Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013"

Transkript

1 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Jak zvýšit hodnotu společnosti Digitální business v České republice Informace pro dovozce a vývozce Nejnovější dotace z EU fondů

2 Jaký je Váš výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Optimalizace finančního reportingu Pozvánka na seminář - Aktuality v českém účetnictví 04 IFRS Projekt zaměřený na koncepční rámec IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Pozvánka na seminář Novinky v IFRS US GAAP Účtování o závazcích vyplývajících ze společných a nerozdílných ujednání o závazcích

3 České účetnictví Optimalizace finančního reportingu Dlouhé období ekonomické stagnace vytváří trvalý tlak na snižování nákladů. Lze konstatovat, že generální a finanční ředitelé již použili veškerou invenci a energii k optimalizaci hlavních nákladových položek. Zefektivnil se proces výběru dodavatele, cenová vyjednávání, optimalizovaly se počty zaměstnanců. V tento moment, kdy hlavní položky jsou vyřešeny, je potřeba vydržet a bojovat také o další menší vítězství. Některým však začíná fantazie docházet. V následujícím článku nabízím zamyšlení nad možnými úsporami v oblasti zpracování finančního reportingu. Je jasné, že výše úspory se liší podle typu společnosti. Ta největší se projeví nejvíce u společností, jejichž procesy jsou komplikované a zpracování finančního reportingu je náročné z hlediska času a objemu dat. Důvody, proč historicky došlo k nepřiměřenému rozkošatění finančního reportingu u některých firem, jsou různé. Některé firmy prošly implementací Sarbanes Oxley s nadměrným množstvím kontrol, jiné firmy plní komplikované požadavky svých vlastníků. Jinde byl modul finančního reportingu doplňován a obohacován po mnoho let, aniž by došlo k jeho koncepční revizi tak, aby odrážel stávající realitu společnosti. 02 Mnoho dat Složité Výskyt chyb Nesrozumitelnost Vhodná data Jednoduché Bezchybnost Přehlednost Je důležité si uvědomit pozitivní skutečnost, že finanční reporting představuje jednoduchou transformaci vstupních účetních dat na výstupní finanční reporting. Ten je většinou precizně definován uživateli finančního reportingu (např. banka, vlastník, management). Celý proces transformace dat by měl být hlídán kontrolami tak, aby nemohlo dojít k žádné významné chybě. V českých podmínkách jsou nejčastějším rámcem finančního reportingu Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a často je obsažen prvek konsolidace dceřiných společností. Proto se budeme dále zabývat jednotlivými prvky. Vstup Zpracování dat (konsolidace, IFRS úpravy) Výstup Zkusme se v tuto chvíli zamyslet nad vaším modulem finančního reportingu. V dalších odstavcích se pokusím vás vybavit pomyslnou pilou k prořezání košatého keře finančního reportingu vaší společnosti. Výstupy Možná se vám to může zdát překvapivé, ale začneme od konce. Na prvním místě je pro vedení společnosti důležité zamyslet se nad požadavky uživatelů finančních výkazů. Ve většině praktických situací existují dva klíčoví externí uživatelé, a to akcionáři a banky. Nároky jiných uživatelů, jako například finanční úřad, pojišťovny, dodavatelé apod. jsou obvykle uspokojeny zveřejněním statutární účetní závěrky. Management společnosti využívá jak statutární účetnictví pro detailní sledování výkonnosti, tak finanční reporting pro komunikaci s poskytovateli kapitálu. Pro efektivní zpracování finančního reportingu je vhodné na začátku celého procesu zvážit možnosti zjednodušení a zpřehlednění výstupů. Zkuste prozkoumat a odpovědět na tyto otázky: Dokážeme zmenšit rozsah požadavků uživatelů na finanční reporting? Dokážeme sladit požadavky všech uživatelů do jednoho formátu výstupu? Není podrobnost výstupů přehnaně vysoká? Které požadavky jsou specifické (banka smluvní podmínky (covenants), akcionář transakce ve skupině)? Které výstupy jsou generovány automaticky a které vyžadují manuální zásahy? V případě, že vidíte možnost optimalizace, nastupuje druhý, neméně důležitý krok vyjednat a odsouhlasit zjednodušení finančního reportingu s uživateli těchto informací. Vstupy Mezi hlavní vstupní soubory dat potřebných a nezbytných pro vytvoření rozvahy, výsledovky a cash flow podle IFRS patří: Statutární účetní data Konsolidační úpravy IFRS úpravy Časové úpravy Cash flow úpravy Pro efektivní využití dat z účetní předvahy má zásadní důležitost vhodná struktura používaných účtů. Často se setkáváme se situací, kdy struktura účtů neladí s potřebami uživatelů týkajícími se vhodnosti informací. Členění bankovních účtů je obvykle jasné, naproti tomu členění tržeb často neobsahuje takovou míru detailu, jaký je požadován uživatelem. pokračování na další straně

4 České účetnictví Konsolidační úpravy jsou zpravidla založeny na rutinním odsouhlasení zůstatků a transakcí ve skupině v kombinaci s včasnou identifikací jedinečných transakcí, např. prodej dceřiné společnosti. V této oblasti je nejdůležitější včasný a spolehlivý sběr informací. IFRS úpravy jsou vyvolány odlišnými účetními postupy určitých transakcí. Typickými příklady jsou finanční leasing, dlouhodobé smlouvy nebo rezerva na opravy. Doporučujeme, abyste se zamysleli nad dvěma rysy každé úpravy významnost (Je dopad úpravy na výsledky hodnotově významný?) a složitost (Je složité úpravu zpracovat, interpretovat?). Zkuste si doplnit níže uvedenou matici. Významné Jednoduché Nevýznamné Jednoduché 03 Významné Složité Nevýznamné Složité U úprav, které skončily vlevo dole, doporučujeme zvážit nutnost jejich provedení. Naopak největší pozornost si zaslouží úpravy, které jsou významné a složité. Příkladem typické transakce z pravého horního segmentu je akviziční účetnictví (IFRS 3), kde finanční dopady jsou velké a složité (nutnost udržovat dva odlišné registry majetku). Námětem na optimalizaci mohou být úpravy, které jsou sice nevýznamné, ale složité a jejichž přípravě se momentálně věnuje nepřiměřený čas, například kvůli požadavku mateřské společnosti. Časové úpravy jsou vyvolány prodlevou mezi momentem sestavení statutární závěrky a momentem sestavení reportingu. Typickým příkladem těchto rozdílů může být zpřesnění dohadných položek. U společností s brzkým reportingem do skupiny počet rozdílů narůstá. Je třeba si říci, že tyto časové úpravy nejsou žádoucí a je třeba hledat cesty, jak jim zabránit. Některé společnosti mají vstupy potřebné pro cash flow dobře podchycené, jiné nikoli. Pokud se zamyslíme nad požadavky a potřebami hlavních uživatelů akcionáře a bank, je jasné, že spolehlivost reportingu cash flow má vysokou důležitost a je vhodné být dobře připraven. Příkladem dobré praxe je rutinní sběr omezeného množství informací o transakcích a platbách v několika určených oblastech (úrokové náklady/výdaje, daňové náklady/výdaje, výdaje na nákup majetku atp.). Zpracování dat V praxi se setkáváme s celou škálou způsobů technického zpracování dat, od evidence v Excelu až po propracované informační systémy. V obou těchto krajních případech dochází k účelové agregaci dat do základních finančních výkazů a následnému rozboru jednotlivých pozic. Výhodou informačního systému je lepší kontrola při provádění úprav a zamezení vzniku manuálních chyb. Handicapem bývá větší nákladnost oproti tabulkovému procesoru. Kontroly Správnost výstupu je daná kontrolami vstupních dat a procesem zpracování dat. Interní kontroly ve finančním reportingu mohou být často nastaveny mechanicky, bez skutečného zaměření na cíl odhalit chybu. Při definování kontrol je dobré se zamyslet, zda máte nastavené procesy v těchto oblastech: Kontrola nad správností přenosu statutárních dat Identifikace jedinečných transakcí v konsolidované skupině Princip čtyř očí u IFRS úprav, které jsou významné Princip čtyř očí u Cash-flow úprav Kontrola správnosti zpracování dat Pokud na těchto pět otázek dokážete odpovědět ano, je to dobrým vysvědčením, které znamená, že proces finančního reportingu máte pod dobrou kontrolou. Závěr Krátké zastavení a zamyšlení nad stávajícím finančním reportingem se určitě vyplatí. Jsem si jistý, že zamyšlení může některým z vás otevřít cestu ke zjednodušení a zpřehlednění finančního reportingu. Rychlá a promyšlená implementace nezbytných změn může vést k zajímavým časovým, reputačním a v konečném důsledku finančním úsporám. Finanční tým bude schopen se vypořádat s finančním reportingem v kratším čase a poskytnout uživatelům vždy spolehlivé informace. Pozvánka Seminář Aktuality v českém účetnictví Praha, Brno, Ostrava Jako každým rokem i letos jsme pro Vás připravili oblíbený seminář o aktuálních otázkách z českého účetnictví, který shrnuje nejen změny v účetní legislativě, ale i právní a daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Půldenní přednášky proběhnou v listopadu a prosinci v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Program Změny v účetní legislativě pro rok 2013 a následující účetní období Dopady rekodifikace soukromého a obchodního práva na účetní jednotku Praktické potíže při sestavování účetní závěrky Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH) Termíny Praha: 14. listopadu 2013 a 12. prosince 2013 Brno: 21. listopadu 2013 Ostrava: 11. prosince 2013 Pro více informací a registraci prosím navštivte:

5 IFRS Projekt zaměřený na koncepční rámec IFRS Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v současné době aktualizuje svůj koncepční rámec. Vzhledem k tomu, že nový koncepční rámec podstatně ovlivní vytváření nových standardů i revizi stávajících standardů a že bude muset být zohledněn při řešení problematiky, která není ve standardech zahrnuta, dopad tohoto nového koncepčního rámce bude dlouhodobý a výrazný. Nejprve se zaměříme na zajímavou historii tohoto projektu. Předchozí rámec pro přípravu a prezentaci účetní závěrky Předchozí Rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky (dále jen Rámec ) byl vydán Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC) v dubnu 1989 a rada IASB jej přijala v dubnu Rámec mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) popisuje základní koncepty, které externí uživatelé využívají při sestavování a předkládání účetních závěrek. Rámec IFRS slouží radě IASB jako průvodce při vytváření budoucích IFRS a při řešení účetní problematiky, která není přímo zahrnuta v nějakém mezinárodním účetním standardu (IAS nebo IFRS ) či v interpretaci. V případě, že neexistuje standard či interpretace, jež se konkrétně vztahují na určitou transakci, je třeba, aby vedení společnosti vytvořilo a uplatnilo účetní metody tak, aby byly prezentovány relevantní a spolehlivé informace. Standard IAS 8.11 v této souvislosti vyžaduje, aby vedení společnosti zohlednilo definice, kritéria pro vykazování a koncepty týkající se oceňování ve vztahu k aktivům, závazkům, výnosům a nákladům, které jsou obsažené v Rámci IFRS. Oblasti, jimiž se Rámec IFRS zabývá, zahrnují: cíl finančního výkaznictví, kvalitativní charakteristiku užitečných finančních informací, účetní jednotky, definice, vykazování a oceňování základních prvků, které tvoří obsah účetní závěrky, koncepty týkající se kapitálu a jeho uchování. Společný projekt rad IASB a FASB zaměřený na koncepční rámec Na společném zasedání, které se konalo v říjnu 2004, se rada IASB a americká Rada pro standardy finančního účetnictví (US FASB) rozhodly rozšířit své stávající aktivity o společný projekt zaměřený na vypracování společného koncepčního rámce, který bude vycházet ze současného rámce IASB i z koncepčního rámce FASB a který by obě rady použily jako základ pro své účetní standardy. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit pevnou základnu pro budoucí standardy, které budou vycházet z účetních zásad, mají konzistentní charakter a na mezinárodní úrovni se sbližují. Rady dospěly k následujícím předběžným rozhodnutím týkajícím se přístupu k tomuto projektu: Projekt by se zpočátku měl zaměřit na koncepty, které lze aplikovat na obchodní jednotky v soukromém sektoru. Později by rady měly zvážit, zda jsou tyto koncepty uplatnitelné i v jiných sektorech, počínaje neziskovými organizacemi v soukromé sféře. Projekt by měl být rozdělen do jednotlivých fází, přičemž zpočátku by se měl zaměřit na sblížení rámců a zlepšení konkrétních aspektů těchto rámců z hlediska cílů, kvalitativní charakteristiky, základních prvků, vykazování a oceňování. Sblížený rámec by měl mít podobu jediného dokumentu. V září 2010 rady IASB a FASB dokončily první fázi tohoto společného projektu, jejímž cílem bylo vypracovat lepší koncepční rámec sbližující standardy IFRS a americké účetní standardy US GAAP. Výsledkem této fáze projektu je vydání kapitoly 1 nazvané Cíl obecného finančního výkaznictví a kapitoly 3 Kvalitativní charakteristika užitečných finančních informaci. Tyto dvě kapitoly byly vydány radou IASB jako součást Koncepčního rámce, jenž nahradil Rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky, který byl vydán v roce Nové kapitoly nahradily příslušné odstavce původního Rámce. Až bude projekt zaměřený na vypracování koncepčního rámce hotový, bude mít rada IASB k dispozici jeden kompletní a podrobný dokument nazvaný Koncepční rámec pro finanční výkaznictví. Koncem roku 2010 rada IASB fakticky pozdržela další činnosti na projektu do doby, než dokončí jiné, urgentnější projekty zaměřené na konvergenci různých standardů. Samostatný komplexní projekt rady IASB V záři 2012 se rada IASB rozhodla znovuobnovit projekt zaměřený na Koncepční rámec jakožto komplexní projekt, na němž se podílí pouze rada IASB. Předtím, než byl společný projekt rad IASB a FASB zaměřený na vypracování společného koncepčního rámce pozastaven, bylo dokončeno několik fází tohoto projektu. Níže uvedená tabulka shrnuje vývoj jednotlivých fází a budoucí plány rady IASB v rámci dané fáze: 04 pokračování na další straně

6 IFRS Fáze Fáze A: Cíle a kvalitativní charakteristika Fáze B: Prvky a vykazování Fáze C: Oceňování Fáze D: Účetní jednotka Fáze E: Prezentace a zveřejnění Fáze F: Účel a status Fáze G: Aplikace na neziskové účetní jednotky Status Dokončena, Koncepční rámec finančního výkaznictví pro rok 2010 vydaný v září 2010 Považována za součást samostatného komplexního projektu rady IASB Považována za součást samostatného komplexního projektu rady IASB Zveřejněný návrh ED/2010/2 Koncepční rámec finančního výkaznictví: účetní jednotka vydaný v březnu Považován za součást samostatného komplexního projektu rady IASB Považována za součást samostatného komplexního projektu rady IASB Aktivity v rámci této fáze byly přerušeny, poněvadž je tento projekt nyní řešen jako samostatný projekt rady IASB. Jedním z cílů této fáze bylo dosáhnout sjednoceného přístupu rad IASB a FASB k sekundárnímu účelu rámce, tj. usnadnit subjektům sestavení účetní závěrky (americké standardy US GAAP takový účel nemají). Aktivity v rámci této fáze byly přerušeny, protože se rada IASB v současné době zaměřuje na obchodní účetní jednotky v soukromém sektoru. Tato fáze nebude zapotřebí, protože zbývající otázky, které jsou považovány za součást samostatného projektu IASB, budou rozpracovány a vydány společně. Cíle nového samostatného projektu rady IASB jsou méně ambiciózní. Tento projekt již neusiluje o zásadní revizi rámce, ale zaměřuje se na oblasti, které dosud nejsou ve standardech zahrnuty (např. prezentace a zveřejnění) nebo které vykazují zjevné nedostatky, jimiž je třeba se zabývat. Oproti dřívějším projektům nejsou tyto oblasti řešeny samostatně, ale jsou zahrnuty do diskuzních materiálů, které obsahují veškeré aspekty projektu zaměřeného na vypracování rámce. Diskuzní materiál DP/2013/1 nazvaný Revize koncepčního rámce pro finanční výkaznictví byl vydán v červenci Tento diskuzní materiál navrhuje revizi těchto oblastí: Definice aktiva a závazku Zavedení pokynů ohledně odúčtování Vyjasnění cíle a účelu ostatního úplného výsledku Nastavení rámce pro prezentaci a zveřejnění. Zveřejnění diskuzního materiálu znamená konec první fáze nového projektu. Poté, co budou zváženy připomínky k tomuto materiálu, rada hodlá ve třetím čtvrtletí roku 2014 zveřejnit Zveřejněný návrh (ED) a do září 2015 dokončit nový koncepční rámec. Strategie skupiny EFRAG ohledně koncepčního rámce IFRS Evropská poradní skupinu pro účetní výkaznictví (EFRAG) a tvůrci národních standardů z Francie, Německa, Itálie a Velké Británie spolupracují na přezkoumávání aspektů koncepčního rámce, o nichž se domnívají, že jsou obzvláště důležité pro evropské subjekty. Skupina EFRAG na svých internetových stránkách v únoru 2013 zveřejnila strategický dokument nazvaný Getting a Better Framework Our Strategy' ( Lepší rámec naše strategie ). Cílem tohoto dokumentu je konečně zajistit, aby Koncepční rámec pro finanční výkaznictví vypracovaný radou IASB zohlednil základní účetní model, o němž se evropské zainteresované strany domnívají, že usnadňuje přímé a efektivní standardy pro finanční výkaznictví. Od dubna 2013 vydává skupina EFRAG spolu s výše uvedenými tvůrci národních standardů zpravodaje nazvané Getting a Better Framework, které se zabývají problémy, jež vyvstanou v průběhu projektu IASB zaměřeného na vypracování koncepčního rámce. Závěr Aktivity související s vypracováním koncepčního rámce jsou nejdůležitějším pokrokem v oblasti finančníhovýkaznictví od doby restrukturalizace rady IASB a zahájení uplatňování IFRS v Evropě. Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách společnosti Deloitte Fáze H: Zbývající otázky 05 pokračování na další straně

7 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 12. září Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. říjnu 2013 následující dokumenty rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Úprava standardu IAS 36 Zveřejnění zpětně získatelné částky u nefinančních aktiv (vydáno v květnu 2013) Úprava standardu IAS 39 Novace derivátů a pokračování zajišťovacího účetnictví (vydáno v červnu 2013) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. Pozvánka Seminář Novinky v IFRS 2013 Praha, Brno, Ostrava Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Budete mít příležitost dozvědět se, které nové standardy, novely a interpretace bude potřeba zohlednit v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS za účetní období roku 2013 a které v pozdějších obdobích. Seznámíme Vás s pravidly, která vstoupila či vstoupí v platnost, a jejich aplikaci přiblížíme na řadě praktických příkladů. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 27. listopadu 2013 Brno: 12. listopadu 2013 Ostrava: 13. listopadu 2013 Pro více informací a registraci prosím navštivte: 06

8 US GAAP Účtování o závazcích vyplývajících ze společných a nerozdílných ujednání o závazcích V tomto čísle účetního zpravodaje bychom Vás chtěli upozornit na očekávanou změnu v kodifikaci účetních standardů rady FASB, která se týká účetních jednotek, které spolu s ostatními účetními jednotkami ručí společně a nerozdílně za závazek, a to v případě, že je celkový objem závazku ke dni účetní závěrky pevně stanoven. Diskuse týkající této oblasti byly finalizovány začátkem roku 2013 a my Vám tuto problematiku přiblížíme níže. Ve společných a nerozdílných ujednáních o závazcích může být celkový objem závazku vymáhán ve vztahu k jakémukoli dlužníkovi v rámci takového ujednání. Jako příklad lze uvést úvěrovou dohodu, v níž věřitel může požadovat splacení celkového objemu dluhu od jakékoli strany (dlužníka), které ručí společně a nerozdílně. Dalším příkladem může být situace, kdy více stran společně a nerozdílně ručí za urovnaný spor. Některé účetní jednotky vykazují celkový objem závazku v případě, že ručí společně a nerozdílně. Pokud například dvě účetní jednotky společně a nerozdílně dluží z titulu úvěru částku ve výši 100 milionů USD (za předpokladu, že každá účetní jednotka získala finanční prostředky dosahující pouze 50 milionů USD), každá účetní jednotka by evidovala závazek ve vztahu k tomuto úvěru ve výši 100 milionů USD. Jiné účetní jednotky by evidovaly nižší částku, než je celkový objem závazku, jako například přiřazenou část celkového objemu společného a nerozdílného závazku na základě částky, za niž je každá ze společných a nerozdílných stran odpovědna (tj. podíl dané strany na celku), k čemuž připočteme veškeré částky, u nichž se očekává, že je daná strana zaplatí za ostatní spoluvěřitele. V tomto případě by závěr účetní jednotky mohl být takový, že by se částka závazku měla rovnat 50 milionům USD, protože každá ze dvou účetních jednotek tuto částku obdržela a souhlasila s tím, že tato částka představovala příslušnou část celkové výše závazku a neočekává, že bude nucena platit více díky úvěrové spolehlivosti druhé strany. Tento nový předpis se zabývá způsobem, jakým by účetní jednotka měla účtovat o společném a nerozdílném závazku v případě, že celkový objem tohoto závazku je ke dni účetní závěrky pevně stanoven. Tato tématika bude upravena v kodifikaci účetních standardů rady FASB v sekci Aby mohl být celkový objem závazku podle ujednání považován za pevně stanovený k datu účetní závěrky, nesmí se k datu účetní závěrky vyskytovat žádná nejistota ohledně výše celkového objemu závazku. Celková částka závazku se však může následně změnit vlivem faktorů, které s nejistotou ohledně oceňování nesouvisejí. Částka může být například pevně stanovená ke dni účetní závěrky, v budoucích obdobích se ale může změnit, protože byly získány další úvěrové prostředky, za něž účetní jednotka společně a nerozdílně ručí, nebo protože se změnila úroková míra společného a nerozdílného závazku. Závazky vyplývající ze společných a nerozdílných závazků zahrnuté do rozsahu této úpravy jsou na počátku oceněny jako součet následujících položek: a. Částka, s níž účetní jednotka souhlasí, že ji vyplatí jako spoludlužník na základě daného ujednání b. Jakákoli dodatečná částka, kterou účetní jednotka předpokládá, že za své spoludlužníky vyplatí. Pokud v odhadovaném rozmezí této dodatečné částky, kterou má účetní jednotka zaplatit navíc ke své části závazku, existuje nějaká konkrétní částka představující lepší odhad než jiné hodnoty v odhadovaném rozmezí, bude toto ta částka, kterou jednotka zahrne do ocenění daného závazku. Pokud v daném rozmezí neexistuje žádná částka, která je lepším odhadem než ostatní, pak je dodatečným závazkem nejnižší částka odhadovaného rozpětí. Účetní jednotka zveřejní následující údaje o každém závazku, případně skupině podobných závazků, vyplývajícího ze společných a nerozdílných ujednání o závazcích: a. Charakter ujednání, včetně: toho, jakým způsobem závazek vznikl, vztahu s ostatními spoludlužníky, podmínek ujednání. b. Celková nesplacená částka v rámci ujednání (neponížena o jakékoli částky, které mohou být vymahatelné od ostatních účetních jednotek) c. Zůstatková hodnota závazku účetní jednotky a zůstatková hodnota případné vykázané pohledávky d. Charakter jakéhokoli rekurzivního ustanovení, které by umožnilo navrácení zaplacených částek od ostatních účetních jednotek, včetně veškerých omezení týkajících se částek, které mohou být navráceny e. V období v němž je závazek na počátku vykázán a oceněn nebo v období, v němž se ocenění výrazně změní: odpovídající účetní zápis kde je účetní zápis vykázán v účetní závěrce. Tento předpis bude platit pro veřejné obchodované společnosti pro hospodářské roky začínající dne nebo po tomto datu. Pokud jde o neveřejné společnosti, předpis bude platit v prvním ročním účetním období končícím dne nebo po tomto datu. Tento předpis bude uplatněn zpětně na závazky obsahující společné a nerozdílné závazky, které existují na počátku hospodářského roku, v němž účetní jednotka tento předpis přijme. Bude vyžadováno, aby účetní jednotky, které se rozhodnou uplatnit zpětné použití k oceňování svých závazků během srovnatelných období, tuto skutečnost zveřejnily. Předčasné přijetí bude dovoleno. 07

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

10 Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňové změny, které přináší od roku 2014 zákonná opatření schválená Senátem BEPS iniciativa 04 Nepřímé daně 05 Zákonné opatření Senátu Koordinační výbory KDP ČR a GFŘ Judikatura SDEU Příloha Daňové povinnosti na listopad a prosinec 2013

11 Přímé daně Daňové změny, které přináší od roku 2014 zákonná opatření schválená Senátem Jak jsme Vás již informovali v předchozích vydáních našich zpravodajů, 9. a 10. října schválil Senát formou zákonných opatření novelizaci daňové legislativy v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Ne všechny novinky jsou pouze terminologického rázu, a proto bychom Vám na následujících řádcích chtěli podrobněji představit změny, které nás v daních čekají od nového roku. Daň z příjmů fyzických osob Nejzásadnější změnou v oblasti zdanění fyzických osob je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Namísto po šesti měsících budou akcie nabyté po 1. lednu 2014 osvobozeny až po třech letech držby. Na akcie získané ještě letos budou nadále platit stávající podmínky. Tříletý časový test bude na druhou stranu platit i v případě držení více než 5% akcií, kdy dosud bylo osvobození přiznáno až po pěti letech držby. Dopad prodloužení časového testu by mělo zmírnit ustanovení osvobozující příjmy z prodeje cenných papírů do výše Kč ročně od zdanění. Nicméně tato částka je posuzována na úrovni hrubých příjmů, tedy nikoliv zisku (po odečtení souvisejících nákladů). Další změnou je přesun daně dědické a darovací do daně z příjmů. Praktický dopad nebude významný, jelikož osvobození mezi blízkými osobami zůstává stejné jako dnes. Daňové zatížení darování a dědění mezi nespřízněnými osobami však bude vyšší. Mění se zdanění srážkovou daní: u příjmů ze závislé činnosti se uplatní pouze v případě dohod o provedení práce do Kč měsíčně, tatáž hranice je nově použita i u příjmů z autorských honorářů. Jak autoři, tak dohodáři budou mít možnost uvést tyto příjmy do svého daňového přiznání a využít slev na dani a odčitatelných položek, či u autorů také souvisejících nákladů. V souvislosti se zavedením institutu svěřenského fondu bylo upraveno zdanění příjmů z něj plynoucích. Zatímco v případě de facto zděděných příjmů (byť vyplacených prostřednictvím svěřenského fondu) se uplatní osvobození, ostatní plnění budou považována za kapitálový příjem. 02 Pro daňové nerezidenty České republiky bude nepříjemné omezení odčitatelných položek a slev na dani pouze na rezidenty jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, podmíněné navíc doložením celosvětových příjmů na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Daňoví rezidenti jiných států nebo ti, kterým zahraniční plátce odmítne potvrdit příjmy na českém tiskopise, mohou počítat s vyššími daněmi. Sociální zabezpečení Přestože změna v okruhu účastníků nemocenského a důchodového pojištění vypadá nenápadně, může mít dalekosáhlé dopady. Například v případě mezinárodního pronájmu pracovních sil by měla být nově za zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení považována česká společnost, stejně jako je tomu dnes podle některých výkladů u zdravotního pojištění. Bude proto nutné přehodnotit stávající registrace a odvody, vždy podle konkrétní situace. Mezinárodního pronájmu se týká také zrušení výjimky z účasti na českém systému po dobu prvních 270 dnů činnosti v České republice. Daň z příjmů právnických osob V oblasti daně z příjmů právnických osob můžeme mezi významné změny týkající se schválených zákonných opatření zařadit integraci daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů. V souvislosti s touto změnou bude nutné u daňových subjektů, které o přijetí bezúplatného příjmu (např. daru) neúčtují do výnosů, zvýšit základ daně mimoúčetně v daňovém přiznání o jeho hodnotu. Upravovat základ daně nebude nutné u darů, které nejsou předmětem daně z příjmů, darů osvobozených od daně a účelových darů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, které budou nově snižovat jeho pořizovací cenu. Některá schválená ustanovení jsou ve prospěch daňových poplatníků. Jedná se zejména o možnost uplatnění celé pořizovací ceny pozemku jako nákladu při jeho prodeji. Jinými slovy, i případná ztráta z prodeje pozemku bude od roku 2014 daňově uznatelným nákladem. Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že ztráta z prodeje pozemku zůstává nadále daňově neuznatelná v případě, kdy pozemek prodává fyzická osoba. Ve prospěch poplatníků je i zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám a dále rozšíření možnosti daňového odpisu i pro pohledávky nabyté postoupením se jmenovitou hodnotou vyšší než Kč, ohledně kterých neprobíhá soudní, správní nebo rozhodčí řízení (odpis je možný za splnění dalších podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů). Ke změně dochází také v případě odpočtu nákladů na výzkum a vývoj, a to jak v případě strukturálního uspořádání v zákoně o daních z příjmů, kde dochází k úpravě celého 34, tak i v případě uznatelnosti některých nákladů. Negativní změnou je, že mezi náklady na výzkum a vývoj již nebude možné zahrnout náklady na certifikáty. Na druhou stranu však bude nově umožněno uplatnit poskytnutou úplatu za finanční leasing movitého hmotného majetku. V souvislosti s odpočty zákonná opatření také implementují novou možnost uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání. Zákonné opatření dále reaguje na rozhodnutí č. 5 Afs 45/ Nejvyššího správního soudu týkajícího se zdanění nerealizovaných kurzových výnosů až v době jejich realizace, o kterém jsme Vás informovali v roce Nová úprava obsahuje formulaci, jež stanovuje, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy a výdaji jeho náklady. Z ustanovení vyplývá výrazně užší vazba základu daně na výsledek hospodaření a tedy i záměr zákonodárce zahrnovat do základu daně nerealizované kurzové rozdíly zaúčtované do výnosů či nákladů. Beze změny naopak zůstává 5% sazba daně z příjmů právnických osob v případě investičních a dalších zákonem vyjmenovaných fondů, nemožnost osvobození výplaty dividend fyzickým osobám nebo oblast rychlejšího daňového odepisování pro hmotný majetek v první a druhé odpisové skupině. Původně navrhované změny v těchto oblastech nebyly senátem schváleny. pokračování na další straně

12 Přímé daně Finanční leasing po rekodifikaci soukromého práva Oproti původní úpravě, kde byl finanční leasing definován pouze nepřímo pro účely definování daňově uznatelných nákladů na nájemné, je zaveden nově termín finanční leasing, na který je pak v rámci celé úpravy odkazováno. Nicméně nová definice tohoto pojmu obsahově odpovídá původní nepřímé definici a tudíž nepřináší velká překvapení. Finanční leasing je vymezen jako přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je již při vzniku smlouvy (nikoliv až v průběhu) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci. Pod tuto definici spadají nejen nájemní smlouvy ale také smlouvy mající povahu pachtovní smlouvy, případně obdobné, pokud je jejich předmětem dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem vlastnického práva. Nově je pronajímatel definován jako vlastník, nájemce jako uživatel a také pronájem (tedy operativní leasing) jako nájem. Důležité body uvedené v přijatém zákonném opatření senátu: V případě předčasného ukončení, nebo pokud k převodu vlastnických práv po uplynutí sjednané doby vůbec nedojde, je finanční leasing zpětně překlasifikován na nájem. Nehmotný majetek je výslovně vyloučen z předmětu úpravy o finančním leasingu. Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva za smlouvu o nájmu. Daň z nemovitostí (nemovitých věcí) Přes původní snahu o vytvoření nové legislativy bude daň nadále upravena současným zákonem o dani z nemovitostí. Většina změn souvisí se zavedením nové terminologie v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva například daň z nemovitostí se nově bude jmenovat daň z nemovitých věcí. Přestože soukromoprávně budou stavby primárně považovány za součást pozemku, pro účely daně z nemovitých věcí budou stále posuzovány samostatně. Novelizovaný zákon obsahuje i některé koncepční změny např. vymezení předmětu daně ze staveb resp. v nové terminologii daně ze staveb a jednotek (např. vlečka nebude zdaňována jako samostatný předmět daně ze staveb a jednotek, ale v rámci zpevněných ploch pozemků aj.). Zákon o účetnictví Novela zákona také reaguje na terminologické změny a změny v soukromém právu. V návaznosti na změnu zákona o účetnictví dojde také k novelizaci prováděcích vyhlášek. Daň z nabytí nemovitých věcí Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí byl projednáván samostatně. Oproti původní koncepci zamítnutého zákona o dani z nabytí nemovitých věcí zůstává při převodu vlastnického práva k nemovité věci koupí nebo směnou poplatníkem daně převodce. Umožňuje však domluvu mezi stranami, že poplatníkem bude nabyvatel pokud tak bude stanoveno v kupní či směnné smlouvě. Lhůty pro podání daňového přiznání i výše sazby daně (4%) zůstávají beze změny. Připomínáme, že předmětem daně nadále nebudou převody vlastnického práva, ke kterým dochází při přeměnách společností. Rovněž zůstává zachováno osvobození od daně v případě převodů tzv. novostaveb. Nově bude možné však uplatnit osvobození při nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uživatelem na základě finančního leasingu (tj. dani bude podléhat pouze nabytí nemovitosti poskytovatelem leasingu). Naopak dochází k zániku nároku na osvobození od daně při vkladech nemovitostí do základního kapitálu společnosti. Kromě terminologických změn, které navazují na rekodifikaci soukromého práva, dochází k zavedení několika novinek. Jednou z nich je redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků pro účely stanovení základu daně u běžné převáděných nemovitostí (rodinné domy, byty apod.). Pro účely určení nabývací hodnoty těchto nemovitých věcí se oproti dosavadní úpravě - nebude sjednaná cena porovnávat se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale s tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Tato hodnota bude odvozena od tzv. směrné hodnoty, která bude reflektovat ceny běžně převáděných nemovitých věcí (při zohlednění jejich specifika) v daném místě a srovnatelném časovém období, nashromážděných správci daně. Poplatník bude mít možnost volby, zda se pro určení srovnávací daňové hodnoty jím nabývané nemovité věci použije namísto směrné hodnoty zjištěná cena (v tomto případě bude ovšem povinen předložit znalecký posudek související náklady si však bude moci uplatnit v daňovém přiznání jako uznatelný výdaj). BEPS iniciativa V návaznosti na prohlubující se problémy státních rozpočtů a finanční krizi vznikla na půdě OECD nová iniciativa BEPS (tax Base Erosion and Profit Shifting). Vychází z názoru, že stále provázanější svět, kde daňová legislativa jednotlivých států těžce zvládá držet krok s multinárodními korporacemi, velkými pohyby kapitálu a digitálními obchody, dává prostor společnostem k nežádoucím daňovým optimalizacím či přesunům zisků do zemí s nízkým nebo nulovým zdaněním. Rozdíly mezi jednotlivými národními daňovými systémy, ekonomickými pobídkami a účetními praktikami vedou k tomu, že v praxi může docházet k tzv. dvojímu ne-zdanění umožňujícímu v některých případech platit malé nebo žádné daně. Jako příklad otázek, se kterými se daňové systému musí naučit vypořádat, bývá uváděno: Pokud nahrajete na internet video, je přidaná hodnota stránky, kam jej nahrajete, stejná, pokud jej shlédne 10 lidí nebo 1 milión lidí? A pokud poskytovatel použije Vaše video k reklamě, mají příjmy z reklamy původ ve Vaší zemi, v zemi, kde bylo video shlédnuto, v zemi kde se nachází počítač, na kterém je nahráno, nebo někde úplně jinde? Vlády se domnívají, že ve chvíli, kdy se celý svět globalizuje, a hranice jednotlivých států se stírají, je pro zajištění férovosti a předvídatelnosti třeba, aby mezinárodní daňová legislativa následovala globální trendy. Iniciativa BEPS si klade za cíle: identifikaci struktur agresivního daňového plánování; identifikaci oblastí vedoucích k erozi základu daně a přesunu zisků; doporučení v oblasti dalších kroků a implementaci opatření. 03 pokračování na další straně

13 Nepřímé daně V rámci tohoto projektu byl v červenci 2013 OECD představen 15 bodový Akční plán, který dává vládám nástroje a pokyny, jak bojovat proti erozi daňového základu a převodu zisků. Plán počítá s tím, že aby bylo zabráněno rostoucí disproporci mezi tím, kde jsou realizovány výnosy a investice a kde subjekt přiznává příjmy pro účely zdanění, je třeba větší transparentnosti a kvalitnější data na vstupu. Mezi jednotlivé oblasti rozpracované v Akčním plánu patří například: digitální obchody a duševní vlastnictví v širším slova smyslu; modelová ustanovení pro zabránění vzniku hybridních instrumentů a entit (které dle definice podléhají odlišnému režimu v různých státech např. úvěr/ vlastní kapitál); zpřísnění pravidel pro přeshraniční vztahy matka-dcera se zaměřením na úroky z úvěrů; prevence před zneužitím transfer pricingu ve smyslu přesunu zisku za pomoci patentových poplatků, ochranných známek a jiného nehmotného majetku ven ze zemí, kde je vytvářena jejich skutečná hodnota; zabránění umělého vyhnutí se statusu stálé provozovny a další. Akce nastíněné Akčním plánem mají být realizovány v horizontu 12 až 24 měsíců za společné snahy OECD a států G20. K zajištění hladkého průběhu projektu má být rovněž vyvinut multilaterální nástroj pro státy, které jej budou chtít implementovat do své stávající sítě bilaterálních smluv. Projekt BEPS je zatím pouze v plenkách, avšak společně s například americkým zákonem FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lze vypozorovat rostoucí trend o společný postup vůči daňovým únikům na mezivládní úrovni a snahu o výměnu informací za účelem větší férovosti a transparentnosti systému. Vzhledem k množství společností mající zahraniční vlastníky v offshore a onshore destinacích (v České republice v 3Q 2013 to bylo ) bude jistě zajímavé sledovat budoucí vývoj. Za dané situace je obtížné předvídat, jak se k těmto problémům postaví český stát. Zákonné opatření Senátu Počátkem října byly schváleny Vládní návrhy zákonných opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva. Díky tomu by měla být zajištěna návaznost zákona o DPH na celkové legislativní prostředí ČR, přitom samozřejmě nadále platí, že výklad zákona o DPH bude muset v nejvyšší možné míře odpovídat ustanovením EU DPH Směrnice. Zákonné opatření mění především režim DPH při převodu pozemků a při transakcích s tzv. právem stavby. Současně zavádí další omezení ručení za DPH neodvedenou dodavatelem při platbě na tzv. nezveřejněný účet. Koordinační výbory KDP ČR a GFŘ Na jednání Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ byl předložen příspěvek týkající se uplatnění DPH u komoditních futures. Předkladatelé podrobněji rozebírají problematiku charakteru plnění a stanovení základu daně v případě, kdy dochází k fyzickému vypořádání futures, a v případě, kdy dochází pouze k vyrovnání prostřednictvím clearingového centra burzy. Tento příspěvek dosud nebyl uzavřen. Další v nedávné době předložený příspěvek se zabývá definicí investičního zlata pro účely zákona o DPH. Diskutující strany nedošly ke shodě, dle názoru pracovníků GFŘ není definice investičního zlata natolik široká, jak navrhují předkladatelé. Tento příspěvek byl uzavřen s rozporem. Judikatura SDEU C-269/11 Komise vs. ČR Komise EU vytýkala České republice, že zvláštní režim zdanění DPH pro cestovní kanceláře dle 89 zákona o DPH je používán nejen na plnění poskytovaná cestovními kancelářemi cestujícím, ale též na plnění poskytovaná jiným osobám než cestujícím, tj. např. i v případě, kdy je cestovní služba poskytována jiným cestovním kancelářím k dalšímu prodeji. Komise EU v tomto spatřovala rozpor s EU DPH Směrnicí. SDEU však spor uzavřel s tím, že přístup dle českého zákona o DPH ustanovením EU DPH Směrnice neodporuje. C-283/12 Serebrjannij vek Fyzická osoba vlastnila nedokončený apartmán, předala jej právnické osobě s právem užívání na pět let. Právnická osoba neměla povinnost platit nájemné, ale byla zavázána provést stavební úpravy za účelem dokončení apartmánu. SDEU daný vztah označil za nepeněžní plnění nájemného (barter) a poukázal na to, že by mělo docházet ke zdanění stavebních prací. C 622/11 Pactor Vastgoed BV V rámci tohoto případu SDEU vyslovil závěr, že pokud je potřeba provést opravu odpočtu daně, pak povinnost odvést opravenou DPH nemůže být ukládána jiné osobě povinné k dani než té, která původní odpočet provedla. Daný případ byl velmi silně ovlivněn speciální konstrukcí opravy odpočtu daně zavedenou v Holandsku a prakticky nemá v současnosti vliv na výklad zákona o DPH. C-366/12 Klinikum Dortmund - názor generálního advokáta SDEU V daném případu vznikla nejasnost v tom, zda může být k osvobozené ambulantní péči poskytované nezávislými lékaři v prostorách nemocnice přiřazeno jako "úzce související činnost" dodání léků, které uskutečnila třetí osoba. Pokud by to bylo možné, pak by dodání léků byly osvobozené od DPH. Dle názoru generálního advokáta je nezbytné obě dvě dodávky (tj. ambulantní péči a dodání léků) oddělit a prodej léků zatížit DPH. 04

14 Příloha Daňové povinnosti Listopad 2013 pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 14. intrastat podání výkazů pro intrastat za říjen 2013 středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2013 daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013 Prosinec 2013 pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) úterý 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. intrastat podání výkazů pro intrastat za listopad 2013 pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 27. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání za listopad 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013 úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013 Zdroj: 05

15 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Dotace CZ Investiční pobídky: Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Luděk Hanáček Antonín Weber Patrik Filusz Dotace SK Martin Rybar (2) Daniela Fotrová Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

16 Každá cesta má svůj cíl Řízení rizik listopad 2013, Deloitte Česká republika Správa volných finančních prostředků Připravuje Vaše společnost realizaci významné investiční akce? Musíte vytvářet rezervy na rekultivace nebo recyklace? Budete vyplácet dividendy svým akcionářům? Kumulujete prostředky na splátku bankovního úvěru? Nebo hromadíte peněžní prostředky z jiných důvodů? Existuje mnoho důvodů, proč společnosti soustřeďují finanční prostředky pro předem určené budoucí použití. Termín použití těchto finančních prostředků je s určitou mírou přesnosti obvykle rovněž naplánován. Soustřeďované finanční prostředky je vhodné ukládat/investovat tak, aby při přijatelné míře rizika přinášely maximální výnos do předpokládaného termínu jejich použití. Pro procesy spojené s těmito investicemi je používán termín Správa volných finančních prostředků. Správa volných finančních prostředků může být realizována interně nebo svěřena externímu správci / asset managerovi. Správa volných finančních prostředků Cílem je dosáhnout optimalizace výnosů z volných zdrojů v souladu s investiční strategií a akceptovatelným rizikem definovaným společností. Pravidla a procesy v oblasti správy volných finančních prostředků je vhodné specifikovat ve schválených interních směrnicích. Směrnice by měly upravovat: možnosti efektivního zhodnocení volných finančních zdrojů; rozložení a vyhodnocování rizika; schvalování investičních portfolií; rozdělení pravomocí a zodpovědností, včetně nastavení limitů pro rozhodování; proces schvalování partnerů pro investiční transakce; zajištění likvidity společnosti; způsoby měření výkonnosti investovaných aktiv a reporting; způsob a nastavení případného outsourcingu správy volných zdrojů; přenos know-how na klíčové zaměstnance společnosti. pokračování na další straně

17 Procesy správy volných finančních prostředků by měly být periodicky revidovány, v případě zjištění neefektivit by tyto procesy měly být optimalizovány. Přínosy revize a optimalizace procesů v oblasti správy volných finančních prostředků lze shrnout následovně: 1. Řádná podpora jednatelů/členů dozorčí rady při plnění svých povinností s péčí řádného hospodáře v oblasti správy volných zdrojů. Zvýšení odborných znalostí v této oblasti. 2. Analýza metodického a procesního pokrytí řízení volných zdrojů s ohledem na podstupované riziko a vazby na řízení likvidity významně přispěje k systémovému a koncepčnímu provádění činností v této oblasti. 3. Jasné vymezení úkolů řízení volných zdrojů a oddělení pravomocí a zodpovědností ve vztahu k organizačním útvarům společnosti zřetelně určí úlohy jednotlivých útvarů v oblasti řízení volných zdrojů. 4. Definice a popis klíčových procesů řízených volných zdrojů zajistí efektivní provádění všech činností, které jsou organizačním útvarem Treasury standardně prováděny. 5. Definovaná strategie pro řízení likvidity a definice investičního horizontu umožní efektivní alokaci zdrojů na aktivní a pasivní straně bilance. 6. Definovaná investiční strategie, vymezení jednotlivých portfolií a jejich strategií podpoří maximalizaci výnosů z řízených aktiv při specifikovaných úrovních podstupovaného rizika a umožní případnou jasnou definici zadání pro externího asset managera. 7. Struktura katalogu investičních instrumentů, které lze použít pro jednotlivá portfolia, zajistí efektivní investiční proces za exaktně definovaných pravidel a určených charakteristik schválených instrumentů. 8. Definice klíčových ukazatelů pro měření výkonnosti pro jednotlivá portfolia umožní provádět objektivní posouzení investičních strategií vymezených portfolií. Ukazatele výkonnosti by měly zahrnovat ukazatele, které kombinují měření výkonnosti s podstupovaným rizikem (tzv. rizikově modifikované ukazatele výkonnosti) s cílem zohlednit rizikový profil daného portfolia. V případě outsourcingu řízení volných zdrojů je tento monitoring klíčovým faktorem pro vyhodnocení výkonnosti externího asset manažera. 9. Definice vhodných benchmarků pro jednotlivá portfolia v závislosti na definované strategii těchto portfolií bude sloužit k porovnání výkonnosti vymezených portfolií s výkonností odpovídajícího benchmarku/srovnatelného portfolia. 10. Definice vhodné struktury a obsahu reportů pro oblast řízení aktiv a pasiv a správu investičních portfolií podpoří management společnosti při rozhodování při řízení volných zdrojů, realizaci investičních strategií a zajistí efektivní kontrolu nad uvedenými procesy. 11. Transparentnost finančního řízení ve vztahu k relevantním stakeholderům se zvýší. Důležitost optimalizace procesů v oblasti správy volných finančních prostředků roste přímo úměrně s růstem objemu těchto prostředků. V případě velkých objemů volných finančních prostředků zvýšení výnosnosti vkladů/investic i jen o zlomek procenta přinese významné finanční zisky. Výběr správce volných finančních prostředků společnosti Jednou z možností správy volných finančních prostředků je její outsourcing třetí straně s profesionální zkušeností v této oblasti. Výběr správce volných finančních prostředků společnosti by měl probíhat na základě předem nastavených kritérií. Mezi tato kritéria mohou spadat například objem spravovaných prostředků, bonita, nákladová struktura za poskytování služeb, délka podnikání v oboru, poskytnuté záruky, atd. Po výběru správce je důležité správné nastavení parametrů spolupráce a nastavení následného hodnocení efektivnosti správy volných finančních prostředků a působení správce / asset managera. Praktické zkušenosti Mnoho společností drží volné finanční prostředky na běžných bankovních účtech nebo (v lepším případě) na krátkodobých termínovaných bankovních účtech. Tyto společnosti zpravidla neřeší plánování peněžních toků, neanalyzují informace o budoucí potřebě finančních prostředků a nevěnují se možnostem zvyšování výnosnosti volných finančních prostředků. V některých případech tyto společnosti předpokládají použití držených finančních prostředků až v horizontu několika let. Držení volných peněžních prostředků na běžných bankovních účtech (tedy držení vysoce likvidních aktiv) přináší těmto společnostem pouze minimální výnos a ztráta z ušlé příležitosti je velmi významná. Potenciální přínosy z optimalizace procesů v oblasti správy volných finančních prostředků jsou kvantifikovatelné, jedná se o rozdíl mezi realizovanými výnosy těchto prostředků a možnými výnosy při optimální variantě uložení/ investování. 02

18 Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky ohledně záležitostí uvedených v této publikaci. Prosím spojte se svou kontaktní osobou z oddělení řízení podnikových rizik společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Ivan Foltman David Jurčík Lenka Pölzerová Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

19 Odvaha jednoho překoná sílu tisíců ICT zpravodaj listopad 2013 Deloitte Česká republika Seriál Big Data: Od nápadu k realizaci Pokud jste se rozhodli vyrazit na dobrodružnou cestu vytěžování Big Data, pravděpodobně již máte rozmyšlený, v ideálním případě příznivý, business case. Předpokládejme, že tedy víte, jaké informace hledáte a jakou přidanou hodnotu tyto informace ve finále nabízí pro vaši společnost. Ať je případ užití ve vašem případě jakýkoli, již nyní přesně znáte cíl svého projektu. Cesta k němu je však komplikovanější a bude třeba na ni řešit hned několik dílčích otázek a požadavků kladených jak na IT tak business. Pro názornost níže uvádíme obecný pohled na proces zpracování informace, od jejich prvotního získání, až po finální vizualizaci a zhodnocení. V rámci našeho seriálu se zaměříme na jednotlivé fáze procesu a seznámíme vás s možnostmi a aktuálními trendy řešení dané problematiky. V tomto díle se budeme soustředit na začátek celého procesu, tedy na vlastní získávání dat. Získávání zdrojů dat Prvním krokem k úspěšné implementaci je získání všech dostupných dat, které je možné podrobit analýze s cílem získání potřebných informací. Při výběru zdrojů již není nutné omezovat se pouze na tradiční datové zdroje. Úspěšné projekty vytěžování Big Data pracují s rozmanitými zdroji dat, jako jsou provozní systémy, webové blogy, sociální sítě, technologické zdroje ve formě senzorů či měřících zařízení, záznamy zvuku z call center či videozáznamy a mnoho dalších. Dále v tomto vydání: Digitální trendy: Interní sociální síť jako zdroj firemních znalostí Získání dat Zpracování Selekce Analýza a data-mining Normalizace Čištění Interpretace pokračování na další straně

20 Veškerá tato data se dají díky moderním technologiím paralelního zpracování vytěžit do použitelné formy. Je na místě také znát povahu a množství vybraných dat. Zda-li se jedná o dlouhodobé časové osy, obsahující důležité informace o trendech a vývoji určité veličiny, či zda se jedná např. o větší objemy dat, z nichž jsou pro vyhodnocení důležité jen fragmenty či vzorky a nebude tedy pravděpodobně třeba pravidelně zpracovávat všechna data. Na většinu těchto forem zdrojových dat je již dnes většina nástrojů z oblasti Big Data připravena a není tedy třeba se v této fázi omezovat či obávat technologických překážek. Nebojte se tak do vašeho projektu zapojit rozmanité datové zdroje, pokud víte, že v nich lze najít odpovědi na vaše otázky. Ať už se bude jednat o text, zvuk, obraz či jiné zdroje, naši konzultanti vám poradí, jakým způsobem a za použití jakých prostředků z těchto zdrojů potřebné informace vydolovat. Uložení a následné zpracování Po vytipování požadovaných zdrojů můžeme zahájit implementaci prostředí pro uložení a zpracování těchto dat. Jak se ale orientovat v džungli možných řešení pro zpracování Big Data? Většina dostupných nástrojů vychází z opensource řešení a je distribuována pod touto volnou licencí nebo je nabízena jako placený softwarový produkt. Jaké jsou rozdíly v distribucích podobných řešení (založených zpravidla na stejné technologii) a srovnání těchto nástrojů si představíme v následujícím díle našeho seriálu. Digitální trendy: Interní sociální síť jako zdroj firemních znalostí Vážení klienti, v tomto díle dreportu bychom Vás rádi informovali o nedávné konferenci DOCURIDE 2013, která je největší odbornou konferencí o řízení podnikového obsahu v České republice. Petr Viktora, partner poradenské divize Deloitte, na této konferenci hovořil o vytěžování dat z podnikových sociálních sítí. Ukážeme vám, že toto téma má byznys přínos téměř pro každou společnost. Proto shrnujeme prezentaci z konference DOCURIDE v tomto dreportu, abyste mohli objevit možnosti využití podnikových sociálních sítí i vy. Podniková sociální síť je nástroj primárně určený ke zlepšení spolupráce a komunikace, ostatně o jejích výhodách jsme již psali v předchozích číslech dreportu. Dostupné produkty na trhu nabízejí klientům nespočet případů užití, které generují vysokou přidanou hodnotu v podobě optimalizace některých problematických podnikových procesů. 80 % 1 % 25 % 65 % Obrázek 1: Zdroj Gartner pokračování na další straně 02

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 07 US GAAP 04 IFRS. Jaký je Váš výhled? Projekt zaměřený na koncepční

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 07 US GAAP 04 IFRS. Jaký je Váš výhled? Projekt zaměřený na koncepční Jaký je Váš výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Optimalizace finančního reportingu Pozvánka na seminář

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňové změny, které přináší od roku 2014 zákonná opatření schválená Senátem BEPS iniciativa 04 Nepřímé daně

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více