Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2011"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211

2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Rozpočtové výdaje a jejich plnění Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty Podpora technologických center a center strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje DIAMO, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci (ČIA) Dotace na ochranu spotřebitele Dotace na obnovitelné zdroje energie D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Technická pomoc Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Další spolufinancované projekty Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací (PO) Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční rozvojová spolupráce Příspěvky mezinárodním organizacím Zálohové platby Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Informace o bezúplatných převodech majetku Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce

3 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká exportní banka, a.s. (ČEB) Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 211 pro kapitolu MPO Kontrolní činnost Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 211 a jejich převod do příjmů MPO Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce Údaje o majetku v hospodaření MPO Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k

4 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ 4 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPPI OPTP - PAS o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce 5

6 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 211 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 211 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 211 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů, která přispěla ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Kapitola MPO se při zpracování návrhu rozpočtu na rok 211 musela vyrovnat se schváleným 1 % snížením výdajů včetně mzdových prostředků. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu MPO. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž muselo dojít i ke krácení české části prostředků na spolufinancované programy. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení české části prostředků na spolufinancované programy v roce 211 ale neznamenalo omezení rozsahu vyplácení žádostí o platbu, protože byly použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Naopak bylo vyčerpáno více prostředků v porovnání s rokem 21, jak je uvedeno v dalším textu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 211 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: aktualizace Státní energetické koncepce (SEK); exportní strategie ČR pro období a změna modelu obchodní diplomacie; strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR; podpora technického vzdělávání; snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů; proaktivní přístup k evropským agendám. V oblasti energetiky rokem 211 začalo cca 5-ti leté období implementace Hloubkového přezkumu české energetické politiky. Jedná se dále o zkvalitnění aktivit a částečné širší zastoupení v pracovních orgánech Mezinárodní energetické agentury ze strany expertů sekce energetiky. V květnu 211 byl schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Ten následně projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu, která jej dále postoupila k projednání Senátu. V lednu letošního roku byl návrh zákona vrácen ze Senátu s komplexním pozměňovacím 6

7 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 návrhem do sněmovny, v únoru 212 Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila návrh zákona ve znění předloženém Senátem. Dále v roce 211 pokračovala příprava aktualizace Státní energetické koncepce (SEK). V návrhu aktualizace SEK je přikládán také důraz na optimalizaci přístupu vedoucího ke zvýšení připravenosti České republiky na hrozbu případné možnosti plošného dlouhodobějšího výpadku elektrické energie. V závěru loňského roku požádal ministr průmyslu a obchodu o odklad předložení aktualizace SEK do V oblasti podpory exportu se jednalo o schválení materiálu Aktualizace exportní strategie pro rok 211 (usnesení vlády č. 26 z ). Zpráva o plnění exportní strategie ČR za rok 211 byla předložena vládě ČR pro informaci dne Současně byl zpracován ve spolupráci s podnikatelskými svazy, komorami a členy NERV návrh nové Exportní strategie ČR pro období , který bude předložen vládě do konce února 212. Návrh byl v průběhu roku 211 konzultován a komunikován na všech úrovních a při všech příležitostech s podnikatelskou sférou a dotčenými resorty, zvláště s MZV. V oblasti strategie mezinárodní konkurenceschopnosti v září 211 přijala vláda Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 212 až 22 připravenou MPO. Opatření navržená ve Strategii by měla posunout Českou republiku do deseti let mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa. V oblasti podpory technického vzdělávání MPO odstartovalo v průběhu listopadu 211 informační kampaň na podporu vzdělávání ve středoškolských průmyslových oborech. Kampaň se sloganem "I řemeslo může být cesta k úspěchu" míří především na rodiče žáků posledních ročníků základních škol a na mladé lidi ve věku, kdy se rozhodují, jakým směrem se vydají po základní škole. Cílem je reagovat na potřebu firem a přispět ke zvýšení atraktivity technických oborů vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání do konce března 212 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/28, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 212. MPO koordinuje Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 212 o 25 %. Usnesením vlády č. 861/21 byl schválen projekt Přeměření, který připravilo MPO ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ). Realizace projektu byla podle schváleného harmonogramu spuštěna počátkem roku 211. Byly zjištěny počty informačních povinností a proveden průzkum u podnikatelů. V oblasti podpory podnikatelského prostředí pokračoval program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. 7

8 S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 211 pokračoval program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí ukončené programy VaV. V oblasti realizace programů spolufinancovaných z prostředků EU došlo v průběhu roku k nárůstu čerpání. Za rok 211 bylo vyčerpáno o více než 3,5 mld. Kč prostředků než v roce 21. Za rok 211 došlo k výraznému nárůstu dosažených hodnot indikátorů věcných cílů OPPI, především v oblasti indikátorů výstupů (např. počet podpořených projektů malých a středních podniků) a již i výsledků (např. počet vytvořených pracovních míst). Celkový vývoj naplňování věcných cílů od počátku programového období je pozitivní a směřuje ke splnění stanovených cílových hodnot jejich indikátorů v roce 215. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 211 se jednalo o vyplácení mandatorních sociálně zdravotních výdajů a čerpání neinvestiční a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky z Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace). Zhodnocení hlavních úkolů za rok 211 v oblasti legislativní. V průběhu roku 211 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády. Důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 211 publikováno 11 novel zákonů, 8 nařízení vlády, 14 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří novely zákonů o technických požadavcích na výrobky, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, o komoditních burzách, novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, o mírovém využívání jaderné energie a o elektronických komunikacích. Dále lze mezi nejdůležitější legislativní aktivity zařadit přijetí novely nařízení vlády, které se týkaly technických požadavků na hračky, obsahových náplní jednotlivých živností, stanovení některých výrobků, podmínek za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a náležitostí a vzoru žádosti o udělení povolení, stanovení formulářů žádosti o souhrnné a individuální vývozní povolení, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a další novely. 8

9 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 524); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 535); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/24 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 547); návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 369); návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 416). 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 211 PRŮMYSL V první polovině roku 211 profitoval český průmysl ze silného hospodářského oživení Německa a zotavení ve významných ekonomikách EU (v 1. čtvrtletí průmysl zesílil svůj růst na 12,3 %, ve 2. čtvrtletí mírně oslabil na 9 %). Ve druhé polovině však došlo k zpomalení, za kterým byl vedle sníženého růstu evropské a globální poptávky, propad domácí poptávky. Průmysl tak byl tažen zahraniční poptávkou. V roce 211 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 6,9 % a přes zpomalení v druhé polovině roku dosáhla vysokého růstu (z 24 odvětví zpracovatelského průmyslu bylo 17 odvětví s růstem produkce). Nejvyššího nárůstu zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků o 22,1 %, výroba motorových vozidel o 21,2 % (na celkových tržbách průmyslu se podílela 24,2 %), výroba usní a souvisejících výrobků o 13,3 % a výroba strojů a zařízení o 12,3 %. Pokles výroby byl ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů o 9,8 %, v koksování a rafinérském zpracování ropy o 9,3 % a ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků o 5 %. Hlavním tahounem byl automobilový průmysl, podle Sdružení automobilového průmyslu se zvýšila výroba motorových vozidel o 11,5 %. Z jednotlivých automobilek měla rozhodující roli ŠKODA AUTO, jejíž produkce se zvýšila o 16,8 % (podíl na výrobě osobních aut byl 56,3 %). Vysoký růst evidovala i automobilka HYUNDAI s růstem produkce o 25,5 % (podíl 21 %). 9

10 Produkce poklesla pouze u automobilky TPCA o 8,5 % (podíl 22,7 %). Příznivé výsledky automobilového průmyslu ovlivnily i produkci dodavatelských odvětví. Dominantní postavení v průmyslu měly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 73,7 % a na zaměstnanosti 6,9 %. Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 15 1,6 1,4 1 7,4 4,1 5 1,3 8,3 6,9 3,9 1, , ,6 STAVEBNICTVÍ Stavebnictví pokračovalo v roce 211 v propadu. Meziročně se stavební produkce snížila o 3,1 %. I přes zmírnění tempa poklesu je ale výsledek velmi slabý, a to především kvůli nízké porovnávací základně z roku 21, který byl charakteristický nejvyšším meziročním poklesem od vzniku samostatné České republiky. Index stavební produkce (meziroční změna v %) 12, 1,4 9,3 1, 8,8 8, 5,2 6, 4, 2,, -2, -4, 6, 7,1 3,, ,9-3,1-6, -8, 1-7,1

11 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Meziročně mírnější byl i propad produkce pozemního stavitelství, který v roce 211 dosáhl hodnoty (-,3 %). Naopak výstup inženýrského stavitelství dále výrazně klesal meziročně o (- 8,7 %). Špatné výsledky stavebnictví byly ovlivněny zejména celkovým ekonomickým útlumem a poklesem veřejných zakázek především v oblasti infrastrukturních staveb. Menší zájem o novou výstavbu byl patrný i ze strany domácností a firem, kde se do statistiky promítl i výrazně nižší zájem o výstavbu v oblasti solární energetiky. Stavební podniky s 5 a více zaměstnanci uzavřely v České republice v roce 211 stavební zakázky v celkové hodnotě 173 mld. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 21 pokles o 12,2 % a zároveň nejnižší objem od roku 23. Hodnota zakázek se snížila jak v pozemním stavitelství (- 1,7 %), tak v inženýrském stavitelství (- 13,3 %). I přes nižší objem investovaného kapitálu počet stavebních zakázek vzrostl. Celkem v tuzemsku uzavřely podniky 47 7 stavebních zakázek, což představuje meziroční nárůst o 18,1 %. Převažovaly tak zakázky s nižší hodnotou. Počet pracovníků v podnicích s 5 a více zaměstnanci se v roce 211 meziročně snížil o 5,9 %. Průměrná mzda těchto zaměstnanců se přitom zvýšila o 1,5 % a dosáhla tak 29 26,- Kč. V roce 212 se očekává ve stavebnictví další propad. Negativní vývoj předpokládá jak Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS), tak společnost CEEC Research, která pravidelně zpracovává výhledové studie oboru společně s firmou KPMG Česká republika Ipsos Tambor. Hlavní příčinu dalšího poklesu spatřují členové SPS především v současném ekonomickém vývoji. Postrádají ale i prorůstová opatření, která by odvětví mohla pomoci. Z průzkumu společnosti CEEC Research a KPMG mezi řediteli stavebních společností vyplývá, že by pokles v roce 212 mohl být ještě výraznější než v uplynulém roce, nevylučují ani propad o 8,3 %. Návrat k růstu pak neočekávají ani v roce 213. Výhled pro odvětví tak ani pro tento rok není pozitivní. Negativně vývoj ovlivní vyšší daň z přidané hodnoty, nezlepší se ani situace domácností a firem, které v očekávání horších ekonomických podmínek zvyšují své úspory. Jedním z mála příznivých faktorů pro české stavebnictví by mohlo být zachování nízkých úrokových sazeb, či obnovení projektu Zelená úsporám. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR dosáhl v roce 211, navzdory kulminujícím problémům evropské ekonomiky, velmi dobrých výsledků. Přebytek obchodní bilance činil 191,4 mld. Kč, což bylo o 7,2 mld. Kč více než v předchozím roce. Tempa růstu vývozu i dovozu si udržela dvouciferné hodnoty. Export v meziročním srovnání posílil o 13,2 % a import o 1,9 %. Výrazně lépe se českému zahraničnímu obchodu dařilo v první polovině roku, kdy vývoz i dovoz dosahoval 11

12 rekordních hodnot. Druhé pololetí již bylo ovlivněno prohlubující se krizí eurozóny, ale i přesto zahraniční obchod vykázal solidní růst ve všech měsících tohoto období. Zahraniční obchod v letech Výsledky za rok 211 opět potvrzují silnou závislost zahraničního obchodu ČR na státech Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo v loňském roce 82,9 % českého vývozu a podíl tohoto uskupení na českém dovozu činil 63,8 %. Nejvýznamnějším obchodním partnerem bylo tradičně Německo, které se na exportu podílelo 32,2 % a na importu 25,6 %. Hlavním tahounem českého zahraničního obchodu byly i v loňském roce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém vývozu dosáhl 54,4 % a oproti předchozímu roku se tak snížil o mírných,2 p.b. Celkem 17 % exportu přitom tvořila silniční vozidla. Mezi nejvýznamnější vývozní skupiny dále patřily tržní výrobky tříděné podle materiálu s podílem 17,7 % a průmyslové spotřební zboží s 1,9 %. Největší podíl na dovozu měla rovněž skupina stroje a dopravní prostředky, a to 41,8 %. Na českém importu se dále vysokou mírou podílely tržní výrobky tříděné podle materiálu s 18,2 %, chemikálie s 1,9 % a minerální paliva s 1,6 %. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 211 (v b.c.) Vývoz (meziroční změna v %) Dovoz (meziroční změna v %) Saldo v mld. Kč Meziroční změna salda v mld. Kč Q 18,4 21,2 121,2-28,4 1.Q 2,3 21,4 54,2 4,7 2.Q 13,8 12,8 44,3 1, Q 9,8 6,5 36, 21,5 4.Q 9,5 4,9 56,9 33, Q 13,2 1,9 191,4 7,4 Zdroj: ČSÚ, únor 212 Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil aktivem ve výši 67,4 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 71,9 mld. Kč. Se státy mimo EU došlo naopak 12

13 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 k prohloubení schodku o 1,7 mld. Kč na 478,9 mld. Kč. Aktivum se zvýšilo především v obchodě s Německem (o 32,1 mld. Kč), Francií (o 14,1 mld. Kč) a Slovenskem (o 14, mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance se Spojenými státy (o 13,3 mld. Kč) a schodek se snížil v obchodě s Ruskem (o 12,7 %). Pasivum se naopak dále prohloubil v obchodě s Čínou (o 31,2 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 6,3 mld. Kč). Co se týče komoditní struktury, ke zlepšení bilance nejvíce přispěly stroje a dopravní prostředky, u kterých přebytek ve srovnání s rokem 21 vzrostl o 15,3 mld. Kč. Výrazně se naopak prohloubil schodek obchodu s minerálními palivy (o 38,2 mld. Kč) a chemickými výrobky (o 18,8 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 211 ovlivnily zejména tyto faktory: oživení evropské a světové ekonomiky, které se v první polovině roku velmi pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu. Kulminující evropská dluhová krize naopak utlumila tempo českého vývozu i dovozu v druhém pololetí. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem nepříliš příznivé situace na trhu práce a negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu dovozu. Růst průmyslové produkce, který za minulý rok dosáhl poměrně vysokého tempa 6,9 %, byl orientován zejména na zahraniční poptávku. Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 211 posílila vůči euru o 2,8 % a dosáhla tak kurzu 24,6 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna posílila vůči americkému dolaru, a to o 7,8 %. Průměrný směnný kurz činil 17,7 USD/CZK. Rostoucí ceny vývozu i dovozu; výsledky zahraničního obchodu v roce 211 ovlivnily zejména rostoucí ceny minerálních paliv. Vývoj zahraničního obchodu ČR v roce 212 bude záviset především na dalším průběhu evropské dluhové krize. Podle posledních výsledků konjukturálních průzkumů z ledna můžeme být pro následující měsíce mírně optimističtí. Ekonomická nálada se zlepšila jak v České republice, tak v zemích Evropské unie, včetně Německa. Očekáváme tedy, že v příštím roce si zahraniční obchod udrží pozitivní trend, i když oproti loňskému roku vlivem přetrvávajících problémů eurozóny oslabí. VNITŘNÍ OBCHOD V roce 211 se tržby v maloobchodě, včetně motoristického segmentu, zvýšily meziročně reálně o 1,9 %. Na dobrých výsledcích se nejvíce podílel motoristický segment, jehož tržby 13

14 se zvýšily o 5,4 %, přičemž tržby za prodej motorových vozidel vzrostly o 6,3 % a tržby za opravy o,1 %. Maloobchod bez motoristického segmentu vzrostl ve stálých cenách o 1, %. A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 211 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč, Integrovaného operačního programu (IOP) tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc (OPTP PAS) tis. Kč a Operačního programu Nadnárodní spolupráce 85 tis. Kč. Skutečné příjmy ke dni dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPLZZ tis. Kč, na OPTP PAS 7 24 tis. Kč, na IOP tis. Kč a na programy Central Europe zaměřené na koordinaci postupů členských států eurozóny (CA-RES a CA- EPBD III), převedené z rezervního fondu, 79 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z rezervních fondů a depozitních účtů, s výjimkou projektů CA-RES a CA-EBPD III, byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše tis. Kč a ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl dodržen zejména z důvodů nenaplnění příjmů ze strany EU. 14

15 Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 211 Struktura příjmů celkem za MPO Ukazatel Příjmy kapitoly MPO celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2 Skutečnost , , z toho: příjmy vlastního aparátu ,19 příjmy podřízených OSS ,22 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,84 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát , , , , , , , Daňové příjmy příjmy z Národního fondu (úroky OP) - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem - Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB dividendy ČEPS splátky návratných finančních výpomocí úroky jiné příjmy vlastního aparátu ,39 177,43 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 211 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 96,4 % z ročního rozpočtu aparátu MPO ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 21, kdy byly příjmy plněny ve výši 86,7 %, je procentuální plnění příjmů aparátu vyšší. Na dosažených příjmech roku 211 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, PAS a IOP, úroky z Národního fondů za OPPI). 15

16 Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 211 představovaly částku tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši tis. Kč, z toho převody z rezervního fondu na projekty financované z prostředků EU z programu Central Europe (CA-RES a CA- EPBD III) 79 tis. Kč. Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 211 představovaly částku tis. Kč, což je o 7,7 mil. Kč více než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Ostatní nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB ve výši tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 163 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč a úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 98 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 59 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 1 2 tis. Kč, z toho 3 2 tis. Kč za oblast vědy a výzkumu a 7 tis. Kč ze splátek půjček průmyslových zón. Daňové příjmy vlastního ministerstva tvoří správní poplatky. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/24 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí příjmů MPO od roku 29. Za rok 211 bylo připsáno na bankovní účty 1 42 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši tis. Kč z poplatků za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 79 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/24 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 12 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2 Sb., v platném znění, příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 35 tis. Kč a příjmy z poplatků komoditní burzy ve výši 5 tis. Kč Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 24 7 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o 32 9 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši tis. Kč, které se členily na daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši tis. Kč. V roce 211 jsou v rozpočtu kapitoly MPO také příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky 16

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 červen 2010 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 2. Hlavní vývojové

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu Rozložení příjmů podle pracovišť V následující tabulce je uvedeno rozložení příjmů z činnosti podle jednotlivých pracovišť. Z tohoto přehledu je patrné, že rozložení expozitur Puncovního úřadu v ČR v podstatě

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006 a) Puncovní úřad Sídlo a korespondenční adresa: Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 Telefon: 225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue),

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více