Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2011"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211

2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Rozpočtové výdaje a jejich plnění Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty Podpora technologických center a center strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje DIAMO, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci (ČIA) Dotace na ochranu spotřebitele Dotace na obnovitelné zdroje energie D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Technická pomoc Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Další spolufinancované projekty Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací (PO) Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční rozvojová spolupráce Příspěvky mezinárodním organizacím Zálohové platby Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Informace o bezúplatných převodech majetku Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce

3 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká exportní banka, a.s. (ČEB) Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 211 pro kapitolu MPO Kontrolní činnost Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 211 a jejich převod do příjmů MPO Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce Údaje o majetku v hospodaření MPO Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k

4 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ 4 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPPI OPTP - PAS o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce 5

6 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 211 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 211 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 211 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů, která přispěla ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Kapitola MPO se při zpracování návrhu rozpočtu na rok 211 musela vyrovnat se schváleným 1 % snížením výdajů včetně mzdových prostředků. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu MPO. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž muselo dojít i ke krácení české části prostředků na spolufinancované programy. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení české části prostředků na spolufinancované programy v roce 211 ale neznamenalo omezení rozsahu vyplácení žádostí o platbu, protože byly použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Naopak bylo vyčerpáno více prostředků v porovnání s rokem 21, jak je uvedeno v dalším textu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 211 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: aktualizace Státní energetické koncepce (SEK); exportní strategie ČR pro období a změna modelu obchodní diplomacie; strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR; podpora technického vzdělávání; snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů; proaktivní přístup k evropským agendám. V oblasti energetiky rokem 211 začalo cca 5-ti leté období implementace Hloubkového přezkumu české energetické politiky. Jedná se dále o zkvalitnění aktivit a částečné širší zastoupení v pracovních orgánech Mezinárodní energetické agentury ze strany expertů sekce energetiky. V květnu 211 byl schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Ten následně projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu, která jej dále postoupila k projednání Senátu. V lednu letošního roku byl návrh zákona vrácen ze Senátu s komplexním pozměňovacím 6

7 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 návrhem do sněmovny, v únoru 212 Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila návrh zákona ve znění předloženém Senátem. Dále v roce 211 pokračovala příprava aktualizace Státní energetické koncepce (SEK). V návrhu aktualizace SEK je přikládán také důraz na optimalizaci přístupu vedoucího ke zvýšení připravenosti České republiky na hrozbu případné možnosti plošného dlouhodobějšího výpadku elektrické energie. V závěru loňského roku požádal ministr průmyslu a obchodu o odklad předložení aktualizace SEK do V oblasti podpory exportu se jednalo o schválení materiálu Aktualizace exportní strategie pro rok 211 (usnesení vlády č. 26 z ). Zpráva o plnění exportní strategie ČR za rok 211 byla předložena vládě ČR pro informaci dne Současně byl zpracován ve spolupráci s podnikatelskými svazy, komorami a členy NERV návrh nové Exportní strategie ČR pro období , který bude předložen vládě do konce února 212. Návrh byl v průběhu roku 211 konzultován a komunikován na všech úrovních a při všech příležitostech s podnikatelskou sférou a dotčenými resorty, zvláště s MZV. V oblasti strategie mezinárodní konkurenceschopnosti v září 211 přijala vláda Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 212 až 22 připravenou MPO. Opatření navržená ve Strategii by měla posunout Českou republiku do deseti let mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa. V oblasti podpory technického vzdělávání MPO odstartovalo v průběhu listopadu 211 informační kampaň na podporu vzdělávání ve středoškolských průmyslových oborech. Kampaň se sloganem "I řemeslo může být cesta k úspěchu" míří především na rodiče žáků posledních ročníků základních škol a na mladé lidi ve věku, kdy se rozhodují, jakým směrem se vydají po základní škole. Cílem je reagovat na potřebu firem a přispět ke zvýšení atraktivity technických oborů vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání do konce března 212 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/28, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 212. MPO koordinuje Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 212 o 25 %. Usnesením vlády č. 861/21 byl schválen projekt Přeměření, který připravilo MPO ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ). Realizace projektu byla podle schváleného harmonogramu spuštěna počátkem roku 211. Byly zjištěny počty informačních povinností a proveden průzkum u podnikatelů. V oblasti podpory podnikatelského prostředí pokračoval program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. 7

8 S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 211 pokračoval program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí ukončené programy VaV. V oblasti realizace programů spolufinancovaných z prostředků EU došlo v průběhu roku k nárůstu čerpání. Za rok 211 bylo vyčerpáno o více než 3,5 mld. Kč prostředků než v roce 21. Za rok 211 došlo k výraznému nárůstu dosažených hodnot indikátorů věcných cílů OPPI, především v oblasti indikátorů výstupů (např. počet podpořených projektů malých a středních podniků) a již i výsledků (např. počet vytvořených pracovních míst). Celkový vývoj naplňování věcných cílů od počátku programového období je pozitivní a směřuje ke splnění stanovených cílových hodnot jejich indikátorů v roce 215. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 211 se jednalo o vyplácení mandatorních sociálně zdravotních výdajů a čerpání neinvestiční a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky z Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace). Zhodnocení hlavních úkolů za rok 211 v oblasti legislativní. V průběhu roku 211 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády. Důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 211 publikováno 11 novel zákonů, 8 nařízení vlády, 14 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří novely zákonů o technických požadavcích na výrobky, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, o komoditních burzách, novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, o mírovém využívání jaderné energie a o elektronických komunikacích. Dále lze mezi nejdůležitější legislativní aktivity zařadit přijetí novely nařízení vlády, které se týkaly technických požadavků na hračky, obsahových náplní jednotlivých živností, stanovení některých výrobků, podmínek za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a náležitostí a vzoru žádosti o udělení povolení, stanovení formulářů žádosti o souhrnné a individuální vývozní povolení, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a další novely. 8

9 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 524); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 535); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/24 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 547); návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 369); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 416). 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 211 PRŮMYSL V první polovině roku 211 profitoval český průmysl ze silného hospodářského oživení Německa a zotavení ve významných ekonomikách EU (v 1. čtvrtletí průmysl zesílil svůj růst na 12,3 %, ve 2. čtvrtletí mírně oslabil na 9 %). Ve druhé polovině však došlo k zpomalení, za kterým byl vedle sníženého růstu evropské a globální poptávky, propad domácí poptávky. Průmysl tak byl tažen zahraniční poptávkou. V roce 211 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 6,9 % a přes zpomalení v druhé polovině roku dosáhla vysokého růstu (z 24 odvětví zpracovatelského průmyslu bylo 17 odvětví s růstem produkce). Nejvyššího nárůstu zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků o 22,1 %, výroba motorových vozidel o 21,2 % (na celkových tržbách průmyslu se podílela 24,2 %), výroba usní a souvisejících výrobků o 13,3 % a výroba strojů a zařízení o 12,3 %. Pokles výroby byl ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů o 9,8 %, v koksování a rafinérském zpracování ropy o 9,3 % a ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků o 5 %. Hlavním tahounem byl automobilový průmysl, podle Sdružení automobilového průmyslu se zvýšila výroba motorových vozidel o 11,5 %. Z jednotlivých automobilek měla rozhodující roli ŠKODA AUTO, jejíž produkce se zvýšila o 16,8 % (podíl na výrobě osobních aut byl 56,3 %). Vysoký růst evidovala i automobilka HYUNDAI s růstem produkce o 25,5 % (podíl 21 %). 9

10 Produkce poklesla pouze u automobilky TPCA o 8,5 % (podíl 22,7 %). Příznivé výsledky automobilového průmyslu ovlivnily i produkci dodavatelských odvětví. Dominantní postavení v průmyslu měly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 73,7 % a na zaměstnanosti 6,9 %. Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 15 1,6 1,4 1 7,4 4,1 5 1,3 8,3 6,9 3,9 1, , ,6 STAVEBNICTVÍ Stavebnictví pokračovalo v roce 211 v propadu. Meziročně se stavební produkce snížila o 3,1 %. I přes zmírnění tempa poklesu je ale výsledek velmi slabý, a to především kvůli nízké porovnávací základně z roku 21, který byl charakteristický nejvyšším meziročním poklesem od vzniku samostatné České republiky. Index stavební produkce (meziroční změna v %) 12, 1,4 9,3 1, 8,8 8, 5,2 6, 4, 2,, -2, -4, 6, 7,1 3,, ,9-3,1-6, -8, 1-7,1

11 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Meziročně mírnější byl i propad produkce pozemního stavitelství, který v roce 211 dosáhl hodnoty (-,3 %). Naopak výstup inženýrského stavitelství dále výrazně klesal meziročně o (- 8,7 %). Špatné výsledky stavebnictví byly ovlivněny zejména celkovým ekonomickým útlumem a poklesem veřejných zakázek především v oblasti infrastrukturních staveb. Menší zájem o novou výstavbu byl patrný i ze strany domácností a firem, kde se do statistiky promítl i výrazně nižší zájem o výstavbu v oblasti solární energetiky. Stavební podniky s 5 a více zaměstnanci uzavřely v České republice v roce 211 stavební zakázky v celkové hodnotě 173 mld. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 21 pokles o 12,2 % a zároveň nejnižší objem od roku 23. Hodnota zakázek se snížila jak v pozemním stavitelství (- 1,7 %), tak v inženýrském stavitelství (- 13,3 %). I přes nižší objem investovaného kapitálu počet stavebních zakázek vzrostl. Celkem v tuzemsku uzavřely podniky 47 7 stavebních zakázek, což představuje meziroční nárůst o 18,1 %. Převažovaly tak zakázky s nižší hodnotou. Počet pracovníků v podnicích s 5 a více zaměstnanci se v roce 211 meziročně snížil o 5,9 %. Průměrná mzda těchto zaměstnanců se přitom zvýšila o 1,5 % a dosáhla tak 29 26,- Kč. V roce 212 se očekává ve stavebnictví další propad. Negativní vývoj předpokládá jak Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS), tak společnost CEEC Research, která pravidelně zpracovává výhledové studie oboru společně s firmou KPMG Česká republika Ipsos Tambor. Hlavní příčinu dalšího poklesu spatřují členové SPS především v současném ekonomickém vývoji. Postrádají ale i prorůstová opatření, která by odvětví mohla pomoci. Z průzkumu společnosti CEEC Research a KPMG mezi řediteli stavebních společností vyplývá, že by pokles v roce 212 mohl být ještě výraznější než v uplynulém roce, nevylučují ani propad o 8,3 %. Návrat k růstu pak neočekávají ani v roce 213. Výhled pro odvětví tak ani pro tento rok není pozitivní. Negativně vývoj ovlivní vyšší daň z přidané hodnoty, nezlepší se ani situace domácností a firem, které v očekávání horších ekonomických podmínek zvyšují své úspory. Jedním z mála příznivých faktorů pro české stavebnictví by mohlo být zachování nízkých úrokových sazeb, či obnovení projektu Zelená úsporám. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR dosáhl v roce 211, navzdory kulminujícím problémům evropské ekonomiky, velmi dobrých výsledků. Přebytek obchodní bilance činil 191,4 mld. Kč, což bylo o 7,2 mld. Kč více než v předchozím roce. Tempa růstu vývozu i dovozu si udržela dvouciferné hodnoty. Export v meziročním srovnání posílil o 13,2 % a import o 1,9 %. Výrazně lépe se českému zahraničnímu obchodu dařilo v první polovině roku, kdy vývoz i dovoz dosahoval 11

12 rekordních hodnot. Druhé pololetí již bylo ovlivněno prohlubující se krizí eurozóny, ale i přesto zahraniční obchod vykázal solidní růst ve všech měsících tohoto období. Zahraniční obchod v letech Výsledky za rok 211 opět potvrzují silnou závislost zahraničního obchodu ČR na státech Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo v loňském roce 82,9 % českého vývozu a podíl tohoto uskupení na českém dovozu činil 63,8 %. Nejvýznamnějším obchodním partnerem bylo tradičně Německo, které se na exportu podílelo 32,2 % a na importu 25,6 %. Hlavním tahounem českého zahraničního obchodu byly i v loňském roce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém vývozu dosáhl 54,4 % a oproti předchozímu roku se tak snížil o mírných,2 p.b. Celkem 17 % exportu přitom tvořila silniční vozidla. Mezi nejvýznamnější vývozní skupiny dále patřily tržní výrobky tříděné podle materiálu s podílem 17,7 % a průmyslové spotřební zboží s 1,9 %. Největší podíl na dovozu měla rovněž skupina stroje a dopravní prostředky, a to 41,8 %. Na českém importu se dále vysokou mírou podílely tržní výrobky tříděné podle materiálu s 18,2 %, chemikálie s 1,9 % a minerální paliva s 1,6 %. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 211 (v b.c.) Vývoz (meziroční změna v %) Dovoz (meziroční změna v %) Saldo v mld. Kč Meziroční změna salda v mld. Kč Q 18,4 21,2 121,2-28,4 1.Q 2,3 21,4 54,2 4,7 2.Q 13,8 12,8 44,3 1, Q 9,8 6,5 36, 21,5 4.Q 9,5 4,9 56,9 33, Q 13,2 1,9 191,4 7,4 Zdroj: ČSÚ, únor 212 Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil aktivem ve výši 67,4 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 71,9 mld. Kč. Se státy mimo EU došlo naopak 12

13 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 k prohloubení schodku o 1,7 mld. Kč na 478,9 mld. Kč. Aktivum se zvýšilo především v obchodě s Německem (o 32,1 mld. Kč), Francií (o 14,1 mld. Kč) a Slovenskem (o 14, mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance se Spojenými státy (o 13,3 mld. Kč) a schodek se snížil v obchodě s Ruskem (o 12,7 %). Pasivum se naopak dále prohloubil v obchodě s Čínou (o 31,2 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 6,3 mld. Kč). Co se týče komoditní struktury, ke zlepšení bilance nejvíce přispěly stroje a dopravní prostředky, u kterých přebytek ve srovnání s rokem 21 vzrostl o 15,3 mld. Kč. Výrazně se naopak prohloubil schodek obchodu s minerálními palivy (o 38,2 mld. Kč) a chemickými výrobky (o 18,8 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 211 ovlivnily zejména tyto faktory: oživení evropské a světové ekonomiky, které se v první polovině roku velmi pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu. Kulminující evropská dluhová krize naopak utlumila tempo českého vývozu i dovozu v druhém pololetí. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem nepříliš příznivé situace na trhu práce a negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu dovozu. Růst průmyslové produkce, který za minulý rok dosáhl poměrně vysokého tempa 6,9 %, byl orientován zejména na zahraniční poptávku. Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 211 posílila vůči euru o 2,8 % a dosáhla tak kurzu 24,6 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna posílila vůči americkému dolaru, a to o 7,8 %. Průměrný směnný kurz činil 17,7 USD/CZK. Rostoucí ceny vývozu i dovozu; výsledky zahraničního obchodu v roce 211 ovlivnily zejména rostoucí ceny minerálních paliv. Vývoj zahraničního obchodu ČR v roce 212 bude záviset především na dalším průběhu evropské dluhové krize. Podle posledních výsledků konjukturálních průzkumů z ledna můžeme být pro následující měsíce mírně optimističtí. Ekonomická nálada se zlepšila jak v České republice, tak v zemích Evropské unie, včetně Německa. Očekáváme tedy, že v příštím roce si zahraniční obchod udrží pozitivní trend, i když oproti loňskému roku vlivem přetrvávajících problémů eurozóny oslabí. VNITŘNÍ OBCHOD V roce 211 se tržby v maloobchodě, včetně motoristického segmentu, zvýšily meziročně reálně o 1,9 %. Na dobrých výsledcích se nejvíce podílel motoristický segment, jehož tržby 13

14 se zvýšily o 5,4 %, přičemž tržby za prodej motorových vozidel vzrostly o 6,3 % a tržby za opravy o,1 %. Maloobchod bez motoristického segmentu vzrostl ve stálých cenách o 1, %. A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 211 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč, Integrovaného operačního programu (IOP) tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc (OPTP PAS) tis. Kč a Operačního programu Nadnárodní spolupráce 85 tis. Kč. Skutečné příjmy ke dni dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPLZZ tis. Kč, na OPTP PAS 7 24 tis. Kč, na IOP tis. Kč a na programy Central Europe zaměřené na koordinaci postupů členských států eurozóny (CA-RES a CA- EPBD III), převedené z rezervního fondu, 79 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z rezervních fondů a depozitních účtů, s výjimkou projektů CA-RES a CA-EBPD III, byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše tis. Kč a ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl dodržen zejména z důvodů nenaplnění příjmů ze strany EU. 14

15 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Struktura příjmů celkem za MPO Ukazatel Příjmy kapitoly MPO celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2 Skutečnost , , z toho: příjmy vlastního aparátu ,19 příjmy podřízených OSS ,22 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,84 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát , , , , , , , Daňové příjmy příjmy z Národního fondu (úroky OP) - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem - Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB dividendy ČEPS splátky návratných finančních výpomocí úroky jiné příjmy vlastního aparátu ,39 177,43 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 211 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 96,4 % z ročního rozpočtu aparátu MPO ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 21, kdy byly příjmy plněny ve výši 86,7 %, je procentuální plnění příjmů aparátu vyšší. Na dosažených příjmech roku 211 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, PAS a IOP, úroky z Národního fondů za OPPI). 15

16 Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 211 představovaly částku tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši tis. Kč, z toho převody z rezervního fondu na projekty financované z prostředků EU z programu Central Europe (CA-RES a CA- EPBD III) 79 tis. Kč. Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 211 představovaly částku tis. Kč, což je o 7,7 mil. Kč více než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Ostatní nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB ve výši tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 163 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč a úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 98 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 59 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 1 2 tis. Kč, z toho 3 2 tis. Kč za oblast vědy a výzkumu a 7 tis. Kč ze splátek půjček průmyslových zón. Daňové příjmy vlastního ministerstva tvoří správní poplatky. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/24 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí příjmů MPO od roku 29. Za rok 211 bylo připsáno na bankovní účty 1 42 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši tis. Kč z poplatků za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 79 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/24 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 12 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2 Sb., v platném znění, příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 35 tis. Kč a příjmy z poplatků komoditní burzy ve výši 5 tis. Kč Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 24 7 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o 32 9 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši tis. Kč, které se členily na daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši tis. Kč. V roce 211 jsou v rozpočtu kapitoly MPO také příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky 16

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika květen 2009 OBSAH 1 ÚVOD... 4 1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více