SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY"

Transkript

1 (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY! I 1 Ji,, '!,... Sídlo : Ostrava, 28. øíjna 117, PSÈ Zastoupen : Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje IÈ : DIÈ : CZ (není plátcem DPH) Bankovní spojení: Èeská spoøitelna, a. s. Èíslo úètu : /0800 VS : (dále jen "objednatel") 2. Èeské dráhy, a.s. """ Sídlo : Praha 1, Nábøeží L. Svobody 1222, PSÈ Povìøen k podpisu: smlouvy IÈ : Ing. Jiøí Koláø, Ph.D., námìstek generálního øeditele ÈD, a.s. pro osobní dopravu DIÈ : CZ Bankovní spojení: Èíslo Úètu : Komerèní banka Praha, Václavské nám /0100 Variabilní symbol: Zápis do obchodníhorejstøíku: Mìstský soud Praha, , oddíl B, vložka 8039 (dále jen "dopravce") Èlánek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst. 1 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù dohodly, že se jejich závazkový vztah øídí tímto zákonem a dále pøimìøenì zákonem è. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon o dráhách), naøízením Rady (EHS) è. 1191/69, o postupu èlenských státù ohlednì závazkù spojených s veøejnými službami v dopravì po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znìní naøízení Rady (EHS) è. 1893/91 (dále jen

2 2. "naøízení Rady (EHS) è. 1191/69") a vyhláškou è. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátì ve veøejné drážní osobní dopravì a o vymezení soubìžné veøejné osobní dopravy (dále jen "vyhláška o prokazatelné ztrátì"). Tento závazkový vztah vzniká dle 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v èlánku 1 smlouvy jsou v souladu s právní skuteèností v dobì uzavøení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré zmìny údajù oznámí písemnì bez zbyteènéh odkladu druhé stranì. 3. Finanèní prostøedky poskytnuté podle této smlouvy jsou ve smyslu zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù, veøejnou finanèní podporou se všemi právními dùsledky s tím spojenými. 4. Každé použití finanèních prostøedkù v rozporu s jejich úèelovým urèením nebo zadržení prostøedkù patøících objednateli je porušením rozpoètové káznì dle ust. 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù se všemi právními dùsledky s tím spojenými. Èlánek 3 ÚÈEL SMLOUVY Úèelem smlouvy je uzavøení závazku veøejné služby v drážní dopravì ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona o dráhách a naøízení Rady (EHS) è. 1191/69 (dále jen "závazek veøejné služby"), na jehož základì bude dopravcem zabezpeèována základní dopravní obslužnost územního obvodu Moravskoslezského kraje veøejnou drážní osobní regionální dopravou na železnièních tratích specifikovaných úseky drah podle èlánku 5 této smlouvy. 1. Dopravce se zavazuje ve smyslu ustanovení 39 až 39b zákona o dráhách a za podmínek stanovených touto smlouvou zabezpeèit základní dopravní obslužnost územního obvodu Moravskoslezského kraje veøejnou drážní osobní regionální dopravou v rámci závazku veøejné služby. Rozsah objednaného dopravního výkonu je dán vlaky kategorií osobní a spìšný, vìcnì a bude vymezen v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy. 2. Èlánek 4 PØEDMÌT SMLOUVY Dopravce bude plnit závazek veøejné služby dle této smlouvy v následujících obdobích: období termín pro pøedložení pøedpokládané prokazatelné ztráty a) od do b) od do do , c) od do do Objednatel se zavazuje uhradit dopravci ve smyslu ustanovení 39a zákona o dráhách, podle ustanovení vyhlášky o prokazatelné ztrátì a za podmínek stanovených touto smlouvou, prokazatelnou ztrátu, která mu vznikne v dùsledku plnìní závazku veøejné služby (dále jen "ztráta"), a to do výše pøedpokládané prokazatelné ztráty sjednané pro dané období dodatkem této smlouvy. 2

3 Èlánek 5 ROZSAH ZÁVAZKU VEØEJNÉ SLUŽBY Závazek veøejné služby se sjednává v tomto rozsahu: 1. Dopravce bude zajiš ovat vlaky regionální dopravy závazek veøejné služby v územním obvodu Moravskoslezského kraje na úsecích drah: Urèení vlakù je dáno vlaky regionální dopravy kategorie osobní a spìšný, èasovì vymezenými v platném jízdním øádu pro pøíslušné období a vìcnì vymezenými v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy. Rozsah objednaného dopravního výkonu je dán poètem ujetých vlakových kilometrù (dále jen "vlkm") v územním obvodu Moravskoslezského kraje na dané období. Pøesný rozsah dopravy pro dané období (viz èi. 4 odst. 2) bude stanoven dodatkem ke smlouvì. Èlánek 6 PROKAZATELNÁ ZTRÁTA A ZPÙSOB ÚHRADY 3

4 1. 2. Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu nejvýše do pøedpokládané výše prokazatelné ztráty sjednané pro pøíslušné období (viz èi. 4 odst. 2) dodatkem k této smlouvì, a to za tìchto podmínek: a) výše prokazatelné ztráty se stanoví dodatkem ke smlouvì vždy na období kalendáøního roku na základì pøedbìžnéhodborného odhadu, b) výpoèet prokazatelné ztráty dopravce zpracuje podle vyhlášky o prokazatelné ztrátì a prokazatelnì doruèí objednateli v termínu uvedeném v èlánku 4 odst. 2. Nebude-li tento termín dodržen, pozbude smlouva úèinnosti posledním dnem následujícího mìsíce, c) pøesáhne-li výše dopravcem pøedložené pøedpokládané prokazatelné ztráty na dané období finanèní možnosti objednatele, má tento právo omezit rozsah základní dopravní obslužnosti stanovený v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy, a to po vzájemné dohodì, d) výpoèet pøedpokládané prokazatelné ztráty na pøíslušný kalendáøní rok bude pøílohou dodatku smlouvy a jeho souèástí bude i výkaz nákladù a tržeb z pøepravní èinnosti ve veøejné drážní osobní dopravì. Na úhradu prokazatelné ztráty bude objednatel dopravci poskytovat bankovním pøevodem pravidelné mìsíèní splátky ve výši 1/12 z celkové èástky (celkovou èástkou se rozumí výše prokazatelné ztráty sjednaná dodatkem ke smlouvì pro pøíslušné období ve smyslu èi. 4 odst. 2), a to vždy do 25. dne bìžného mìsíce. Nebude-li výše prokazatelné ztráty pro pøíslušné období sjednána dodatkem ke smlouvì do 25. ledna daného roku, bude platba za prvý mìsíc daného období (tj. leden) uhrazena zpìtnì do 10. kalendáøního dne od nabytí úèinnosti pøíslušného dodatku. V pøípadì doruèení písemného vyhotovení dodatku smlouvy prostøednictvím provozovatele poštovních služeb, poèíná tato lhùta bìžet dnem, kdy objednatel obdržel písemný doklad stvrzující doruèení vèetnì urèení dne, kdy se tak stalo. Èlánek 7 ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 1. Pøi plnìní pøedmìtu smlouvy bude dopravce dodržovat všechny platné právní pøedpisy, které mají vztah k plnìní pøedmìtu smlouvy, k provozování drážní dopravy a platný VÝmìr MF, kterýffi se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen "VÝmìr MF"). 2. Dopravce se zavazuje použít finanèní prostøedky, které mu budou podle této smlouvy poskytnuty, na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé plnìním závazku veøejné služby v daném období, v souladu s vyhláškou o prokazatelné ztrátì. Finanèní prostøedky urèené k úhradì prokazatelné ztráty, vzniklé plnìním závazku veøejné služby, nesmí být použity k jiným úèelùm. V pøípadì porušení této podmínky je dopravce povinen neprodlenì vrátit objednateli finanèní prostøedky použité v rozporu s touto smlouvou nejpozdìji však do 10 kalendáøních dnù ode dne doruèení jeho písemné výzvy. 3. Pøi plnìní pøedmìtu smlouvy bude dopravce uplatòovat zásady úèelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù, kde pro úèely tohoto zákona se rozumí: 4

5 hospodárností takové použití veøejných prostøedkù k zajištìní stanovených úkolù s co nejnižším vynaložením tìchto prostøedkù, a to pøi dodržení odpovídající kvality plnìných úkolù, - efektivností takové použití veøejných prostøedkù, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a pøínosu plnìných úkolù ve srovnání s objemem prostøedkù vynaložených na jejich plnìní, - úèelností takové použití veøejných prostøedkù, které zajistí optimální míru dosažení cílù pøi plnìní stanovených úkolù. Pøi prokazování skuteèné výše ~ prokazatelné ztráty bude dopravce postupovat podle platných úèetních a cenových pøedpisù a bude vycházet ze skuteèných cen, nákladù a tržeb. Za ekonomicky oprávnìné náklady nebudou ze strany objednatele považovány zejména náklady jmenovitì uvedené ve Výmìru MF (èásti II.) platném na dané období. Uznatelným je pouze náklad, který splòuje všechny následující podmínky: a) vznikl dopravci pøi plnìní pøedmìtu smlouvy, b) vznikl a byl uhrazen v daném období (pøíslušný kalendáøní rok), s výjimkou úhrady provozních nákladù vzniklých za poslední kalendáøní mìsíc (prosinec), kde úhrada musí být prokazatelnì provedena nejpozdìji do 20 dne mìsíce následujícího (leden) a finanèní prostøedky urèené k tomuto úèelu musí být k poslednímu dni kalendáøního roku prokazatelnì uloženy na bankovním úètu dopravce, c) vyhovuje zásadám úèelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dopravce je povinen v úèetnictví vést podrobnou analytickou evidenci údajù rozhodných pro stanovení pøedbìžného odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propoèet skuteèných ekonomicky oprávnìných nákladù, minimálnì v èlenìní odpovídajícího výkazu nákladù a výnosù z pøepravní èinnosti. Správní režie a režie obslužných støedisek bude rozpouštìna podle klíèe. Pøi výbìru vhodného klíèe bude dopravce vycházet z konkrétních podmínek, struktury èinností a nákladù daného subjektu tak, aby èást režijních nákladù uplatnìných na drážní dopravu objektivnì vyjadøovala míru nezbytných režijních èinností. Zajiš uje-li dopravce pøepravní služby mimo závazky veøejné služby nebo jiné èinnosti, je povinen podle 39a odst. 4 zákona o dráhách vést oddìlenou souhrnnou analytickou evidenci závazkù veøejných služeb, která se èlení na evidenci podle jednotlivých krajù. Vzhledem k povinnosti dopravce podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vést jako úèetní jednotka jedno úèetnictví za úèetní jednotku jako celek, je ze strany dopravce splnìna povinnost vést oddìlené úèetnictví, jestliže vede oddìlené úèetnictví závazkù veøejných služeb jako samostatné støedisko nebo samostatný úsek v rámci samostatného støediska. Dopravce je povinen si zøídit samostatný úèet u banky pro pøíjem finanèních prostøedkù na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veøejné služby dle zákona o dráhách (dále jen "samostatný úèet"). Samostatný úèet nesmí být zøízen jako úèet s možností èerpání úvìru. Dopravce je povinen pøed uzavøením dodatku ke smlouvì o výši úhrady prokazatelné ztráty na dané období dle èlánku 5 této smlouvy, doložit objednateli zøízení samostatného úètu kopií pøíslušné smlouvy s bankou a pøi dalším smluvním aktu s objednatelem uvádìt bankovní spojení v souladu s tímto bodem. 5

6 9. Samostatný úèet smí dopravce zrušit až po provedení finanèního vyrovnání všech závazkù plynoucích z této smlouvy. Vyskytnou-li se závažné dùvody (napø. špatná finanèní situace banky, u níž je úèet veden) je dopravce oprávnìn pøíslušný samostatný úèet u banky zrušit a zøídit jiný samostatný úèet u jiné banky, s tím, že je povinen tuto skuteènost neprodlenì písemnì sdìlit objednateli, a to s uvedením nového bankovního spojení. 10. Hodlá-li dopravce provést úhradu podle odst. 2 tohoto èlánku ze svého jiného úètu, mùže pøevést finanèní prostøedky ze samostatného úètu na svùj jiný úèet u banky nejdøíve 5 pracovních dnù pøed plánovaným provedením finanèní úhrady ze svého jiného úètu, a to za podmínky, že se jedná o úèet, na kterém není a nebude v období od uskuteènìní pøevodu finanèních prostøedkù ze samostatného úètu do provedení finanèní úhrady z tohoto jiného úètu èerpán úvìr. Následnì je dopravce povinen objednateli prokázat, že finanèní prostøedky byly dopravcem použity v souladu s touto smlouvou. 11. Dopravce nesmí pøed provedením finanèní úhrady podle odst. 2 tohoto èlánku pøevést finanèní prostøedky ze samostatného úètu na jiný úèet u banky, z nìhož èerpá úvìr. Jestliže dopravce pøevedl pøed provedením finanèní úhrady podle odst. 2 tohoto èlánku prostøedky ze samostatného úètu na svùj jiný úèet u banky, na kterém je v období od uskuteènìní pøevodu finanèních prostøedkù ze samostatného úètu do provedení finanèní úhrady z jiného úètu dopravcem èerpán úvìr, jedná se o použití finanèních prostøedkù urèených k úhradì prokazatelné ztráty k jiným úèelùm a o porušení povinností dopravcem vyplývajících z této smlouvy, nebo banka použije tyto prostøedky na úhradu úvìru. 12. Uhradil-li dopravce již ze svého jiného úètu u banky finanèní úhradu podle odst. 2 tohoto èlánku, aniž by na tento svùj jiný úèet u banky pøevedl finanèní prostøedky na tuto finanèní úhradu ze samostatného úètu, je následnì oprávnìn na základì pøíslušných úèetních dokladù, prokazujících již provedenou finanèní úhradu, pøevést finanèní prostøedky ve výši již provedené finanèní úhrady ze samostatného úètu na tento svùj jiný úèet u banky, a to bez ohledu na to, zdaje èi není na tomto jiném úètu èerpán úvìr V pøípadì, že bude ze samostatného úètu hrazena úhrada nákladù, která se týká více útvarù (støedisek), dopravce provede prùkazné vyèíslení nákladù jednotlivých útvarù pøed úhradou a zajistí prostøednictvím vnitropodnikového úèetnictví rozvržení tìchto plateb na jednotlivé útvary vèetnì zajištìní pøevedení pøíslušných finanèních prostøedkù. V pøípadì, že nelze rozvržení plateb provést pøed úhradou, bude toto provedeno neprodlenì po zjištìní, jakými náklady budou zatíženy jednotlivé útvary, nejpozdìji však do 3D-ti dnù ode dne úhrady. Tento postup dopravce uplatní pouze ve výjimeèných a øádnì odùvodnìných pøípadech. Dopravce zpracuje za první, druhé a tøetí ètvrtletí daného roku prùbìžnou zprávu o plnìní závazku veøejné služby a pøedloží ji objednateli nejpozdìji do 10. kalendáøního dne druhého mìsíce následujícího po daném ètvrtletí v písemné i elektronické podobì. Obsahem prùbìžné zprávy bude: a) výpoèet prokazatelné ztráty vycházející ze skuteènì dosažených výsledkù odpovídající výstupùm z úèetnictví, a to za každý jednotlivý úsek drah s údaji minimálnì v rozsahu: èíslo a název trati, skuteèný dopravní výkon ve vlakových kilometrech (dále jen "vlkm"), neuskuteènìné vlkm, skuteèný náklad na I vlkm, skuteèné nákladv celkem. skuteèné vvnosv. ztráta/zisk. b) výkaz nákladù a tržeb z Døeoravní èinnosti ve veøeiné drážní osobní dooravì. c) plnìní dopravního výkonu, ve kterém se uvedou údaje v souladu s 4 odst. I a 2 vyhlášky o prokazatelné ztrátì, tj. údaje o ujetých vlakových kilometrech, pøehled neuskuteènìných spojù s uvedením vlkm. 6

7 15. Po ukonèení smluvního období (ve smyslu èi. 4 odst. 2) je dopravce povinen zpracovat a do následujícího kalendáøního roku pøedložit objednateli závìreèné vyúètování ve stejné struktuøe a rozsahu jako u prùbìžného ètvrtletního finanèního vyúètování. Vyúètování bude provedeno v cenách bez DPH. V téže lhùtì dopravce vrátí objednateli pøípadný pøeplatek na èíslo úètu /0800 vedený u Èeské spoøitelny, a. s., pod VS, který je uveden v údajích objednatele v èlánku 1 smlouvy. 16. V pøípadì ukonèení smlouvy pøed je dopravce povinen pøedložit do 30 kalendáøních dnù od jejího ukonèení objednateli závìreèné roèní vyúètování, pøípadnì vyúètování za nedokonèený kalendáøní rok. Obsah vyúètování bude odpovídat roènímu závìreènému vyúètování. V téže lhùtì dopravce vrátí objednateli pøípadný pøeplatek na èíslo úètu /0800 vedeného u Èeské spoøitelny, a. s., pod VS, který je uveden v údajích objednatele v èlánku 1 smlouvy. 17. Na vyžádání objednatele poskytne dopravce všechny dostupné údaje o jednotlivých vlacích tratí. 18. V pøípadì, že dopravce nesprávnì èi neúplnì prokáže skuteènou ztrátu, nebo nepøedloží závìreèné vyúètování ve stanoveném termínu, vyzve jej objednatel písemnì, aby tuto povinnost splnil v náhradním termínu do 15 kalendáøních dnù. Pokud dopravce ani v náhradním termínu nesplní své závazky, budou poskytnuté finanèní prostøedky považovány za neoprávnìnì zadržené a dopravce je povinen do 7 kalendáøních dnù pøijaté prostøedky vrátit na úèet objednatele v plné výši. Rozhodným okamžikem vrácení zadržených prostøedkù zpìt na úèet objednatele je považován den jejich odepsání z úètu dopravce. Majetek, který bude poøízen z finanèních prostøedkù objednatele, nesmí být po dobu 6 let dopravcem pøevede na jiného majitele nebo dán za pøedmìt zástavy. Výjimku tvoøí ty pøípady, kdy dopravce majetek poøízený z rozpoètu objednatele pøevede na nabyvatele, který pøevezme zabezpeèování dopravní obslužnosti daného území v rozsahu, který byl smluvnì sjednán s objednatelem nebo tomuto nabyvateli majetek prodá a prokazatelnì dokladuje, že v kupní cenì je poskytnutý pøíspìvek zohlednìn, upouští se od výše uvedeného. Jestliže pøi výkonu státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti a plnìním závazkù veøejné služby provedeného podle ust. 6 vyhlášky o prokazatelné ztrátì, dojde ke zjištìní, že pøi výpoètu pøedbìžnéh odborného odhadu prokazatelné ztráty vycházel dopravce z ekonomicky neoprávnìných nákladù za pøedchozí období, bude následnì výše prokazatelné ztráty snížena. Dopravce bude pøi uzavírání úplatné smlouvy, jejímž pøedmìtem jsou subdodávky provedení prací nebo poskytování služeb nezbytných k plnìní této smlouvy, postupovat podle zákona o zadávání veøejných zakázek, a to s ohledem na výši penìžitého závazku bez DPH, který mu vznikne ze zadávání veøejné zakázky. Objednatel má právo zastavit poskytování plateb na úhradu prokazatelné ztráty na jednotlivé mìsíce, jestliže: a) b) dopravce neplní své závazky vyplývající z této smlouvy, objednatel zjistí, že dopravce použil finanèní prostøedkyposkytnuté dopravci objednatelem na základì této smlouvy v rozporu s touto smlouvou. 23. Dopravce se dále zavazuje: 7

8 24. a) umožnit pøíslušným orgánùm objednatele provedení prùbìžné a následné kontroly hospodaøení s veøejnými prostøedky, jejich použití k úèelu, který je v souladu s touto smlouvou a pøedložit pøi kontrole všechny potøebné úèetní a jiné doklady, b) poskytnout objednateli bez zbyteènéh odkladu veškeré údaje potøebné pro kontrolu správnosti a úplnosti dopravcem vykazovaných údajù, c) v pøípadì porušení rozpoètové káznì odvést celou výši neoprávnìnì použitých nebo zadržených prostøedkù na úèet objednatele, d) neprodlenì, nejpozdìji však do 15 dnù, informovat objednatele o všech zmìnách týkajících se identifikace dopravce. Zmìny bìhem platnosti jízdního øádu týkající se úpravy èetnosti jízdy spoje, zmìny trasy spoje, zavedení nového spoje èi zrušení spoje, projednané podle 40 zákona o dráhách, budou smluvními stranami promítnuty do rozsahu dopravy v závazku veøejné služby písemným dodatkem k této smlouvì, uzavøeným nejpozdìji ke dni úèinnosti pøedmìtné zmìny. Èlánek 8 Další ujednání 1. V pøípadì nedodržení dohodnutého rozsahu provozu (výpadek spoje) nebude náklad na jeho provoz zahrnut do vyúètování ztráty. 2. Pøípadné úpravy tarifù oznámí dopravce objednateli nejpozdìji do 14 dnù pøed jejich zavedením. 3. Každou zmìnu, která by zmìnila provoz na touto smlouvou dotèených vlacích a tratích je dopravce oprávnìn provést jen po odsouhlasení objednatelem a schválený jízdní øád zaslat neprodlenì objednateli Èlánek 9 SMLUVNÍ SANKCE V pøípadì, že objednatel plní opoždìnì finanèní závazky vùèi dopravci, vyplývající z této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit dopravci úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby roènì, stanovené Èeskou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plnìním penìžitého dluhu. Úrok z prodlení není povinen objednatel hradit za prvních 30 dnù prodlení, jestliže prodlení bylo zpùsobeno v dùsledku nepøevedení pøíslušných finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu na úèet Moravskoslezského kraje. V pøípadì, že dopravce plní opoždìnì finanèní závazky vùèi objednateli, vyplývající z této smlouvy, je dopravce v souladu s ustanovením 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, povinen zaplatit objednateli penále ve výši 1 promile dennì ze zadržených finanèních prostøedkù, nejvýše však do výše zadržených prostøedkù. 3. V pøípadì, že dopravce použije finanèní prostøedky na úhradu prokazatelné ztráty v rozporu s touto smlouvou, je dopravce v souladu s ustanovením 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, povinen zaplatit objednateli penále ve výši 1 promile dennì z neoprávnìnì použitých finanèních prostøedkù, nejvýše však do výše neoprávnìnì použitých finanèních prostøedkù. 8

9 4. Penále dle odst. 2 a 3 tohoto èlánku, které v jednotlivém pøípadì nepøekroèí 1.000,- Kè, objednatel dopravci neuloží. 5. V pøípadì neuskuteènìní spojù zavinìného dopravcem je dopravce povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kè, a to za každý neprovedený vlkm. 6. V pøípadì nedodržení níže uvedených závazkù sjednaných touto smlouvou ze strany dopravce, má objednatel proti dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty v této výši: a) 5.000,-- Kè - za nepøedložení ètvrtletní prùbìžné zprávy o plnìní závazku veøejné služby služby v elektronické a tištìné podobì ve stanoveném rozsahu a termínu, - za pøepravu cestujících bez øádného zaplacení jízdného, prokazatelnì zavinìnou dopravcem, - za neoznámení pøípadné úpravy tarifù 14 dnù pøed jejich zavedením, - za provedení zmìny, která by v prùbìhu platného jízdního øádu zmìnila provoz na touto smlouvou dotèených vlacích a tratích bez pøedchozího projednání a odsouhlasení objednatelem, a to za každou takto provedenou zmìnu, b) ,-- Kè - - za nepøedložení roèního vyúètování nebo vyúètování pøi ukonèení smlouvy smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu, - za nevedení oddìleného úèetnictví, - za zrušení samostatného úètu v rozporu s podmínkami stanovenými smlouvou, za pøevedení finanèních prostøedkù ze samostatného úètu na jiný úèet v rozporu s podmínkami stanovenými smlouvou, - pokud pøi uzavírání úplatné smlouvy na subdodávky nebude postupováno dle zákona o zadávání veøejných zakázek. 7. Smluvní pokuty dle tohoto èlánku smlouvy objednatel vyúètuje dopravci spoleènou sankèní fakturou po ukonèení plnìní závazku veøejné služby na dané období. 8. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti dopravce k náhradì škody, kterou porušením povinnosti objednateli zpùsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši. 9. Smluvní pokuty je objednatel oprávnìn zapoèíst proti pohledávce dopravce. Èlánek 10 STANOVENÍ A PLNÌNÍ UKAZATELÙ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Dopravce zajistí dopravní výkony v závazku veøejné služby nasazením drážních vozidel: a) v dobrém technickém stavu, schválených pro provoz v ÈR, b) vybavených jedním záchodem na 80 míst k sezení, c) s vymezením míst k sezení pro invalidy a prostorem pro koèárek. Dopravce pøi realizaci závazku veøejné služby zajistí ukazatele kvality služeb spoèívající: a) v zabezpeèení odpovídající pøepravní kapacity souprav na základì vlastních prùzkumù frekvence cestujících, 9

10 b) c) d) e) t) g) h) i) v obsluze regionálních vlakù vlakovým doprovodem znalým ustanovení smluvních a pøepravních podmínek, tarifu, vybaveným jízdním øádem, vyškoleným pro komunikaci se zákazníkem, v oznaèení vlakového doprovodu standardním zpùsobem personálu dopravce, v zabezpeèení prodeje jízdních dokladù v železnièních stanicích dle ustanovení smluvních a pøepravních podmínek, v umožnìní odbavení cestujícího jízdním dokladem ve vlaku podle platného tarifu a v souladu s ustanoveními smluvních a pøepravních podmínek, v zabezpeèení provozu zákaznických informaèních telefonních linek v jednotlivých ÈDcentrech dopravce, v zabezpeèení provozu nepøetržité informaèní telefonní linky "Callcentra", v zabezpeèení èistoty vozidla, tím se rozumí zejména udržovaný a nezneèištìný povrch, èistá sedadla, madla, podlahy, okna a ostatní pøedmìty, vozidlo bez prachu a hrubých neèistot, v zabezpeèení vhodného klima, tím se zejména rozumí takové osvìtlení, aby byl umožnìn v interiéru vozidla bezpeèný pohyb cestujících, vìtrání a vytápìní odpovídající venkovní teplotì a vlhkosti, bez zápachu. Èlánek 11 PLNÌNÍ DOPRAVNÍCH SLUŽEB PODLE PØEPRAVNÍCH PODMÍNEK PRO URÈITÉ KATEGORIE CESTUJÍCÍCH Dopravce je povinen postupovat pøi plnìní dopravních služeb podle pøepravníchpodmínek pro urèité kategorie cestujících v souladu Výmìrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platným na dané období. Èlánek 12 ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro nì vyplývající a pokud by mezi nimi vznikly spory o tìchto právech a povinnostech, budou øešeny pøednostnì vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Každá ze smluvních stran mùže tuto smlouvu vypovìdìt bez udání dùvodu. Výpovìdní lhùta je jeden mìsíc a zaèíná od prvního dne mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena druhé smluvní stranì. Smlouva mùže být také ukonèena písemnou dohodou smluvních stran. Pøípadné zmìny a doplòky této smlouvy budou smluvní strany øešit písemnými, vzestupnì dodatky k této smlouvì, které budou výslovnì za dodatky této smlouvy 3. èíslovanými oznaèeny. 4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající stran. pøecházejí na právní nástupce smluvních 5. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 3 vyhotovení si ponechá objednatel a 3 vyhotovení dopravce. 10

11 6. Smlouva nabývá úèinnostidnem její platnosti a platnosti dnem, kdy vyjádøení souhlasu s obsahem návrhu dojde do druhé smluvní stranì. Smlouva je uzavøena na dobu 7. Smluvní strany shodnì prohlašují, že si tuto smlouvu pøed jejím podepsáním pøeèetly, že jejímu obsahu porozumìly a svùj projev vùle uèinily vážnì, urèitì, srozumitelnì, dobrovolnì a nikoliv v tísni nebo za nápadnì nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu podle ust. 23 zákona È. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù: K uzavøení této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udìlený usnesením È. 92/3499 ze dne I. II V Ostravì dne - B. li.. ZO06 V Praze dne Z IIi: Po dobu nepfítomnosti zastoupen Pavlom Luk1ou námìstkem hejtmana kraje!w oi1'jq "ev u/ I j: t::-t;c/... ~ - éeské dráhy, a... Gener.'ni ledilelsm ODBOR OSOBNI DOPRAVY II PØEPRIIVY Natx"žj l. S"""ody Pral1a 1 ~ Kra/ské centrum r;;:;, OSlrava ~ 11

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006

Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006 dru stevn k błezen.qxd 28.3.2006 9:26 StrÆnka 1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006 Družstevní ples Bytové družstvo DRUŽBA poøádalo dne 18. 2. 2006 opìt tradièní

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více