OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. PREAMBULE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CZ-SK Trip, s.r.o. se sídlem Hlavní 97, Zborovice, Česká republika, EU identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka užívání funkcí a služeb webového portálu umístěného na internetové doméně PREAMBULE Aktuální znění k Obchodní podmínky užívání funkcí a služeb webového portálu (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti CZ-SK Trip, s.r.o., identifikační číslo: , daňové identifikační číslo: CZ , se sídlem Zborovice, Hlavní 97, PSČ , Česká republika, EU, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka (dále jen CZ-SK Trip ), upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), vzájemné vztahy mezi CZ-SK Trip a zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou), jako uživatelem obsahu, funkcí a aplikací webového portálu a služeb vyplývajících z obchodní činnosti CZ-SK Trip. Webový portál, kterého součástí je i obchodní systém je CZ-SK Trip provozován na internetové doméně (dále jen web ), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen webové rozhraní systému ). Web slouží k poskytování a sdílení informací, údajů a dat souvisejících s cestovním ruchem, zveřejnění nabídek obchodních subjektů působících v dané oblasti a zprostředkování smluvního vztahu nebo umožnění uzavřít smluvní vztah mezi zákazníkem (poptávajícím, kupujícím) a zadavatelem nabídky (poskytovatelem služeb, výrobcem zboží), nebo zakoupení poukazu na služby poskytované nebo zboží předávané subjektem, který ve většině případů není totožný s provozovatelem webu. Užívání funkcí a služeb webu se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci těmito obchodními podmínkami. CZ-SK Trip vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly uváděny pouze správné a úplné informace a data, pouze aktuální nabídky a pouze od zadavatelů, kteří vykonávají svou činnost a poskytují své služby v souladu s platnou legislativou. Za tím účelem CZ-SK Trip přijímá, ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku vlastní kodex chování s názvem Filozofie partnerství, který považuje za morální závazek vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům. 1 Část Úvodní ustanovení 1.1 Článek Předmět všeobecných obchodních podmínek Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při využívání webu, zásady poskytování služeb CZ-SK Trip prostřednictvím webu, zprostředkování uzavření smlouvy mezi uživateli webu, prodej zboží a služeb z nabídky CZ-SK Trip a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Služby CZ-SK Trip jsou poskytovány formou zpřístupnění kontaktů a zveřejnění nabídek obchodních partnerů, objednání, rezervování, zaplacení zálohy za nabídky zveřejněné na webu, vyhledání nabídky dle individuálních požadavků zákazníka, přípravy itinerářů a zabezpečení služeb cestovního ruchu požadovaných zákazníkem, přípravy společenských a kulturních akcí Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit nabídku zadavatele, nebo jinak využít funkce webu a služby CZ-SK Trip, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, není-li výslovně uvedeno že práva náleží pouze spotřebiteli dle občanského zákoníku (zejména ustanovení části 3 Odstoupení od smlouvy a části 4 Práva z vadného plnění VOP) nebo nebylo-li smluvně ujednáno jinak. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

2 1.1.3 Obchodní podmínky platí i pro nabídky zprostředkované provizními prodejci, či odevzdané distribučními partnery, tj. prostřednictvím distribuční sítě CZ-SK Trip (část 5 VOP) a vztahují se i na následně uzavírané smlouvy, tedy smlouvy, jejichž uzavření CZ-SK Trip zprostředkovala, není-li mezi smluvními stranami (zadavatelem a zákazníkem) ujednáno jinak Tyto obchodní podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v smlouvě uzavřené mezi provozovatelem nebo zadavatelem na jedné straně a zákazníkem na straně druhé. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Smluvní ujednání a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Na webu je k dispozici překlad obchodních podmínek, znění jednotlivých nabídek, informace a instrukce k funkcím webu také v slovenském a anglickém jazyce, a prostřednictvím automatické překladové aplikace i v jiných jazycích; za obsah automatického překladu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. V případě, že dojde k nesouladu jazykových mutací obchodních podmínek a smluvního ujednání, přednost má české znění; toto pravidlo platí i o znění nabídek a informací zveřejněných na webu. Smlouvu prostřednictvím webu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce dle volby jazyka webu učiněného zákazníkem Uživatel započetím užívaní funkcí webu a služeb CZ-SK Trip a zákazník objednáním nebo rezervováním nabídky nebo zaplacením zálohy za nabídku, stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami obeznámil, obchodním podmínkám rozumí a souhlasí s jejích zněním bez výhrad. 1.2 Článek Vymezení pojmů Web web je soubor webových stránek zveřejněných na internetové doméně specifikované v preambule prostřednictvím webového rozhraní systému, její subdoménách a dalších internetových doménách, kterých provozovatelem je CZ-SK Trip a mají souvislost s obchodní činností CZ-SK Trip, zejména aliasy domény Provozovatel provozovatelem webu je obchodní společnost CZ-SK Trip, s.r.o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Zborovice, Hlavní 97, PSČ , Česká republika, EU, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70544, která má výhradní vlastnické a uživatelské práva k internetové doméně specifikované v preambule Uživatel uživatelem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá funkce a aplikace webu a služby CZ-SK Trip poskytované jeho prostřednictvím Zákazník zákazníkem se rozumí uživatel, který zarezervoval nebo objednal nabídku zveřejněnou na webu a/nebo zaplatil zálohu za nabídku, či zakoupil nabídku prostřednictvím obchodního systému na webu nebo jiným způsobem využil obchodních a zprostředkovatelských služeb CZ-SK Trip Spotřebitel - spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá spotřebitelskou smlouvu s provozovatelem a/nebo zadavatelem nabídky nebo s nimi jinak jedná za účelem uplatnění spotřebitelských práv Zadavatel zadavatelem je uživatel nabízející zboží a poskytující služby související se zaměřením a povahou webu v souladu s platnou právní úpravou, který se zaregistroval na webu, uzavřel s CZ-SK Trip smlouvu o vzájemné spolupráci a nabízí své zboží nebo služby prostřednictvím webu (výrobce zboží, poskytovatel služeb), nebo uživatel, který obsah zadává na základě aktuálního a platného pověření nebo jménem tohoto uživatele, tj. jehož registrační údaje se váží k dané prezentaci nebo nabídce a je za obsah a plnění nabídek odpovědný. Zadavatel na požádaní CZ-SK Trip prokazuje, že ke své činnosti má oprávnění dle zákona a svou činnost vykonává v souladu se zákonem, nebo má příslušné pověření ke své činnosti. Zadavatel může užívat služeb webu se souhlasem provozovatele a za předem sjednaných podmínek. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

3 1.2.7 Distribuční síť je síť obchodních partnerů CZ-SK Trip, kteří v rámci své podnikatelské činnosti využívají služeb webu a formou provizního prodeje aktivně nabízí nabídky zadavatelů a CZ-SK Trip (provizní prodejci) nebo v provozovně obchodního partnera má zákazník možnost vyzvednout objednané zboží, vybere-li si zákazník tuto možnost při objednání nabídky na webu (distribuční partneři), podmínky upravuje čl. 5.2 VOP Funkce webu funkcemi webu se především rozumí zveřejnění prezentací a užívání jakýchkoliv na webu dostupných funkcí, aplikací, produktů, kanálů, softwaru, databází, dat a služeb, včetně ukládání, sdílení, stahování, prohlížení a užívání obsahu zpřístupněného na webu, z webu nebo jeho prostřednictvím. Funkcemi webu se dále rozumí zpřístupnění všech marketingových nástrojů a služeb, které provozovatel implementuje na webu za účelem umožnění uzavřít smlouvu Obsah obsahem se rozumí jakýkoliv materiál, zejména software, texty, data, odkazy, informace, fotografie, obrázky, videa a zvukové záznamy, které nahrají na web ostatní uživatelé, zadavatelé nebo na web umístí provozovatel Reklama reklamou se rozumí oznámení, či jiná prezentace, zejména reklamní banner, nebo aktivní odkaz na stránky zadavatele reklamy, zveřejněný na webu nad rámec užívaní služeb webu na základě objednávky zadavatele reklamy nebo zveřejněný v rámci automatické aplikace pro zveřejnění reklam, pokud je na web přidána provozovatelem. Podmínky upravuje část 9 VOP Affiliate program affiliate programem se rozumí systém spolupráce pro uživatele, kteří mají zájem propagovat služby webu za odměnu ze zprostředkovaných transakcí. Podrobnosti upravuje článek 8.3 VOP Obchodní podmínky součástí těchto obchodních podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Filozofie partnerství jejíchž vydavatelem je CZ-SK Trip, a které jsou zveřejněny na webu (dále jen VOP ). Uživatel je povinen se obeznámit s VOP dřív než začne užívat služeb webu a též je povinen sledovat případné změny VOP zveřejněných na webu (čl až 15.6 VOP) Smlouva o spolupráci smlouvou o spolupráci se rozumí smlouva o obchodní spolupráci, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, nebo jiná smlouva upravující smluvní vztah mezi CZ-SK Trip na jedné straně a obchodním partnerem na druhé straně, nebo mezi obchodními partnery navzájem, zprostředkovala-li uzavření takové smlouvy CZ-SK Trip, nebo k jejímu uzavření došlo na základě aktivit nebo přičiněním CZ-SK Trip. Tam kde je ve VOP uvedena jenom smlouva rozumí se tím i spotřebitelská smlouva i smlouva o spolupráci. 1.3 Článek Všeobecní pravidla užívaní funkcí webu Obsah veškerých prezentací a nabídek zpřístupňovaných v rámci celosvětové počítačové sítě Internet prostřednictvím webu musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat, proto je zejména zakázáno publikovat prezentace jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, nebo stránky s pornografickým či erotickým obsahem. Obsah musí také korespondovat s povahou a zaměřením webu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo pohoršovat ostatní uživatele webu Obsah zadávaný uživatelem na web a všechny publikované informace musí byt pravdivé, úplné, aktuální, zveřejněné s dobrým úmyslem, musí korespondovat se skutečností a nesmí být upravován tak, aby mohl uvést ostatní uživatele webu do omylu. CZ-SK Trip považuje publikované informace za pravdivé a zveřejněné v souladu s právní úpravou a nemá povinnost jejích pravdivost ověřovat. Tímto ustanovením však není dotčeno právo CZ-SK Trip ověřovat pravdivost zveřejněných informací a požadovat jejích autora o doplnění, resp. potvrzení jejích pravdivosti Zveřejněním obsahu na webu uživatel deklaruje autorské práva k obsahu a je odpovědný za případné porušení právních předpisů souvisejících s ochranou autorských práv, zejména zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ). Provozovatel nenese odpovědnost za překročení těchto práv uživateli v rozporu s právní úpravou a těmito VOP. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

4 1.3.4 V případě, je-li uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu uživatele autorské dílo, uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Zároveň uživatel uděluje souhlas CZ-SK Trip nakládat s obsahem, ke kterému deklaruje autorské práva (zejména zveřejnění na webu nebo uvedení na prezentačních a propagačních materiálech, např. Novinky CZ-SK Trip, obchodní zdělení, katalog nabídek, informační letáky). Uživatel souhlasí s možností použití obsahu i v mobilních aplikacích Uživatel souhlasí s tím, že CZ-SK Trip může v zájmu zvýšení atraktivity nabídky a samotného webu, jako i užití marketingových nástrojů nebo logického uspořádaní webu přesunout, nebo okopírovat obsah do jiné částí (sekce) webu, subdomény nebo domény, kterých provozovatelem je CZ-SK Trip, než zadal uživatel při nahrávání obsahu na web Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součástí tvořící webové rozhraní systému a také obsah webu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a autorské práva patří autorovi obsahu. Veškeré šíření a kopírování obsahu podléhá předchozímu písemnému souhlasu autora nebo CZ-SK Trip a je možné tento obsah uvádět pouze s aktivním odkazem na web. Nedostatek souhlasu je porušením těchto VOP. V případě, že je k obsahu připojen kód pro jeho zveřejnění na jiných stránkách, je možné tento kód bez jakékoliv úpravy použít i bez předchozího souhlasu provozovatele nebo autora Konkrétní podmínky a instrukce k využití jednotlivých funkcí webu a pro zadávání obsahu do systému jsou uvedeny na webu. Nerespektování těchto instrukcí a pokynů se považuje za porušení VOP Užívat obsah a funkce webu mohou všichni zájemci (návštěvníci webu) v souladu s těmito VOP. Služeb obchodního systému, rezervačního systému a zprostředkovatelských služeb CZ-SK Trip, mohou osoby mladší 18-ti let, pokud jim nebyla svéprávnost přiznaná soudem ve smyslu 37 občanského zákoníku, pouze se souhlasem zákonného zástupce. Provozovatel nemá možnost kontrolovat správnost údajů a je povinností uživatele řídit se tímto ustanovením. CZ-SK Trip při zprostředkovatelské činnosti vychází z předpokladu, že je uživatel plnoletý a právně odpovědný, případné následky z aktivit neplnoletého uživatele snáší jeho zákonný zástupce Uživatel bere na vědomí, že aktivity vyvíjené na webu mohou být v zájmů ochrany dobrého jména CZ- SK Trip, jako i ochrany ostatních uživatelů a zákazníků webu nebo obchodních partnerů CZ-SK Trip monitorovány (zejména uvedení do omylu, klamavá reklama, podvodné konání). V případě, že provozovatel zjistí případné nekalé praktiky nebo nabude podezření z protiprávního jednání, podezřelé aktivity budou nahlášeny příslušným státním orgánům a uživatel souhlasí s tím, že společnost CZ-SK Trip zpřístupnění sporný obsah oprávněným osobám Uživatel bere na vědomí, že v případě nekalých praktik v souvislosti s jim zveřejněným obsahem, aktivitami vyvíjenými na webu, nedodržením podmínek jednotlivých nabídek, smlouvy, či VOP nebo poškozením dobrého jména CZ-SK Trip a obchodních partnerů mohou být údaje uživatele zveřejněné v sekci Upozornění. 1.4 Článek Uživatelský účet Některé funkce webu, zejména zveřejnění vlastních příspěvků, přihlášení do čekačky, sdílení fotografií v galerii, diskuse ve fóru, nákup prostřednictvím obchodního systému, přihlášení do affiliate programu, jsou dostupné pouze na základě registrace uživatele, vyplnění požadovaných údajů, nastavení systému a vytvoření si uživatelského účtu (dále jen uživatelský účet ). Přístup k těmto funkcím je povolen po přihlášení uživatele do systému a není možné jej nárokovat Uživatelský účet je soubor údajů, nutných pro přihlášení na web a k užívání rozšířených funkcí a služeb webu. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu může přistupovat do svého uživatelského rozhraní a má právo využívat všechny přístupné funkce a aplikace webu, zejména zadávat obsah na web, provádět objednávání nebo rezervaci nabídek za podmínek a v rozsahu stanoveném pro konkrétní služby a zároveň se zavazuje je využívat pouze dle instrukcí zveřejněných na webu, v rámci VOP a v souladu s právními předpisy a vyvaruje se veškerého konání, které by mohlo ohrozit stabilitu a funkčnost webu. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

5 1.4.3 Vytvoření uživatelského účtu spočívá ve zvolení si uživatelského jména a přístupového hesla, a dále vyplnění identifikačních a kontaktních údajů (zejména jméno, pohlaví uživatele, datum narození, kontaktní elektronická adresa, město a krajina pobytu). Přístupové heslo musí být tvořeno minimálně sedmi (7) znaky, které spočívají v kombinaci malých, velkých písmen a číslic (dále jen registrace ) Po registraci je automaticky zaslán ověřovací link na elektronickou adresu uživatele zadanou při registraci. Aktivním užitím linku se aktivuje účet uživatele, kterým získává okamžitý přístup do svého uživatelského rozhraní a ke svému profilu, jehož prostřednictvím spravuje svůj účet a upravuje údaje o své osobě. Nastavení přístupových práv dle postavení konkrétního uživatele (zejména zadavatele nabídek) vykoná provozovatel po dodání všech potřebných dokumentů nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin v pracovních dnech (mimopracovní dny se lhůta přiměřeně prodlužuje) Při registraci na webu a/nebo při objednávaní, či rezervovaní nabídek je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při využívaní funkcí webu, jsou provozovatelem považovány za správné. V případě, že to webové rozhraní obchodního systému umožňuje, může uživatel provádět objednávání nabídek i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodního systému, nebo u zadavatele nabídky, provizního prodejce či distribučního partnera. V takovém případě je uživatel povinen uvádět požadované údaje za stejných podmínek, zejména úplně a pravdivě Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám uživatel a pozná ho pouze uživatel. V případě ztráty hesla může uživatel požádat o resetování hesla a informace o změně přístupového hesla bude zaslána přímo uživateli na jeho elektronickou adresu zadanou při registraci. Tento úkon je zabezpečen automaticky systémem a ani provozovatel znění hesla nezná. Vzniknou-li pochybnosti o oprávněném přístupu do uživatelského účtu, přihlášení za použití hesla (bezchybné přihlášení), provozovatel považuje za autorizovaný přístup k účtu V případě změny hesla bez vědomí uživatele (nevyžádaná změna hesla) je uživatel povinen takový zásah do integrity webu nahlásit provozovateli na elektronickou adresu dle části 12 VOP okamžitě když také narušení zjistí. Pokud nevyžádanou změnu přihlašovacích údajů uživatel nenahlásí okamžitě po zjištění této skutečnosti, na pozdější námitky ze strany uživatele se nebude přihlížet Uživatel je odpovědný za ochranu dat nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu (přístupových údajů), zejména zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit přístup neoprávněných osob k těmto údajům. Uživatel nese odpovědnost za případné škody vzniklé společnosti CZ-SK Trip v souvislosti se zneužitím přístupových údajů uživatele zjistí-li se, že k zneužití došlo z důvodu nedbalosti uživatele nebo jeho přičiněním. Provozovatel doporučuje pravidelnou změnu hesla k uživatelskému účtu, minimálně raz za tři měsíce. Nedodržení některého z doporučení CZ-SK Trip pro ochranu osobních údajů vyplývajících ze Zásad ochrany osobních údajů a těchto VOP se považuje za nedbalost uživatele ve smyslu VOP Uživatel není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám. Za třetí osobu dle tohoto ustanovení se nepovažují zaměstnanci nebo spolupracovníci obchodního partnera, se kterým má CZ-SK Trip uzavřenou smlouvu o spolupráci a kteří vystupují jeho jménem, nebo rodinní příslušníci zakladatele účtu, kteří obdrželi souhlas zakladatele účtu s jeho užíváním. Uživatel však bere na vědomí, že je odpovědný za všechny aktivity vykonané prostřednictvím svého účtu bez ohledu na to zda je vykonal sám nebo je vykonala osoba, které udělil souhlas k užívání svého účtu Zaregistrováním na webu uživatel souhlasí s následujícími podmínkami: funkce a služby webu jsou poskytovány uživatelům a zákazníkům, kteří vystupují jako soukromé osoby za účelem individuálního cestovního ruchu, nebo maloobchodního nákupu zdarma, za jiným účelem nebo jinou než soukromou osobou je možné užívat funkcí a služeb webu pouze se souhlasem CZ-SK Trip za předem sjednaných podmínek, je zakázána registrace několika účtů jednoho uživatele za účelem zvýšení prostoru pro přidávání obsahu na web, Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

6 provozovatel nenese odpovědnost za: případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost funkcí webu, případné neodeslání, nedoručení elektronické pošty nebo soukromých správ či doručení elektronické pošty nebo soukromých správ poškozených, případný únik informací o uživateli, který provozovatel úmyslně nezavinil a to i v případě, že k úniku došlo zaviněním či nerespektováním zásad ochrany osobních údajů smluvním partnerem nebo aktivitou jiného uživatele webu, případnou ztrátu nebo poškození dat, jež uživatel ve svém účtu vytvořil nebo uložil, jakýkoliv jiný následek užívání funkcí a aplikací webu Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého účtu uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou zabezpečení objednaných služeb a zboží, či jejich doručení, nebo oficiálních žádostí Policie České republiky a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací podle zákona, nebo z důvodu zabezpečení ochrany oprávněných zájmů CZ-SK Trip, jejich obchodních partnerů, jako i ochrany ostatních uživatelů Provozovatel se zavazuje, že obsah elektronické pošty nebo soukromých zpráv neposkytne třetí osobě, nebude obsah zpráv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou počtu zpráv, které uživatel dostává a rozesílá a dále systémového monitorování obsahu ů antispamovými a antivirovými programy, které zabraňují přijímání spamových a zavirovaných elektronických zpráv, nebo těch, které byly CZ-SK Trip doručeny jako kopie nebo jejich obsah zpřístupnil sám odesílatel či adresát, nebo těch, které byly nahlášeny jako nevyžádaná reklama či jako nekalé praktiky. Tímto není dotčeno ustanovení čl VOP, které se vztahuje i na obsah elektronické pošty a soukromých zpráv Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i opakovaně bez náhrady zablokovat přístup k funkcím webu bez udání důvodu uživatelům, kteří poruší internetovou etiku, dobré mravy, smlouvu, VOP, nebo pravidla a instrukce užití funkcí webu zveřejněných při konkrétních funkcích nebo opakovaně nevyzvednou zboží nebo nenastoupí k objednaným nebo rezervovaným službám, nebo jiným způsobem zapříčiní škodu zadavateli, nebo neuhradí náklady, které zadavateli či provozovateli způsobili Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit a ze systému kdykoli bez náhrady vymazat uživatelský účet: a) který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1 rok ode dne posledního přihlášení; uživatelský účet bude nejdřív zrušen, po uplynutí následujících tří (3) měsíců zcela vymazán a uživatelské jméno bude uvolněno k nové registraci i jiným uživatelem, b) který byl vytvořen, ale třicet (30) dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit, c) který slouží k protiprávní činnosti nebo činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, či zásadami a pravidly CZ-SK Trip, povahou webu, nebo je v rozporů se zájmy CZ-SK Trip, jejích obchodních partnerů a ostatních uživatelů, d) který byl vytvořen tak, že zvolené uživatelské jméno nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je uživatelem a může vzbuzovat dojem, že uživatelem je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba, nebo provozovatel či jiný uživatel webu, e) který byl vytvořen tak, že uživatelské jméno nebo registrační údaje, nebo příspěvky uživatele mohou budit pohoršení, nebo jsou v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, porušují VOP nebo podmínky a instrukce pro jednotlivé funkce webu, f) jehož uživatel se přihlásil nebo se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí dotyčného uživatele, vystupoval jménem jiného uživatele bez příslušného oprávnění nebo jiným způsobem se pokusil uvést ostatní uživatele do omylu, g) jehož uživatel se pokusil o neoprávněný zásah do systému webu, nebo se pokusil o přístup k funkcím, ku kterým nemá přístup, nebo jiným způsobem ohrozil nebo narušil stabilitu, bezpečnost a funkcionalitu webu, Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

7 h) příspěvky uživatele nebo jeho aktivity na webu jsou ostatními uživateli opakovaně nahlašovány provozovateli jako nevhodné, obtěžující nebo pohoršující, i) který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných ů (tzv. spamů) či reklamy, j) kterého uživatel dle posouzení provozovatele jiným způsobem poškozuje dobré jméno CZ-SK Trip, jejich obchodních partnerů nebo ostatních uživatelů nebo využívá web jiným způsobem a za jiným účelem než je vymezeno v těchto VOP nebo vyplývá z povahy a zaměření webu V případě zrušení účtu obchodního partnera, resp. zadavatele nabídek uskuteční obě strany doúčtování vzájemných pohledávek a závazků do sedmi (7) dnů od zrušení účtu. Uživateli při zrušení účtu nevzniká žádný právní nárok, zejména nárok na náhradu škody, ani ušlý zisk. Uživatel je však nadále vázán závazky vůči ostatním uživatelům a obchodním partnerům, vzniklých před zrušením účtu, zejména nevyřízené objednávky, zakoupené poukazy a také smluv zprostředkovaných CZ-SK Trip ještě za účinnosti smlouvy o spolupráci. Oznámení o ukončení spolupráce s konkrétním uživatelem bude zveřejněno v sekci Upozornění Uživatel je oprávněn své konto kdykoliv bez náhrady zrušit, a to zasláním písemné žádosti dle části 12 VOP. Žádost musí obsahovat přístupové a kontaktní údaje. V případě, že vzniknou pochybnosti o oprávněnosti žadatele k zrušení účtu (pochybnost o tom jestli je žadatel skutečně oprávněným uživatelem účtu), má CZ-SK Trip právo požadovat od uživatele doplňující informace. 2 Část Pravidla užívání komerčních služeb webu 2.1 Článek Základní zásady užívání komerčních služeb Služby a funkce obchodního systému dostupného pod menu Top Nabídky a rezervačního systému dostupného pod menu Služby a Kalendář akcí, podpůrně i Kupóny ke stažení, nebo aktivní odkazy na tyto služby zveřejněné v jiných částech webu (dále jen komerční služby ) slouží k vytváření a zveřejnění vlastních webových stránek CZ-SK Trip nebo jejích obchodních partnerů (dále jen prezentace ), které jsou uloženy v databáze provozovatele za účelem zprostředkování obchodu a služeb Provozovatel je zprostředkovatelem mezi zadavatelem nabídky nebo poskytovatelem služby jako prodávajícím a poptávajícím jako kupujícím, kteří v souladu s těmito VOP vstupují do smluvního vztahu, předmětem kterého je závazek poskytovatele řádně a včas poskytnout zákazníkovi plnění vyplývající z konkrétní nabídky na jedné straně a závazek zákazníka objednané plnění přijat a za přijaté plnění řádně zaplatit na druhé straně Ustanovení této části VOP je ujednáním budoucího vztahu mezi zadavatelem nabídky a zákazníkem v rámci kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb, smlouvy o pronájmu, smlouvy o ubytování, nebo jiné smlouvy, kterou se upravují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a zadavatelem, resp. podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu (dále jen spotřebitelská smlouva ) Provozovatel není účastníkem tohoto smluvního vztahu. Provozovatel pouze poskytuje prostor pro zveřejnění nabídek a pro uzavření smlouvy mezi zadavatelem a zákazníkem. Provozovatel nevystavuje zákazníkům účetní ani daňové doklady ani neposkytuje záruky, není-li při zveřejněné nabídce uvedeno jinak (nabídky CZ-SK Trip), nebo nebylo-li dohodnuto se zákazníkem jinak (zejména podnikatelské subjekty). Tímto není dotčeno ustanovení o odstranění prezentací, či zrušení uživatelského účtu při nedodržení VOP Provozovatel prohlašuje, že vůči zadavatelům, kterých nabídky jsou zveřejněny na webu má všechny vztahy vypořádané a jejich nabídky jsou na webu zveřejněné z jejich pověření, jejich jménem a na jejich účet. Nabídky jsou ve většině případů zveřejněné samotným zadavatelem, provozovatel poskytuje pouze potřebnou součinnost v případě, že je o ní zadavatelem požádán Prezentace nabídek umístěné ve webovém rozhraní obchodního systému jsou informativního charakteru a zadavatel není povinen uzavřít spotřebitelskou smlouvu ohledně těchto nabídek. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

8 2.1.7 Pouze osoby, které mají ke své činnosti potřebná oprávnění a uzavřou s CZ-SK Trip smlouvu o obchodní spolupráci, nebo jinou smlouvu upravující vzájemné vztahy mezi CZ-SK Trip a dotyčnou osobou, mohou zveřejňovat prezentace v rámci komerčních služeb Pouze registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé mohou využívat obchodního systému dostupného v sekci Top Nabídky sloužícího k objednání, rezervování, či zaplacení zálohy nebo zakoupení nabídek zadavatelů dle podmínek stanovených v konkrétní nabídce nebo využívat aplikaci Organizér dostupnou v sekci Služby sloužící k zaslání dotazů nebo poptávky uživatelů ohledně zveřejněných nabídek, žádosti o vypracování konkrétní nabídky nebo itineráře dle individuálních požadavků uživatele a v případě zájmu i k následné rezervaci, nebo objednávce nabídek U každé prezentace a nabídky v rámci komerčních služeb je zveřejněna informace o autorovi (zadavateli nabídky), kterého název je aktivní odkaz na jeho účet (profil), součástí kterého jsou informace o zadavateli, jeho obchodní podmínky, oficiální ceník nabízeného zboží a poskytovaných služeb nebo informace o způsob výpočtu cen, vybavení reklamace, podmínky odstoupení od smlouvy, informace o storno poplatcích, v případě, že je uplatňuje a další informace relevantní k obchodní činnosti partnera. Zadavatel tyto informace může zveřejnit aktivním odkazem na aktuální znění vlastních obchodních podmínek. V případě, že zadavatel tyto informace nezveřejní, řídí se závazky a vztahy zprostředkované CZ-SK Trip v mezích těchto VOP. Součástí profilu je i přehled všech prezentací a nabídek zadavatele zveřejněných na webu. Je povinností uživatele, který nabídku objednává se s předmětnými informacemi obeznámit ještě před rezervací, zaplacením zálohy nebo zakoupením nabídky Pokud nabídka není v souladu s VOP, může být její publikování provozovatelem pozastaveno a uživatel bude vyzván na odstranění zjištěných závad. V případě opakovaného porušení pravidel nebo nerespektování pokynů provozovatele, může být prezentace provozovatelem okamžitě odstraněna bez náhrady. Odstraněna provozovatelem může být i prezentace, která slouží pouze pro ukládání datových a jiných souborů velkého objemu nebo u které existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví nebo odporuje zákonu o reklamě nebo uživatel neplní závazky zprostředkované CZ-SK Trip, nereaguje na poptávky či dotazy uživatelů nebo jiným způsobem stěžuje, resp. neposkytuje potřebnou součinnost k vykonávání zprostředkovatelské činnosti CZ-SK Trip, provizních prodejců a distribučních partnerů Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při rezervaci, objednávce, zaplacení zálohy nebo zprostředkování smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se zprostředkováním nabídky nebo uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby Pro komerční služby platí přiměřeně ustanovení Části 1 VOP. 2.2 Článek Nabídka Prostřednictvím webu, má zákazník okrem získávaní informací a prohlížení obsahu, možnost zarezervovat, objednat, zaplatit zálohu za vybrané zboží nebo službu z nabídky obchodního partnera cenu bez navýšení, ve většině případů zvýhodněnou nebo zlevněnou cenu (dále jen nabídka ) Provozovatel na webu zveřejňuje kontaktní údaje registrovaných obchodních partnerů, informace o zboží a službách, které jsou předmětem jejích činnosti a poskytuje zákazníkům možnost: kontaktovat zadavatele nebo CZ-SK Trip prostřednictvím kontaktního formuláře získat slevy na služby zadavatelů nebo CZ-SK Trip, objednat nebo zarezervovat si služby zadavatelů nebo CZ-SK Trip, zaplatit zálohu na vybrané služby zadavatelů nebo CZ-SK Trip, zakoupit služby zadavatelů nebo CZ-SK Trip za zvýhodněné ceny, nebo za zvýhodněných podmínek. Kde se ve VOP v souvislosti s nabídkou uvádějí služby rozumí se služby i zboží. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

9 2.2.3 Veškeré prezentace umístěné v sekci Top Nabídky ve webovém rozhraní obchodního systému jsou považovány za nabídky s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti zadavatele plnit. Webové rozhraní systému v sekci Služby obsahuje seznam zboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb, které konkrétní partner v rámci své podnikatelské činnosti nabízí a je možno tyto informace považovat za výzvu k zaslání poptávky (podání nabídky) zákazníkem ve smyslu ustanovení 1733 občanského zákoníku Zadavatel se zavazuje zveřejnit nabídky svých služeb za nejnižší ceny, za které jsou jeho služby nabízeny na jiných webech nebo jinými obchodními partnery, nebo nižší. Zadavatel se dále zavazuje zveřejnit na webu všechny veřejně přístupné služby jim poskytovány nebo akce jim pořádané Speciální (akční) nabídky mohou obsahovat odchylky od těchto pravidel pro konkrétní akci a mohou být v průběhu akce měněny. Nabídky v sekci Top Nabídky jsou nabídky za zvýhodněné ceny a proto uplatnění dalších slev, nebo slevových kuponů může být omezeno Provozovatel uchovává nabídky v sekci Top Nabídky, které už nejsou aktivní, nebo které zadavatel stáhl z webu v archivu nabídek (dále jen neaktivní nabídka ) jeden (1) rok, tak aby měli uživatelé možnost ověřit znění nabídky pokud plánují uplatnit poukaz s časovým odstupem. Po uplynutí této lhůty jsou nabídky z webu odstraněny. Neaktivní nabídkou se nemyslí změna výšky slevy poskytnutá na konkrétní službu, nebo úpravy v textu nabídky. Archiv nabídek je přístupný veřejnosti Nabídky CZ-SK Trip se řídí stejnými pravidly a CZ-SK Trip vystupuje v roli zadavatele; za jejích obsah a plnění odpovídá CZ-SK Trip. CZ-SK Trip rovněž k předmětným nabídkám vystavuje daňové a účetní doklady. 2.3 Článek Poptávka V případě, že má zájemce o zboží nebo službu otázky nebo dotazy k zveřejněným nabídkám, například požaduje detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů, které nejsou součástí prezentace zadavatele nabídky, nebo součástí konkrétní nabídky, nebo další informace ku konkrétnímu výrobku, nebo požaduje doplňkové služby má možnost zaslat poptávku následovně: provozovateli na elektronickou adresu prostřednictvím rychlé zprávy některému ze zástupců CZ-SK Trip nebo zadavateli nabídky, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webu, přímo zadavateli nabídky na jeho elektronickou adresu zveřejněnou v profilu zadavatele nebo další kontakty zveřejněné v rámci jeho prezentace, zveřejněním dotazu v sekci Fórum, využitím funkce on-line podpora dostupné na webu, využitím aplikace Organizér v sekci Služby, s pomocí které si může zájemce vybrat služby, o které má zájem a při odeslání poptávky přidat do formuláře vlastní otázku nebo dotaz Poptávka může být ve formě žádosti potenciálního zákazníka o zaslání katalogu a dalších informací o konkrétní nabídce. Cílem je získání informací o ceně, kvalitě služeb, technických parametrech a možnostech výrobku, platebních podmínkách, dodací lhůtě nebo vyhledání co nejvýhodnější nabídky V případě, že má uživatel zájem pouze o služby konkrétního zadavatele a provozovatel nedisponuje požadovanými informacemi nebo oprávněním k její vyřízení, bude poptávka postoupena dotyčnému obchodnímu partnerovi obratem, v pracovních dnech nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin, mimo pracovní dny se lhůta přiměřeně prodlužuje. O postoupení poptávky je zájemce informován em zaslaným na elektronickou adresu zadanou při registraci, či přímo v poptávce, nebo zasláním rychlé správy na jeho uživatelský účet, má-li účet na webu vytvořen Poptávka není závazný právní úkon, který by sám o sobě vedl ke sjednání smlouvy; jedná se o nezávazný dotaz potenciálního zákazníka, nebo obchodního partnera, na základě kterého může být následně učiněna objednávka, nebo uzavřena smlouva. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

10 2.3.5 V případě, že poptávka je příliš všeobecní může CZ-SK Trip nebo zadavatel kontaktovat odesílatele poptávky jiným způsobem, zejména , telefon, on-line chat a požadovat podrobnější informace k poptávce, například účel poptávky, konkrétní služby, termín, složení skupiny, jakož i k osobě uživatele (zejména jedná-li se o potenciálního zákazníka, či obchodního partnera). V případě nedoplnění požadovaných informací si CZ-SK Trip a/nebo zadavatel, vyhrazuje právo nereagovat na poptávku Poptávky jsou vyřizovány podle data a času doručení a také náročnosti jejich vyřízení, co v nejkratším možném čase, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů s ohledem na náročnost zpracování poptávky a organizačních možností provozovatele. 2.4 Článek Hromadní poptávky a aktuální výzvy Organizovaná skupina zájemců (uživatel, který skupinu organizuje), nebo obchodní partner má možnost zaslat hromadnou poptávku, kterou vyzývá potenciální obchodní partnery k zaslání speciální nabídky. K tomuto účelu slouží ponuka v menu Aktuální výzvy přístupná uživatelům dle rozsahu přístupových práv Uživatel, se kterým má společnost CZ-SK Trip uzavřenou smlouvu o spolupráci a získal přístup obchodního partnera, může poptávku zveřejnit přímo. Uživatel, který nemá postavení obchodního partnera hromadnou poptávku zašle na elektronickou adresu a její zveřejnění zabezpečí CZ-SK Trip, nebo využije služeb Organizéru a do dotazu uvede, že se jedná o hromadnou poptávku (organizovanou skupinu osob), specifikuje počet osob a další relevantní informace Tyto služby jsou pro spotřebitele poskytovány bezplatně, spotřebitel se však zavazuje, že pokud nabídku přijme a to i do budoucna učiní tak prostřednictvím CZ-SK Trip. Ostatním zákazníkům se poskytne služba za podmínek jako spotřebiteli, CZ-SK Trip má však nárok na náhradu nákladů v případě nepřijatých nabídek. V případě komerčních poptávek nebo poptávek náročných na zpracování za účelem vyhledání a přípravy co nejvýhodnější nabídky (využití funkce aktuální výzvy ), nebo vypracování kompletního itineráře, může být vyřízení poptávky po vzájemné dohodě mezi provozovatelem a zákazníkem zpoplatněné Hromadné poptávky jsou vyřizovány stejným principem jako ostatní poptávky, kde je však nutno oslovit více obchodních partnerů nebo zabezpečit různé služby bude termín vyřízení dojednán se zájemcem individuálně v zájmu přípravy co nejvýhodnější nabídky. O této skutečnosti je zájemce informován v pracovních dnech do dvaceti čtyř (24) hodin. Z důvodu účelnosti vyřízení poptávky může CZ-SK Trip nebo zadavatel nabídky požádat odesílatele poptávky o osobní setkání Provozovatel na webu poskytuje uživatelům možnost zveřejnit výzvy k podání nabídek, které mají povahu veřejné soutěže podle 1772 a násl. občanského zákoníku nebo veřejné nabídky podle 1780 a násl. občanského zákoníku, dále jen ( aktuální výzvy ) Aktuální výzvy jsou platné za podmínek uvedených v konkrétní výzvě a v době zveřejnění na webu, pokud není při konkrétní výzvě uvedeno jinak. Aktuální výzvy mají za cíl navázat obchodní spolupráci s poskytovateli služeb nebo výrobci zboží dle zveřejněných podmínek, nebo vyhledání nejvýhodnější nabídky pro zákazníka podle jim zadaných kritérií a tyto nabídky mohou být kdykoliv měněny, doplněny, v případě chyb opraveny nebo odvolány, či zrušeny stažením z webu Vyhlašovatel nebo provozovatel vybere nabídku, která mu nejlépe vyhovuje a oznámení o vybraní nabídky učiní provozovatel webu, pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak, přímo zasílateli nabídky při výzvách bez uvedení lhůty pro podání nabídek, tzv. dlouhodobé výzvy, do jednoho týdne od podání nabídky, při výzvách s uvedením lhůty pro podání nabídek nejpozději do jednoho týdne od uplynutí lhůty pro podaní nabídek Pokud vyhlašovatel nebo provozovatel v uvedené lhůtě neoznámí přijetí nabídky zasílateli nabídky, má se za to, že v aktuální výzvě neuspěl a den následující po uplynutí uvedené lhůty se považuje za den odmítnutí uzavření smlouvy. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

11 2.4.9 Vyhlašovatel nebo provozovatel bez zbytečného odkladu po ukončení aktuální výzvy zveřejní na webu její ukončení, čímž také vyrozumí navrhovatele, kteří ve výzvě neuspěli, že jejich nabídky byli odmítnuté Vyhlašovatel ani navrhovatel nabídky nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na aktuálních výzvách. 2.5 Článek Vybavení a služby vybraných nabídek Podmínky konkrétní nabídky, zejména vybavení a zařízení objektů, vnější vzhled a okolí objektů, poskytované doplňkové služby, ale i způsob poskytnutí služeb a pod., jsou deklarovány v rámci popisu nabídky na stránkách webu (katalogu on-line), popř. v tištěném katalogu. Vybavení objektů, zejména z kategorie pronájem, nebo ubytování, se může v čase měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Fotografie nabídek sou pouze ilustrační. Barevné vyhotovení či rozměry zboží, způsob a prostředí poskytnutí služeb nemusí korespondovat s fotografiemi. Rozhodující je slovní opis, či výčet vybavení a služeb uveden v popisu nabídky. V nabídkách pronájmů některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny takové prostory nejsou předmětem pronájmu Počet lůžek a přistýlek stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí). Při pronájmu zejména rekreačních objektů zákazníci berou na vědomí, že objekty jsou ve většině případů dimenzovány na maximální počet osob a v případě jeho překročení může ubytovateli vzniknout škoda, proto je tento počet závazný. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka, je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka, resp. vícečlennou skupinu s platným poukazem, odstoupit od ubytovací smlouvy a pobyt zákazníkovi, resp. skupině jednostranně ukončit či zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky. V případě, že zákazník požaduje vyšší počet ubytovaných osob v konkrétním zařízení je povinný se předem s ubytovatelem (zadavatelem nabídky) na této skutečnosti dohodnout. V případě již rezervovaných nabídek, odmítnutí vyššího počtu osob ubytovatelem, neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy a ubytovatel má nárok na storno poplatky dle konkrétní nabídky Rekreační objekty v kategorii chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci O vhodnosti nabídek pro malé děti, nebo osoby s omezenou schopností pohybu, nebo s ohledem na jiné omezení, či požadavky, rozhoduje jedině zákazník. Oznámení o vhodnosti na webu je pouze informativní a v případě pochybností je nutné tuto skutečnost konzultovat přímo s poskytovatelem služeb (zadavatelem nabídky), který je povinný odpovědět na zadané otázky pravdivě a s ohledem na zaužívanou praxi. Konečné rozhodnutí je však na zákazníkovi a na jeho odpovědnost Pokud informace o přístupnosti domácích mazlíčků, v konkrétní nabídce obchodního partnera chybí, je nutné se o této skutečnosti předem informovat u CZ-SK Trip nebo konkrétního poskytovatele. Rovněž je nutné na přítomnost domácích mazlíčků upozornit předem v objednávce, nebo poptávce. 2.6 Článek Délka čerpání vybraných služeb Délka pobytů nebo čerpání služeb závisí od konkrétních nabídek (v případě poukazů), nebo dohodě zákazníka a zadavatele na základě rezervace (dále jen délka pobytu ). Délka pobytů například v hlavní sezóně, letní sezóně se může lišit a závisí pouze od nabídky zadavatele. V některých případech může být délka pobytu pevně stanovena, zejména u pronájmu rekreačních objektů např. v hlavní sezóně (léto, Vánoční svátky a Silvestr, nebo Velikonoce), jsou obvykle nejméně týdenní (v termínu pátek pátek, nebo sobota sobota). V mimo-sezóně jsou obvykle možné i víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení v neděli), nebo je stanoven minimální počet nocí. Konkrétní podmínky jsou uváděny při každé nabídce. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

12 2.6.2 Nástup k pobytům, nebo ubytování je obvykle od 14:00 hod. prvního dne ubytování a ukončení (povinnost uvolnit pokoj) je obvykle do 10:00 hod. posledního dne ubytování není-li při konkrétní nabídce uvedeno, nebo se zákazník nedohodne se zadavatelem jinak. Pronájem rekreačních objektů začíná převzetím objektu v den nástupu mezi 15:00 18:00 hod., ukončení je pak v poslední den pronájmu mezi 7:00 10:00 hod., není-li předem s ubytovatelem ujednáno jinak Při některých službách se rezervace přijímá na určitou hodinu a je povinností zákazníka ji dodržet nebo informovat zadavatele o objektivních překážkách, pro které není schopen dohodnutý termín dodržet. V případě nedodržení dohodnutého termínu, mimo důvodů osobitého zřetele, nebo bez udání důvodu, rezervace propadá bez nároku na vrácení zálohy. V případě, že záloha nebyla požadována má zadavatel nabídky nárok na náhradu vzniklých nákladů. 2.7 Článek Přijetí nabídky Uživatelé mohou projevit zájem o přijetí nabídky zadavatelů objednávkou, rezervací nabídky nebo přihlášením se k účasti na pořádané akci či společenské události, stažením slevového kupónu, nebo jiným zpřístupněným způsobem, učiněné prostřednictvím webového rozhraní systému provozovatele Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení a také náročnosti jejich vyřízení Pro objednání nabídky vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodního systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané nabídce (nabídku vloží zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodního systému), způsobu úhrady zálohy nebo kupní ceny nabídky, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nebo poukazu a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, nebo poukazu, (dále společně jen jako objednávka ) Před zasláním objednávky provozovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné a není jeho povinností je ověřovat Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky odešle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa zákazníka ). Přijetí objednávky zaslané nebo uskutečněné jiným způsobem potvrdí CZ-SK Trip obratem zaslaným potvrzením o přijetí objednávky na elektronickou adresu zákazníka, byla-li v objednávce uvedena nebo telefonicky, či sms zaslanou na mobilní telefon zákazníka, který v objednávce uvedl Přijetí nabídky (objednávku) lze zrušit ve smyslu 1742 občanského zákoníka, dojde-li zrušení provozovateli s přijetím nabídky (do momentu potvrzení přijetí objednávky provozovatelem), nejpozději do dvou (2) hodin od zadání objednávky ve webovém rozhraní obchodním systému, tzv. elektronické objednávky a to telefonicky nebo na elektronickou adresu provozovatele (čl. 12 VOP). Přijetí elektronické žádosti o zrušení objednávky musí být provozovatelem potvrzeno nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin, nebylo-li tak učiněno je zákazník povinný zaslat novou elektronickou zprávu, nebo využít jiný způsob kontaktování provozovatele (on-line podpora, rychlá správa na webu, telefon), aby nevznikla pochybnost o zrušení objednávky z důvodu technických problémů Provozovatel nebo zadavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží nebo rozsahu objednaných služeb, výše zálohy nebo kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

13 2.7.8 Objednávkou se zákazník zavazuje uhradit částku dle objednávky na účet provozovatele, nebo zadavatele, zvoleným způsobem platby, který je pro konkrétní nabídku přístupný a který si zákazník v objednávce zvolil a provozovatel je zavázán po obdržení objednávky nebo příslušné úhrady vydat zákazníkovi potvrzení o objednání či rezervaci nabídky, nebo zaplacení zálohy, při jehož předložení vzniká zákazníkovi právo na dodání zboží nebo služby dle nabídky (dále jen poukaz ) V případě, že na dosažení platnosti poukazu je zadavatelem stanovený minimální počet objednávek, vznikají zákazníkovi a zadavateli závazky až po dosažení minimálního počtu objednávek. Pokud nebylo minimálního počtu objednávek dosaženo nevznikají zákazníkovi ani zadavateli, či provozovateli z objednávky žádné závazky, pokud se zákazník a provozovatel nedohodli jinak Zákazník při odeslání každé objednávky prostřednictvím obchodního systému na webu potvrzuje souhlas s platným zněním VOP. Stejné pravidla pro objednávku platí i při nabídkách CZ-SK Trip. 2.8 Článek Uzavření smlouvy Smluvní vztah, kterého předmětem je vyhledání nabídky nebo vypracovaní itineráře dle individuálních požadavků zákazníka, či poskytnutí jiné služby související s obchodní činností provozovatele nabízené ve webovém rozhraní systému, mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká přijetím poptávky. Přijetí poptávky je provozovatelem v pracovních dnech nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin potvrzeno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v poptávce Odesláním elektronické objednávky prostřednictvím obchodního systému na webu, nebo odesláním vyplněné a podepsané objednávky, kterou se rozumí i jiný řádně vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky a jejím doručením dle 12 části VOP, nebo vystavené prostřednictvím distribuční sítě CZ-SK Trip, nebo odsouhlasením nabídky vypracované na základě poptávky zákazníka, dává zákazník pokyn a výslovný souhlas s tím, aby CZ-SK Trip bez odkladu započala s poskytováním zprostředkovatelských služeb, aby tak došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu a poskytnutí plnění z tohoto vztahu, vše ve smyslu ust a násl. občanského zákoníku Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi zákazníkem a CZ-SK Trip se má za poskytnuté objednáním, či rezervováním konkrétní nabídky nebo okamžikem doručení poukazu a kontaktu na zadavatele nabídky ze strany CZ-SK Trip, dle pokynů zákazníka. Je-li to v konkrétní nabídce uvedeno, nebo bylo-li tak dojednáno, CZ-SK Trip započne se zprostředkováním až po zaplacení zálohy zákazníkem. Tímto je společností CZ-SK Trip zprostředkováno uzavření smlouvy mezi zákazníkem a zadavatelem nabídky, a to již za podmínek, které si spolu zákazník se zadavatelem smluví. Zákazník i zadavatel jsou však vázáni zejména výběrem nabídky, podmínkami zveřejněnými v nabídce na webu, popisem zboží, obsahem služeb, garantovanou cenou a termínem, byla-li nabídka rezervována na konkrétní termín, prostřednictvím CZ-SK Trip ve smyslu těchto VOP Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu na základe individuální poptávky nebo jiné žádosti zákazníka se má za poskytnuté doručením kontaktu na potenciální obchodní partnery, nebo nabídky vypracované na základě poptávky, nebo uskutečněním jiného úkonu na základě žádosti zákazníka Objednávkou na stránkách a zaplacením zálohy, nedochází k uzavření spotřebitelské smlouvy mezi zákazníkem a zadavatelem, ale zákazník získává právo na zabezpečení zboží a služeb za cenu, v rozsahu a za podmínek zveřejněných při konkrétní nabídce zadavatelem. Následně uplatnit poukaz, či zarezervovat službu na konkrétní termín může zákazník prostřednictvím webu nebo přímo u zadavatele, tak jako je uvedeno v podmínkách nabídky nebo poukazu Spotřebitelská smlouva je ve smyslu 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, v daném případě k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a zadavatelem nabídky dochází uplatněním poukazu, kterého předmětem je dodávka zboží nebo poskytnutí služby popsané v poukazu; zejména poukazy k nabídkám s delší dobou platnosti. Uplatnění poukazu nastává úkonem uvedeným v nabídce, zejména rezervací služeb na konkrétní termín, nebo dojednání konkrétních podmínek pobytu, způsobu úpravy zboží mezi zákazníkem a zadavatelem nabídky. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

14 2.8.7 V případě objednávek nabídek s pevně stanoveným termínem čerpání služeb, zakoupení nabídky, která je doručována pouze elektronicky (vstupenky, lístky, letenky apod.), nebo zboží se žádostí o převzetí zboží v distribuční síti, nebo na doručovací adresu (pokud není nutné zákazníkem odsouhlasit náklady za doručení), tj. nabídek, které již nevyžadují následnou rezervaci nebo dohodu mezi zákazníkem a zadavatelem nebo potvrzení zadavatelem, je poukaz uplatněn po marném uplynutí dvaceti čtyř (24) hodinové lhůty v pracovních dnech (v mimopracovních dnech se lhůta přiměřeně prodlužuje) pro vyjádření zadavatele nabídky (například vyprodání nabídky, omezení kapacit a pod.) a nastávají účinky uzavření smlouvy Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen poskytnout služby a zadavatel není povinen uzavřít smlouvu s uživatelem, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jakoukoliv smlouvu (včetně VOP) uzavřenou mezi provozovatelem, nebo zadavatelem na jedné straně a zákazníkem, nebo obchodním partnerem na druhé straně nebo z objektivních překážek na straně zprostředkovatele nebo zadavatele nabídky. 2.9 Článek Ceny nabídek a platební podmínky Z důvodu orientace nabízených služeb CZ-SK Trip na zahraniční klientelu, jsou ceny nabídek publikovaných na webu uváděny v dvou měnách, konkrétně EUR a CZK. Konverzi měn vykonává systém automaticky dle kurzu Evropské centrální banky Ceny zboží a služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů podle požadavků zadavatelů na výši ceny při konkrétní nabídce a aktuálního ceníku zadavatele. Při určování cen se zohledňuje zejména objem zakázky, jakost zboží, převedení a použitý materiál v případě nabídek zboží a rozsah služeb, počet osob, kvalita vybavení objektu, atraktivnost okolí objektu v případě nabídek služeb Ceny nabídek v sekci Top Nabídky jsou konečné, to znamená, že jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (je-li zadavatel plátcem DPH), všech souvisejících poplatků a provize CZ-SK Trip. Ceny uváděny v prezentacích v sekci Služby jsou orientační a závisí od obsahu a rozsahu poptávky a budou upřesněny na základě konkrétní poptávky, jsou však uváděny včetně daně z přidané hodnoty (je-li zadavatel plátcem DPH) a provize CZ-SK Trip. Ceny mohou být v průběhu zveřejnění zadavatelem měněny (zejména poskytnutí větší slevy). Ceny nezahrnují daně a poplatky vroubené v rámci celního řízení v případě exportu nabízeného zboží mimo Evropskou unii Nabídky a ceny nabídek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodního systému. Tímto ustanovením není omezena možnost zadavatele uzavřít spotřebitelskou smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Nabídku možno ve smyslu ustanovení 1738 občanského zákoníku kdykoliv odvolat V ceně nabídek zprostředkovaných CZ-SK Trip není obsaženo pojištění (není-li při konkrétní nabídce uvedeno jinak). Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za úrazy, odcizení zavazadel po dobu čerpání služeb, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené CZ-SK Trip neodpovídá. CZ-SK Trip doporučuje zákazníkům před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění, které je možné objednat prostřednictvím CZ-SK Trip Zadavatel si vyhrazuje právo fakturovat rozdílnou cenu nabídek, zejména v závislosti od určení hlavní sezóny a mimo-sezóny, státní nebo církevní svátky, zejména Velikonoce a Vánoce. Informace o této skutečnosti je uvedena na prezentační stránce zadavatele nebo při konkrétní nabídce Nabídky, především ubytování, pronájmu a některých služeb, v hlavní sezóně, zejména silvestrovské pobyty jsou obvykle fakturovány v ceně o 30% - 100% vyšší (dle atraktivnosti objektu, lokality poskytovaných služeb). U dlouhodobých pobytů nebo pronájmů může být cena stanovena dohodou (nejedná se o dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby ve smyslu ustanovení 1852 a násl. občanského zákoníku). Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

15 2.9.8 V nabídkách pronájmu některých rekreačních zařízení zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn, výjimečně otop a vodu, které se zohlední v závěrečném vyúčtování. Pronajímatel rekreačního objektu má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1000,- až 5000,- CZK, nebo 40,- až 200,- EUR (dle velikosti objektu, délky pobytu nebo dohodou). Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku. Zákazník, který si pronajal rekreační objekt je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid po ukončení ubytování zajišťuje ubytovatel. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na všechny druhy pronájmu, nebylo-li dojednáno jinak V případě ubytování zákazník platí místní poplatky obecnímu úřadu ve výši (5,- až 20,- CZK nebo 0,20 až 1,- EUR dospělá osoba/den), které jsou placeny přímo na místě Zadavatel si vyhrazuje právo na zvýšení ceny již zaplaceného poukazu při zvýšení cenových nákladů, při výrazném poklesu kurzu CZK nebo EUR, či inflaci, tedy finanční situaci, kterou nešlo předvídat. V případě navýšení cen o více než 20% bude zákazník o této skutečnosti informován bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů a v případě sjednaných pobytů, či pronájmů minimálně sedm (7) dnů před čerpáním služby. V případě že k navýšení ceny došlo v lhůtě kratší než sedm (7) dnů, navýšení nebude brané v zřetel a závazná je cena na poukazu. V tomto případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. CZ-SK Trip na požádání zákazníka poskytne zákazníkovi maximální součinnost s vyhledáním nabídky porovnatelné s původní nabídkou. Zadavatel je povinný informovat CZ-SK Trip o uvedeném navýšení cen bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden pracovní den předem, kdy nové ceny vstupují v platnost Zadavatel není oprávněn inkasovat žádné poplatky za vybavení či služby související s užíváním objektů, které nejsou uvedeny v popisu a nabídce objektu či v těchto VOP. Za nadstandardní služby a vybavení objektů, u nichž je v nabídce poznámka za poplatek, je účtována smluvní cena dle dohody mezi zadavatelem a zákazníkem, a za tuto CZ-SK Trip neodpovídá. Aktuální a závazné ceny jsou ceny uváděny v poukazů; není-li zřejmé, že při vystavení poukazu došlo k tiskové chybě, nebo chybě při zadávání nabídky do systému (například posun desetinní čárky, omyl při zadávání nabídky v jiné měně) Společně s kupní cenou, nebo zálohou je zákazník povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním nabídky ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží Úhradu zálohy nebo kupní ceny dle smlouvy může zákazník uskutečnit způsoby dostupnými při konkrétní nabídce: bezhotovostně platební kartou (je-li tato možnost aktivní); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému dle výběru zákazníka (je-li tato možnost aktivní); bezhotovostně převodem na účet provozovatele; pro platby v CZK - číslo účtu /0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha; platby v EUR číslo účtu /7500, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Bratislava (dále jen účet provozovatele ); bezhotovostně převodem na účet zadavatele nabídky, byl-li tento způsob předem dojednán z ohledem na rozsah a předmět objednávky; platba na fakturu (platí pouze pro obchodní partnery CZ-SK Trip nebo při fakturačních pobytech); faktura je splatná předem; v hotovosti při uplatnění poukazu přímo zadavateli; v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce (doručovací adresa); v hotovosti při vyzvednutí poukazu v rámci prodejní a distribuční sítě CZ-SK Trip (seznam je dostupný na webu a je neustále aktualizován); prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, pokud se na tom zákazník se zadavatelem předem dohodne. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

16 Uživatel je odpovědný za to, že při užívání funkcí webu postupuje s odpovídající opatrností, zejména pokud poskytuje osobní nebo platební údaje. Provozovatel prohlašuje, že zákazník při využívaní obchodního systému je při kroku on-line platby, přesměrován na zabezpečené stránky platebních portálů, nebo příslušné banky dle zvoleného způsobu platby a provozovatel nepřichází do styku s platebními údaji zákazníka. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi v souvislosti s využitím této funkce V případě úhrady platební kartou provede provozovatel po objednávce předautorizaci a teprve po dosažení stanoveného minimálního počtu objednávek (je-li tato podmínka stanovena zadavatelem a je součástí nabídky) následuje autorizace transakce (pokyn ke stržení prostředků z účtu zákazníka). V případe nabídek bez stanoveného minimálního počtu objednávek je záloha stažena z účtu okamžitě V případě platby převodem na účet se platba provádí dle pokynů provozovatele sdělených po dosažení minimálního počtu objednaných poukazů (je-li tato podmínka stanovena zadavatelem a je součástí nabídky). Splatnost zálohy nebo kupní ceny je do tří pracovních dnů po obdržení informace o aktivaci nabídky, nebylo-li dohodnuto jinak. V případe nabídek bez stanoveného minimálního počtu objednávek je záloha splatná do tří pracovních dnů po obdržení pokynů provozovatele, nebylo-li dohodnuto jinak. Záloha nebo kupní cena však musí být uhrazena ještě před před samotným uplatněním poukazu V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu nebo zálohu společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek zákazníka je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele, nebo zadavatele nabídky dle dohody smluvních stran V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena, nebo záloha splatná při převzetí zboží, či poukazu. Toto ustanovení platí i v případě nabídek kdy zadavatel zálohu nepožaduje Provozovatel odpovídá za to, že prostředky vybrané od zákazníka budou poukázány jeho jménem na účet zadavatele nabídky Po připsání zálohy na bankovní účet CZ-SK Trip nebo zadavatele nabídky (dle instrukcí k zaplacení nabídky), bude zákazníkovi zaslán poukaz (potvrzení o zaplacení) a další potřebné informace na elektronickou adresu zákazníka uvedenou ve webovém rozhraní uživatelského účtu zákazníka nebo v objednávce. Na požádání zákazníka je možné poukaz zaslat na adresu bydliště nebo jinou zadanou adresu (adresa doručení), která může být rozdílná od fakturační adresy Zadavateli nabídky bude při uplatnění poukazu doplacen rozdíl mezi zaplacenou zálohou a skutečně čerpanými službami. Při pronájmu rekreačních objektů většina ubytovatelů požaduje zaslání zálohy na pobyt předem, zejména pak na termíny hlavní sezóny. V případě, že záloha na objednané nebo rezervované služby nebyla ve výši 100% je přesná částka, splatná poskytovateli služby, uvedena na poukazu (Doplatek), který zákazník předloží poskytovateli při nástupu k čerpání služby. Ubytovatel rozhoduje o tom jestli bude částka doplatku placená v EUR nebo CZK Zákazník může požadovat platbu fakturou (úhradu pobytu přes podnikatele, zaměstnavatele nebo jinou organizaci), tzv. fakturační pobyt. U fakturačních pobytů probíhá úhrada celkové ceny nabídky (včetně provize CZ-SK Trip) na účet CZ-SK Trip, a to se souhlasem zadavatele (nebylo-li dojednáno jinak). Pokud zákazník požaduje fakturační pobyt, musí sdělit tuto skutečnost již v objednávce. Ustanovení této části VOP se podpůrně uplatní i pro Fakturační pobyty V případě platby na fakturu je faktura splatná dnem splatnosti uvedeném na faktuře, obvykle 14 dnů. Faktura však musí být zaplacena ještě před samotným uplatněním poukazu Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zadavatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad fakturu. Informaci o tom jestli je zadavatel plátcem daně z přidané hodnoty je možné získat v prezentaci konkrétního zadavatele na webu. Daňový doklad fakturu vystaví zadavatel zákazníkovi po uhrazení sjednané ceny a odevzdá jej zákazníkovi spolu se zásilkou nebo jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka, nebylo-li dojednáno se zákazníkem jinak (fakturační pobyty, nebo faktury mezi obchodními partnery). Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

17 Provozovatel nebo zadavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl VOP), požadovat uhrazení celé sjednané ceny ještě před odesláním předmětu plnění zákazníkovi. Ustanovení 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije Případné slevy z ceny nabídek poskytnuté zadavatelem nebo provozovatelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, není-li při konkrétní nabídce stanoveno jinak Platba ze strany zákazníka vůči provozovateli nebo zadavateli se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet provozovatele, či zadavatele nebo dnem skutečného přijetí příslušné částky v hotovosti provozovatelem, či zadavatelem nebo jinou oprávněnou osobou pověřenou k takovému úkonu Termín úhrady musí být dodržen. V případě prodlení s úhradou je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, minimálně však 25,- Kč (1,- EUR) za každý den prodlení V případě prodlení s úhradou přesahující třicet (30) dnů je provozovatel oprávněn omezit nebo blokovat plnohodnotné využití stránek uživatelem. Zadavatel nabídky nebo provozovatel je po uplynutí třiceti (30) denní lhůty oprávněn závazek uživatele postoupit třetí straně na vymožení Zákazník bere na vědomí, že v případe nesplnění si závazku vůči CZ-SK Trip nebo obchodním partnerům má CZ-SK Trip právo zveřejnit osobní údaje zákazníka v sekci Upozornění s označením Neplatiči a přistoupit k dalším právním opatřením a opatřením dle VOP Článek Přeprava a dodání plnění Webové rozhraní obchodního systému obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním nabídky. Konkrétní informace o možnostech a způsobech doručení nabídky a výška poplatků platí pouze pro konkrétní nabídky a za jasně definovaných podmínek doručení poukazu nebo plnění na elektronickou adresu zákazníka, pokud předmět nabídky takové doručení umožňuje (elektronické lístky, letenky, hrací plán, itinerář a pod.) doručení poukazu nebo plnění poskytovatelem poštovních nebo přepravních služeb v rámci České republiky (doručení v ČR), doručení poukazu nebo plnění poskytovatelem poštovních nebo přepravních služeb v rámci Evropské unie (doručení v EU), doručení poukazu nebo plnění poskytovatelem poštovních nebo přepravních služeb mimo Evropské unie (doručení mimo EU), vyzvednutí předmětu plnění u distribučního partnera, dopravu vybírá nebo zabezpečuje zákazník. Ceník a podmínky s možností výběru konkrétního přepravce jsou součástí obchodního systému, který umožňuje přímou volbu v rámci elektronické objednávky a vychází z aktuálního ceníku smluvních poskytovatelů poštovních a přepravních služeb. Výška poplatků závisí od váhy a rozměru předmětu plnění, ale i rozsahu a obsahu předmětu plnění (např. příplatek za přepravu křehkého zboží, doručení zdarma v případě objednávek nad stanovenou hranici plnění) a jsou měněny v závislosti od podmínek poskytovatelů poštovních nebo přepravních služeb. V ostatních případech budou náklady na dopravu a balné dojednány přímo mezi uživatelem a zadavatelem konkrétní nabídky Zadavatel nabídky, která má být doručená za jiných podmínek, uvede také informaci o způsobu a výšce nákladu za doručení, není-li to s ohledem na předmět nabídky možné, uvede informaci o výpočtu těchto nákladů. V případě absence těchto informací se má za to, že náklady na dodání budou dodatečně zjednány mezi zákazníkem a zadavatelem nabídky Při nabídkách CZ-SK Trip se balné neúčtuje a poštovné je určeno dle aktuálního sazebníku České pošty a konkrétního přepravce, kterého služby CZ-SK Trip využívá a informace o nich jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodního systému. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

18 Dodávka do domu pro malé zásilky do 15 kg, resp. 30 kg váhy v závislosti od přepravce probíhá obvykle ve všední dny v době od 8:00 do 17:00 hodin s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště, nebo nejbližším depu dopravce Způsob doručení zboží určuje zadavatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko s tímto způsobem dopravy Je-li zadavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je zadavatel nebo dopravce oprávněn požadovat poplatek za uskladnění dle vlastních obchodních podmínek V případě vyzvednutí zásilky u distribučního partnera je zákazník informován provozovatelem nebo distribučním partnerem o tom, že zásilka je připravena k vyzvednutí a to telefonicky nebo elektronickou poštou. Zákazník je povinen vyzvednout věc do tří (3) pracovních dnů od oznámení, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nepřevezme-li zákazník věc v stanovené lhůtě je účtován poplatek za uskladnění až do výše 10% z ceny dodávaného zboží (1% za každý den prodlení), minimálně však 25,- CZK (1,- EUR) za každý den omeškáni. Uskladnění trvá nejdéle 10 dní od doby kdy prodávajícímu náleží úplata za uskladnění. Po uplynutí této lhůty může prodávající od smlouvy odstoupit a nárokovat náhradu vzniklých nákladů vůči kupujícímu V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Při převzetí zboží od přepravce nebo distribučního partnera je zákazník povinen překontrolovat neporušenost obalů zboží, případně ochranné lepící pásky. Jakékoliv zjištěné závady neprodleně oznámí přepravci a zapíše do průvodního listu přepravce (pokud je průvodní list k dispozici). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo v případě pochybností o neporušenosti zboží nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. V případě vyzvednutí takovéto zásilky u distribučního partnera má právo poškozenou zásilku rozbalit a překontrolovat přímo na místě. Podpisem průvodního (dodacího) listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky zadavatele, jsou-li zadavatelem vydány a informaci o nich zákazník získá při konkrétní nabídce nebo v prezentaci zadavatele, nebo na základě vzájemné dohody mezi zákazníkem a zadavatelem Spolu se zbožím zákazník obdrží Fakturu - Daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud záruční list není přiložen přímo v zásilce. Faktura - Daňový doklad může být zaslán i na elektronickou adresu zákazníka Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím Tyto ustanovení se přiměřeně vztahují i na převzetí zásilky zákazníkem u distribučního partnera Článek Systém poukazů (voucher) Poukaz zpravidla obsahuje popis služby shodný s nabídkou, hodnotu služby, podmínky uplatnění poukazu, dobu platnosti a unikátní kód, sloužící k ověření pravosti V případě rozporu mezi nabídkou a poukazem je rozhodující znění zveřejněné nabídky. Toto ustanovení neplatí o ceně nabídky. Při uplatnění poukazu je rozhodující cena uvedena v poukazu Poukaz se zasílá pouze elektronicky na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo zadanou při registraci. Na žádost zákazníka je po vzájemné dohodě mezi provozovatelem a zákazníkem možné zaslat poukaz v tištěné podobě na zadanou adresu za příplatek dle aktuálního sazebníku České pošty. Poukaz může zákazník nebo ním pověřená osoba vyzvednout bezplatně u distribučního partnera, tato možnost musí být vyznačena v objednávce. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

19 Dárkové poukazy je možné objednat za příplatek, kterého výška je uvedena ve webovém rozhraní obchodního systému a zaslat na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce jako doručovací adresu, která se může lišit od fakturační adresy. K dárkovému poukazu může zákazník přiložit i vlastní odkaz za použití aplikace zpřístupněné na webu, který bude součástí dárkového poukazu Pokud ještě nebyl poukaz uplatněn, pro splnění oznamovací povinnosti o změně okolností dle ustanovení 1788 odst. 2 občanského zákoníku postačí zveřejnění o změně okolností na webu. V případě již uplatněných poukazů, v kterých plnění ještě nenastalo je zadavatel nabídky povinen o změně okolností informovat přímo zákazníka, který poukaz uplatnil (zejména již rezervované služby) Článek Uplatnění poukazu a poskytnutí služby Poukaz lze uplatnit pouze jednou, jednorázově a za podmínek uvedených v poukazu (zejména v stanoveném termínu, rozsahu plnění a stanovenému počtu osob) Pokud termín pro uplatnění poukazu nebyl v poukazu stanoven, je lhůta pro uplatnění poukazu 6 měsíců; rozhodný je den doručení poukazu zákazníkovi. Pokud není uvedeno jinak je poukaz přenosný Poskytnutí služby se řídí pravidly uvedenými na poukazu. V záležitostech neupravených v poukazu se poskytnutí služby řídí pravidly zadavatele. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád, podmínky a instrukce zadavatele nabídky v místě čerpání služeb, jsou-li k dispozici, neboť tyto pak tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené se zadavatelem Poukaz nelze použít k úhradě dopravného ani balného, ledaže by to v něm bylo výslovně uvedeno. Poukaz rovněž není možné uplatnit na jiné služby než jsou uvedeny v poukazu V případě, že je na žádost zákazníka poskytnuta služba v menším rozsahu, než je uvedeno na poukazu, nevzniká zákazníkovi nárok na doplatek, případně kompenzaci neuplatněné části služby Není-li poukaz v době platnosti uplatněn, propadá bez nároku na vrácení peněz, resp. poskytnutí jiného plnění, nebylo-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, zejména dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav spotřebitele. O této skutečnosti je nutné informovat zadavatele nebo provozovatele co nejdřív (nejpozději 7 dnů před uplynutím doby platnosti poukazu). Zákazník je na požádání povinen poskytnout důkazy (potvrzení, čestné prohlášení) na podporu svého tvrzení. V takovém případě může zadavatel zákazníkovi platnost poukazu přiměřeně prodloužit, nebo nabídnout čerpání jiných adekvátních služeb. Nabude-li zadavatel oprávněné přesvědčení, že skutečnosti uváděny zákazníkem nejsou pravdivé (zejména opakované problémy s uplatněním poukazů na straně zákazníka) může nárok na vrácení peněz zamítnout o čem je zákazník co nejdřív vyrozuměn. 3 Část Odstoupení od smlouvy 3.1 Článek Odstoupení od smlouvy zákazníkem Zákazník bere na vědomí, že dle 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

20 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud zadavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy Nejedná-li se o případ uvedený v čl či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, zejména bylo-li započato s poskytováním služeb, o které spotřebitel výslovně požádal přímo uplatněním poukazu u zadavatele nabídky, nebo bylo-li započato se zprostředkovatelskou činností CZ-SK Trip dle pokynů zákazníka, má spotřebitel v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od spotřebitelské smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů, a to konkrétně jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží konkrétního zadavatele, o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží Zákazník, který nejedná jako spotřebitel (čl VOP) je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu se smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem nebo zadavatelem nabídky na jedné straně a konkrétním zákazníkem na druhé straně. V ostatních případech pouze s výslovným souhlasem provozovatele nebo zadavatele nabídky a za podmínek, na kterých se obě strany (zadavatel nebo provozovatel na jedné straně a zákazník na druhé straně) dohodnou. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, odstoupení od smlouvy není možné a nastává plnění dle poukazu nebo smlouvy. Zákazník nemá nárok na vrácení zálohy nebo kupní ceny pokud nerozhodne v dané věci soud Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o vyhledání nabídky nebo přípravy itineráře zanikne momentem přijetí poptávky provozovatelem, nebo žádosti o vyhledání nabídky či přípravy itineráře. Zákazník bere na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi zákazníkem a CZ-SK Trip zanikne momentem přijetí objednávky nebo rezervace provozovatelem či zadavatelem nebo odsouhlasením nabídky vypracované na základě poptávky zákazníka a to i v případě, že provozovatel započal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy musí být zadavateli nebo provozovateli prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v ustanovení čl VOP, a to jedním z těchto způsobů: na adresu provozovny zadavatele konkrétní nabídky, na adresu elektronické pošty zadavatele konkrétní nabídky, na adresu sídla CZ-SK Trip (12 část VOP), na adresu elektronické pošty CZ-SK Trip (12 část VOP), proviznímu prodejci, kde byl poukaz vystaven, distribučnímu partnerovi, kde zákazník plnění vyzvedl. Hlavní 97, Zborovice, 76832, Česká republika, EU, /43

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33. identifikační číslo: 03891518 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MNS Company s. r. o. se sídlem Jihlava, Havlíčkova 33 identifikační číslo: 03891518 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87223 pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PRO VOBIS, s.r.o. se sídlem Libomyšl 43, 267 23 Lochovice identifikační číslo: 278 772 56 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz

Internetového obchodu www.fashion-mami.cz Provozovatel: Martina Pipková Loudová čp. 45, 284 01 Malešov Týniště IČO: 64152715 DIČ: 805 309 0837 OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu www.fashion-mami.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky fyzické osoby - podnikatel David Hrubý se sídlem Farského 1/1385, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 67790909 registrovaného pod spisovou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002 u živnostenského

Více