U s n e s e n í. t a k t o :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o :"

Transkript

1 č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar , Kundratická 4596/168, Chomutov, o zproštění insolvenčního správce t a k t o : I. I n s o l v e n č n í s p r á v c e Mgr., Ing. Pavel Kostrhun, se sídlem Zborovská 1760/3, Chomutov, s e z p r o š ť u j e funkce. II. I n s o l v e n č n í m s p r á v c e m se ustanovuje JUDr. Josef Cupka, sídlem Trojanova 18, Praha 2, a to s účinností od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. III. IV. Soud ukládá zproštěnému insolvenčnímu správci Mgr., Ing. Pavlu Kostrhunovi bez zbytečného odkladu nejdéle ve lhůtě 1 měsíce ode dne zproštění funkce řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká; zejména novému správci: - předá veškeré přihlášky a související listiny věřitelů; - předá finanční prostředky ze splátek ve své úschově, a sdělí a doloží, pro jakého věřitele jsou uschovány, na jakou pohledávku, v jaké výši, za jaké měsíce a z jakého důvodu (podmíněná pohledávka, vratka bezdůvodného obohacení od věřitele, popřená pohledávka, neznámé č. bank. účtu); - předá přehled plateb dlužníka za jednotlivé měsíce trvání oddlužení, jednotlivým věřitelům resp. pohledávkám; - sdělí a doloží veškeré skutečnosti, které se váží k přezkumu a uspokojení zajištěné pohledávky č.1 přihlášené pod č.p10, vč. majetku, který je zajištěn (finanční prostředky), ze kterého má být zajištěná pohledávka uspokojena, který ovšem není dosud zapsán v soupisu majetkové podstaty. Soud ukládá nově ustanovenému správci, aby řádně převzal funkci po zproštěném správci a ve lhůtě 1 měsíce od převzetí funkce: - předložil soudu průběžnou zprávu o stavu insolvenčního řízení ohledně řádného plnění povinností dlužníka; - předložil soudu ucelený přehled příjmů dlužníka, sražené části příjmů ve vztahu k jednotlivým splátkám vyplaceným či uschovaným za jednotlivé měsíce na jednotlivé

2 -2- pohledávky věřitelů po celou dobu trvání oddlužení splátkovým kalendářem, s vyjádřením k příp. chybně vyplaceným splátkám a vyčíslením příp. nápravy; - předložil soudu doplněný soupis majetkové podstaty o majetek (finanční prostředky), k němuž má právo na uspokojení ze zajištění věřitel s pohledávkou č.1 přihlášenou pod č.p10, příp. výslovně uvedl, že takový majetek již neexistuje; - sdělil dlužníku č.účtu k vyplácení paušální náhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v celkové výši 900,- Kč (+ příp. DPH); - předložil soudu potvrzení o registraci k DPH (pokud je plátcem). O d ů v o d n ě n í Usnesením č.j. KSUL 46 INS 589/2008-A-10 ze dne byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSUL 46 INS 589/2008-B-3 ze dne bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Dne se u zdejšího soudu konalo první přezkumné jednání a první schůze věřitelů. Vzhledem ke skutečnosti, že byly zjištěny rozpory mezi charakterem přihlášených pohledávek (pod č.p10), jejich přezkoumáním a uspokojováním v řízení, vyzval soud opakovaně ins. správce, aby se k situaci vyjádřil a sdělil další skutečnosti (rozsah uschovaných splátek, soupis majetkové podstaty atd.). Jedinou reakcí ins. správce byla hromadná žádost o odvolání ze všech ins. řízení pro časovou a pracovní vytíženost. Soud přesto opakovaně vyzval správce usnesením ze dne , aby před svým odvoláním splnil výzvu soudu, neboť má odpovědnost za dobu výkonu funkce. Správce reagoval až po opakovaném uložení pokuty podáním ze dne , kdy nedostatečně sdělil, že pohledávka č.1 pod přihláškou č.p10 neměla být přezkoumána jako zajištěná a že veškeré potíže byly způsobeny čerstvou účinností insolvenčního zákona. Na následnou výzvu k doplnění svého vyjádření ze dne opět správce nereagoval. Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně ( 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Jelikož předchozí ins. správce si dlouhodobě neplnil povinnosti (dohled nad plněním povinností dlužníka, a předkládání průběžných zpráv) a zejména nereagoval na výzvy soudu, které měly za cíl vyjasnit nejasnosti v řízení a odstranit případný nezákonný stav řízení, čímž jej sám svou nečinností prohluboval, soud jej bez návrhu zprostil jeho funkce a současně na základě opatření předsedy zdejšího soudu ustanovil správce nového dle 32 odst. 1 IZ. K ukládání pořádkových pokut ani zproštění správce funkce nepřistoupil soud z důvodu příp. chyb při přezkumu pohledávek a dalších úkonů v řízení, jak se zřejmě domnívá ins.

3 -3- správce dle svého vyjádření ze dne (předposlední odstavec), ale z důvodu nespolupracování se soudem při snaze veškeré nejasnosti odstranit. S ohledem na zásadní ignorování výzev k vyjádření či splnění určité povinnosti, soud již neviděl jinou možnost, než zprostit ins. správce jeho funkce, když ani opakované ukládání pokut nevedlo k výsledku. Nad to soud uvádí, že navíc ke dni zaniklo správci oprávnění k výkonu funkce dle 40 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích. Jelikož ins. řízení probíhalo formou oddlužení splátkovým kalendářem, při které jsou odměna a hotové výdaje správce hrazeny paušálně pevnou měsíční částkou 900,- Kč, nebude zproštěný ins. správce předkládat žádné vyúčtování za dobu výkonu funkce. Soud namísto zproštěného správce jmenoval správce nového dle opatření předsedy soudu ze dne Pokud ins. správce ve své funkci od ustanovení do odvolání něco vykonal, je povinen o tom bez zbytečného odkladu řádně informovat nového správce a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce zejména přihlášky věřitelů ( 31 odst. 4 IZ s přihlédnutím k 32 odst. 2 IZ). S ohledem na již shora zmíněné nejasnosti je zproštěný správce povinen co nejpodrobněji informovat nového správce o všech skutečnostech, které povedou k jejich odstranění. Bez ohledu na vyjádření zproštěného správce ze dne , že pohl. č.1 přihlášená pod č.p10 neměla být přezkoumána jako zajištěná a nebyla nikdy uváděna jako podmíněná soud konstatuje, že dle přihlášky č.p10 byla dílčí pohl. č.1 přihlášena jako zajištěná a nepodmíněná, v seznamu přihlášených pohledávek je uváděno zajištění (zástavní právo), naopak v protokolu z prvního přezkumného jednání je uvedeno, že pohledávka č.1 se zjišťuje jako podmíněná. Dle všech skutečností jde patrně o chybu v psaní a mělo být uvedeno, že se pohledávka zjišťuje jako zajištěná. Jediným způsobem, jak by bylo možné pohledávku přihlášenou jako zajištěnou přezkoumat jako nezajištěnou, by bylo popření pořadí při přezkumném jednání. K tomu ovšem nedošlo (srov. protokol z přezkumného jednání a seznam přihlášených pohledávek), soud má proto za to, že pohledávka č.1 přihlášená pod č.p10 je zjištěna jako zajištěná v celé výši. Z uvedeného vyplývá, že tato pohl. se neuspokojuje ve splátkovém kalendáři, ale ze zpeněžení zajištěného majetku obdobně jako v konkursu (srov. 398 odst. 3 insolvenčního zákona). Ani v dodatečně předloženém soupisu majetkové podstaty ovšem není zapsán žádný majetek (zřejmě finanční prostředky na účtu), který by bylo možné zpeněžit postupem vedoucím k uspokojení ze zajištění. Ve vztahu ke splátkovému kalendáři je naopak ze zákona vyloučeno, na zajištěnou pohledávku plnit měsíčními splátkami, byť by splátkový kalendář obsahoval i tuto pohledávku. V takovém případě jsou uschovávány vypočtené splátky u insolvenčního správce. Obdobně je tomu u splátek na pohledávku, kde dosud není splněn právní důvod plnění, tzn. pohledávky podmíněné (do splnění podmínky), pohledávky dosud účinně nezjištěné (např. popřené, nepřezkoumané), pohledávky, která zanikne (do doby změny splátkového kalendáře), a pohledávky, kterou není možné plnit věřiteli z důvodu neposkytnutí součinnosti (např. nesdělí č.účtu). Pohledávky, kde dosud není právní důvod jejich plnění, jsou uschovávány u ins. správce

4 -4- do doby jejich zjištění nebo rozhodnutí soudu o jejich výplatě věřiteli či po změně splátkového kalendáře mezi ostatní věřitele dle změněných poměrů. V uplynulém období trvání oddlužení splátkovým kalendářem nebyla účinně zjištěna pohledávka přihlášená pod č.p1 (JUDr. Kešner) ve výši ,- Kč (popřena a následný incidenční spor skončil jinak než zjištěním pohledávky), pohledávka č.2 přihlášená pod č.p2 (Komerční banka a.s.) ve výši ,- Kč (pravomocné zpětvzetí ke dni ); pohledávka č.1 přihlášená pod č.p10 (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) ve výši , -Kč byla zjištěna jako zajištěná; pohledávka č.2 přihlášená pod č.p10 (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) ve výši ,76 Kč byla zjištěna podmíněně a podmínka plnění dosud splněna nebyla; pohledávka č.3 přihlášená pod č.p10 (Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.) ve výši ,- Kč byla zjištěna podmíněně bez splnění podmínky a posléze pravomocně vzata zpět ke dni Všechny měsíční splátky na tyto uvedené pohledávky měly být uschovány ins. správcem od schválení oddlužení (resp. od právní moci zpětvzetí u pohledávky č.2 přihlášené pod č.p2 (Komerční banka a.s.) ve výši ,- Kč) do dnešního dne, neboť u žádné takovéto pohledávky nenastala skutečnost, která by odůvodňovala její uspokojování. Uschované splátky příp. věřitelům, kteří dosud nesdělili dlužníku/správci č.účtu, vyplatí správce samostatně. Jelikož ani opakovanou snahou soudu nedošlo k zjištění, jaké splátky na jaké pohledávky jsou uschovávány, sdělí veškeré informace zproštěný správce novému správci, a uschované finanční prostředky mu předá. Jelikož základní povinností správce bylo dohlížet na řádné plnění povinností dlužníka, je z logiky věci zřejmé, že by měl mít přehled a doklady ke všem získaným příjmům dlužníka a vyplaceným splátkám. Pokud s ohledem na nečinnost zproštěného správce toto k dispozici nemá, nezbyde novému správci než se o součinnost obrátit na dlužníka a věřitele. Insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu ( 81 odst. 2 IZ). Nově ustanovenému správci bylo uloženo, aby ve lhůtě 1 měsíce od převzetí funkce, předložil průběžnou zprávu o stavu řízení, která zohlední celý předchozí průběh oddlužení a ke které bude přiložen kompletní přehled získaných příjmů a vyplacených splátek, aby z něj bylo možné učinit závěr, jaké splátky jsou uschovány na jaké pohledávky, jaké splátky byly vypláceny bez právního důvodu, jaké splátky byly plněny řádně a jaké nikoli, zda všechny měsíce trvání oddlužení byly prováděny srážky z příjmu řádně, a jaké části splátek jakému věřiteli je naopak nutné doplatit. Z hlediska dohledu nad plněním povinností dlužníka bude třeba zejména zkontrolovat řádné srážky z příjmu a výplatu splátek i s ohledem na to, že dlužník jako laik neměl možnost kontroly resp. aktuální nápravy ze strany ustanoveného ins. správce, přičemž od schválení oddlužení v měsíci dubnu 2008 došlo již ke dvěma změnám zákonných předpisů, které určují výpočet nezabavitelné částky (vždy k 1.lednu kalendářního roku). Dále soud očekává předložení doplněného soupisu majetkové podstaty o majetek, který slouží k zajištění pohledávky č.1 přihlášené pod č.p10 a další postup vedoucí k uspokojení

5 -5- zajištěné pohledávky, příp. výslovné prohlášení o tom, že takový majetek (finanční prostředky na účtu) již fakticky neexistuje a zajištěný věřitel se uspokojil ještě před ins. řízením. Ins. soud po převzetí funkce správce a vyjasnění všech skutkových okolností probíhajícího řízení vydá usnesení o změně splátkového kalendáře, do kterého promítne veškeré shora popsané změny podmínek pro splátkový kalendář (zajištění, zpětvzetí, popření, změna správce) a současně napraví stav, kdy řádně zjištěná pohledávka přihlášená pod č.p17 (CETELEM ČR a.s.) ve výši , -Kč, není chybou soudu zařazena ve splátkovém kalendáři (rozhodnutí odvolacího soudu, že se pohledávka neodmítá bylo vydáno po schválení oddlužení). Dále soud vyzval ins. správce, aby sdělil dlužníku č.účtu, kam bude od následné pravidelné splátky za měsíc leden 2010 posílat dlužník paušální náhradu za odměnu a hotové výdaje správce ve výši 900,- Kč. Pokud by byl nově jmenovaný ins. správce plátcem DPH, náleží mu rovněž náhrada za tuto daň (od aktuálně 20%, tzn. celkem 1.080,- Kč). V takovém případě doloží soudu kopii o potvrzení k registraci plátce DPH. P o u č e n í : Proti výroku v bodech I. a II. výroku tohoto usnesení je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu; proti výroku v bodě I. může podat odvolání pouze odvolaný správce, člen věřitelského orgánu nebo dlužník ( 32 odst. 2 IZ); proti výroku v bodě II. výroku lze však namítat pouze to, že ustanovený ins. správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo, že není nepodjatý ( 26 IZ). Proti bodu III. a IV. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné ( 91 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání nebo jinému procesnímu úkonu však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvlášť ( 74 odst. 2 IZ). V Ústí nad Labem dne JUDr. Renata B. Zlámalová v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Petra Máčková

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í U S N E S E N Í č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSOS 36 INS 4962/2010 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á. MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO 276 02 231, se sídlem v Praze 5, Žitavského 496,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení...

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... ISSN-0322-9653 28. 1. 2015 Ročník XLIX Cena 60 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... 3. Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 15 Kse 1/2013-56 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / 41256 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO 254 14 593 Anenské

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO II. Radim Chalupa Legenda barevného značení nadpisů Nezbytná znalost (minimální rozsah) Znalost na A,B,C + červená Základní znalost IP + červená + modrá Struktura IZ Obecné otázky 1-70

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, Praha 7 IČ 248 05 394 ISDS afsyz7h, T 844 205 305, E info@credital.eu, www.credital.eu VŠEOBECNÉ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více