Osobní bankrot a jeho řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní bankrot a jeho řešení"

Transkript

1 Osobní bankrot a jeho řešení Personal Bankruptcy and its solution Monika Randáková * Jiřina Bokšová ** ABSTRAKT Příspěvek se zabývá řešením úpadku dlužníka nepodnikatele formou oddlužení. Oddlužení může být řešeno buď formou zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře. Příspěvek je zaměřen na frekventovanější způsob řešení oddlužení, a tím je plnění splátkového kalendáře. Klíčová slova: Insolvenční zákon, oddlužení, splátkový kalendář ABSTRACT Paper deals with the discharge of individuals within Czech legal environment that is regulated by Insolvency Act. Discharge might be done by the sale of debtors assets or by fulfilling the repayment schedule. The main aim is to provide the course of insolvency proceedings with a focus on discharge of personal bankruptcy and its solution. Key words: bankruptcy of debtor, discharge of individuals, repayment schedule JEL classification: G30 Způsob řešení úpadku nepodnikatelských subjektů Oddlužení je vedle konkursu jedním ze dvou způsobů řešení úpadku dlužníka. Oddlužení však není určeno pro všechny dlužníky, ale jen pro dlužníky nepodnikatele (lhostejno, zda jde o fyzické nebo právnické osoby) 23. Jedná se v současnosti o nejfrekventovanější způsob řešení úpadku, čemuž však neodpovídá prostor, který mu insolvenční zákon věnuje. Vzhledem k postavení dlužníků, kteří tímto procesem procházejí, se vžilo mezi laickou veřejností označení spotřebitelský úpadek či spotřebitelský bankrot či osobní bankrot. Tento způsob řešení úpadku poskytuje tzv. druhou šanci dlužníkovi, především fyzické osobě, která by byla pravděpodobně odsouzena k celoživotnímu splácení dluhů. 24 V insolvenčním zákoně byly přijaty dvě formy oddlužení forma zpeněžení majetku dlužníka nebo forma splátkového kalendáře, kdy musí dlužník hradit měsíční splátky po dobu pěti let 25. První z nich představuje zpeněžení majetkové podstaty, při kterém se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Insolvenční správce * Ing. Monika Randáková, Ph.D. (odborný asistent); Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, katedra finančního účetnictví a auditingu. ** doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (docent); Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, katedra finančního účetnictví a auditingu. 23 ZELENKA J:. Insolveční zákon. Praha:Linde,a.s ISBN str RANDÁKOVÁ, M. The processes of bankrupcy law in Czech Republic. In AIESA Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007, s. 24. ISBN KOZÁK, Jan Mgr.; BUDÍN, Petr Mgr. Insolvenční zákon krok za krokem. Konkurs a vyrovnání - odborný ekonomický měsíčník [online]. 2007, 8, [cit ]. 47

2 sepíše majetek, který bude podléhat zpeněžení, a z výtěžku budou následně uspokojeni přihlášení věřitelé. Druhý základní způsob představuje plnění podle splátkového kalendáře. Zatímco zpeněžení majetkové podstaty směřuje k rychlému a jednorázovému uspokojení věřitelů, plnění splátkového kalendáře je rozloženo do pěti kalendářních let a předpokládá stabilní příjmy dlužníka. Oddlužení plněním splátkového kalendáře a jeho průběh Návrh na řešení úpadku oddlužením však může podat pouze sám dlužník. Podává ho buď přímo spolu s insolvenčním návrhem, nebo do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu, pokud návrh podali věřitelé 26. Návrh se podává na formuláři, který vydává Ministerstvo spravedlnosti. Z toho lze usuzovat snahu zákonodárců usnadnit přístup k oddlužení spotřebitelům. Návrh musí obsahovat zákonem uvedené náležitosti, z těch nejdůležitějších je třeba jmenovat údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, očekávané příjmy v následujících pěti letech a seznam majetku a závazků dlužníka 27. O návrhu na povolení oddlužení rozhoduje soud, zpravidla spolu s rozhodnutím o úpadku, který jej odmítne, zamítne nebo oddlužení povolí. Kotoučová uvádí, že o způsobu řešení oddlužení teoreticky rozhodují přihlášení věřitelé dlužníka (pouze nezajištění) na schůzi věřitelů po přezkumném jednání, obvykle se však žádný na schůzi nedostaví a o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud 28. Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, získává dlužník dispoziční práva k svým příjmům, musí je však použít v souladu s rozhodnutím soudu 29. Pokud tedy insolvenční soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník po dobu pěti let povinen měsíčně splácet poměrně nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky 30. Tímto způsobem musí splatit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, pokud některý z nich nesouhlasí s plněním nižším. V případě, že by příjmy dlužníka postačovaly k úhradě plné výše všech takovýchto pohledávek, zkracuje se doba trvání oddlužení a plnění splátkového kalendáře (ve zvláštních případech lze namísto toho snížit výši splátek). Pokud by příjmy dlužníka naopak nepostačovaly ani k úhradě 30 % pohledávek, bylo by třeba úpadek řešit kombinací zpeněžení majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře, samostatným zpeněžením majetkové podstaty, či konkursem. Pokud dlužník řádně a včas splní všechny povinnosti dle splátkového kalendáře, insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, pohledávek, ke kterým se nepřihlíželo a pohledávek, které nebyly přihlášeny, ačkoliv měly být. Pokud dlužník své povinnosti naopak neplní, může být oddlužení zrušeno a změněno na konkurs , odst. 1 InsZ a 392 InsZ 28 KOTOUČOVÁ, J. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN FRELICHOVÁ, Kateřina. Oddlužení neboli osobní bankrot. Aplikované právo 2008, 2/2008. Str , odst. 3 InsZ InsZ 48

3 Pohledávky uspokojované plněním splátkového kalendáře V rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře se uspokojují pouze pohledávky, které jsou přihlášené a zjištěné. Splátky pro nezajištěného věřitele jsou rozvrženy poměrně podle výše přihlášených pohledávek. 32 Nepřihlášené pohledávky se po ukončení oddlužení a následném osvobození nemusí uhradit. Pohledávky zajištěných věřitelů se vždy uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení zajištění. Pokud tento výtěžek k vyrovnání celé pohledávky nepostačuje, nelze ji dále uspokojit v průběhu plnění splátkového kalendáře. Určité pochybnosti panují ohledně pohledávek za třetí osobou, které jsou zajištěné dlužníkovým majetkem. Dlužník se nachází v pozici pouze zástavního dlužníka. Jde o případy, kdy je majetkem náležejícím do majetkové podstaty zajištěn závazek třetí osoby. ( ) Hlavním důvodem, proč InsZ požaduje, aby se zástavní věřitelé rovněž účastnili insolvenčního řízení, přestože za dlužníkem nemají obligačněprávní pohledávku, je podle mého soudu to, aby bylo možno ústavně konformně dosáhnout zániku jejich zajišťovacích práv při zpeněžení dlužníkova majektu, jímž jsou zajišťovány jejich pohledávky za třetími osobami (viz 299 odst.2 InsZ). Jistý problém ovšem spočívá v tom, že InsZ nestanoví výslovně o tom, jakou výší pohledávky se zástavní věřitelé účastní insolvenčního řízení. To je důležité jak pro účely jejich uspokojení, tak pro účely jejich hlasovacího práva. 33 Příklady aplikace oddlužení formou splátkového kalendáře Následující část příspěvku simuluje případy, které ukazují, za jakých podmínek soud oddlužení formou splátkového kalendáře povolí či neschválí. Příklad 1 Dlužník, fyzická osoba, svobodný, bezdětný. Čistý měsíční příjem ze zaměstnání činí ,- Kč. Celková výše pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení činí ,- Kč (věřitel ,- Kč, věřitel ,- Kč, věřitel ,- Kč), žádná z nich není vázána na podmínku ani zajištěná, všechny byly na přezkumném jednání zjištěny v plné výši. Tab. 4: Seznam přihlášených pohledávek Věřitel Zajištěná výše pohledávky Procentní podíl Věřitel ,- Kč 16,00 % Věřitel ,- Kč 30,00 % Věřitel ,- Kč 54,00 % Celková výše nezajištěných pohledávek ,- Kč 100,00 % 32 KOZÁK, Jan Mgr.; BUDÍN, Petr Mgr. Insolvenční zákon krok za krokem. Konkurs a vyrovnání - odborný ekonomický měsíčník [online]. 2007, 8, [cit ]. 33 Richter T:. Insolveční právo,i. vydání Praha, ASPI, Wolters Kluver str

4 Čistý měsíční příjem Nezabavitelná částka (k výplatě dlužníkovi) K oddlužení Tab. 5: Výpočet částky připadající k oddlužení Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce 7 Pro věřitele Za 5 let ,- Kč 8 561,- Kč 5 439,- Kč 1 080,- Kč 4 359,- Kč ,- Kč Podíl úhrady pohledávek 34,87 % Dlužník splňuje požadavek splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v průběhu pěti let. Oddlužení plněním splátkového kalendáře nejspíše bude schváleno. Zaměstnavatelem dlužníka bude každý měsíc ve stanovený den provedena srážka ze mzdy a zaslána insolvenčnímu správci, který ji po odečtení své odměny a náhrady hotových výdajů rozdělí mezi věřitele dle jejich podílů na celkové výši uspokojovaných pohledávek. Tab. 6: Rozvrh měsíční splátky Věřitel Podíl Částka Věřitel 1 16,00 % 697,44 Kč Věřitel 2 30,00 % 1 307,70 Kč Věřitel 3 54,00 % 2 353,86 Kč 100,00 % 4 359,00 Kč Příklad 2 Dlužník, fyzická osoba, rozvedený bývalé manželce je povinen hradit výživné, dále má jedno nezletilé dítě (tedy celkem 2 vyživovací povinnosti). Čistý měsíční příjem ze zaměstnání činí ,- Kč. K tomu má uzavřenou dohodu o provedení práce na dva měsíce, za což by měl inkasovat ,- Kč. Vlastní (krom majetku vyloučeného z výkonu rozhodnutí) osobní automobil, dále pozemek, jehož cenu znalec odhaduje na ,- Kč. Celková výše pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení činí ,- Kč (věřitel ,- Kč, věřitel ,- Kč, věřitel ,- Kč), žádná z nich není vázána na podmínku, pohledávka věřitele 1 je zajištěna zástavním právem k osobnímu automobilu dlužníka, pohledávka věřitele 3 byla popřena ve výši ,- Kč insolvenčním správcem i dlužníkem (ujednání o smluvní pokutě neplatné pro rozpor s dobrými mravy) ve výši ,- Kč byla uznána. Věřitel 3 včas nepodal žalobu na určení pravosti pohledávky. Ostatní pohledávky byly zjištěny v plné výši. Do insolvenčního řízení se včas nepřihlásil věřitel 4 s pohledávkou ve výši ,- Kč, přihláška tak byla jako opožděná odmítnuta. 50

5 Tab. 7: Seznam přihlášených pohledávek Věřitel Zjištěná výše pohledávky Procentní podíl Věřitel ,- Kč zajištěná Věřitel ,- Kč 73,00 % Věřitel ,- Kč 27,00 % Celková výše nezajištěných pohledávek ,- Kč 100 % Pohledávka věřitele 1 se bude uspokojovat z výtěžku zpeněžení auta, pokud tento výtěžek nebude na uspokojení celé pohledávky stačit, věřitel se ve zbývajícím rozsahu neuspokojuje ze splátkového kalendáře. Pohledávka věřitele 4 v insolvenčním řízení uspokojována nebude vůbec, pokud dlužník splní splátkový kalendář, bude od jejího hrazení navíc osvobozen. Čistý měsíční příjem Nezabavitelná částka (k výplatě dlužníkovi) K oddlužení Odměna a hotové výdaje ins. správce Pro věřitele Za 5 let Tab. 8: Výpočet částky připadající k oddlužení ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 080,- Kč 9 238,- Kč ,- Kč Podíl úhrady pohledávek 23,01 % Dlužník nesplňuje požadavek splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v průběhu 5 let. Oddlužení plněním splátkového kalendáře nejspíše nebude schváleno. Situaci je možné řešit například tak, že se třetí osoba zaváže dlužníkovi každý měsíc doplácet k oddlužení částku alespoň 2 762,- Kč (například na základě smlouvy o důchodu, nejlépe uzavřené mezi příbuznými kvůli osvobození od daně darovací) pak bude měsíční částka připadající věřitelům ,- Kč, což během 5 let činí ,- Kč, tedy přesně 30 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Další možností by bylo zpeněžení dlužníkova pozemku a vyplacení výtěžku věřitelům, zbývající část jejich pohledávek by poté dlužník byl nejspíše schopen uhradit dle splátkového kalendáře (jednalo by se tedy o oddlužení kombinací zpeněžení majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře). K potenciálním příjmům z dohody o provedení práce nelze přihlížet, jedná se o příjmy nepravidelné, a tudíž nejisté. Pokud by je v průběhu plnění splátkového kalendáře skutečně inkasoval, byl by povinen využít je k mimořádným splátkám. Mimořádná splátka by byla rozdělena věřitelům ve stejném poměru, jako splátky řádné. Příklad 3 Dlužník, fyzická osoba, svobodný, bezdětný. Čistý měsíční příjem ze zaměstnání činí 51

6 18 000,- Kč. Celková výše pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení činí ,- Kč (věřitel ,- Kč, věřitel ,- Kč), žádná z nich není vázána na podmínku ani zajištěná, všechny byly na přezkumném jednání zjištěny v plné výši. Tab. 9: Seznam přihlášených pohledávek Věřitel Zjištěná výše pohledávky Procentní podíl Věřitel ,- Kč 55,00 % Věřitel ,- Kč 45,00 % Celková výše nezajištěných pohledávek Čistý měsíční příjem Nezabavitelná částka (k výplatě dlužníkovi) K oddlužení Odměna a hotové výdaje ins. správce Pro věřitele Za 5 let ,- Kč 100,00 % Tab. 10: Výpočet částky připadající k oddlužení ,- Kč 8762,- Kč 9 238,- Kč 1 080,- Kč 8 158,- Kč ,- Kč Podíl úhrady pohledávek 61,19 % Dlužník splňuje požadavek splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v průběhu 5 let. Oddlužení plněním splátkového kalendáře nejspíše bude schváleno. Věřitelé ve stanovený den každý měsíc obdrží částku dle svých podílů na celkové výši přihlášených pohledávek. Tab. 11: Rozvrh měsíční splátky Věřitel Podíl Částka Věřitel 1 55,00 % 4 486,90 Kč Věřitel 2 45,00 % 3 671,10 Kč 100,00 % 8 158,00 Kč Po 12 měsících plnění splátkového kalendáře dlužník v zaměstnání obdrží prémii ,- Kč za vynikající pracovní výkony. 52

7 Tab. 12: Stav oddlužení po 12 měsících Věřitel Stav pohledávky Mimořádná splátka Stav pohledávky po MS Věřitel ,20 Kč ,- Kč ,20 Kč Věřitel ,80 Kč 9 000,- Kč ,80 Kč ,00 Kč ,- Kč ,00Kč Prémii ze zaměstnání je dlužník povinen použít v celé výši k mimořádné splátce 34 nad rámec splátkového kalendáře, která bude poměrně rozdělena mezi jednotlivé věřitele 35. Po 24 měsících plnění splátkového kalendáře je dlužníkovi zaměstnavatelem zvýšena mzda z ,- Kč na ,- Kč. Tab. 13: Stav oddlužení po 24 měsících Věřitel Stav pohledávky Nová výše měsíční splátky Stav pohledávky po 5 letech Věřitel ,40 Kč 5 586,90 Kč ,00,- Kč Věřitel ,60 Kč 4 571,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,- Kč ,00 Kč Zvýšení mzdy lze považovat za dlouhodobé (a jisté) zvýšení příjmů dlužníka. Tato skutečnosti je důvodem pro změnu splátkového kalendáře 36. Dlužník si tedy částku 2 000,- Kč nemůže nechat pro sebe, naopak musí o skutečnosti zvýšení mzdy informovat insolvenční soud 37. V novém splátkovém kalendáři bude stanovena měsíční splátka (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce) ,- Kč, která bude věřitelům rozdělována dle poměrů jejich pohledávek. V důsledku zvýšení měsíční splátky a jedné mimořádné splátky dlužník v průběhu 5 let splatí větší část pohledávek (72,68 %), než bylo původně předpokládáno. Řádné splátky v prvních 12 měsících Mimořádná splátka v prvním roce prémie Řádné splátky v druhých 12 měsících Řádné splátky ve třetím až pátém roce Celková výše uspokojovaných pohledávek Tab. 14: Rekapitulace oddlužení ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Uspokojeno 72,68 % , odst. 1, písm. b) InsZ 35 Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se z mimořádné splátky nestrhávají , odst. 3 InsZ , odst. 1, písm. e) InsZ 53

8 Závěr Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník ze zákona řadu povinností. Stěžejní je povinnost vykonávat výdělečnou činnost, v případě nezaměstnanosti usilovat o získání pravidelných a jistých příjmů. Nad činností dlužníka má po celou dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dohled insolvenční správce. Pokud dlužník plní řádně a včas všechny své závazky stanovené splátkovým kalendářem může po rozhodnutí o splnění oddlužení podat návrh na osvobození od placení neuhrazené výše pohledávek. Počet návrhů na osobní bankrot má v České republice narůstající tendenci. V roce 2011 bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno přes 954 osobních bankrotů, o rok dříve jen 518 osobních bankrotů. V roce 2011 připadlo na obyvatel necelých 11 osobních bankrotů, v roce 2010 to bylo 5,9 a v roce 2009 pouze 2,3 osobního bankrotu. I když je dynamika osobních bankrotů i nadále poměrně vysoká, postupně se snižuje. V roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily o 260 procent, o rok později to bylo o 173 procent a v roce 2011 již jen o 89 procent 38. Literatura: [1] Frelichová, K:. Oddlužení neboli osobní bankrot. Aplikované právo. 2008, 2/2008, [2] Kotoučová, J. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN [3] Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. ISBN [4] Kozák, Jan - Budín, Petr: Insolvenční zákon krok za krokem. Konkurs a vyrovnání - odborný ekonomický měsíčník [online]. 2007, 8, [cit ]. [5] Randáková, M. The processes of bankrupcy law in Czech Republic. In AIESA Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007, s. 24. ISBN [6] Richter, T. Insolvenční právo. Praha: ASPI, ISBN [7] Zelenka, J:. Insolveční zákon. Praha:Linde,a.s ISBN str.597 [8] (staženo dne ) [9] (staženo dne ) [10] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 38 Kameníčková Věra vedoucí analytického oddělení společnosti Czech Credit Bureau (staženo dne ) a (staženo dne ) 54

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr

Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr Typy domácností Domácnost, která chce uzavřít úvěr Rizikové jednání těchto domácností spočívá především v nesprávném plánování příjmů a výdajů, a tudíž neznalosti částky, kterou je domácnost schopná měsíčně

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PŘÍČINY A DŮSLEDKY OSOBNÍCH BANKROTŮ FYZICKÝCH

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Consumer credit in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání exekuce správní a soudní Předkládá: Michaela Tafatová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Lego, Ph.D. Prohlášení

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor/Autoři: Rebeka Židuliaková

Více

Práva a povinnosti likvidátora

Práva a povinnosti likvidátora Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Práva a povinnosti likvidátora Bakalářská práce Autor: Miroslava Tesařová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Radek Spurný

Více

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti

Více

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS.

Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky. Bc. Hana Sklářová, DiS. Zadluženost domácností a její právní, sociální a ekonomické důsledky Bc. Hana Sklářová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám otázkou zadluženosti českých domácností.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková

Město Zlín a vymáhání pohledávek. Bc. Veronika Heřmánková Město Zlín a vymáhání pohledávek Bc. Veronika Heřmánková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na postup vymáhání pohledávek města Zlína od neplatičů nájemného a na to, jakým způsobem

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008

Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Vypořádání závazků a pohledávek při likvidaci (kapitálových společností) Lenka Sochorová akademický rok 2007/2008 Prohlašuji,

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í U S N E S E N Í č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více