Č.j. 23/06/ ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Program: Č.j. 23/06/ ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový výhled na období Závěrečný účet obce za rok Sesuv Grůnik 6. Smlouvy 7. Půjčky z FRB 8. Elektrofikace Kamenné 9. Různé 10. Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,04 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navržený program byl 9 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Bc. Vavřín Josef, pan Solanský Oldřich Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Ing. Martin Solanský Člen pan Miroslav Martyčák Hlasování: pro 9 16,07 přibyl Ing. Petr Bohušík, paní Libuše Vojkůvková, pan Jan Krba 12 členů Hlasování: pro 10 zdržel (Krba, Vojkůvková) K bodu 1/ Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda výboru Ing. Petr Hajda. Zpráva je přílohou zápisu. Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o činnosti kontrolního výboru v předneseném znění. K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru JUDr. Milan Matula. 1

2 ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2013 K bodu 3/ Rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled při sestavení vychází z rozpočtu na rok 2013, z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu, z předpokládaných neinvestičních výdajů nutných pro zajištění chodu obce, z předpokládaných investic na období (zateplení školy a školky), ze splátkového kalendáře úvěru na multifunkční budovu (do roku 2025), ze splátkového kalendáře úvěru na komunikace (do roku 2018), ze splátkového kalendáře příspěvků na projekt Čistá řeka Bečva sdružení Mikroregionu Vsetínsko (do roku 2019). Rozprava: - Ing. Solanský navrhuje v akcích v rozmezí od 50 tis. 1mil. Kč upřednostnit pořízení auta pro JSDH, pořízení hydrantů - Mana Pavel doporučuje, upřesnit o jaké vozidlo se jedná, zda bude využíváno JSDH i občanským sdružením SDH - Martyčák Miroslav pokud se pořídí vozidlo pro JSDH nemůže být využíváno jako doposud SDH. Ve vozidlu je speciální výbava, která by se mohla poškodit. V současné době při zásahu JSDH musí nejprve vybavit vozidla a následně uskutečnit výjezd není stabilně připraveno k zásahu. Náklady na údržbu v současné době jsou větší při využívání SDH. - Ing. Bohušík dotaz na počet zásahu JSDH - Martyčák Miroslav v roce 2013 byly zatím 2 zásahy, v roce 2012 nebyly žádné požáry, pouze JSDH se účastnila při haváriích - Mana Pavel doporučuje odsouhlasení rozpočtového výhledu jako blok, k problematice pořízení vozila pro JSDH vrátit se na zářijovém zasedání ZO před projednáním žádosti obce o dotaci ze ZK na rok Vachůnová Anna - navrhuje za MO KSČM výstavbu kulturního sálu financovaného z plánované dostavby sportovního areálu a výstavby kulturního sálu v ZŠ v částce 6 mil Kč. - Hrubý Roman výstavba kulturního sálu by nestála pouze 6 mil Kč, další velké náklady jsou spojené s následným provozem a údržbou - JUDr. Matula rovněž nesouhlasí s výstavbou nového kulturního sálu. Náklady na stavbu odhaduje minimálně na 15 mil Kč, finanční možnost obce v investicích je cca 4 mil. Kč. Dále nesouhlasí s nákladným provozem a údržbou, doporučuje zkusit skromnější variantu - Mana Pavel v rozpočtovém výhledu je plánována kulturní místnost v ZŠ rozšíření aktivit pro ZŠ i obec. Dostavba ve sportovním areálu (nadstřešení) má smysl v širším využití (fotbalisty, cyklisty, návštěvníky areálu). Pokud se jedná o výstavbu kulturního sálu, obec bez dotace tento problém nevyřeší. - Ing. Urbanovská rozpočtový výhled je zpracováván dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, konkrétní podoby akcí jsou upřesňovány dle finančních prostředků obce v rámci jednotlivých ročních rozpočtů. Současná možnost obce na investice je cca 4 mil. Kč ročně. - Vachůnová Anna hlavní prioritou obce musí být osvětlení i v okrajových částech obce - Mana Pavel rozpočtový výhled je důležité schválit jako deklaraci vůle ZO, jako dlouhodobý plán obce použitelný i pro jednání o různých dotací nebo úvěrech - Ing. Divín Radek doporučuje i zveřejnění rozpočtového výhledu připomínky občanů - JUDr. Milan Matula členové zastupitelstva jsou volení občany, kteří se mohou se svými náměty obrátit na ně připomínkovat jakýkoliv problém v obci, nebo přímo na veřejném zasedání zastupitelstva obce 2

3 ZO schvaluje rozpočtový výhled obce pro období roků podle důvodové zprávy s úpravou položky 13) Požadavky v rozsahu nad 1 mil. Kč, která po úpravě zní: Vybudování kulturního sálu v obci: s plánovanou investicí ve výši 10 mil. Kč K bodu 4/ Závěrečný účet obce za rok 2012 Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání výdajů členěné podle rozpočtové skladby. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obce regionálních rada a státním fondům. Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do následujícího roku dle 43 zákona č. 128/2000 Sb. a 20 z. č. 129/2000 Sb. Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce. ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. K bodu 5/ Sesuv Grůnik Důvodová zpráva Na základě ohlášení občanů v 20. týdnu 2013 OÚ byl v místní části Dolní Rozpité, lokalitě Březinův dvůr, v lesním úseku ve směru na Grůnik zaznamenán sesuv svahu u obecní komunikace k toku Dolní Rozpitý na pozemku 955/2, v blízkosti sanovaného sesuvu v roce Sesuv byl posouzen specialistou firmy UNIGEO Ostrava a navržena opatření k omezení provozu na komunikaci, bylo objednáno posouzení sesuvu, předány doklad ze sanace sesuvu v roce Rada obce odsouhlasila nabídku na vypracování prováděcí PD sesuvu u výše uvedené firmy a bylo zasláno ohlášení stavby sanace sesuvu SÚ v Rožnově p/r dne PD sesuvu bude vyhotovena dokonce 06/2013. Náklady zajištění sesuvu odhadl specialista UNIGEO na cca 2 mil. Kč (zahrnují sanaci vlastního sesuvu + zajištění svahu nad sesuvem). Financování sanace je navrženo s dotací do 90-ti % způsobilých výdajů projektu z OPŽP v rámci oblasti podpory 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, kdy podle platného plánu výzev se předpokládá vyhlášení výzvy v 06/2013. Vyhodnocení žádosti SFŽP se předpokládá do 09/2013, realizace sanace sesuvu je reálná v IV. Q Rozprava: - Jan Štůrala doporučuje v projektové dokumentaci řešit odvod vody, aby nestékala přes nově vybudovanou komunikaci - Mana Pavel prováděcí projekt má řešit tuto lokalitu komplexně, sanaci sesuvu pod i nad komunikací v lokalitě ZO bere na vědomí informaci starosty obce o sesuvu svahu u obecní komunikace v Dolním Rozpitém, lokalita Březinův dvůr a návrh rady obce na řešení zajištění proti sesuvu podle důvodové zprávy. K bodu 6/ Smlouvy Smlouva o dílo Smlouva o dílo je na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí Dolní Bečva a firmou UNIGEO a.s., Místecká 329/258, Ostrava Hrabová. Cena prací je včetně DPH, termín ukončení prací Tato projektová dokumentace bude podkladem ke stavebnímu řízení a součástí žádosti o dotaci. 3

4 ZO schvaluje smlouvu o dílo na dodávku prováděcí projektové dokumentace mezi obcí a firmou UINIGEO a.s. Ostrava Hrabová na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr podle důvodové zprávy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy ve lhůtě do Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D 2013/0041/ OKP Poskytovatelem finančních prostředků je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, příjemcem obec Dolní Bečva na projekt Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva. Příjemce se zavazuje poskytnuté finanční prostředky přijmout a projekt dle Smlouvy zrealizovat a zachovat jej po dobu stanovené udržitelnosti projektu. Projekt je definován webovou žádostí Benefit7, včetně jednotlivých příloh žádosti a dále projektovou dokumentací. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava na propojení cyklostezek od poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava podle důvodové zprávy a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat v termínu do Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni K projektu prodloužení vodovodního řádu je pro územní řízení nutno doložit souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou formou Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou. Na zasedání zastupitelstva jsou připraveny smlouvy podle situace z projektové dokumentace s těmito vlastníky pozemků: 1. Ing. Alena Miholová, Tyršovo nábřeží 1103, Rožnov p/r na uložení vodovodního řádu na p. č. 1145/2 2. Borečková, Solanská Dana, Jiřího Wolkera 890, Rožnov p/r na umístění vodovodního řádu na p. č. 1131/39 3. Just Karel, Kadláčkova 360/19, Kopřivnice na uložení vodovodního řádu v p. č. 1134/1 ZO schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni s vlastníky pozemků Ing. Alenou Miholovou, Tyršovo nábřeží 1103, Rožnov p./r. o uložení vodovodního řádu na pra. č. 1145/2, s paní Danou Borečkovou Solanskou, Jiřího Wolkera 890, Rožnov pod Radhoštěm, na umístění vodovodního řádu na par. č. 1131/39, s panem Karlem Justem, 360/19, Kopřivnice na uložení vodovodního řádu na par. č. 1134/1 v souladu s projektovou dokumentací a ukládá tyto smlouvy podepsat starostovi obce v termínu do Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku Poskytovatelem je Ing. Radim Kubečka, Hradišťko 287, příjemcem je obec Dolní Bečva. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč na opravu komunikace na p. č Finanční příspěvek podle smlouvy se poskytuje výhradně za účelem náhrady za opotřebení místní komunikace v měsíci květnu 2013, kdy bude sváženo dřevo ze soukromých pozemků přes obecní komunikaci p. č. 2661, 2662, 2663, 2664, ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi poskytovatelem Ing. Radimem Kubečkou, Hradišťko 287 a obcí Dolní Bečva ve výši 5 tis. Kč, určenou pro opravy opotřebení komunikace při svozu dřevní hmoty podle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat v termínu do

5 K bodu 7/ Půjčky z FRB Starosta obce vypsal výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši 200 tis. Kč. Žádosti o poskytnutí úvěru dle pravidel obce Dolní Bečva mohly být podávány na podatelnu do V daném termínu byly podány dvě žádosti Jany Vavřínové, Dolní Bečva čp. 521 na modernizaci koupelny v rodinném domě čp. 166 na částku ,- Kč a paní Marie Vaškové, Dolní Bečva čp. 403 na opravu místnosti v domě čp. 403 na částku ,- Kč. RO provedla výběr žadatelů o půjčku a doporučuje ZO schválit Smlouvy o půjčku z fondu rozvoje bydlení. ZO Schvaluje smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nařízení vlády ČR č. 396/2001: a/ s paní Janou Vavřínovou, Dolní Bečva čp. 521 ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci koupelny v rodinném domě čp. 166 Dolní Bečva b/ s paní Marií Vaškovou, Dolní Bečva čp. 403 ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci místnosti v rodinném domě čp. 403 Dolní Bečva. K bodu 8/ Elektrifikace Kamenné Projekční firma ENPRO Energo s. r.o. zastoupená Ing. Lukášem Klezlou, která zpracovává projekt pro územní řízení Kabelové vedení VN na Kamenné se obrátila na obec s žádostí o projednání záměru směny pozemku pro trasu stavby elektrifikace Kamenné. Firma má se všemi vlastníky po trase kabelového vedení sjednané souhlasy (formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu), pouze v jednom případě souhlas od vlastníka pozemku nemůže získat, jelikož vlastník požaduje, aby obec připravila a schválila budoucí smlouvu o směně pozemku. Další variantou, aby se vyřízení územního rozhodnutí nezablokovalo je vypracování geometrického plánu, směnné smlouvy na část pozemku a jejího vložení do katastru nemovitostí s tím, že náklad s tímto spojený by byl připočten k již schválenému nákladu za věcné břemeno dříve schválené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu ze dne Tato smlouva by musela být revokována a nově schválena po doplnění navýšen í ceny a upravených délkových metrů. Projektant sdělil, že kabel VN v místě vedení komunikace v mapě není zakreslen, jelikož je v této trase vzrostlý les. Je na zvážení ZO, ke které variantě se přikloní, aby dokončení projektové dokumentace a vyřízení územního řízení této stavby nebylo zastaveno. 5

6 ZO schvaluje záměr obce směnit část pozemku par. č ve vlastnictví obce za část par. č. 1354/2 ve spoluvlastnictví Miroslavy Rostkové, Karla Vašuta a Ludmily Vašůtové za účelem umožnění realizace projektu Kabelové vedení VN na Kamenné za podmínky, že investorem bude uhrazena obci částka 30 tis. Kč za náklady spojené s realizací směny, když o tuto částku bude navýšena konečná cena za náhradu věcného břemene podle již uzavřené smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene. K bodu 9/ Různé Výstavba nového bufetu Pan Milan Matula, předseda FC Dolní Bečva doručil na OÚ dodatek č. 1 k věcnému záměru FC Dolní Bečva Občerstvení se sociálním zázemím ve sportovním areálu obce Dolní Bečva viz.níže. 6

7 7

8 Rozprava: - Mana Pavel doporučuje záměr projednat s občanskými sdruženími v obci, které používali příležitostně bufet pro jimi pořádané akce a předložit jejich stanovisko do dalšího zasedání zastupitelstva - Hrubý Roman předběžně byla akce projednána s občanskými sdruženími v obci, dle jejich sdělení se nebudou podílet finančně na výstavbě bufetu. Proto FC na dnešní zasedání předložila nový záměr vybudování bufetu ve vlastní režii bez spoluužívání občanských sdružení v obci - Mgr. Linhartová pokud občanské sdružení budou pořádat ve sportovním areálu své akce, mohou požadovat v této době uzavření bufetu FC Dolní Bečva. Navrhuje zrušení ubytování, využití stávající místnosti v 1. patře budovy ve sportovním areálu pro občerstvení - JUDr. Matula myslí si, že využití nového bufetu (postaveného z prostředků FC Dolní Bečva), by neměl využívat ke své výdělečné činnosti žádný jiný subjekt než FC - Ing. Martin Solanský - SDH Dolní Bečva se k této záležitosti nemohlo vyjádřit, protože nebyla žádná oficiální schůzka s FC Dolní Bečva ZO bere na vědomí dodatek věcného záměru FC Dolní Bečva na vybudování Občerstvení se sociálním zázemím ve sportovním areálu obce a ukládá radě obce svolat schůzku dosavadních uživatelů bufetu na hřišti za účelem sjednocení stanovisek v termínu do a o výsledku jednání informovat zastupitelstvo obce na jeho dalším jednání Rozdělení dotací občanským sdružením Návrh na rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013 po projednání v KŠKS dne , který zpracovala Eva Lažová Ajax Dolní Bečva 3000,- činnost sdružení Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5000,- pachové ohradníky kolem silnice Dolní Bečva Rožnov p/r s cílem zamezit škodám na zvěři Český svaz včelařů Horní Bečva 5000,- koupě včelařských pomůcek (refraktometr) pro včelaře v Dolní Bečvě Lyžařský klub Radhošť 35000,- činnost sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 58000,- činnost sdružení FC Dolní Bečva ,- činnost sdružení CELKEM ,- Kč 8

9 Návrh obecního úřadu na dílčí rozdělení dotací do výše rozpočtové položky Ajax Dolní Bečva 3000,- činnost sdružení Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5000,- pachové ohradníky kolem silnice Dolní Bečva Rožnov p/r s cílem zamezit škodám na zvěři Český svaz včelařů Horní Bečva 5000,- koupě včelařských pomůcek (refraktometr) pro včelaře v Dolní Bečvě Lyžařský klub Radhošť 35000,- činnost sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 45000,- činnost sdružení FC Dolní Bečva 50000,- činnost sdružení Rozprava: - Hrubý Roman za FC Dolní Bečva nesouhlasí s krácením dotace na činnost, mají nedostatek finančních prostředků. Domnívali se, že na sekačku byla účelová dotace na rámec běžné dotace na činnost klubu - JUDr. Matula souhlasí s tím, že účelová dotace na sekačku by měla být nad rámec běžné dotace na činnost - Mgr. Linhartová navrhuje komisi ŠKS stanovit termíny týkající se dotací občanským sdružením (žádosti, návrh rozdělení, projednání v ZO, sepsání smluv) - Ing. Urbanovská upřesnila, že na 3419 je nutné připravit rozpočtové opatření pro vyšší rozdělení dotací ZO schvaluje rámec rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013 podle návrhu komise školství, kultury a sportu ve výši 225 tis. Kč s tím, že schvaluje dílčí rozdělení částky 139 tis. Kč a uzavření smluv o přidělení dotací: AJAX Dolní Bečva 3.000,- Kč, Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5.000,- Kč, Český svaz včelařů Horní Bečva 5.000,- Kč, Lyžařský klub Dolní Bečva 5.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 42 tis. Kč, FC Dolní Bečva ,- Kč a ukládá starostovi tyto podepsat v termínu do ZO ukládá radě obce připravit na další jednání zastupitelstva obce rozpočtové opatření navýšení výdajů v roce o částku 86 tis. Kč Výjezdová jednotka SDH Důvodová zpráva přednesená Ing. Martinem Solanským: V návaznosti na situaci, která nastala v minulém týdnu na území naší republiky (povodně), bych vás chtěl seznámit se stavem výjezdové jednotky obce. Jednotka má celkem 14 členů. Velitel, zástupce velitele, strojníci a hasiči. K dispozici je automobil OPEL MOVANO, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, motorová pila + ruční nářadí + čerpadlo PS12.Nebudu mluvit o činnost, ta je součástí zprávy velitele jednotky. OPEL MOVANO je v podstatě na hranici životnosti, pomalu odchází převodovka, opotřebované přední sedadlo. Auto plní účel, ke kterému bylo zakoupeno, tj. slouží SDH a jednotce. Z tohoto důvodu nemůže být připraveno na okamžitý výjezd, protože s výbavou na zásah nelze jezdit na soutěže. Elektrocentrálu v případě poruchy sítě si vyžaduje ZŠ, která má již upravené el. rozvody tak, že centrálu stačí jen připojit. Tím pádem je centrála v prostorách jednotky jen uložena a provádí se na ní údržba. Pro potřeby jednotky a obce pak k dispozici není žádná. Požadavky na dovybavení jednotky SDH: 1. Rádio stanice pro (2x kapeska + 1x vozidlová) cca 35000,- 2. Plovoucí čerpadlo tis 3. Gumové holínky 14 párů ,- 4. Brodící kalhoty 1 ks 3-6 tis 5. helmy pro zbytek jednotky 9

10 6. speciální rukavice pro zbytek jednotky 7. bezpečnostní opasek nebo sedací úvaz 8. vysoušeč 9. zásahové vozidlo (zastupitelstvo odmítlo možnost podat žádost o dotaci v roce 2012) 10. pytle na písek a sypák dle informace velitele jednotky dává k dispozici centrála 11. zmapování nadzemních hydrantů 12. šatna pro výjezdovou jednotku se snad vyřeší v rámci opravy budovy OU, pokud se půjde nějak dohodnout s poštou. Do plechových skříněk nevejdou 2 výstroje. V porovnání s okolními sbory nevypadáme moc dobře. Horní, Prostřední, Kněhyně, Hutisko, Vigantice jsou pro okamžitý zásah v případě nějaké živelné události vybaveny podstatně lépe. TO nemluvím o Trojanovicích, Ratiboř dostává nové auto. Karlovicko obdobně. V rámci přiděleného rozpočtu dochází samozřejmě k postupnému dokupování výstroje, drobné techniky, údržbě stávající techniky a školení členů. Rozprava: - Mana Pavel doporučuje zjistit možnosti dotačních možností pro obec na pořízení vozidla pro JSDH a případné podání žádosti řešit v zastupitelstvu v září 2013, doporučuje drobné výdaje nárokovat v rámci rozpočtu Martyčák Miroslav pořízení vozidla pro JSDH je nezbytné, při současném provozu vozidla, které užívá i občanské sdružení SDH, není vozidlo stále k dispozici (občanské sdružení využívá mimo jiné vozidlo na mládežnické soutěže pořádané mimo obce). Stavbu hydrantů, podání žádosti na pořízení vozidla pro JSDH zastupitelstvo několikrát odsunulo z důvodu omezených finančních možnostech obce. Doporučuje podání žádosti na pořízení vozidla, ze zkušeností okolních JSDH je nutné žádost několikrát opakovat, než je dotace přidělena. - Vachůnová Anna upozorňuje, že vláda připravuje zákon řešící financování profesionálních i dobrovolných hasičů, doporučuje se zaměřit na dotace - Mana Pavel je na rozhodnutí ZO, které investice bude obce preferovat. Pouze upozorňuje, že pořízení vozidla pro JSDH i při schválení dotace se obec obvykle podílí 60% na pořizovacích nákladech - Štůrala Jan doporučuje pořízení vozidla JSDH řešit co nejdříve ZO bere na vědomí informaci člena SDH a výjezdové jednotky Ing. Martina Solanského o stavu materiálního zabezpečení výjezdové jednotky a o nutnosti zabezpečit pro tuto jednotku řádné materiální podmínky zejména nákupem techniky a ochranných pomůcky. Zastupitelstvo obce doporučuje tyto požadavky zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok Nákup automobilu pro výjezdovou jednotku bude řešen na dalším řádném jednání zastupitelstva obce v měsíci září Informace o dešťové kanalizaci v lokalitě Blinkův kopec Alternativní návrh odvedení dešťových vod z komunikace a okolí navržení Ing. Hradilem: Varianta 1 - prohloubení a prodloužení stávající kanalizace by znamenala uložení nové kanalizace v délce 190 m, v hloubce až 4,5 m v místě překonání výškového horizontu-viz přiložené foto a přeložku dvou plynových přípojek k domu č. p. 450 a 502. Varianta 1 se mi jeví obtížně proveditelná s ohledem na nedostatek prostoru v místní komunikaci a blízkost oplocení rodinných domů. Tuto variantu projektant nedoporučuje realizovat, z důvodu že je vysoce riziková a problematická Varianta 2 - viz přiložená situace představuje vybudování nové kanalizace v délce 115 m, průměrné hloubce 2,0 m, ukončené v podzemním zasakovacím objektu o užitném objemu 30,0 m3. Investiční náklady varianty 2 odhaduji ve stejné výši jako u varianty 1, varianta 2 bude však lépe proveditelná. Pro ověření propustnosti zeminy v místě situování zasakovacího objektu bude potřeba objednat hydrogeologický posudek-cena cca 6.000,- Kč. ZO Bere na vědomí informaci starosty a místostarostky obce o stavu projektového zadání řešení deštové 10

11 kanalizace včetně prodloužení místní komunikace v lokalitě Na Blinkově kopci a ukládá radě obce projednat možná technická řešení s projektantem a vlastníky dotčených pozemků Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2012 ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok Žádosti o změnu územního plánu Nový územní plán obce byl schválen V roce 2013 byla na obec doručena žádost slečny Ludmily Krbové, Dolní Bečva čp. 505, která žádá zastupitelstvo obce o schválení projednání změny části parcely 1453 o výměře 900 m 2 do územního plánu jako plochu bydlení. Druhou žádostí je žádost pana Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 152, který žádá zastupitelstvo obce o schválení projednání změny územního plánu na části p. č. 1542/1 a p. č a jejich zařazení do plochy bydlení. 11

12 Třetí žádost je od pana Karla Many, správce střelnice mysliveckého sdružení, který žádá o zařazení sportovní střelnice pro loveckou brokovou střelbu Mysliveckého sdružení Dolní Bečva na části p. č. 2598/22 do ÚP. Záměr je v souladu s nájemní smlouvou mezi obcí a sdružením ze dne a byl kladně projednán s dotřenými orgány (AOPK CHKO Beskydy, MěÚ Rožnov p/r, odborem životního prostředí a Policií ČR). RO doporučuje ZO žádosti schválit a požádat MěÚ, odbor územního plánu o projednání těchto žádostí. Je na rozhodnutí zastupitelstva obce zda projektové zpracování změny budou platit sami žadatelé nebo je bude hradit obec. V předchozích letech si žadatelé hradili změny ÚP sami. 12

13 ZO schvaluje žádosti Ludmily Krbové, Dolní Bečva 505 Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva 152 a MS Dolní Bečva podle důvodové zprávy za podmínky, že žadatelé na své náklady zajistí projektové zpracování žádosti. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce v 20,50 hodin Vyhotovila: Jana Vavřínová V Dolní Bečvě: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce ověřovatel. ověřovatel 13

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více