Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004

2 Základní znalosti hlavních právních předpisů Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví v mezích zákona: a) požívat jeho plody b) držet c) nakládat s ním d) užívat Podání dle správního řádu nelze činit: a) ústně do protokolu b) v elektronické podobě za určitých podmínek c) písemně d) telefonicky Domácnost mohou tvořit: a) fyzické i právnické osoby b) jen právnické osoby c) výlučně manželé d) jen fyzické osoby Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. b) Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. c) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. d) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) schvaluje státní závěrečný účet b) je orgánem ochrany práv a svobod občanů c) je orgánem ochrany ústavnosti d) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem Pravdivé je následující tvrzení, že za současného prezidenta ČR může být zvolen: a) občan ČR, který může volit senátory b) jakýkoli státní občan, který dosáhl plnoletosti c) občan ČR volitelný do Senátu d) občan ČR starší 40 let Prezidenta republiky v ČR nelze: a) trestně stíhat b) zadržet c) stíhat pro velezradu d) stíhat pro přestupek Habilitační řízení mohou konat: a) vysoké a střední školy b) jen Pedagogická fakulta UK c) jen vyšší odborné školy d) jen vysoké školy Plná moc nezaniká: a) výpovědí zmocněncem b) smrtí zmocněnce c) odvoláním zmocnitelem d) provedením úkonu, na který byla omezena Návrh zákona je oprávněn v ČR podat: a) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku b) Senát c) předseda vlády d) prezident republiky Právo zákonodárné iniciativy v ČR náleží: a) Veřejnému ochránci práv b) předsedovi Poslanecké sněmovny c) prezidentu republiky d) skupině senátorů Uchazeč se stává studentem vysoké školy nebo fakulty dnem: a) rozhodnutím o přijetí ke studiu b) zápisu do studia c) opětovného zápisu do studia, bylo-li studium přerušeno d) sdělení rozhodnutí o přijetí ke studiu Kraj: a) nemůže být členem svazku obcí b) nemůže být členem občanského sdružení c) nemůže pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby d) může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných celků jiných států Doručuje-li správní orgán veřejnou vyhláškou, vyvěsí písemnost způsobem v místě obvyklým: a) po dobu 10 dnů b) po dobu 20 dnů c) po dobu 15 dnů d) po dobu 3 dnů Podle českého trestního zákona se trestnost činu posuzuje: a) podle zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje b) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a to bez výjimky c) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, s výjimkou případů, kdy je pozdější zákon pro pachatele příznivější d) podle zákona účinného v době, kdy má být trest vykonán Státní občanství České republiky lze nabýt: a) přijetím do státní služby b) osvojením c) nalezením na území České republiky d) určením otcovství Ústavní soud rozhoduje: a) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky b) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu d) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony Statutárním městem není: a) Zlín b) Brno c) Prostějov d) Jihlava Do pravomoci zastupitelstva kraje nepatří: a) vydávání obecně závazné vyhlášky kraje b) předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně c) předkládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů pokud má zastupitelstvo kraje za to, že jsou v rozporu se zákonem d) schvalování rozpočtu kraje Zastupitelstvo kraje se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za: a) šest měsíců b) tři měsíce c) dvanáct měsíců d) měsíc K provedení zákona a v jeho mezích vláda vydává: a) nařízení b) vyhlášky c) sdělení d) opatření 1

3 Prezident republiky v České republice: a) svolává zasedání Poslanecké sněmovny b) skládá slib do rukou předsedy Senátu c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) ratifikuje mezinárodní smlouvy Návrh zákona nemůže Poslanecké sněmovně podat: a) zastupitelstvo obce b) vláda c) skupina poslanců d) poslanec Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je: a) nedovolené omezování hospodářské soutěže b) nekalé soutěžní jednání c) jmenování statutárního orgánu d) udělení prokury Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami b) Úřad průmyslového vlastnictví c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže d) Komise pro cenné papíry Zastupitelstvo obce: a) volí starostu obce b) vydává obecně závazné vyhlášky obce c) schvaluje rozpočet obce d) schvaluje program rozvoje územního obvodu obce Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným není: a) předseda b) představenstvo c) jeden nebo více jednatelů d) komplementář Občan ČR může být podle českého trestního zákona: a) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání s provedením výkonu trestu b) vydán cizímu státu k výkonu trestu c) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání vždy d) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ze zákonem stanovených důvodů Správní řízení se zahajuje: a) souhlasným prohlášením účastníků řízení b) na návrh účastníka řízení c) z úřední povinnosti rozhodnutím soudu d) z podnětu správního orgánu Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem: a) podpisu pracovní smlouvy b) sepsání pracovní smlouvy c) který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce d) následujícím po podpisu pracovní smlouvy Vysoká škola: a) je pouze univerzitní b) je pouze soukromá c) je pouze státní d) není právnickou osobou Soudce je do funkce jmenován: a) na dobu 25 let b) na dobu 40 let c) bez časového omezení d) na dobu 15 let Nekalou soutěží je: a) zlehčování b) klamavé označování zboží a služeb c) parazitování na pověsti d) vyvolání nebezpečí záměny Dluh musí být splněn: a) řádně a včas b) včas c) vždy jen řádně d) řádně Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, nepatří: a) trest ztráty čestných titulů a vyznamenání b) trest zákazu pobytu c) trest obecně prospěšných prací d) trest propadnutí majetku Zasedání zastupitelstva obce: a) je tajné b) zpravidla řídí starosta c) je veřejné d) svolává rada obce Smlouva může být právní úkon: a) dvoustranný b) neplatný c) jednostranný d) písemný Mezi obchodní společnosti nepatří: a) veřejné obchodní společnosti b) nadace c) společnosti s ručením omezeným d) družstva Zůstavitel může vydědit potomka: a) jen vede-li potomek trvale nezřízený život b) jen ze zákonem stanovených důvodů c) jen byl-li potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku d) pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl V čele obecního úřadu je: a) starosta b) tajemník obecního úřadu c) místostarosta (místostarostové) d) zastupitelstvo obce Znaky a prapory obcím: a) uděluje předseda Poslanecké sněmovny b) uděluje vláda c) navrhuje ministr vnitra d) schvaluje předseda Senátu Studenti tvoří akademický senát fakulty: a) výlučně b) nejméně z jedné poloviny, nejvýše však ze dvou třetin c) nejvíce z jedné třetiny d) nejméně z jedné třetiny, nejvýše však z jedné poloviny Do soustavy soudů dnes podle Ústavy ČR patří: a) Ústavní soud b) Nejvyšší soud c) Nejvyšší správní soud d) vojenské soudy Parlament České republiky vyhlašuje: a) stav ohrožení státu b) nouzový stav c) stav nebezpečí d) válečný stav Nekalou soutěží není: a) klamavá reklama b) zlehčování c) klamavé označení zboží a služeb d) podplácení 2

4 Součástí Jihočeského kraje je okres: a) Tachov b) Domažlice c) Strakonice d) Prachatice Návrh na zrušení zákona je oprávněn(a) Ústavnímu soudu ČR navrhnout: a) Veřejný ochránce práv b) vláda c) komora Parlamentu d) prezident republiky Předmětem občanskoprávních vztahů nemohou být: a) věci b) jiné majetkové hodnoty c) fyzické a právnické osoby d) práva Statutárním městem je: a) Ostrava b) Opava c) Olomouc d) Přerov Obec nemůže: a) ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou b) mít vlastní majetek c) vydávat v samostatné působnosti nařízení obce d) vystupovat v právních vztazích svým jménem Účastníkem správního řízení není: a) osoba, o jejíž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech se má v řízení jednat b) ustanovený znalec c) správní orgán, který řízení provádí d) osoba, která tvrdí, že může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právních poměrech Prezident republiky v ČR: a) předsedá Bezpečnostní radě státu b) má právo předsedat schůzím vlády c) je vrchním velitelem ozbrojených sil d) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu Ústavní soud ČR: a) rozhoduje o odvolání předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu b) rozhoduje o zrušení zákonů c) se skládá z 10 soudců d) rozhoduje o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí: a) viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu b) guvernéra České národní banky c) Veřejného ochránce práv d) předsedu vlády Obec navenek zastupuje: a) zastupitelstvo obce b) rada obce c) starosta d) obecní úřad Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Lidský život je hoden ochrany již před narozením. b) Nikdo nesmí být zbaven života. c) Trest smrti se nepřipouští. d) Každý má právo na život. Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává: a) obecní úřad b) krajský úřad c) pověřený obecní úřad d) Ministerstvo vnitra Státním symbolem ČR není: a) státní heslo b) státní hymna c) státní znak d) státní pečeť Dovolání dle správního řádu: a) není řádným ani mimořádným opravným prostředkem b) není opravným prostředkem c) je mimořádným opravným prostředkem d) je řádným opravným prostředkem Do správního spisu je oprávněn nahlížet: a) svědek b) znalec c) zástupce účastníka d) osoba, která prokáže odůvodněnost požadavku k nahlédnutí Statutárním městem jsou: a) České Budějovice b) Karlovy Vary c) Teplice d) Pardubice Mezi samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy nepatří: a) akademický senát b) kvestor c) vědecká rada d) disciplinární komise Dohled nad pachatelem dle českého trestního zákona provádí: a) probační úředník b) úředník pověřeného obecního úřadu c) státní zástupce d) soudce Součástí ústavního pořádku České republiky není: a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky b) ústavní zákon ČNR o státních symbolech České republiky c) Listina základních práv a svobod d) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Osobou blízkou v občanském právu není: a) sourozenec b) obchodní společnost a její společník c) manžel d) příbuzný v řadě přímé Prezident republiky v ČR: a) může být stíhán pro velezradu b) není z výkonu své funkce odpovědný c) jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu d) může předsedat vládě Obchodní společnost vzniká: a) dnem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny b) dnem, ke kterému byla obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku c) dnem sepsání stanov d) dnem podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny všemi zakladateli Z platného závazku může být dlužník povinen: a) něco trpět b) něco konat c) něco dát d) něčeho se zdržet 3

5 Bezpečnostní rada státu v České republice: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyslovuje souhlas s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky c) je poradním orgánem vlády d) vyhlašuje nouzový stav Akademický rok trvá: a) 24 kalendářních měsíců b) 12 kalendářních měsíců c) 10 kalendářních měsíců d) 18 kalendářních měsíců Statutárním městem není: a) Mělník b) Mladá Boleslav c) Ústí nad Labem d) Bohumín Družstvo: a) je obchodní společností b) není právnickou osobou c) je společenstvím neuzavřeného počtu osob d) je právnickou osobou Mezi akademické pracovníky vysoké školy nepatří: a) odborní asistenti b) profesoři c) asistenti d) docenti Státní zastupitelství v ČR podle Ústavy: a) může vydávat obecně závazné vyhlášky b) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení c) je součástí moci výkonné d) zastupuje stát ve věcech majetkových Odvolací orgán může rozhodnutí správního orgánu I. stupně: a) změnit b) potvrdit c) zrušit d) zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí Samosprávným akademickým orgánem fakulty je: a) rektor b) kvestor c) vědecká rada fakulty d) děkan Správní orgán přezkoumá rozhodnutí mimo odvolací řízení: a) z podnětu účastníka řízení b) na návrh soudu c) z podnětu osoby, která není účastníkem řízení d) z vlastního podnětu Správní řízení může být zahájeno dnem: a) kdy správní orgán učiní vůči účastníku první úkon b) který určí správní orgán c) kdy podání účastníka došlo správnímu orgánu d) kdy bylo podání účastníka dáno k poštovní přepravě Připadne-li v občanském právu poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty: a) nejblíže následující pracovní den b) sobota, neděle nebo svátek c) nejblíže předcházející pracovní den d) poslední den v měsíci Ústředním orgánem státní správy České republiky je: a) Český statistický úřad b) Úřad pro ochranu osobních údajů c) Úřad pro veřejné informační systémy d) Český telekomunikační úřad Občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, může být zvolen: a) do Senátu b) do Poslanecké sněmovny c) jen do Poslanecké sněmovny d) jen do Senátu Odvoláním lze podle správního řádu napadnout: a) rozhodnutí o přerušení řízení b) rozhodnutí o obnově řízení c) rozhodnutí o odvolání d) rozhodnutí o předběžném opatření Mezi územní samosprávné celky nepatří: a) obce b) stát c) okresy d) kraje Obec je: a) základním územním samosprávným celkem b) městem, má-li alespoň 3000 obyvatel a stanoví tak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády c) vždy součástí vyššího územního samosprávného celku d) veřejnoprávní korporací Právnickou osobou podle občanského práva není: a) stát jako účastník občanskoprávních vztahů b) účelové sdružení majetku c) jednotka územní samosprávy d) sdružení fyzických a právnických osob Zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) fyzické osoby i právnické osoby b) jen podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku c) jen právnické osoby d) jen fyzické osoby Společnost s ručením omezeným za porušení svých závazků: a) neodpovídá vůbec b) odpovídá do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku c) odpovídá celým svým majetkem d) odpovídá maximálně do výše ,- Kč Rektora jmenuje a odvolává: a) ministr školství, mládeže a tělovýchovy b) prezident republiky c) předseda Poslanecké sněmovny d) akademický senát veřejné vysoké školy Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být: a) jiné majetkové hodnoty b) věci c) práva d) fyzické a právnické osoby Obchodní firmu mají: a) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku b) jen podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku c) jen podnikatelé právnické osoby d) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Společníkem veřejné obchodní společnosti: a) může být jen jiná obchodní společnost b) může být fyzická i právnická osoba c) může být jen fyzická osoba d) může být jen právnická osoba Soudce Ústavního soudu České republiky: a) jmenuje prezident republiky b) navrhuje Senát c) schvaluje Senát d) volí Poslanecká sněmovna 4

6 V čele veřejné vysoké školy je: a) akademický senát b) kvestor c) děkan d) rektor Ústava České republiky byla přijata: a) Poslaneckou sněmovnou a Senátem b) Poslaneckou sněmovnou c) Federálním shromážděním d) Českou národní radou Předseda vlády podává demisi do rukou: a) předsedy Senátu b) premiéra c) předsedy Poslanecké sněmovny d) prezidenta republiky Správní orgán zastaví správní řízení: a) bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce b) uplyne-li lhůta pro podání řádného opravného prostředku c) vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět d) odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, patří: a) trest propadnutí majetku b) trest ztráty vojenské hodnosti c) ochranné léčení d) ochranná výchova Správní orgán I. stupně může rozhodnout sám o odvolání: a) na žádost účastníka řízení b) vyhoví-li odvolání z větší části c) vyhoví-li odvolání v plném rozsahu a rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení d) nemůže sám rozhodnout Společné jmění může vzniknout: a) jen mezi manželi b) mezi sourozenci a příbuznými v řadě přímé c) mezi dědicem a zůstavitelem d) mezi rodiči a dětmi Soudce je při rozhodování vázán: a) všemi mezinárodními smlouvami b) staršími rozhodnutími soudů ve stejné nebo obdobné věci c) zákony d) zákony a podzákonnými právními předpisy Student vysoké školy nebo fakulty má právo: a) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen b) navrhovat téma své diplomové práce c) výběru studijních předmětů podle pravidel studijního programu d) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli Senát Parlamentu ČR: a) může podat žalobu na prezidenta republiky pro velezradu b) může soudit prezidenta republiky c) může být rozpuštěn prezidentem republiky d) je volen podle zásad většinového systému Způsobilost být účastníkem správního řízení se obecně nabývá: a) zletilostí b) narozením c) zahájením správního řízení d) dovršením věku 15 let Společná závěť více zůstavitelů: a) je neplatná b) je vždy platná c) je povinná d) je možná Soukromá vysoká škola v ČR: a) musí mít státní souhlas udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR b) musí mít své sídlo na území ČR c) musí být zřízena veřejnou vysokou školou d) musí být právnickou osobou Prezidenta republiky volí: a) jen Poslanecká sněmovna b) všichni občané ČR, kteří mají právo volit c) občané ČR, kteří dosáhli věku 21 let a mají právo volit d) jen ti občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let Způsobilost právnické osoby k právním úkonům: a) může být omezena zákonem i soudem b) může být omezena jen soudem c) nemůže být omezena d) může být omezena jen zákonem Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Bezpečnostní informační služba b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost c) Správa státních hmotných rezerv d) Národní bezpečnostní úřad Mandát senátora Parlamantu ČR zaniká: a) složením slibu s výhradou b) ztrátou volitelnosti c) uplynutím volebního období d) rozpuštěním Poslanecké sněmovny Stanovení předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích se týkají tzv.: a) privatizační zákony b) rehabilitační zákony c) restituční zákony d) lustrační zákony Písemná forma právního úkonu není zachována, je-li právní úkon učiněn: a) elektronickými prostředky za stanovených podmínek b) telefaxem c) dálnopisem d) telegraficky Sídlo: a) není u právnické osoby užíváno b) může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s účelem právnické osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu činnosti právnické osoby c) musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí d) musí být určeno při zřízení právnické osoby Text Ústavy České republiky neobsahuje ustanovení: a) o státních svátcích České republiky b) o Veřejném ochránci práv c) o prokuratuře České republiky d) o tom, že soudy jsou povolány k tomu, aby poskytovaly ochranu právům Pracovní poměr nemůže být rozvázán: a) dohodou b) výpovědí c) zrušením ve zkušební době d) okamžitým zrušením 5

7 Dědictví, jehož nenabude žádný dědic: a) připadne místně příslušné obci b) zůstane věcí ničí c) zůstane věcí opuštěnou d) připadne státu Mandát poslance Parlamentu ČR zaniká: a) odepřením slibu b) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody c) ztrátou volitelnosti d) složením slibu s výhradou Stavba: a) je oddělitelnou součástí pozemku b) je vždy součástí pozemku c) není součástí pozemku d) je obvykle součástí pozemku Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: a) má 150 poslanců b) je volena na 5 let c) může podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky d) odvolává vládu Zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen právnické osoby b) jen fyzické osoby c) fyzické osoby i právnické osoby d) jen fyzické osoby podnikající Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám: a) na zdraví b) na majetku c) na přírodě d) na životním prostředí Odepře-li adresát dle správního řádu bezdůvodně přijmout písemnost: a) považuje se vždy za nedoručenou b) je doručena den následující po odepření c) je doručena dnem odepření, je-li na to upozorněn d) je doručena uplynutím lhůty 3 dnů od odepření Obchodní zákoník neupravuje: a) některé jiné vztahy s podnikáním související b) řízení o umoření listin c) obchodní závazkové vztahy d) postavení podnikatelů Mezi trestné činy obecně nebezpečné upravené v Hlavě IV. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin neposkytnutí pomoci b) trestný čin šíření nakažlivé choroby c) trestný čin šíření toxikomanie d) trestný čin obecného ohrožení Věstník právních předpisů kraje: a) není veřejně přístupný b) se vydává v postupně číslovaných částkách c) musí být přístupný na Ministerstvu informatiky d) musí být přístupný na krajském úřadu Ústavní soud podle Ústavy ČR: a) se skládá ze 12 soudců b) rozhoduje o výkladu ústavních zákonů c) rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora d) rozhoduje v pochybnostech o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří: a) organizace studia b) stanovení výše poplatků spojených se studiem c) určování počtu přijímaných uchazečů o studium d) habilitační řízení Peněžitá plnění se dle správního řádu vymáhají: a) srážkami ze mzdy b) přímým vynucením uložené povinnosti c) postupným ukládáním peněžitých pokut d) přikázáním pohledávky Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu vykonává: a) Nejvyšší kontrolní úřad b) Ústavní soud c) Česká národní banka d) Úřad na ochranu hospodářské soutěže Práva občana kraje: a) může mít cizí státní občan s přivolením soudu b) nemůže mít cizí státní občan c) může mít cizí státní občan jen za stanovených podmínek d) může mít cizí státní občan, který v ČR vlastní nemovitost Mezi pojmové znaky podnikání patří: a) soustavnost b) stálost c) účel dosažení zisku d) samostatnost Mezi obchodní společnosti patří: a) akciová společnost b) občanská sdružení c) nadace d) zájmová sdružení právnických osob Do Senátu nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 25 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let Statutárním městem není: a) Havířov b) Most c) Karviná d) Písek Trestně odpovědný není podle českého trestního zákona ten: a) kdo nedovršil v době spáchání činu 16. rok svého věku b) kdo nedovršil v době spáchání činu 14. rok svého věku c) kdo dovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku d) kdo nedovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku Vláda je podle Ústavy České republiky: a) volena Poslaneckou sněmovnou b) odpovědna Parlamentu c) povinna podat demisi, odstoupí-li více než polovina jejích členů d) oprávněna zřizovat ministerstva Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn: a) svobodně b) srozumitelně c) vážně d) určitě Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru: a) jen ve zkušební době b) bez uvedení důvodu c) jen ze zákonem stanoveného důvodu d) z jakéhokoli důvodu 6

8 Senát Parlamentu České republiky je při splnění stanovených podmínek oprávněn: a) vyjadřovat vůli nezabývat se návrhem zákona b) zřizovat vyšetřovací komise c) přijímat zákonná opatření d) přijímat zákon o státním rozpočtu Společnost s ručením omezeným: a) může mít nejvíce padesát společníků b) musí mít nejméně pět společníků c) musí mít nejméně jednoho společníka, který je komanditistou, a nejméně jednoho společníka, který je komplementářem d) musí mít nejméně dva společníky Mezi státní symboly ČR patří: a) malý státní znak b) vlajka prezidenta republiky c) velký státní znak d) státní barvy Funkce tajemníka obecního úřadu se zřizuje: a) ve všech obcích b) pouze v obcích, které jsou statutárními městy c) v obcích s pověřeným obecním úřadem d) v obcích s rozšířenou působností Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je: a) předseda b) komplementář c) jeden nebo více jednatelů d) představenstvo Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň: a) ,- Kč b) ,-Kč c) ,-Kč d) 5.000,-Kč Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy b) je nezávislý orgán c) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem d) vykonává kontrolu plnění státního rozpočtu O zřízení nebo zrušení fakulty rozhoduje: a) kvestor b) rektor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) akademický senát fakulty Výjimečným trestem se podle českého trestního zákona rozumí: a) trest odnětí svobody nad 50 let b) trest smrti c) trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let d) trest propadnutí majetku Dědí se: a) ze zákona i ze závěti b) ze zákona c) jen ze závěti d) ze závěti Proděkany jmenuje a odvolává: a) rektor b) akademický senát veřejné vysoké školy c) akademický senát fakulty d) děkan Prezident republiky ze soudců jmenuje: a) pouze soudce Nejvyššího správního soudu b) pouze soudce Ústavního soudu c) pouze soudce Nejvyššího soudu d) pouze soudce Ústavního soudu a Nejvyššího soudu Senát Parlamentu ČR: a) může vyslovit vládě nedůvěru b) je volen z jedné třetiny každé 3 roky c) je volen podle zásad poměrného zastoupení d) nemůže být rozpuštěn Mezi tzv. statutární města patří: a) Plzeň b) Děčín c) Karlovy Vary d) České Budějovice Volby do Poslanecké sněmovny se konají: a) aklamací b) podle zásad poměrného zastoupení c) podle zásad většinového systému d) tajným hlasováním Ke změně názvu obce dává souhlas: a) Ministerstvo informatiky b) Ministerstvo dopravy a spojů c) Ministerstvo vnitra d) Ministerstvo pro místní rozvoj Věcmi movitými nejsou: a) lodě b) letadla c) motorová vozidla d) pozemky Zletilost se podle občanského práva nabývá obecně: a) dovršením 21. roku věku b) dovršením 16. roku věku c) dovršením 15. roku věku d) dovršením 18. roku věku Docenta pro určitý obor jmenuje na základě habilitačního řízení: a) rektor b) kvestor c) děkan d) akademický senát veřejné vysoké školy Kraj zastupuje navenek: a) starosta b) hejtman c) krajský úřad d) rada V čele fakulty je: a) děkan b) kvestor c) tajemník d) rektor Děkana jmenuje a odvolává: a) akademický senát fakulty b) kvestor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) rektor Právní úkon je neplatný: a) pokud se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům b) pokud svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu c) pokud svým obsahem nebo účelem obchází zákon d) pokud je jeho předmětem nemožné plnění 7

9 Přijatý zákon nepodepisuje: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda vlády c) prezident republiky d) předseda Senátu Podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku není: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) den nástupu do práce b) výši mzdy c) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán d) místo výkonu práce Statutárním městem je: a) Kladno b) Plzeň c) Tábor d) Liberec Poslanci a senátoři Parlamentu ČR při složení slibu slibují: a) vykonávat mandát v zájmu všeho lidu b) vykonávat mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí c) věrnost České republice d) zachovávat Ústavu a zákony Bezpečnost České republiky zajišťují: a) ozbrojené bezpečnostní sbory b) havarijní služby c) ozbrojené síly d) záchranné sbory Občanem obce: a) je vždy jen fyzická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) může být fyzická osoba i právnická osoba za stanovených podmínek d) nemůže být právnická osoba Mezi státní symboly ČR nepatří: a) státní vlajka b) malý státní znak c) státní pečeť d) velký státní znak Profesora pro určitý obor jmenuje na návrh vědecké rady vysoké školy: a) ministr školství, mládeže a tělovýchovy b) děkan c) prezident republiky d) rektor Obecná lhůta pro podání odvolání dle správního řádu je: a) 30 dnů od doručení rozhodnutí b) 5 dnů od doručení rozhodnutí c) 15 dnů od doručení rozhodnutí d) 10 dnů od doručení rozhodnutí Zástavní právo zaniká: a) zánikem zástavy b) promlčením zajištěné pohledávky c) zánikem zajištěné pohledávky d) uplynutím doby, na níž bylo zřízeno Stavby určené k individuální rekreaci se označují: a) evidenčními čísly b) orientačními čísly c) popisnými čísly d) evidenčními písmeny Zákonná opatření: a) přijímá Poslanecká sněmovna, dojde-li k rozpuštění Senátu b) přijímá kdykoliv Poslanecká sněmovna c) přijímá vláda d) přijímá kdykoliv Senát Občanem kraje: a) je fyzická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) nemůže být právnická osoba d) je fyzická i právnická osoba za stanovených podmínek Peněžitý trest lze dle českého trestního zákona uložit: a) vždy ve výši nad jeden milion Kč b) v neomezené výši c) ve výměře od dvou tisíc Kč do pěti milionů Kč d) ve výměře od pěti tisíc Kč do deseti milionů Kč Kraj: a) vystupuje v právních vztazích svým jménem b) nese odpovědnost z právních vztahů, do nichž vstoupil c) není veřejnoprávní korporací d) má vlastní majetek Návrh zákona může Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podat: a) poslanec b) skupina poslanců c) skupina senátorů d) senátor Standardní doba studia včetně praxe v délce nejméně tří a nejvýše čtyři roky je charakteristická pro: a) bakalářský studijní program b) magisterský studijní program c) univerzální studijní program d) doktorský studijní program Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí: a) pedel b) tajemník c) kvestor d) rektor Součástí Olomouckého kraje je okres: a) Bruntál b) Vsetín c) Jeseník d) Vyškov Součástí ústavního pořádku České republiky nejsou: a) ústavní zákony doplňující Ústavu z r b) ústavní zákony upravující státní hranice c) ústavní zákony České národní rady přijaté po d) zákonná opatření Senátu Způsobilost k právním úkonům vzniká u fyzické osoby v plném rozsahu: a) zletilostí b) dosažením věku 21 let c) narozením d) dosažením věku 15 let Územní samosprávné celky: a) jsou územními společenstvími občanů b) mohou mít vlastní majetek c) jsou veřejnoprávními korporacemi d) hospodaří podle vlastního rozpočtu 8

10 Účastníci správního řízení mají právo: a) klást svědkům a znalcům otázky b) nahlížet do protokolu o hlasování c) být poučeni o procesních právech d) rozhodovat o podjatosti pracovníka správního orgánu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a) může být rozpuštěna prezidentem republiky b) může odvolat prezidenta republiky c) je volena podle zásad poměrného zastoupení d) je volena na 6 let Soudce Ústavního soudu je do funkce jmenován: a) na dobu 15 let b) na dobu 25 let c) bez časového omezení d) na dobu 10 let Rozhodnutí správního orgánu nemusí za určitých podmínek obsahovat: a) úřední razítko b) odůvodnění c) výrok d) poučení o odvolání Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří: a) vnitřní mzdový předpis b) studijní a zkušební řád c) statut veřejné vysoké školy d) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy Bezpečnostní rada státu v ČR: a) vyhlašuje nouzový stav b) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem c) rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR d) připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR Právním předpisem kraje je: a) opatření rady kraje b) výnos zastupitelstva kraje c) obecně závazná vyhláška kraje d) nařízení kraje Do soustavy soudů patří: a) Nejvyšší soud b) Nejvyšší správní soud c) krajské soudy d) okresní soudy Mezi trestné činy proti životu a zdraví upravené v Hlavě VII. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin rvačky b) trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení c) trestný čin účasti na sebevraždě d) trestný čin loupeže Prezident republiky v ČR: a) nemá právo zastupovat stát navenek b) má právo vrátit Parlamentu ústavní zákon c) je volen na 7 let d) může se vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu Každá právnická osoba musí mít určeno: a) místo podnikání b) jméno c) sídlo d) název Právní předpis kraje může nabýt účinnosti: a) dnem přijetí b) pozdějším dnem než je patnáctý den následující po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, je-li tak v něm stanoveno c) dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje d) patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje Platné znění Ústavy České republiky neobsahuje následující ustanovení: a) O názvu vyššího územního samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo. b) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. c) Zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku volí hejtmana. d) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. Zdrojem veškeré státní moci ČR jsou: a) vláda b) Parlament ČR c) prezident republiky d) soudy Do obchodního rejstříku se povinně nezapisují: a) nadace b) družstva c) obchodní společnosti d) zájmová sdružení právnických osob Listina základních práv a svobod obsahuje ustanovení o: a) právech k výsledkům tvůrčí duševní činnosti b) svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby c) právu přístupu ke kulturnímu bohatství d) právu svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu Mezi orgány kraje nepatří: a) rada b) hejtman c) zastupitelstvo kraje d) krajský úřad Členy akademického senátu fakulty: a) volí vědecká rada fakulty b) jmenuje rektor c) jmenuje děkan d) jmenuje akademický senát veřejné vysoké školy Podnikem se ve smyslu obchodního zákoníku rozumí soubor složek: a) hmotných b) nehmotných c) osobních d) fiktivních Mezi právní předpisy kraje patří: a) zákony kraje b) zákonná opatření kraje c) nařízení kraje d) obecně závazné vyhlášky kraje Prezidentem republiky nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 40 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 18 let Mezi ústřední orgány státní správy České republiky patří: a) Český bánský úřad b) Český telekomunikační úřad c) Veřejný ochránce práv d) Komise pro cenné papíry 9

11 V čele krajského úřadu stojí: a) ředitel b) náměstek hejtmana c) hejtman d) starosta Radu obce tvoří: a) místostarosta (místostarostové) b) starosta c) tajemník obecního úřadu d) další členové rady Mezi orgány obce patří: a) rada obce b) obecní úřad c) starosta d) zastupitelstvo obce Odvolací orgán přezkoumává správní rozhodnutí: a) jen po právní stránce b) jen po skutkové stránce c) v celém rozsahu d) dle své úvahy Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je: a) kvestor b) děkan c) rektor d) akademický senát Poslaneckou sněmovnu může rozpustit: a) předseda vlády b) prezident republiky c) předseda Poslanecké sněmovny d) předseda Senátu Krajský úřad se člení na: a) sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana b) divize c) oddělení d) odbory Ústavní soud České republiky má podle Ústavy pravomoc rozhodovat o: a) zrušení zákonů b) souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem c) odvolání guvernéra České národní banky d) opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro ČR závazné Hejtmana volí: a) rada b) zastupitelstvo obce c) krajský úřad d) Poslanecká sněmovna Vláda v ČR: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem c) vyhlašuje válečný stav d) vyhlašuje nouzový stav Základy právní terminologie Sborový orgán se v latině označuje jako: a) colloquium b) commercium c) collegium d) commodatum Referendum není: a) dobrozdání b) organizační složka instituce c) doporučení d) hodnotící zpráva Rating je: a) ohodnocení podniku akcionáři na základě předložené účetní závěrky b) nutná podmínka pro účast podniků na státních zakázkách c) vnější nezávislé hodnocení schopnosti podniku řádně a včas splácet přijaté závazky d) stanovení rizika nedodržení závazku prováděné interními auditory Duševní choroba projevující se vzrušenou náladou a zvýšeným sebevědomím je: a) maniok b) manismus c) manýra d) mánie Zhudebněný text části evangelia o umučení Krista se označuje jako: a) paškál b) pašalik c) pastorela d) pašije Retroaktivita je: a) platnost k budoucímu datu b) odložená účinnost c) současná účinnost d) zpětná účinnost Vyvinění je v právu označováno jako: a) exkulpace b) expropriace c) liberace d) exces Franchising je: a) obchodní listina b) typ české obchodní společnosti c) obchodní úvěr poskytovaný obchodním partnerem d) bankovní úvěr jištěný cennými papíry Insinuace není: a) pomluva b) platební neschopnost c) obvinění d) bezdůvodné nařčení Druid je: a) příslušník keltské společenské vrstvy zabývající se kultem b) nájemný osobní povoz tažený jedním koněm c) bývalé označení pro dráteníka d) drobná figurální malba žertovného rázu Lacerna je: a) menší žlutý plod druhu tropického citrusu b) horní část zástěry c) součást děla, na níž spočívá hlaveň, jejíž pohyblivost zajišťuje d) plášť s kapucí spínaný na ramenou sponou, nošený např. ve starém Římě Brevi manu neznamená: a) bez formalit b) krátce c) neformálně d) bez okolků 10

12 Vigilantibus iura v právu neznamená: a) nechť každý dbá o svá práva b) nade vším vítězí právo c) bdělým patří práva d) přemáhej dobro zlem Hodnotící posudek či kritika uměleckého či vědeckého díla je: a) recese b) recepce c) recenze d) rébus Retorze není: a) odvetné opatření b) druh recyklace c) vydání nemovitosti původnímu vlastníkovi d) opak reverze Barter je: a) směna služeb za peníze b) měrná objemová jednotka ropy c) typ obchodu d) směna zboží za zboží Mravně otrlý, bezohledný člověk je: a) cynik b) cymol c) cymen d) cymarín Rozhodčí řízení je označováno též jako: a) arba b) arboreál c) arboretum d) arbitráž Dědic v latině není: a) hereticus b) habitus c) conventus d) heres Schopnost vcítit se do pocitu druhé osoby je označována jako: a) empirie b) emise c) empatie d) emoce Kasace není: a) typ právního přezkumu rozhodnutí b) zastaralý typ daně c) příležitostná hudební skladba d) nižší úředník Právnická fakulta latinsky je: a) Facultas postulandi b) Facultas iuridica c) Facultas alternativa d) Favor iuris Pozemek v latině není: a) fur b) fraus c) fundus d) fas Zrušení zákona nebo jiného předpisu je: a) derivace b) derogace c) derelikce d) derniéra Marže je: a) rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou b) typ vojenských odznaků c) druh obchodního úvěru d) povinný poplatek za povolení emise Rehabilitace mimo jiné znamená: a) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno b) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky c) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky d) navrácení, obnovení cti, dobré pověsti Náhrobní nápis je: a) epištola b) epitel c) epilog d) epitaf Emeritní není: a) bývalý b) mimořádný c) zasloužilý d) vysloužilý Okrajový je: a) marciální b) markantní c) maritimní d) marginální Ekonomickému pojmu firma odpovídá právní pojem: a) udělené oprávnění k podnikání právnické osoby b) obchodní jméno c) podnik d) jméno, pod kterým ekonomický subjekt jedná Faksimile může být označením pro: a) přesnou kopii podpisu b) podpis pomocí razítka c) telefax d) přesnou kopii listiny Člověk lhostejný k povinnostem je: a) lascivní b) lexikální c) laxativní d) letální Subsidiární v právu není: a) pomocný b) nadbytečný c) následný d) podpůrný Nominální v odborném vyjadřování neznamená: a) jemný b) jmenovitý c) ušlechtilý d) jmenný Ozdobná pokrývka na koně se označuje jako: a) čirok b) častuška c) čabraka d) čagan Et cetera znamená: a) srovnej b) a tak dále c) například d) za stejných okolností 11

13 Výrazný a náhlý rozmach je: a) boort b) bootleg c) boom d) booster Postoj založený na neuznávání či popírání všech mravních a společenských hodnot se označuje jako: a) nominalizmus b) nihilismus c) nepotismus d) nudismus Diskontinuita je: a) nesouvislost b) nespojitost c) sbíhání d) zmenšení Rozsudek je: a) jurisdikce b) judikatura c) jurisprudence d) judikát Corpus delicti může označovat: a) úvěrovou kartu b) věcný důkaz v trestním řízení c) věc doličnou d) právní spor Fiasko může označovat: a) zánik b) neúspěch c) naprostý nezdar d) porážku Cum grano salis znamená: a) moje vina b) se zřetelem k okolnostem c) s troškou vtipu d) s jistým omezením Konečné schválení podepsané mezinárodní smlouvy orgánem povolaným k tomu ústavou se označuje: a) rating b) raabizace c) ratifikace d) ratihabice Přídomek pohrobek označuje: a) dítě, které po porodu zemřelo b) dítě, které se narodilo po smrti svého otce c) dítě, při jehož porodu zemřela matka d) předčasně narozené dítě Pas může být označení pro: a) úřední průkaz opravňující k nějaké činnosti b) umělou náhradu přirozeného účesu c) přihrávku ve hře d) taneční krok Jako oblát se v právu neoznačuje osoba: a) která nabízí uzavření smlouvy b) které se nabízí uzavření smlouvy c) která je smluvní stranou konkrétní smlouvy d) která podává návrh na uzavření smlouvy Kartel je: a) dohoda právně samostatných podniků o cenových otázkách b) typ dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem c) sloučení dvou akciových společností do jedné proti vůli akcionářů d) očekávání spotřebitelů ohledně výše inflace Odnětí dědictví osobám nehodným je: a) eremita b) erepce c) ergo d) erekce Kauzální nexus označuje: a) vztah mezi příčinou a následkem b) pokrevní příbuzenství c) příčinnou souvislost d) zavinění Pojem causa v právu neoznačuje: a) proces b) důvod c) právní případ d) příčinu Brutto může označovat: a) celkový hrubý objem lodi b) cenu beze srážek c) hrubý příjem d) hrubou hmotnost i s obalem Podpůrný pramen práva je pramen: a) substernální b) speciální c) subsidiární d) subordinační Emise může označovat: a) uvedení bankovek do oběhu b) znečišťování ovzduší c) vydání cenin d) vydání cenných papírů Rčení veritas vincit znamená: a) ráno moudřejší večera b) ve víně je pravda c) překroucená pravda d) pravda vítězí Clearing není: a) rozdíl mezi cenami zboží vyjádřený podle parity kupní síly b) forma vyrovnávání závazků jejich vzájemným započítáváním c) druh finančního leasingu d) zvláštní forma trhu Věhlasná či vážená osobnost je: a) celebrant b) cela c) celebrita d) cellerarius Dobročinný člověk je: a) filantrop b) fiduciář c) frejíř d) filigrán Cumulus je: a) druh písemného podání b) souběh trestných činů c) souběh správních deliktů d) druh oblaku Diskrepance není: a) šetrnost b) odlišnost c) zveličování d) nesoulad 12

14 Člověk dbající jen vlastního prospěchu není: a) ekonomista b) fatalista c) altruista d) egoista Výjimka je v latině označována jako: a) exekuce b) exercicie c) excusatio d) exempce Cum laude znamená: a) s pochvalou b) s vyznamenáním c) s ostudou d) s přednostní výhodou Fúze není: a) vzájemná směna dluhopisů dvou společností b) vyhlášení konkurzu na dceřinou akciovou společnost c) splynutí nebo sloučení alespoň dvou společností d) povinnost společnosti ovládající více než 30 % trhu uzavřít smlouvu o zákazu konkurence Ntto je zkratka pro: a) registrovanou tunu b) neptunium c) Severoatlantický pakt d) nit Podpisovou značkou není: a) paragram b) parafa c) paradox d) paradoxon Pojem fakultativní není synonymum pojmu: a) volitelný b) rektorský c) nepovinný d) obligatorní Exkulpace označuje: a) smrt b) zbavení viny c) vyvinění se d) ospravedlnění Idea spojení slovanských národů bývala označována jako: a) pansofie b) panpedie c) pandemie d) panslavismus Postoupení pohledávky je: a) cera b) cese c) certace d) cesium De facto znamená: a) podle skutečného stavu b) poškození c) skutečně d) ve skutečnosti Tzv. boží soud jako zvláštní druh historického soudního úkonu je označován jako: a) ordináta b) ordál c) ordnér d) ordinář Mandatorní výdaje nejsou: a) výdaje podniků na mzdy b) výdaje domácnosti na služby c) povinné, zákonem stanovené platby d) platby vyplývající z mandátní smlouvy Panteon může označovat: a) budovu sloužící k uctívání, příp. i k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa b) jednu z nejvýznamnějších stavebních památek v Římě c) antický chrám všech bohů d) obvykle kruhovou centrální budovu s kopulí Vyvolání, vybavení si představy či vzpomínky je: a) evokace b) evekce c) euforie d) evaporace Zkratka JUDr. může být užívána ve významu: a) rerum naturalium doctor b) iuris utriusque candidatus c) iuris universae doctor d) iuris utriusque doctor Obligatorní: a) neznamená závazný b) opakem je fakultativní c) znamená povinný d) neznamená nutný Brýle upevňované na nos jsou: a) cvikr b) cvikýř c) cvikéř d) cvik Rovnost je: a) egal b) egalita c) egoismus d) eger Insolvence je: a) dohoda o pozastavení plateb b) neschopnost plnit splatné závazky c) odlišnost vlastností d) smluvní ujednání Diskont není: a) poplatek za uzavřené obchody na burze cenných papírů b) vstupní poplatek při obchodování na komoditní burze c) snižování výše cenové úrovně d) předem sražený úrok z pohledávky Manifest je: a) zastarale skvělý, znamenitý b) odborné, složité zacházení s něčím c) významný ústní nebo písemný projev d) veřejné slavnostní nebo programové prohlášení V latině se zásada, že každý musí aktivně hájit svá práva, vyjadřuje rčením: a) vigilantibus iura b) iustitia nemini neganda c) iura in re aliena d) iura novit curia Akvizicí není: a) kumulovaná ztráta b) snižování nákladů na dopravu c) rozšiřování reklamních materiálů d) meziroční zvýšení zisku 13

15 Bonita neoznačuje: a) dobrý úmysl b) jakost a úrodnost zemědělské půdy c) typ bezhotovostní platby d) neschopnost platit splatné závazky Onus probandi může znamenat: a) věcné břemeno b) důkazní povinnost c) břemeno důkazu d) povinnost diskutujícího dokázat, co tvrdil Duplika je: a) napodobenina, kopie b) odpověď na repliku v polemice c) větrem navátý pahorek písku d) hlavní obor působiště Civitas může být (i historicky) označení pro: a) státní občanství b) obec c) bludný kruh d) městský stát Taxativní výčet v právu neznamená: a) vyčerpávající výčet b) příkladmý výčet c) demonstrativní výčet d) úplný výčet Závazné pravidlo chování vynucované předpisy se označuje: a) norma b) novace c) normála d) normace Cum infamia neznamená: a) s přednostní výhodou b) s ostudou c) s vyznamenáním d) s pochvalou Průzkum či obhlídka terénu je: a) rekognoskace b) regulace c) rekomandace d) rekompenzace Pandora označuje: a) původně ozbrojeného průvodce velmožů b) stát v Evropě c) starý drnkací nástroj d) skříňku Důkladná znalost není: a) erepce b) erupce c) errata d) erudice Slovem appeasement se označuje: a) politika usmiřování b) hnutí vnitřních odpůrců totalitní vlády c) prosazování zahraničněpolitických zájmů hrozbou síly d) ideologie usilující o oddělený vývoj jednotlivých ras Mater semper certa est v právu znamená: a) matka bývá většinou jistá b) matka je vždy nejistá c) matka není vždy jistá d) matka je vždy jistá Dopolední slavnost, koncert nebo představení je: a) matoár b) matiné c) matrice d) matlasé Abolice mimo jiné znamená: a) prominutí nebo zmírnění následků odsouzení (uloženého trestu) aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky b) prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti uděleným v ČR prezidentem republiky c) zrušení, odvolání platnosti zákona d) v ČR příkaz prezidenta republiky, aby cestou milosti nebylo pro určitý trestný čin zahájeno trestní stíhání, popř. aby bylo již zahájené trestní stíhání zastaveno Latinsky se nepojmenovaná smlouva označuje jako: a) contractus innominatus b) cooptatio c) contractus bilateralis d) contractus unilateralis Vtipné slovo či rčení je: a) bonobo b) bonita c) bonton d) bonmot Návrat či opakování něčeho se označuje jako: a) reciprocita b) recesivita c) recidiva d) redukce Pare označuje: a) leteckou poštu b) jednu ze dvou nebo více stejně znějících listin c) seskok pomocí padáku d) doslovný opis, stejnopis V diplomacii se formule textu listiny uvádějící důvody jejího vydání označuje jako: a) namáz b) narace c) náos d) nargilé Bonita je: a) jakost b) hodnota c) obchodní pověst d) úvěruschopnost Fastidiózní je: a) týkající se spolkového zřízení b) protivný c) neodvratný, předurčený osudem d) odporný Faux pas neoznačuje: a) nedopatření b) omyl c) společenskou chybu d) chybný krok v jednání Pojem nacionále označuje: a) formulář pro osobní údaje b) osobní údaje c) stoupence nacionalizmu d) plod v těle matčině 14

16 Detto : a) může být zkracováno na dto b) může být zkracováno na dtto c) je opakem Netto d) znamená rovněž, taktéž Nexus neznamená: a) vztah b) souvislost c) poměr, svazek d) spojitost Mea culpa znamená: a) se zřetelem k okolnostem b) s jistým omezením c) moje zavinění d) moje vina Embargo může být: a) synonymum protektorátu b) diplomatické uznání cizího státu c) zákaz obchodu s cizím státem d) okupace cizího státu Zhojení vadného právního úkonu je označováno jako: a) konvence b) konsultace c) konvalidace d) konvokace Dítě dosud nenarozené, kterému se přiznávají práva a povinnosti za podmínky, že se narodí živé, se v právu označuje jako: a) nasciturus b) naevus c) nepot d) nexus CSc. je zkratka pro: a) běžný účet b) přepravu zboží v kontejnerech c) tiskový odkaz d) kandidáta věd Eben je: a) tvrdé černé dřevo tropických stromů b) slonovina c) přírodní nebo syntetický kaučuk d) biblický ráj Návrh na uzavření smlouvy je v právu označován jako: a) ofertorium b) oficialita c) ofset d) oferta Cedentem se v právu rozumí: a) ten, kdo jinému svěří věc do úschovy b) ten, kdo převezme ručení za výstavce směnky c) ten, komu je postupována pohledávka od věřitele d) ten, kdo sepsal závěť Způsob pokojného řešení sporu se označuje: a) mediána b) meditace c) mediace d) medisance Nesmysl je v knižním vyjádření: a) nonparei b) nonvalér c) nokturno d) nonsens Zastaralý knižně není: a) obsesní b) obskurní c) obsolentní d) obsedantní Seznam omylů a chyb v tištěné publikaci bývá označován jako: a) erteple b) ergograf c) erudice d) errata Ermitáž je: a) název obrazárny v St. Petěrburgu b) označení pro skupinu ruských realistických malířů c) název moskevské obrazárny d) označení pro malířskou techniku surrealistů Vědecké dílo vzniklé výběrem cizích poznatků je: a) konkordát b) kompletace c) kompilace d) konstituce Výraz legitimita znamená: a) totožnost b) libovůle c) ospravedlnění d) zákonnost Boss není: a) předák b) okraj c) společenský tanec latinskoamerického původu d) vůdce Dědictví je latinsky: a) hereze b) honorarium c) hereticus d) hereditas Bianko znamená: a) neúplně vyplněný b) bezchybný c) rozdělený na dvě zóny d) nerýmovaný Opuštění věci je v právu označováno jako: a) deregulace b) derogace c) derelikce d) depozitum Žiro není: a) poukázka připojená k obligacím b) cenný papír c) úvěr jištěný nemovitostí d) vývozní úvěr zajištěný skladištními listy Likvidita může být: a) ukazatel platební schopnosti b) prodej celého majetku dlužníka c) celková výše základního kapitálu d) ukazatel úvěrového zatížení Postupitel pohledávky je: a) celebrant b) cenzor c) cedent d) causer 15

17 Talón není: a) legitimační poukaz sloužící k vydání nového kupónového archu cenného papíru b) trojice čísel c) americká objemová jednotka d) způsob výpočtu výnosnosti akcie Písemné zpracování návrhu či plánu je: a) elace b) eleaté c) elaborát d) elativ Pejorativní výraz je výraz: a) neutrální b) pochvalný c) oslavný d) hanlivý Edukace není: a) výchova b) jednoduchý stavební útvar c) vzdělání d) veřejná úřední vyhláška Crimen označuje: a) úder b) obvinění c) zločin d) nehodu Fatální je: a) nepříjemný b) statečný c) osudný d) neblahý Martyrium je: a) veliká bolest a utrpení b) kondolence c) předstírání bolesti a utrpení d) smuteční pochod Pomáhání svým vlivem někomu k uplatnění bývá hovorově označováno slovem: a) faldovat b) fedrovat c) fendovat d) fabulovat Synod může znamenat: a) papežský poradní orgán b) šablonu pro výpočet c) elektrotechnickou součástku d) typ nezákonné dohody obchodníků Prekérní je: a) obtížný b) nejistý c) trapný d) tísnivý En face znamená: a) zpředu b) najednou c) zboku d) vcelku Vydávání slovesných nebo hudebních děl je: a) edikt b) editace c) edikula d) edice Latinská zkratka A.D. neznamená: a) běžného roku b) od stvoření světa c) léta páně d) od určité lhůty Původně ruský vesnický popěvek je: a) čamburína b) častuška c) čabraka d) čagan Ažio není: a) naturální směna služeb b) nominální hodnota cenného papíru c) daň z ceny d) povinný poplatek za povolení emise Bravo může znamenat: a) výborně b) velmi dobře c) najatý vrah d) znamenitě Bona fide může označovat: a) v dobrém úmyslu b) beze lsti c) v poctivém úmyslu d) v dobré víře Splnění závazku je: a) solicitace b) soluce c) solmizace d) solvence Labilita je: a) vratkost b) opakem stability c) nestálost, kolísavost d) druh hry v kuželky Mravně závadný je: a) obsolentní b) obsesní c) obsedantní d) obskurní Eskapáda může označovat: a) uprchnutí b) nerozvážný čin c) úprk d) únik Paralela může být: a) podobnost b) analogie c) srovnání dvou osob, věcí nebo dějů sobě v něčem podobných d) obdoba Postulát je: a) časová souvztažnost dvou událostí b) princip c) událost následující po narození d) skončená událost Zkratka h.c. bývá užívána ve významu: a) na počest b) čestný c) tohoto měsíce d) tohoto roku 16

18 Vnutit například ústavu či zákon bez souhlasu zastupitelského orgánu je označováno jako: a) oferovat b) oktrojovat c) optovat d) okupovat Za akcíz je možno považovat: a) synonymum pro daň z hlavy b) druh nepřímé daně c) platbu za vydražené zboží d) typ akvizice Sbírka rozličných zajímavých předmětů (např. figurín) může být označována jako: a) panoráma b) pantomima c) panoptikum d) lapidárium Ověřená, zjištěná skutečnost není: a) fakt b) faktótum c) faktum d) fáma Aprobace označuje: a) přivlastnění b) rozhodčí řízení c) schválení d) způsobilost k vyučování na určitém druhu školy Akontace je: a) provize b) poslední splátka úvěru c) uhrazení smluvní pokuty d) splátka úroku Enormní není: a) nadměrně veliký b) ohromný c) nesmírný d) nebývalý Dubiózní není: a) nevybíravý b) sporný c) nejistý d) pochybný Nuncius je: a) diplomatický zástupce papeže b) nejvyšší hlava řeholí, tvořících jediné těleso c) předseda sboru kardinálů d) arcibiskup stojící v čele biskupské konference voskových Ekonomickému pojmu konkurence neodpovídá právní pojem: a) jednání v dobré víře b) jednání ve shodě c) hospodářská soutěž d) jednání v souladu s dobrými mravy Člověk ze zoufalství ke všemu odhodlaný je: a) dezertér b) derviš c) despota d) desperát Amortizace neznamená: a) dědění majetku b) synonymum pro akumulaci majetku c) výnosnost investice d) zhodnocování majetku Ferina není: a) šibal b) šprýmař c) taškář d) filuta Protimluv není: a) contradictio b) contrat social c) con umore d) contra legem Novela může být označení pro: a) drobný prozaický epický útvar b) devítidenní pobožnost c) dohodu o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým d) právní předpis doplňující právní předpis starší Nejstarší osoba v nějaké společnosti může být označována jako: a) nestor b) nepot c) netir d) nestorián Senzál není: a) cenný papír s předem určeným výnosem b) úřední osoba na burze zprostředkovávající obchody c) měrná jednotka obilí d) osoba přijímající nelegální sázky Feldvébl je zastaralé vojenské označení pro: a) vojenského kněze b) šikovatele c) polního maršála d) ranhojiče Dělení či štěpení celku na části je: a) partikulizace b) participace c) partikularizace d) partita Služební podřízenost je označována jako: a) sublimace b) subordinace c) substituce d) subrogace Velmi stručný a zpravidla velmi výstižný může být: a) lakonický b) laický c) latentní d) lapidární Odmítání či popření něčeho je: a) negace b) navigace c) negus d) negociace Fetiš není: a) předmět uctívaný pro domnělou magickou moc b) chorobný zápach c) objekt přehnaného, nekritického uctívání d) starobylé kněžské kolegium o 20 členech Asekurace není: a) zvláštní forma trhu b) synonymum pro afilaci c) pojištění d) sdružování 17

19 Verifikovat může znamenat: a) potvrdit b) zkoncentrovat c) předurčit d) ověřit Termín menza může znamenat: a) jídelní lístek b) oltářní stůl c) izolovaná plošina d) stravovna pro posluchače vysokých škol Protiprávně je: a) contra legem b) contradictio c) contrat social d) con umore Podmínka, která musí být splněna, je: a) condictio indebiti b) conditio impossibilis c) condicio uxoria d) conditio sine qua non Zdání či klam je: a) fidula b) fibula c) fiesta d) fikce Fádní je: a) nudný b) nezajímavý c) jednotvárný d) nevýrazný Alma mater může být překládáno jako: a) univerzita b) sborník prací c) matka živitelka d) začátek a konec Persona grata označuje: a) vítanou osobu b) nežádoucí osobu c) pronásledovanou osobu d) vyhoštěnou osobu Renta je: a) platba za zboží vyvezené do zahraničí b) jednorázové odstupné c) jednorázová náhrada poskytnutá státem za omezení vlastnického práva d) platba za zboží Kniha, do které jsou zapisována jména a příjmení osob pro potřeby právní evidence, se označuje: a) matrace b) matrika c) matrimonium d) matrice Tendr může být označením pro: a) nabídku dodávky za pevnou cenu b) směr vývoje přírodního nebo společenského jevu c) zásobník uhlí a vody pro parní lokomotivu d) výzvu k podání nejvýhodnějšího návrhu smlouvy Insolvence není: a) drzost b) platební neschopnost c) bezdůvodné nařčení d) obvinění Abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem bývá označováno jako: a) ekvivalence b) ekvitace c) ekvitabilita d) ekvita Člověk přizpůsobující své myšlení a jednání očekávaným výhodám bývá označován jako: a) optant b) oponent c) oportunista d) orátor Zkratka pro brutto může být: a) bta b) bo c) btto d) BRT Zkratka cf znamená: a) za stejných okolností b) například c) a tak dále d) srovnej Exces není: a) nemírnost b) nestřídmost c) výstřelek d) vybočení z mezí Nebulózní je: a) nečestný, neslušný b) záhadný c) mlhavý d) nejasný Písemné sdělení státního orgánu pro zahraniční styky orgánu druhého státu je v diplomacii označováno jako: a) nóta b) notabilita c) notace d) notamen Výjimka, která zabraňuje uplatnění nároku, je: a) excepce b) excerpce c) excitace d) excerpt Byró může být označení pro: a) vedoucí výkonný orgán politické strany b) kancelář c) vládu úřednictva d) úřadovnu Všeobecný přehled V České republice je státem registrována: a) Jednota bratrská b) Církev bratrská c) Bratrská jednota baptistů d) Apoštolská církev Mezi římské císaře, kteří vládli v období tzv. principátu patří: a) G. I. Caesar b) Marcus Antonius c) Marcus Aurelius d) Nero 18

20 Finsko-sovětská zimní válka : a) trvala pouze dva měsíce b) byla zahájena útokem Rudé armády na Finsko c) proběhla v roce 1942 d) způsobila vyloučení SSSR ze Společenství národů (SN) Mezi české politické strany existující do roku 1914 patří: a) strana jednoty křesťanských bratří a sester b) strana národní demokracie c) strana nacionálně socialistická d) strana agrární V roce 1848 došlo k následujícím událostem: a) v bitvě Custozzy padl maršál Radecký z Radče b) kníže Metternich uprchl z Rakouska c) v Praze se sešel Slovanský sjezd pod vedením Františka Palackého d) František Josef I. rozpustil říšský sněm a oktrojoval novou ústavu Kontribučenské fondy: a) byly to povinně vytvářené zásoby uhlí b) fungovaly v naturální i peněžní podobě c) začaly se u nás objevovat za vlády Josefa II. d) zanikly u nás za třicetileté války Irskou politickou organizací je: a) Sinn Féin b) Fianna Fáil c) ETA d) Plaid Cymru O českém sdružení Lípa Slovanská je nepravdivé tvrzení: a) jeho činnost nebyla omezena jen na Prahu b) bylo založeno 30. dubna 1848 ve Vídni c) na jeho činnosti se odmítli podílet čeští radikální demokraté d) bylo založeno 30. dubna 1849 v Praze Název Frakce Rudé armády označoval: a) vojska pod velením generála Vlasova b) organizaci Jihomolučanů bojujících za samostatný stát c) jednotky Pol-Pota, jež nastolily komunistickou vládu v Kambodži d) teroristickou organizaci ve Spolkové republice Německo V roce nástupu Alžběty II. na královský trůn byl ministerským předsedou: a) Anthony Eden b) Harold Macmillan c) Winston Churchill d) Clement Richard Attlee Charles Louis de Montesquieu ( ) nebyl současníkem: a) D. Diderota b) Charlese Fouriera c) G. W. Hegela d) J. J. Rousseaua Významným dnem České republiky je: a) 5. červenec b) 8. březen c) 5. květen d) 1. květen Magna Charta Libertatum: a) byla potvrzena králem Janem Bezzemkem b) byla přijata v roce 1215 c) omezila pravomoci panovníka ve prospěch šlechty d) umožnila vykonávat nekatolické náboženství Rudí Khmérové: a) přešli v roce 1990 do ilegality b) je oficiální název kambodžské levicové strany c) byli vedeni Pol Potem d) vládli v Kambodži v letech M. S. Gorbačov byl: a) stoupencem programu perestrojka b) prvním prezidentem SSSR c) posledním prezidentem SSSR d) generálním tajemníkem ÚV Komunistické strany SSSR Pravdivé je tvrzení, že Richard Nixon: a) byl členem republikánské strany b) byl viceprezidentem J.F. Kennedyho c) zastával funkci ministra obrany d) abdikoval na úřad prezidenta USA následkem aféry Watermelongate Zásady sociálního učení římskokatolické církve jsou vyjádřeny v encyklice: a) Centesimus Annus b) Rerum novarum c) Dilectissima nobis d) Mortalium animos V období první Československé republiky byl Jan Šrámek: a) členem tzv. Pětky b) předsedou vlády c) členem několika koaličních vlád d) předsedou strany národně socialistické Šáh Reza Pahlaví stál v čele: a) Saúdské Arábie b) Iráku c) Sýrie d) Íránu Mezi významné osobnosti francouzského osvícenství patřil: a) Charles Louis de Montesquieu b) Michel de Montaigne c) Jean Jacques Rousseau d) Francois Marie (Arouet) Voltaire Mezi habsburské panovníky na českém trůně v druhé polovině 17. století patřil: a) Josef I. b) Rudolf II. c) Ferdinand IV. d) Leopold I. Nositelem Nobelovy ceny za chemii se stal: a) Albert Einstein b) Werner Heisenberg c) Niels Bohr d) Jaroslav Heyrovský Norodom Sihanuk byl kambodžským: a) prezidentem b) králem c) předsedou vlády d) princem Mezi slavné antické historiky patří: a) Aurelius Augustinus b) Herodotos z Halikarnassu c) Cornelius Tacitus d) Titus Livius Za první Československé republiky existoval: a) Volební soud b) Ústavní soud c) Nejvyšší soud d) Nejvyšší správní soud 19

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004 Základní znalosti hlavních právních předpisů Prezident republiky v České republice: a) skládá

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole.

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více