Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám pro akademickýrok 2004/2005 PRAHA 2004

2 Základní znalosti hlavních právních předpisů Vlastník není oprávněn předmět svého vlastnictví v mezích zákona: a) požívat jeho plody b) držet c) nakládat s ním d) užívat Podání dle správního řádu nelze činit: a) ústně do protokolu b) v elektronické podobě za určitých podmínek c) písemně d) telefonicky Domácnost mohou tvořit: a) fyzické i právnické osoby b) jen právnické osoby c) výlučně manželé d) jen fyzické osoby Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. b) Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. c) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. d) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) schvaluje státní závěrečný účet b) je orgánem ochrany práv a svobod občanů c) je orgánem ochrany ústavnosti d) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem Pravdivé je následující tvrzení, že za současného prezidenta ČR může být zvolen: a) občan ČR, který může volit senátory b) jakýkoli státní občan, který dosáhl plnoletosti c) občan ČR volitelný do Senátu d) občan ČR starší 40 let Prezidenta republiky v ČR nelze: a) trestně stíhat b) zadržet c) stíhat pro velezradu d) stíhat pro přestupek Habilitační řízení mohou konat: a) vysoké a střední školy b) jen Pedagogická fakulta UK c) jen vyšší odborné školy d) jen vysoké školy Plná moc nezaniká: a) výpovědí zmocněncem b) smrtí zmocněnce c) odvoláním zmocnitelem d) provedením úkonu, na který byla omezena Návrh zákona je oprávněn v ČR podat: a) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku b) Senát c) předseda vlády d) prezident republiky Právo zákonodárné iniciativy v ČR náleží: a) Veřejnému ochránci práv b) předsedovi Poslanecké sněmovny c) prezidentu republiky d) skupině senátorů Uchazeč se stává studentem vysoké školy nebo fakulty dnem: a) rozhodnutím o přijetí ke studiu b) zápisu do studia c) opětovného zápisu do studia, bylo-li studium přerušeno d) sdělení rozhodnutí o přijetí ke studiu Kraj: a) nemůže být členem svazku obcí b) nemůže být členem občanského sdružení c) nemůže pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby d) může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných celků jiných států Doručuje-li správní orgán veřejnou vyhláškou, vyvěsí písemnost způsobem v místě obvyklým: a) po dobu 10 dnů b) po dobu 20 dnů c) po dobu 15 dnů d) po dobu 3 dnů Podle českého trestního zákona se trestnost činu posuzuje: a) podle zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje b) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a to bez výjimky c) podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, s výjimkou případů, kdy je pozdější zákon pro pachatele příznivější d) podle zákona účinného v době, kdy má být trest vykonán Státní občanství České republiky lze nabýt: a) přijetím do státní služby b) osvojením c) nalezením na území České republiky d) určením otcovství Ústavní soud rozhoduje: a) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky b) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu d) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony Statutárním městem není: a) Zlín b) Brno c) Prostějov d) Jihlava Do pravomoci zastupitelstva kraje nepatří: a) vydávání obecně závazné vyhlášky kraje b) předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně c) předkládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů pokud má zastupitelstvo kraje za to, že jsou v rozporu se zákonem d) schvalování rozpočtu kraje Zastupitelstvo kraje se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za: a) šest měsíců b) tři měsíce c) dvanáct měsíců d) měsíc K provedení zákona a v jeho mezích vláda vydává: a) nařízení b) vyhlášky c) sdělení d) opatření 1

3 Prezident republiky v České republice: a) svolává zasedání Poslanecké sněmovny b) skládá slib do rukou předsedy Senátu c) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu d) ratifikuje mezinárodní smlouvy Návrh zákona nemůže Poslanecké sněmovně podat: a) zastupitelstvo obce b) vláda c) skupina poslanců d) poslanec Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je: a) nedovolené omezování hospodářské soutěže b) nekalé soutěžní jednání c) jmenování statutárního orgánu d) udělení prokury Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami b) Úřad průmyslového vlastnictví c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže d) Komise pro cenné papíry Zastupitelstvo obce: a) volí starostu obce b) vydává obecně závazné vyhlášky obce c) schvaluje rozpočet obce d) schvaluje program rozvoje územního obvodu obce Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným není: a) předseda b) představenstvo c) jeden nebo více jednatelů d) komplementář Občan ČR může být podle českého trestního zákona: a) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání s provedením výkonu trestu b) vydán cizímu státu k výkonu trestu c) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání vždy d) vydán cizímu státu k trestnímu stíhání ze zákonem stanovených důvodů Správní řízení se zahajuje: a) souhlasným prohlášením účastníků řízení b) na návrh účastníka řízení c) z úřední povinnosti rozhodnutím soudu d) z podnětu správního orgánu Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem: a) podpisu pracovní smlouvy b) sepsání pracovní smlouvy c) který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce d) následujícím po podpisu pracovní smlouvy Vysoká škola: a) je pouze univerzitní b) je pouze soukromá c) je pouze státní d) není právnickou osobou Soudce je do funkce jmenován: a) na dobu 25 let b) na dobu 40 let c) bez časového omezení d) na dobu 15 let Nekalou soutěží je: a) zlehčování b) klamavé označování zboží a služeb c) parazitování na pověsti d) vyvolání nebezpečí záměny Dluh musí být splněn: a) řádně a včas b) včas c) vždy jen řádně d) řádně Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, nepatří: a) trest ztráty čestných titulů a vyznamenání b) trest zákazu pobytu c) trest obecně prospěšných prací d) trest propadnutí majetku Zasedání zastupitelstva obce: a) je tajné b) zpravidla řídí starosta c) je veřejné d) svolává rada obce Smlouva může být právní úkon: a) dvoustranný b) neplatný c) jednostranný d) písemný Mezi obchodní společnosti nepatří: a) veřejné obchodní společnosti b) nadace c) společnosti s ručením omezeným d) družstva Zůstavitel může vydědit potomka: a) jen vede-li potomek trvale nezřízený život b) jen ze zákonem stanovených důvodů c) jen byl-li potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku d) pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl V čele obecního úřadu je: a) starosta b) tajemník obecního úřadu c) místostarosta (místostarostové) d) zastupitelstvo obce Znaky a prapory obcím: a) uděluje předseda Poslanecké sněmovny b) uděluje vláda c) navrhuje ministr vnitra d) schvaluje předseda Senátu Studenti tvoří akademický senát fakulty: a) výlučně b) nejméně z jedné poloviny, nejvýše však ze dvou třetin c) nejvíce z jedné třetiny d) nejméně z jedné třetiny, nejvýše však z jedné poloviny Do soustavy soudů dnes podle Ústavy ČR patří: a) Ústavní soud b) Nejvyšší soud c) Nejvyšší správní soud d) vojenské soudy Parlament České republiky vyhlašuje: a) stav ohrožení státu b) nouzový stav c) stav nebezpečí d) válečný stav Nekalou soutěží není: a) klamavá reklama b) zlehčování c) klamavé označení zboží a služeb d) podplácení 2

4 Součástí Jihočeského kraje je okres: a) Tachov b) Domažlice c) Strakonice d) Prachatice Návrh na zrušení zákona je oprávněn(a) Ústavnímu soudu ČR navrhnout: a) Veřejný ochránce práv b) vláda c) komora Parlamentu d) prezident republiky Předmětem občanskoprávních vztahů nemohou být: a) věci b) jiné majetkové hodnoty c) fyzické a právnické osoby d) práva Statutárním městem je: a) Ostrava b) Opava c) Olomouc d) Přerov Obec nemůže: a) ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou b) mít vlastní majetek c) vydávat v samostatné působnosti nařízení obce d) vystupovat v právních vztazích svým jménem Účastníkem správního řízení není: a) osoba, o jejíž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech se má v řízení jednat b) ustanovený znalec c) správní orgán, který řízení provádí d) osoba, která tvrdí, že může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právních poměrech Prezident republiky v ČR: a) předsedá Bezpečnostní radě státu b) má právo předsedat schůzím vlády c) je vrchním velitelem ozbrojených sil d) je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu Ústavní soud ČR: a) rozhoduje o odvolání předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu b) rozhoduje o zrušení zákonů c) se skládá z 10 soudců d) rozhoduje o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí: a) viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu b) guvernéra České národní banky c) Veřejného ochránce práv d) předsedu vlády Obec navenek zastupuje: a) zastupitelstvo obce b) rada obce c) starosta d) obecní úřad Listina základních práv a svobod obsahuje následující ustanovení: a) Lidský život je hoden ochrany již před narozením. b) Nikdo nesmí být zbaven života. c) Trest smrti se nepřipouští. d) Každý má právo na život. Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává: a) obecní úřad b) krajský úřad c) pověřený obecní úřad d) Ministerstvo vnitra Státním symbolem ČR není: a) státní heslo b) státní hymna c) státní znak d) státní pečeť Dovolání dle správního řádu: a) není řádným ani mimořádným opravným prostředkem b) není opravným prostředkem c) je mimořádným opravným prostředkem d) je řádným opravným prostředkem Do správního spisu je oprávněn nahlížet: a) svědek b) znalec c) zástupce účastníka d) osoba, která prokáže odůvodněnost požadavku k nahlédnutí Statutárním městem jsou: a) České Budějovice b) Karlovy Vary c) Teplice d) Pardubice Mezi samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy nepatří: a) akademický senát b) kvestor c) vědecká rada d) disciplinární komise Dohled nad pachatelem dle českého trestního zákona provádí: a) probační úředník b) úředník pověřeného obecního úřadu c) státní zástupce d) soudce Součástí ústavního pořádku České republiky není: a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky b) ústavní zákon ČNR o státních symbolech České republiky c) Listina základních práv a svobod d) ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Osobou blízkou v občanském právu není: a) sourozenec b) obchodní společnost a její společník c) manžel d) příbuzný v řadě přímé Prezident republiky v ČR: a) může být stíhán pro velezradu b) není z výkonu své funkce odpovědný c) jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu d) může předsedat vládě Obchodní společnost vzniká: a) dnem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny b) dnem, ke kterému byla obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku c) dnem sepsání stanov d) dnem podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny všemi zakladateli Z platného závazku může být dlužník povinen: a) něco trpět b) něco konat c) něco dát d) něčeho se zdržet 3

5 Bezpečnostní rada státu v České republice: a) vyhlašuje stav ohrožení státu b) vyslovuje souhlas s pobytem cizích ozbrojených sil na území České republiky c) je poradním orgánem vlády d) vyhlašuje nouzový stav Akademický rok trvá: a) 24 kalendářních měsíců b) 12 kalendářních měsíců c) 10 kalendářních měsíců d) 18 kalendářních měsíců Statutárním městem není: a) Mělník b) Mladá Boleslav c) Ústí nad Labem d) Bohumín Družstvo: a) je obchodní společností b) není právnickou osobou c) je společenstvím neuzavřeného počtu osob d) je právnickou osobou Mezi akademické pracovníky vysoké školy nepatří: a) odborní asistenti b) profesoři c) asistenti d) docenti Státní zastupitelství v ČR podle Ústavy: a) může vydávat obecně závazné vyhlášky b) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení c) je součástí moci výkonné d) zastupuje stát ve věcech majetkových Odvolací orgán může rozhodnutí správního orgánu I. stupně: a) změnit b) potvrdit c) zrušit d) zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí Samosprávným akademickým orgánem fakulty je: a) rektor b) kvestor c) vědecká rada fakulty d) děkan Správní orgán přezkoumá rozhodnutí mimo odvolací řízení: a) z podnětu účastníka řízení b) na návrh soudu c) z podnětu osoby, která není účastníkem řízení d) z vlastního podnětu Správní řízení může být zahájeno dnem: a) kdy správní orgán učiní vůči účastníku první úkon b) který určí správní orgán c) kdy podání účastníka došlo správnímu orgánu d) kdy bylo podání účastníka dáno k poštovní přepravě Připadne-li v občanském právu poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty: a) nejblíže následující pracovní den b) sobota, neděle nebo svátek c) nejblíže předcházející pracovní den d) poslední den v měsíci Ústředním orgánem státní správy České republiky je: a) Český statistický úřad b) Úřad pro ochranu osobních údajů c) Úřad pro veřejné informační systémy d) Český telekomunikační úřad Občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, může být zvolen: a) do Senátu b) do Poslanecké sněmovny c) jen do Poslanecké sněmovny d) jen do Senátu Odvoláním lze podle správního řádu napadnout: a) rozhodnutí o přerušení řízení b) rozhodnutí o obnově řízení c) rozhodnutí o odvolání d) rozhodnutí o předběžném opatření Mezi územní samosprávné celky nepatří: a) obce b) stát c) okresy d) kraje Obec je: a) základním územním samosprávným celkem b) městem, má-li alespoň 3000 obyvatel a stanoví tak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády c) vždy součástí vyššího územního samosprávného celku d) veřejnoprávní korporací Právnickou osobou podle občanského práva není: a) stát jako účastník občanskoprávních vztahů b) účelové sdružení majetku c) jednotka územní samosprávy d) sdružení fyzických a právnických osob Zaměstnavateli ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) fyzické osoby i právnické osoby b) jen podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku c) jen právnické osoby d) jen fyzické osoby Společnost s ručením omezeným za porušení svých závazků: a) neodpovídá vůbec b) odpovídá do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku c) odpovídá celým svým majetkem d) odpovídá maximálně do výše ,- Kč Rektora jmenuje a odvolává: a) ministr školství, mládeže a tělovýchovy b) prezident republiky c) předseda Poslanecké sněmovny d) akademický senát veřejné vysoké školy Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být: a) jiné majetkové hodnoty b) věci c) práva d) fyzické a právnické osoby Obchodní firmu mají: a) podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku b) jen podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku c) jen podnikatelé právnické osoby d) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Společníkem veřejné obchodní společnosti: a) může být jen jiná obchodní společnost b) může být fyzická i právnická osoba c) může být jen fyzická osoba d) může být jen právnická osoba Soudce Ústavního soudu České republiky: a) jmenuje prezident republiky b) navrhuje Senát c) schvaluje Senát d) volí Poslanecká sněmovna 4

6 V čele veřejné vysoké školy je: a) akademický senát b) kvestor c) děkan d) rektor Ústava České republiky byla přijata: a) Poslaneckou sněmovnou a Senátem b) Poslaneckou sněmovnou c) Federálním shromážděním d) Českou národní radou Předseda vlády podává demisi do rukou: a) předsedy Senátu b) premiéra c) předsedy Poslanecké sněmovny d) prezidenta republiky Správní orgán zastaví správní řízení: a) bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce b) uplyne-li lhůta pro podání řádného opravného prostředku c) vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět d) odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu Mezi druhy trestů, které může soud uložit podle českého trestního zákona za spáchané trestné činy, patří: a) trest propadnutí majetku b) trest ztráty vojenské hodnosti c) ochranné léčení d) ochranná výchova Správní orgán I. stupně může rozhodnout sám o odvolání: a) na žádost účastníka řízení b) vyhoví-li odvolání z větší části c) vyhoví-li odvolání v plném rozsahu a rozhodnutí se netýká jiného účastníka řízení d) nemůže sám rozhodnout Společné jmění může vzniknout: a) jen mezi manželi b) mezi sourozenci a příbuznými v řadě přímé c) mezi dědicem a zůstavitelem d) mezi rodiči a dětmi Soudce je při rozhodování vázán: a) všemi mezinárodními smlouvami b) staršími rozhodnutími soudů ve stejné nebo obdobné věci c) zákony d) zákony a podzákonnými právními předpisy Student vysoké školy nebo fakulty má právo: a) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen b) navrhovat téma své diplomové práce c) výběru studijních předmětů podle pravidel studijního programu d) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli Senát Parlamentu ČR: a) může podat žalobu na prezidenta republiky pro velezradu b) může soudit prezidenta republiky c) může být rozpuštěn prezidentem republiky d) je volen podle zásad většinového systému Způsobilost být účastníkem správního řízení se obecně nabývá: a) zletilostí b) narozením c) zahájením správního řízení d) dovršením věku 15 let Společná závěť více zůstavitelů: a) je neplatná b) je vždy platná c) je povinná d) je možná Soukromá vysoká škola v ČR: a) musí mít státní souhlas udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR b) musí mít své sídlo na území ČR c) musí být zřízena veřejnou vysokou školou d) musí být právnickou osobou Prezidenta republiky volí: a) jen Poslanecká sněmovna b) všichni občané ČR, kteří mají právo volit c) občané ČR, kteří dosáhli věku 21 let a mají právo volit d) jen ti občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let Způsobilost právnické osoby k právním úkonům: a) může být omezena zákonem i soudem b) může být omezena jen soudem c) nemůže být omezena d) může být omezena jen zákonem Ústředním orgánem státní správy České republiky není: a) Bezpečnostní informační služba b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost c) Správa státních hmotných rezerv d) Národní bezpečnostní úřad Mandát senátora Parlamantu ČR zaniká: a) složením slibu s výhradou b) ztrátou volitelnosti c) uplynutím volebního období d) rozpuštěním Poslanecké sněmovny Stanovení předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích se týkají tzv.: a) privatizační zákony b) rehabilitační zákony c) restituční zákony d) lustrační zákony Písemná forma právního úkonu není zachována, je-li právní úkon učiněn: a) elektronickými prostředky za stanovených podmínek b) telefaxem c) dálnopisem d) telegraficky Sídlo: a) není u právnické osoby užíváno b) může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s účelem právnické osoby a odpovídá to i povaze a rozsahu činnosti právnické osoby c) musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí d) musí být určeno při zřízení právnické osoby Text Ústavy České republiky neobsahuje ustanovení: a) o státních svátcích České republiky b) o Veřejném ochránci práv c) o prokuratuře České republiky d) o tom, že soudy jsou povolány k tomu, aby poskytovaly ochranu právům Pracovní poměr nemůže být rozvázán: a) dohodou b) výpovědí c) zrušením ve zkušební době d) okamžitým zrušením 5

7 Dědictví, jehož nenabude žádný dědic: a) připadne místně příslušné obci b) zůstane věcí ničí c) zůstane věcí opuštěnou d) připadne státu Mandát poslance Parlamentu ČR zaniká: a) odepřením slibu b) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody c) ztrátou volitelnosti d) složením slibu s výhradou Stavba: a) je oddělitelnou součástí pozemku b) je vždy součástí pozemku c) není součástí pozemku d) je obvykle součástí pozemku Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: a) má 150 poslanců b) je volena na 5 let c) může podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky d) odvolává vládu Zaměstnanci ve smyslu zákoníku práce mohou být: a) jen právnické osoby b) jen fyzické osoby c) fyzické osoby i právnické osoby d) jen fyzické osoby podnikající Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám: a) na zdraví b) na majetku c) na přírodě d) na životním prostředí Odepře-li adresát dle správního řádu bezdůvodně přijmout písemnost: a) považuje se vždy za nedoručenou b) je doručena den následující po odepření c) je doručena dnem odepření, je-li na to upozorněn d) je doručena uplynutím lhůty 3 dnů od odepření Obchodní zákoník neupravuje: a) některé jiné vztahy s podnikáním související b) řízení o umoření listin c) obchodní závazkové vztahy d) postavení podnikatelů Mezi trestné činy obecně nebezpečné upravené v Hlavě IV. zvláštní části českého trestního zákona nepatří: a) trestný čin neposkytnutí pomoci b) trestný čin šíření nakažlivé choroby c) trestný čin šíření toxikomanie d) trestný čin obecného ohrožení Věstník právních předpisů kraje: a) není veřejně přístupný b) se vydává v postupně číslovaných částkách c) musí být přístupný na Ministerstvu informatiky d) musí být přístupný na krajském úřadu Ústavní soud podle Ústavy ČR: a) se skládá ze 12 soudců b) rozhoduje o výkladu ústavních zákonů c) rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora d) rozhoduje v pochybnostech o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří: a) organizace studia b) stanovení výše poplatků spojených se studiem c) určování počtu přijímaných uchazečů o studium d) habilitační řízení Peněžitá plnění se dle správního řádu vymáhají: a) srážkami ze mzdy b) přímým vynucením uložené povinnosti c) postupným ukládáním peněžitých pokut d) přikázáním pohledávky Kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu vykonává: a) Nejvyšší kontrolní úřad b) Ústavní soud c) Česká národní banka d) Úřad na ochranu hospodářské soutěže Práva občana kraje: a) může mít cizí státní občan s přivolením soudu b) nemůže mít cizí státní občan c) může mít cizí státní občan jen za stanovených podmínek d) může mít cizí státní občan, který v ČR vlastní nemovitost Mezi pojmové znaky podnikání patří: a) soustavnost b) stálost c) účel dosažení zisku d) samostatnost Mezi obchodní společnosti patří: a) akciová společnost b) občanská sdružení c) nadace d) zájmová sdružení právnických osob Do Senátu nemůže být zvolen: a) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let b) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 25 let c) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 21 let d) občan ČR, který má právo volit a nedosáhl věku 35 let Statutárním městem není: a) Havířov b) Most c) Karviná d) Písek Trestně odpovědný není podle českého trestního zákona ten: a) kdo nedovršil v době spáchání činu 16. rok svého věku b) kdo nedovršil v době spáchání činu 14. rok svého věku c) kdo dovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku d) kdo nedovršil v době spáchání činu 15. rok svého věku Vláda je podle Ústavy České republiky: a) volena Poslaneckou sněmovnou b) odpovědna Parlamentu c) povinna podat demisi, odstoupí-li více než polovina jejích členů d) oprávněna zřizovat ministerstva Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn: a) svobodně b) srozumitelně c) vážně d) určitě Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru: a) jen ve zkušební době b) bez uvedení důvodu c) jen ze zákonem stanoveného důvodu d) z jakéhokoli důvodu 6

8 Senát Parlamentu České republiky je při splnění stanovených podmínek oprávněn: a) vyjadřovat vůli nezabývat se návrhem zákona b) zřizovat vyšetřovací komise c) přijímat zákonná opatření d) přijímat zákon o státním rozpočtu Společnost s ručením omezeným: a) může mít nejvíce padesát společníků b) musí mít nejméně pět společníků c) musí mít nejméně jednoho společníka, který je komanditistou, a nejméně jednoho společníka, který je komplementářem d) musí mít nejméně dva společníky Mezi státní symboly ČR patří: a) malý státní znak b) vlajka prezidenta republiky c) velký státní znak d) státní barvy Funkce tajemníka obecního úřadu se zřizuje: a) ve všech obcích b) pouze v obcích, které jsou statutárními městy c) v obcích s pověřeným obecním úřadem d) v obcích s rozšířenou působností Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je: a) předseda b) komplementář c) jeden nebo více jednatelů d) představenstvo Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň: a) ,- Kč b) ,-Kč c) ,-Kč d) 5.000,-Kč Nejvyšší kontrolní úřad v ČR: a) rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy b) je nezávislý orgán c) vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem d) vykonává kontrolu plnění státního rozpočtu O zřízení nebo zrušení fakulty rozhoduje: a) kvestor b) rektor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) akademický senát fakulty Výjimečným trestem se podle českého trestního zákona rozumí: a) trest odnětí svobody nad 50 let b) trest smrti c) trest odnětí svobody nad 15 až do 25 let d) trest propadnutí majetku Dědí se: a) ze zákona i ze závěti b) ze zákona c) jen ze závěti d) ze závěti Proděkany jmenuje a odvolává: a) rektor b) akademický senát veřejné vysoké školy c) akademický senát fakulty d) děkan Prezident republiky ze soudců jmenuje: a) pouze soudce Nejvyššího správního soudu b) pouze soudce Ústavního soudu c) pouze soudce Nejvyššího soudu d) pouze soudce Ústavního soudu a Nejvyššího soudu Senát Parlamentu ČR: a) může vyslovit vládě nedůvěru b) je volen z jedné třetiny každé 3 roky c) je volen podle zásad poměrného zastoupení d) nemůže být rozpuštěn Mezi tzv. statutární města patří: a) Plzeň b) Děčín c) Karlovy Vary d) České Budějovice Volby do Poslanecké sněmovny se konají: a) aklamací b) podle zásad poměrného zastoupení c) podle zásad většinového systému d) tajným hlasováním Ke změně názvu obce dává souhlas: a) Ministerstvo informatiky b) Ministerstvo dopravy a spojů c) Ministerstvo vnitra d) Ministerstvo pro místní rozvoj Věcmi movitými nejsou: a) lodě b) letadla c) motorová vozidla d) pozemky Zletilost se podle občanského práva nabývá obecně: a) dovršením 21. roku věku b) dovršením 16. roku věku c) dovršením 15. roku věku d) dovršením 18. roku věku Docenta pro určitý obor jmenuje na základě habilitačního řízení: a) rektor b) kvestor c) děkan d) akademický senát veřejné vysoké školy Kraj zastupuje navenek: a) starosta b) hejtman c) krajský úřad d) rada V čele fakulty je: a) děkan b) kvestor c) tajemník d) rektor Děkana jmenuje a odvolává: a) akademický senát fakulty b) kvestor c) akademický senát veřejné vysoké školy d) rektor Právní úkon je neplatný: a) pokud se svým obsahem nebo účelem příčí dobrým mravům b) pokud svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu c) pokud svým obsahem nebo účelem obchází zákon d) pokud je jeho předmětem nemožné plnění 7

9 Přijatý zákon nepodepisuje: a) předseda Poslanecké sněmovny b) předseda vlády c) prezident republiky d) předseda Senátu Podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku není: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout: a) den nástupu do práce b) výši mzdy c) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán d) místo výkonu práce Statutárním městem je: a) Kladno b) Plzeň c) Tábor d) Liberec Poslanci a senátoři Parlamentu ČR při složení slibu slibují: a) vykonávat mandát v zájmu všeho lidu b) vykonávat mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí c) věrnost České republice d) zachovávat Ústavu a zákony Bezpečnost České republiky zajišťují: a) ozbrojené bezpečnostní sbory b) havarijní služby c) ozbrojené síly d) záchranné sbory Občanem obce: a) je vždy jen fyzická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) může být fyzická osoba i právnická osoba za stanovených podmínek d) nemůže být právnická osoba Mezi státní symboly ČR nepatří: a) státní vlajka b) malý státní znak c) státní pečeť d) velký státní znak Profesora pro určitý obor jmenuje na návrh vědecké rady vysoké školy: a) ministr školství, mládeže a tělovýchovy b) děkan c) prezident republiky d) rektor Obecná lhůta pro podání odvolání dle správního řádu je: a) 30 dnů od doručení rozhodnutí b) 5 dnů od doručení rozhodnutí c) 15 dnů od doručení rozhodnutí d) 10 dnů od doručení rozhodnutí Zástavní právo zaniká: a) zánikem zástavy b) promlčením zajištěné pohledávky c) zánikem zajištěné pohledávky d) uplynutím doby, na níž bylo zřízeno Stavby určené k individuální rekreaci se označují: a) evidenčními čísly b) orientačními čísly c) popisnými čísly d) evidenčními písmeny Zákonná opatření: a) přijímá Poslanecká sněmovna, dojde-li k rozpuštění Senátu b) přijímá kdykoliv Poslanecká sněmovna c) přijímá vláda d) přijímá kdykoliv Senát Občanem kraje: a) je fyzická osoba za stanovených podmínek b) je každá fyzická osoba c) nemůže být právnická osoba d) je fyzická i právnická osoba za stanovených podmínek Peněžitý trest lze dle českého trestního zákona uložit: a) vždy ve výši nad jeden milion Kč b) v neomezené výši c) ve výměře od dvou tisíc Kč do pěti milionů Kč d) ve výměře od pěti tisíc Kč do deseti milionů Kč Kraj: a) vystupuje v právních vztazích svým jménem b) nese odpovědnost z právních vztahů, do nichž vstoupil c) není veřejnoprávní korporací d) má vlastní majetek Návrh zákona může Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podat: a) poslanec b) skupina poslanců c) skupina senátorů d) senátor Standardní doba studia včetně praxe v délce nejméně tří a nejvýše čtyři roky je charakteristická pro: a) bakalářský studijní program b) magisterský studijní program c) univerzální studijní program d) doktorský studijní program Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí: a) pedel b) tajemník c) kvestor d) rektor Součástí Olomouckého kraje je okres: a) Bruntál b) Vsetín c) Jeseník d) Vyškov Součástí ústavního pořádku České republiky nejsou: a) ústavní zákony doplňující Ústavu z r b) ústavní zákony upravující státní hranice c) ústavní zákony České národní rady přijaté po d) zákonná opatření Senátu Způsobilost k právním úkonům vzniká u fyzické osoby v plném rozsahu: a) zletilostí b) dosažením věku 21 let c) narozením d) dosažením věku 15 let Územní samosprávné celky: a) jsou územními společenstvími občanů b) mohou mít vlastní majetek c) jsou veřejnoprávními korporacemi d) hospodaří podle vlastního rozpočtu 8

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 PRAHA 2003 Základní znalosti hlavních právních předpisů Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS 1. část PRA_101 2. část PRA_102 1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS I. POJEM: Stát je formou organizace společnosti v určitých epochách vývoje. Stát vznikl na určitém stupni

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více