VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s.

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 0 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 21 Termínem Společnost nebo RWE Supply & Trading CZ se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Supply & Trading CZ, a.s. 2 Použité zkratky CAS CEO CFO FTE české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent)

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 4 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 9 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Lidské zdroje Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 16 5 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha účetní závěrky ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

4 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a pánové, RWE Supply & Trading CZ v roce 2014 fungovala druhým rokem jako čistě midstreamová společnost. Připomínám, že v návaznosti na restrukturalizaci v roce 2012 naše společnost nevlastní ani skladovací kapacity, ani plynovody. Namísto toho si kapacity podle potřeby pronajímá k vedení své činnosti v oblasti dodávek a velkoobchodu, která se odvíjí od dlouhodobých smluv na dodávku plynu a krátkodobých nákupů na straně jedné a prodeje odběratelům a protistranám na českém a zahraničních velkoobchodních obchodovaných trzích na straně druhé. 4 Rok 2014 byl charakterizován třemi významnými výzvami: zvládnout výrazně změněnou strukturu toků plynu (vzhledem k tokům objemů plynovodem Nordstream a také vzhledem k významným objemům plynu proudícím v západovýchodním směru ze západních trhů směrem k Ukrajině) představovalo velmi náročné provozní úkoly. Kromě toho trvalá destrukce poptávky po plynu, vyplývající z dotovaných obnovitelných zdrojů energie, představovala a nadále představuje významnou výzvu pro plynárenství celkově. V neposlední řadě představuje poškození dobré pověsti produktu jako takového, tedy zemního plynu, jeho (zne)užíváním jako politické zbraně neustále živoucí a přítomnou výzvu, kterou nelze snadno překonat. Šrámy na dobré pověsti zemního plynu již nelze napravit samotnou podporou a propagací plynu (tzv. gas advocacy), tedy obecně známými argumenty o ekologicky čisté povaze produktu a jeho doplňkové roli v souvislosti s nestabilními obnovitelnými zdroji. Podle našeho názoru lze důvěru v bezpečnost dodávek plynu obnovit jedině pomocí zcela funkčního evropského obchodovaného trhu s plynem. Znamená to, že jsou-li ceny formovány nabídkou a poptávkou, bezpečnost dodávek již není věcí fyzické závislosti, ale spíše funkcí ceny: v případě přerušení dodávek ceny vzrostou, a tak přitáhnou jiné zdroje dodávek. Vítáme proto razanci, s níž nová Evropská komise aspiruje na dokončení jednotného evropského trhu s plynem. Kromě již uvedeného strukturálního poklesu spotřeby bylo v roce 2014 dalším významným faktorem určujícím spotřebu zemního plynu v České republice počasí. Uplynulý rok byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, přičemž průměrná teplota činila 9,4 C. Spotřeba zemního plynu v ČR za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 poklesla o 12 procent na přibližně 7,3 miliardy m3. Pozitivně se naopak projevuje spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) jako alternativního paliva pro automobilovou dopravu. Odbyt společnosti v místě prvního prodeje, tedy na úrovni velkoobchodního obchodovaného trhu, proto dosáhl objemu přibližně 37 TWh.

5 Destrukce poptávky a z ní vyplývající převis nabídky se záhy mohou vyvinout do závažného problému z hlediska závazků take-or-pay v dlouhodobých smlouvách. Tuto situaci lze odpovědně řešit pouze tehdy, umožní-li cenotvorba prodej nadbytečných objemů v místě prvního prodeje, tedy na velkoobchodních obchodovaných trzích za velkoobchodní ceny obchodovaného trhu. Jak již bylo uvedeno loni, Společnost této kalkulace cen úspěšně dosáhla, a její finanční výsledky tedy nebyly negativně ovlivněny, i když prodala přibližně 40,9 TWh zemního plynu na evropských velkoobchodních trzích mimo Českou republiku a Slovensko. Jak již bylo uvedeno loni, pro smlouvu o dodávce plynu, kterou máme uzavřenou s ruským partnerem, jsme dosáhli příznivého rozhodnutí rozhodčího soudu, a to z hlediska tržních podmínek panujících v roce Obnovená žaloba, jejímž cílem bylo zohlednit dále změněné tržní podmínky roku 2013, vedla k uspokojivému výsledku v únoru Také s našimi norskými dodavateli se nám podařilo nahradit cenovou kalkulaci navázanou na ceny ropy a uhlí cenovou kalkulací zcela v souladu s cenotvorbou na velkoobchodních obchodovaných trzích. V roce 2014 rovněž pokračovalo rozhodčí řízení s naším slovenským provozovatelem skladovacích systémů. Nález se očekává v prvním pololetí roku V závěru roku 2013 došlo pro nesplnění povinnosti německého poskytovatele přepravních služeb k ukončení dlouhodobé smlouvy o přepravě plynu s následným sporem, jehož prvoinstanční rozhodnutí je očekáváno v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Z hlediska obchodování společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. došlo na konci července 2014 k ukončení prodeje zemního plynu prostřednictvím systému VOP. Důvodem je skutečnost, že vzhledem k pokročilému stupni vyspělosti trhu jsou obchodní vztahy nyní založeny na typových smlouvách EFET. Návazně došlo i ke změně organizace některých činností, kdy prodejní činnosti jsou nyní prováděny v úzké spolupráci se společností RWE Supply & Trading GmbH. 5 Shrneme-li, pak vnější okolnosti v uplynulých dvanácti měsících nebyly snadné, vyžadovaly mnoho úsilí ve všech oblastech našich činností, a rád bych proto vyjádřil zvláštní poděkování všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci. Loňský rok představoval náročné, ale zároveň i úspěšné období. Těším se na další spolupráci s našimi dodavateli, stejně tak jako s velkoobchodními zákazníky RWE Energie, s.r.o. a RWE Gas Slovensko, s.r.o. a řadou našich dalších partnerů mimo skupinu RWE. Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva

6 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2014 Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2014 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada jednala v roce 2014 na dvou řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem členů představenstva. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne 13. března 2015 účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni 31. prosince 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a zprávu o vztazích za účetní období 2014 a konstatovala, že společnosti nevznikla žádná újma z jednání popsaných v této zprávě a nebylo tedy ani nutné takovou újmu vyrovnat. Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. 6 Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni 31. prosince 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 31. prosince Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost za rok V Praze dne 13. března 2015 Andree Stracke předseda dozorčí rady

7 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Sídlo: Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Usnesením Vlády České republiky č ze dne 1. listopadu 2000 byl schválen postup privatizace Transgas, s.p. a minoritních podílů v regionálních distribučních společnostech. Fond národního majetku ČR vyňal dne 2. května 2001 z Transgas, s.p. majetek a vložil ho do nově založené společnosti Transgas, a.s. Nově založená společnost byla dne 18. června 2001 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Dne 17. prosince 2001 svým usnesením č vydala vláda ČR podle 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání Transgas, a.s., a regionálních distribučních společností, přímým prodejem vybranému nabyvateli Společnosti RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstrasse 49, D Dortmund, Spolková republika Německo. Dne 29. ledna 2002 byla podepsána příslušná smlouva o koupi akcií mezi Fondem národního majetku ČR a RWE Gas Aktiengesellschaft. Tím byl završen proces privatizace českého plynárenství. Profil Společnosti RWE Supply & Trading CZ je obchodní společností zabývající se velkoobchodem se zemním plynem. RWE Supply & Trading CZ není součástí skupiny společností řízených ze strany RWE Česká republika a.s. 7 Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí. Organizační složka Společnosti ve Slovenské republice RWE Supply & Trading CZ, a.s., organizačná zložka, byla zrušena 2. dubna Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků 3.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnost vydala ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 800 Kč. Jediným akcionářem RWE Supply & Trading CZ je společnost RWE Gas International N. V., se sídlem sídlem Willemsplein 4, 5211AK, s-hertogenbosch, Nizozemské království.

8 3.3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Složení představenstva k 31. prosinci 2014 Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva Datum narození: 12. června 1953 Vzdělání: Univerzita v Hamburgu, doktorát práv, Executive MBA, California State University Hayward Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Axel Gerhardy místopředseda představenstva Datum narození: 14. srpna 1971 Vzdělání: Georg-August Universität, Göttingen, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Česká republika a.s., člen představenstva RWE Grid Holding, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny v představenstvu Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2014: 8 Dne 2. dubna 2014 skončilo funkční období člena a předsedy představenstva pana Dr. Wolfganga Peterse. Dne 13. března 2014 jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady zvolil Dr. Peterse opětovně členem představenstva s účinností od 3. dubna 2014 a představenstvo ho dne 4. dubna 2014 zvolilo svým předsedou. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 Andree Stracke předseda dozorčí rady Datum narození: 10. července 1968 Vzdělání: University Köln / University Osnabrück, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen představenstva RTGas A.Ş. Turkey Jiná podnikatelská činnost: Advisory Member PEGAS (EEX) Dr. Michael Herrmann místopředseda dozorčí rady Datum narození: 26. května 1964 Vzdělání: Technical University Darmstadt, doktorát - teoretická fyzika Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady RWE Polska S.A. a RWE Supply & Trading GmbH Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

9 Christian Harald Ring člen dozorčí rady Datum narození: 25. srpna 1968 Vzdělání: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, právo Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady PT Rheincoal Supply & Trading Indonesia Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ve složení dozorčí rady Společnosti nedošlo v roce 2014 k žádným změnám. 3.4 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Supply & Trading CZ za rok 2014 Auditorská firma Odpovědný auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 oprávnění č zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod oprávněním č V Praze dne 13. března 2015 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lucie Čejková Head of Accounting RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Supply & Trading CZ za rok 2014 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, nebyly opomenuty či zkresleny. Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva Axel Gerhardy místopředseda představenstva

10 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2014 hodnoty mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil mil. Kč. Rok 2014 (mil. Kč) 2013 (mil. Kč) provozní výsledek hospodaření přidaná hodnota změny rezerv a opravných položek v provozní oblasti jiné provozní náklady a výnosy finanční výsledek hospodaření daň z příjmu za běžnou činnost výsledek hospodaření po zdanění Provozní výsledek hospodaření Společnosti dosáhl hodnoty mil. Kč. Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Meziročně se provozní výsledek hospodaření zhoršil o mil. Kč. K velkému meziročnímu snížení došlo díky jednorázovému příznivému výsledku arbitrážního řízení s Gazprom export v roce Nepříznivý trend, kdy náklady na pořízení plynu převyšovaly dosažitelné prodejní ceny, nadále trval. Společnost vykázala zápornou přidanou hodnotu ve výši 635 mil. Kč. Meziročně se přidaná hodnota snížila o mil. Kč. Snížení přidané hodnoty reflektuje jednorázový pozitivní efekt arbitrážního řízení s Gazprom export v roce Finanční výsledek hospodaření činil mil. Kč. Je tvořen především pozitivním jednorázovým výsledkem z přecenění finančních derivátů. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva Společnosti se snížila k 31. prosinci 2014 o 33,8 % na hodnotu mil. Kč. Společnost neeviduje ke konci roku žádný dlouhodobý majetek. Oběžná a ostatní aktiva poklesla o mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2014 výše mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv poklesly krátkodobé pohledávky o mil. Kč, dlouhodobé pohledávky poklesly o mil. Kč a hodnota zásob poklesla o mil. Kč.

11 Pokles krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména nižším objemem poskytovaných krátkodobých úvěrů a půjček společnostem ve skupině RWE. Krátkodobý finanční majetek klesl o 94 mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 38 mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 92 % a zásoby 7 %. Struktura aktiv k 31. prosinci dlouhodobý majetek krátkodobé pohledávky zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobá finanční aktiva ostatní aktiva Struktura aktiv k 31. prosinci dlouhodobý majetek krátkodobé pohledávky zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobá finanční aktiva ostatní aktiva Struktura pasiv Vlastní kapitál klesl k 31. prosinci 2014 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 49,5 % celkových pasiv Společnosti. Důvodem snížení vlastního kapitálu je vyplacení zisku z roku 2013 a rozpuštění rezervního fondu Společnosti. K 31. prosinci 2014, stejně jako v předchozím období, Společnost financovala své aktivity zejména z vlastních zdrojů. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše mil. Kč, na nichž se podílely krátkodobé závazky 67 %, rezervy 30 % a dlouhodobé závazky 3%.

12 Struktura pasiv k 31. prosinci vlastní kapitál rezervy krátkodobé závazky dlouhodobé závazky ostatní pasiva Struktura pasiv k 31. prosinci vlastní kapitál rezervy krátkodobé závazky ostatní pasiva Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje společnost RWE Supply & Trading GmbH. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Společnost je vystavena především tržním rizikům, jež souvisí s dlouhodobými smlouvami na nákup zemního plynu. Aktivně jsou také řízena komoditní rizika s obchodováním se zemním plynem, měnová, úroková a kreditní rizika obchodních partnerů. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví.

13 4.2 Obchod se zemním plynem Nákup plynu Nákupní portfolio RWE Supply & Trading CZ tvořily v roce 2014 zejména dlouhodobé smlouvy na dodávky zemního plynu. Celkový nákup na základě dlouhodobých smluv byl v roce 2014 roven 75,7 TWh. Ceny hrazené podle nákupních smluv byly určovány cenami plynu na velkoobchodních obchodovaných trzích a do určité míry byly také ovlivněny vývojem směnných kurzů. Pružných dodávek bylo také kromě těžby z podzemních zásobníků dosaženo krátkodobými nákupy zemního plynu na velkoobchodních obchodovaných trzích. Toto uspořádání umožnilo diverzifikaci nákupního portfolia a významně zlepšovalo situaci z hlediska bezpečnosti dodávek. Přeprava plynu V roce 2014 již společnost RWE Supply & Trading CZ neprováděla žádnou přepravu zemního plynu přes Českou republiku. Prodej plynu RWE Supply & Trading CZ dodala v České republice v roce TWh zemního plynu včetně započtení krátkodobých nákupů. V první polovině roku 2014 byl zemní plyn v České republice prodáván zejména prostřednictvím VOP systému (velkoobchodní prodejní systém). Vzhledem k dosaženému stupni vyspělosti obchodovaného trhu byl systém VOP ke dni ukončen. Všechny nové požadavky zákazníků jsou nyní uspokojovány na základě typových obchodních smluv EFET, kdy jednotlivé konkrétní transakce se potvrzují v dílčích smlouvách, které individualizují podmínky rámcových smluv. 13 RWE Supply & Trading CZ byla v roce 2014 aktivní i na dalších zahraničních trzích, zejména na Slovensku a v Německu. Společnost zásobovala všechny své zákazníky v souladu se svými smluvními závazky. Na zahraničních velkoobchodních trzích RWE Supply & Trading CZ prodala v roce 2014 objem zemního plynu ve výši 40,9 TWh. Skladování plynu RWE Supply & Trading CZ skladovala plyn v podzemních zásobnících v České republice a na Slovensku, což zejména umožňovalo pokrýt zvýšenou zimní spotřebu plynu a zajistit požadované bezpečnostní standardy dodávek. Poskytování služeb Na základě uzavřených smluv vykonává RWE Supply & Trading CZ obchodně-dispečerské služby pro další společnosti ze skupiny RWE. 4.3 Lidské zdroje Aktivity útvaru Human Resources RWE Česká republika a.s. ( HR ) byly v roce 2014 zaměřeny především na sjednocování organizační struktury, interních procesů a způsobů práce HR v rámci všech společností skupiny

14 RWE v ČR. Součástí těchto aktivit bylo i plnění cílů vyplývajících z vize RWE, která stanovuje priority pro oblast lidských zdrojů. Těmito cíli jsou zejména: posílit firemní kulturu zaměřenou na výkon, zvyšovat výkonnost RWE, rozvíjet zaměstnance a dát příležitost talentům, být preferovaným zaměstnavatelem, podporovat obchodní aktivity RWE, zvýšit provozní efektivitu a vystupovat jako jednotná komunita. Pod záštitou útvaru Human Resources RWE Česká republika a.s. se v roce 2014 uskutečnilo několik významných akcí. Ve spolupráci s neziskovou organizací People Management Forum se v srpnu konala odborná konference HR Inspirace na téma Jak na vyhoření a restart energie u lidí. V září navázala série seminářů a interaktivních workshopů pod názvem Change and Flexi Days, kde nejvyšší manažeři skupiny RWE v ČR diskutovali o změnových projektech napříč celou skupinou RWE. Měli také možnost otevřeně diskutovat s interními i externími odborníky na téma zavádění moderních flexibilních forem práce. Velkému zájmu se těšilo pokračování akcí s názvem Diversity Talks, tedy Snídaně s, kde se zaměstnanci v průběhu roku setkávali se zajímavými osobnostmi z oblasti vědy, kultury a průmyslu. V roce 2014 získala skupina RWE v ČR 3. místo v soutěži Firma roku, v kategorii Rovné příležitosti z hlediska věku. Jedná se o významné ocenění, kterým se zúročuje dlouhodobý projekt Diversita, zaměřený na podporu genderové, věkové, multikulturní různorodosti a širší začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Soutěž vyhlašuje instituce Gender Studies a je podporována rovněž Evropskými strukturálními fondy, konkrétně Operačním programem pro lidské zdroje a zaměstnanost. 14 V průběhu roku 2014 byla rozšířena nabídka zboží a služeb v rámci elektronické aplikace zaměstnaneckých benefitů RWE Benefitního Portálu. I v roce 2014 měli zaměstnanci možnost věnovat své benefitní body na charitativní účely. Podařilo se zajistit další zvýhodněné nabídky pro zaměstnance zejména z oblasti cestování a bankovnictví. S účinností od ledna 2014 bylo v rámci úsporných opatření z kolektivního vyjednávání odsouhlaseno zrušení RWE Benefitního Portálu pro zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené. Vývoj počtu zaměstnanců K 31. prosinci 2014 bylo v Supply & Trading CZ zaměstnáno 20 zaměstnanců. Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v % 20% 80% Úplné středoškolské Vysokoškolské

15 Mzdy Mzdový vývoj byl v uplynulém roce realizován v souladu se zásadami a dohodami v Kolektivní smlouvě a s plány a záměry vedení v oblasti lidských zdrojů. Odborná příprava a rozvoj Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2014 proběhlo tzv. roční posouzení dovedností a nastavení plánů rozvoje pro všechny zaměstnance skupiny RWE v ČR. V propracovaném systému vzdělávání je velká pozornost věnována zvyšování odborné kvalifikace, osobnostnímu růstu i rozvoji manažerských kompetencí. Všestranný rozvoj zaměstnanců probíhá nejen prostřednictvím široké nabídky prezenčních a e-learningových kurzů či konferencí, ale i takovými formami jako jsou mentoring, koučink, účast na projektech apod. Novinkou v katalogu vzdělávacích akcí bylo rozšíření nabídky e-vzdělávání a tzv. technické vzdělávání, což jsou semináře zpravidla zajišťované interními experty skupiny RWE v ČR. Jednou z hlavních priorit skupiny RWE je identifikace a rozvoj zaměstnanců s potenciálem osobnostního rozvoje, kteří mohou růst a postoupit do manažerských i odborných rolí. V loňském roce jsme pro tuto skupinu zaměstnanců připravili několik vzdělávacích aktivit, do nichž byli nominováni svými nadřízenými. Nejvýznamnějším počinem v tomto směru byly tzv. Talks to Leaders, které umožnily setkávání a oboustrannou výměnu informací a zkušeností mezi zaměstnanci a nejvyššími manažery skupiny RWE v ČR. Sociální politika Společnost plnila závazky z Kolektivní smlouvy uzavřené pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015, která byla podepsána společně s Odborovým svazem SOS Energie a Sdružením základních organizací Odborového svazu UNIOS RWE a ECHO Teplárna Náchod v prosinci Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Během roku 2014 nenastal žádný závažný incident v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti představující bezprostřední ohrožení zaměstnanců společnosti, nebo jeho majetku. Nenastaly ani žádné nehody na pracovišti, které by měly za následek pracovní neschopnost. Společnost zůstává zavázaná k svému dlouhodobému cíli udržet beznehodové pracoviště: Všichni zaměstnanci by měli opouštět práci tak zdraví, jak ráno přišli. Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je prioritou pro RWE Supply and Trading CZ, s.r.o. Obchodní aktivity mají jen nepatrný dopad na životní prostředí, vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o administrativní a obchodní operace, charakteristické nízkou produkcí odpadu. Společnost sídlí v budovách ohodnocených energetickým auditem a má celou řadu opatření, která snižují energetickou náročnost. Jako součást hodnocení environmentálního profilu společnosti, jsou všechny indikátory výkonu pravidelně přezkoumávány a zahrnuty do globálního reportingu skupiny RWE s vazbou na hodnocení v rámci Dow Jones Sustainability Index a Carbon Disclosure Project.

16 4.5 Následné události Do dne vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti. 4.6 Výhled Přestože jsme od Mezinárodní obchodní komory oficiální vyrozumění dosud neobdrželi, naše Společnost již byla na pracovní úrovni informována o skutečnosti, že společnost Gazprom export LLC v lednu roku 2015 zahájila proti naší Společnosti rozhodčí řízení. Žalobní návrh se prý týká plateb za údajné objemy v režimu take-or-pay v roce 2011, k nimž však naše Společnost uplatnila své právo snížit smluvní objem. Existence tohoto práva byla potvrzena v předchozím rozhodčím řízení u Mezinárodní obchodní komory, přičemž řízení o zneplatnění rozhodčího nálezu, zahájené ze strany Gazprom export LLC, ještě probíhá. Rozhodčí senát musí kromě toho nyní rozhodnout o první cenové revizi v probíhající cenové revizi vedené Společností v souvislosti s jejími šesti smlouvami o uskladnění plynu se slovenským provozovatelem podzemních zásobníků plynu NAFTA a.s. 16

17 5 FINANČNÍ ČÁST 5.1 Účetní závěrka Firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 18. února 2015 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Výrobky Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

18 Označení PASIVA a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

19 Firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 18. února 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 828 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více