Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah"

Transkript

1 Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem IČ: zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) Schválilo: vedení družstva Dne: Účinnost od:

2 čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje pravidla v rámci platné legislativy a sjednocuje postup pro vymáhání pohledávek při nedodržování lhůt splatnosti ze strany uživatelů družstevních bytů, garáží i bytů ve vlastnictví a pohledávek souvisejících s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP) a postup při udělování výstrah. čl. 2 POHLEDÁVKY 2.1. Pohledávky související s užíváním družstevních bytů a bytů ve vlastnictví a) Neuhrazené platby za užívání bytu a služeb s tím spojených (dále jen nájemné) veškeré částky platných předpisů nájemného, neuhrazené v běžně zúčtovávaných měsíčních obdobích (dále čl. 3) b) Nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb (dále jen vyúčtování) nedoplatky z vyúčtování za služby související s bydlením neuhrazené ve lhůtě splatnosti (dále čl. 4) 2.2. Pohledávky související s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP) a) Neuhrazené platby za pronájem NP veškeré částky za pronájem NP neuhrazené v termínech sepsaných v nájemních smlouvách (dále čl. 5) b) Nedoplatky z vyúčtování z NP nedoplatky z vyúčtování za služby související s pronájmem NP neuhrazené ve lhůtě splatnosti (dále čl. 6) čl. 3 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA UŽÍVÁNÍ BYTU, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE 3.1. Platby nájemného Lhůta splatnosti - nejpozději do 25. dne běžného měsíce, jehož se platba týká (dle Stanov BD DRUŽBA) 2

3 3. 2. Upomínání a) Měsíční upomínky za neuhrazené nájemné Referent oddělení nájmu provádí měsíční analýzu dodržení termínu splatnosti pohledávek nájemného. Pokud je u nájemce vykazován rozdíl mezi předpisem a úhradou nájmu (vč. neuhrazení nájmu) vyšší než 50,- Kč je dlužníkovi zaslána měsíční upomínka (obyčejně poštou). Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. b) Čtvrtletní upomínky za neuhrazené nájemné Referent oddělení nájmu provádí čtvrtletní analýzu dodržení termínu splatnosti pohledávek nájemného. Pokud je u nájemce vykazován rozdíl mezi předpisem a úhradou nájmu (vč. neuhrazení nájmu) vyšší než 50,- Kč je dlužníkovi zaslána čtvrtletní upomínka. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky Sankce Poplatek z prodlení a) U neuhrazených plateb souvisejících s bydlením členů BD (nájemce, vlastník) se účtuje poplatek z prodlení podle platného zákona č. 67/2013 Sb. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Dnem prodlení se rozumí každý započatý den po uplynutí lhůty splatnosti. Poplatek bude účtován až od prvního dne měsíce následujícího po splatnosti nájemného a záloh. b) U vlastníků nečlenů se účtuje u pevných plateb úrok z prodlení podle platného NV č. 351/2013 Sb. kde výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o osm procentních bodů. U zálohových plateb se účtuje poplatek z prodlení podle platného zákona č. 67/2013 Sb. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. čl. 4 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÉHO VYÚČTOVÁNÍ, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE 4.1. Nedoplatky z vyúčtování za byty Lhůta splatnosti - do data uvedeného na vyúčtování 4.2. Upomínání Zpracovává referent oddělení nájemného. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s dodejkou. Upomínka obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. 3

4 Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky Sankce U nedoplatků z vyúčtování se účtuje úrok z prodlení podle platného NV č. 351/2013 Sb.. čl. 5 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA PRONÁJEM NP, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE 5.1. Nedoplatky za pronájem NP Lhůta splatnosti - do termínu uvedeného v platné nájemní smlouvě 5.2. Upomínání Zpracovává referent právního oddělení do 30 dnů po splatnosti kterékoli platby na základě dodaných podkladů od účetní fakturace. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s dodejkou. Upomínka obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky Sankce U nedoplatků z vyúčtování se účtuje úrok z prodlení podle platného NV č. 351/2013 Sb.. čl. 6 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÉHO VYÚČTOVÁNÍ ZA PRONÁJEM NP, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE 6.1. Nedoplatky z vyúčtování za pronajaté NP Lhůta splatnosti - do data uvedeného na vyúčtování 6.2. Upomínání Zpracovává referent právního oddělení do 30 dnů od uplynutí splatnosti vyúčtování NP na základě dodaných podkladů od odd. nájemného a energetika BD. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s dodejkou. Upomínka obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky Sankce uplatňuje se úrok z prodlení dle NV č. 351/2013 Sb., není-li ve smlouvě ujednáno jinak. 4

5 čl. 7 NEUPLATNĚNÍ POPLATKU Z PRODLENÍ Neuplatnění poplatku z prodlení se týká jen dlužníků, kteří mají pohledávku související s užíváním družstevních bytů, či bytů ve vlastnictví a prokáží, že se ocitli v sociální tísni. K prokázání finanční nouze je třeba předložit doklad o pobírání dávek sociální péče do hranice životního minima. Tento doklad vystavuje příslušný městský nebo pověřený obecní úřad. Neuplatnění poplatku z prodlení v plné výši se týká jen dluhů vzniklých v době tímto potvrzením doložené. Tzn., že se poplatky z prodlení nebudou uplatňovat v tom roce, ve kterém byl doklad vystaven. čl. 8 PROMINUTÍ (ČÁSTEČNÉ PROMINUTÍ) SANKCÍ Představenstvo BD DRUŽBA má pravomoc prominout zcela nebo částečně poplatek z prodlení dlužníkovi na základě jeho zdůvodněné písemné žádosti. Představenstvo může přihlédnout ke stanovisku vedení družstva. čl. 9 I. Výstrahy za dluhy 1) Stavy dluhů jsou pravidelně sledovány jak oddělením nájmu, tak právním oddělením. 2) Při zjištění dluhu dvou měsíčních nájmů udělí právní oddělení výstrahu, kterou zašle dlužníkovi poštou doporučeně s dodejkou. 3) Výstraha je platná dokud není dluh uhrazen. 4) Uzavře-li dlužník na základě udělené výstrahy dohodu o uznání dluhu (splátkový kalendář) sleduje právní odd., zda je dohoda plněna. Po splnění dohody je výstraha zrušena. 5) Dojde-li po udělení výstrahy k nárůstu dluhu za tři (a více) měsíců, podá právní odd. představenstvu družstva návrh na vyloučení z družstva. 6) Nereaguje-li dlužník ani po vyloučení z družstva, postupuje se dle ustanovení této směrnice. 5

6 II. Výstrahy za porušení Stanov a domovního řádu 1) Důvodem k zaslání výstrahy je písemné podání stížnosti uživatele bytové jednotky ve vlastnictví nebo správě družstva předsedovi samosprávy nebo správci domu, obvodovému správci či obvodové komisi (OKom) nebo zaměstnancům správy družstva, např. za porušení Stanov družstva či Domovního řádu. Předseda samosprávy nebo správce domu, obvodový správce či OKom ověří skutečnosti v podané stížnosti. 2) Je-li zjištěna oprávněnost stížnosti, pozve obvodový správce či OKom obě strany k jednání, vyslechne, stanoví řešení a lhůtu k případné nápravě. Dále pak sleduje, zda k nápravě došlo či nikoliv. 3) Je-li jednání neúčinné a nedojde-li k nápravě v uvedeném termínu, navrhne obvodový správce či OKom výstrahu a návrh předá právnímu oddělení družstva. Právní oddělení zašle výstrahu poštou doporučeně s dodejkou. 4) Výstraha je platná 1 rok od jejího udělení. III. Výstrahy za černý podnájem 1) Výstraha může být udělena na základě zjištění, že družstevní byt neužívá nájemce, nýbrž je nájemcem bez řádné smlouvy byt pronajímán. 2) Správce samosprávy domu požádá bydlící osobu, zda může prokázat oprávněnost užívání bytu. 3) Je-li zjištěno, že podnájem skutečně nebyl legalizován, bude dotyčná osoba upozorněna, že byt užívá nelegálně a vyzvána ke sdělení kontaktních údajů na nájemce. Tuto skutečnost správce samosprávy sdělí obvodovému správci nebo OKom. 4) Obvodový správce či OKom sdělí nájemci bytu lhůtu pro legalizaci nebo ukončení neschváleného podnájmu. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k nápravě, navrhne Obvodový správce nebo OKom udělení výstrahy. Návrh předá právnímu oddělení. Právní oddělení zašle výstrahu poštou doporučeně s dodejkou. 5) Není-li podnájem legalizován nebo zrušen do 1 měsíce od převzetí výstrahy, podává právní odd. představenstvu návrh na vyloučení z družstva. Dojde-li k nápravě do 1 měsíce, bude výstraha zrušena. 6

7 čl. 10 PRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VYKLIZENÍM BYTU a) přesáhne-li dlužné nájemné dvouměsíční výši předpisu nájemného a záloh na služby, je dlužníkovi zaslána písemná výstraha před vyloučením z družstva, ve které bude stanoven rovněž termín k úhradě dlužného nájemného. Výstrahy jsou zasílány doporučeně poštou s dodejkou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání výstrahy. b) Pokud ze strany dlužníka nedojde ve stanoveném termínu k úhradě dlužného nájemného nebo k protokolárnímu projednání způsobu úhrady dluhu s právním oddělením družstva, je do nejbližší schůze představenstva vedoucím org. právního úseku družstva předložen návrh na vyloučení z družstva. c) Rozhodnutí o vyloučení z družstva s ukončením nájmu musí obsahovat důvody vyloučení a poučení o právu vyloučeného podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Pokud tak vyloučený člen ve stanovené lhůtě neučiní, je usnesení představenstva o zrušení členství platné. d) Proti případnému rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. e) Dokud rozhodnutí o vyloučení z družstva nenabude účinnosti (právní moci), dle 614 až 622 Zákona č.90/2012 Sb., nemůže družstvo vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství a člen družstva může s bytem bez omezení disponovat. f) Pokud vyloučení nabude právní moci zasílá referent právního oddělení do 7 dnů od data ukončení nájmu bytu výzvu k vyklizení bytu. Výzvy k vyklizení bytu jsou zasílány doporučeně poštou s dodejkou. g) Jestliže vyloučený člen nereaguje na žádný z předchozích bodů (zejména na výzvu k vyklizení bytu) a právní oddělení se nedohodne s dlužníkem na jiném způsobu vyrovnání dluhů nebo urovnání dané situace (např. dobrovolné přestěhování do náhradního bytu, ubytovny apod.) zpracovává referent právního oddělení podklady pro žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu v UL (dále jen OS UL). To vše nejpozději do 2 měsíců od lhůty uvedené ve výzvě k vyklizení bytu. h) Kooperující advokátní kancelář zpracovává návrh na výkon rozhodnutí k Okresnímu soudu (exekuce na vyklizení bytu) v případě, že povinný dobrovolně byt nevyklidí ve lhůtě uvedené v rozsudku po nabytí právní moci a následné provedení vyklizení organizačně zajišťuje. 7

8 čl. 11 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK DOHODOU O UZNÁNÍ DLUHU a) V případě, že dlužník reaguje na upomínku nebo výstrahu, bude družstvo obecně upřednostňovat jednání o úhradě dluhu před podáním žaloby. b) S dlužníkem lze uzavřít dohodu o uznání dluhu (splátkový kalendář). Při sepsání takové dohody se započítává vždy celkový dluh včetně příslušenství (penále, upomínací výlohy, apod.). c) Dohodu zpracovává referent právního oddělení po dohodě s dlužníkem. Při sepsání splátkového kalendáře je zastaven výpočet poplatku (úroku) z prodlení. V případě, že dlužník splátky nedodrží, nebo neplatí dál řádně nájem, ruší se uzavřená dohoda a poplatky (úroky) z prodlení jsou dopočítány zpětně. Daná pravidla pro podepsání dohody: pokud není pohledávka větší než ,- Kč, podepisuje dohodu o jejím uznání a hrazení bez stanoviska dalších orgánů se splatností maximálně do 3 let referent právního oddělení je-li pohledávka vyšší než ,- Kč nebo doba splatnosti vzhledem k finančním možnostem dlužníka (např. nižší měsíční splátky) delší, podepisuje tyto dohody vedoucího org. právního úseku družstva nebo ředitel družstva s dobou splatnosti maximálně do 5 let dohoda musí obsahovat výši měsíční splátky, počátek plateb dluhu a jejich ukončení za každou sepsanou dohodu je dlužníkovi předepsána úhrada za uzavření dohody, schválená SD, splatná vždy z první uhrazené splátky dohody má-li dlužník v průběhu roku pohledávky na nájemném i na vyúčtování, může být na každý typ pohledávky uzavřena jedna dohoda a úhrada za sepsání dohody bude dlužníkovi započítána 2x na zajištění jedné pohledávky mohou být sepsány pouze 2 dohody dlužné pohledávky se vždy hradí v tomto pořadí: a) pohledávky na nájemném b) pohledávky na vyúčtování c) pohledávky na poplatcích (úrocích) z prodlení za nájemné d) pohledávky na poplatcích (úrocích) z prodlení za vyúčtování e) pohledávky na soudních poplatcích f) ostatní pohledávky vůči BD. čl. 12 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PLATEBNÍM ROZKAZEM a) V případě, že dlužník nereaguje na upomínku nebo výstrahu je v součinnosti s externí advokátní kanceláří podán příslušnému soudu návrh na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku nájemného vč. nedoplatku z vyúčtování a příslušenství. b) Veškeré podklady pro advokátní kancelář připravuje právní oddělení, které spolupracuje s ostatními odděleními družstva, jako je odd. nájemného, energetik, 8

9 členská bytová evidence apod.. c) Žaloby budou podávány vždy až po vyúčtování zálohových plateb. d) Po nabytí právní moci platebního rozkazu či rozsudku budou právním oddělením sledovány úhrady přisouzené částky. Pokud dlužník neplní platební rozkaz nebo rozsudek bude přes advokátní kancelář podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. čl. 13 OBNOVENÍ ČLENSTVÍ A UZAVŘENÍ NOVÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY a) V případě, kdy vyloučený člen družstva již nemá žádné pohledávky vůči družstvu a současně řádně platí nájemné, je představenstvo oprávněno rozhodnout o novém přijetí ho za člena družstva, a to na základě písemné přihlášky a zaplacení poplatku za znovupřijetí a k provedení úkonů spojených se znovupřijetím. b) Na základě potvrzení o bezdlužnosti se s členem může uzavřít nová nájemní smlouva čl. 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) Referent právního úseku zpracovává pravidelně čtvrtletně zprávu o vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti, především dlužného nájemného jako materiál pro jednání představenstva b) Právní úsek a ekonomický úsek úzce spolupracují na úseku pohledávek na nájemném, vyúčtování a NP. Za spolupráci odpovídají vedoucí organizačně právního a vedoucí ekonomického úseku c) Představenstvo družstva v součinnosti s výkonným orgánem hledají a realizují opatření, směřující k rozšíření možností vystěhovávání neplatičů z družstevních bytů a tím i následnému snižování výše pohledávek vůči BD na úhradách za užívání bytu a ostatních platbách d) Dosavadní směrnice č. 1/ Práce s dlužníky schválená usnesením představenstva číslo 6/2012 ze dne a dosavadní směrnice č. 6/ Postup při udělování výstrah schválená usnesením představenstva číslo 10/2010 ze dne se rozhodnutím PD z zrušují. e) Tato směrnice byla schválena vedením družstva dne s účinností od Monika Sobotková ředitel BD DRUŽBA 9

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více