VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s.

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 0 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 21 Termínem Společnost nebo RWE Supply & Trading CZ se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Supply & Trading CZ, a.s. 2 Použité zkratky CAS CEO CFO FTE české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent)

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 4 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 9 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Obchod se zemním plynem Lidské zdroje Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 16 5 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha účetní závěrky ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

4 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a pánové, RWE Supply & Trading CZ v roce 2014 fungovala druhým rokem jako čistě midstreamová společnost. Připomínám, že v návaznosti na restrukturalizaci v roce 2012 naše společnost nevlastní ani skladovací kapacity, ani plynovody. Namísto toho si kapacity podle potřeby pronajímá k vedení své činnosti v oblasti dodávek a velkoobchodu, která se odvíjí od dlouhodobých smluv na dodávku plynu a krátkodobých nákupů na straně jedné a prodeje odběratelům a protistranám na českém a zahraničních velkoobchodních obchodovaných trzích na straně druhé. 4 Rok 2014 byl charakterizován třemi významnými výzvami: zvládnout výrazně změněnou strukturu toků plynu (vzhledem k tokům objemů plynovodem Nordstream a také vzhledem k významným objemům plynu proudícím v západovýchodním směru ze západních trhů směrem k Ukrajině) představovalo velmi náročné provozní úkoly. Kromě toho trvalá destrukce poptávky po plynu, vyplývající z dotovaných obnovitelných zdrojů energie, představovala a nadále představuje významnou výzvu pro plynárenství celkově. V neposlední řadě představuje poškození dobré pověsti produktu jako takového, tedy zemního plynu, jeho (zne)užíváním jako politické zbraně neustále živoucí a přítomnou výzvu, kterou nelze snadno překonat. Šrámy na dobré pověsti zemního plynu již nelze napravit samotnou podporou a propagací plynu (tzv. gas advocacy), tedy obecně známými argumenty o ekologicky čisté povaze produktu a jeho doplňkové roli v souvislosti s nestabilními obnovitelnými zdroji. Podle našeho názoru lze důvěru v bezpečnost dodávek plynu obnovit jedině pomocí zcela funkčního evropského obchodovaného trhu s plynem. Znamená to, že jsou-li ceny formovány nabídkou a poptávkou, bezpečnost dodávek již není věcí fyzické závislosti, ale spíše funkcí ceny: v případě přerušení dodávek ceny vzrostou, a tak přitáhnou jiné zdroje dodávek. Vítáme proto razanci, s níž nová Evropská komise aspiruje na dokončení jednotného evropského trhu s plynem. Kromě již uvedeného strukturálního poklesu spotřeby bylo v roce 2014 dalším významným faktorem určujícím spotřebu zemního plynu v České republice počasí. Uplynulý rok byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, přičemž průměrná teplota činila 9,4 C. Spotřeba zemního plynu v ČR za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 poklesla o 12 procent na přibližně 7,3 miliardy m3. Pozitivně se naopak projevuje spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) jako alternativního paliva pro automobilovou dopravu. Odbyt společnosti v místě prvního prodeje, tedy na úrovni velkoobchodního obchodovaného trhu, proto dosáhl objemu přibližně 37 TWh.

5 Destrukce poptávky a z ní vyplývající převis nabídky se záhy mohou vyvinout do závažného problému z hlediska závazků take-or-pay v dlouhodobých smlouvách. Tuto situaci lze odpovědně řešit pouze tehdy, umožní-li cenotvorba prodej nadbytečných objemů v místě prvního prodeje, tedy na velkoobchodních obchodovaných trzích za velkoobchodní ceny obchodovaného trhu. Jak již bylo uvedeno loni, Společnost této kalkulace cen úspěšně dosáhla, a její finanční výsledky tedy nebyly negativně ovlivněny, i když prodala přibližně 40,9 TWh zemního plynu na evropských velkoobchodních trzích mimo Českou republiku a Slovensko. Jak již bylo uvedeno loni, pro smlouvu o dodávce plynu, kterou máme uzavřenou s ruským partnerem, jsme dosáhli příznivého rozhodnutí rozhodčího soudu, a to z hlediska tržních podmínek panujících v roce Obnovená žaloba, jejímž cílem bylo zohlednit dále změněné tržní podmínky roku 2013, vedla k uspokojivému výsledku v únoru Také s našimi norskými dodavateli se nám podařilo nahradit cenovou kalkulaci navázanou na ceny ropy a uhlí cenovou kalkulací zcela v souladu s cenotvorbou na velkoobchodních obchodovaných trzích. V roce 2014 rovněž pokračovalo rozhodčí řízení s naším slovenským provozovatelem skladovacích systémů. Nález se očekává v prvním pololetí roku V závěru roku 2013 došlo pro nesplnění povinnosti německého poskytovatele přepravních služeb k ukončení dlouhodobé smlouvy o přepravě plynu s následným sporem, jehož prvoinstanční rozhodnutí je očekáváno v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Z hlediska obchodování společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. došlo na konci července 2014 k ukončení prodeje zemního plynu prostřednictvím systému VOP. Důvodem je skutečnost, že vzhledem k pokročilému stupni vyspělosti trhu jsou obchodní vztahy nyní založeny na typových smlouvách EFET. Návazně došlo i ke změně organizace některých činností, kdy prodejní činnosti jsou nyní prováděny v úzké spolupráci se společností RWE Supply & Trading GmbH. 5 Shrneme-li, pak vnější okolnosti v uplynulých dvanácti měsících nebyly snadné, vyžadovaly mnoho úsilí ve všech oblastech našich činností, a rád bych proto vyjádřil zvláštní poděkování všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci. Loňský rok představoval náročné, ale zároveň i úspěšné období. Těším se na další spolupráci s našimi dodavateli, stejně tak jako s velkoobchodními zákazníky RWE Energie, s.r.o. a RWE Gas Slovensko, s.r.o. a řadou našich dalších partnerů mimo skupinu RWE. Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva

6 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2014 Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2014 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada jednala v roce 2014 na dvou řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem členů představenstva. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne 13. března 2015 účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni 31. prosince 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a zprávu o vztazích za účetní období 2014 a konstatovala, že společnosti nevznikla žádná újma z jednání popsaných v této zprávě a nebylo tedy ani nutné takovou újmu vyrovnat. Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. 6 Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni 31. prosince 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 31. prosince Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost za rok V Praze dne 13. března 2015 Andree Stracke předseda dozorčí rady

7 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Sídlo: Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Usnesením Vlády České republiky č ze dne 1. listopadu 2000 byl schválen postup privatizace Transgas, s.p. a minoritních podílů v regionálních distribučních společnostech. Fond národního majetku ČR vyňal dne 2. května 2001 z Transgas, s.p. majetek a vložil ho do nově založené společnosti Transgas, a.s. Nově založená společnost byla dne 18. června 2001 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Dne 17. prosince 2001 svým usnesením č vydala vláda ČR podle 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání Transgas, a.s., a regionálních distribučních společností, přímým prodejem vybranému nabyvateli Společnosti RWE Gas Aktiengesellschaft, se sídlem Kampstrasse 49, D Dortmund, Spolková republika Německo. Dne 29. ledna 2002 byla podepsána příslušná smlouva o koupi akcií mezi Fondem národního majetku ČR a RWE Gas Aktiengesellschaft. Tím byl završen proces privatizace českého plynárenství. Profil Společnosti RWE Supply & Trading CZ je obchodní společností zabývající se velkoobchodem se zemním plynem. RWE Supply & Trading CZ není součástí skupiny společností řízených ze strany RWE Česká republika a.s. 7 Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí. Organizační složka Společnosti ve Slovenské republice RWE Supply & Trading CZ, a.s., organizačná zložka, byla zrušena 2. dubna Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků 3.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnost vydala ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 800 Kč. Jediným akcionářem RWE Supply & Trading CZ je společnost RWE Gas International N. V., se sídlem sídlem Willemsplein 4, 5211AK, s-hertogenbosch, Nizozemské království.

8 3.3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Složení představenstva k 31. prosinci 2014 Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva Datum narození: 12. června 1953 Vzdělání: Univerzita v Hamburgu, doktorát práv, Executive MBA, California State University Hayward Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Axel Gerhardy místopředseda představenstva Datum narození: 14. srpna 1971 Vzdělání: Georg-August Universität, Göttingen, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Česká republika a.s., člen představenstva RWE Grid Holding, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny v představenstvu Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2014: 8 Dne 2. dubna 2014 skončilo funkční období člena a předsedy představenstva pana Dr. Wolfganga Peterse. Dne 13. března 2014 jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady zvolil Dr. Peterse opětovně členem představenstva s účinností od 3. dubna 2014 a představenstvo ho dne 4. dubna 2014 zvolilo svým předsedou. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 Andree Stracke předseda dozorčí rady Datum narození: 10. července 1968 Vzdělání: University Köln / University Osnabrück, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen představenstva RTGas A.Ş. Turkey Jiná podnikatelská činnost: Advisory Member PEGAS (EEX) Dr. Michael Herrmann místopředseda dozorčí rady Datum narození: 26. května 1964 Vzdělání: Technical University Darmstadt, doktorát - teoretická fyzika Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady RWE Polska S.A. a RWE Supply & Trading GmbH Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

9 Christian Harald Ring člen dozorčí rady Datum narození: 25. srpna 1968 Vzdělání: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, právo Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady PT Rheincoal Supply & Trading Indonesia Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ve složení dozorčí rady Společnosti nedošlo v roce 2014 k žádným změnám. 3.4 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Supply & Trading CZ za rok 2014 Auditorská firma Odpovědný auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 oprávnění č zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod oprávněním č V Praze dne 13. března 2015 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lucie Čejková Head of Accounting RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Supply & Trading CZ za rok 2014 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, nebyly opomenuty či zkresleny. Dr. Wolfgang Peters předseda představenstva Axel Gerhardy místopředseda představenstva

10 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2014 hodnoty mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil mil. Kč. Rok 2014 (mil. Kč) 2013 (mil. Kč) provozní výsledek hospodaření přidaná hodnota změny rezerv a opravných položek v provozní oblasti jiné provozní náklady a výnosy finanční výsledek hospodaření daň z příjmu za běžnou činnost výsledek hospodaření po zdanění Provozní výsledek hospodaření Společnosti dosáhl hodnoty mil. Kč. Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Meziročně se provozní výsledek hospodaření zhoršil o mil. Kč. K velkému meziročnímu snížení došlo díky jednorázovému příznivému výsledku arbitrážního řízení s Gazprom export v roce Nepříznivý trend, kdy náklady na pořízení plynu převyšovaly dosažitelné prodejní ceny, nadále trval. Společnost vykázala zápornou přidanou hodnotu ve výši 635 mil. Kč. Meziročně se přidaná hodnota snížila o mil. Kč. Snížení přidané hodnoty reflektuje jednorázový pozitivní efekt arbitrážního řízení s Gazprom export v roce Finanční výsledek hospodaření činil mil. Kč. Je tvořen především pozitivním jednorázovým výsledkem z přecenění finančních derivátů. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva Společnosti se snížila k 31. prosinci 2014 o 33,8 % na hodnotu mil. Kč. Společnost neeviduje ke konci roku žádný dlouhodobý majetek. Oběžná a ostatní aktiva poklesla o mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2014 výše mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv poklesly krátkodobé pohledávky o mil. Kč, dlouhodobé pohledávky poklesly o mil. Kč a hodnota zásob poklesla o mil. Kč.

11 Pokles krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména nižším objemem poskytovaných krátkodobých úvěrů a půjček společnostem ve skupině RWE. Krátkodobý finanční majetek klesl o 94 mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 38 mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 92 % a zásoby 7 %. Struktura aktiv k 31. prosinci dlouhodobý majetek krátkodobé pohledávky zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobá finanční aktiva ostatní aktiva Struktura aktiv k 31. prosinci dlouhodobý majetek krátkodobé pohledávky zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobá finanční aktiva ostatní aktiva Struktura pasiv Vlastní kapitál klesl k 31. prosinci 2014 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 49,5 % celkových pasiv Společnosti. Důvodem snížení vlastního kapitálu je vyplacení zisku z roku 2013 a rozpuštění rezervního fondu Společnosti. K 31. prosinci 2014, stejně jako v předchozím období, Společnost financovala své aktivity zejména z vlastních zdrojů. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše mil. Kč, na nichž se podílely krátkodobé závazky 67 %, rezervy 30 % a dlouhodobé závazky 3%.

12 Struktura pasiv k 31. prosinci vlastní kapitál rezervy krátkodobé závazky dlouhodobé závazky ostatní pasiva Struktura pasiv k 31. prosinci vlastní kapitál rezervy krátkodobé závazky ostatní pasiva Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje společnost RWE Supply & Trading GmbH. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Společnost je vystavena především tržním rizikům, jež souvisí s dlouhodobými smlouvami na nákup zemního plynu. Aktivně jsou také řízena komoditní rizika s obchodováním se zemním plynem, měnová, úroková a kreditní rizika obchodních partnerů. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví.

13 4.2 Obchod se zemním plynem Nákup plynu Nákupní portfolio RWE Supply & Trading CZ tvořily v roce 2014 zejména dlouhodobé smlouvy na dodávky zemního plynu. Celkový nákup na základě dlouhodobých smluv byl v roce 2014 roven 75,7 TWh. Ceny hrazené podle nákupních smluv byly určovány cenami plynu na velkoobchodních obchodovaných trzích a do určité míry byly také ovlivněny vývojem směnných kurzů. Pružných dodávek bylo také kromě těžby z podzemních zásobníků dosaženo krátkodobými nákupy zemního plynu na velkoobchodních obchodovaných trzích. Toto uspořádání umožnilo diverzifikaci nákupního portfolia a významně zlepšovalo situaci z hlediska bezpečnosti dodávek. Přeprava plynu V roce 2014 již společnost RWE Supply & Trading CZ neprováděla žádnou přepravu zemního plynu přes Českou republiku. Prodej plynu RWE Supply & Trading CZ dodala v České republice v roce TWh zemního plynu včetně započtení krátkodobých nákupů. V první polovině roku 2014 byl zemní plyn v České republice prodáván zejména prostřednictvím VOP systému (velkoobchodní prodejní systém). Vzhledem k dosaženému stupni vyspělosti obchodovaného trhu byl systém VOP ke dni ukončen. Všechny nové požadavky zákazníků jsou nyní uspokojovány na základě typových obchodních smluv EFET, kdy jednotlivé konkrétní transakce se potvrzují v dílčích smlouvách, které individualizují podmínky rámcových smluv. 13 RWE Supply & Trading CZ byla v roce 2014 aktivní i na dalších zahraničních trzích, zejména na Slovensku a v Německu. Společnost zásobovala všechny své zákazníky v souladu se svými smluvními závazky. Na zahraničních velkoobchodních trzích RWE Supply & Trading CZ prodala v roce 2014 objem zemního plynu ve výši 40,9 TWh. Skladování plynu RWE Supply & Trading CZ skladovala plyn v podzemních zásobnících v České republice a na Slovensku, což zejména umožňovalo pokrýt zvýšenou zimní spotřebu plynu a zajistit požadované bezpečnostní standardy dodávek. Poskytování služeb Na základě uzavřených smluv vykonává RWE Supply & Trading CZ obchodně-dispečerské služby pro další společnosti ze skupiny RWE. 4.3 Lidské zdroje Aktivity útvaru Human Resources RWE Česká republika a.s. ( HR ) byly v roce 2014 zaměřeny především na sjednocování organizační struktury, interních procesů a způsobů práce HR v rámci všech společností skupiny

14 RWE v ČR. Součástí těchto aktivit bylo i plnění cílů vyplývajících z vize RWE, která stanovuje priority pro oblast lidských zdrojů. Těmito cíli jsou zejména: posílit firemní kulturu zaměřenou na výkon, zvyšovat výkonnost RWE, rozvíjet zaměstnance a dát příležitost talentům, být preferovaným zaměstnavatelem, podporovat obchodní aktivity RWE, zvýšit provozní efektivitu a vystupovat jako jednotná komunita. Pod záštitou útvaru Human Resources RWE Česká republika a.s. se v roce 2014 uskutečnilo několik významných akcí. Ve spolupráci s neziskovou organizací People Management Forum se v srpnu konala odborná konference HR Inspirace na téma Jak na vyhoření a restart energie u lidí. V září navázala série seminářů a interaktivních workshopů pod názvem Change and Flexi Days, kde nejvyšší manažeři skupiny RWE v ČR diskutovali o změnových projektech napříč celou skupinou RWE. Měli také možnost otevřeně diskutovat s interními i externími odborníky na téma zavádění moderních flexibilních forem práce. Velkému zájmu se těšilo pokračování akcí s názvem Diversity Talks, tedy Snídaně s, kde se zaměstnanci v průběhu roku setkávali se zajímavými osobnostmi z oblasti vědy, kultury a průmyslu. V roce 2014 získala skupina RWE v ČR 3. místo v soutěži Firma roku, v kategorii Rovné příležitosti z hlediska věku. Jedná se o významné ocenění, kterým se zúročuje dlouhodobý projekt Diversita, zaměřený na podporu genderové, věkové, multikulturní různorodosti a širší začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Soutěž vyhlašuje instituce Gender Studies a je podporována rovněž Evropskými strukturálními fondy, konkrétně Operačním programem pro lidské zdroje a zaměstnanost. 14 V průběhu roku 2014 byla rozšířena nabídka zboží a služeb v rámci elektronické aplikace zaměstnaneckých benefitů RWE Benefitního Portálu. I v roce 2014 měli zaměstnanci možnost věnovat své benefitní body na charitativní účely. Podařilo se zajistit další zvýhodněné nabídky pro zaměstnance zejména z oblasti cestování a bankovnictví. S účinností od ledna 2014 bylo v rámci úsporných opatření z kolektivního vyjednávání odsouhlaseno zrušení RWE Benefitního Portálu pro zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené. Vývoj počtu zaměstnanců K 31. prosinci 2014 bylo v Supply & Trading CZ zaměstnáno 20 zaměstnanců. Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v % 20% 80% Úplné středoškolské Vysokoškolské

15 Mzdy Mzdový vývoj byl v uplynulém roce realizován v souladu se zásadami a dohodami v Kolektivní smlouvě a s plány a záměry vedení v oblasti lidských zdrojů. Odborná příprava a rozvoj Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2014 proběhlo tzv. roční posouzení dovedností a nastavení plánů rozvoje pro všechny zaměstnance skupiny RWE v ČR. V propracovaném systému vzdělávání je velká pozornost věnována zvyšování odborné kvalifikace, osobnostnímu růstu i rozvoji manažerských kompetencí. Všestranný rozvoj zaměstnanců probíhá nejen prostřednictvím široké nabídky prezenčních a e-learningových kurzů či konferencí, ale i takovými formami jako jsou mentoring, koučink, účast na projektech apod. Novinkou v katalogu vzdělávacích akcí bylo rozšíření nabídky e-vzdělávání a tzv. technické vzdělávání, což jsou semináře zpravidla zajišťované interními experty skupiny RWE v ČR. Jednou z hlavních priorit skupiny RWE je identifikace a rozvoj zaměstnanců s potenciálem osobnostního rozvoje, kteří mohou růst a postoupit do manažerských i odborných rolí. V loňském roce jsme pro tuto skupinu zaměstnanců připravili několik vzdělávacích aktivit, do nichž byli nominováni svými nadřízenými. Nejvýznamnějším počinem v tomto směru byly tzv. Talks to Leaders, které umožnily setkávání a oboustrannou výměnu informací a zkušeností mezi zaměstnanci a nejvyššími manažery skupiny RWE v ČR. Sociální politika Společnost plnila závazky z Kolektivní smlouvy uzavřené pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015, která byla podepsána společně s Odborovým svazem SOS Energie a Sdružením základních organizací Odborového svazu UNIOS RWE a ECHO Teplárna Náchod v prosinci Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Během roku 2014 nenastal žádný závažný incident v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti představující bezprostřední ohrožení zaměstnanců společnosti, nebo jeho majetku. Nenastaly ani žádné nehody na pracovišti, které by měly za následek pracovní neschopnost. Společnost zůstává zavázaná k svému dlouhodobému cíli udržet beznehodové pracoviště: Všichni zaměstnanci by měli opouštět práci tak zdraví, jak ráno přišli. Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je prioritou pro RWE Supply and Trading CZ, s.r.o. Obchodní aktivity mají jen nepatrný dopad na životní prostředí, vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o administrativní a obchodní operace, charakteristické nízkou produkcí odpadu. Společnost sídlí v budovách ohodnocených energetickým auditem a má celou řadu opatření, která snižují energetickou náročnost. Jako součást hodnocení environmentálního profilu společnosti, jsou všechny indikátory výkonu pravidelně přezkoumávány a zahrnuty do globálního reportingu skupiny RWE s vazbou na hodnocení v rámci Dow Jones Sustainability Index a Carbon Disclosure Project.

16 4.5 Následné události Do dne vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti. 4.6 Výhled Přestože jsme od Mezinárodní obchodní komory oficiální vyrozumění dosud neobdrželi, naše Společnost již byla na pracovní úrovni informována o skutečnosti, že společnost Gazprom export LLC v lednu roku 2015 zahájila proti naší Společnosti rozhodčí řízení. Žalobní návrh se prý týká plateb za údajné objemy v režimu take-or-pay v roce 2011, k nimž však naše Společnost uplatnila své právo snížit smluvní objem. Existence tohoto práva byla potvrzena v předchozím rozhodčím řízení u Mezinárodní obchodní komory, přičemž řízení o zneplatnění rozhodčího nálezu, zahájené ze strany Gazprom export LLC, ještě probíhá. Rozhodčí senát musí kromě toho nyní rozhodnout o první cenové revizi v probíhající cenové revizi vedené Společností v souvislosti s jejími šesti smlouvami o uskladnění plynu se slovenským provozovatelem podzemních zásobníků plynu NAFTA a.s. 16

17 5 FINANČNÍ ČÁST 5.1 Účetní závěrka Firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 18. února 2015 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Výrobky Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

18 Označení PASIVA a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

19 Firma: RWE Supply & Trading CZ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní závěrky: 18. února 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 828 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Supply & Trading CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2015 Tržby celkem (mil. Kč) 142 007 EBITDA (mil. Kč) 7 361 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 7 361 Výsledek hospodaření

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více