Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013

2 Obsah 1 1. Obsah Úvodní slovo Údaje o společnosti Finanční výsledky Auditorská zpráva Výrok dozorčí rady

3 2 Úvodní slovo VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, Vážené dámy a pánové, ohlédneme-li se za rokem 2013, můžeme jej určitě označit jako úspěšný rok z hlediska obchodní činnosti. Hasičské vzájemné pojišťovně se podařil splnit obchodní plán na 100 %, v předpisu pojistného jsme dosáhli tis. Kč a po několika letech pojišťovna dosáhla 10 % meziročního nárůstu. Aktuálně spravujeme pojistných smluv. Tohoto úspěchu je nutné si vážit i především proto, že již několikátý rok čelí ČR nepříliš uspokojivé ekonomické situaci a vyšší nezaměstnanosti, která se negativně projevuje v poklesu zájmu o pojištění. Proto dosáhnout takového úspěchu při současné konkurenci a z pohledu celkově stagnujícího trhu, nebylo vůbec jednoduché. V uplynulém období obchodní úsek provedl analýzu prodejnosti většiny pojistných produktů, které Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí. Navrhl, ve spolupráci s ostatními úseky pojišťovny, realizovat akce na podporu pojištění vozidel. Tento produkt je nyní na trhu plně konkurenceschopný. I nadále bude probíhat pravidelný monitoring pojistného trhu, a dle jeho výsledků bude provedena inovace. Dílčí úpravy byly prováděny i na ostatních produktech. V návaznosti na produktovou činnost bylo zajišťováno kvalitní školení obchodní sítě. Naší snahou musí být přivedení takových mladých lidí do obchodní a akviziční činnosti, kteří mohou lépe pochopit požadavky mladé generace a tím i zajistit příliv nových klientů. Stabilní je rovněž početný pojistný kmen v oblasti pojištění staveb, domácností a odpovědnosti obyvatel venkova, což jsou naši tradiční klienti, kteří jsou dlouhodobě s našimi službami spokojeni, a proto nám zůstávají věrni a tyto pojistné smlouvy přinášejí naší pojišťovně zisk. Na obchodním úspěchu se podílelo velkou měrou i to, že byla velmi intenzivně v uplynulém roce rozvíjena spolupráce s makléři a externími partnery. Nejde však jen o samotné pojištění, kvalita produktů je pro nás již samozřejmostí, ale i o příznivou cenu a perfektní 6

4 Úvodní slovo 2 servis od správy smluv až po kvalitní a rychlou likvidaci pojistných událostí. V roce 2013 bylo pojišťovně nahlášeno škod a výše vyplaceného pojistného plnění činila tis. Kč v neživotním pojištění a tis. Kč v životním pojištění. Tato částka zahrnuje především velké škody z léta 2013, které vznikly z povodní v měsíci červnu a které dosáhly úhrnem téměř 82,5 mil. Kč. Z celkové částky zajistitel hradil 72,5 mil. Kč, dopad na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s. tak činil 10 mil. Kč. V letních měsících vznikly vlivem krupobití výrazné škody na plodinách, za které jsme u zemědělského pojištění uhradili téměř 47,5 mil. Kč. U tohoto druhu pojištění je zajištění každým rokem dražší, vzhledem k zhoršujícím se klimatickým podmínkám a tím i vyšším nákladům na velké škody. Podíl zajistitele na vyplaceném pojistném plnění činil 17 mil. Kč, 30,5 mil. Kč hradila Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Při revizi zaúčtování některých nákladů v posledních třech letech došlo vedení společnosti k závěru, že je třeba přiřadit náklady časově do let, kam skutečně patří. Při zohlednění některých nepřesností ve výkladu k zaúčtování těchto nákladů jsme provedli korekci ve výkazech za roky 2011 a 2012, přičemž tato korekce měla dopad na hospodářský výsledek v roce Po těchto úpravách činí zisk po zdanění tis. Kč, celý zisk bude použit k úhradě ztráty minulých účetních období. Tento výsledek je ověřený a odsouhlasený auditorem společnosti Pricewaterhouse Coopers Audit, s.r.o. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se v roce 2013 snažila i nadále snižovat správní režii, která je v porovnání s ostatními pojišťovnami vysoká. Z velké části toto snížení realizovala nepopulární formou, a to snižováním stavu zaměstnanců společnosti. Průměrný stav zaměstnanců k činil 150 osob a k osob. S ohledem na tento údaj, navýšení předepsaného pojistného o 10 % obzvlášť vyniká, neboť se nám tohoto nárůstu obchodu podařilo dosáhnout s méně zaměstnanci. Pro pojišťovnu uzavíralo pojistné smlouvy 244 makléřů, 290 výhradních agentů, 6 vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů a 246 pojišťovacích agentů, celkem tedy 786 subjektů. Hasičská vzájemná pojišťovna má 9 poboček a provozuje celkem 76 obchodních míst. Základní kapitál k dnešnímu dni je ve výši ,- Kč. Samozřejmě, že navyšování předpisu pojistného rovněž snižuje procentuální podíl správní režie. I do budoucna 7

5 2 Úvodní slovo hodláme správní režii snižovat tak, aby se to v nadcházejících letech pozitivně promítlo do hospodářských výsledků Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Od došlo ke změně právních předpisů ČR od tohoto data jsou účinné dva zásadní zákony, a to zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník a nový občanský zákoník, který rovněž vnesl do občanského práva a i do pojišťovnictví, zásadní změny. V průběhu roku 2013 jsme se zabývali tím, abychom změny, které oba zákony přinesly, zapracovali nejen do vnitřních předpisů Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., ale aby se promítly také v procesu uzavírání pojistných smluv. Tato implementace nových zákonných úprav bude pokračovat i v roce Blíží se diskutovaný termín , kdy má být spuštěn nový regulatorní režim Solvency II a nám již nezbývá mnoho času na to, abychom náš kontrolní a řídicí systém uvedli do naprostého souladu s touto novou legislativní normou. Pro rok 2014 má Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. cíl uzavřít pojistné smlouvy v objemu 551 mil. Kč předepsaného pojistného a zároveň dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 12,6 mil. Kč. Nadále budeme usilovat o změnu struktury aktiv Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. tak, aby lépe vyhovovala potřebám pojišťovny. Jednou z možností je prodej některé z nemovitostí za cenu, která bude pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s. výhodná. Naše společnost, s německým modelem řízení, v roce 2013 pracovala se statutárními orgány ve složení: Dozorčí rada: Ing. Karel Richter, předseda Ing. Ivan Jirota místopředseda Ing. Ivan Jirota, místopředseda do Členové: JUDr. Zdenka Čížková Ing. Václav Křivohlávek Mgr. Jarmila Kopáčová Ladislav Slabý Představenstvo: předseda představenstva Ing. Josef Kubeš do Ing. Zdeněk Beránek od

6 Úvodní slovo 2 člen představenstva Ing. Petr Bratránek od do Ing. Jan Jonáček od do Ing. Marie Čaušević od do Ing. Vladimíra Ondráková Ing. Josef Kubeš Hana Kolbabová od Mé velké poděkování patří nejen všem zaměstnancům, ale i klientům, kteří Hasičské vzájemné pojišťovně dlouhodobě projevují svoji důvěru. Velký dík patří i našim obchodním partnerům a samozřejmě i akcionářům my všichni společně jsme se v roce 2013 přičinili o to, že Hasičská vzájemná pojišťovna i ve svém 21. roce od znovu obnovení svého působení na pojistném trhu zůstala silnou a úspěšnou pojišťovnou. Ing. Vladimíra Ondráková Předseda představenstva 9

7 3 Údaje o společnosti Založení společnosti Ustavující valná hromada se konala v Brně dne 26. listopadu Vznik společnosti Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 11. listopadu 1992 v Brně Sídlo společnosti Praha 2, Římská 2135/45 Identifikační číslo Právní forma pojišťovny Akciová společnost. Předmět podnikání Pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnosti souvisejících s pojišťovací činností. Povolení podnikat v oblasti neživotního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92, v oblasti životního pojištění: vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993, povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících: na základě zákona 363/1999 Sb., byla pojišťovna povinna uvést svoje právní poměry do souladu s touto právní normou. Na základě pojišťovnou předložené žádosti Ministerstvo financí udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících dne 20. března 2002, č. j. 322/26946/2002, povolení k rozšíření činnosti o pojistné odvětví vymezené v odvětví neživotních pojištění (pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla) přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2007/13321/550, na základě notifikace provedené ČNB může pojišťovna podnikat na území Slovenska, Maďarska a Polska, povolení k provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění: povolení vydala Česká národní banka dne , č. j. 2010/10290/

8 Údaje o společnosti 3 Zahájení pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992, v oblasti životního pojištění: 1. října 1994, v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: 1. června 2008, zahájení zajišťovací činnosti: 1. května Zajištění pojišťovací činnosti Zajistný program Hasičské vzájemné pojišťovnu, a.s. byl v roce 2012 realizován prostřednictvím zajistného makléře COOPER GAY & CO LTD se sídlem v Londýně. Základní kapitál Základní kapitál společnosti k byl Kč. Nominální hodnota akcií byla 94,- Kč. Pojišťovací zprostředkovatelé Pojišťovací činnost je zabezpečena sítí pojišťovacích agentů. Nové zákony si vyžadují zpřísnění výběru pojišťovacích zprostředkovatelů. Každý pojišťovací zprostředkovatel musí složit zkoušky odborné způsobilosti a být zaregistrován v registru České národní banky. Nové zákony zavazují pojišťovací zprostředkovatele i k důkladnějšímu informování klientů. Nedílnou součástí zkvalitňování obchodní sítě jsou i produktová školení pojišťovacích zprostředkovatelů. Velmi dobrou spolupráci má Hasičská vzájemná pojišťovna s mnoha pojišťovacími makléři, nabídka z našeho pojistného portfolia vyhovuje i jejich náročným kritériím. 11

9 3 Údaje o společnosti ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘŮ K Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ks Kč 75,01% Moravia Banka, a. s. v likvidaci ks Kč 7,11 % Varinvest, a. s. v likvidaci ks Kč 11,18 % Ostatní akcionáři ks Kč 6,70 % Celkem ks Kč 100,00 % Ke dni síť pojišťovacích zprostředkovatelů a makléřů Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. měla tuto strukturu: Provozovatel pojišťovací činnosti Celkem Makléři 244 Výhradní pojišťovací agenti 290 Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé 6 Pojišťovací agenti 246 Celkem osoby 786 Organizační struktura pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. provozuje pojišťovací činnost po celé České republice. K tomu je organizačně členěna na pobočky a generální ředitelství pojišťovny. V rámci poboček jsou dále zřizována obchodní místa, kde pojišťovací zprostředkovatelé propagují, nabízejí a prodávají jednotlivé druhy pojištění, předávají informace a rady současným i potenciálním klientům. Pojišťovna v roce 2013 provozovala celkem 9 poboček a 70 obchodních míst. K pojišťovna provozuje celkem 9 poboček a 76 obchodních míst. 12

10 3 Člen Předseda Ing. Josef Kubeš, od do Předseda Ing. Zdeněk Beránek, od Ing. Petr Bratránek od do Ing. Jan Jonáček od do Ing. Marie Čaušević od do Ing. Josef Kubeš od Ing. Vladimíra Ondráková od Hana Kolbabová od

11 Údaje o společnosti 3 ŘEDITELÉ POBOČEK (stav k ) Dozorčí rada Předseda Ing. Karel Richter, od MÍSTOPŘEDSEDA Ing. Ivan Jirota od do Členové JUDr. Zdenka Čížková, od Břetislav Holšán Jičín Ing. Václav Křivohlávek, CSc, od Mgr. Jarmila Kopáčová, od Ladislav Slabý, od Ing. Antonín Vosyka Praha Rudolf Makkai Pardubice 14

12 Údaje o společnosti 3 Václav Žižka České Budějovice Jiří Henc Ústí nad Labem Ing. Yveta Korunková Plzeň Ing. Tomáš Reitmeier Brno Luboš Zeman Žďár nad Sázavou Ing. Leo Kuběna Ostrava 15

13 3 Údaje o společnosti Dne byl představenstvem z funkce předsedy odvolán Ing. Zdeněk Beránek, nadále zůstal členem představenstva. Téhož dne byla předsedkyní představenstva zvolena Ing. Vladimíra Ondráková. Nabízené produkty pojištění staveb, pojištění trvale obydlených domácností a rekreačních domácností, komplexní pojištění bytových družstev, měst, obcí, hasičů, pojištění podnikatelů, pojištění motorových vozidel včetně přepravovaných osob i nákladů, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla, zemědělské pojištění (plodiny, zvířata), pojištění odpovědnosti za škody životní pojištění, důchodové pojištění, pojištění úrazové, cestovní pojištění, zajištění. 16

14 Finanční výsledky 4 ROZVAHA hlavní údaje k příslušného roku, v tis. Kč AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti) II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních III. Jiná finanční umístění Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv AKTIVA CELKEM

15 4 Finanční výsledky ROZVAHA PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů Jiná rezerva G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění V. Ostatní závazky H. Přechodné účty pasiv PASIVA CELKEM

16 Finanční výsledky 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT hlavní údaje k příslušného roku, v tis. Kč I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ Předepsané hrubé pojistné Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné očištěná od zajištění Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netech. účtu Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění Změna stavu rezervy na pojistná plnění očištěná od zajištění Změna stavu ostat. techn. rezerv očištěná od zajištění Prémie a slevy, očištěné od zajištění Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy Správní režie Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích, očištěné od zajištění Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění VÝSLEDEK technického účtu k neživotnímu pojištění

17 4 Finanční výsledky II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ Předepsané hrubé pojistné Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné očištěné od zajištění Výnosy z finančního umístění Přírůstky hodnoty finančního umístění Náklady na pojistná plnění Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění Změna stavu rezervy na pojistná plnění očištěná od zajištění Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění Změna stavu ostat. tech. rezerv očištěná od zajištění Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy Správní režie Náklady na finanční umístění Převod výnosů z finančního umístění na Netechnický účet VÝSLEDEK technického účtu k životnímu pojištění

18 Finanční výsledky III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění Výsledek technického účtu k životnímu pojištění Převedené výnosy z finančního umístění z Technického účtu k životnímu pojištění Převod výnosů z finančního umístění na Technický účet k neživotnímu pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Ostatní daně a poplatky HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období

19 5 Auditorská zpráva 22

20 Výrok dozorčí rady 6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, a.s. pro valnou hromadu společnosti konanou dne I. Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále jen HVP, a. s. ) v roce 2013 průběžně vykonávala svoji působnost v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami HVP, a. s. V roce 2013 dozorčí rada pracovala ve složení: Ing. Karel Richter, předseda dozorčí rady, Ing. Ivan Jirota, místopředseda dozorčí rady (do ), JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek CSc., Mgr. Jarmila Kopáčová a Ladislav Slabý. Ing. Karel Richter byl po opětovném zvolení do funkce člena dozorčí rady na mimořádném zasedání dozorčí rady dne zvolen znovu i do funkce předsedy dozorčí rady s tím, že jeho funkce vznikla dnem Ing. Ivan Jirota dopisem z dle čl. 17 odst. 3 stanov odstoupil z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady HVP, a.s. Dozorčí rada dopis projednala na svém zasedání dne (zápis č. 7/2013) a vzala jeho odstoupení na vědomí. Ke dni tedy skončila jeho funkce člena a místopředsedy dozorčí rady. V roce 2013 se konalo celkem 13 zasedání dozorčí rady, z toho 12 řádných a 1 mimořádné zasedání. Na pěti zasedáních dozorčí rada jednala zároveň v postavení výboru pro audit v souladu s rozhodnutím valné hromady a stanovami společnosti. Představenstvo, které je v souladu se stanovami voleno a odvoláváno dozorčí radou, pracovalo v roce 2013 ve složení: K Ing. Josef Kubeš předseda představenstva, Ing. Jan Jonáček, místopředseda představenstva, Ing. Marie Čaušević, Ing. Petr Bratránek, Ing. Vladimíra Ondráková členové představenstva. K skončilo funkční období členovi a místopředsedovi představenstva Ing. Janu Jonáčkovi a k členovi představenstva Ing. Petru Bratránkovi. Do funkce člena představenstva nebyli dozorčí radou znovu zvoleni. Dne byl dozorčí radou zvolen do funkce člena představenstva Ing. Zdeněk Beránek. Ještě téhož dne byl představenstvem zvolen do funkce předsedy místo Ing. Josefa Kubeše, který z funkce předsedy představenstva odstoupil, ale zůstal členem představenstva. Dále byla dozorčí radou z funkce člena představenstva odvolána Ing. Marie Čaušević. Její členství v představenstvu skončilo dne Dne byla dozorčí radou do funkce člena představenstva zvolena paní Hana Kolbabová. Představenstvo dne odvolalo Ing. Zdeňka Beránka z funkce předsedy představenstva, zůstal však jeho členem. Novou předsedkyní představenstva zvolilo 23

21 6 Výrok dozorčí rady představenstvo ještě téhož dne, tj , Ing. Vladimíru Ondrákovou. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a plnění plánu na rok 2013 a zabývala se naplňováním záměru rozvoje podnikatelských aktivit společnosti v oblasti pojišťovnictví. Zvláštní pozornost věnovala ziskovosti jednotlivých druhů pojištění, a účinnosti opatření přijatých k jejímu zlepšení. Dozorčí rada si průběžně vyžadovala informace o chodu společnosti po stránce organizační, personální, ekonomické i obchodní. V souladu se stanovami společnosti byly představenstvem s dozorčí radou projednávány věci, které podle stanov bylo představenstvo povinno projednat s dozorčí radou či bylo od dozorčí rady představenstvem vyžadováno předchozí stanovisko či souhlas před uskutečněním konkrétních úkonů. Dozorčí rada stejně jako v předchozích letech kladla důraz na nutnost plnění schváleného plánu a plnění předpisu pojistného. Dále se pravidelně zabývala účinností vnitřního řídícího a kontrolního systému společnosti, zprávami o výsledcích kontrol prováděných útvarem vnitřní kontroly a interním auditorem a účinností systému řízení rizik, kterým je pojišťovna ve své činnosti vystavena. Dozorčí rada se také zajímala o činnost a výsledky hospodaření dceřiné společnosti První hasičská, a.s. ovládané HVP, a.s., která spravuje nemovitý majetek HVP, a.s. na základě smlouvy o výkonu správy nemovitostí a smlouvy nájmu nemovitostí, uzavřených za běžných obchodních podmínek. II. Dozorčí rada, v souladu s ustanovením 198 obchodního zákoníku, přezkoumala řádnou účetní závěrku HVP, a.s. za rok Konstatuje, že v roce 2013 společnost vykázala zisk ve výši ,20 Kč. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, oprávnění KA ČR č. 021, který byl valnou hromadou určen auditorem společnosti pro účetní období roku Dozorčí rada v souladu s ustanovením 66a obchodního zákoníku, přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok Po přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami za rok 2013 dospěla dozorčí rada k závěru, že tyto vztahy jsou v účetnictví pravdivě zobrazeny. Seznámila se rovněž s účetní závěrkou společnosti První hasičská, a.s, ve které má HVP, a.s. majetkovou účast ve výši 100 %. Dozorčí rada přezkoumala vztahy ovládané společnosti k HVP, a.s. jako k osobě ovládající. Shledala, že vztahy mezi propojenými osobami jsou v účetnictví zobrazeny pravdivě, odpovídají běžným obchodním vztahům, že žádná ze zúčastněných společností v důsledku těchto vztahů neutrpěla žádnou újmu ani nezískala nepřiměřenou výhodu a že HVP, a.s. nijak neovlivňuje rozhodování ovládaných osob. 24

22 Výrok dozorčí rady 6 III. Rozhodnutím Valné hromady konané byla dozorčí rada HVP, a.s. pro rok 2013 opětovně pověřena výkonem působnosti výboru pro audit. Dozorčí rada v postavení výboru pro audit se zabývala především těmito oblastmi: hodnocením účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu, hodnocením účinnosti systému řízení rizik, hodnocením postupu sestavování účetní závěrky za rok 2013, posouzením činnosti auditora ve společnosti včetně úrovně jím poskytovaných doplňkových služeb. Dozorčí rada při výkonu působnosti výboru pro audit doporučuje valné hromadě určit pro účetní období roku 2014 auditorem společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. IČ , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním č Dozorčí rada při výkonu působnosti výboru pro audit neshledala závady v uvedených oblastech. IV. Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky HVP, a.s. za rok 2013 a předložených zpráv i na základě vlastních poznatků doporučuje valné hromadě společnosti s c h v á l i t : 1. řádnou účetní závěrku za rok rozdělení zisku za rok 2013 v celkové výši ,20 Kč tak, že celý zisk bude použit k úhradě ztráty minulých účetních období. Ing. Karel Richter předseda dozorčí rady HVP, a. s. 25

23 HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, A. S. Římská 2135/45, Praha 2 tel.: ,

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2014 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010

Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Roční účetní závěrka za období od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 Praha, březen 2010 Vážení akcionáři a obchodní přátelé, ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

www.maxima-as.cz Výroční zpráva

www.maxima-as.cz Výroční zpráva Výroční zpráva Naše hodnoty DEFINICE ZÁKLADNÍCH HODNOT SPOLEČ- NOSTI MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S. JE KLÍČEM K TOMU, KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT A SOUČASNĚ UKAZUJE NAŠE STAN- DARDY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s.

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 4 Vrcholové orgány pojišťovny 5 Výsledky společnosti v grafech a číslech 6 Zálohy, pohledávky a závazky 7 Ekonomické informace a výsledky

Více

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0 Publikováno èerven 2008 2 Published Juny, 2008 0 0 7 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Komerční pojišťovna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Komerční pojišťovna, a.s. Na partnerství záleží Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního. Obsah Vybrané ekonomické ukazatele

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky.

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009 Slovo na úvod Podporujeme český export Obchodní výsledky Jaký

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více