ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ IČO: ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR jako akciová společnost, na základě vydaného rozhodnutí ministra č.112/1990 ze dne , v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne jako obchodní firma MINERVA BOSKOVICE, a. s., na dobu neurčitou a dnes je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 210 s identifikačním číslem PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE STANOV SPOLEČNOSTI výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů stavba strojů s mechanickým pohonem kovoobrábění výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.) kovářství zámečnictví galvanizace kovů broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů obchodní činnost, včetně zahraniční, s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem technicko-inženýrské služby ve strojírenství výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost silniční motorová doprava nákladní silniční motorová doprava osobní hostinská činnost (bez ubytovacího zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Hlavní činností společnosti je výroba a prodej průmyslových šicích strojů pro šití obuvi, kůže, textilu a galanterie. 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2008 Základní údaje o akciové společnosti 2 Zhodnocení činnosti akciové společnosti v roce 2008 představenstvem společnosti 4 Statutární a dozorčí orgán akciové společnosti 12 Základní kapitál akciové společnosti 13 Údaje o právnických osobách, ve kterých má emitent majetkovou účast 14 Hospodářský výsledek a rozdělení zisku 14 Zpráva o vztazích mezi DÜRKOP ADLER AG a MINERVOU BOSKOVICE, a. s. 15 Očekávaná hospodářská a finanční situace akciové společnosti v roce Informace o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní uzávěrky 19 Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů 20 Rozvaha - Aktiva 21 Rozvaha - Pasiva 22 Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty 23 Přehled o změnách vlastního kapitálu 24 Přehled o peněžních tocích 25 Příloha účetní závěrky 26 Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti MINERVA BOSKOVICE, a. s. 44 Základní výrobní program MINERVY BOSKOVICE, a.s. 46 M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 3

4 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2008 PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, uplynul rok 2008 a představenstvo akciové společnosti Vám předkládá výroční zprávu za toto období. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 Uplynulý rok 2008 se dá, po všech stránkách, nazvat pro společnost Minerva Boskovice, a.s. jako rok zlomový. Celosvětová ekonomická krize, která se následně promítla do všech výrobních podniků, výrazně zasáhla také výrobu a prodej našich šicích strojů. Po dvou letech ekonomického růstu došlo nejen k poklesu obratu a výroby, ale také produktivity práce a k propadu hospodářského výsledku. Od druhého pololetí roku 2008 došlo k prudkému poklesu zakázek, především v oblasti strojů střednětěžké řady pro šití automotivů. Na tuto situaci společnost reagovala snížením výroby a redukcí nákladů, snížením stavu zaměstnanců a omezováním výdajů v oblasti investic. Celkový obrat za prodej vlastních výrobků a služeb činil tis. Kč, což představuje pokles 18,5 % oproti loňskému roku. Bylo prodáno průmyslových šicích strojů, tj. o kusů méně. Celkové realizované výkony ve výši tis. Kč poklesly proti výkonům roku 2007 o 17,9 %. Zatímco v průběhu prvního pololetí 2008 hospodařila společnost se ziskem, od července 2008 byl již každý měsíc ztrátový. Výsledkem hospodaření za rok 2008 byla ztráta ve výši tis. Kč po zdanění (dle národního účetnictví). V oblasti zásob došlo k navýšení o tis. Kč, celková hodnota zásob na konci roku činila tis. Kč. K navýšení zásob přispěl útlum výroby a pokles prodejů ve druhém pololetí V roce 2008 Minerva Boskovice, a.s. obdržela prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu další část dotace ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tyto prostředky byly použity, stejně jako v předchozím roce, na financování projektu Nová řada průmyslových šicích strojů M-Type. Vývoj obratu v letech (údaje v tis. Kč) 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

5 PRODEJ Hlavní oblastí činnosti Minervy Boskovice, a.s. v roce 2008 zůstává výroba a prodej průmyslových šicích strojů a náhradních dílů pro průmysl oděvní, čalounický, automobilový a obuvnický. Další činnosti, jako jsou kooperace, výroba a služby v jiných průmyslových oborech měly v tomto roce klesající tendenci. Minerva Boskovice, a. s. se rozvíjí v koncernu Dürkopp Adler jako centrum s klíčovou výrobní kompetencí k montáži, obrábění odlitků a lakování. Prodej průmyslových šicích strojů a náhradních dílů dosáhl v roce 2008 obrat 670,8 mil. Kč, bylo dodáno celkem strojů. Rozhodující podíl obratu společnosti představovaly stroje a dílce pro odvětví, textilní a galanterní, dodávané většinovému akcionáři, firmě Dürkopp Adler AG Bielefeld. Objem tržeb v tomto úseku činil 489,2 mil. Kč, bylo prodáno strojů. Dále bylo prodáno obuvnických šicích strojů v hodnotě 181,6 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2007, který byl v tomto segmentu mimořádný, je to pokles na 68 %. Prodej strojů pro obuvnický průmysl se uskutečňoval jak distribučními kanály firmy Dürkopp Adler AG, tak prostřednictvím obchodních partnerů Minervy. Minerva Boskovice, a.s. přebrala v roce 2008 plnou odpovědnost za prodej strojů do segmentu obuv a začala aktivovat vlastní prodejní síť. Zatímco ve střední Evropě dochází k poklesu prodeje, ve východní Evropě (bývalý Sovětský Svaz) dochází k oživení. V mimoevropských zemích vzrůstá podíl Asie (především Indie) a Afriky (Etiopie). Dalšími důležitými teritorii do budoucna se jeví také Mexiko, Tunis a Alžírsko, kde dochází k prohlubování spolupráce s obchodními partnery a k realizaci nových obchodů. Prodej na tuzemském trhu je v současné době velmi nízký. Na poklesu prodeje v roce 2008 se podílela především celosvětová hospodářská recese, posilující kurz české koruny a rostoucí konkurenční tlak, hlavně ze strany asijských výrobců. Na podporu prodeje byly v Minervě, a.s. organizovány semináře, školení prodejců a techniků. Byla přijata nová strategie prodeje obuvnických šicích strojů v rámci celého koncernu Dürkopp Adler. Získání vyššího vlivu Minervy, a. s. na přímý prodej a zvýšení obratu je stěžejním cílem pro rok 2009 a další roky. Rozdělení tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2008 Obuvnické stroje 23 % Služby a ostatní 8 % Stroje na textil a galanterii 69 % M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 5

6 VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2008 byla vývojovým aktivitám věnována mimořádná pozornost s cílem zvýšit konkurenceschopnost a rozšířit nabídku našich výrobků. Pokračovaly práce na vývoji dalších podtříd strojů z řady M-Type, a to zejména ramenových strojů třídy 669 a 869 v úzké spolupráci s vývojovým pracovištěm mateřské firmy v Bielefeldu, stejně jako vývoj lehké řady strojů pro textilní průmysl. Byl ukončen vývoj včetně výroby ověřovací série strojů rozšiřujících řadu strojů M-Type o podtřídy strojů 867 s lemováním, s ořezem materiálu. Na požadavek marketingu byly stroje řady M-Type rozšířeny o nové podtřídy Classic s omezenou automatizací. Pokračoval vývoj podtříd obuvnických strojů pro náročného zákazníka, které jsou řešeny za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Byl ukončen vývoj a vyrobena ověřovací série celé řady inovovaných strojů s klikatým stehem, tj. strojů 523, 524, 525 a 527 i ověřovací série dvoujehlového provedení levného stroje 2260 pro šití obuvi. Průběžně byla zajišťována konstrukční péče o veškerou řadu sériově vyráběných strojů, včetně úprav konstrukční dokumentace. Zajišťovány byly i drobné inovace na základě požadavků konkrétních zákazníků. Všechny vývojové práce jsou koordinovány v rámci koncernového vývoje při používání shodných pravidel jednotného CAD systému i databáze dílů. 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

7 OBLAST HLAVNÍ VÝROBY Těžiště Minervy Boskovice, a.s. zůstalo i v roce 2008 ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových šicích strojů v segmentu obuv, automotiv, galanterie a textil. V prvním pololetí roku 2008 byly požadavky zákazníků v souladu s kapacitními možnostmi výroby. Zákaznické zakázky byly průběžně plněny. Ve druhém pololetí došlo k prudkému poklesu zakázek. Z tohoto titulu se několikrát snížil plán výroby šicích strojů i náhradních dílů. Byl zrušen nepřetržitý provoz, došlo k omezení přesčasové práce, personální kapacity byly postupně redukovány. S pracovníky, kteří měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, byl ukončen pracovní poměr. V průběhu roku 2008 se snížil počet výrobních dělníků ve výrobě ze 449 na 355 pracovníků, tj. pokles o 21 %. V květnu 2008 převzala Minerva montáž strojů řady 271 a 272 z Dürkopp Adler S.R.L. Rumunsko současně s částečným převodem vyráběných dílů na tyto stroje. Došlo rovněž k převzetí části výroby nářadí z H&P Polytech Boskovice. I přes tyto převody se nepodařilo dosáhnout plánovaných výkonů. V roce 2008 bylo vyrobeno celkem šicích strojů, z toho strojů pro obuvnický průmysl a strojů pro galanterii a textil. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu výroby šicích strojů celkem o ks, tj. o 22,5 %, z toho výroba obuvnických strojů poklesla o kusů, tj. o 39,2 %, výroba strojů pro galanterii a textil poklesla o kusů, tj. o 14,2 %. I další výrobní činnosti, jako jsou kooperace, výroba a služby v jiných oborech než výroba průmyslových šicích strojů, měly v roce 2008 klesající trend. Změny v plánu výroby se negativně promítly i do stavu zásob. Hodnota rozpracovaných zakázek a polotovarů vzrostla v průběhu roku o 11 %. M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 7

8 ŘÍZENÍ JAKOSTI Rovnoměrná kvalita a její neustálé zlepšování stabilizuje pozici Minervy, a.s. na trhu. Rok 2008 byl zahájen dozorovým auditem jakosti od firmy BVQI dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2000. V průběhu roku byly vlastními auditory prováděny interní a dodavatelské audity za účelem ověření uplatňovaného a zavedeného systému jakosti v naší a.s. Politika jakosti Minervy Boskovice, a.s. byla rozpracována do cílů jakosti zaměřených na výrobek, proces a systém jakosti. Tyto cíle jakosti byly pravidelně hodnoceny Radou jakosti a všechny podstatné cíle byly bezezbytku splněny. Náklady na neshodné výrobky v přepočtu na 100 normohodin se snížily o 51,- Kč vzhledem k roku V porovnání s obratem za rok 2008 činí náklady na neshodné výrobky 0,73 % z celkového obratu. Reklamace od zákazníků jsou uplatňovány přes odbor prodeje a logistiky. Tyto reklamace jsou průběžně evidovány a vyřizovány v zákonné lhůtě. Z celkového počtu prodaných obuvnických strojů za rok 2008 se reklamace pohybují ve výši 1,08 %. 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 PERSONÁLNÍ VÝVOJ V průběhu roku 2008 došlo ke snížení objemu výroby, což vedlo ke snížení počtu zaměstnanců, především přímých výrobních dělníků. Toto snížení bylo realizováno ukončením pracovního poměru u zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou a odchodem zaměstnanců do předčasného starobního důchodu. Minerva, a.s. si i v této situaci udržela kvalifikované pracovníky a to díky vytváření vhodných pracovních podmínek a stálou péčí o zaměstnance. Pozornost byla věnována také průběžnému vzdělávání zaměstnanců v oblasti odborné přípravy a v oblasti výuky cizích jazyků. Závazky zaměstnavatele vyplývající z kolektivní smlouvy včetně mzdové části byly splněny. Průměrný počet zaměstnanců bez dlouhodobě nemocných v letech : (Metodika firmy Dürkopp Adler Bielefeld) Zaměstnanci rok 2007 rok 2008 Výrobní dělníci hlavní výroby Dělníci ostatní Technicko-hospodářští zaměstnanci Zaměstnanci celkem M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 9

10 NÁKLADY NA POŘÍZENÍ INVESTIC Minerva Boskovice, a.s. proinvestovala v roce ,4 mil. Kč, což je o 13,5 mil. Kč méně než v roce předchozím. Hlavním důvodem omezení nákupu nových investic byla hospodářská a finanční situace společnosti. Největší strojní investicí bylo rozšíření stávající kalicí linky CODERE o další pec a chladící lázeň, dále frézka na výrobu kuželového spirálního ozubení SFK 200G CNC a universální ostřička nástrojů SAACKE UWIC. Frézka na ozubení zproduktivnila výrobu kuželových soukolí, ostřička nástrojů podstatně zvýšila kvalitu a geometrii ostří a tím životnost nástrojů a přesnost obráběných ploch výrobků. S cílem zlepšit kvalitu povrchu lakovaných součástí byl pořízen stříkací box od firmy Nordson na ruční dostřik automaticky nanášených práškových barev. Pro zvýšení bezpečnosti, snížení fyzické námahy a zlepšení ergonomie práce při manipulaci s odlitky byly na tři pracoviště zakoupeny elektronicky řízené manipulátory. Zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky technické přípravy výroby bylo dosaženo rekonstrukcí kanceláří, vytvořením velkoplošné kanceláře vybavené novým moderním nábytkem, osvětlením, novými okny aj. V oblasti ekologie a životního prostředí bylo započato s decentralizací vytápění, která v následujících obdobích vyvrcholí přechodem na vytápění všech objektů čtyřmi lokálními plynovými kotli. Nemalá část investičních prostředků byla vynaložena i na nákup modelů, forem, přípravků, speciálního operačního nářadí pro CNC stroje, měřící techniky a moderní výpočetní techniky. Realizované investice jsou umístěny v sídle společnosti a jsou financovány z vlastních zdrojů, případně z úvěrů. PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC V LETECH (údaje jsou uvedeny v pořizovacích cenách v tis. Kč) Název investice rok 2007 rok 2008 Obráběcí stroje Modernizace objektů Nářadí, formy, přípravky Životní prostředí Výpočetní a kancelářská technika Měřidla Ostatní Celkem V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 ZHODNOCENÍ ROKU 2008 Představenstvo akciové společnosti konstatuje, že Minervě Boskovice, a. s. se podařilo včas zachytit nástup celosvětové hospodářské krize a přijatými úspornými a organizačními opatřeními ztráty v roce 2008 minimalizovat. Byla vyjasněna a realizována koncepce klíčových kompetencí jednotlivých společností v rámci koncernu; ve společnosti Minerva Boskovice, a. s. s důrazem na obrábění litiny, lakování, montáž a dokončovací operace. Pokračovalo se v odstraňování duplicitní výroby i v optimalizaci logistických procesů. Podařilo se zavést do sériové výroby 26 nových podtříd strojů, z toho 17 z nové řady M-Type. Minerva, a. s. převzala plnou odpovědnost za prodej strojů do segmentu obuv a došlo k posílení úlohy vlastního prodeje a vývoje. V průběhu roku 2008 neměla společnost vážné finanční problémy, celková zadluženost se nezvýšila. Požadavky zákazníků byly plněny ve stanoveném čase a kvalitě. Za vynaložené úsilí a zvládnutí pracovních úkolů patří poděkování všem zaměstnancům akciové společnosti, našim dodavatelům a hlavně obchodním partnerům. Ing. František Hrda předseda představenstva Frank Michael Kuhnt místopředseda představenstva Bc. Romana Špačková, MBA člen představenstva M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 11

12 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (ke dni účetní závěrky ) ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Předseda: Ing. František Hrda Josefa Čejky 398, Svitávka Předseda: Alfred Wadle Wiesenstraße 12, Clausen Spolková republika Německo Místopředseda: Frank Michael Kuhnt Nolderstraße 11, Bielefeld Spolková republika Německo Člen: Bc. Romana Špačková, MBA Zlatá Hora 1351, Slavkov u Brna Člen: Člen: Reinhard Kottmann Tuxhornweg 9, Gütersloh Spolková republika Německo Jiří Bartoš Čtvrtničky 332, Jaroměřice u Jevíčka volený zástupce za zaměstnance předseda ZV OS KOVO MINERVY BOSKOVICE, a. s. ZMĚNY V ORGÁNECH MINERVY BOSKOVICE, a. s. V roce 2008 nedošlo k žádným změnám statutárních a dozorčích orgánů. Představenstvo a dozorčí rada zůstává ve stejném složení jako v roce V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Členové představenstva a. s. vykonávají funkce odborných ředitelů, za které pobírají níže uvedené příjmy. PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a. s. (není zahrnuto zdravotní a sociální pojištění) - peněžité příjmy: tis. Kč - naturální příjmy: 201 tis. Kč - tantiémy: nejsou vypláceny počet členů představenstva: 3 PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ DOZORČÍ RADY a. s. POČTY AKCIÍ SPOLEČNOSTI V DRŽENÍ: - členů představenstva: 48 ks - členů dozorčí rady: 0 ks - vedoucích zaměstnanců (vedoucích odborů): 0 ks Členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. - peněžité příjmy: 90 tis. Kč - naturální příjmy: nejsou vypláceny - tantiémy: nejsou vypláceny počet členů dozorčí rady: 3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Hodnota základního kapitálu MINERVY BOSKOVICE, a.s. činí tis. Kč a je zcela splacena. Majoritním akcionářem společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. je společnost Dürkopp Adler AG, Potsdamer Straße 190, D Bielefeld, Spolková republika Německo. Společnost Dürkopp Adler AG (SRN) vlastní (ke dni účetní závěrky ) 88,01% celkové výše základního kapitálu s hlasovacím právem a je právnickou osobou ovládající MINERVU BOSKOVICE, a.s. Mezi oběma subjekty není uzavřena ovládací smlouva. Commerzbank AG, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, PSČ Registrované akcie z emise ISIN CS byly přijaty k obchodování jen na trhu RM Systému, a. s. Převoditelnost akcií nebyla omezena. Organizátor regulovaného trhu RM systém, a. s. svým rozhodnutím č. j ze dne , vyloučil ke dni cenné papíry ISIN CS z trhu RM Systému. Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč za akcii. Celkový počet akcií se skládá ze dvou emisí, a to z emise CS s objemem ks akcií, které jsou registrovány, a z emise s objemem ks akcií upsaných na jednoho majitele - společnost Dürkopp Adler AG (SRN), které nejsou registrovány. Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, je M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 13

14 ÚDAJE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, VE KTERÝCH MÁ EMITENT MINERVA BOSKOVICE, a. s. MAJETKOVOU ÚČAST Společnost MINERVA BOSKOVICE, a. s. nemá v současné době majetkovou účast v žádné právnické osobě. POPIS PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKCIÍ: a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. b) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. c) Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. d) Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněně osoby si je po dobu čtyř (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení občanského a obchodního zákoníku. V případě promlčení se uplatňuje obecná čtyřletá promlčecí lhůta podle 397 obchodního zákoníku. e) Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost uveřejňuje v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny. V roce 2008 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna třetími osobami nabídka převzetí akcií společnosti, ani nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností MINERVOU BOSKOVICE, a.s. V posledních dvou účetních obdobích nedošlo k zahájení soudního, správního nebo rozhodčího řízení, které by mohlo výrazně ovlivnit finanční situaci společnosti. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A ROZDĚLENÍ ZISKU Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění připadající na jednu akcii za poslední dvě účetní období Rok Hospodářský výsledek běžného období v tis. Kč Počet akcií Podíl na jednu akcii v Kč , ,38 Přehled rozdělení zisku (ztráty) za poslední dvě účetní období (tis. Kč) Rozdělení zisku Rok 2007 Rok 2008 Zisk (ztráta) Příděl do rezervního fondu Výplata dividend - - Výplata tantiém - - Příděl do sociálního fondu - - Úhrada ztráty z minulých let Poznámka: Návrh na úhradu ztráty bude předložen ke schválení na valné hromadě společnosti. 14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s. I. Vztah mezi společností Dürkopp Adler AG a společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 V souladu s 66 a, bod č. 9 obchodního zákoníku, je zpracována tato zpráva o vztazích mezi společností Dürkopp Adler AG (SRN), jako osobou ovládající a MI- NERVOU BOSKOVICE, a. s., která je osobou ovládanou. Na základě níže specifikovaných smluv mezi osobou ovládající Dürkopp Adler AG a osobou ovládanou MINERVA BOSKOVICE, a. s. probíhala spolupráce tak, jak je u jednotlivých smluv uvedeno. Za poskytnutá plnění ze strany osoby ovládající bylo poskytnuto odpovídající protiplnění. Ovládané osobě nevznikla v této souvislosti žádná újma. 1. Smlouva o poskytování manažerských služeb Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zajistit a poskytnout ze strany ovládající osoby ovládané osobě služby v oblasti řízení lidských zdrojů, účetnictví, marketingu, organizačního a manažerského poradenství, správních a podpůrných služeb, jakož i v oblasti řízení společnosti a daňového poradenství. Plnění smlouvy: V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2008 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě. 2. Poradenská smlouva Prodejní a marketingové aktivity při prodeji obuvnických šicích strojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Podpora prodejních a marketingových aktivit obuvnických šicích strojů, provádění prodejní činnosti v celosvětovém měřítku a organizační podpora prodeje MINERVOU BOSKOVICE, a.s. Plnění smlouvy: Na základě rozhodnutí osoby ovládající nebyla pro rok 2008 poskytována podpora dle předmětu této smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti nebylo ze strany ovládané osoby poskytnuto finanční plnění osobě ovládající. 3. Poradenská smlouva Asistence při přenesení informačně technických služeb pro MINERVU BOSKOVICE, a. s. Předmět smlouvy: V rámci zavádění, provozu a správy informačního systému SAR R/3 v koncernu Dürkopp Adler AG poskytne ovládající osoba podporu při vyřizování konceptu, přizpůsobování a implementaci softwaru SAP R/3. Mimo to poskytne podporu po zavedení informačního systému SAP R/3 při plánování, odsouhlasování, správy běžného systému a provádění změn programové verze. Plnění smlouvy: V průběhu roku 2008 byla ze strany ovládající osoby poskytována postimplementační podpora a správa systému a customizing. Celkové náklady v roce 2008 činily tis. Kč. 4. Smlouva o vývoji, výrobě a dodávkách průmyslových šicích strojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Vývoj řady středně těžkých průmyslových šicích strojů ve stavebnicovém systému podle zadání Dürkopp Adler AG, jejich výroba a dodání firmě Dürkopp Adler AG. Plnění smlouvy: MINERVA BOSKOVICE, a. s. se podílí na vývoji strojů středně těžké řady M-Type, dle úkolů specifikovaných v jednotlivých zadáních ovládající osoby. Práce, které MINERVA BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 v rámci této smlouvy vykonala, byly pravidelně měsíčně firmě Dürkopp Adler AG fakturovány. Celkové vyfakturované výnosy v roce 2008 činily tis. Kč. Datum změny smlouvy: Dohoda o změně k rámcové smlouvě ze dne Předmět změny: Umožnění vývoje v MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. s následným vlastnictvím průmyslových ochranných práv a vlastního prodeje části strojů střednětěžké řady pro šití obuvi. Vzájemné poskytování licencí na výrobu a prodej stavebnicové středně těžké řady průmyslových šicích strojů. Plnění smlouvy: Za poskytnutí licencí ze strany Dürkopp Adler AG byly MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 fakturovány licenční poplatky za přímý prodej obuvnických strojů do vlastní obchodní sítě MINERVY BOSKOVICE, a. s. ve výši tis. Kč. Datum uzavření smlouvy: M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 15

16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s. 5. Smlouva o výpůjčce nástrojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zapůjčení nástrojů nutných pro výrobu strojů na základě zakázek udělených od Dürkopp Adler AG, popřípadě pro výrobu zakázek, které jsou plánovány na výrobu strojů středně těžké stavebnicové řady. Plnění smlouvy: V roce 2008 nebylo na základě této smlouvy do ovládané společnosti zapůjčeno žádné nářadí na výrobu strojů středně těžké řady M-Type. Na základě této smlouvy nevznikla vůči ovládající osobě žádná povinnost finančního plnění. 6. Smlouva o obstarání patentů a ochranných známek Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zajištění jednotné politiky ochranných práv v koncernu Dürkopp Adler, zpracovávání, vyřizování a spravování záležitostí průmyslové právní ochrany úředně. Plnění smlouvy: V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2008 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě. 7. Smlouvy o půjčce Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na tis. Kč, úroková sazba 5,8 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 646 tis. Kč s 12 měsíčním odkladem, úroková sazba 6 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na tis. Kč s 12 měsíčním odkladem, úroková sazba 6 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 92 tis. Kč, úroková sazba 5,5% ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 194 tis. Kč, úroková sazba 5 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 468 tis. Kč, úroková sazba 5 % ročně. Plnění smluv: Smlouvy jsou plněny, vyfakturované úroky ovládající osobou za rok 2008 činily tis. Kč, k půjčky dosáhly hodnoty tis. Kč. II. Další právní úkony, opatření a plnění (kromě smluv) učiněné MINERVOU BOSKOVICE, a. s. na popud nebo v zájmu společnosti Dürkopp Adler AG a dalších firem touto společností ovládaných, tj. propojených osob Další právní úkony, opatření a plnění (kromě smluv) učiněné MINERVOU BOSKOVICE, a. s. v průběhu roku 2008 v zájmu ovládající osoby a ostatních propojených osob byly realizovány v rámci běžného obchodního styku a nezpůsobily žádnou újmu ovládané osobě, tj. MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. III. Vztahy mezi společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. a dalšími firmami, které ovládá společnost Dürkopp Adler AG, tj. propojenými osobami v roce 2008 V průběhu roku 2008 byl ze strany MINERVY BOSKO- VICE, a. s. realizován obchodní vztah s dalšími firmami ovládanými společností Dürkopp Adler AG, tj. propojenými osobami, kterými byly: Dürkopp Adler America, Inc. Dürkopp Adler France S.A.S. Dürkopp Adler Italia S.r.l. Dürkopp Adler Polska Sp.z o.o. Dürkopp Adler Far East Ltd., Hong Kong, China Dürkopp Adler S.R.L., Rumänien Výnosy realizované s ovládající osobou a výše uvedenými ovládanými osobami v roce 2008 dosáhly hodnoty 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s tis. Kč. Hodnoty za jednotlivé společnosti jsou uvedeny v bodě přílohy účetní závěrky. Představenstvo MINERVY BOSKOVICE, a. s. považuje tyto obchodní vztahy s propojenými osobami za standardní a z titulu jejich realizace nedošlo k žádné újmě na straně ovládané osoby. IV. Vztahy mezi společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. a FAG Kugelfischer Georg Schafer AG a Shang Gong Europe Holding Corp. GmbH V této zprávě se neuvádí vztahy se společnostmi ovládajícími společnost Dürkopp Adler AG (SRN), protože ve vztahu k těmto společnostem nedošlo v roce 2008 k žádným významným transakcím nebo plněním. Ovládající společnost: do FAG Kugelfischer Georg Schafer AG od Shang Gong Europe Holding Corp. GmbH M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 17

18 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2009 Rok 2009 bude pro společnost mimořádně náročný. Vycházíme z toho, že bude pokračovat celosvětová hospodářská krize a že obrat společnosti bude podstatně nižší než dosažený obrat roku Společnost se bude muset vyrovnat s poklesem zakázek. Bude to znamenat další omezení výroby především v prvním pololetí roku, nutnost minimalizovat náklady zejména omezením nakupovaných služeb a režijního materiálu. Musí dojít k další redukci skladových zásob materiálu a rozpracované výroby pro zajištění likvidity společnosti, ke zvýšení tržeb odprodejem nepotřebného majetku. Společnost bude pokračovat v přechodu k vyšší flexibilitě ve výrobě, k posilování úlohy vlastního prodeje a vývoje nových výrobků. Nutností bude i racionalizace veškerých činností spojená s redukcí pracovníků. Dojde k omezování investic, investováno bude pouze do nového nářadí nutného pro zajištění inovací, racionalizaci výroby a do pokračování ekologických aktivit. Cílem roku 2009 bude minimalizovat ztráty, udržet si klíčové pracovníky a nastavit vlastní procesy tak, aby společnost mohla pružně reagovat na požadavky zákazníků v následujících obdobích. 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 INFORMACE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A) OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Zaměstnanec odpovědný za texty, číselné údaje a grafy: Ing. Jaroslava Nejedlá, vedoucí odboru Controlling MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, IČ: Zaměstnanec odpovědný za údaje účetní závěrky: Jiří Staněk, zaměstnanec odboru Finanční účetnictví MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, IČ: Čestné prohlášení: Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení cenných papírů MINERVY BOSKOVICE, a. s. nebyly vynechány. B) AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ OVĚŘILY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA POSLEDNÍ DVĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ Rok 2007 Rok 2008 BDO Prima Audit s.r.o. BDO Prima Audit s.r.o. Olbrachtova 1980/5 Olbrachtova 1980/ Praha Praha 4 Osvědčení č. 018 Osvědčení č. 018 Česká republika Česká republika Odpovědný auditor: Odpovědný auditor: Ing. Michal Gabriel Ing. Michal Gabriel Osvědčení č.1154 Osvědčení č.1154 Ing. Vlastimil Hokr, CSc. Ing. Vlastimil Hokr, CSc. Osvědčení č Osvědčení č Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední dvě účetní období byly ověřeny auditorem, a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. Ing. Jaroslava Nejedlá Jiří Staněk M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 19

20 TABULKOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTŮ REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ZÁKLADNÍ ÚDAJE IČO: Obchodní firma: MINERVA BOSKOVICE, a.s. Sídlo: Ulice: Sokolská 60 Obec: Boskovice PSČ: Tel.: Fax: Http: Rok založení: 1991 Soubor obsahuje: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o peněžních tocích (cash flow) k Výkaz o změnách vlastního kapitálu k Údaje o auditu a auditorovi: Předložené výkazy byly ověřeny auditorem: Název auditorské firmy: BDO Prima Audit s. r. o. Číslo licence audit. firmy: 018 Jméno auditora: Michal Příjmení auditora: Gabriel, ing. Číslo dekretu: 1154 Zpráva auditora ze dne: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více