ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ IČO: ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR jako akciová společnost, na základě vydaného rozhodnutí ministra č.112/1990 ze dne , v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne jako obchodní firma MINERVA BOSKOVICE, a. s., na dobu neurčitou a dnes je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 210 s identifikačním číslem PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE STANOV SPOLEČNOSTI výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů stavba strojů s mechanickým pohonem kovoobrábění výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.) kovářství zámečnictví galvanizace kovů broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů obchodní činnost, včetně zahraniční, s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem technicko-inženýrské služby ve strojírenství výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost silniční motorová doprava nákladní silniční motorová doprava osobní hostinská činnost (bez ubytovacího zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Hlavní činností společnosti je výroba a prodej průmyslových šicích strojů pro šití obuvi, kůže, textilu a galanterie. 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2008 Základní údaje o akciové společnosti 2 Zhodnocení činnosti akciové společnosti v roce 2008 představenstvem společnosti 4 Statutární a dozorčí orgán akciové společnosti 12 Základní kapitál akciové společnosti 13 Údaje o právnických osobách, ve kterých má emitent majetkovou účast 14 Hospodářský výsledek a rozdělení zisku 14 Zpráva o vztazích mezi DÜRKOP ADLER AG a MINERVOU BOSKOVICE, a. s. 15 Očekávaná hospodářská a finanční situace akciové společnosti v roce Informace o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní uzávěrky 19 Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů 20 Rozvaha - Aktiva 21 Rozvaha - Pasiva 22 Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty 23 Přehled o změnách vlastního kapitálu 24 Přehled o peněžních tocích 25 Příloha účetní závěrky 26 Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti MINERVA BOSKOVICE, a. s. 44 Základní výrobní program MINERVY BOSKOVICE, a.s. 46 M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 3

4 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2008 PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, uplynul rok 2008 a představenstvo akciové společnosti Vám předkládá výroční zprávu za toto období. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 Uplynulý rok 2008 se dá, po všech stránkách, nazvat pro společnost Minerva Boskovice, a.s. jako rok zlomový. Celosvětová ekonomická krize, která se následně promítla do všech výrobních podniků, výrazně zasáhla také výrobu a prodej našich šicích strojů. Po dvou letech ekonomického růstu došlo nejen k poklesu obratu a výroby, ale také produktivity práce a k propadu hospodářského výsledku. Od druhého pololetí roku 2008 došlo k prudkému poklesu zakázek, především v oblasti strojů střednětěžké řady pro šití automotivů. Na tuto situaci společnost reagovala snížením výroby a redukcí nákladů, snížením stavu zaměstnanců a omezováním výdajů v oblasti investic. Celkový obrat za prodej vlastních výrobků a služeb činil tis. Kč, což představuje pokles 18,5 % oproti loňskému roku. Bylo prodáno průmyslových šicích strojů, tj. o kusů méně. Celkové realizované výkony ve výši tis. Kč poklesly proti výkonům roku 2007 o 17,9 %. Zatímco v průběhu prvního pololetí 2008 hospodařila společnost se ziskem, od července 2008 byl již každý měsíc ztrátový. Výsledkem hospodaření za rok 2008 byla ztráta ve výši tis. Kč po zdanění (dle národního účetnictví). V oblasti zásob došlo k navýšení o tis. Kč, celková hodnota zásob na konci roku činila tis. Kč. K navýšení zásob přispěl útlum výroby a pokles prodejů ve druhém pololetí V roce 2008 Minerva Boskovice, a.s. obdržela prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu další část dotace ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tyto prostředky byly použity, stejně jako v předchozím roce, na financování projektu Nová řada průmyslových šicích strojů M-Type. Vývoj obratu v letech (údaje v tis. Kč) 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

5 PRODEJ Hlavní oblastí činnosti Minervy Boskovice, a.s. v roce 2008 zůstává výroba a prodej průmyslových šicích strojů a náhradních dílů pro průmysl oděvní, čalounický, automobilový a obuvnický. Další činnosti, jako jsou kooperace, výroba a služby v jiných průmyslových oborech měly v tomto roce klesající tendenci. Minerva Boskovice, a. s. se rozvíjí v koncernu Dürkopp Adler jako centrum s klíčovou výrobní kompetencí k montáži, obrábění odlitků a lakování. Prodej průmyslových šicích strojů a náhradních dílů dosáhl v roce 2008 obrat 670,8 mil. Kč, bylo dodáno celkem strojů. Rozhodující podíl obratu společnosti představovaly stroje a dílce pro odvětví, textilní a galanterní, dodávané většinovému akcionáři, firmě Dürkopp Adler AG Bielefeld. Objem tržeb v tomto úseku činil 489,2 mil. Kč, bylo prodáno strojů. Dále bylo prodáno obuvnických šicích strojů v hodnotě 181,6 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2007, který byl v tomto segmentu mimořádný, je to pokles na 68 %. Prodej strojů pro obuvnický průmysl se uskutečňoval jak distribučními kanály firmy Dürkopp Adler AG, tak prostřednictvím obchodních partnerů Minervy. Minerva Boskovice, a.s. přebrala v roce 2008 plnou odpovědnost za prodej strojů do segmentu obuv a začala aktivovat vlastní prodejní síť. Zatímco ve střední Evropě dochází k poklesu prodeje, ve východní Evropě (bývalý Sovětský Svaz) dochází k oživení. V mimoevropských zemích vzrůstá podíl Asie (především Indie) a Afriky (Etiopie). Dalšími důležitými teritorii do budoucna se jeví také Mexiko, Tunis a Alžírsko, kde dochází k prohlubování spolupráce s obchodními partnery a k realizaci nových obchodů. Prodej na tuzemském trhu je v současné době velmi nízký. Na poklesu prodeje v roce 2008 se podílela především celosvětová hospodářská recese, posilující kurz české koruny a rostoucí konkurenční tlak, hlavně ze strany asijských výrobců. Na podporu prodeje byly v Minervě, a.s. organizovány semináře, školení prodejců a techniků. Byla přijata nová strategie prodeje obuvnických šicích strojů v rámci celého koncernu Dürkopp Adler. Získání vyššího vlivu Minervy, a. s. na přímý prodej a zvýšení obratu je stěžejním cílem pro rok 2009 a další roky. Rozdělení tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2008 Obuvnické stroje 23 % Služby a ostatní 8 % Stroje na textil a galanterii 69 % M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 5

6 VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2008 byla vývojovým aktivitám věnována mimořádná pozornost s cílem zvýšit konkurenceschopnost a rozšířit nabídku našich výrobků. Pokračovaly práce na vývoji dalších podtříd strojů z řady M-Type, a to zejména ramenových strojů třídy 669 a 869 v úzké spolupráci s vývojovým pracovištěm mateřské firmy v Bielefeldu, stejně jako vývoj lehké řady strojů pro textilní průmysl. Byl ukončen vývoj včetně výroby ověřovací série strojů rozšiřujících řadu strojů M-Type o podtřídy strojů 867 s lemováním, s ořezem materiálu. Na požadavek marketingu byly stroje řady M-Type rozšířeny o nové podtřídy Classic s omezenou automatizací. Pokračoval vývoj podtříd obuvnických strojů pro náročného zákazníka, které jsou řešeny za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Byl ukončen vývoj a vyrobena ověřovací série celé řady inovovaných strojů s klikatým stehem, tj. strojů 523, 524, 525 a 527 i ověřovací série dvoujehlového provedení levného stroje 2260 pro šití obuvi. Průběžně byla zajišťována konstrukční péče o veškerou řadu sériově vyráběných strojů, včetně úprav konstrukční dokumentace. Zajišťovány byly i drobné inovace na základě požadavků konkrétních zákazníků. Všechny vývojové práce jsou koordinovány v rámci koncernového vývoje při používání shodných pravidel jednotného CAD systému i databáze dílů. 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

7 OBLAST HLAVNÍ VÝROBY Těžiště Minervy Boskovice, a.s. zůstalo i v roce 2008 ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových šicích strojů v segmentu obuv, automotiv, galanterie a textil. V prvním pololetí roku 2008 byly požadavky zákazníků v souladu s kapacitními možnostmi výroby. Zákaznické zakázky byly průběžně plněny. Ve druhém pololetí došlo k prudkému poklesu zakázek. Z tohoto titulu se několikrát snížil plán výroby šicích strojů i náhradních dílů. Byl zrušen nepřetržitý provoz, došlo k omezení přesčasové práce, personální kapacity byly postupně redukovány. S pracovníky, kteří měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, byl ukončen pracovní poměr. V průběhu roku 2008 se snížil počet výrobních dělníků ve výrobě ze 449 na 355 pracovníků, tj. pokles o 21 %. V květnu 2008 převzala Minerva montáž strojů řady 271 a 272 z Dürkopp Adler S.R.L. Rumunsko současně s částečným převodem vyráběných dílů na tyto stroje. Došlo rovněž k převzetí části výroby nářadí z H&P Polytech Boskovice. I přes tyto převody se nepodařilo dosáhnout plánovaných výkonů. V roce 2008 bylo vyrobeno celkem šicích strojů, z toho strojů pro obuvnický průmysl a strojů pro galanterii a textil. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu výroby šicích strojů celkem o ks, tj. o 22,5 %, z toho výroba obuvnických strojů poklesla o kusů, tj. o 39,2 %, výroba strojů pro galanterii a textil poklesla o kusů, tj. o 14,2 %. I další výrobní činnosti, jako jsou kooperace, výroba a služby v jiných oborech než výroba průmyslových šicích strojů, měly v roce 2008 klesající trend. Změny v plánu výroby se negativně promítly i do stavu zásob. Hodnota rozpracovaných zakázek a polotovarů vzrostla v průběhu roku o 11 %. M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 7

8 ŘÍZENÍ JAKOSTI Rovnoměrná kvalita a její neustálé zlepšování stabilizuje pozici Minervy, a.s. na trhu. Rok 2008 byl zahájen dozorovým auditem jakosti od firmy BVQI dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2000. V průběhu roku byly vlastními auditory prováděny interní a dodavatelské audity za účelem ověření uplatňovaného a zavedeného systému jakosti v naší a.s. Politika jakosti Minervy Boskovice, a.s. byla rozpracována do cílů jakosti zaměřených na výrobek, proces a systém jakosti. Tyto cíle jakosti byly pravidelně hodnoceny Radou jakosti a všechny podstatné cíle byly bezezbytku splněny. Náklady na neshodné výrobky v přepočtu na 100 normohodin se snížily o 51,- Kč vzhledem k roku V porovnání s obratem za rok 2008 činí náklady na neshodné výrobky 0,73 % z celkového obratu. Reklamace od zákazníků jsou uplatňovány přes odbor prodeje a logistiky. Tyto reklamace jsou průběžně evidovány a vyřizovány v zákonné lhůtě. Z celkového počtu prodaných obuvnických strojů za rok 2008 se reklamace pohybují ve výši 1,08 %. 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

9 PERSONÁLNÍ VÝVOJ V průběhu roku 2008 došlo ke snížení objemu výroby, což vedlo ke snížení počtu zaměstnanců, především přímých výrobních dělníků. Toto snížení bylo realizováno ukončením pracovního poměru u zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou a odchodem zaměstnanců do předčasného starobního důchodu. Minerva, a.s. si i v této situaci udržela kvalifikované pracovníky a to díky vytváření vhodných pracovních podmínek a stálou péčí o zaměstnance. Pozornost byla věnována také průběžnému vzdělávání zaměstnanců v oblasti odborné přípravy a v oblasti výuky cizích jazyků. Závazky zaměstnavatele vyplývající z kolektivní smlouvy včetně mzdové části byly splněny. Průměrný počet zaměstnanců bez dlouhodobě nemocných v letech : (Metodika firmy Dürkopp Adler Bielefeld) Zaměstnanci rok 2007 rok 2008 Výrobní dělníci hlavní výroby Dělníci ostatní Technicko-hospodářští zaměstnanci Zaměstnanci celkem M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 9

10 NÁKLADY NA POŘÍZENÍ INVESTIC Minerva Boskovice, a.s. proinvestovala v roce ,4 mil. Kč, což je o 13,5 mil. Kč méně než v roce předchozím. Hlavním důvodem omezení nákupu nových investic byla hospodářská a finanční situace společnosti. Největší strojní investicí bylo rozšíření stávající kalicí linky CODERE o další pec a chladící lázeň, dále frézka na výrobu kuželového spirálního ozubení SFK 200G CNC a universální ostřička nástrojů SAACKE UWIC. Frézka na ozubení zproduktivnila výrobu kuželových soukolí, ostřička nástrojů podstatně zvýšila kvalitu a geometrii ostří a tím životnost nástrojů a přesnost obráběných ploch výrobků. S cílem zlepšit kvalitu povrchu lakovaných součástí byl pořízen stříkací box od firmy Nordson na ruční dostřik automaticky nanášených práškových barev. Pro zvýšení bezpečnosti, snížení fyzické námahy a zlepšení ergonomie práce při manipulaci s odlitky byly na tři pracoviště zakoupeny elektronicky řízené manipulátory. Zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky technické přípravy výroby bylo dosaženo rekonstrukcí kanceláří, vytvořením velkoplošné kanceláře vybavené novým moderním nábytkem, osvětlením, novými okny aj. V oblasti ekologie a životního prostředí bylo započato s decentralizací vytápění, která v následujících obdobích vyvrcholí přechodem na vytápění všech objektů čtyřmi lokálními plynovými kotli. Nemalá část investičních prostředků byla vynaložena i na nákup modelů, forem, přípravků, speciálního operačního nářadí pro CNC stroje, měřící techniky a moderní výpočetní techniky. Realizované investice jsou umístěny v sídle společnosti a jsou financovány z vlastních zdrojů, případně z úvěrů. PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC V LETECH (údaje jsou uvedeny v pořizovacích cenách v tis. Kč) Název investice rok 2007 rok 2008 Obráběcí stroje Modernizace objektů Nářadí, formy, přípravky Životní prostředí Výpočetní a kancelářská technika Měřidla Ostatní Celkem V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 ZHODNOCENÍ ROKU 2008 Představenstvo akciové společnosti konstatuje, že Minervě Boskovice, a. s. se podařilo včas zachytit nástup celosvětové hospodářské krize a přijatými úspornými a organizačními opatřeními ztráty v roce 2008 minimalizovat. Byla vyjasněna a realizována koncepce klíčových kompetencí jednotlivých společností v rámci koncernu; ve společnosti Minerva Boskovice, a. s. s důrazem na obrábění litiny, lakování, montáž a dokončovací operace. Pokračovalo se v odstraňování duplicitní výroby i v optimalizaci logistických procesů. Podařilo se zavést do sériové výroby 26 nových podtříd strojů, z toho 17 z nové řady M-Type. Minerva, a. s. převzala plnou odpovědnost za prodej strojů do segmentu obuv a došlo k posílení úlohy vlastního prodeje a vývoje. V průběhu roku 2008 neměla společnost vážné finanční problémy, celková zadluženost se nezvýšila. Požadavky zákazníků byly plněny ve stanoveném čase a kvalitě. Za vynaložené úsilí a zvládnutí pracovních úkolů patří poděkování všem zaměstnancům akciové společnosti, našim dodavatelům a hlavně obchodním partnerům. Ing. František Hrda předseda představenstva Frank Michael Kuhnt místopředseda představenstva Bc. Romana Špačková, MBA člen představenstva M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 11

12 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (ke dni účetní závěrky ) ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY Předseda: Ing. František Hrda Josefa Čejky 398, Svitávka Předseda: Alfred Wadle Wiesenstraße 12, Clausen Spolková republika Německo Místopředseda: Frank Michael Kuhnt Nolderstraße 11, Bielefeld Spolková republika Německo Člen: Bc. Romana Špačková, MBA Zlatá Hora 1351, Slavkov u Brna Člen: Člen: Reinhard Kottmann Tuxhornweg 9, Gütersloh Spolková republika Německo Jiří Bartoš Čtvrtničky 332, Jaroměřice u Jevíčka volený zástupce za zaměstnance předseda ZV OS KOVO MINERVY BOSKOVICE, a. s. ZMĚNY V ORGÁNECH MINERVY BOSKOVICE, a. s. V roce 2008 nedošlo k žádným změnám statutárních a dozorčích orgánů. Představenstvo a dozorčí rada zůstává ve stejném složení jako v roce V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Členové představenstva a. s. vykonávají funkce odborných ředitelů, za které pobírají níže uvedené příjmy. PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a. s. (není zahrnuto zdravotní a sociální pojištění) - peněžité příjmy: tis. Kč - naturální příjmy: 201 tis. Kč - tantiémy: nejsou vypláceny počet členů představenstva: 3 PENĚŽITÉ A NATURÁLNÍ PŘÍJMY ČLENŮ DOZORČÍ RADY a. s. POČTY AKCIÍ SPOLEČNOSTI V DRŽENÍ: - členů představenstva: 48 ks - členů dozorčí rady: 0 ks - vedoucích zaměstnanců (vedoucích odborů): 0 ks Členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. - peněžité příjmy: 90 tis. Kč - naturální příjmy: nejsou vypláceny - tantiémy: nejsou vypláceny počet členů dozorčí rady: 3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Hodnota základního kapitálu MINERVY BOSKOVICE, a.s. činí tis. Kč a je zcela splacena. Majoritním akcionářem společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. je společnost Dürkopp Adler AG, Potsdamer Straße 190, D Bielefeld, Spolková republika Německo. Společnost Dürkopp Adler AG (SRN) vlastní (ke dni účetní závěrky ) 88,01% celkové výše základního kapitálu s hlasovacím právem a je právnickou osobou ovládající MINERVU BOSKOVICE, a.s. Mezi oběma subjekty není uzavřena ovládací smlouva. Commerzbank AG, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, PSČ Registrované akcie z emise ISIN CS byly přijaty k obchodování jen na trhu RM Systému, a. s. Převoditelnost akcií nebyla omezena. Organizátor regulovaného trhu RM systém, a. s. svým rozhodnutím č. j ze dne , vyloučil ke dni cenné papíry ISIN CS z trhu RM Systému. Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč za akcii. Celkový počet akcií se skládá ze dvou emisí, a to z emise CS s objemem ks akcií, které jsou registrovány, a z emise s objemem ks akcií upsaných na jednoho majitele - společnost Dürkopp Adler AG (SRN), které nejsou registrovány. Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, je M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 13

14 ÚDAJE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, VE KTERÝCH MÁ EMITENT MINERVA BOSKOVICE, a. s. MAJETKOVOU ÚČAST Společnost MINERVA BOSKOVICE, a. s. nemá v současné době majetkovou účast v žádné právnické osobě. POPIS PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKCIÍ: a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. b) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. c) Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. d) Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněně osoby si je po dobu čtyř (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení občanského a obchodního zákoníku. V případě promlčení se uplatňuje obecná čtyřletá promlčecí lhůta podle 397 obchodního zákoníku. e) Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost uveřejňuje v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny. V roce 2008 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna třetími osobami nabídka převzetí akcií společnosti, ani nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností MINERVOU BOSKOVICE, a.s. V posledních dvou účetních obdobích nedošlo k zahájení soudního, správního nebo rozhodčího řízení, které by mohlo výrazně ovlivnit finanční situaci společnosti. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A ROZDĚLENÍ ZISKU Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění připadající na jednu akcii za poslední dvě účetní období Rok Hospodářský výsledek běžného období v tis. Kč Počet akcií Podíl na jednu akcii v Kč , ,38 Přehled rozdělení zisku (ztráty) za poslední dvě účetní období (tis. Kč) Rozdělení zisku Rok 2007 Rok 2008 Zisk (ztráta) Příděl do rezervního fondu Výplata dividend - - Výplata tantiém - - Příděl do sociálního fondu - - Úhrada ztráty z minulých let Poznámka: Návrh na úhradu ztráty bude předložen ke schválení na valné hromadě společnosti. 14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s. I. Vztah mezi společností Dürkopp Adler AG a společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 V souladu s 66 a, bod č. 9 obchodního zákoníku, je zpracována tato zpráva o vztazích mezi společností Dürkopp Adler AG (SRN), jako osobou ovládající a MI- NERVOU BOSKOVICE, a. s., která je osobou ovládanou. Na základě níže specifikovaných smluv mezi osobou ovládající Dürkopp Adler AG a osobou ovládanou MINERVA BOSKOVICE, a. s. probíhala spolupráce tak, jak je u jednotlivých smluv uvedeno. Za poskytnutá plnění ze strany osoby ovládající bylo poskytnuto odpovídající protiplnění. Ovládané osobě nevznikla v této souvislosti žádná újma. 1. Smlouva o poskytování manažerských služeb Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zajistit a poskytnout ze strany ovládající osoby ovládané osobě služby v oblasti řízení lidských zdrojů, účetnictví, marketingu, organizačního a manažerského poradenství, správních a podpůrných služeb, jakož i v oblasti řízení společnosti a daňového poradenství. Plnění smlouvy: V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2008 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě. 2. Poradenská smlouva Prodejní a marketingové aktivity při prodeji obuvnických šicích strojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Podpora prodejních a marketingových aktivit obuvnických šicích strojů, provádění prodejní činnosti v celosvětovém měřítku a organizační podpora prodeje MINERVOU BOSKOVICE, a.s. Plnění smlouvy: Na základě rozhodnutí osoby ovládající nebyla pro rok 2008 poskytována podpora dle předmětu této smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti nebylo ze strany ovládané osoby poskytnuto finanční plnění osobě ovládající. 3. Poradenská smlouva Asistence při přenesení informačně technických služeb pro MINERVU BOSKOVICE, a. s. Předmět smlouvy: V rámci zavádění, provozu a správy informačního systému SAR R/3 v koncernu Dürkopp Adler AG poskytne ovládající osoba podporu při vyřizování konceptu, přizpůsobování a implementaci softwaru SAP R/3. Mimo to poskytne podporu po zavedení informačního systému SAP R/3 při plánování, odsouhlasování, správy běžného systému a provádění změn programové verze. Plnění smlouvy: V průběhu roku 2008 byla ze strany ovládající osoby poskytována postimplementační podpora a správa systému a customizing. Celkové náklady v roce 2008 činily tis. Kč. 4. Smlouva o vývoji, výrobě a dodávkách průmyslových šicích strojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Vývoj řady středně těžkých průmyslových šicích strojů ve stavebnicovém systému podle zadání Dürkopp Adler AG, jejich výroba a dodání firmě Dürkopp Adler AG. Plnění smlouvy: MINERVA BOSKOVICE, a. s. se podílí na vývoji strojů středně těžké řady M-Type, dle úkolů specifikovaných v jednotlivých zadáních ovládající osoby. Práce, které MINERVA BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 v rámci této smlouvy vykonala, byly pravidelně měsíčně firmě Dürkopp Adler AG fakturovány. Celkové vyfakturované výnosy v roce 2008 činily tis. Kč. Datum změny smlouvy: Dohoda o změně k rámcové smlouvě ze dne Předmět změny: Umožnění vývoje v MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. s následným vlastnictvím průmyslových ochranných práv a vlastního prodeje části strojů střednětěžké řady pro šití obuvi. Vzájemné poskytování licencí na výrobu a prodej stavebnicové středně těžké řady průmyslových šicích strojů. Plnění smlouvy: Za poskytnutí licencí ze strany Dürkopp Adler AG byly MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. v roce 2008 fakturovány licenční poplatky za přímý prodej obuvnických strojů do vlastní obchodní sítě MINERVY BOSKOVICE, a. s. ve výši tis. Kč. Datum uzavření smlouvy: M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 15

16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s. 5. Smlouva o výpůjčce nástrojů Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zapůjčení nástrojů nutných pro výrobu strojů na základě zakázek udělených od Dürkopp Adler AG, popřípadě pro výrobu zakázek, které jsou plánovány na výrobu strojů středně těžké stavebnicové řady. Plnění smlouvy: V roce 2008 nebylo na základě této smlouvy do ovládané společnosti zapůjčeno žádné nářadí na výrobu strojů středně těžké řady M-Type. Na základě této smlouvy nevznikla vůči ovládající osobě žádná povinnost finančního plnění. 6. Smlouva o obstarání patentů a ochranných známek Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Zajištění jednotné politiky ochranných práv v koncernu Dürkopp Adler, zpracovávání, vyřizování a spravování záležitostí průmyslové právní ochrany úředně. Plnění smlouvy: V souvislosti s výše uvedenými činnostmi nevznikla v roce 2008 žádná finanční povinnost vůči ovládané osobě. 7. Smlouvy o půjčce Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na tis. Kč, úroková sazba 5,8 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 646 tis. Kč s 12 měsíčním odkladem, úroková sazba 6 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na tis. Kč s 12 měsíčním odkladem, úroková sazba 6 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 92 tis. Kč, úroková sazba 5,5% ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 194 tis. Kč, úroková sazba 5 % ročně. Datum uzavření smlouvy: Předmět smlouvy: Koncernová půjčka - nominální hodnota ke dni činila tis. Kč, měsíční splátky byly stanoveny na 468 tis. Kč, úroková sazba 5 % ročně. Plnění smluv: Smlouvy jsou plněny, vyfakturované úroky ovládající osobou za rok 2008 činily tis. Kč, k půjčky dosáhly hodnoty tis. Kč. II. Další právní úkony, opatření a plnění (kromě smluv) učiněné MINERVOU BOSKOVICE, a. s. na popud nebo v zájmu společnosti Dürkopp Adler AG a dalších firem touto společností ovládaných, tj. propojených osob Další právní úkony, opatření a plnění (kromě smluv) učiněné MINERVOU BOSKOVICE, a. s. v průběhu roku 2008 v zájmu ovládající osoby a ostatních propojených osob byly realizovány v rámci běžného obchodního styku a nezpůsobily žádnou újmu ovládané osobě, tj. MINERVĚ BOSKOVICE, a. s. III. Vztahy mezi společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. a dalšími firmami, které ovládá společnost Dürkopp Adler AG, tj. propojenými osobami v roce 2008 V průběhu roku 2008 byl ze strany MINERVY BOSKO- VICE, a. s. realizován obchodní vztah s dalšími firmami ovládanými společností Dürkopp Adler AG, tj. propojenými osobami, kterými byly: Dürkopp Adler America, Inc. Dürkopp Adler France S.A.S. Dürkopp Adler Italia S.r.l. Dürkopp Adler Polska Sp.z o.o. Dürkopp Adler Far East Ltd., Hong Kong, China Dürkopp Adler S.R.L., Rumänien Výnosy realizované s ovládající osobou a výše uvedenými ovládanými osobami v roce 2008 dosáhly hodnoty 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI DÜRKOPP ADLER AG A MINERVOU BOSKOVICE, a. s tis. Kč. Hodnoty za jednotlivé společnosti jsou uvedeny v bodě přílohy účetní závěrky. Představenstvo MINERVY BOSKOVICE, a. s. považuje tyto obchodní vztahy s propojenými osobami za standardní a z titulu jejich realizace nedošlo k žádné újmě na straně ovládané osoby. IV. Vztahy mezi společností MINERVA BOSKOVICE, a. s. a FAG Kugelfischer Georg Schafer AG a Shang Gong Europe Holding Corp. GmbH V této zprávě se neuvádí vztahy se společnostmi ovládajícími společnost Dürkopp Adler AG (SRN), protože ve vztahu k těmto společnostem nedošlo v roce 2008 k žádným významným transakcím nebo plněním. Ovládající společnost: do FAG Kugelfischer Georg Schafer AG od Shang Gong Europe Holding Corp. GmbH M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 17

18 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2009 Rok 2009 bude pro společnost mimořádně náročný. Vycházíme z toho, že bude pokračovat celosvětová hospodářská krize a že obrat společnosti bude podstatně nižší než dosažený obrat roku Společnost se bude muset vyrovnat s poklesem zakázek. Bude to znamenat další omezení výroby především v prvním pololetí roku, nutnost minimalizovat náklady zejména omezením nakupovaných služeb a režijního materiálu. Musí dojít k další redukci skladových zásob materiálu a rozpracované výroby pro zajištění likvidity společnosti, ke zvýšení tržeb odprodejem nepotřebného majetku. Společnost bude pokračovat v přechodu k vyšší flexibilitě ve výrobě, k posilování úlohy vlastního prodeje a vývoje nových výrobků. Nutností bude i racionalizace veškerých činností spojená s redukcí pracovníků. Dojde k omezování investic, investováno bude pouze do nového nářadí nutného pro zajištění inovací, racionalizaci výroby a do pokračování ekologických aktivit. Cílem roku 2009 bude minimalizovat ztráty, udržet si klíčové pracovníky a nastavit vlastní procesy tak, aby společnost mohla pružně reagovat na požadavky zákazníků v následujících obdobích. 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

19 INFORMACE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A) OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Zaměstnanec odpovědný za texty, číselné údaje a grafy: Ing. Jaroslava Nejedlá, vedoucí odboru Controlling MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, IČ: Zaměstnanec odpovědný za údaje účetní závěrky: Jiří Staněk, zaměstnanec odboru Finanční účetnictví MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, IČ: Čestné prohlášení: Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení cenných papírů MINERVY BOSKOVICE, a. s. nebyly vynechány. B) AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ OVĚŘILY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA POSLEDNÍ DVĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ Rok 2007 Rok 2008 BDO Prima Audit s.r.o. BDO Prima Audit s.r.o. Olbrachtova 1980/5 Olbrachtova 1980/ Praha Praha 4 Osvědčení č. 018 Osvědčení č. 018 Česká republika Česká republika Odpovědný auditor: Odpovědný auditor: Ing. Michal Gabriel Ing. Michal Gabriel Osvědčení č.1154 Osvědčení č.1154 Ing. Vlastimil Hokr, CSc. Ing. Vlastimil Hokr, CSc. Osvědčení č Osvědčení č Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední dvě účetní období byly ověřeny auditorem, a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. Ing. Jaroslava Nejedlá Jiří Staněk M I N E R V A B O S K O V I C E, a. s. 19

20 TABULKOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTŮ REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ZÁKLADNÍ ÚDAJE IČO: Obchodní firma: MINERVA BOSKOVICE, a.s. Sídlo: Ulice: Sokolská 60 Obec: Boskovice PSČ: Tel.: Fax: Http: Rok založení: 1991 Soubor obsahuje: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o peněžních tocích (cash flow) k Výkaz o změnách vlastního kapitálu k Údaje o auditu a auditorovi: Předložené výkazy byly ověřeny auditorem: Název auditorské firmy: BDO Prima Audit s. r. o. Číslo licence audit. firmy: 018 Jméno auditora: Michal Příjmení auditora: Gabriel, ing. Číslo dekretu: 1154 Zpráva auditora ze dne: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1 IČO: 46710981 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, 481123/015,

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více