2010 Výroční zpráva Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010

2

3 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010

4

5 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision 10 Profil společnosti / Company Profile 12 Naše poslání / Mission 14 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 16 Strategie společnosti / Company Strategy 20 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement 22 Informace pro akcionáře / Shareholder Information 26 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation 30 Orgány společnosti / Company Statutory Bodies 38 Významné události roku 2010 / Highlights of the Year 44 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities 68 Výsledky hospodaření za rok 2010 / Financial Results for Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report 78 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart 79 Schéma kapitálových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu / Chart of equity holdings of the Ministry of Industry and Trade 80 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events Finanční část / Financial Part 82 Zpráva nezávislého auditora / Independent Auditor s Report 86 Rozvaha k 31. prosinci 2010 / Balance Sheet as at 31 December Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2010 / Profit and Loss Statement as at 31 December Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement 94 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report 124 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary 128 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report 130 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory

6 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Elektřina jako univerzální energie Během posledních sta let, kdy lidstvo využívá v širokém měřítku elektrické stroje a zařízení, se stala elektřina nezastupitelnou univerzální energií. Napomohla nebývalému rozmachu hospodářství - průmyslu, dopravy i služeb - a také růstu životní úrovně obyvatel. V současné době se nejen v České republice, ale i ve všech vyspělých zemích rozhoduje o budoucích zdrojích elektrické energie, která je pro lidstvo stále nejvýhodnější, protože se dá nejlépe přeměňovat na další typy energie. Česká energetická politika Aby mohla naše vyspělá společnost dále fungovat a rozvíjet se, musí nejen co nejlépe využívat všech vlastních energetických zdrojů k výrobě elektřiny, ale také budovat silnější a spolehlivější propojení dálkovými vedeními. V posledních letech se pro státní energetickou politiku i pro podniky elektroenergetického a elektrotechnického průmyslu stalo prioritou zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny.

7 4-5 Elektřina jako univerzální energie / Electricity verstatile energy Electricity versatile energy Since 100 years the mankind has been using electrical machines and equipment on a large scale and electricity has become both an irreplaceable and versatile form of energy. It has facilitated unprecedented economic expansion in the industrial, transportation and services sectors, as well as a significant rise in the overall standard of living. Decisive discussion on future electricity sources is currently underway not only in the Czech Republic but also in all developed countries. Electricity is the most advantageous form of energy for humanity as it can be converted into other types of energy easily and efficiently. Czech energy policy In order to further develop, the Czech Republic must not only strive to use the domestic energy resources necessary for electricity generation in the most efficient way possible but also construct more reliable long-distance power lines with high transmission capacity. Safeguarding the security of electricity supply has been a major priority both in terms of national energy policy and for companies active in the power sector, including the electricial industry, for a number of years.

8 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,5 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,1 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,5 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,2 Zisk před zdaněním mil. Kč 2 114,9 968, , , ,0 Daň z příjmů mil. Kč 413,2 191,1 387,8 40,4 839,8 Zisk po zdanění mil. Kč 1701,7 777, , , ,1 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,7 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,5 Oběžná aktiva mil. Kč 3 182, , , , ,4 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,6 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,9 Přidaná hodnota mil. Kč 4 550, , , , ,0 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 597, , , , ,1 Odpisy mil. Kč 1 890, , , , ,9 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 9,53 4,36 7,77 10,68 14,89 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 10,76 5,34 8,92 11,92 17,36 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 7,67 3,86 7,10 9,64 13,86 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 2 375, ,3 551, ,9 993,6 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 4 269, , , , ,9 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 765,6 570,7 731,4 760, ,4 Fyzický počet zaměstnanců k osoby Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu (vč. syst. tranzitu) GWh Přenesená elektřina bez syst. tranzitu/1 zaměst. GWh 126,4 125,6 131,8 138,6 138,3 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 Dodržení regulace f a P dle kritérií ENTSO-E: (změna) a) elektrická práce % 98,7 98,50 98,46 98,96 98,29 b) elektrický výkon % 98,19 97,13 97,32 96,99 96,42 Celkový instalovaný výkon transformátorů MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks

9 6-7 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators Key Operating and Financial Indicators Financial indicators Unit Total revenues CZK m 15, , , , ,107.5 Revenues from own products and services CZK m 15, , , , ,815.1 Total expenses before tax CZK m 13, , , , ,609.5 Production consumption CZK m 10, , , , ,345.2 Profit before tax CZK m 2, , , ,498.0 Corporation tax CZK m Profit after tax CZK m , , ,658.1 Balance sheet total CZK m 22, , , , ,179.7 Long-term assets CZK m 18, , , , ,086.5 Current assets CZK m 3, , , , ,083.4 Equity CZK m 15, , , , ,311.6 Registered capital (as recorded in the Commercial Register) CZK m 10, , , , ,534.9 Added value CZK m 4, , , , ,473.0 Investment expenditure (not inc. financial investment) CZK m 2, , , , ,348.1 Depreciation CZK m 1, , , , ,687.9 EPS (earnings per share, net) CZK ROE (return on equity, net) % ROA (return on assets, net) % Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 2, , , Profit before tax per employee CZK t 4, , , , ,293.9 Productivity of labour (from added value) per employee per month CZK t ,081.4 Number of employees as at 31 Dec. employee Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across the transmission system (inc. transits) GWh 58,164 58,480 57,984 63,230 61,216 Amount of electricity transferred excluding transits per employee GWh 126,4 125,6 131,8 138,6 138,3 Transmission losses GWh Percentage of specific losses (losses/energy on entry to the transmission system) % P/f control according to ENTSO-E criteria: a) Electric energy % b) Electric power % Average installed transformer capacity MVA 18,830 18,630 18,580 18,110 17,640 Route km of power lines in total km 4,395 4,406 4,406 4,395 4,394 of which: Route km of 400kV power lines km 2,979 2,979 2,979 2,968 2,900 Route km of 220kV power lines km ,371 1,371 1,371 1,438 Route km of 110kV power lines km Length of power lines in total km 5,472 5,483 5,483 5,439 5,434 of which: Length of 400kV power lines km 3,479 3,479 3,479 3,436 3,420 Length of 220kV power lines km 1,910 1,910 1,910 1,909 1,920 Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No

10 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Vize společnosti Vision ČEPS, a.s., chce být trvale prosperující a respektovanou společností, aktivní v rámci evropského trhu s elektřinou. ČEPS aims to be a sustainably prosperous and highly respected company which plays an active role in the European electricity market. Vize společnosti ision

11 8-9 Vize společnosti / Vision

12 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Profil společnosti Company Profile Profil ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem přenosové soustavy v České republice na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen energetický zákon). ČEPS, the exclusive holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to the Energy Act, No. 458/2000, as amended). ompany Profile

13 10-11 Profil společnosti / Company Profile společnosti ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje na území ČR. Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci kapacity přeshraničních vedení v rámci vnitrodenního trhu. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. ČEPS, a.s. is responsible for the provision of transmission and system services, the procurement of ancillary services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system units within the Czech Republic. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors via the intra-day electricity market. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation.

14 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Naše poslání Mission Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy (PS), mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav, přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system (TS), facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. Naše poslání Missi

15 12-13 Naše poslání / Mission Bezpečnost a spolehlivost provozu PS je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. Společnost v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování tuzemského hospodářství a považuje tuto oblast za součást kvality poskytovaných služeb. Poslání souhrnně definuje účel existence společnosti, který vyplývá z energetického zákona a z dalších evropských energetických norem. Hlavní zaměření činnosti ČEPS, a.s., vyplývá z výlučné licence na přenos elektřiny, udělené na dvacet pět let. K naplňování poslání slouží tři hlavní služby a jejich optimalizace: přenosové služby, systémové služby a zajištění mezinárodní spolupráce v rámci propojených soustav. Uživateli přenosové soustavy ČEPS, a.s., jsou všichni účastníci trhu s elektřinou, kteří přímo na základě smlouvy (zákazník) nebo nepřímo (koneční spotřebitelé prostřednictvím distribučních soustav a výrobci připojení k DS) využívají přenosové a/nebo systémové služby. Jedním z klíčových podnikatelských imperativů ČEPS, a.s., je poskytovat nediskriminační přístup k přenosové soustavě všem jejím uživatelům. Tím, že poskytuje shodné podmínky pro přístup ke službám přenosové soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou, přispívá ČEPS, a.s., v rámci své působnosti k rozvoji a fungování trhu s elektřinou v ČR a v synchronní zóně kontinentální Evropy. n ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system (TS), facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide electricity transfer, system services and nondiscriminatory access to the transmission system at competitive prices. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. The Company is well aware of the importance of a reliable power supply for the Czech economy as well as for the overall energy security of the country and considers this issue to be one of the principal quality parameters of the services the Company provides. The mission in its totality defines the reason for the existence of the Company which ensues from the Energy Act and various European energy regulations. The main focus of the Company s activities follows from the exclusive electricity transmission licence that ČEPS has been granted for a period of 25 years. The following three main services, continually updated and revised, are provided by ČEPS in order to fulfil its mission: transmission services, system services; and international cooperation with partners within the European interconnected system. Transmission system users are those electricity market players who are either directly (contracted customers) or indirectly (end-users via relevant distribution systems, and generators connected to those distribution systems) involved in the utilisation of transmission and/or system services. The provision of nondiscriminatory access to the transmission system for all its users forms one of ČEPS s key business priorities. By offering equal conditions for access to transmission system services to all electricity market players, ČEPS makes an important contribution towards the development and efficient functioning of the wider electricity market both in the Czech Republic and the synchronous zone Continental Europe.

16 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Sdílené hodnoty společnosti The Company s Values Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje následující společně sdílené hodnoty. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees. Odpovědnost vůči odvětví energetiky 01 ČEPS, a.s., i nad rámec povinností určených energetickým zákonem postupuje s maximální efektivností. Její činnosti podporují dlouhodobé zájmy odvětví české elektroenergetiky a zajišťují rozvoj a ochranu přenosové soustavy. 02 Odpovědnost vůči partnerům v propojené synchronní zóně ČEPS, a.s., usiluje o efektivní a koordinovaný rozvoj vzájemně výhodných vztahů a důsledné plnění přijatých závazků vůči svým partnerům provozovatelům přenosových soustav v synchronně propojené zóně kontinentální Evropy. Responsibility towards the power sector 01ČEPS endeavours to conduct its business at the maximum possible level of efficiency, meeting its various responsibilities to the full and often to an extent beyond the rigorous demands set by the Energy Act. The Company traditionally supports the long-term interests of the Czech power sector and ensures the further development and protection of the transmission system. 02 Responsibility towards its partners in the synchronous zone ČEPS aims to further develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its commitments towards its partners TSOs within the Continental European synchronous zone. Sdílené h

17 14-15 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 03 Transparentní a nediskriminační přístup ČEPS, a.s., si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou, ale nikdy jej nezneužívá. V souladu s politikou transparentnosti a informační otevřenosti pravdivě a otevřeně informuje všechny partnery o obchodní a investiční politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. Všem účastníkům trhu s elektřinou zajišťuje shodné podmínky pro připojení k přenosové soustavě a pro přenos elektřiny. 04 Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., při podnikání uplatňuje nejvyšší etické standardy. Zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex ČEPS, a.s. 05 Společenská odpovědnost ČEPS, a.s., si je vědoma své společenské odpovědnosti. Pomáhá při řešení lokálních problémů a minimalizuje negativní dopady své činnosti na přírodu a krajinu. Respektuje platné normy a standardy, aktivně informuje okolní komunitu o svém environmentálním programu. Za základ ochrany životního prostředí pro další generace považuje prevenci založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR. 06 Progresivnost K novým výzvám přistupuje ČEPS, a.s., inovativním a kreativním způsobem. Aplikuje moderní, avšak ověřené metody a nástroje k jejich řešení. 07 Spoluodpovědnost za prosperitu společnosti Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny se strategickými úkoly sekcí asjeho osobními strategickými úkoly. Je si vědom spoluodpovědnosti za hospodářské výsledky celé společnosti. 03 Transparent and non-discriminatory approach ČEPS is aware of its unique position in the electricity market; however, it strives never to misuse its position. In accordance with its policy of transparency and information accessibility, the Company is committed to informing all its partners fairly and openly of its business and investment strategy, achievements and future development. ČEPS offers equal conditions for access to the transmission system and for electricity transfer to all electricity market players. 04 High standard of business ethics ČEPS conducts its business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect both the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. 05 Social responsibility ČEPS, well aware of its social responsibilities, assists in reaching agreement on various local problems in which it is involved and endeavours to minimise any adverse impact it may have on the environment. The Company upholds the relevant standards and actively provides local communities with information on its environmental programme. Prevention based on the creation of system conditions for the safe and reliable operation of the Czech power system is considered the optimum basis for preserving the environment for the enjoyment of future generations. 06 Progressiveness ČEPS approaches new challenges in an innovative and creative way. The Company applies modern and proven methods and tools to meet such challenges. 07 Sharing responsibility for the Company s prosperity All the Company s employees understand its mission, vision and strategy, which are consistent both with the objectives of the various departments within the Company and the personal targets set for each employee, and are aware of their shared responsibility for the Company s successful business performance. The Company s Values odnoty společnosti

18 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report Strategie společnosti Company Strategy Podnikatelská činnost ČEPS, a.s., je ovlivněna stávající českou legislativou, která postupně přejímá společné záměry EU související s rozvojem a fungováním energetiky, se strategickými prioritami obsaženými jak v návrhu aktualizované Státní energetické koncepce ČR, tak v Koncepci podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., která obsahuje poslání, sdílené hodnoty a vizi společnosti, vymezuje rámec podnikatelských aktivit do roku 2020 a základní orientaci střednědobé strategie. Strategie společnosti zahrnuje všechny činnosti společnosti, přičemž prioritními oblastmi z hlediska dlouhodobého rozvoje společnosti jsou: Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy se týká zajištění efektivního, spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve zhoršujících se podmínkách, které vyvolal nárůst podílu zdrojů proměnlivého výkonu v elektrizační soustavě ČR i narůstající tranzitní toky přes území ČR. V roce 2011 budou naše aktivity zaměřeny na zajištění optimální skladby nakupovaných podpůrných služeb, rozšíření spolupráce se sousedními TSO při plánování a monitorování provozu a nastavení společných mechanismů při řešení mimořádných situací a dále na spolupráci při výměně podpůrných služeb a regulační energie (účast v mezinárodních projektech TSC a GCC). Pro budoucí vývoj je důležitá i naše účast v mezinárodních výzkumných projektech, které se věnují vývoji nové generace nástrojů pro řízení spolehlivosti provozu sítí a účast na přípravě projektů zaměřených na řešení pro inteligentní sítě (smart grids). Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou se týká budoucího rozvoje přenosové soustavy, tzn. obnovy prvků stávající PS a připojení nových zdrojů i spotřebitelů včetně posílení tranzitních kapacit spolu s udržením exportních schopností ČEPS s business approach is impacted by current Czech legislation which is gradually implementing common EU objectives relating to energy sector development and performance and the strategic priorities contained in both the Czech State Energy Policy and ČEPS s own Business Development Plan. The ČEPS Business Development Plan defines the Company s mission, shared values and vision, key business activities to 2020 and the basic orientation of its medium-term strategy. Company strategy encompasses the full range of activities performed by ČEPS; priority areas for the long-term development of the Company are as follows: Safe and reliable operation of the Czech transmission system The safety and reliability of Czech transmission system operation involves maintaining efficient, reliable and safe operation under ever-worsening conditions created by the growth in the proportion of generating plants with intermitent power output within the Czech power system and an increase in transits across the Czech transmission system. In 2011, ČEPS will aim to achieve the optimum mix of purchased ancillary services, enhanced cooperation with neighbouring TSOs in operational planning and monitoring, the adoption of common mechanisms for tackling emergency situations as well as the coordination of action concerning both ancillary services and the exchange of regulation energy (involvement in the international TSC and GCC projects). No less important for the future is the Company s involvement in various international projects relating to the development of new generation tools for reliable network operation and involvement in the preparation of smart grid projects. Transmission system preparedness for future electricity market development Transmission system preparedness for future electricity market development relates to the upgrade of existing transmission system elements, the connection to the grid of both new generators and consumers, the enhancement of transit capacity and, at the same time, maintaining the export capability of the Czech transmission system. The investment plan to 2023, based

19 16-17 Strategie společnosti / Company Strategy

20 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report přenosové soustavy ČEPS, a.s. Investiční plán na období do roku 2023, založený na analýzách vývoje ES ČR i energetických soustav sousedních států, byl dokončen v závěru roku Obsahuje již probíhající investiční akce i nové projekty, které se začnou připravovat v roce Pro ně je třeba zajistit budoucí odborné i dodavatelské kapacity a včas zahájit nezbytné práce na povolovacích procedurách a přístupech k pozemkům. Spolupráce s rozhodujícími partnery v ČR a v EU Toto téma se týká vztahů s okolím a aktivní participace ČEPS, a.s., na vývoji pravidel a mechanismů fungování trhu a provozu PS. V roce 2011 bude jako klíčové formulovat sekundární legislativu a změny v pravidlech provozování přenosových soustav, umožňující bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie (OZE) do ES ČR. Tyto změny by do budoucna měly umožnit dispečerské řízení OZE, a tím i jejich další rozvoj bez negativních vlivů na spolehlivost a bezpečnost provozu soustavy. Výzvou je také zajištění nejvýhodnějších podmínek pro financování tohoto investičního plánu a současně produktivní diskuse s ERÚ o nastavení dlouhodobě motivujícího regulačního rámce. Vůdčí pozice při rozvoji mezinárodního trhu s elektřinou Toto téma znamená zaměření pozornosti na podporu mezinárodní spolupráce a na aktivní roli ČEPS, a.s., v mezinárodní komunitě. Pro rok 2011 jde zejména o aktivní účast společnosti v ENTSO-E při přípravě nových pravidel spolupráce podle nové legislativy EU. ČEPS, a.s., bude aktivní také při podpoře dalšího rozvoje přeshraničních mechanismů a regionálního trhu. Jedná se především o rozšíření tržní oblasti ČR/SR o další státy (market coupling) a integrace s tržním prostorem severozápadní Evropy, zdokonalování přeshraničního vnitrodenního trhu, který ČEPS organizuje, a o otevření přeshraniční výměny regulační energie (GCC). Efektivnosti vnitřních procesů ČEPS, a.s., se bude cíleně věnovat zvyšování efektivnosti vnitřních procesů nezbytných pro podporu strategických cílů (rozvoj lidských zdrojů, příprava na generační obměnu a zajištění odborníků do budoucna, pokročilé ICT systémy v oblasti řízení sítí, plánování provozu a údržby, podpora obchodu a přeshraniční spolupráce a efektivní systém řízení rizik). Zároveň společnost analyzuje možnosti dalšího rozšiřování svých podnikatelských aktivit, které by podpořily naplňování poslání ČEPS, a.s., a přinesly dodatečné synergické efekty ve vztahu ke stávajícím činnostem. on an analysis of both the Czech power system and the power systems of neighbouring countries, was completed in late The plan comprises ongoing investment projects as well as new projects the preparation of which will commence in 2011; the relevant experts and contractors have yet to be engaged for the new projects and the ground prepared for the launch of licensing procedures and the obtaining of access to land. Close cooperation with key strategic partners in the Czech Republic and other EU countries The cooperation concerns the Company s relations with various partners and its active participation in the preparation of the guidelines and mechanisms for electricity market functioning and transmission system operation. The key task for 2011 will be the drafting of secondary legislation and changes in rules for transmission systems operation so as to allow a safe integration of renewable energy sources (RES) into the Czech power system. These changes should allow renewable sources to be subject to dispatch control which would ensure RES further development without any adverse impact on transmission system operational reliability and security. Creation of most favourable conditions for the funding of this investment plan and a productive discussion with the Czech Energy Regulatory Office (ERÚ) on a long-term motivating regulatory framework are a further challenge. The Company s leading position in international electricity market development ČEPS intends to focus its attention on supporting international cooperation and the Company s active role in the international energy community. ČEPS will strive throughout 2011 to play an active role in the preparation of new ENTSO-E cooperation guidelines in compliance with recent EU legislation. ČEPS will also actively support the further development of cross-border mechanisms and the regional market with respect particularly to the extension of Czech Republic / Slovakia market coupling to include other countries and eventual integration with the northwestern European market, the enhancement of the intra-day cross-border market organised by ČEPS and the launch of the cross-border exchange of regulation energy (GCC Grid Control Cooperation). Efficiency of internal processes ČEPS aims to improve the efficiency of its internal processes which is essential in terms of providing support for achieving the Company s strategic goals (human resources development, planning for the replacement of personnel due to retirement and ensuring that there will be a sufficient number of relevant specialists available in the future, advanced ICT systems for network management, operational and maintenance management, the support of electricity trading and cross-border

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s.

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Obsah / Contents Vybrané finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators / 2 Naše poslání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY OBSAH CONTENTS 2 Finanční a provozní ukazatele / Operating and Financial Indicators 6 Strategie společnosti

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Well unbundled connectivity Pohled na ramena kotevního stožáru nesoucí vedení 400 kv View of cantilevers of the anchor type tower with

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Výzkumný projekt e-highway2050: Scénáře budoucího rozvoje elektrizační soustavy

Výzkumný projekt e-highway2050: Scénáře budoucího rozvoje elektrizační soustavy Výzkumný projekt e-highway2050: Scénáře budoucího rozvoje elektrizační soustavy Karel Máslo Oddělení Analýzy PS Brno 19. 3. 2014 Obsah 1. Plán výzkumu a vývoje 2013-2022 2. Výzkumný projekt e-highway2050

Více

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS OBSAH / CONTENTS Finanãní a provozní ukazatele Key operating and financial indicators.... 0 Poslání a cíle spoleãnosti The Company s mission and objectives... 3 Profil spoleãnosti Company profile................

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM OBSAH CONTENTS 2 Finanční ukazatele / Financial Indicators 3 Profil,

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Space research v H2020

Space research v H2020 Space research v H2020 a projektové možnosti pro členy SDT Praha 14. 2. 2014 Ondřej Mirovský, TC AV ČR, s využitím podkladů DG ENTR Nový rozpočet EU (MFF) a SPACE 2014-2020 ~ 3.800 M ~ 1.400 M ~ 6.300

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 12. 2013 byla vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2010 Významné události ve sledovaném období: - 21. a 22. 1. 2010 se konal mezinárodní workshop projektu APENCOT s cílem identifikovat rizika současného stavu ochrany

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz Praha NC CACM Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management and a guideline on Governance (NC CACM) Nejvýznamnější

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více