SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY"

Transkript

1 (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY! I 1 Ji,, '!,... Sídlo : Ostrava, 28. øíjna 117, PSÈ Zastoupen : Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje IÈ : DIÈ : CZ (není plátcem DPH) Bankovní spojení: Èeská spoøitelna, a. s. Èíslo úètu : /0800 VS : (dále jen "objednatel") 2. Èeské dráhy, a.s. """ Sídlo : Praha 1, Nábøeží L. Svobody 1222, PSÈ Povìøen k podpisu: smlouvy IÈ : Ing. Jiøí Koláø, Ph.D., námìstek generálního øeditele ÈD, a.s. pro osobní dopravu DIÈ : CZ Bankovní spojení: Èíslo Úètu : Komerèní banka Praha, Václavské nám /0100 Variabilní symbol: Zápis do obchodníhorejstøíku: Mìstský soud Praha, , oddíl B, vložka 8039 (dále jen "dopravce") Èlánek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst. 1 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù dohodly, že se jejich závazkový vztah øídí tímto zákonem a dále pøimìøenì zákonem è. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon o dráhách), naøízením Rady (EHS) è. 1191/69, o postupu èlenských státù ohlednì závazkù spojených s veøejnými službami v dopravì po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znìní naøízení Rady (EHS) è. 1893/91 (dále jen

2 2. "naøízení Rady (EHS) è. 1191/69") a vyhláškou è. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátì ve veøejné drážní osobní dopravì a o vymezení soubìžné veøejné osobní dopravy (dále jen "vyhláška o prokazatelné ztrátì"). Tento závazkový vztah vzniká dle 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v èlánku 1 smlouvy jsou v souladu s právní skuteèností v dobì uzavøení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré zmìny údajù oznámí písemnì bez zbyteènéh odkladu druhé stranì. 3. Finanèní prostøedky poskytnuté podle této smlouvy jsou ve smyslu zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù, veøejnou finanèní podporou se všemi právními dùsledky s tím spojenými. 4. Každé použití finanèních prostøedkù v rozporu s jejich úèelovým urèením nebo zadržení prostøedkù patøících objednateli je porušením rozpoètové káznì dle ust. 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù se všemi právními dùsledky s tím spojenými. Èlánek 3 ÚÈEL SMLOUVY Úèelem smlouvy je uzavøení závazku veøejné služby v drážní dopravì ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona o dráhách a naøízení Rady (EHS) è. 1191/69 (dále jen "závazek veøejné služby"), na jehož základì bude dopravcem zabezpeèována základní dopravní obslužnost územního obvodu Moravskoslezského kraje veøejnou drážní osobní regionální dopravou na železnièních tratích specifikovaných úseky drah podle èlánku 5 této smlouvy. 1. Dopravce se zavazuje ve smyslu ustanovení 39 až 39b zákona o dráhách a za podmínek stanovených touto smlouvou zabezpeèit základní dopravní obslužnost územního obvodu Moravskoslezského kraje veøejnou drážní osobní regionální dopravou v rámci závazku veøejné služby. Rozsah objednaného dopravního výkonu je dán vlaky kategorií osobní a spìšný, vìcnì a bude vymezen v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy. 2. Èlánek 4 PØEDMÌT SMLOUVY Dopravce bude plnit závazek veøejné služby dle této smlouvy v následujících obdobích: období termín pro pøedložení pøedpokládané prokazatelné ztráty a) od do b) od do do , c) od do do Objednatel se zavazuje uhradit dopravci ve smyslu ustanovení 39a zákona o dráhách, podle ustanovení vyhlášky o prokazatelné ztrátì a za podmínek stanovených touto smlouvou, prokazatelnou ztrátu, která mu vznikne v dùsledku plnìní závazku veøejné služby (dále jen "ztráta"), a to do výše pøedpokládané prokazatelné ztráty sjednané pro dané období dodatkem této smlouvy. 2

3 Èlánek 5 ROZSAH ZÁVAZKU VEØEJNÉ SLUŽBY Závazek veøejné služby se sjednává v tomto rozsahu: 1. Dopravce bude zajiš ovat vlaky regionální dopravy závazek veøejné služby v územním obvodu Moravskoslezského kraje na úsecích drah: Urèení vlakù je dáno vlaky regionální dopravy kategorie osobní a spìšný, èasovì vymezenými v platném jízdním øádu pro pøíslušné období a vìcnì vymezenými v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy. Rozsah objednaného dopravního výkonu je dán poètem ujetých vlakových kilometrù (dále jen "vlkm") v územním obvodu Moravskoslezského kraje na dané období. Pøesný rozsah dopravy pro dané období (viz èi. 4 odst. 2) bude stanoven dodatkem ke smlouvì. Èlánek 6 PROKAZATELNÁ ZTRÁTA A ZPÙSOB ÚHRADY 3

4 1. 2. Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu nejvýše do pøedpokládané výše prokazatelné ztráty sjednané pro pøíslušné období (viz èi. 4 odst. 2) dodatkem k této smlouvì, a to za tìchto podmínek: a) výše prokazatelné ztráty se stanoví dodatkem ke smlouvì vždy na období kalendáøního roku na základì pøedbìžnéhodborného odhadu, b) výpoèet prokazatelné ztráty dopravce zpracuje podle vyhlášky o prokazatelné ztrátì a prokazatelnì doruèí objednateli v termínu uvedeném v èlánku 4 odst. 2. Nebude-li tento termín dodržen, pozbude smlouva úèinnosti posledním dnem následujícího mìsíce, c) pøesáhne-li výše dopravcem pøedložené pøedpokládané prokazatelné ztráty na dané období finanèní možnosti objednatele, má tento právo omezit rozsah základní dopravní obslužnosti stanovený v pøíloze è. 1 dodatku smlouvy, a to po vzájemné dohodì, d) výpoèet pøedpokládané prokazatelné ztráty na pøíslušný kalendáøní rok bude pøílohou dodatku smlouvy a jeho souèástí bude i výkaz nákladù a tržeb z pøepravní èinnosti ve veøejné drážní osobní dopravì. Na úhradu prokazatelné ztráty bude objednatel dopravci poskytovat bankovním pøevodem pravidelné mìsíèní splátky ve výši 1/12 z celkové èástky (celkovou èástkou se rozumí výše prokazatelné ztráty sjednaná dodatkem ke smlouvì pro pøíslušné období ve smyslu èi. 4 odst. 2), a to vždy do 25. dne bìžného mìsíce. Nebude-li výše prokazatelné ztráty pro pøíslušné období sjednána dodatkem ke smlouvì do 25. ledna daného roku, bude platba za prvý mìsíc daného období (tj. leden) uhrazena zpìtnì do 10. kalendáøního dne od nabytí úèinnosti pøíslušného dodatku. V pøípadì doruèení písemného vyhotovení dodatku smlouvy prostøednictvím provozovatele poštovních služeb, poèíná tato lhùta bìžet dnem, kdy objednatel obdržel písemný doklad stvrzující doruèení vèetnì urèení dne, kdy se tak stalo. Èlánek 7 ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 1. Pøi plnìní pøedmìtu smlouvy bude dopravce dodržovat všechny platné právní pøedpisy, které mají vztah k plnìní pøedmìtu smlouvy, k provozování drážní dopravy a platný VÝmìr MF, kterýffi se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen "VÝmìr MF"). 2. Dopravce se zavazuje použít finanèní prostøedky, které mu budou podle této smlouvy poskytnuty, na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé plnìním závazku veøejné služby v daném období, v souladu s vyhláškou o prokazatelné ztrátì. Finanèní prostøedky urèené k úhradì prokazatelné ztráty, vzniklé plnìním závazku veøejné služby, nesmí být použity k jiným úèelùm. V pøípadì porušení této podmínky je dopravce povinen neprodlenì vrátit objednateli finanèní prostøedky použité v rozporu s touto smlouvou nejpozdìji však do 10 kalendáøních dnù ode dne doruèení jeho písemné výzvy. 3. Pøi plnìní pøedmìtu smlouvy bude dopravce uplatòovat zásady úèelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù, kde pro úèely tohoto zákona se rozumí: 4

5 hospodárností takové použití veøejných prostøedkù k zajištìní stanovených úkolù s co nejnižším vynaložením tìchto prostøedkù, a to pøi dodržení odpovídající kvality plnìných úkolù, - efektivností takové použití veøejných prostøedkù, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a pøínosu plnìných úkolù ve srovnání s objemem prostøedkù vynaložených na jejich plnìní, - úèelností takové použití veøejných prostøedkù, které zajistí optimální míru dosažení cílù pøi plnìní stanovených úkolù. Pøi prokazování skuteèné výše ~ prokazatelné ztráty bude dopravce postupovat podle platných úèetních a cenových pøedpisù a bude vycházet ze skuteèných cen, nákladù a tržeb. Za ekonomicky oprávnìné náklady nebudou ze strany objednatele považovány zejména náklady jmenovitì uvedené ve Výmìru MF (èásti II.) platném na dané období. Uznatelným je pouze náklad, který splòuje všechny následující podmínky: a) vznikl dopravci pøi plnìní pøedmìtu smlouvy, b) vznikl a byl uhrazen v daném období (pøíslušný kalendáøní rok), s výjimkou úhrady provozních nákladù vzniklých za poslední kalendáøní mìsíc (prosinec), kde úhrada musí být prokazatelnì provedena nejpozdìji do 20 dne mìsíce následujícího (leden) a finanèní prostøedky urèené k tomuto úèelu musí být k poslednímu dni kalendáøního roku prokazatelnì uloženy na bankovním úètu dopravce, c) vyhovuje zásadám úèelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dopravce je povinen v úèetnictví vést podrobnou analytickou evidenci údajù rozhodných pro stanovení pøedbìžného odborného odhadu prokazatelné ztráty a pro propoèet skuteèných ekonomicky oprávnìných nákladù, minimálnì v èlenìní odpovídajícího výkazu nákladù a výnosù z pøepravní èinnosti. Správní režie a režie obslužných støedisek bude rozpouštìna podle klíèe. Pøi výbìru vhodného klíèe bude dopravce vycházet z konkrétních podmínek, struktury èinností a nákladù daného subjektu tak, aby èást režijních nákladù uplatnìných na drážní dopravu objektivnì vyjadøovala míru nezbytných režijních èinností. Zajiš uje-li dopravce pøepravní služby mimo závazky veøejné služby nebo jiné èinnosti, je povinen podle 39a odst. 4 zákona o dráhách vést oddìlenou souhrnnou analytickou evidenci závazkù veøejných služeb, která se èlení na evidenci podle jednotlivých krajù. Vzhledem k povinnosti dopravce podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vést jako úèetní jednotka jedno úèetnictví za úèetní jednotku jako celek, je ze strany dopravce splnìna povinnost vést oddìlené úèetnictví, jestliže vede oddìlené úèetnictví závazkù veøejných služeb jako samostatné støedisko nebo samostatný úsek v rámci samostatného støediska. Dopravce je povinen si zøídit samostatný úèet u banky pro pøíjem finanèních prostøedkù na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veøejné služby dle zákona o dráhách (dále jen "samostatný úèet"). Samostatný úèet nesmí být zøízen jako úèet s možností èerpání úvìru. Dopravce je povinen pøed uzavøením dodatku ke smlouvì o výši úhrady prokazatelné ztráty na dané období dle èlánku 5 této smlouvy, doložit objednateli zøízení samostatného úètu kopií pøíslušné smlouvy s bankou a pøi dalším smluvním aktu s objednatelem uvádìt bankovní spojení v souladu s tímto bodem. 5

6 9. Samostatný úèet smí dopravce zrušit až po provedení finanèního vyrovnání všech závazkù plynoucích z této smlouvy. Vyskytnou-li se závažné dùvody (napø. špatná finanèní situace banky, u níž je úèet veden) je dopravce oprávnìn pøíslušný samostatný úèet u banky zrušit a zøídit jiný samostatný úèet u jiné banky, s tím, že je povinen tuto skuteènost neprodlenì písemnì sdìlit objednateli, a to s uvedením nového bankovního spojení. 10. Hodlá-li dopravce provést úhradu podle odst. 2 tohoto èlánku ze svého jiného úètu, mùže pøevést finanèní prostøedky ze samostatného úètu na svùj jiný úèet u banky nejdøíve 5 pracovních dnù pøed plánovaným provedením finanèní úhrady ze svého jiného úètu, a to za podmínky, že se jedná o úèet, na kterém není a nebude v období od uskuteènìní pøevodu finanèních prostøedkù ze samostatného úètu do provedení finanèní úhrady z tohoto jiného úètu èerpán úvìr. Následnì je dopravce povinen objednateli prokázat, že finanèní prostøedky byly dopravcem použity v souladu s touto smlouvou. 11. Dopravce nesmí pøed provedením finanèní úhrady podle odst. 2 tohoto èlánku pøevést finanèní prostøedky ze samostatného úètu na jiný úèet u banky, z nìhož èerpá úvìr. Jestliže dopravce pøevedl pøed provedením finanèní úhrady podle odst. 2 tohoto èlánku prostøedky ze samostatného úètu na svùj jiný úèet u banky, na kterém je v období od uskuteènìní pøevodu finanèních prostøedkù ze samostatného úètu do provedení finanèní úhrady z jiného úètu dopravcem èerpán úvìr, jedná se o použití finanèních prostøedkù urèených k úhradì prokazatelné ztráty k jiným úèelùm a o porušení povinností dopravcem vyplývajících z této smlouvy, nebo banka použije tyto prostøedky na úhradu úvìru. 12. Uhradil-li dopravce již ze svého jiného úètu u banky finanèní úhradu podle odst. 2 tohoto èlánku, aniž by na tento svùj jiný úèet u banky pøevedl finanèní prostøedky na tuto finanèní úhradu ze samostatného úètu, je následnì oprávnìn na základì pøíslušných úèetních dokladù, prokazujících již provedenou finanèní úhradu, pøevést finanèní prostøedky ve výši již provedené finanèní úhrady ze samostatného úètu na tento svùj jiný úèet u banky, a to bez ohledu na to, zdaje èi není na tomto jiném úètu èerpán úvìr V pøípadì, že bude ze samostatného úètu hrazena úhrada nákladù, která se týká více útvarù (støedisek), dopravce provede prùkazné vyèíslení nákladù jednotlivých útvarù pøed úhradou a zajistí prostøednictvím vnitropodnikového úèetnictví rozvržení tìchto plateb na jednotlivé útvary vèetnì zajištìní pøevedení pøíslušných finanèních prostøedkù. V pøípadì, že nelze rozvržení plateb provést pøed úhradou, bude toto provedeno neprodlenì po zjištìní, jakými náklady budou zatíženy jednotlivé útvary, nejpozdìji však do 3D-ti dnù ode dne úhrady. Tento postup dopravce uplatní pouze ve výjimeèných a øádnì odùvodnìných pøípadech. Dopravce zpracuje za první, druhé a tøetí ètvrtletí daného roku prùbìžnou zprávu o plnìní závazku veøejné služby a pøedloží ji objednateli nejpozdìji do 10. kalendáøního dne druhého mìsíce následujícího po daném ètvrtletí v písemné i elektronické podobì. Obsahem prùbìžné zprávy bude: a) výpoèet prokazatelné ztráty vycházející ze skuteènì dosažených výsledkù odpovídající výstupùm z úèetnictví, a to za každý jednotlivý úsek drah s údaji minimálnì v rozsahu: èíslo a název trati, skuteèný dopravní výkon ve vlakových kilometrech (dále jen "vlkm"), neuskuteènìné vlkm, skuteèný náklad na I vlkm, skuteèné nákladv celkem. skuteèné vvnosv. ztráta/zisk. b) výkaz nákladù a tržeb z Døeoravní èinnosti ve veøeiné drážní osobní dooravì. c) plnìní dopravního výkonu, ve kterém se uvedou údaje v souladu s 4 odst. I a 2 vyhlášky o prokazatelné ztrátì, tj. údaje o ujetých vlakových kilometrech, pøehled neuskuteènìných spojù s uvedením vlkm. 6

7 15. Po ukonèení smluvního období (ve smyslu èi. 4 odst. 2) je dopravce povinen zpracovat a do následujícího kalendáøního roku pøedložit objednateli závìreèné vyúètování ve stejné struktuøe a rozsahu jako u prùbìžného ètvrtletního finanèního vyúètování. Vyúètování bude provedeno v cenách bez DPH. V téže lhùtì dopravce vrátí objednateli pøípadný pøeplatek na èíslo úètu /0800 vedený u Èeské spoøitelny, a. s., pod VS, který je uveden v údajích objednatele v èlánku 1 smlouvy. 16. V pøípadì ukonèení smlouvy pøed je dopravce povinen pøedložit do 30 kalendáøních dnù od jejího ukonèení objednateli závìreèné roèní vyúètování, pøípadnì vyúètování za nedokonèený kalendáøní rok. Obsah vyúètování bude odpovídat roènímu závìreènému vyúètování. V téže lhùtì dopravce vrátí objednateli pøípadný pøeplatek na èíslo úètu /0800 vedeného u Èeské spoøitelny, a. s., pod VS, který je uveden v údajích objednatele v èlánku 1 smlouvy. 17. Na vyžádání objednatele poskytne dopravce všechny dostupné údaje o jednotlivých vlacích tratí. 18. V pøípadì, že dopravce nesprávnì èi neúplnì prokáže skuteènou ztrátu, nebo nepøedloží závìreèné vyúètování ve stanoveném termínu, vyzve jej objednatel písemnì, aby tuto povinnost splnil v náhradním termínu do 15 kalendáøních dnù. Pokud dopravce ani v náhradním termínu nesplní své závazky, budou poskytnuté finanèní prostøedky považovány za neoprávnìnì zadržené a dopravce je povinen do 7 kalendáøních dnù pøijaté prostøedky vrátit na úèet objednatele v plné výši. Rozhodným okamžikem vrácení zadržených prostøedkù zpìt na úèet objednatele je považován den jejich odepsání z úètu dopravce. Majetek, který bude poøízen z finanèních prostøedkù objednatele, nesmí být po dobu 6 let dopravcem pøevede na jiného majitele nebo dán za pøedmìt zástavy. Výjimku tvoøí ty pøípady, kdy dopravce majetek poøízený z rozpoètu objednatele pøevede na nabyvatele, který pøevezme zabezpeèování dopravní obslužnosti daného území v rozsahu, který byl smluvnì sjednán s objednatelem nebo tomuto nabyvateli majetek prodá a prokazatelnì dokladuje, že v kupní cenì je poskytnutý pøíspìvek zohlednìn, upouští se od výše uvedeného. Jestliže pøi výkonu státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti a plnìním závazkù veøejné služby provedeného podle ust. 6 vyhlášky o prokazatelné ztrátì, dojde ke zjištìní, že pøi výpoètu pøedbìžnéh odborného odhadu prokazatelné ztráty vycházel dopravce z ekonomicky neoprávnìných nákladù za pøedchozí období, bude následnì výše prokazatelné ztráty snížena. Dopravce bude pøi uzavírání úplatné smlouvy, jejímž pøedmìtem jsou subdodávky provedení prací nebo poskytování služeb nezbytných k plnìní této smlouvy, postupovat podle zákona o zadávání veøejných zakázek, a to s ohledem na výši penìžitého závazku bez DPH, který mu vznikne ze zadávání veøejné zakázky. Objednatel má právo zastavit poskytování plateb na úhradu prokazatelné ztráty na jednotlivé mìsíce, jestliže: a) b) dopravce neplní své závazky vyplývající z této smlouvy, objednatel zjistí, že dopravce použil finanèní prostøedkyposkytnuté dopravci objednatelem na základì této smlouvy v rozporu s touto smlouvou. 23. Dopravce se dále zavazuje: 7

8 24. a) umožnit pøíslušným orgánùm objednatele provedení prùbìžné a následné kontroly hospodaøení s veøejnými prostøedky, jejich použití k úèelu, který je v souladu s touto smlouvou a pøedložit pøi kontrole všechny potøebné úèetní a jiné doklady, b) poskytnout objednateli bez zbyteènéh odkladu veškeré údaje potøebné pro kontrolu správnosti a úplnosti dopravcem vykazovaných údajù, c) v pøípadì porušení rozpoètové káznì odvést celou výši neoprávnìnì použitých nebo zadržených prostøedkù na úèet objednatele, d) neprodlenì, nejpozdìji však do 15 dnù, informovat objednatele o všech zmìnách týkajících se identifikace dopravce. Zmìny bìhem platnosti jízdního øádu týkající se úpravy èetnosti jízdy spoje, zmìny trasy spoje, zavedení nového spoje èi zrušení spoje, projednané podle 40 zákona o dráhách, budou smluvními stranami promítnuty do rozsahu dopravy v závazku veøejné služby písemným dodatkem k této smlouvì, uzavøeným nejpozdìji ke dni úèinnosti pøedmìtné zmìny. Èlánek 8 Další ujednání 1. V pøípadì nedodržení dohodnutého rozsahu provozu (výpadek spoje) nebude náklad na jeho provoz zahrnut do vyúètování ztráty. 2. Pøípadné úpravy tarifù oznámí dopravce objednateli nejpozdìji do 14 dnù pøed jejich zavedením. 3. Každou zmìnu, která by zmìnila provoz na touto smlouvou dotèených vlacích a tratích je dopravce oprávnìn provést jen po odsouhlasení objednatelem a schválený jízdní øád zaslat neprodlenì objednateli Èlánek 9 SMLUVNÍ SANKCE V pøípadì, že objednatel plní opoždìnì finanèní závazky vùèi dopravci, vyplývající z této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit dopravci úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby roènì, stanovené Èeskou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plnìním penìžitého dluhu. Úrok z prodlení není povinen objednatel hradit za prvních 30 dnù prodlení, jestliže prodlení bylo zpùsobeno v dùsledku nepøevedení pøíslušných finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu na úèet Moravskoslezského kraje. V pøípadì, že dopravce plní opoždìnì finanèní závazky vùèi objednateli, vyplývající z této smlouvy, je dopravce v souladu s ustanovením 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, povinen zaplatit objednateli penále ve výši 1 promile dennì ze zadržených finanèních prostøedkù, nejvýše však do výše zadržených prostøedkù. 3. V pøípadì, že dopravce použije finanèní prostøedky na úhradu prokazatelné ztráty v rozporu s touto smlouvou, je dopravce v souladu s ustanovením 22 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, povinen zaplatit objednateli penále ve výši 1 promile dennì z neoprávnìnì použitých finanèních prostøedkù, nejvýše však do výše neoprávnìnì použitých finanèních prostøedkù. 8

9 4. Penále dle odst. 2 a 3 tohoto èlánku, které v jednotlivém pøípadì nepøekroèí 1.000,- Kè, objednatel dopravci neuloží. 5. V pøípadì neuskuteènìní spojù zavinìného dopravcem je dopravce povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kè, a to za každý neprovedený vlkm. 6. V pøípadì nedodržení níže uvedených závazkù sjednaných touto smlouvou ze strany dopravce, má objednatel proti dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty v této výši: a) 5.000,-- Kè - za nepøedložení ètvrtletní prùbìžné zprávy o plnìní závazku veøejné služby služby v elektronické a tištìné podobì ve stanoveném rozsahu a termínu, - za pøepravu cestujících bez øádného zaplacení jízdného, prokazatelnì zavinìnou dopravcem, - za neoznámení pøípadné úpravy tarifù 14 dnù pøed jejich zavedením, - za provedení zmìny, která by v prùbìhu platného jízdního øádu zmìnila provoz na touto smlouvou dotèených vlacích a tratích bez pøedchozího projednání a odsouhlasení objednatelem, a to za každou takto provedenou zmìnu, b) ,-- Kè - - za nepøedložení roèního vyúètování nebo vyúètování pøi ukonèení smlouvy smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu, - za nevedení oddìleného úèetnictví, - za zrušení samostatného úètu v rozporu s podmínkami stanovenými smlouvou, za pøevedení finanèních prostøedkù ze samostatného úètu na jiný úèet v rozporu s podmínkami stanovenými smlouvou, - pokud pøi uzavírání úplatné smlouvy na subdodávky nebude postupováno dle zákona o zadávání veøejných zakázek. 7. Smluvní pokuty dle tohoto èlánku smlouvy objednatel vyúètuje dopravci spoleènou sankèní fakturou po ukonèení plnìní závazku veøejné služby na dané období. 8. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti dopravce k náhradì škody, kterou porušením povinnosti objednateli zpùsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši. 9. Smluvní pokuty je objednatel oprávnìn zapoèíst proti pohledávce dopravce. Èlánek 10 STANOVENÍ A PLNÌNÍ UKAZATELÙ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Dopravce zajistí dopravní výkony v závazku veøejné služby nasazením drážních vozidel: a) v dobrém technickém stavu, schválených pro provoz v ÈR, b) vybavených jedním záchodem na 80 míst k sezení, c) s vymezením míst k sezení pro invalidy a prostorem pro koèárek. Dopravce pøi realizaci závazku veøejné služby zajistí ukazatele kvality služeb spoèívající: a) v zabezpeèení odpovídající pøepravní kapacity souprav na základì vlastních prùzkumù frekvence cestujících, 9

10 b) c) d) e) t) g) h) i) v obsluze regionálních vlakù vlakovým doprovodem znalým ustanovení smluvních a pøepravních podmínek, tarifu, vybaveným jízdním øádem, vyškoleným pro komunikaci se zákazníkem, v oznaèení vlakového doprovodu standardním zpùsobem personálu dopravce, v zabezpeèení prodeje jízdních dokladù v železnièních stanicích dle ustanovení smluvních a pøepravních podmínek, v umožnìní odbavení cestujícího jízdním dokladem ve vlaku podle platného tarifu a v souladu s ustanoveními smluvních a pøepravních podmínek, v zabezpeèení provozu zákaznických informaèních telefonních linek v jednotlivých ÈDcentrech dopravce, v zabezpeèení provozu nepøetržité informaèní telefonní linky "Callcentra", v zabezpeèení èistoty vozidla, tím se rozumí zejména udržovaný a nezneèištìný povrch, èistá sedadla, madla, podlahy, okna a ostatní pøedmìty, vozidlo bez prachu a hrubých neèistot, v zabezpeèení vhodného klima, tím se zejména rozumí takové osvìtlení, aby byl umožnìn v interiéru vozidla bezpeèný pohyb cestujících, vìtrání a vytápìní odpovídající venkovní teplotì a vlhkosti, bez zápachu. Èlánek 11 PLNÌNÍ DOPRAVNÍCH SLUŽEB PODLE PØEPRAVNÍCH PODMÍNEK PRO URÈITÉ KATEGORIE CESTUJÍCÍCH Dopravce je povinen postupovat pøi plnìní dopravních služeb podle pøepravníchpodmínek pro urèité kategorie cestujících v souladu Výmìrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platným na dané období. Èlánek 12 ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro nì vyplývající a pokud by mezi nimi vznikly spory o tìchto právech a povinnostech, budou øešeny pøednostnì vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Každá ze smluvních stran mùže tuto smlouvu vypovìdìt bez udání dùvodu. Výpovìdní lhùta je jeden mìsíc a zaèíná od prvního dne mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž byla výpovìï doruèena druhé smluvní stranì. Smlouva mùže být také ukonèena písemnou dohodou smluvních stran. Pøípadné zmìny a doplòky této smlouvy budou smluvní strany øešit písemnými, vzestupnì dodatky k této smlouvì, které budou výslovnì za dodatky této smlouvy 3. èíslovanými oznaèeny. 4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající stran. pøecházejí na právní nástupce smluvních 5. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 3 vyhotovení si ponechá objednatel a 3 vyhotovení dopravce. 10

11 6. Smlouva nabývá úèinnostidnem její platnosti a platnosti dnem, kdy vyjádøení souhlasu s obsahem návrhu dojde do druhé smluvní stranì. Smlouva je uzavøena na dobu 7. Smluvní strany shodnì prohlašují, že si tuto smlouvu pøed jejím podepsáním pøeèetly, že jejímu obsahu porozumìly a svùj projev vùle uèinily vážnì, urèitì, srozumitelnì, dobrovolnì a nikoliv v tísni nebo za nápadnì nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu podle ust. 23 zákona È. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù: K uzavøení této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udìlený usnesením È. 92/3499 ze dne I. II V Ostravì dne - B. li.. ZO06 V Praze dne Z IIi: Po dobu nepfítomnosti zastoupen Pavlom Luk1ou námìstkem hejtmana kraje!w oi1'jq "ev u/ I j: t::-t;c/... ~ - éeské dráhy, a... Gener.'ni ledilelsm ODBOR OSOBNI DOPRAVY II PØEPRIIVY Natx"žj l. S"""ody Pral1a 1 ~ Kra/ské centrum r;;:;, OSlrava ~ 11

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj Článek 1 SMLUVNÍ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleènosti The Golden Investment a.s. I. Definice pojmù 1.1 Pro úèely tìchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) mají následující výrazy psané s velkým poèáteèním

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Smlouva o poskytnutí účelové dotace Město Rabí Rabí 57, Rabí zastoupené: starostou Miroslavem KRAUCHEREM IČ: 00256030 DIČ: CZ00256030 (město Rabí je plátcem DPH) bankovní spojení: 115-115 874 0257/0100

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více