2010 Výroční zpráva Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010

2

3 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010

4

5 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision 10 Profil společnosti / Company Profile 12 Naše poslání / Mission 14 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 16 Strategie společnosti / Company Strategy 20 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement 22 Informace pro akcionáře / Shareholder Information 26 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation 30 Orgány společnosti / Company Statutory Bodies 38 Významné události roku 2010 / Highlights of the Year 44 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities 68 Výsledky hospodaření za rok 2010 / Financial Results for Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report 78 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart 79 Schéma kapitálových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu / Chart of equity holdings of the Ministry of Industry and Trade 80 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events Finanční část / Financial Part 82 Zpráva nezávislého auditora / Independent Auditor s Report 86 Rozvaha k 31. prosinci 2010 / Balance Sheet as at 31 December Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2010 / Profit and Loss Statement as at 31 December Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement 94 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report 124 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary 128 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report 130 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory

6 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Elektřina jako univerzální energie Během posledních sta let, kdy lidstvo využívá v širokém měřítku elektrické stroje a zařízení, se stala elektřina nezastupitelnou univerzální energií. Napomohla nebývalému rozmachu hospodářství - průmyslu, dopravy i služeb - a také růstu životní úrovně obyvatel. V současné době se nejen v České republice, ale i ve všech vyspělých zemích rozhoduje o budoucích zdrojích elektrické energie, která je pro lidstvo stále nejvýhodnější, protože se dá nejlépe přeměňovat na další typy energie. Česká energetická politika Aby mohla naše vyspělá společnost dále fungovat a rozvíjet se, musí nejen co nejlépe využívat všech vlastních energetických zdrojů k výrobě elektřiny, ale také budovat silnější a spolehlivější propojení dálkovými vedeními. V posledních letech se pro státní energetickou politiku i pro podniky elektroenergetického a elektrotechnického průmyslu stalo prioritou zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny.

7 4-5 Elektřina jako univerzální energie / Electricity verstatile energy Electricity versatile energy Since 100 years the mankind has been using electrical machines and equipment on a large scale and electricity has become both an irreplaceable and versatile form of energy. It has facilitated unprecedented economic expansion in the industrial, transportation and services sectors, as well as a significant rise in the overall standard of living. Decisive discussion on future electricity sources is currently underway not only in the Czech Republic but also in all developed countries. Electricity is the most advantageous form of energy for humanity as it can be converted into other types of energy easily and efficiently. Czech energy policy In order to further develop, the Czech Republic must not only strive to use the domestic energy resources necessary for electricity generation in the most efficient way possible but also construct more reliable long-distance power lines with high transmission capacity. Safeguarding the security of electricity supply has been a major priority both in terms of national energy policy and for companies active in the power sector, including the electricial industry, for a number of years.

8 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,5 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,1 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,5 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,2 Zisk před zdaněním mil. Kč 2 114,9 968, , , ,0 Daň z příjmů mil. Kč 413,2 191,1 387,8 40,4 839,8 Zisk po zdanění mil. Kč 1701,7 777, , , ,1 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,7 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,5 Oběžná aktiva mil. Kč 3 182, , , , ,4 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,6 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,9 Přidaná hodnota mil. Kč 4 550, , , , ,0 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 597, , , , ,1 Odpisy mil. Kč 1 890, , , , ,9 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 9,53 4,36 7,77 10,68 14,89 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 10,76 5,34 8,92 11,92 17,36 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 7,67 3,86 7,10 9,64 13,86 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 2 375, ,3 551, ,9 993,6 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 4 269, , , , ,9 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 765,6 570,7 731,4 760, ,4 Fyzický počet zaměstnanců k osoby Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu (vč. syst. tranzitu) GWh Přenesená elektřina bez syst. tranzitu/1 zaměst. GWh 126,4 125,6 131,8 138,6 138,3 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 Dodržení regulace f a P dle kritérií ENTSO-E: (změna) a) elektrická práce % 98,7 98,50 98,46 98,96 98,29 b) elektrický výkon % 98,19 97,13 97,32 96,99 96,42 Celkový instalovaný výkon transformátorů MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks

9 6-7 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators Key Operating and Financial Indicators Financial indicators Unit Total revenues CZK m 15, , , , ,107.5 Revenues from own products and services CZK m 15, , , , ,815.1 Total expenses before tax CZK m 13, , , , ,609.5 Production consumption CZK m 10, , , , ,345.2 Profit before tax CZK m 2, , , ,498.0 Corporation tax CZK m Profit after tax CZK m , , ,658.1 Balance sheet total CZK m 22, , , , ,179.7 Long-term assets CZK m 18, , , , ,086.5 Current assets CZK m 3, , , , ,083.4 Equity CZK m 15, , , , ,311.6 Registered capital (as recorded in the Commercial Register) CZK m 10, , , , ,534.9 Added value CZK m 4, , , , ,473.0 Investment expenditure (not inc. financial investment) CZK m 2, , , , ,348.1 Depreciation CZK m 1, , , , ,687.9 EPS (earnings per share, net) CZK ROE (return on equity, net) % ROA (return on assets, net) % Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 2, , , Profit before tax per employee CZK t 4, , , , ,293.9 Productivity of labour (from added value) per employee per month CZK t ,081.4 Number of employees as at 31 Dec. employee Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across the transmission system (inc. transits) GWh 58,164 58,480 57,984 63,230 61,216 Amount of electricity transferred excluding transits per employee GWh 126,4 125,6 131,8 138,6 138,3 Transmission losses GWh Percentage of specific losses (losses/energy on entry to the transmission system) % P/f control according to ENTSO-E criteria: a) Electric energy % b) Electric power % Average installed transformer capacity MVA 18,830 18,630 18,580 18,110 17,640 Route km of power lines in total km 4,395 4,406 4,406 4,395 4,394 of which: Route km of 400kV power lines km 2,979 2,979 2,979 2,968 2,900 Route km of 220kV power lines km ,371 1,371 1,371 1,438 Route km of 110kV power lines km Length of power lines in total km 5,472 5,483 5,483 5,439 5,434 of which: Length of 400kV power lines km 3,479 3,479 3,479 3,436 3,420 Length of 220kV power lines km 1,910 1,910 1,910 1,909 1,920 Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No

10 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Vize společnosti Vision ČEPS, a.s., chce být trvale prosperující a respektovanou společností, aktivní v rámci evropského trhu s elektřinou. ČEPS aims to be a sustainably prosperous and highly respected company which plays an active role in the European electricity market. Vize společnosti ision

11 8-9 Vize společnosti / Vision

12 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Profil společnosti Company Profile Profil ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem přenosové soustavy v České republice na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen energetický zákon). ČEPS, the exclusive holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to the Energy Act, No. 458/2000, as amended). ompany Profile

13 10-11 Profil společnosti / Company Profile společnosti ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje na území ČR. Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci kapacity přeshraničních vedení v rámci vnitrodenního trhu. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. ČEPS, a.s. is responsible for the provision of transmission and system services, the procurement of ancillary services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system units within the Czech Republic. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors via the intra-day electricity market. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation.

14 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Naše poslání Mission Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy (PS), mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav, přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system (TS), facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. Naše poslání Missi

15 12-13 Naše poslání / Mission Bezpečnost a spolehlivost provozu PS je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. Společnost v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování tuzemského hospodářství a považuje tuto oblast za součást kvality poskytovaných služeb. Poslání souhrnně definuje účel existence společnosti, který vyplývá z energetického zákona a z dalších evropských energetických norem. Hlavní zaměření činnosti ČEPS, a.s., vyplývá z výlučné licence na přenos elektřiny, udělené na dvacet pět let. K naplňování poslání slouží tři hlavní služby a jejich optimalizace: přenosové služby, systémové služby a zajištění mezinárodní spolupráce v rámci propojených soustav. Uživateli přenosové soustavy ČEPS, a.s., jsou všichni účastníci trhu s elektřinou, kteří přímo na základě smlouvy (zákazník) nebo nepřímo (koneční spotřebitelé prostřednictvím distribučních soustav a výrobci připojení k DS) využívají přenosové a/nebo systémové služby. Jedním z klíčových podnikatelských imperativů ČEPS, a.s., je poskytovat nediskriminační přístup k přenosové soustavě všem jejím uživatelům. Tím, že poskytuje shodné podmínky pro přístup ke službám přenosové soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou, přispívá ČEPS, a.s., v rámci své působnosti k rozvoji a fungování trhu s elektřinou v ČR a v synchronní zóně kontinentální Evropy. n ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system (TS), facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide electricity transfer, system services and nondiscriminatory access to the transmission system at competitive prices. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. The Company is well aware of the importance of a reliable power supply for the Czech economy as well as for the overall energy security of the country and considers this issue to be one of the principal quality parameters of the services the Company provides. The mission in its totality defines the reason for the existence of the Company which ensues from the Energy Act and various European energy regulations. The main focus of the Company s activities follows from the exclusive electricity transmission licence that ČEPS has been granted for a period of 25 years. The following three main services, continually updated and revised, are provided by ČEPS in order to fulfil its mission: transmission services, system services; and international cooperation with partners within the European interconnected system. Transmission system users are those electricity market players who are either directly (contracted customers) or indirectly (end-users via relevant distribution systems, and generators connected to those distribution systems) involved in the utilisation of transmission and/or system services. The provision of nondiscriminatory access to the transmission system for all its users forms one of ČEPS s key business priorities. By offering equal conditions for access to transmission system services to all electricity market players, ČEPS makes an important contribution towards the development and efficient functioning of the wider electricity market both in the Czech Republic and the synchronous zone Continental Europe.

16 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Sdílené hodnoty společnosti The Company s Values Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje následující společně sdílené hodnoty. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees. Odpovědnost vůči odvětví energetiky 01 ČEPS, a.s., i nad rámec povinností určených energetickým zákonem postupuje s maximální efektivností. Její činnosti podporují dlouhodobé zájmy odvětví české elektroenergetiky a zajišťují rozvoj a ochranu přenosové soustavy. 02 Odpovědnost vůči partnerům v propojené synchronní zóně ČEPS, a.s., usiluje o efektivní a koordinovaný rozvoj vzájemně výhodných vztahů a důsledné plnění přijatých závazků vůči svým partnerům provozovatelům přenosových soustav v synchronně propojené zóně kontinentální Evropy. Responsibility towards the power sector 01ČEPS endeavours to conduct its business at the maximum possible level of efficiency, meeting its various responsibilities to the full and often to an extent beyond the rigorous demands set by the Energy Act. The Company traditionally supports the long-term interests of the Czech power sector and ensures the further development and protection of the transmission system. 02 Responsibility towards its partners in the synchronous zone ČEPS aims to further develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its commitments towards its partners TSOs within the Continental European synchronous zone. Sdílené h

17 14-15 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 03 Transparentní a nediskriminační přístup ČEPS, a.s., si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou, ale nikdy jej nezneužívá. V souladu s politikou transparentnosti a informační otevřenosti pravdivě a otevřeně informuje všechny partnery o obchodní a investiční politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. Všem účastníkům trhu s elektřinou zajišťuje shodné podmínky pro připojení k přenosové soustavě a pro přenos elektřiny. 04 Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., při podnikání uplatňuje nejvyšší etické standardy. Zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex ČEPS, a.s. 05 Společenská odpovědnost ČEPS, a.s., si je vědoma své společenské odpovědnosti. Pomáhá při řešení lokálních problémů a minimalizuje negativní dopady své činnosti na přírodu a krajinu. Respektuje platné normy a standardy, aktivně informuje okolní komunitu o svém environmentálním programu. Za základ ochrany životního prostředí pro další generace považuje prevenci založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR. 06 Progresivnost K novým výzvám přistupuje ČEPS, a.s., inovativním a kreativním způsobem. Aplikuje moderní, avšak ověřené metody a nástroje k jejich řešení. 07 Spoluodpovědnost za prosperitu společnosti Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny se strategickými úkoly sekcí asjeho osobními strategickými úkoly. Je si vědom spoluodpovědnosti za hospodářské výsledky celé společnosti. 03 Transparent and non-discriminatory approach ČEPS is aware of its unique position in the electricity market; however, it strives never to misuse its position. In accordance with its policy of transparency and information accessibility, the Company is committed to informing all its partners fairly and openly of its business and investment strategy, achievements and future development. ČEPS offers equal conditions for access to the transmission system and for electricity transfer to all electricity market players. 04 High standard of business ethics ČEPS conducts its business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect both the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. 05 Social responsibility ČEPS, well aware of its social responsibilities, assists in reaching agreement on various local problems in which it is involved and endeavours to minimise any adverse impact it may have on the environment. The Company upholds the relevant standards and actively provides local communities with information on its environmental programme. Prevention based on the creation of system conditions for the safe and reliable operation of the Czech power system is considered the optimum basis for preserving the environment for the enjoyment of future generations. 06 Progressiveness ČEPS approaches new challenges in an innovative and creative way. The Company applies modern and proven methods and tools to meet such challenges. 07 Sharing responsibility for the Company s prosperity All the Company s employees understand its mission, vision and strategy, which are consistent both with the objectives of the various departments within the Company and the personal targets set for each employee, and are aware of their shared responsibility for the Company s successful business performance. The Company s Values odnoty společnosti

18 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Strategie společnosti Company Strategy Podnikatelská činnost ČEPS, a.s., je ovlivněna stávající českou legislativou, která postupně přejímá společné záměry EU související s rozvojem a fungováním energetiky, se strategickými prioritami obsaženými jak v návrhu aktualizované Státní energetické koncepce ČR, tak v Koncepci podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., která obsahuje poslání, sdílené hodnoty a vizi společnosti, vymezuje rámec podnikatelských aktivit do roku 2020 a základní orientaci střednědobé strategie. Strategie společnosti zahrnuje všechny činnosti společnosti, přičemž prioritními oblastmi z hlediska dlouhodobého rozvoje společnosti jsou: Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy se týká zajištění efektivního, spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve zhoršujících se podmínkách, které vyvolal nárůst podílu zdrojů proměnlivého výkonu v elektrizační soustavě ČR i narůstající tranzitní toky přes území ČR. V roce 2011 budou naše aktivity zaměřeny na zajištění optimální skladby nakupovaných podpůrných služeb, rozšíření spolupráce se sousedními TSO při plánování a monitorování provozu a nastavení společných mechanismů při řešení mimořádných situací a dále na spolupráci při výměně podpůrných služeb a regulační energie (účast v mezinárodních projektech TSC a GCC). Pro budoucí vývoj je důležitá i naše účast v mezinárodních výzkumných projektech, které se věnují vývoji nové generace nástrojů pro řízení spolehlivosti provozu sítí a účast na přípravě projektů zaměřených na řešení pro inteligentní sítě (smart grids). Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou se týká budoucího rozvoje přenosové soustavy, tzn. obnovy prvků stávající PS a připojení nových zdrojů i spotřebitelů včetně posílení tranzitních kapacit spolu s udržením exportních schopností ČEPS s business approach is impacted by current Czech legislation which is gradually implementing common EU objectives relating to energy sector development and performance and the strategic priorities contained in both the Czech State Energy Policy and ČEPS s own Business Development Plan. The ČEPS Business Development Plan defines the Company s mission, shared values and vision, key business activities to 2020 and the basic orientation of its medium-term strategy. Company strategy encompasses the full range of activities performed by ČEPS; priority areas for the long-term development of the Company are as follows: Safe and reliable operation of the Czech transmission system The safety and reliability of Czech transmission system operation involves maintaining efficient, reliable and safe operation under ever-worsening conditions created by the growth in the proportion of generating plants with intermitent power output within the Czech power system and an increase in transits across the Czech transmission system. In 2011, ČEPS will aim to achieve the optimum mix of purchased ancillary services, enhanced cooperation with neighbouring TSOs in operational planning and monitoring, the adoption of common mechanisms for tackling emergency situations as well as the coordination of action concerning both ancillary services and the exchange of regulation energy (involvement in the international TSC and GCC projects). No less important for the future is the Company s involvement in various international projects relating to the development of new generation tools for reliable network operation and involvement in the preparation of smart grid projects. Transmission system preparedness for future electricity market development Transmission system preparedness for future electricity market development relates to the upgrade of existing transmission system elements, the connection to the grid of both new generators and consumers, the enhancement of transit capacity and, at the same time, maintaining the export capability of the Czech transmission system. The investment plan to 2023, based

19 16-17 Strategie společnosti / Company Strategy

20 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report přenosové soustavy ČEPS, a.s. Investiční plán na období do roku 2023, založený na analýzách vývoje ES ČR i energetických soustav sousedních států, byl dokončen v závěru roku Obsahuje již probíhající investiční akce i nové projekty, které se začnou připravovat v roce Pro ně je třeba zajistit budoucí odborné i dodavatelské kapacity a včas zahájit nezbytné práce na povolovacích procedurách a přístupech k pozemkům. Spolupráce s rozhodujícími partnery v ČR a v EU Toto téma se týká vztahů s okolím a aktivní participace ČEPS, a.s., na vývoji pravidel a mechanismů fungování trhu a provozu PS. V roce 2011 bude jako klíčové formulovat sekundární legislativu a změny v pravidlech provozování přenosových soustav, umožňující bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie (OZE) do ES ČR. Tyto změny by do budoucna měly umožnit dispečerské řízení OZE, a tím i jejich další rozvoj bez negativních vlivů na spolehlivost a bezpečnost provozu soustavy. Výzvou je také zajištění nejvýhodnějších podmínek pro financování tohoto investičního plánu a současně produktivní diskuse s ERÚ o nastavení dlouhodobě motivujícího regulačního rámce. Vůdčí pozice při rozvoji mezinárodního trhu s elektřinou Toto téma znamená zaměření pozornosti na podporu mezinárodní spolupráce a na aktivní roli ČEPS, a.s., v mezinárodní komunitě. Pro rok 2011 jde zejména o aktivní účast společnosti v ENTSO-E při přípravě nových pravidel spolupráce podle nové legislativy EU. ČEPS, a.s., bude aktivní také při podpoře dalšího rozvoje přeshraničních mechanismů a regionálního trhu. Jedná se především o rozšíření tržní oblasti ČR/SR o další státy (market coupling) a integrace s tržním prostorem severozápadní Evropy, zdokonalování přeshraničního vnitrodenního trhu, který ČEPS organizuje, a o otevření přeshraniční výměny regulační energie (GCC). Efektivnosti vnitřních procesů ČEPS, a.s., se bude cíleně věnovat zvyšování efektivnosti vnitřních procesů nezbytných pro podporu strategických cílů (rozvoj lidských zdrojů, příprava na generační obměnu a zajištění odborníků do budoucna, pokročilé ICT systémy v oblasti řízení sítí, plánování provozu a údržby, podpora obchodu a přeshraniční spolupráce a efektivní systém řízení rizik). Zároveň společnost analyzuje možnosti dalšího rozšiřování svých podnikatelských aktivit, které by podpořily naplňování poslání ČEPS, a.s., a přinesly dodatečné synergické efekty ve vztahu ke stávajícím činnostem. on an analysis of both the Czech power system and the power systems of neighbouring countries, was completed in late The plan comprises ongoing investment projects as well as new projects the preparation of which will commence in 2011; the relevant experts and contractors have yet to be engaged for the new projects and the ground prepared for the launch of licensing procedures and the obtaining of access to land. Close cooperation with key strategic partners in the Czech Republic and other EU countries The cooperation concerns the Company s relations with various partners and its active participation in the preparation of the guidelines and mechanisms for electricity market functioning and transmission system operation. The key task for 2011 will be the drafting of secondary legislation and changes in rules for transmission systems operation so as to allow a safe integration of renewable energy sources (RES) into the Czech power system. These changes should allow renewable sources to be subject to dispatch control which would ensure RES further development without any adverse impact on transmission system operational reliability and security. Creation of most favourable conditions for the funding of this investment plan and a productive discussion with the Czech Energy Regulatory Office (ERÚ) on a long-term motivating regulatory framework are a further challenge. The Company s leading position in international electricity market development ČEPS intends to focus its attention on supporting international cooperation and the Company s active role in the international energy community. ČEPS will strive throughout 2011 to play an active role in the preparation of new ENTSO-E cooperation guidelines in compliance with recent EU legislation. ČEPS will also actively support the further development of cross-border mechanisms and the regional market with respect particularly to the extension of Czech Republic / Slovakia market coupling to include other countries and eventual integration with the northwestern European market, the enhancement of the intra-day cross-border market organised by ČEPS and the launch of the cross-border exchange of regulation energy (GCC Grid Control Cooperation). Efficiency of internal processes ČEPS aims to improve the efficiency of its internal processes which is essential in terms of providing support for achieving the Company s strategic goals (human resources development, planning for the replacement of personnel due to retirement and ensuring that there will be a sufficient number of relevant specialists available in the future, advanced ICT systems for network management, operational and maintenance management, the support of electricity trading and cross-border

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2012 OTE, a.s., je subjektem aktivním jak v ČR, tak v Evropě, a konkrétně přispívá k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci celé Evropské unie. OTE, a.s. has been active

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011

Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011 11 Výroční zpráva 2011 Annual Report 2011 VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více