VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ , ke smlouvám o poskytnutí spotřebitelského úvěru (dále jen VOP ) jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru (dále jen Smlouva ), jestliže toto smluvní strany ve Smlouvě výslovně ujednaly. 2. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě, kde také smluvní strany ujednají veškeré odchylky od těchto VOP v případě, že tyto VOP nebudou vyjadřovat jejich přesnou vůli. 3. Smluvní strany projevují podpisem Smlouvy vůli být těmito VOP vázány s výjimkou odchylných ujednání uvedených ve Smlouvě, která budou vyjadřovat jakoukoliv odlišnou vůli účastníků. Článek B. 1. Věřitel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou dle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 2. Dlužník výslovně prohlašuje, že má zájem získat finanční prostředky, když za tímto účelem kontaktoval Věřitele, aby s ním uzavřel smlouvu o úvěru, na základě které by Věřitel poskytl Dlužníkovi finanční prostředky (dále jen finanční prostředky ). 3. Předpokladem pro výpočet roční procentní sazby nákladů (dále jen RPSN ) je, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Věřitel a Dlužník splní řádně a včas své povinnosti. Pro výpočet RPSN se použije zejména jistina úvěru, úrok a poplatek za vyřízení úvěru, jak jsou uvedeny ve Smlouvě. Pro výpočet RPSN se nepoužijí nepovinné doplňkové služby Věřitele, které si Dlužník nad rámec spotřebitelského úvěru u Věřitele výslovně objednal. Dává-li Smlouva Dlužníkovi volnost v čerpání úvěru, považuje se pro výpočet RPSN celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši. 4. Sazba úroku dle Smlouvy je po dobu trvání úvěru neměnná. 5. Dlužník prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy poskytl Věřiteli úplné, přesné, pravdivé a kompletní údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Dlužníka splácet úvěr a že poskytl Věřiteli před uzavřením Smlouvy součinnost při jeho odborném posouzení schopnosti Dlužníka splácet úvěr, a to po celou dobu trvání tohoto posuzování, zejména při lustraci Dlužníka v databázích umožňujících posouzení úvěruschopnosti Dlužníka a při dalším prověřování úvěruschopnosti Dlužníka u dalších subjektů. Poskytne-li Dlužník Věřiteli nepravdivé údaje, je povinen uhradit mu veškeré náklady, které Věřiteli v souvislosti s tímto vzniknou. Článek C. 1. V případě, že se smluvní strany dohodnou na tom, že Dlužník bude splácet úvěr bezhotovostním převodem, budou veškeré platby pro Věřitele považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní konto Věřitele č /0100, přičemž variabilním symbolem musí být číslo Smlouvy. V případě, že variabilní symbol nebude u platby uveden, nebo bude uveden odlišný od čísla smlouvy, považuje se částka za zaplacenou až okamžikem identifikace platby Věřitelem. 2. Nevyužije-li dlužník nepovinnou doplňkovou službu Věřitele možnost bezhotovostní úhrady splátek na účet Věřitele je dlužník povinen veškeré platby dle Smlouvy předávat Věřiteli v hotovosti v sídle Věřitele, a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. 3. Jakákoliv Dlužníkem placená částka Věřiteli se dle výslovné dohody smluvních stran považuje za platbu nejprve na náhradu nákladů na vymáhání dlužné částky (včetně výzvy Věřitele), plnil-li Dlužník Věřiteli až po vzniku nároku Věřitele na úhradu těchto nákladů, jinak na úhradu splatné části poplatku za vyřízení úvěru, poté na úhradu splatné části doplňkových služeb objednaných Dlužníkem u Věřitele, poté na úhradu poměrné části úroků (náležejících Věřiteli za příslušné období), Stránka 1 z 7

2 poté na úhradu poměrné části jistiny úvěru a nakonec na úhradu úroků z prodlení a ostatních smluvních sankcí, zejména smluvních pokut. 4. Poplatek za vyřízení úvěru je Dlužník povinen zaplatit věřiteli spolu s pravidelnými měsíčními splátkami úvěru, a to tak, že nad rámec každé měsíční splátky je Dlužník dále povinen zaplatit věřiteli jednu dvanáctinu sjednaného poplatku 5. Nezaplatí-li dlužník Věřiteli jakoukoliv splátku uvedenou v článku I. odst. 8 Smlouvy řádně a včas, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 6. Smluvní pokuty dle Smlouvy a těchto VOP jsou splatné ke dni, kdy na ně Věřiteli vznikne nárok, není-li u konkrétní smluvní pokuty ujednáno jinak. 7. V případě prodlení Dlužníka s vrácením úvěru či poplatku za vyřízení úvěru Věřiteli, je Dlužník dále povinen zaplatit Věřiteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Dalšími důsledky prodlení s platbami Věřiteli mohou být pro Dlužníka zejména: možnost Věřitele požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty, odstoupit od smlouvy, vymáhat plnění po Dlužníkovi prostřednictvím vymáhací agentury na náklady Dlužníka, zahájit proti Dlužníkovi soudní či rozhodčí řízení a následně nařídit exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Dlužníka a požadovat po Dlužníkovi s tím spojené náklady apod. 8. Smluvní strany výslovně ujednávají, že Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli veškeré náklady na vymáhání veškerých splatných nároků za Dlužníkem (včetně výzev Věřitele), a to zejména náklady Věřitele na vymáhací agenturu, či advokáta, které činí 1.000,- Kč za každý opodstatněný úkon vymáhací agentury. 9. Smluvní strany ujednávají, že Věřitel není odpovědný za jakékoliv ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani vyloučit. Věřitel neodpovídá za způsobení jakékoliv ztráty Dlužníkovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna porušením či poruchou v provozu telekomunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy. 10. Dlužník je povinen až do splnění všech svých povinností z tohoto smluvního vztahu neprodleně informovat Věřitele o jakékoliv změně údajů, které uvedl v žádosti o úvěr. 11. Dlužník je oprávněn úvěr Věřiteli kdykoliv předčasně splatit po dobu trvání úvěru bez jakékoliv sankce. V takovém případě má Dlužník právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru (vyjma plateb za další doplňkové služby, které si Dlužník u Věřitele nad rámec úvěru výslovně objednal). 12. Splatí-li Dlužník předčasně úvěr či jeho část, je povinen zaplatit Věřiteli náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které Věřiteli vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Náhradu nákladů dle předchozí věty je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli do 3 dnů od jejich vyúčtování Věřitelem. Náhrada těchto nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. 13. Dlužník prohlašuje, že mu bylo Věřitelem před uzavřením Smlouvy poskytnuto detailní vysvětlení úvěru, zejména podrobné vysvětlení informací, které mu byly Věřitelem poskytnuty v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, včetně důsledků prodlení (zejména možnost Věřitele požadovat úrok z prodlení, smluvní pokuty, odstoupit od smlouvy, vymáhat plnění po Dlužníkovi i prostřednictvím vymáhací agentury na náklady Dlužníka, zahájit proti Dlužníkovi soudní či rozhodčí řízení a následně nařídit exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Dlužníka a požadovat po Dlužníkovi s tím spojené náklady apod.), včetně informací o jednotlivých nabízených produktech Věřitele, především o jejich účincích na Dlužníka při využití jiného finančního produktu Věřitele. Dlužník prohlašuje, že z tohoto vysvětlení sám posoudil, že Smlouva včetně těchto VOP vyhovuje jeho potřebám a finanční situaci. Dlužník dále prohlašuje, že mu byly Věřitelem před podpisem Smlouvy poskytnuty s dostatečným předstihem v písemné podobě předsmluvní informace dle Stránka 2 z 7

3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a dále prohlašuje, že si tyto informace řádně pročetl, rozuměl jim a Věřitel mu veškeré nejasnosti řádně vysvětlil. 14. Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s pevně stanovenou dobou jeho trvání, obsahuje ujednání o umoření jistiny, poskytne Věřitel Dlužníkovi za trvání smluvního vztahu bezplatně výpis v podobě tabulky umoření. Na výpise budou údaje ohledně provedených plateb, lhůt, uvedení údajů, jaký nárok Věřitele platba umořila a přehled veškerých dlužných částek. Dlužník má dále právo, aby mu Věřitel kdykoliv bezplatně poskytl tuto smlouvu v tištěné podobě či na jiném trvalém nosiči dat. 15. Pro případ, že se Věřitel dostane do prodlení se splněním své povinnosti uvedené v článku II odst. 2 Smlouvy, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši poplatku uvedeného v čl. I. odst. 3 Smlouvy. Tuto smluvní pokutu však věřitel není povinen platit v případě, jestliže z objektivních důvodů Dlužníkovi jednostranně ukončí oprávnění čerpat úvěr. Věřitel dále není povinen Dlužníkovi finanční prostředky poskytnout (ani za neposkytnutí finančních prostředků Dlužníkovi platit smluvní pokutu) v případě, ukáže-li se až do doby poskytnutí finančních prostředků, že Dlužník uvedl Věřiteli jakékoliv informace nepravdivě, nepřesně, neúplně, nebo že některé informace zamlčel, nebo zhoršila-li se od podpisu Smlouvy do poskytnutí finančních prostředků majetková situace Dlužníka. 16. Listiny k prokázání účelu (doklady, jakým způsobem Dlužník finanční prostředky z úvěru použil), na nějž byl úvěr poskytnut dle ustanovení článku I. odst. 9 Smlouvy musí být Dlužníkem předloženy Věřiteli do 14 dnů od poskytnutí úvěru. V případě prodlení Dlužníka se splněním této povinnosti je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den trvání prodlení s předložením těchto listin Věřiteli. 17. Bude-li Dlužník v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti ze Smlouvy či těchto VOP, je Věřitel oprávněn zasílat Dlužníkovi po dobu jeho prodlení každý týden upomínku a Dlužník se zavazuje Věřiteli zaplatit jako náhradu nákladů na zaslání výzvy (upomínky) ke splnění povinnosti ve výši 100,- Kč za první výzvu a ve výši 300,- Kč za druhou a každou další takovou výzvu Věřitele. 18. Smluvní strany si navzájem v souladu s ustanovením 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, prodlužují promlčecí dobu veškerých práv vzniklých druhé smluvní straně z této Smlouvy, a to na dobu 10 let od okamžiku, kdy začne běžet poprvé. Článek D. 1. Dlužník uděluje tímto Věřiteli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (v tomto článku dále jen zákon ) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Věřiteli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Věřitelem poskytne (dále jen Údaje ), a to pro účely nabízení finančních produktů v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, dále pak k marketingovým a obchodním účelům. 2. Dlužník výslovně souhlasí se sdělením informací uvedených ve Smlouvě či těchto VOP nebo informací, které Věřiteli sdělil za účelem uzavření Smlouvy, Věřiteli, případně třetí osobě, jež spolupracuje s Věřitelem (dále jen Spolupracující ), která by mohla mít zájem také poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky nebo s ním uzavřít smlouvu o finančním produktu. Dlužník výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů sdělených Věřiteli před uzavřením Smlouvy i v jejím průběhu Spolupracujícím. 3. Dlužník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které sdělil před uzavřením Smlouvy i jejím průběhu Věřiteli. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem nabídky finančních produktů, kterou Dlužník tímto požaduje a bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu nejdéle po dobu 10 let. 4. Dlužník uděluje Věřiteli jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený pracovník Věřitele pořídil pro potřeby Věřitele a pro účely plnění této smlouvy kopii občanského průkazu Dlužníka, příp. kopii řidičského průkazu či jiného dokladu totožnosti a aby Věřitel zpracovával takto nabyté osobní údaje Stránka 3 z 7

4 pro účely jednoznačné identifikace Dlužníka a pro účely archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 5. Dlužník souhlasí rovněž s tím, aby Věřitel poskytl tyto Údaje ke zpracování osobám, které spolupracují s Věřitelem, jakož i dalším smluvním partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku nebo aby jim tyto údaje předal. Tyto osoby, včetně Věřitele, jsou v tomto článku dále označovány též jako Správci. 6. Dlužník souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně předávány, a to za účelem zkvalitnění péče o Dlužníka, provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování Dlužníka o službách a produktech, které jsou nabízeny Věřitelem či jiným Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, informování ostatních Správců o Dlužníkově bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. 7. Dlužník bere na vědomí, že Správci tyto Údaje zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany Smluvních stran poskytnuty v souvislosti se Smlouvou a těmito VOP či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Dlužníkem a příslušným Správcem nebo v rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak, a že Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům: k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, za účelem jednání o uzavření smlouvy o finančním produktu a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, za účelem ochrany důležitých zájmů Smluvních stran, jakož i pro účely ochrany práv Správce, Dlužníka nebo jiných dotčených osob, za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou, k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy. 8. Uvedený souhlas Dlužníka uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Dlužníkem a Věřitelem, resp. jiným Správcem. 9. Dlužník se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu nepřesných Údajů. 10. Dlužník prohlašuje, že byl v souladu s ust. 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení: o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření této smlouvy, o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, o tom, že pokud dojde ze strany Věřitele nebo jiného Správce k porušení povinností uložených zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat: a) aby se Věřitel či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav, b) aby byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, c) aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud Věřitel nebo jiný Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat, e) po Poskytovateli nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody. 11. Dlužník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Věřitel či jiní Správci poskytovali Údaje uvedené ve Smlouvě či těchto VOP, příp. v jiných smlouvách s Věřitelem, v rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Dlužník dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Věřitel používal jeho rodné Stránka 4 z 7

5 číslo a pořizoval kopie jeho osobních dokladů. Tento souhlas se uděluje na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Dlužníkem a Věřitelem. Dlužník souhlasí s tím, aby Věřitel získal informace o jeho bonitě (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o poskytnutí finančního produktu, a to z negativní databáze sdružení SOLUS (www. solus.cz) a Czech BankingCreditBureau, a.s. (www.cbcb.cz). 12. Věřitel je oprávněn zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení s vrácením finančních prostředků jméno, příjmení (v případě právnické osoby obchodní firmu) Dlužníka a označení porušené povinnosti a Dlužník s tímto souhlasí. Článek E. 1. Ujednali-li Dlužník a Věřitel ve Smlouvě poskytnutí jakékoliv doplňkové služby, zavazuje se Dlužník zaplatit Věřiteli za možnost čerpání takovéto služby paušální částku uvedenou v Nabídce produktu u příslušného produktu a doplňkové služby. Objednané nepovinné doplňkové služby nad rámec poskytnutého úvěru je Dlužník povinen zaplatit věřiteli spolu s pravidelnými měsíčními splátkami úvěru, a to tak, že nad rámec každé měsíční splátky je Dlužník dále povinen zaplatit věřiteli jednu dvanáctinu ceny objednaných nepovinných doplňkových služeb, tedy Dlužník je povinen platit Věřiteli měsíční splátku uvedenou v článku I odst. 8 Smlouvy. 2. Doplňkové nepovinné služby Věřitele jsou následující: 1. Možnost bezhotovostní úhrady splátek úvěru na účet Věřitele - tato zpoplatněná samostatná doplňková služba Věřitele znamená, že Dlužník nebude povinen plnit Věřiteli pouze v hotovosti, v jeho sídle a v dohodnutém čase, ale je oprávněn splácet plnit Věřiteli bezhotovostním bankovním převodem na účet Věřitele uvedený ve Smlouvě. Tato doplňková služba znamená značnou úsporu finančních prostředků a zejména času dlužníka a zvýšenou míru jeho pohodlí. 2. Poskytnutí finančních prostředků expresně, tj. do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy - tato zpoplatněná samostatná doplňková služba Věřitele znamená, že Věřitel poskytne Dlužníkovi úvěr v expresní lhůtě 5 pracovních dnů, namísto klasických 20 dní. Článek F. 1. Smluvní strany, v případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi nimi, hodlají tento spor řešit smírnou cestou a dospět ke smírnému vyřešení věci. V případě, že se nepodaří předmětný spor vyřešit smírnou cestou, bude postupováno dle níže uvedeného. Dlužník prohlašuje, že byl Věřitelem poučen o možných způsobech nápravy porušení povinností ze Smlouvy, zejména o mimosoudním způsobu vyřizování stížností, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou obchodní inspekci, která je příslušným orgánem dozoru. K rozhodování sporů mezi Věřitelem a Dlužníkem při nabízení a poskytování úvěru a v souvislosti s ním je příslušný též finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. 2. Níže uvedená pravidla rozhodčího řízení jsou nedílnou součástí Smlouvy, jestliže se smluvní strany na řešení sporů před rozhodcem dle těchto pravidel ve Smlouvě výslovně dohodly. 3. Pravidla rozhodčího řízení: I. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Martinem Vávrou, r.č /3138, kontaktní adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Nepřijme-li tento rozhodce funkci rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žaloby, anebo nebude z jiného důvodu spor rozhodovat, bude spor rozhodovat místo něj náhradní rozhodce, pan Jakub Kučera, nar , trvale bytem Češkova 1240, Pardubice, PSČ , doručovací adresa Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ Nepřijme-li náhradní rozhodce funkci rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žaloby, anebo nebude z jiného důvodu Stránka 5 z 7

6 moci spor rozhodovat, jmenuje rozhodce První česká rozhodčí společnost s.r.o., IČ , se sídlem Chrudim III, Havlíčkova 7, PSČ (dále jen Společnost ). II. Smluvní strany se výslovně dohodly na následujících pravidlech případného rozhodčího řízení: a) řízení je jednoinstanční b) Společnost je společností, která zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost Rozhodců c) Jednacím místem je vždy sídlo Společnosti d) Účastníci mohou učinit podání výhradně písemně na adresu Společnosti e) Rozhodce uvědomí žalovaného o podání žaloby zasláním kopie žaloby spolu s příslušnými písemnostmi a vyzve žalovaného, aby do 7 dnů od doručení žaloby předložil své písemné vyjádření k žalobě a doložil důkazy, kterých se žalovaný dovolává. Pokud tak žalovaný ve stanovené lhůtě neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné f) Pokud adresát jakékoliv písemnosti odeslané rozhodcem není zastižen držitelem poštovní licence na adrese svého trvalého pobytu/sídla nebo na adrese uvedené v listině, jejíž součástí je rozhodčí doložka, nebo na adrese rozhodci po zahájení řízení písemně sdělené a nevyzvedne si ji adresát ani do 5 dnů od uložení, považuje se vždy písemnost za doručenou 5. dnem ode dne odeslání g) Odepření převzetí písemnosti se považuje za doručení h) Pokud se stane pobyt nebo sídlo některé strany neznámé, ustanoví této straně rozhodce opatrovníka přiměřeně podle 29, odst. 3. zákona č. 99/1963 Sb. i) Rozhodce rozhoduje spor podle zásad spravedlnosti a zpravidla bez ústního jednání na základě stranami předložených a v řízení provedených důkazů a mezi stranami nesporných skutečností j) jestliže některá strana předloží či navrhne provedení důkazu, jehož provedení vyžaduje vyšší náklady, je rozhodce oprávněn důkaz provést až poté, co bude na jeho výzvu navrhující stranou uhrazena přiměřená záloha na provedení daného důkazu. Nebude-li navrhující stranou záloha na výzvu uhrazena, rozhodce tento důkaz neprovede a k jeho návrhu nebude v rozhodnutí přihlížet k) rozhodčím nálezem se rozhoduje ve věci samé a o povinnosti k úhradě nákladů rozhodčího řízení l) lhůta k plnění je 3 dny od doručení rozhodčího nálezu, nestanoví-li rozhodce v rozhodčím nálezu jinak m) Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění n) Poplatek za rozhodčí řízení činí 8 % z výše žalované částky, nejméně však 4.000,- Kč, přičemž polovinu poplatku platí žalobce do 15 dnů od podání žaloby a druhou polovinu je povinna uhradit strana, která ve sporu neměla úspěch ve věci, a to do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění o) Nelze-li stanovit základ poplatku podle n) činí poplatek ,- Kč p) V případě, že se žalobce domáhá přiznání smluvní pokuty, stává se základem pro výpočet rozhodčího poplatku součet předmětné peněžité pohledávky a smluvní pokuty. V případě, že má být přiznána smluvní pokuta, která vznikne v budoucnu, bude tato do základu k vypočtení výše poplatku připočtena jako 2,5 násobek roční hodnoty této smluvní pokuty q) Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací a to ani po zpětvzetí žaloby r) Účastníku rozhodčího řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který úspěch ve věci neměl. Stejné pravidlo se uplatní v případě, že měl účastník ve věci neúspěch pouze v nepatrné části. V případě, že náklady účastníka zahrnovaly i náklady na zastoupení advokátem či jiným Stránka 6 z 7

7 zmocněncem, na tyto se přiměřeně použije vyhláška min. spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů s) Rozhodčí poplatek se platí na účet Společnosti č.ú /0100. Článek G. 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku uhrazení všech plnění Dlužníka vůči Věřiteli dle Smlouvy, nejpozději však do 4 let od uzavření této smlouvy. 2. Smlouva dále zaniká některým z následujících způsobů: a) zaplatí-li Dlužník Věřiteli všechny jeho splatné nároky ze Smlouvy, b) písemnou dohodou smluvních stran o ukončení Smlouvy, c) odstoupením od Smlouvy ze strany Dlužníka, jak je uvedeno ve Smlouvě, d) odstoupením kterékoliv smluvní strany dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se na tento vztah vztahují. 3. Nezaplatí-li dlužník byť jedinou splátku uvedenou v článku I. odst. 8 Smlouvy řádně a včas, je Věřitel oprávněn jednostranně sesplatnit úvěr, včetně poplatku za vyřízení úvěru, poplatku za doplňkové služby a poplatku dle článku II. odst. 3 Smlouvy. V takovém případě se celý úvěr, včetně poplatku za vyřízení úvěru, poplatku za doplňkové služby a poplatku dle článku II. odst. 3 Smlouvy stává splatný pátým dnem ode dne doručení oznámení Věřitele o sesplatnění Dlužníkovi. 4. Z objektivních důvodů je Věřitel oprávněn Dlužníkovi jednostranně ukončit oprávnění čerpat úvěr. 5. Jestliže Dlužník Věřiteli splatil úvěr a poplatek za vyřízení úvěru, právo Dlužníka na odstoupení od Smlouvy zaniká. 6. V případě ověřování podpisů Dlužníka na Smlouvě je povinen zaplatit Dlužník náklady na toto ověření ověřovateli podpisu, které činí 72,- Kč (2x ověření podpisu). 7. Práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající a neupravená Smlouvou či těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 8. V případě ukončení Smlouvy smluvní strany ujednávají, že ujednání ve Smlouvě či těchto VOP uvedená, která mají dle své povahy trvat i po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, zůstávají účinná i nadále. 9. Doručování v rámci právního vztahu založeného Smlouvou se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, neoznámí-li účastník této smlouvy druhé smluvní straně jinou doručovací adresu. Nevyzvedne-li si adresát na poště uloženou písemnost do pěti dnů od uložení písemnosti, považuje se pátý den od uložení písemnosti za den doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. 10. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o smluvním vztahu založeném Smlouvou, včetně jeho uzavření a podmínek jeho uzavření. Pro případ, kdyby Dlužník či Věřitel informace o tomto smluvním vztahu zveřejnili v médiích či jinak zpřístupnili široké veřejnosti či takové zpřístupnění umožnili, zavazují se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 11. Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu jak ústně tak písemně pouze v českém jazyce a prohlašují, že jej plně ovládají. 12. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost od 16. ledna V Praze, dne 10. ledna 2012 Money Credit CZ s.r.o. Stránka 7 z 7

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 500412 CC-L ZE DNE 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více