkovou odpovědnost Má dostatečnou autoritu Pro všechny požadavky jsou definovány odpovědné osoby s odpovídajícími kompetencemi

73 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.3 Vytvořit směrnice Písemně zpracované směrnice/procedury Dostupné auditorům Uchovávání záznamů alespoň 5 let Due Diligence Manual Template (DD-02 )

74 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.4 Monitoring funkčnosti systému Interně Interní audity Externě Monitoring dodavatelů

75 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Definujte rozsah pro zavádění systému náležité péče 1. Dodavatelský řetězec 2. Výrobky 3. Druhy dřevin

76 1 Krok Soulad s požadavky na řízení kvality 1.5 Definování rozsahu Co když podnik nezahrne do rozsahu systému všechny výrobky/materiál, se kterým zachází/obchoduje? Hospodářské subjekty musí zahrnout všechny výrobky obsažené v EUTR, které nakupují ze zemí mimo EU. Dodavatelé mohou omezit rozsah na výrobky prodávané do EU. Dodavatelé musí zajistit fyzickou separaci výrobků, který není zahrnut do rozsahu.

77 2 Krok Správa dodavatelského řetězce

78 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Informace o dodavatelském řetězci jsou klíčové.

79 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Tyto informace musí být stále známé a zdokumentované (6.1): Typ výrobku Druhy dřevin Objem/množství Země původu Dodavatelé (1. stupně) Odběratelé (neplatí pro obchodní řetězce) Certifikační status/status ověření

80 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.1 Záznamy o dodavatelích Supplier Management Form (DD-04) >Link

81 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Hodnocení informací. Kdy jich máme dost? V závislosti na riziku Chybí nám některé informace? Můžeme informacím důvěřovat? korupce Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

82 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.2 Sběr dodatečných informací o dodavatelích Supplier information form (DD-05) > Link

83 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Dodavatel musí: Informovat pokud se změní dodavatelský řetězec nebo původ výrobků/materiálu Umožnit průběh auditů Poskytnout auditorům přístup k záznamům a evidencím

84 2 Krok Správa dodavatelského řetězce 2.3 Spolupráce s necertifikovanými dodavateli Sběr informací se dělá pro účely posouzení rizika NE sama pro sebe! Náležitá péče je založena na skutečné praxi NE na dokumentech

85 Posouzení 3 rizika v dodavatelském Krok řetězci

86 3 Krok Posouzení rizika Cíle posouzení rizika Vyhodnotit riziko, že výrobek/materiál je: Nelegálně vytěžen Nelegálně přepravován/obchodován NEBO Smíšen s materiálem s nelegálním nebo neznámým původem Upřesnit riziko na úroveň, která umožní účinné zmírnění rizika.

87 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Posouzení informací dodavatele Mezery v informacích Nedostatek informací Integrita informací Vztahují se dokumenty k výrobkům/materiálu? CoC

88 3 Krok Posouzení rizika 3.1 Složité dodavatelské řetězce Podstatou je schopnost sledovat dřevo ve výrobku zpět k místu jeho těžby. Existence neznámých kroků v dodavatelském řetězci musí vést k závěru, že riziko není zanedbatelné. Kilde: EU EUTR Guidance, únor 2013

89 3 Krok Posouzení rizika 3.2 Rozřazení informací z dodavatelského řetězce Origin Info Certifi cation Certifikační status Země původu Druhy dřevin Mezery v informacích Mezery v informacích

90 KATEGORIE RIZIKA 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: dotazník Typ rizika Riziko # Otázka posouzení rizika Návod Klíč k výsledku posouzení Doporučen é zmírnění rizika 1 Je posuzovaný výrobek /materiál zahrnut v platné licenci FLEGT? See the EFI portal for a current status of countries with VPA and FLEGT licence agreements: Before material with a FLEGT license should be placed on the market it should be assured that the license is correct and that the product has been imported to the EU according to the licence rules. Pokud ANO = výrobek/materiál má výjimku NE = jděte na otázku 2 NA 2 Neexistují žádné sankce na dovoz nebo vývoz dřeva ze strany Rady bezpečnosti OSN nebo Rady Evropy? Under Chapter VII of the Charter, the UN Security Council can take enforcement measures to maintain or restore international peace and security. Such measures range from economic and/or other sanctions not involving the use of armed force to international military action. A list of all UN sanctions can be found here: ANO = jděte na otázku 3 NE = výrobek/materiál nesmí být dovážen do EU SREP The European External Action Services website contains relevant information about EU sanctions:

91 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika: indikátory pro určení původu dřeva Evidence nelegální těžby Korupce: Transparency International (CPI) Správa a prosazování zákonů Známé případy nelegální těžby Druhy dřevin Global Forest Registry

92 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: Kdy může být riziko nelegálního původu dřeva považováno za nízké? Silný a účinný systém vydávání koncesí a povolení k těžbě, a dobré prosazování legislativy v oblasti lesního hospodaření, a žádné (nebo velmi omezené) zprávy o nelegální těžbě, a nízká míra korupce

93 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika: indikátory pro dodavatelský řetězec Složitost dodavatelského řetězce Známé případy nelegálních aktivit v dodavatelském řetězci Korupce Nedostatek informací o dodavatelském řetězci Malá transparentnost Nízká úroveň informací nebo dokumentace

94 3 Krok Posouzení rizika v řetězci Určení rizika : Kdy může být riziko v dodavatelském řetězci považováno za nízké? Evidence funkčního systému sledování cesty výrobku/materiálu, který může vyloučit míšení a záměnu materiálu, a Evidence shody s legislativou v oblasti zpracování, dopravy a správy cel

95 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.3 Určení rizika (pokračování) Je založeno na identifikaci rizika v příloze 1a příručky due diligence guidelines Série otázek v dotazníku Výsledkem je nízké nebo specifikované riziko Risk identification checklist (DD-01 Annex 1a) > Link

96 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika Kdy lze riziko považovat za nezanedbatelné? Zanedbatelné Náhodné nebo výjimečné porušení. Výjimečné porušení způsobené specifickou, vzácně se vyskytující situací, která se pravděpodobně nebude opakovat. Rozsah a negativní dopady (ekologické, sociální a ekonomické) jsou omezené v čase a prostoru. Nezanedbatelné Opakované a systematické porušení. Všední nelegální činnost. Porušení, která jsou v daném sektoru obecně známá. Má značný negativní dopad na životní prostředí, sociální podmínky nebo ekonomiku. Zvažuje se rozsah a dopad nelegálních aktivit

97 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Risk specification table (DD-01 Annex 2b) 1. Právo k těžbě 2. Daně/poplatky spojené s těžbou 3. Soulad se zákony o těžbě dřeva, lesním hospodaření a ochraně životního prostředí 4. Respekt k právům třetích stran a uživatelským právům 5. Relevantní obchodní a celní předpisy

98 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni lesa Nelegální těžba příklady na úrovni lesa Těžba v chráněných územích bez řádného povolení Těžba chráněných druhů dřevin Těžba na zakázaných místech např. příkrých svazích, březích vodních toků a v prameništích Těžba dřeva nad množství povolené pro danou koncesi Těžba dřeva v nepovolených dimenzích nebo mimo schválené druhy dřevin Porušení práv třetích stran Krádež dřeva Porušení zákona, úplatek či podvod ve výběrovém řízení Nelegální dokumentace (včetně obchodních dokladů)

99 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Obchod a přeprava 1.1 Klasifikace druhů, množství a kvality 1.2 Obchod a přeprava 1.3 Offshore trading a transférové ceny 1.4 Celní předpisy 1.5 CITES

100 3 Krok Posouzení rizika v řetězci 3.4 Upřesnění rizika: na úrovni dodavatelského řetězce Nelegální těžba příklady na úrovni dodavatelského řetězce Dřevo přepravované nebo zpracovávané v rozporu se zákonem Porušení mezinárodních obchodních dohod (CITES) Selhání při placení legálně předepsaných daní a poplatků Nelegální transférové ceny (e.g. pro přesun zisku do daňových rájů) Snaha hlásit neúplné množství nebo jiné druhy dřevin a sortimenty za účelem nižšího zdanění Porušení celních předpisů

101 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika

102 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.1 Určete opatření ke zmírnění rizika Spolupracujte úzce s dodavateli Změňte dodavatele Nakupujte certifikovaný nebo ověřený materiál Získejte dodatečnou dokumentaci o dodavateli, dodavatelském řetězci nebo lesním majetku Proveďte audit pro ověření legálnosti u dodavatele nebo na lesním majetku

103 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.2 Opatření ke zmírnění rizika: příklad Určení rizika: Riziko v dodavatelském řetězci Hodnocení dodavatelů: Vyhodnocení výsledků opatření Upřesnění rizika: Míšení při výrobě Zmírnění rizika: Zavést CoC systém

104 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik Hodnocení dodavatelů Supplier Evaluation Guidelines (DD-01 Annex 4) Evaluation Report Template (LS-04)

105 4 Krok Zmírnění zjištěného rizika 4.3 Zavedení opatření ke zmírnění rizik: Ověřovací audity u dodavatele Cíle ověřovacích auditů: 1. Posoudit systém náležité péče v dodavatelských řetězcích 2. Zmírnění rizika Založen na vzorkování: ověřit, zda je systém náležité péče dobře zaveden a je funkční Audity zahrnují všechen materiál/výrobky nebo všechny lesní majetky (nevzorkuje se) pro ověření legality v dodavatelském řetězci nebo na úrovni lesního majetku

106

107 module 8 Co dál?

108 8 Krok Co dál? Jste operátor? Obchodník? Potřebujete systém náležité péče? Potřebujete školení pro zaměstnance, dodavatele? Potřebujete posoudit rizika nebo navrhnout opatření na zmírnění rizika? Potřebujete hodnocení dodavatelů? Potřebujete certifikaci CoC a/nebo náležité péče LegalSource?

109 8 Krok Program LegalSource? Školení LegalSource Hodnocení dodavatelů LegalSource Certifikace LegalSource

110 8 Krok Co dál? 8.1 Použijte nástroje náležité péče, návody, příručky

111 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy

112 8 Krok Co dál? 8.1 Školení a kurzy Kurz náležité péče Kickstarter 10. září 2013, Brno, Otevřená zahrada Max 20 účastníků Rezervace na Možnost individuálních firemních školení a konzultací

113 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace

114 8 Krok Co dál? 8.2 Zapojte se do certifikace Ověření legálnosti Certifikace odpovědného LH

115 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Pracujte se svými dodavateli

116 8 Krok Co dál? 8.3 Hodnocení dodavatelů Definice rozsahu Pracujte se svými dodavateli Příprava hodnocení Školení a vytváření kompetencí Zavedení náležité péče Hodnocení dodavatelů druhou nebo třetí stranou Vyžádejte si odpovídající informace a kontrolujte jejich kvalitu a platnost Kontrola na místě Závěrečné hodnocení

117 8 Krok Co dál? 8.4 Vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů

118 8 Krok Co dál? 8.5 Další informace a aktuality

119 8 Kontaktujte nás NEPCon partner společnosti Rainforest Alliance Kontaktní osoby: Mgr. Michal Rezek, Ing. Ondřej Tarabus Údolní 33, Brno Tel: (Michal Rezek), (Ondřej Tarabus) Kontaktní osoba pro Slovensko Ing. Juraj Tužinský Tel:

120

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207

Forest Stewardship Council FSC Česká republika. Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Nařízení o dřevě (EUTR) Manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě FSC F000207 Předmluva Manuál Nařízení o dřevě je určen pro zaměstnance a subjekty, kteří mají na starosti nebo se zabývají obchodem

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Certifikační

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C Klára Hájková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC 1 Společná práce partnerů v Baltickém projektu 2006/2007 Kontakt na vedení projektu: FSC

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více