3 msíce (%) Zaátek roku (%)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,685 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 2.39% -5 bp. -21 bp. -27 bp bp. 2.39% 4.58% 10-letý SD 3.75/ % 3 bp. 41 bp. 123 bp. 47 bp. 4.21% 5.90% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 6, KB 2, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 9,021 9,212 mil. EUR mil. K PX 23/0427/0429/04 4/05 6/05 11/0513/0515/0519/0521/05 Index Titulky Orco: výsledky za 1Q09 negativn ovlivnny vyššími než oekávanými náklady na finanní úrovni ECM: odhad výsledk za 1Q09 AAA Auto: odhad výsledk za 1Q09 Pegas: odhad výsledk za 1Q09 EZ podal návrh na arbitrážní ízení v projektu Gacko Erste: program úspory náklad pro Rakousko a východní Evropu Erste: smlouva s EIB o financování Erste: Moody s snížila rating sedmi maarským bankám Unipetrol zveejnil pozvánku na valnou hromadu NWR: nová emise akcií NWR: EZ doasn odstaví Dtmarovice CME: Time Warner dokonil investici Orco: auditované výsledky za 2008 budou zveejnny 10. ervna AAA Auto: objemy prodaných aut lehce nad naším odhadem Moody s zmnila výhled pro eský bankovní sektor Objem poskytnutých hypoték v dubnu klesl o 31,2 % Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO>

2 Výhled na tento týden Zaátek tohoto týdne bude nevýrazný, jelikož v pondlí zstane americký trh uzaven. Z hlediska celého týdne budou hlavním tahounem údaje z amerického realitního sektoru a pedbžná data amerického HDP za 1Q09. Oekává se, že uvedené údaje budou lehce pozitivní a pokud se tato oekávání naplní, lehce pozitivní nálada by se mohla udržet. Pokud jde o domácí scénu, výsledková sezóna za 1Q09 tento týden koní. Své výsledky zveejní následující spolenosti: ECM, AAA Auto a Pegas. V úterý by spolenost ECM mla oznámit istou ztrátu ve výši 3,3 mil. EUR (vs. -14,9 mil. EUR v 1Q08). K hlavnímu zlepšení by mlo dojít u devizových výsledk díky oekávaným devizovým ziskm. Celkov budou výsledky dle našeho názoru mén podstatné, jelikož bude chybt pecenní majetkového portfolia (spolenost zveejuje pololetn). Ve tvrtek by ml Pegas oznámit 27% r/r rst EBITDA na 13,3 mil. EUR, hlavn díky asovému zpoždní, které se váže k poklesu cen polymer. Domníváme se, že toto oekávání je již zapoítáno. Oekáváme, že ve zbytku roku by mlo dojít ke stabilizaci a 2009 EBITDA by podle našeho odhadu mla klesnout o 7 % r/r, a to hlavn kvli cenovým tlakm. Jelikož pozitivní výsledky za 1Q09 jsou oekávané a investoi se budou zajímat i o další vývoj, tak i v pípad pozitivního pekvapení pedpokládáme pouze krátkodobý optimismus. Ve tvrtek také zveejní své výsledky AAA Auto. Oekáváme istou ztrátu ve výši 6,7 mil. EUR (vs. -5,3 mil. EUR v 1Q08). Ostrý pokles tržeb (restrukturalizace a makroekonomické prostedí) nebude dostaten kompenzován snížením náklad. Celkov budou výsledky kvli restrukturalizaci v novém formátu, a mezironí srovnání by proto mohlo být ponkud obtížné. Neoekáváme žádnou výraznou reakci trhu. Pokud jde o makroekonomické události v tomto týdnu, americká data z realitního sektoru budou zveejnna mezi úterkem a tvrtkem (index cen, prodeje stávajících a nových dom). V úterý bude zveejnn index spotebitelské dvry za msíc kvten (oekávaný rst na 42,6 z 39,2). V pátek budou zveejnna pedbžná data o HDP USA za 1Q09. Také zde je trh pozitivní a oekává -5,5 % oproti pedchozím -6,1 %.

3 Akciový trh Zprávy z trhu Minulý týden zažily trhy smíšený vývoj. Z poátku týdne indexy siln posilovaly podporované pozitivním sentimentem u bankovního sektoru s tím, jak nkteré americké banky oznámily, že chtjí co nejdíve vrátit peníze poskytnuté z TARPu. Stimulem byly také neustále klesající úrokové sazby na mezibankovním trhu. V polovin týdne se však situace obrátila, když Fed snížil výhled pro americkou ekonomiku, ale pesto oznámil, že ekonomika již jeví známky stabilizace. Horší makrodata pišla z oblasti amerického stavebnictví. Nepíznivou zprávou pro trhy byla zpráva o možném snížení AAA ratingu USA. Index PX posílil o 2,9% t/t na 927 bod. Nejvíce rostoucím titulem byly akcie CME (+8,5%), které umazaly ást ztrát z pedchozího týdne. CME v týdnu oznámila, že dle oekávání bylo dokoneno navýšení kapitálu ze strany Time Warner (242 mil. USD; 19 mil. nových akcií). Nejvíce ztratily akcie NWR (-16,7%), které oslabovaly v reakci na horší hospodáské výsledky. ásten se také jednalo o korekci nedávného silného rstu. Index Zavírací cena Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,685.1 DJIA 8, , ,646.2 NASDAQ 1, , ,549.9 Euro Stoxx 50 2, , ,793.0 Varšava (WIG 20) 1, , ,933.3 Budapeš (BUX) 15, , ,738.2 Orco Oznámené výsledky hospodaení Spolenost Orco ve stedu po ukonení obchodování zveejnila neauditované výsledky za 1Q09. Tržby vzrostly o 16% r/r na 54,8 mil. EUR a byly tak vyšší než náš odhad 43,2 mil. EUR. Dvodem jsou zejména vyšší tržby z prodeje rezidenních jednotek. Provozní ztráta dosáhla 1,4 mil. EUR a byla tém v souladu s naší projekcí ztráty 0,6 mil. EUR, když zejména vyšší než oekávané tržby byly kompenzovány neoekávanou ztrátou z pecenní (5,8 mil. EUR). V 1Q08 byl vykázán provozní zisk 12,0 mil. EUR. Mezironí rozdíl plyne pedevším z položky pecenní investiního majetku. Orco vykázalo istou ztrátu 45,7 mil. EUR (-4,2 EUR/akcie), která byla vyšší než námi oekávaná istá ztráta 17,1 mil. EUR, což bylo dáno výrazn horším než oekávaným finanním výsledkem (ásten kompenzováno nižší než oekávanou ztrátou pipadající na minority), když byly zaznamenány výrazné kurzové ztráty a ztráty z pecenní derivát tyto ztráty ale mají nepenžní povahu. V 1Q08 istá ztráta inila 12,8 mil. EUR (pozitivní vliv z pecenní majetku a nižší finanní náklady). V 1Q09 byly prodány nemovitosti v hodnot 32 mil. EUR, a to s 8% diskontem vi ocenní k prosinci Diskont nelze brát jako pekvapivý, jelikož ceny komerních nemovitostí neustále klesají a dle našeho oekávání by to mlo pokraovat po celý letošní rok. Celkov hodnotíme výsledky jako mírn negativní, což je dáno výrazným negativním pekvapením na finanní úrovni (nepenžní položky). Provozní úrove bychom hodnotili neutráln. V nejbližší dob se investoi patrn zamí na další informace týkající se restrukturalizace spolenosti a oekávaného navýšení kapitálu ze strany Colony Capital. Auditované výsledky za rok 2008 mají být zveejnny 10. ervna. Orco uvedlo, že dnes oznámený prodej dceiné spolenosti Orco Property Management, která poskytuje správu komerních a rezidenních nemovitostí ve stední Evrop, americké spolenosti TVO Global Partners pinese Orku 2,5 mil. EUR v prbhu dalších dvou let. Prodej této dceiné spolenosti byl v souladu s plánem restrukturalizace.

4 Orco zopakovalo, že nyní stále probíhá proces due dilligence (audit hospodaení) ze strany Colony Capital, který má v úmyslu upsat až 25 mil. nových akcií Orco za 165 mil. EUR (zlepšení likvidity, ale výrazný edící efekt). Dále také probíhají jednání s bankami a brzy také zanou jednání s držiteli dluhopis, kteí byli nedávno vyzváni, aby pihlásili své pohledávky, aby se mohli zúastnit procesu restrukturalizace dluhu. Kons. IFRS, mil. EUR 1Q09 r/r 1Q08 eaft Tržby 54,8 16% 47,2 43,2 Pecenní aktiv -5,8 n.a. 9,4 0,0 EBIT -1,4 n.a. 12,0-0,6 Finanní výsledek -58,0 97% -29,5-18,9 istý zisk -45,7 258% -12,8-17,1 Zisk na akcii (EUR) -4,2 248% -1,2-1,6 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT ECM Projekce výsledk hospodaení Dne 27. kvtna (v 16:00 SE) ECM zveejní konsolidované výsledky za 1Q09. Výsledky nebudou ovlivnny zisky z pecenní, opravnými položkami ani odpisy (impairment), jelikož tyto položky se útují pouze pololetn. istý píjem z pronájmu a související výnosy by mly vzrst o 90 % r/r na 3,9 mil. EUR. Hrubý píjem z pronájmu a související výnosy (o 66 % r/r na 11,8 mil. EUR) byly podpoeny hlavn ziskem z pronájmu City Tower. Jelikož ECM peceuje své realitní portfolio pololetn, nemly by se objevit žádné zisky ani ztráty z pecenní. Minulý rok se objevilo zatížení ve výši 1,9 mil. EUR, které se týkalo zpracování odpis realitního portfolia dle IFRS. V letošním roce oekáváme zatížení ve výši 1,0 mil. EUR. V naší celoroní prognóze oekáváme další ztráty z pecenní v dsledku oekávaného poklesu hodnot komerních nemovitostí. Administrativní náklady (personální, marketingové, poradenské náklady) by mly vzrst na 3,7 mil. EUR (o 10 % r/r). Oekáváme provozní ztrátu ve výši 1,2 mil. EUR (-3,3 mil. EUR v 1Q08). Celkové finanní náklady by mly dosáhnout 2,9 mil. EUR, oproti 14,9 mil. EUR v 1Q08, jelikož byly zatíženy istou devizovou ztrátou z investiního portfolia (10,1 mil. EUR; posílení koruny vi euru). Celkov by istá ztráta mla dosáhnout 3,3 mil. EUR (-0,5 EUR/akcii), ve srovnání se ztrátou ve výši 14,9 mil. EUR v 1Q08. Ke zlepšení došlo pedevším díky devizovým ziskm, oproti devizovým ztrátám v loském roce. Neoekáváme žádnou výraznou reakci na výsledky za 1Q. V kvtnu akcie ECM posílily o více než 60 % bez jakékoli fundamentální zprávy. Pravdpodobn se objevil njaký kupec, což vedlo ke zvýšení likvidity akcií ECM. Kons. IFRS (tis. EUR) 1Q09e 1Q08 r/r istý píjem z pronájmu a související výnosy , % istý zisk z pecenní inv. majetku % EBIT % isté finanní náklady % Zisk ped zdanním % istý zisk po minoritách % Zisk na akcii (EUR)* -0,5-3,5-86 % Zdroj: ECM, ATLANTIK FT; *na základ rzného potu akcií

5 AAA Auto Dne 28. kvtna (po zavení trhu) zveejní AAA Auto své neauditované konsolidované výsledky za 1Q09. Výsledky budou zveejnny v novém formátu, který bude odrážet nepokraující operace. Spolen s výsledky za 1Q09 by mly být také zveejnny auditované výsledky za rok 2008 (v novém formátu). Srovnatelné údaje ješt nejsou známy. Výsledovka bude zahrnovat pouze výsledky z pokraujících operací (eská republika, Slovensko a mateská spolenost). Nepokraující operace (Maarsko, Polsko, Rumunsko a nová automobilová divize) budou nyní uvedeny úhrnn v položce Zisk/ztráty z nepokraujících operací, dle požadavk IFRS. Celkov by celá skupina (vetn nepokraujících operací) mla podle našeho odhadu vykázat istou ztrátu ve výši 6,7 mil. EUR, což je o 27 % více r/r oproti isté ztrát ve výši 5,3 mil. EUR v 1Q08. V dalších tvrtletích mže být AAA Auto považováno za jinou spolenost menší poboky, nižší tržby, zlepšení ziskovosti. V roce 2009 chce AAA Auto dosáhnout istý zisk (po oištní o prodeje majetku), což je podle našeho názoru v souasných velice obtížných makroekonomických podmínkách ambiciózní cíl. Pokud jde o tvrtletní výsledky, spolenost plánuje návrat k ziskovosti na úrovni istého zisku ve 2Q09. Pedpokládáme, že výsledky by mohly poskytnout vodítko, pokud jde o budoucí vývoj, jelikož pokraující operace budou zveejnny oddlen. Pravdpodobn však bude trvat jedno až dv tvrtletí, než se operace stabilizují bez jednorázových položek (efekt zbývajících opatení snižující náklady; nap. odstupné). Kons. IFRS (tis. EUR) 1Q09e* r/r 1Q08* 1Q08** Tržby n.a. n.a COGS n.a. n.a Hrubý zisk n.a. n.a Hrubá marže 20,4 % n.a. n.a. 17,4 % EBITDA n.a. n.a. n.a EBITDA marže n.a. n.a. n.a. -3,2 % EBIT n.a. n.a. n.a EBIT marže n.a. n.a. n.a. -4,4 % Finanní výsledek n.a. n.a. n.a Zisk ped zdanním n.a. n.a. n.a istý zisk po minoritách % Zisk na akcii (EUR) -0,10 27 % -0,08-0,08 Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT; * nový formát, srovnatelné údaje zatím nejsou známy, ** starý formát Pegas Nonwovens Pegas Nonwovens zveejní své výsledky za 1Q09 ve tvrtek 28. kvtna ped otevením pražské burzy (9:15 SE). Oekáváme, že Pegas v 1Q09 oznámí tržby ve výši 32,3 mil. EUR (- 14,3 % r/r). Celkový objem výroby by ml v 1Q09 zstat zhruba na stejné úrovni (16,5 tis. tun). Pokles tržeb je zpsoben mezironím poklesem cen polymer (cenový mechanismus). Domníváme se, že spolenosti Pegas se podailo prodat vtšinu svých konených výrobk, které nebyly prodány v 3Q08 a 4Q08. Kvli asovému zpoždní poklesu cen konených výrobk ve srovnání s prudkým poklesem cen polymer v 1Q09 oekáváme výrazný mezironí rst EBITDA. Dle naší projekce by EBITDA mohla dosáhnout 13,3 mil. EUR (+27,3 % r/r) a EBITDA marže 41,2 % (+13,5 p.b. r/r). EBIT by podle našeho odhadu ml vzrst na 9,4 mil. EUR (+47,4 % r/r) a EBIT marže na 29,2 % (+12,2 p.b. r/r). Kvli horšímu výkonu na finanní úrovni (devizová ztráta) odhadujeme istý zisk ve výši 5,4 mil. EUR (-53,3 % r/r). Rst na provozní úrovni tak bude pln vykompenzován devizovým výsledkem. Neoekáváme žádnou výraznou reakci na výsledky za 1Q09, jelikož trh silný výsledek oekává (oekávání ješt není k dispozici). Ve zbývajících tvrtletích cenový mechanismus povede k poklesu cen konených výrobk, a mezironí výkon tak bude slabší. Oekáváme, že

6 2009 EBITDA dosáhne 36,6 mil. EUR (-7,3 % r/r), ve shod s prognózou spolenosti (pokles EBITDA maximáln o -10 % r/r). (tis. EUR) 1Q09e r/r 1Q08 Tržby ,3 % EBITDA ,3 % EBITDA marže 41,2 % 13,5 p.b. 27,7 % EBIT ,4 % EBIT marže 29,2 % 12,2 p.b. 17,0 % istý zisk ,3 % Zisk na akcii (EUR, ron) 2,3-53,3 % 5,0 Zdroj: Pegas Nonwovens, projekce a výpoty ATLANTIK FT. Poznámka: Przkum trhu ješt není k dispozici. Zprávy ze spoleností CEZ Dle agentury TK podal EZ návrh na arbitrážní ízení proti partnerm v bosenském projektu Gacko za 1,4 mld. EUR (výstavba elektrárny o výkonu 660 MW). Detaily nebyly zveejnny a EZ je ani nebude v prbhu ízení komentovat. V lednu EZ oznámil, že prodá svj podíl v projektu bosenskému partnerovi a zárove obvinil bosenskou vládu, že porušuje kontrakt. Nová elektrárna se mla zaít stavt letos, ale rozhodnutí o termínu výstavby se kvli neshodám mezi obma partnery odkládalo. Erste Dle rakouské tiskové agentury generální editel Erste Bank (A. Treichl) ekl, že Erste Bank nyní zavádí program úspory náklad pro Rakousko a východní Evropu v roce Krok hodnotíme neutráln, protože se jedná o bžné zvýšení efektivity. Banka nyní nemá v úmyslu provádt akvizice ve východní Evrop. Treichl dodal, že aby Erste mohla vyplácet dividendu i pi splácení pjek státu, musí vydlat ron alespo 700 mil. EUR, což bude dle našeho názoru možné až od roku 2011, jelikož pedchozí roky budou zatíženy vyšší tvorbou opravných položek (zhoršené makroekonomické prostedí). Erste Bank oznámila, že na základ dohody s Evropskou investiní bankou (EIB) zprostedkuje malým a stedním podnikm úvry v celkové hodnot 440 mil. EUR, které bude financovat EIB. Toto financování má pomoci podnikm vyrovnat se s dsledky souasného hospodáského poklesu. Ratingová agentura Moody s snížila rating sedmi maarských bank (vetn dceiné spolenosti Erste Bank). Jako dvod byla uvedena prohlubující se recese a oekávané zhoršování úvrových portfolií. Moody s uvedla, že maarský bankovní sektor patí mezi nejrizikovjší v rámci stední a východní Evropy kvli vysokém podílu úvr v cizích mnách, volatilit forintu a prohlubující se recesi. Unipetrol Unipetrol vera zveejnil pozvánku na svou valnou hromadu, která se koná 24. ervna Na programu budou mimo jiné tyto významné body: 1) schválení úetní závrky za rok 2008, 2) rozdlení zisku za rok 2008, 3) zmny ve složení dozorí rady. Generální editel Urbanowicz sdlil již díve, že pedstavenstvo neplánuje letos vyplatit žádné dividendy. Konen slovo však bude mít hlavní akcioná PKN Orlen. Loni vyplatila spolenost dividendu z nerozdleného zisku ve výši 17,65 K/akcii. V nerozdleném zisku ml Unipetrol na konci roku ,4 mld. K (101,2 K/akcii). Právo úastnit se valné hromady mají akcionái, kteí budou registrováni ve Stedisku cenných papír k rozhodnému dni pro úast na valné hromad, což je 17. ervna 2009 (poslední den obchodování s nárokem na úast na valné hromad by tak ml být pátek 12. ervna). NWR NWR vera zveejnilo, že jako souást odmny svým pti nevýkonným editelm, vydalo nové akcie v objemu 266,49 tis. kus, což navýší celkový poet kus akcií o 0,1 %. Stalo se tak 12 msíc po úpisu akcií NWR, což je v souladu s informacemi uvedenými v prospektu spolenosti. Dle tchto údaj mže takto spolenost vydat akcie typu A (obchodované na

7 burzách) až do výše 5 % základního kapitálu ( kus akcií), toto omezení by mlo konit datem píští valné hromady (pravdpodobn duben 2010). EZ vera ve zpráv agentury TK oznámil, že od tvrtka až do konce srpna odstaví elektrárnu Dtmarovice, což je jeden z nejvtších odbratel energetického uhlí od NWR (tetí nejvtší po Verbund a Dalkia). EZ se snažil s NWR dohodnout na poklesu nákupních cen (údajn až o 25%), ale jednání byla neúspšná. NWR se podobného cenového tlaku obává i od dalších svých odbratel a proto na podmínky EZu nepistoupilo. Snížení objemu by tak mlo negativn ovlivnit výsledky NWR za 2Q a 3Q, ale dopad by nemusel být tak velký, protože Dtmarovice nebyly letos stejn využívané na výkon obvyklý v minulých letech (nízké ceny elektiny, je to nejdražší uhelná elektrárna EZu). Pokles odbru by se tak mohl pohybovat nkde mezi tis. tun uhlí (2-3% plánované tžby energetického uhlí v roce 2009, již po verejší revizi tžby). CME Spolenost CME oznámila, že Time Warner dokonil svou investici ve spolenosti CME, která byla podepsána 23. bezna. Na základ této transakce Time Warner obdržel 19 mil. nových akcií CME výmnou za 241,5 mil. USD, které vylepší likviditní pozici CME. Time Warner tímto získal 31% podíl ve spolenosti CME a souhlasil, že u nových akcií bude mít R. S. Lauder (zakladatel a významný akcioná CME) bhem píštích 4 let hlasovací právo. Pan Lauder se zavázal, že podpoí jmenování dvou zástupc Time Warner do pedstavenstva CME. Orco Spolenost Orco oznámila, že zveejní auditované výsledky za rok 2008 dne 10. ervna po skonení obchodování. Pvodn mly být auditované výsledky zveejnny okolo poloviny kvtna. Spolenost a auditoi se dohodli, že z dvodu soudní ochrany ped viteli a pípravy projekce cash flow bude poteba další as. AAA Auto AAA Auto zveejnilo své prodeje za první tvrtletí roku Spolenost zaznamenala prodaných aut, což je jen lehce více než jsme pedpokládali (8 660 prodaných aut). Mezironí srovnatelnost s celkovým potem prodaných aut je však problematická vzhledem k tomu, že ve spolenosti došlo k ústupu z nkterých trh a všeobecné restrukturalizaci (redukce poboek). Dle hodnot (rzný poet poboek) prodaných aut napíklad v eské republice se objemy prodeje snížily o 34 % r/r. Banky Ratingová agentura Moody s vera zmnila výhled pro eský bankovní sektor na negativní z pedchozího neutrálního, což odráží oekávání významného zhoršení kvality aktiv a snížení ziskovosti eských bank a nižšího rstu objemu úvr následkem zpomalení eské ekonomiky. Negativní výhled neznamená projekci zvýšení i snížení ratingu. Pozitivní stránkou je, že eské banky tží z nízké angažovanosti úvr poskytnutých v cizí mn ve srovnání s ostatními stedoa východo-evropskými zemmi (nap. Estonsko i Maarsko). Moody s dále uvedla, že považuje eský bankovní systém za jednoho z nejodolnjších v rámci stední a východní Evropy. Banky: Hypotéky Dle zprávy deníku HN klesl objem poskytnutých hypoték v dubnu o 31,2 % r/r (na 7,55 mld. K). Akní slevy bank už tak v dubnu pestaly fungovat. V dob ekonomické krize (nejistota v zamstnání) se tak lidé bojí zadlužovat a nkteí ekají na vtší propad ceny nemovitostí. Krize na realitním trhu se tak projevuje s hlubší intenzitou, než se zejm vtšina trhu domnívala. Celoroní objem nových hypoték v roce 2009 je tak odhadován na mld. K (po 114 mld. K v roce 2008, zhruba 30% mezironí propad).

8 Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 msíce Rok historie Týdenní objem cena rel. rel. min max mil. K rel. TEF O , CEZ ,398 2, Unipetrol PMCR 6, ,650 7, KB 2, ,520 4,319 1, Erste ,234 1,035 0 Orco , CME , ECM Pegas AAA Auto VIG , NWR Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled TEF O Koupit Neutrální CEZ Revize Revize Revize Unipetrol Revize Revize Revize PMCR Koupit Neutrální CETV USD Koupit Neutrální Orco Nehodnoceno Prodat Negativní ECM Prodat Negativní Pegas Koupit Neutrální AAA Auto Revize Prodat Negativní NWR Revize Revize Revize Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Držet Neutrální Erste ,3 EUR Držet Neutrální VIG ,7 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

9 Ekonomika Koruna k euru zahájila týden na úrovni 27 korun za euro, ale bhem dvou dn zpevnila na hranici 26,70 CZK/EUR, od které se ve zbytku týdne odchylovala pouze minimáln. Koruna pokrauje ve stabilizaci, když od zaátku dubna kurz neopustil pásmo 26,5-27,0 CZK/EUR. Podobný vývoj vykazují i ostatní mny v region, by s vyšší volatilitou než eská koruna. Stedoevropské mny výrazn nereagovaly na propad amerického dolaru. Pedpokládáme, že koruna bude pokraovat ve svém klidném obchodování v blízkosti 27 korun za euro i v následujících dnech. Bhem léta by mla zstat na slabších úrovních (26-28 CZK/EUR), ale do konce roku by mla opt posílit až k úrovni 25,2 CZK/EUR. Dolar k euru bhem týdne výrazn ztrácel a klesl z 1,345 až na minimum od zaátku ledna 1,40 USD/EUR. Impulzem nebyla žádná zpráva, ale další uvolnní naptí na penžních a dluhopisových trzích. S poklesem averze k riziku investoi prodávají dolarová aktiva a naopak otevírají pozice v ostatních mnách. Dolar ztrácel ke všem hlavním svtovým mnám. Oekáváme, že bude pokraovat v nejbližších dnech oslabování dolaru. Výraznjší proražení hranice 1,40 je pravdpodobné. V druhé polovin roku oekáváme další pokles dolaru k úrovním 1,40-1,45 USD/EUR. Koruna zahájila týden na úrovni 20 korun za dolar, ale bhem týdne zpevnila až na 19,0 CZK/USD, což jsou nejvyšší úrovn koruny k dolaru od zaátku ledna. Hlavním faktorem se stal propad dolaru. 22/5/2009 Krátkodob oekáváme pokraování volatilního 22/4/ obchodování v širokém pásmu korun za dolar. 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y Pravdpodobné je posílení koruny i pes hranici 19 korun za dolar. Ve druhé polovin roku poítáme s posílením koruny k úrovni 18 korun za dolar. USD 18.0 Pedchozí týden byl bez událostí a také tento týden nemá na programu žádnou událost Koruna 27/0429/04 1/05 5/05 7/05 11/0513/0515/0519/0521/ PRIBOR USD EUR 2T 6M 24/04 28/04 30/04 5/05 7/05 11/05 13/05 15/05 19/05 21/05 Výnosová kivka penžního trhu EUR

10 Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD USD/EUR PRIBOR Fixing Týden (bb) 3 msíce (bb) Zaátek roku (bb) Rok (bb) min max 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r -3.4 '1Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál '03/ Spotebitelská inflace %, r/r 1.8 '04/ Obchodní bilance mld. CZK 23.4 '03/ Bžný úet % HDP -3.1 ' Nezamstnanost % 7.8 '04/

11 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun SD 3.80/15 11-Apr SD 4.60/18 18-Aug SD 3.75/20 12-Sep Komodity Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max ropa - Brent ropa - WTI Zlato Elektina Úhlí Hliník M Pšenice Kukuice Komoditní trhy si po týdenní odmlce opt pipsaly zisky, když velkým impulzem se stal propad dolaru. Hlavním tahounem se staly energie, ropa pidala více jak 9 %, prorazila hranici 60 dolar a dostala se na nejvyšší úrovn od loského listopadu. Stranou tentokrát nezstaly drahé kovy, když zlato pidalo 3 %, a poprvé po dvou msících tak cena dosáhla na 960 dolar za unci. Výrazné zisky, v prmru 4 % t/t, si také pipsaly zemdlské plodiny. Jednotlivé technické kovy zaznamenaly protichdné pohyby, ale sektor jako celek vzrostl o 1 %. Ropa - Brent USD/bbl 65 Zlato - USD/oz 980 Uhlí 1Y ARA - USD/t 100 Elektina - EUR/MWh 59 M - USD/t 5500 Kukuice - USD/100bu Ropal - Brent Zlato 24/04 28/04 30/04 4/05 6/05 8/05 12/05 14/05 18/05 20/ Uhlí Elektina /04 28/04 30/04 4/05 6/05 8/05 12/05 14/05 18/05 20/05 M 4000 Kukuice /0428/0430/04 4/05 6/05 8/05 12/0514/0518/0520/

12 Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 25/5/09 10:00 Nmecko IFO podnikatelská dvra 05/ /5/09 14:00 Maarsko MNB - Úrokové sazby % 9.50% 26/5/09 8:00 Nmecko HDP Q1/09f % q/q -3.8% q/q 26/5/09 8:00 Nmecko HDP (oištno o pracovní dny) Q1/09f % y/y -6.9% y/y 26/5/09 8:00 Nmecko HDP (sezónn neoištno) Q1/09f % y/y -6.7% y/y 26/5/09 16:00 USA Spotebitelská dvra (Conf. Board) 05/ /5/ Flughafen Wien EUR 4.34 EUR 26/5/09 - R KB: Poslední obch. den s právem na dividendu 06/ K K 27/5/09 16:00 USA Prodeje dom 04/ mil mil. 27/5/09 - Polsko NBP - úrokové sazby % 3.75% 27/5/09 16:00 R ECM: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q09-3,3 mil. EUR - -14,9 mil. EUR 27/5/09 - R KB: Obchodování bez nároku na dividendu 06/ K K 28/5/09 9:00 Slovensko PPI 04/09-0.3% y/y 0.5% y/y 28/5/09 9:55 Nmecko Nezamstnanost 05/09-8.4% 8.3% 28/5/09 11:00 Eurozóna Index ek. sentimentu 05/ /5/09 11:00 Eurozóna Indikátor podnikatelského klimatu 05/ /5/09 11:00 Eurozóna Spotebitelská dvra 05/ /5/09 14:30 USA Celkový poet žádostí o podporu v nezamstn ,740,000 6,662,000 28/5/09 14:30 USA Poet nových žádostí o podporu v nezamstn , ,000 28/5/09 14:30 USA Zakázky na zboží dl. spoteby 04/09-0.5% m/m -0.8% m/m 28/5/09 16:00 USA Prodeje nových dom 04/09-360, ,000 28/5/09 - R AAA Auto: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q09-6,7 mil. EUR - -5,3 mil. EUR 28/5/09 - R Pegas Nonw.: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q ,6 mil. EUR 28/5/ Costco Wholesale USD 2.95 USD 28/5/ Dell USD 1.25 USD 28/5/ Heinz USD 2.67 USD 28/5/ Danubius Hotels HUF HUF 29/5/09 9:00 Maarsko PPI 04/09-8.0% y/y 9.1% y/y 29/5/09 10:00 Polsko HDP Q1/09-0.9% y/y 2.9% y/y 29/5/09 11:00 Eurozóna Nezamstnanost 04/09-9.1% 8.9% 29/5/09 14:30 USA HDP (q/q anualizovane) Q1/09p % -6.1% 29/5/09 15:45 USA Index nákupních manažer Chicaga 05/ /5/09 16:00 USA Spotebitelská dvra (Michigan Uni.) 05/09f /5/ National Bank Of Greece EUR 2.93 EUR 29/5/ Strabag EUR 1.38 EUR

13 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

14 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 951 10.0 47.8 10.8-41.7 629 1,634 CZK/EUR 27.01-0.2 2.6-0.6-9.9 22.95 29.57 CZK/USD 19.34-1.6 11.8-0.6-24.1 14.43 23.49 PRIBOR

Více

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,139-2.7 23.1 32.8-21.7 629 1,478 CZK/EUR 25.48 0.8 4.4 5.1-4.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.79 1.7 6.6 7.4-7.8 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,205-5.4-15.2-33.6-36.0 1,168 1,936 CZK/EUR 24.81-1.6-5.0 6.8 10.0 22.95 27.57 CZK/USD 18.02-7.9-19.8 0.3 7.7 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478-5.2-5.5-18.6-19.8 1,405 1,936 CZK/EUR 23.84 1.1 5.9 10.5 17.0 23.84 28.78 CZK/USD 15.10 2.9 5.8 16.5 29.2 15.10 21.34 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,815 1.8-0.1 14.2 14.7 1,565 1,936 CZK/EUR 26.62-1.3 3.5 3.1 3.3 26.00 28.78 CZK/USD 18.08 1.1 7.2 14.8 13.7 17.71 21.82 PRIBOR

Více

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824 4.6-5.3-4.0-47.4 629 1,711 CZK/EUR 26.47 3.4 1.6 1.4-5.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.63 4.8-1.6-2.1-23.0 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 865-6.6 34.9 0.7-48.7 629 1,685 CZK/EUR 26.95-1.1 4.1-0.4-7.7 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 0.0 14.2 0.9-18.3 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,112-3.4-1.9 29.5 28.8 629 1,196 CZK/EUR 26.11-0.7-2.8 2.7-2.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.43 0.1 1.8 9.3 12.8 17.00 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,899 0.9 1.0 19.5 28.7 1,475 1,904 CZK/EUR 27.51 0.2 3.8-0.1 2.6 27.41 28.78 CZK/USD 19.40 0.6 6.7 8.5 14.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,564 3.1-13.9-13.9-8.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.33 0.4 4.9 4.9 9.7 24.90 28.78 CZK/USD 16.04 2.7 11.3 11.3 23.8 15.95 21.46 PRIBOR

Více

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 841 2.1-4.1-2.0-45.2 629 1,711 CZK/EUR 26.40 0.3 0.8 1.7-5.8 22.95 29.57 CZK/USD 19.75-0.7-0.1-2.8-25.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 8. dubna 2009 V píštích týdnech vlastníci firem obchodovaných na pražské burze rozhodnou (v pípad Telefóniky O2 CR již rozhodli) o dividendách ze zisk za rok 2008. Dividenda

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 774 3.1-11.8-9.8-49.8 700 1,711 CZK/EUR 27.92 0.0-16.2-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.80-1.3-15.5-13.5-24.8 14.43 21.80 PRIBOR

Více

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 810-9.3-44.4-55.4-54.8 700 1,856 CZK/EUR 25.32-0.9-3.2 4.9 5.0 22.95 26.81 CZK/USD 20.07-1.8-20.1-11.0-10.4 14.43 20.38 PRIBOR

Více

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 957 0.7 38.3 11.5-39.7 629 1,634 CZK/EUR 26.65 1.4-0.9 0.8-10.2 22.95 29.57 CZK/USD 19.01 1.7 6.9 1.1-21.0 14.43 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478 1.6-12.3-18.6-17.4 1,399 1,936 CZK/EUR 24.80-1.6 0.9 6.9 10.5 22.95 27.70 CZK/USD 16.90-2.4-5.0 6.5 16.8 14.43 20.33 PRIBOR

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,537-1.6-19.5-15.3-6.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.88 1.3 3.6 2.8 7.9 25.84 28.78 CZK/USD 17.63 1.7 5.6 2.5 18.3 17.38 21.82 PRIBOR

Více

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 834-1.3 11.1-2.8-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.63 0.6 4.6 0.8-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.11 2.1 6.5-4.6-24.5 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 8. - 12. září 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 101.2 0.3-4.8-25.0 5.4 27.9 79.0 145.3 ropa - Brent 97.6-0.1-6.3-27.5 4.0 28.0 76.2 146.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,454 0.5-11.2-19.9-17.0 1,399 1,936 CZK/EUR 24.36-2.0 2.7 8.5 13.2 22.95 28.05 CZK/USD 16.23-5.8-0.4 10.2 20.8 14.43 20.73 PRIBOR

Více

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.8 0.0-12.5-51.1 700 1,711 CZK/EUR 27.92-1.3-11.7-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.52-3.6-8.6-12.0-22.1 14.43 21.52 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) 7. - 11. Leden 2008 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,657-5.8-12.7-8.7 4.3 1,565 1,936 CZK/EUR 25.89 0.9 5.9 2.8 6.5 25.89 28.78 CZK/USD 17.52 1.1 9.7 3.1 17.7

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,455-0.1-12.9-19.8-17.6 1,399 1,936 CZK/EUR 24.41 0.5 2.6 8.3 12.0 22.95 27.77 CZK/USD 16.50 1.2-3.7 8.7 18.6 14.43 20.35 PRIBOR

Více

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,177-0.6 3.1 5.3 52.0 629 1,220 CZK/EUR 26.24-0.6 1.1 0.7 6.0 25.13 29.57 CZK/USD 18.93-2.6-5.0-2.7 13.2 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,701 3.9 10.3-6.3-6.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.0 0.7 6.0 11.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.06 0.7 6.4 11.2 23.0 15.61 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. leden 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 92.7-1.1-5.3 17.3-3.4 66.6 50.5 99. ropa - Brent 91.1-1.2-5.9 18.9-3.0 65.0 51.6 97. zemní

Více

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,094-7.0-3.6-2.1 49.1 629 1,220 CZK/EUR 26.19 0.2-1.8 0.9 6.2 25.13 29.57 CZK/USD 19.15-1.2-10.4-3.9 11.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 11. - 15. srpen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 113.8-1.1-1.2-9.9 18.5 58.1 69.3 145.3 ropa - Brent 112.6-0.1-0.7-10.0 19.9 59.8 68.7

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,637-1.4 9.5-9.8-10.7 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 1.0 2.9 6.0 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 16.17 1.3 9.1 10.6 22.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 1. - 5. prosinec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 40.8-6.5-25.0-61.6-57.5-53.8 40.8 145.3 ropa - Brent 39.7-6.0-25.7-61.8-57.7-55.2 39.7

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,572 0.7 2.3-13.4-13.6 1,405 1,936 CZK/EUR 25.24-0.6 2.4 5.2 10.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.15-1.8 8.4 10.7 21.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 863 15.9-41.6-52.4-51.3 700 1,856 CZK/EUR 25.37 1.3-2.3 4.7 3.3 22.95 26.62 CZK/USD 19.99 2.1-18.3-10.6-11.5 14.43 20.66 PRIBOR

Více

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,156 1.2 24.0 34.7-12.2 629 1,316 CZK/EUR 25.14 1.3 4.1 6.4-5.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.09 2.2 9.1 11.1-3.2 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 901-8.3 24.5 5.0-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.89-0.7 6.1-0.2-7.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.93-1.7 10.5-3.7-24.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,671-1.8 8.7-7.9-8.4 1,405 1,936 CZK/EUR 25.07-0.1 0.0 5.8 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 15.91 1.0 5.9 12.0 24.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,274-3.2-13.8-29.8-29.9 1,168 1,936 CZK/EUR 24.41-2.0-2.4 8.3 11.3 22.95 27.58 CZK/USD 16.70-0.9-10.6 7.6 13.6 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,685 0.8 7.6-7.2-8.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.2 0.3 6.0 11.5 24.74 28.78 CZK/USD 16.09-1.1 2.7 11.0 23.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 932-2.7 27.7 8.6-40.2 629 1,559 CZK/EUR 26.21 1.7 1.7 2.4-8.7 22.95 29.57 CZK/USD 18.80 1.1 4.2 2.2-20.9 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,566 0.1-11.1-13.8-10.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.10 0.9 3.9 5.7 10.0 24.90 28.78 CZK/USD 15.95 0.5 10.0 11.8 23.2 15.88 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,542 3.2-14.1-15.1-9.0 1,405 1,936 CZK/EUR 25.21 2.2 5.4 5.3 10.5 25.21 28.78 CZK/USD 17.17 3.5 5.5 5.0 20.5 17.17 21.60 PRIBOR

Více

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 876-2.1 6.3 2.1-38.3 629 1,478 CZK/EUR 25.89 0.5 2.2 3.6-9.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.52-0.1 5.6 3.6-23.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 881 5.6 13.7 2.6-46.9 629 1,711 CZK/EUR 26.67-0.1 4.5 0.7-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.09 0.1 7.8-4.6-22.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 877 0.8-1.3 2.2-47.1 700 1,711 CZK/EUR 26.60 1.1-7.0 0.9-2.7 22.95 26.89 CZK/USD 19.74-2.2-6.4-2.7-12.6 14.43 20.66 PRIBOR 6M

Více

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 724-1.4-10.7-15.7-53.1 700 1,711 CZK/EUR 28.65-2.6-13.1-6.7-13.7 22.95 28.68 CZK/USD 22.27-3.2-11.0-15.9-29.7 14.43 22.29 PRIBOR

Více

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,116-2.3 27.4 30.0-7.4 629 1,205 CZK/EUR 25.46-1.1 1.7 5.2-2.6 23.78 29.57 CZK/USD 17.46-1.9 5.7 9.1 3.1 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 944 6.2 11.7 10.0-33.7 629 1,478 CZK/EUR 25.90 0.4 3.3 3.5-12.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.37 1.6 10.6 4.4-26.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M 2.29% 0 bp. -38 bp. -37

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,517 0.7-14.3-16.4-10.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.43-1.3 4.0 4.5 9.1 24.90 28.78 CZK/USD 16.48-2.9 10.8 8.9 21.5 15.95 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.9-47.6-58.6-60.7 751 1,936 CZK/EUR 25.00-0.4-5.3 6.1 6.9 22.95 26.98 CZK/USD 19.81-6.6-30.8-9.6-6.1 14.43 20.38 PRIBOR

Více

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,110-3.5-2.8 29.3 34.9 629 1,196 CZK/EUR 25.84-0.7-1.5 3.8 0.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.67-2.3-1.1 8.0 9.4 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 788 7.9-7.0-8.2-49.6 629 1,711 CZK/EUR 27.40-2.8-3.9-2.1-8.2 22.95 29.57 CZK/USD 20.62-5.1-9.7-7.3-28.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 3. - 7. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 61.0 0.4-10.0-47.0-36.4-36.6 60.8 145.3 ropa - Brent 57.4-0.1-12.2-49.4-38.9-38.5 57.4

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,633-3.1 11.2-10.1-11.3 1,405 1,936 CZK/EUR 24.59 1.8 1.8 7.7 13.5 24.59 28.78 CZK/USD 15.58 3.1 4.5 13.8 26.3 15.58 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,882 3.6-0.3 18.4 29.3 1,439 1,904 CZK/EUR 27.57-0.2 4.0-0.3 2.0 27.41 28.78 CZK/USD 19.51-1.0 7.6 8.0 12.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%)

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 9,870-2.6-4.1-6.4 S&P 500 USA 1,041-3.1-4.9-7.6 Nasdaq USA 2,135-3.8-5.6-6.8 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,556-4.2-6.9-13.8 DAX Německo

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 13. - 17. říjen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 71.9 2.9-7.5-44.3-25.1-18.9 69.9 145.3 ropa - Brent 69.6 4.9-6.1-46.5-25.8-16.9 66.3 146.1

Více

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,183-0.2 0.7 5.9 57.6 629 1,220 CZK/EUR 26.08-0.5-0.7 1.3 6.6 25.13 29.57 CZK/USD 18.45-2.2-6.9-0.1 14.3 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 734-5.2-17.9-14.5-50.9 700 1,711 CZK/EUR 27.91 0.0-11.2-3.9-8.3 22.95 28.55 CZK/USD 21.57 1.1-9.4-12.2-21.2 14.43 22.06 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,447 0.9-12.8-20.3-18.4 1,399 1,936 CZK/EUR 23.88-0.5 5.5 10.3 14.9 22.95 28.21 CZK/USD 15.35-1.3 6.3 15.1 24.7 14.43 20.73 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,444 1.7-5.8-20.4-22.5 1,405 1,936 CZK/EUR 23.43 0.8 6.1 12.0 16.9 23.43 28.30 CZK/USD 14.70 2.2 6.9 18.7 28.1 14.70 20.73 PRIBOR

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 24. - 28. květen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,170 2.9 2.8 4.7 29.8 865 1,315 CZK/EUR 25.88-1.1 0.1 2.2 4.0 25.06 27.01

Více

15. - 19. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,150 3.3 0.0 2.9 77.4 631 1,220 CZK/EUR 25.74 1.0 0.7 2.6 10.7 25.13 28.84 CZK/USD 18.90 1.0-8.4-2.6 15.9 17.00 22.48 PRIBOR

Více

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%)

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,732-0.2 0.3 1.4 S&P 500 USA 1,284-0.2 0.8 2.1 Nasdaq USA 2,735-0.1 0.9 2.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,916 1.3 2.8 3.9 DAX Německo

Více

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,066 8.7 21.0 24.2-26.3 629 1,478 CZK/EUR 25.55-0.3 4.2 4.8-7.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.92 0.1 10.8 6.7-16.8 15.35 23.49 PRIBOR

Více

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 1,234 0.6 6.7 10.5 46.8 812 1,243 CZK/EUR 25.20 0.7 4.1 4.6 4.5 25.13 27.09 CZK/USD 18.67 0.7-2.3-1.3 5.5 17.00 20.95 PRIBOR

Více

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,189 0.0 7.2 6.4 62.9 730 1,220 CZK/EUR 25.41 0.5 3.4 3.8 4.7 25.13 27.59 CZK/USD 18.76-1.2-2.3-1.8 4.4 17.00 20.95 PRIBOR 6M

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 31. květen - 4. červen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,135-2.9-1.2 1.6 21.8 876 1,315 CZK/EUR 25.87 0.0-0.4 2.2 4.1 25.06

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010 Erste Bank Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku Kons., IFRS (mil. EUR) 2009 r/r e2010 r/r e2011 r/r Celkové provozní výnosy 7 579 8,3% 7 913 4,4% 8 189 3,5% Čistý úrokový výnos 5 221 6,3%

Více

23. listopadu 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. listopadu 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,179-0.2-0.2 6.0 S&P 500 USA 1,198-0.2 0.0 6.3 Nasdaq USA 2,532 0.6 0.7 10.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,811-1.2-1.3-5.2 DAX Německo

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,562-5.8-16.8-14.0-3.7 1,562 1,936 CZK/EUR 26.21-1.2 3.7 1.5 5.8 25.84 28.78 CZK/USD 17.93-2.3 5.8 0.9 16.8 17.38 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,533-2.1-7.5-15.5-13.1 1,405 1,936 CZK/EUR 24.96 0.6 3.6 6.3 10.7 24.90 28.78 CZK/USD 15.80 1.0 9.9 12.6 23.8 15.80 21.46 PRIBOR

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 889-26.3-38.5-51.0-53.2 889 1,936 CZK/EUR 24.87-0.2-6.1 6.6 9.6 22.95 27.57 CZK/USD 18.55-3.0-26.1-2.6 4.4 14.43 19.45 PRIBOR

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 819-0.5-37.8-54.9-53.7 700 1,818 CZK/EUR 26.46-1.5-10.5 0.6 0.1 22.95 26.62 CZK/USD 19.01 2.5-14.9-5.2-3.0 14.43 20.66 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK 8.-12. Záí 2008 Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,291-6.1-18.7-28.9-26.7 1,291 1,936 CZK/EUR 24.15 2.8 0.1 9.3 11.9 22.95 27.64 CZK/USD 16.98 2.5-8.0 6.1 14.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3 měsíce (%) Začátek roku (%)

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 3. - 7. leden 2011 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,243 1.5 8.5 1.5 7.9 1,093 1,315 CZK/EUR 24.57 2.3 0.0 2.3 7.1 24.43 26.31 CZK/USD

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více