VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ , ke smlouvám o poskytnutí spotřebitelského úvěru (dále jen VOP ) jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru (dále jen Smlouva ), jestliže toto smluvní strany ve Smlouvě výslovně ujednaly. 2. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě, kde také smluvní strany ujednají veškeré odchylky od těchto VOP v případě, že tyto VOP nebudou vyjadřovat jejich přesnou vůli. 3. Smluvní strany projevují podpisem Smlouvy vůli být těmito VOP vázány s výjimkou odchylných ujednání uvedených ve Smlouvě, která budou vyjadřovat jakoukoliv odlišnou vůli účastníků. Článek B. 1. Věřitel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou dle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 2. Dlužník výslovně prohlašuje, že má zájem získat finanční prostředky, když za tímto účelem kontaktoval Věřitele, aby s ním uzavřel smlouvu o úvěru, na základě které by Věřitel poskytl Dlužníkovi finanční prostředky (dále jen finanční prostředky ). 3. Předpokladem pro výpočet roční procentní sazby nákladů (dále jen RPSN ) je, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Věřitel a Dlužník splní řádně a včas své povinnosti. Pro výpočet RPSN se použije zejména jistina úvěru, úrok a poplatek za vyřízení úvěru, jak jsou uvedeny ve Smlouvě. Pro výpočet RPSN se nepoužijí nepovinné doplňkové služby Věřitele, které si Dlužník nad rámec spotřebitelského úvěru u Věřitele výslovně objednal. Dává-li Smlouva Dlužníkovi volnost v čerpání úvěru, považuje se pro výpočet RPSN celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši. 4. Sazba úroku dle Smlouvy je po dobu trvání úvěru neměnná. 5. Dlužník prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy poskytl Věřiteli úplné, přesné, pravdivé a kompletní údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Dlužníka splácet úvěr a že poskytl Věřiteli před uzavřením Smlouvy součinnost při jeho odborném posouzení schopnosti Dlužníka splácet úvěr, a to po celou dobu trvání tohoto posuzování, zejména při lustraci Dlužníka v databázích umožňujících posouzení úvěruschopnosti Dlužníka a při dalším prověřování úvěruschopnosti Dlužníka u dalších subjektů. Poskytne-li Dlužník Věřiteli nepravdivé údaje, je povinen uhradit mu veškeré náklady, které Věřiteli v souvislosti s tímto vzniknou. Článek C. 1. V případě, že se smluvní strany dohodnou na tom, že Dlužník bude splácet úvěr bezhotovostním převodem, budou veškeré platby pro Věřitele považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní konto Věřitele č /0100, přičemž variabilním symbolem musí být číslo Smlouvy. V případě, že variabilní symbol nebude u platby uveden, nebo bude uveden odlišný od čísla smlouvy, považuje se částka za zaplacenou až okamžikem identifikace platby Věřitelem. 2. Nevyužije-li dlužník nepovinnou doplňkovou službu Věřitele možnost bezhotovostní úhrady splátek na účet Věřitele je dlužník povinen veškeré platby dle Smlouvy předávat Věřiteli v hotovosti v sídle Věřitele, a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. 3. Jakákoliv Dlužníkem placená částka Věřiteli se dle výslovné dohody smluvních stran považuje za platbu nejprve na náhradu nákladů na vymáhání dlužné částky (včetně výzvy Věřitele), plnil-li Dlužník Věřiteli až po vzniku nároku Věřitele na úhradu těchto nákladů, jinak na úhradu splatné části poplatku za vyřízení úvěru, poté na úhradu splatné části doplňkových služeb objednaných Dlužníkem u Věřitele, poté na úhradu poměrné části úroků (náležejících Věřiteli za příslušné období), Stránka 1 z 7

2 poté na úhradu poměrné části jistiny úvěru a nakonec na úhradu úroků z prodlení a ostatních smluvních sankcí, zejména smluvních pokut. 4. Poplatek za vyřízení úvěru je Dlužník povinen zaplatit věřiteli spolu s pravidelnými měsíčními splátkami úvěru, a to tak, že nad rámec každé měsíční splátky je Dlužník dále povinen zaplatit věřiteli jednu dvanáctinu sjednaného poplatku 5. Nezaplatí-li dlužník Věřiteli jakoukoliv splátku uvedenou v článku I. odst. 8 Smlouvy řádně a včas, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 6. Smluvní pokuty dle Smlouvy a těchto VOP jsou splatné ke dni, kdy na ně Věřiteli vznikne nárok, není-li u konkrétní smluvní pokuty ujednáno jinak. 7. V případě prodlení Dlužníka s vrácením úvěru či poplatku za vyřízení úvěru Věřiteli, je Dlužník dále povinen zaplatit Věřiteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Dalšími důsledky prodlení s platbami Věřiteli mohou být pro Dlužníka zejména: možnost Věřitele požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty, odstoupit od smlouvy, vymáhat plnění po Dlužníkovi prostřednictvím vymáhací agentury na náklady Dlužníka, zahájit proti Dlužníkovi soudní či rozhodčí řízení a následně nařídit exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Dlužníka a požadovat po Dlužníkovi s tím spojené náklady apod. 8. Smluvní strany výslovně ujednávají, že Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli veškeré náklady na vymáhání veškerých splatných nároků za Dlužníkem (včetně výzev Věřitele), a to zejména náklady Věřitele na vymáhací agenturu, či advokáta, které činí 1.000,- Kč za každý opodstatněný úkon vymáhací agentury. 9. Smluvní strany ujednávají, že Věřitel není odpovědný za jakékoliv ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani vyloučit. Věřitel neodpovídá za způsobení jakékoliv ztráty Dlužníkovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna porušením či poruchou v provozu telekomunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy. 10. Dlužník je povinen až do splnění všech svých povinností z tohoto smluvního vztahu neprodleně informovat Věřitele o jakékoliv změně údajů, které uvedl v žádosti o úvěr. 11. Dlužník je oprávněn úvěr Věřiteli kdykoliv předčasně splatit po dobu trvání úvěru bez jakékoliv sankce. V takovém případě má Dlužník právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru (vyjma plateb za další doplňkové služby, které si Dlužník u Věřitele nad rámec úvěru výslovně objednal). 12. Splatí-li Dlužník předčasně úvěr či jeho část, je povinen zaplatit Věřiteli náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které Věřiteli vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Náhradu nákladů dle předchozí věty je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli do 3 dnů od jejich vyúčtování Věřitelem. Náhrada těchto nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. 13. Dlužník prohlašuje, že mu bylo Věřitelem před uzavřením Smlouvy poskytnuto detailní vysvětlení úvěru, zejména podrobné vysvětlení informací, které mu byly Věřitelem poskytnuty v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, včetně důsledků prodlení (zejména možnost Věřitele požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty, odstoupit od smlouvy, vymáhat plnění po Dlužníkovi i prostřednictvím vymáhací agentury na náklady Dlužníka, zahájit proti Dlužníkovi soudní či rozhodčí řízení a následně nařídit exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Dlužníka a požadovat po Dlužníkovi s tím spojené náklady apod.), včetně informací o jednotlivých nabízených produktech Věřitele, především o jejich účincích na Dlužníka při využití jiného finančního produktu Věřitele. Dlužník prohlašuje, že z tohoto vysvětlení sám posoudil, že Smlouva včetně těchto VOP vyhovuje jeho potřebám a finanční situaci. Dlužník dále prohlašuje, že mu byly Věřitelem před podpisem Smlouvy poskytnuty s dostatečným předstihem v písemné podobě předsmluvní informace dle Stránka 2 z 7

3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a dále prohlašuje, že si tyto informace řádně pročetl, rozuměl jim a Věřitel mu veškeré nejasnosti řádně vysvětlil. 14. Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s pevně stanovenou dobou jeho trvání, obsahuje ujednání o umoření jistiny, poskytne Věřitel Dlužníkovi za trvání smluvního vztahu bezplatně výpis v podobě tabulky umoření. Na výpise budou údaje ohledně provedených plateb, lhůt, uvedení údajů, jaký nárok Věřitele platba umořila a přehled veškerých dlužných částek. Dlužník má dále právo, aby mu Věřitel kdykoliv bezplatně poskytl tuto smlouvu v tištěné podobě či na jiném trvalém nosiči dat. 15. Pro případ, že se Věřitel dostane do prodlení se splněním své povinnosti uvedené v článku II odst. 2 Smlouvy, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši poplatku uvedeného v čl. I. odst. 3 Smlouvy. Tuto smluvní pokutu však věřitel není povinen platit v případě, jestliže z objektivních důvodů Dlužníkovi jednostranně ukončí oprávnění čerpat úvěr. Věřitel dále není povinen Dlužníkovi finanční prostředky poskytnout (ani za neposkytnutí finančních prostředků Dlužníkovi platit smluvní pokutu) v případě, ukáže-li se až do doby poskytnutí finančních prostředků, že Dlužník uvedl Věřiteli jakékoliv informace nepravdivě, nepřesně, neúplně, nebo že některé informace zamlčel, nebo zhoršila-li se od podpisu Smlouvy do poskytnutí finančních prostředků majetková situace Dlužníka. 16. Listiny k prokázání účelu (doklady, jakým způsobem Dlužník finanční prostředky z úvěru použil), na nějž byl úvěr poskytnut dle ustanovení článku I. odst. 9 Smlouvy musí být Dlužníkem předloženy Věřiteli do 14 dnů od poskytnutí úvěru. V případě prodlení Dlužníka se splněním této povinnosti je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den trvání prodlení s předložením těchto listin Věřiteli. 17. Bude-li Dlužník v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti ze Smlouvy či těchto VOP, je Věřitel oprávněn zasílat Dlužníkovi po dobu jeho prodlení každý týden upomínku a Dlužník se zavazuje Věřiteli zaplatit jako náhradu nákladů na zaslání výzvy (upomínky) ke splnění povinnosti ve výši 100,- Kč za první výzvu a ve výši 300,- Kč za druhou a každou další takovou výzvu Věřitele. 18. Smluvní strany si navzájem v souladu s ustanovením 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, prodlužují promlčecí dobu veškerých práv vzniklých druhé smluvní straně z této Smlouvy, a to na dobu 10 let od okamžiku, kdy začne běžet poprvé. Článek D. 1. Dlužník uděluje tímto Věřiteli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (v tomto článku dále jen zákon ) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Věřiteli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Věřitelem poskytne (dále jen Údaje ), a to pro účely nabízení finančních produktů v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, dále pak k marketingovým a obchodním účelům. 2. Dlužník výslovně souhlasí se sdělením informací uvedených ve Smlouvě či těchto VOP nebo informací, které Věřiteli sdělil za účelem uzavření Smlouvy, Věřiteli, případně třetí osobě, jež spolupracuje s Věřitelem (dále jen Spolupracující ), která by mohla mít zájem také poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky nebo s ním uzavřít smlouvu o finančním produktu. Dlužník výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů sdělených Věřiteli před uzavřením Smlouvy i v jejím průběhu Spolupracujícím. 3. Dlužník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které sdělil před uzavřením Smlouvy i jejím průběhu Věřiteli. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem nabídky finančních produktů, kterou Dlužník tímto požaduje a bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu nejdéle po dobu 10 let. 4. Dlužník uděluje Věřiteli jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený pracovník Věřitele pořídil pro potřeby Věřitele a pro účely plnění této smlouvy kopii občanského průkazu Dlužníka, příp. kopii řidičského průkazu či jiného dokladu totožnosti a aby Věřitel zpracovával takto nabyté osobní údaje Stránka 3 z 7

4 pro účely jednoznačné identifikace Dlužníka a pro účely archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 5. Dlužník souhlasí rovněž s tím, aby Věřitel poskytl tyto Údaje ke zpracování osobám, které spolupracují s Věřitelem, jakož i dalším smluvním partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku nebo aby jim tyto údaje předal. Tyto osoby, včetně Věřitele, jsou v tomto článku dále označovány též jako Správci. 6. Dlužník souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně předávány, a to za účelem zkvalitnění péče o Dlužníka, provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování Dlužníka o službách a produktech, které jsou nabízeny Věřitelem či jiným Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, informování ostatních Správců o Dlužníkově bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. 7. Dlužník bere na vědomí, že Správci tyto Údaje zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany Smluvních stran poskytnuty v souvislosti se Smlouvou a těmito VOP či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Dlužníkem a příslušným Správcem nebo v rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak, a že Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům: k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, za účelem jednání o uzavření smlouvy o finančním produktu a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, za účelem ochrany důležitých zájmů Smluvních stran, jakož i pro účely ochrany práv Správce, Dlužníka nebo jiných dotčených osob, za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou, k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy. 8. Uvedený souhlas Dlužníka uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Dlužníkem a Věřitelem, resp. jiným Správcem. 9. Dlužník se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu nepřesných Údajů. 10. Dlužník prohlašuje, že byl v souladu s ust. 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení: o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření této smlouvy, o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, o tom, že pokud dojde ze strany Věřitele nebo jiného Správce k porušení povinností uložených zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat: a) aby se Věřitel či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav, b) aby byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, c) aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud Věřitel nebo jiný Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat, e) po Poskytovateli nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody. 11. Dlužník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Věřitel či jiní Správci poskytovali Údaje uvedené ve Smlouvě či těchto VOP, příp. v jiných smlouvách s Věřitelem, v rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Dlužník dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Věřitel používal jeho rodné Stránka 4 z 7

5 číslo a pořizoval kopie jeho osobních dokladů. Tento souhlas se uděluje na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Dlužníkem a Věřitelem. Dlužník souhlasí s tím, aby Věřitel získal informace o jeho bonitě (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o poskytnutí finančního produktu, a to z negativní databáze sdružení SOLUS (www. solus.cz) a Czech BankingCreditBureau, a.s. (www.cbcb.cz). 12. Věřitel je oprávněn zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení s vrácením finančních prostředků jméno, příjmení (v případě právnické osoby obchodní firmu) Dlužníka a označení porušené povinnosti a Dlužník s tímto souhlasí. Článek E. 1. Ujednali-li Dlužník a Věřitel ve Smlouvě poskytnutí jakékoliv doplňkové služby, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli za možnost čerpání takovéto služby paušální částku uvedenou v Nabídce produktu u příslušného produktu a doplňkové služby. Objednané nepovinné doplňkové služby nad rámec poskytnutého úvěru je Dlužník povinen zaplatit věřiteli spolu s pravidelnými měsíčními splátkami úvěru, a to tak, že nad rámec každé měsíční splátky je Dlužník dále povinen zaplatit věřiteli jednu dvanáctinu ceny objednaných nepovinných doplňkových služeb, tedy Dlužník je povinen platit Věřiteli měsíční splátku uvedenou v článku I odst. 8 Smlouvy. 2. Doplňkové nepovinné služby Věřitele jsou následující: 1. Možnost bezhotovostní úhrady splátek úvěru na účet Věřitele - tato zpoplatněná samostatná doplňková služba Věřitele znamená, že Dlužník nebude povinen plnit Věřiteli pouze v hotovosti, v jeho sídle a v dohodnutém čase, ale je oprávněn splácet plnit Věřiteli bezhotovostním bankovním převodem na účet Věřitele uvedený ve Smlouvě. Tato doplňková služba znamená značnou úsporu finančních prostředků a zejména času dlužníka a zvýšenou míru jeho pohodlí. 2. Poskytnutí finančních prostředků expresně, tj. do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy - tato zpoplatněná samostatná doplňková služba Věřitele znamená, že Věřitel poskytne Dlužníkovi úvěr v expresní lhůtě 5 pracovních dnů, namísto klasických 20 dní. Článek F. 1. Smluvní strany, v případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi nimi, hodlají tento spor řešit smírnou cestou a dospět ke smírnému vyřešení věci. V případě, že se nepodaří předmětný spor vyřešit smírnou cestou, bude postupováno dle níže uvedeného. Dlužník prohlašuje, že byl Věřitelem poučen o možných způsobech nápravy porušení povinností ze Smlouvy, zejména o mimosoudním způsobu vyřizování stížností, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou obchodní inspekci, která je příslušným orgánem dozoru. K rozhodování sporů mezi Věřitelem a Dlužníkem při nabízení a poskytování úvěru a v souvislosti s ním je příslušný též finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. 2. Níže uvedená pravidla rozhodčího řízení jsou nedílnou součástí Smlouvy, jestliže se smluvní strany na řešení sporů před rozhodcem dle těchto pravidel ve Smlouvě výslovně dohodly. 3. Pravidla rozhodčího řízení: I. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Martinem Vávrou, r.č /3138, kontaktní adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Nepřijme-li tento rozhodce funkci rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žaloby, anebo nebude z jiného důvodu spor rozhodovat, bude spor rozhodovat místo něj náhradní rozhodce, pan Jakub Kučera, nar , trvale bytem Češkova 1240, Pardubice, PSČ , doručovací adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Nepřijme-li náhradní rozhodce funkci rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žaloby, anebo nebude z jiného důvodu Stránka 5 z 7

6 moci spor rozhodovat, jmenuje rozhodce První česká rozhodčí společnost s.r.o., IČ , se sídlem Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ (dále jen Společnost ). II. Smluvní strany se výslovně dohodly na následujících pravidlech případného rozhodčího řízení: a) řízení je jednoinstanční b) Společnost je společností, která zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost Rozhodců c) Jednacím místem je vždy sídlo Společnosti d) Účastníci mohou učinit podání výhradně písemně na adresu Společnosti e) Rozhodce uvědomí žalovaného o podání žaloby zasláním kopie žaloby spolu s příslušnými písemnostmi a vyzve žalovaného, aby do 7 dnů od doručení žaloby předložil své písemné vyjádření k žalobě a doložil důkazy, kterých se žalovaný dovolává. Pokud tak žalovaný ve stanovené lhůtě neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné f) Pokud adresát jakékoliv písemnosti odeslané rozhodcem není zastižen držitelem poštovní licence na adrese svého trvalého pobytu/sídla nebo na adrese uvedené v listině, jejíž součástí je rozhodčí doložka, nebo na adrese rozhodci po zahájení řízení písemně sdělené a nevyzvedne si ji adresát ani do 5 dnů od uložení, považuje se vždy písemnost za doručenou 5. dnem ode dne odeslání g) Odepření převzetí písemnosti se považuje za doručení h) Pokud se stane pobyt nebo sídlo některé strany neznámé, ustanoví této straně rozhodce opatrovníka přiměřeně podle 29, odst. 3. zákona č. 99/1963 Sb. i) Rozhodce rozhoduje spor podle zásad spravedlnosti a zpravidla bez ústního jednání na základě stranami předložených a v řízení provedených důkazů a mezi stranami nesporných skutečností j) jestliže některá strana předloží či navrhne provedení důkazu, jehož provedení vyžaduje vyšší náklady, je rozhodce oprávněn důkaz provést až poté, co bude na jeho výzvu navrhující stranou uhrazena přiměřená záloha na provedení daného důkazu. Nebude-li navrhující stranou záloha na výzvu uhrazena, rozhodce tento důkaz neprovede a k jeho návrhu nebude v rozhodnutí přihlížet k) rozhodčím nálezem se rozhoduje ve věci samé a o povinnosti k úhradě nákladů rozhodčího řízení l) lhůta k plnění je 3 dny od doručení rozhodčího nálezu, nestanoví-li rozhodce v rozhodčím nálezu jinak m) Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění n) Poplatek za rozhodčí řízení činí 8 % z výše žalované částky, nejméně však 4.000,- Kč, přičemž polovinu poplatku platí žalobce do 15 dnů od podání žaloby a druhou polovinu je povinna uhradit strana, která ve sporu neměla úspěch ve věci, a to do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění o) Nelze-li stanovit základ poplatku podle n) činí poplatek ,- Kč p) V případě, že se žalobce domáhá přiznání smluvní pokuty, stává se základem pro výpočet rozhodčího poplatku součet předmětné peněžité pohledávky a smluvní pokuty. V případě, že má být přiznána smluvní pokuta, která vznikne v budoucnu, bude tato do základu k vypočtení výše poplatku připočtena jako 2,5 násobek roční hodnoty této smluvní pokuty q) Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací a to ani po zpětvzetí žaloby r) Účastníku rozhodčího řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který úspěch ve věci neměl. Stejné pravidlo se uplatní v případě, že měl účastník ve věci neúspěch pouze v nepatrné části. V případě, že náklady účastníka zahrnovaly i náklady na zastoupení advokátem či jiným Stránka 6 z 7

7 zmocněncem, na tyto se přiměřeně použije vyhláška min. spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů s) Rozhodčí poplatek se platí na účet Společnosti č.ú /0100. Článek G. 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku uhrazení všech plnění Dlužníka vůči Věřiteli dle Smlouvy, nejpozději však do 4 let od uzavření této smlouvy. 2. Smlouva dále zaniká některým z následujících způsobů: a) zaplatí-li Dlužník Věřiteli všechny jeho splatné nároky ze Smlouvy, b) písemnou dohodou smluvních stran o ukončení Smlouvy, c) odstoupením od Smlouvy ze strany Dlužníka, jak je uvedeno ve Smlouvě, d) odstoupením kterékoliv smluvní strany dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se na tento vztah vztahují. 3. Nezaplatí-li dlužník byť jedinou splátku uvedenou v článku I. odst. 8 Smlouvy řádně a včas, je Věřitel oprávněn jednostranně sesplatnit úvěr, včetně poplatku za vyřízení úvěru, poplatku za doplňkové služby a poplatku dle článku II. odst. 3 Smlouvy. V takovém případě se celý úvěr, včetně poplatku za vyřízení úvěru, poplatku za doplňkové služby a poplatku dle článku II. odst. 3 Smlouvy stává splatný pátým dnem ode dne doručení oznámení Věřitele o sesplatnění Dlužníkovi. 4. Z objektivních důvodů je Věřitel oprávněn Dlužníkovi jednostranně ukončit oprávnění čerpat úvěr. 5. Jestliže Dlužník Věřiteli splatil úvěr a poplatek za vyřízení úvěru, právo Dlužníka na odstoupení od Smlouvy zaniká. 6. V případě ověřování podpisů Dlužníka na Smlouvě je povinen zaplatit Dlužník náklady na toto ověření ověřovateli podpisu, které činí 72,- Kč (2x ověření podpisu). 7. Práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a neupravená Smlouvou či těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 8. V případě ukončení Smlouvy smluvní strany ujednávají, že ujednání ve Smlouvě či těchto VOP uvedená, která mají dle své povahy trvat i po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, zůstávají účinná i nadále. 9. Doručování v rámci právního vztahu založeného Smlouvou se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, neoznámí-li účastník této smlouvy druhé smluvní straně jinou doručovací adresu. Nevyzvedne-li si adresát na poště uloženou písemnost do pěti dnů od uložení písemnosti, považuje se pátý den od uložení písemnosti za den doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. 10. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o smluvním vztahu založeném Smlouvou, včetně jeho uzavření a podmínek jeho uzavření. Pro případ, kdyby Dlužník či Věřitel informace o tomto smluvním vztahu zveřejnili v médiích či jinak zpřístupnili široké veřejnosti či takové zpřístupnění umožnili, zavazují se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 11. Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu jak ústně tak písemně pouze v českém jazyce a prohlašují, že jej plně ovládají. 12. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost od 16. ledna V Praze, dne 10. ledna 2012 Money Credit CZ s.r.o. Stránka 7 z 7

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen VOP") tvoří nedílnou součást smlouvy a vymezují vztahy mezi věřitelem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) a ustanovení

Více

Smlouva o úvěru. Zákaznická linka: Rodné číslo. Jméno. Obec. . Telefonní číslo

Smlouva o úvěru. Zákaznická linka: Rodné číslo. Jméno. Obec.  . Telefonní číslo Smlouva o úvěru Zákaznická linka: 840 404 041 email: info@plus-credit.cz Číslo smlouvy Jméno finančního poradce Registrační číslo finančního poradce Klient Spolužadatel Rodné číslo Rodné číslo Jméno Příjmení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO 3. VZNIK, ZÁNIK A TRVÁNÍ SMLOUVY 3.1 K uzavření smlouvy mezi EP jako poskytovatelem a zákazníkem dochází prostřednictvím emailové komunikace mezi EP a zákazníkem, kdy zákazník odesláním akceptačního emailu

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji,

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, ve vztahu k Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123, uzavřené mezi níže uvedenými Smluvními stranami dne 24.3.2015. (dále jako Smlouva

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

O.K.V. Leasing, s.r.o. Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ IČO: , DIČ: CZ ,

O.K.V. Leasing, s.r.o. Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ IČO: , DIČ: CZ , O.K.V. Leasing, s.r.o. tel.: 560 000 023, 739 029 032, data@okv.cz, www.okv.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21449 (dále i jen Poskytovatel nebo i jen O.K.V.

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více