Č.j. 23/06/ ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Program: Č.j. 23/06/ ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový výhled na období Závěrečný účet obce za rok Sesuv Grůnik 6. Smlouvy 7. Půjčky z FRB 8. Elektrofikace Kamenné 9. Různé 10. Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,04 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navržený program byl 9 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Bc. Vavřín Josef, pan Solanský Oldřich Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Ing. Martin Solanský Člen pan Miroslav Martyčák Hlasování: pro 9 16,07 přibyl Ing. Petr Bohušík, paní Libuše Vojkůvková, pan Jan Krba 12 členů Hlasování: pro 10 zdržel (Krba, Vojkůvková) K bodu 1/ Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda výboru Ing. Petr Hajda. Zpráva je přílohou zápisu. Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o činnosti kontrolního výboru v předneseném znění. K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru JUDr. Milan Matula. 1

2 ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2013 K bodu 3/ Rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled při sestavení vychází z rozpočtu na rok 2013, z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu, z předpokládaných neinvestičních výdajů nutných pro zajištění chodu obce, z předpokládaných investic na období (zateplení školy a školky), ze splátkového kalendáře úvěru na multifunkční budovu (do roku 2025), ze splátkového kalendáře úvěru na komunikace (do roku 2018), ze splátkového kalendáře příspěvků na projekt Čistá řeka Bečva sdružení Mikroregionu Vsetínsko (do roku 2019). Rozprava: - Ing. Solanský navrhuje v akcích v rozmezí od 50 tis. 1mil. Kč upřednostnit pořízení auta pro JSDH, pořízení hydrantů - Mana Pavel doporučuje, upřesnit o jaké vozidlo se jedná, zda bude využíváno JSDH i občanským sdružením SDH - Martyčák Miroslav pokud se pořídí vozidlo pro JSDH nemůže být využíváno jako doposud SDH. Ve vozidlu je speciální výbava, která by se mohla poškodit. V současné době při zásahu JSDH musí nejprve vybavit vozidla a následně uskutečnit výjezd není stabilně připraveno k zásahu. Náklady na údržbu v současné době jsou větší při využívání SDH. - Ing. Bohušík dotaz na počet zásahu JSDH - Martyčák Miroslav v roce 2013 byly zatím 2 zásahy, v roce 2012 nebyly žádné požáry, pouze JSDH se účastnila při haváriích - Mana Pavel doporučuje odsouhlasení rozpočtového výhledu jako blok, k problematice pořízení vozila pro JSDH vrátit se na zářijovém zasedání ZO před projednáním žádosti obce o dotaci ze ZK na rok Vachůnová Anna - navrhuje za MO KSČM výstavbu kulturního sálu financovaného z plánované dostavby sportovního areálu a výstavby kulturního sálu v ZŠ v částce 6 mil Kč. - Hrubý Roman výstavba kulturního sálu by nestála pouze 6 mil Kč, další velké náklady jsou spojené s následným provozem a údržbou - JUDr. Matula rovněž nesouhlasí s výstavbou nového kulturního sálu. Náklady na stavbu odhaduje minimálně na 15 mil Kč, finanční možnost obce v investicích je cca 4 mil. Kč. Dále nesouhlasí s nákladným provozem a údržbou, doporučuje zkusit skromnější variantu - Mana Pavel v rozpočtovém výhledu je plánována kulturní místnost v ZŠ rozšíření aktivit pro ZŠ i obec. Dostavba ve sportovním areálu (nadstřešení) má smysl v širším využití (fotbalisty, cyklisty, návštěvníky areálu). Pokud se jedná o výstavbu kulturního sálu, obec bez dotace tento problém nevyřeší. - Ing. Urbanovská rozpočtový výhled je zpracováván dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, konkrétní podoby akcí jsou upřesňovány dle finančních prostředků obce v rámci jednotlivých ročních rozpočtů. Současná možnost obce na investice je cca 4 mil. Kč ročně. - Vachůnová Anna hlavní prioritou obce musí být osvětlení i v okrajových částech obce - Mana Pavel rozpočtový výhled je důležité schválit jako deklaraci vůle ZO, jako dlouhodobý plán obce použitelný i pro jednání o různých dotací nebo úvěrech - Ing. Divín Radek doporučuje i zveřejnění rozpočtového výhledu připomínky občanů - JUDr. Milan Matula členové zastupitelstva jsou volení občany, kteří se mohou se svými náměty obrátit na ně připomínkovat jakýkoliv problém v obci, nebo přímo na veřejném zasedání zastupitelstva obce 2

3 ZO schvaluje rozpočtový výhled obce pro období roků podle důvodové zprávy s úpravou položky 13) Požadavky v rozsahu nad 1 mil. Kč, která po úpravě zní: Vybudování kulturního sálu v obci: s plánovanou investicí ve výši 10 mil. Kč K bodu 4/ Závěrečný účet obce za rok 2012 Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání výdajů členěné podle rozpočtové skladby. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, obce regionálních rada a státním fondům. Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do následujícího roku dle 43 zákona č. 128/2000 Sb. a 20 z. č. 129/2000 Sb. Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce. ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. K bodu 5/ Sesuv Grůnik Důvodová zpráva Na základě ohlášení občanů v 20. týdnu 2013 OÚ byl v místní části Dolní Rozpité, lokalitě Březinův dvůr, v lesním úseku ve směru na Grůnik zaznamenán sesuv svahu u obecní komunikace k toku Dolní Rozpitý na pozemku 955/2, v blízkosti sanovaného sesuvu v roce Sesuv byl posouzen specialistou firmy UNIGEO Ostrava a navržena opatření k omezení provozu na komunikaci, bylo objednáno posouzení sesuvu, předány doklad ze sanace sesuvu v roce Rada obce odsouhlasila nabídku na vypracování prováděcí PD sesuvu u výše uvedené firmy a bylo zasláno ohlášení stavby sanace sesuvu SÚ v Rožnově p/r dne PD sesuvu bude vyhotovena dokonce 06/2013. Náklady zajištění sesuvu odhadl specialista UNIGEO na cca 2 mil. Kč (zahrnují sanaci vlastního sesuvu + zajištění svahu nad sesuvem). Financování sanace je navrženo s dotací do 90-ti % způsobilých výdajů projektu z OPŽP v rámci oblasti podpory 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, kdy podle platného plánu výzev se předpokládá vyhlášení výzvy v 06/2013. Vyhodnocení žádosti SFŽP se předpokládá do 09/2013, realizace sanace sesuvu je reálná v IV. Q Rozprava: - Jan Štůrala doporučuje v projektové dokumentaci řešit odvod vody, aby nestékala přes nově vybudovanou komunikaci - Mana Pavel prováděcí projekt má řešit tuto lokalitu komplexně, sanaci sesuvu pod i nad komunikací v lokalitě ZO bere na vědomí informaci starosty obce o sesuvu svahu u obecní komunikace v Dolním Rozpitém, lokalita Březinův dvůr a návrh rady obce na řešení zajištění proti sesuvu podle důvodové zprávy. K bodu 6/ Smlouvy Smlouva o dílo Smlouva o dílo je na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí Dolní Bečva a firmou UNIGEO a.s., Místecká 329/258, Ostrava Hrabová. Cena prací je včetně DPH, termín ukončení prací Tato projektová dokumentace bude podkladem ke stavebnímu řízení a součástí žádosti o dotaci. 3

4 ZO schvaluje smlouvu o dílo na dodávku prováděcí projektové dokumentace mezi obcí a firmou UINIGEO a.s. Ostrava Hrabová na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr podle důvodové zprávy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy ve lhůtě do Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D 2013/0041/ OKP Poskytovatelem finančních prostředků je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, příjemcem obec Dolní Bečva na projekt Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva. Příjemce se zavazuje poskytnuté finanční prostředky přijmout a projekt dle Smlouvy zrealizovat a zachovat jej po dobu stanovené udržitelnosti projektu. Projekt je definován webovou žádostí Benefit7, včetně jednotlivých příloh žádosti a dále projektovou dokumentací. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava na propojení cyklostezek od poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava podle důvodové zprávy a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat v termínu do Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni K projektu prodloužení vodovodního řádu je pro územní řízení nutno doložit souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou formou Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou. Na zasedání zastupitelstva jsou připraveny smlouvy podle situace z projektové dokumentace s těmito vlastníky pozemků: 1. Ing. Alena Miholová, Tyršovo nábřeží 1103, Rožnov p/r na uložení vodovodního řádu na p. č. 1145/2 2. Borečková, Solanská Dana, Jiřího Wolkera 890, Rožnov p/r na umístění vodovodního řádu na p. č. 1131/39 3. Just Karel, Kadláčkova 360/19, Kopřivnice na uložení vodovodního řádu v p. č. 1134/1 ZO schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni s vlastníky pozemků Ing. Alenou Miholovou, Tyršovo nábřeží 1103, Rožnov p./r. o uložení vodovodního řádu na pra. č. 1145/2, s paní Danou Borečkovou Solanskou, Jiřího Wolkera 890, Rožnov pod Radhoštěm, na umístění vodovodního řádu na par. č. 1131/39, s panem Karlem Justem, 360/19, Kopřivnice na uložení vodovodního řádu na par. č. 1134/1 v souladu s projektovou dokumentací a ukládá tyto smlouvy podepsat starostovi obce v termínu do Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku Poskytovatelem je Ing. Radim Kubečka, Hradišťko 287, příjemcem je obec Dolní Bečva. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč na opravu komunikace na p. č Finanční příspěvek podle smlouvy se poskytuje výhradně za účelem náhrady za opotřebení místní komunikace v měsíci květnu 2013, kdy bude sváženo dřevo ze soukromých pozemků přes obecní komunikaci p. č. 2661, 2662, 2663, 2664, ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi poskytovatelem Ing. Radimem Kubečkou, Hradišťko 287 a obcí Dolní Bečva ve výši 5 tis. Kč, určenou pro opravy opotřebení komunikace při svozu dřevní hmoty podle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat v termínu do

5 K bodu 7/ Půjčky z FRB Starosta obce vypsal výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši 200 tis. Kč. Žádosti o poskytnutí úvěru dle pravidel obce Dolní Bečva mohly být podávány na podatelnu do V daném termínu byly podány dvě žádosti Jany Vavřínové, Dolní Bečva čp. 521 na modernizaci koupelny v rodinném domě čp. 166 na částku ,- Kč a paní Marie Vaškové, Dolní Bečva čp. 403 na opravu místnosti v domě čp. 403 na částku ,- Kč. RO provedla výběr žadatelů o půjčku a doporučuje ZO schválit Smlouvy o půjčku z fondu rozvoje bydlení. ZO Schvaluje smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nařízení vlády ČR č. 396/2001: a/ s paní Janou Vavřínovou, Dolní Bečva čp. 521 ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci koupelny v rodinném domě čp. 166 Dolní Bečva b/ s paní Marií Vaškovou, Dolní Bečva čp. 403 ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci místnosti v rodinném domě čp. 403 Dolní Bečva. K bodu 8/ Elektrifikace Kamenné Projekční firma ENPRO Energo s. r.o. zastoupená Ing. Lukášem Klezlou, která zpracovává projekt pro územní řízení Kabelové vedení VN na Kamenné se obrátila na obec s žádostí o projednání záměru směny pozemku pro trasu stavby elektrifikace Kamenné. Firma má se všemi vlastníky po trase kabelového vedení sjednané souhlasy (formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu), pouze v jednom případě souhlas od vlastníka pozemku nemůže získat, jelikož vlastník požaduje, aby obec připravila a schválila budoucí smlouvu o směně pozemku. Další variantou, aby se vyřízení územního rozhodnutí nezablokovalo je vypracování geometrického plánu, směnné smlouvy na část pozemku a jejího vložení do katastru nemovitostí s tím, že náklad s tímto spojený by byl připočten k již schválenému nákladu za věcné břemeno dříve schválené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu ze dne Tato smlouva by musela být revokována a nově schválena po doplnění navýšen í ceny a upravených délkových metrů. Projektant sdělil, že kabel VN v místě vedení komunikace v mapě není zakreslen, jelikož je v této trase vzrostlý les. Je na zvážení ZO, ke které variantě se přikloní, aby dokončení projektové dokumentace a vyřízení územního řízení této stavby nebylo zastaveno. 5

6 ZO schvaluje záměr obce směnit část pozemku par. č ve vlastnictví obce za část par. č. 1354/2 ve spoluvlastnictví Miroslavy Rostkové, Karla Vašuta a Ludmily Vašůtové za účelem umožnění realizace projektu Kabelové vedení VN na Kamenné za podmínky, že investorem bude uhrazena obci částka 30 tis. Kč za náklady spojené s realizací směny, když o tuto částku bude navýšena konečná cena za náhradu věcného břemene podle již uzavřené smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene. K bodu 9/ Různé Výstavba nového bufetu Pan Milan Matula, předseda FC Dolní Bečva doručil na OÚ dodatek č. 1 k věcnému záměru FC Dolní Bečva Občerstvení se sociálním zázemím ve sportovním areálu obce Dolní Bečva viz.níže. 6

7 7

8 Rozprava: - Mana Pavel doporučuje záměr projednat s občanskými sdruženími v obci, které používali příležitostně bufet pro jimi pořádané akce a předložit jejich stanovisko do dalšího zasedání zastupitelstva - Hrubý Roman předběžně byla akce projednána s občanskými sdruženími v obci, dle jejich sdělení se nebudou podílet finančně na výstavbě bufetu. Proto FC na dnešní zasedání předložila nový záměr vybudování bufetu ve vlastní režii bez spoluužívání občanských sdružení v obci - Mgr. Linhartová pokud občanské sdružení budou pořádat ve sportovním areálu své akce, mohou požadovat v této době uzavření bufetu FC Dolní Bečva. Navrhuje zrušení ubytování, využití stávající místnosti v 1. patře budovy ve sportovním areálu pro občerstvení - JUDr. Matula myslí si, že využití nového bufetu (postaveného z prostředků FC Dolní Bečva), by neměl využívat ke své výdělečné činnosti žádný jiný subjekt než FC - Ing. Martin Solanský - SDH Dolní Bečva se k této záležitosti nemohlo vyjádřit, protože nebyla žádná oficiální schůzka s FC Dolní Bečva ZO bere na vědomí dodatek věcného záměru FC Dolní Bečva na vybudování Občerstvení se sociálním zázemím ve sportovním areálu obce a ukládá radě obce svolat schůzku dosavadních uživatelů bufetu na hřišti za účelem sjednocení stanovisek v termínu do a o výsledku jednání informovat zastupitelstvo obce na jeho dalším jednání Rozdělení dotací občanským sdružením Návrh na rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013 po projednání v KŠKS dne , který zpracovala Eva Lažová Ajax Dolní Bečva 3000,- činnost sdružení Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5000,- pachové ohradníky kolem silnice Dolní Bečva Rožnov p/r s cílem zamezit škodám na zvěři Český svaz včelařů Horní Bečva 5000,- koupě včelařských pomůcek (refraktometr) pro včelaře v Dolní Bečvě Lyžařský klub Radhošť 35000,- činnost sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 58000,- činnost sdružení FC Dolní Bečva ,- činnost sdružení CELKEM ,- Kč 8

9 Návrh obecního úřadu na dílčí rozdělení dotací do výše rozpočtové položky Ajax Dolní Bečva 3000,- činnost sdružení Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5000,- pachové ohradníky kolem silnice Dolní Bečva Rožnov p/r s cílem zamezit škodám na zvěři Český svaz včelařů Horní Bečva 5000,- koupě včelařských pomůcek (refraktometr) pro včelaře v Dolní Bečvě Lyžařský klub Radhošť 35000,- činnost sdružení Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 45000,- činnost sdružení FC Dolní Bečva 50000,- činnost sdružení Rozprava: - Hrubý Roman za FC Dolní Bečva nesouhlasí s krácením dotace na činnost, mají nedostatek finančních prostředků. Domnívali se, že na sekačku byla účelová dotace na rámec běžné dotace na činnost klubu - JUDr. Matula souhlasí s tím, že účelová dotace na sekačku by měla být nad rámec běžné dotace na činnost - Mgr. Linhartová navrhuje komisi ŠKS stanovit termíny týkající se dotací občanským sdružením (žádosti, návrh rozdělení, projednání v ZO, sepsání smluv) - Ing. Urbanovská upřesnila, že na 3419 je nutné připravit rozpočtové opatření pro vyšší rozdělení dotací ZO schvaluje rámec rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013 podle návrhu komise školství, kultury a sportu ve výši 225 tis. Kč s tím, že schvaluje dílčí rozdělení částky 139 tis. Kč a uzavření smluv o přidělení dotací: AJAX Dolní Bečva 3.000,- Kč, Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5.000,- Kč, Český svaz včelařů Horní Bečva 5.000,- Kč, Lyžařský klub Dolní Bečva 5.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 42 tis. Kč, FC Dolní Bečva ,- Kč a ukládá starostovi tyto podepsat v termínu do ZO ukládá radě obce připravit na další jednání zastupitelstva obce rozpočtové opatření navýšení výdajů v roce o částku 86 tis. Kč Výjezdová jednotka SDH Důvodová zpráva přednesená Ing. Martinem Solanským: V návaznosti na situaci, která nastala v minulém týdnu na území naší republiky (povodně), bych vás chtěl seznámit se stavem výjezdové jednotky obce. Jednotka má celkem 14 členů. Velitel, zástupce velitele, strojníci a hasiči. K dispozici je automobil OPEL MOVANO, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, motorová pila + ruční nářadí + čerpadlo PS12.Nebudu mluvit o činnost, ta je součástí zprávy velitele jednotky. OPEL MOVANO je v podstatě na hranici životnosti, pomalu odchází převodovka, opotřebované přední sedadlo. Auto plní účel, ke kterému bylo zakoupeno, tj. slouží SDH a jednotce. Z tohoto důvodu nemůže být připraveno na okamžitý výjezd, protože s výbavou na zásah nelze jezdit na soutěže. Elektrocentrálu v případě poruchy sítě si vyžaduje ZŠ, která má již upravené el. rozvody tak, že centrálu stačí jen připojit. Tím pádem je centrála v prostorách jednotky jen uložena a provádí se na ní údržba. Pro potřeby jednotky a obce pak k dispozici není žádná. Požadavky na dovybavení jednotky SDH: 1. Rádio stanice pro (2x kapeska + 1x vozidlová) cca 35000,- 2. Plovoucí čerpadlo tis 3. Gumové holínky 14 párů ,- 4. Brodící kalhoty 1 ks 3-6 tis 5. helmy pro zbytek jednotky 9

10 6. speciální rukavice pro zbytek jednotky 7. bezpečnostní opasek nebo sedací úvaz 8. vysoušeč 9. zásahové vozidlo (zastupitelstvo odmítlo možnost podat žádost o dotaci v roce 2012) 10. pytle na písek a sypák dle informace velitele jednotky dává k dispozici centrála 11. zmapování nadzemních hydrantů 12. šatna pro výjezdovou jednotku se snad vyřeší v rámci opravy budovy OU, pokud se půjde nějak dohodnout s poštou. Do plechových skříněk nevejdou 2 výstroje. V porovnání s okolními sbory nevypadáme moc dobře. Horní, Prostřední, Kněhyně, Hutisko, Vigantice jsou pro okamžitý zásah v případě nějaké živelné události vybaveny podstatně lépe. TO nemluvím o Trojanovicích, Ratiboř dostává nové auto. Karlovicko obdobně. V rámci přiděleného rozpočtu dochází samozřejmě k postupnému dokupování výstroje, drobné techniky, údržbě stávající techniky a školení členů. Rozprava: - Mana Pavel doporučuje zjistit možnosti dotačních možností pro obec na pořízení vozidla pro JSDH a případné podání žádosti řešit v zastupitelstvu v září 2013, doporučuje drobné výdaje nárokovat v rámci rozpočtu Martyčák Miroslav pořízení vozidla pro JSDH je nezbytné, při současném provozu vozidla, které užívá i občanské sdružení SDH, není vozidlo stále k dispozici (občanské sdružení využívá mimo jiné vozidlo na mládežnické soutěže pořádané mimo obce). Stavbu hydrantů, podání žádosti na pořízení vozidla pro JSDH zastupitelstvo několikrát odsunulo z důvodu omezených finančních možnostech obce. Doporučuje podání žádosti na pořízení vozidla, ze zkušeností okolních JSDH je nutné žádost několikrát opakovat, než je dotace přidělena. - Vachůnová Anna upozorňuje, že vláda připravuje zákon řešící financování profesionálních i dobrovolných hasičů, doporučuje se zaměřit na dotace - Mana Pavel je na rozhodnutí ZO, které investice bude obce preferovat. Pouze upozorňuje, že pořízení vozidla pro JSDH i při schválení dotace se obec obvykle podílí 60% na pořizovacích nákladech - Štůrala Jan doporučuje pořízení vozidla JSDH řešit co nejdříve ZO bere na vědomí informaci člena SDH a výjezdové jednotky Ing. Martina Solanského o stavu materiálního zabezpečení výjezdové jednotky a o nutnosti zabezpečit pro tuto jednotku řádné materiální podmínky zejména nákupem techniky a ochranných pomůcky. Zastupitelstvo obce doporučuje tyto požadavky zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok Nákup automobilu pro výjezdovou jednotku bude řešen na dalším řádném jednání zastupitelstva obce v měsíci září Informace o dešťové kanalizaci v lokalitě Blinkův kopec Alternativní návrh odvedení dešťových vod z komunikace a okolí navržení Ing. Hradilem: Varianta 1 - prohloubení a prodloužení stávající kanalizace by znamenala uložení nové kanalizace v délce 190 m, v hloubce až 4,5 m v místě překonání výškového horizontu-viz přiložené foto a přeložku dvou plynových přípojek k domu č. p. 450 a 502. Varianta 1 se mi jeví obtížně proveditelná s ohledem na nedostatek prostoru v místní komunikaci a blízkost oplocení rodinných domů. Tuto variantu projektant nedoporučuje realizovat, z důvodu že je vysoce riziková a problematická Varianta 2 - viz přiložená situace představuje vybudování nové kanalizace v délce 115 m, průměrné hloubce 2,0 m, ukončené v podzemním zasakovacím objektu o užitném objemu 30,0 m3. Investiční náklady varianty 2 odhaduji ve stejné výši jako u varianty 1, varianta 2 bude však lépe proveditelná. Pro ověření propustnosti zeminy v místě situování zasakovacího objektu bude potřeba objednat hydrogeologický posudek-cena cca 6.000,- Kč. ZO Bere na vědomí informaci starosty a místostarostky obce o stavu projektového zadání řešení deštové 10

11 kanalizace včetně prodloužení místní komunikace v lokalitě Na Blinkově kopci a ukládá radě obce projednat možná technická řešení s projektantem a vlastníky dotčených pozemků Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2012 ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok Žádosti o změnu územního plánu Nový územní plán obce byl schválen V roce 2013 byla na obec doručena žádost slečny Ludmily Krbové, Dolní Bečva čp. 505, která žádá zastupitelstvo obce o schválení projednání změny části parcely 1453 o výměře 900 m 2 do územního plánu jako plochu bydlení. Druhou žádostí je žádost pana Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 152, který žádá zastupitelstvo obce o schválení projednání změny územního plánu na části p. č. 1542/1 a p. č a jejich zařazení do plochy bydlení. 11

12 Třetí žádost je od pana Karla Many, správce střelnice mysliveckého sdružení, který žádá o zařazení sportovní střelnice pro loveckou brokovou střelbu Mysliveckého sdružení Dolní Bečva na části p. č. 2598/22 do ÚP. Záměr je v souladu s nájemní smlouvou mezi obcí a sdružením ze dne a byl kladně projednán s dotřenými orgány (AOPK CHKO Beskydy, MěÚ Rožnov p/r, odborem životního prostředí a Policií ČR). RO doporučuje ZO žádosti schválit a požádat MěÚ, odbor územního plánu o projednání těchto žádostí. Je na rozhodnutí zastupitelstva obce zda projektové zpracování změny budou platit sami žadatelé nebo je bude hradit obec. V předchozích letech si žadatelé hradili změny ÚP sami. 12

13 ZO schvaluje žádosti Ludmily Krbové, Dolní Bečva 505 Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva 152 a MS Dolní Bečva podle důvodové zprávy za podmínky, že žadatelé na své náklady zajistí projektové zpracování žádosti. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce v 20,50 hodin Vyhotovila: Jana Vavřínová V Dolní Bečvě: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce ověřovatel. ověřovatel 13

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin 43/09/2013- RO U Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne 2. 9. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Č.j. 26/12/ ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Č.j. 26/12/ ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 26/12/2013 - ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 16. 12. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce 3/12/2014- RO-U Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne 8. 12. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosta obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík Ing. Pavla Novosadová

Více

Č.j. 27/03/ ZO - Z Zápis Z 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Č.j. 27/03/ ZO - Z Zápis Z 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 27/03/2014 - ZO - Z Zápis Z 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 03. 2014 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Rozpočtové opatření č. 2 3. Smlouvy o

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2012 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

- o zakoupení sporáku - o slevu na odebrané množství vody - o likvidaci dešťové vody z místní komunikace p.č. 2635/2

- o zakoupení sporáku - o slevu na odebrané množství vody - o likvidaci dešťové vody z místní komunikace p.č. 2635/2 25/05/2016- RO U Příloha k usnesení z 25. zasedání rady obce konané dne 2.5.2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z XVI. VZZO konaného dne Návrh programu XVI. VZZO, konaného dne (středa) od hod. v KD:

Zápis z XVI. VZZO konaného dne Návrh programu XVI. VZZO, konaného dne (středa) od hod. v KD: Zápis z XVI. VZZO konaného dne 24. 2. 2016 Bod 1) Dnešnímu VZ je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, tudíž dnešní VZ je usnášení schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Ludka, sestavením

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne 23.2.2016 Čas: 19.10 21.15 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z á p i s. z jednání rady Sdružení obcí Mikroregion Porta Bohemica dne 8.dubna 2013 v prostorách OU Velké Žernoseky - zasedací místnost od 18.

Z á p i s. z jednání rady Sdružení obcí Mikroregion Porta Bohemica dne 8.dubna 2013 v prostorách OU Velké Žernoseky - zasedací místnost od 18. Z á p i s z jednání rady Sdružení obcí Mikroregion Porta Bohemica dne 8.dubna 2013 v prostorách OU Velké Žernoseky - zasedací místnost od 18.00 hodin Přítomni : dle prezenční listiny Omluven : Žalhostice,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více