3 msíce (%) Zaátek roku (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,685 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 2.39% -5 bp. -21 bp. -27 bp bp. 2.39% 4.58% 10-letý SD 3.75/ % 3 bp. 41 bp. 123 bp. 47 bp. 4.21% 5.90% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 6, KB 2, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 9,021 9,212 mil. EUR mil. K PX 23/0427/0429/04 4/05 6/05 11/0513/0515/0519/0521/05 Index Titulky Orco: výsledky za 1Q09 negativn ovlivnny vyššími než oekávanými náklady na finanní úrovni ECM: odhad výsledk za 1Q09 AAA Auto: odhad výsledk za 1Q09 Pegas: odhad výsledk za 1Q09 EZ podal návrh na arbitrážní ízení v projektu Gacko Erste: program úspory náklad pro Rakousko a východní Evropu Erste: smlouva s EIB o financování Erste: Moody s snížila rating sedmi maarským bankám Unipetrol zveejnil pozvánku na valnou hromadu NWR: nová emise akcií NWR: EZ doasn odstaví Dtmarovice CME: Time Warner dokonil investici Orco: auditované výsledky za 2008 budou zveejnny 10. ervna AAA Auto: objemy prodaných aut lehce nad naším odhadem Moody s zmnila výhled pro eský bankovní sektor Objem poskytnutých hypoték v dubnu klesl o 31,2 % Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO>

2 Výhled na tento týden Zaátek tohoto týdne bude nevýrazný, jelikož v pondlí zstane americký trh uzaven. Z hlediska celého týdne budou hlavním tahounem údaje z amerického realitního sektoru a pedbžná data amerického HDP za 1Q09. Oekává se, že uvedené údaje budou lehce pozitivní a pokud se tato oekávání naplní, lehce pozitivní nálada by se mohla udržet. Pokud jde o domácí scénu, výsledková sezóna za 1Q09 tento týden koní. Své výsledky zveejní následující spolenosti: ECM, AAA Auto a Pegas. V úterý by spolenost ECM mla oznámit istou ztrátu ve výši 3,3 mil. EUR (vs. -14,9 mil. EUR v 1Q08). K hlavnímu zlepšení by mlo dojít u devizových výsledk díky oekávaným devizovým ziskm. Celkov budou výsledky dle našeho názoru mén podstatné, jelikož bude chybt pecenní majetkového portfolia (spolenost zveejuje pololetn). Ve tvrtek by ml Pegas oznámit 27% r/r rst EBITDA na 13,3 mil. EUR, hlavn díky asovému zpoždní, které se váže k poklesu cen polymer. Domníváme se, že toto oekávání je již zapoítáno. Oekáváme, že ve zbytku roku by mlo dojít ke stabilizaci a 2009 EBITDA by podle našeho odhadu mla klesnout o 7 % r/r, a to hlavn kvli cenovým tlakm. Jelikož pozitivní výsledky za 1Q09 jsou oekávané a investoi se budou zajímat i o další vývoj, tak i v pípad pozitivního pekvapení pedpokládáme pouze krátkodobý optimismus. Ve tvrtek také zveejní své výsledky AAA Auto. Oekáváme istou ztrátu ve výši 6,7 mil. EUR (vs. -5,3 mil. EUR v 1Q08). Ostrý pokles tržeb (restrukturalizace a makroekonomické prostedí) nebude dostaten kompenzován snížením náklad. Celkov budou výsledky kvli restrukturalizaci v novém formátu, a mezironí srovnání by proto mohlo být ponkud obtížné. Neoekáváme žádnou výraznou reakci trhu. Pokud jde o makroekonomické události v tomto týdnu, americká data z realitního sektoru budou zveejnna mezi úterkem a tvrtkem (index cen, prodeje stávajících a nových dom). V úterý bude zveejnn index spotebitelské dvry za msíc kvten (oekávaný rst na 42,6 z 39,2). V pátek budou zveejnna pedbžná data o HDP USA za 1Q09. Také zde je trh pozitivní a oekává -5,5 % oproti pedchozím -6,1 %.

3 Akciový trh Zprávy z trhu Minulý týden zažily trhy smíšený vývoj. Z poátku týdne indexy siln posilovaly podporované pozitivním sentimentem u bankovního sektoru s tím, jak nkteré americké banky oznámily, že chtjí co nejdíve vrátit peníze poskytnuté z TARPu. Stimulem byly také neustále klesající úrokové sazby na mezibankovním trhu. V polovin týdne se však situace obrátila, když Fed snížil výhled pro americkou ekonomiku, ale pesto oznámil, že ekonomika již jeví známky stabilizace. Horší makrodata pišla z oblasti amerického stavebnictví. Nepíznivou zprávou pro trhy byla zpráva o možném snížení AAA ratingu USA. Index PX posílil o 2,9% t/t na 927 bod. Nejvíce rostoucím titulem byly akcie CME (+8,5%), které umazaly ást ztrát z pedchozího týdne. CME v týdnu oznámila, že dle oekávání bylo dokoneno navýšení kapitálu ze strany Time Warner (242 mil. USD; 19 mil. nových akcií). Nejvíce ztratily akcie NWR (-16,7%), které oslabovaly v reakci na horší hospodáské výsledky. ásten se také jednalo o korekci nedávného silného rstu. Index Zavírací cena Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,685.1 DJIA 8, , ,646.2 NASDAQ 1, , ,549.9 Euro Stoxx 50 2, , ,793.0 Varšava (WIG 20) 1, , ,933.3 Budapeš (BUX) 15, , ,738.2 Orco Oznámené výsledky hospodaení Spolenost Orco ve stedu po ukonení obchodování zveejnila neauditované výsledky za 1Q09. Tržby vzrostly o 16% r/r na 54,8 mil. EUR a byly tak vyšší než náš odhad 43,2 mil. EUR. Dvodem jsou zejména vyšší tržby z prodeje rezidenních jednotek. Provozní ztráta dosáhla 1,4 mil. EUR a byla tém v souladu s naší projekcí ztráty 0,6 mil. EUR, když zejména vyšší než oekávané tržby byly kompenzovány neoekávanou ztrátou z pecenní (5,8 mil. EUR). V 1Q08 byl vykázán provozní zisk 12,0 mil. EUR. Mezironí rozdíl plyne pedevším z položky pecenní investiního majetku. Orco vykázalo istou ztrátu 45,7 mil. EUR (-4,2 EUR/akcie), která byla vyšší než námi oekávaná istá ztráta 17,1 mil. EUR, což bylo dáno výrazn horším než oekávaným finanním výsledkem (ásten kompenzováno nižší než oekávanou ztrátou pipadající na minority), když byly zaznamenány výrazné kurzové ztráty a ztráty z pecenní derivát tyto ztráty ale mají nepenžní povahu. V 1Q08 istá ztráta inila 12,8 mil. EUR (pozitivní vliv z pecenní majetku a nižší finanní náklady). V 1Q09 byly prodány nemovitosti v hodnot 32 mil. EUR, a to s 8% diskontem vi ocenní k prosinci Diskont nelze brát jako pekvapivý, jelikož ceny komerních nemovitostí neustále klesají a dle našeho oekávání by to mlo pokraovat po celý letošní rok. Celkov hodnotíme výsledky jako mírn negativní, což je dáno výrazným negativním pekvapením na finanní úrovni (nepenžní položky). Provozní úrove bychom hodnotili neutráln. V nejbližší dob se investoi patrn zamí na další informace týkající se restrukturalizace spolenosti a oekávaného navýšení kapitálu ze strany Colony Capital. Auditované výsledky za rok 2008 mají být zveejnny 10. ervna. Orco uvedlo, že dnes oznámený prodej dceiné spolenosti Orco Property Management, která poskytuje správu komerních a rezidenních nemovitostí ve stední Evrop, americké spolenosti TVO Global Partners pinese Orku 2,5 mil. EUR v prbhu dalších dvou let. Prodej této dceiné spolenosti byl v souladu s plánem restrukturalizace.

4 Orco zopakovalo, že nyní stále probíhá proces due dilligence (audit hospodaení) ze strany Colony Capital, který má v úmyslu upsat až 25 mil. nových akcií Orco za 165 mil. EUR (zlepšení likvidity, ale výrazný edící efekt). Dále také probíhají jednání s bankami a brzy také zanou jednání s držiteli dluhopis, kteí byli nedávno vyzváni, aby pihlásili své pohledávky, aby se mohli zúastnit procesu restrukturalizace dluhu. Kons. IFRS, mil. EUR 1Q09 r/r 1Q08 eaft Tržby 54,8 16% 47,2 43,2 Pecenní aktiv -5,8 n.a. 9,4 0,0 EBIT -1,4 n.a. 12,0-0,6 Finanní výsledek -58,0 97% -29,5-18,9 istý zisk -45,7 258% -12,8-17,1 Zisk na akcii (EUR) -4,2 248% -1,2-1,6 Zdroj: Orco, ATLANTIK FT ECM Projekce výsledk hospodaení Dne 27. kvtna (v 16:00 SE) ECM zveejní konsolidované výsledky za 1Q09. Výsledky nebudou ovlivnny zisky z pecenní, opravnými položkami ani odpisy (impairment), jelikož tyto položky se útují pouze pololetn. istý píjem z pronájmu a související výnosy by mly vzrst o 90 % r/r na 3,9 mil. EUR. Hrubý píjem z pronájmu a související výnosy (o 66 % r/r na 11,8 mil. EUR) byly podpoeny hlavn ziskem z pronájmu City Tower. Jelikož ECM peceuje své realitní portfolio pololetn, nemly by se objevit žádné zisky ani ztráty z pecenní. Minulý rok se objevilo zatížení ve výši 1,9 mil. EUR, které se týkalo zpracování odpis realitního portfolia dle IFRS. V letošním roce oekáváme zatížení ve výši 1,0 mil. EUR. V naší celoroní prognóze oekáváme další ztráty z pecenní v dsledku oekávaného poklesu hodnot komerních nemovitostí. Administrativní náklady (personální, marketingové, poradenské náklady) by mly vzrst na 3,7 mil. EUR (o 10 % r/r). Oekáváme provozní ztrátu ve výši 1,2 mil. EUR (-3,3 mil. EUR v 1Q08). Celkové finanní náklady by mly dosáhnout 2,9 mil. EUR, oproti 14,9 mil. EUR v 1Q08, jelikož byly zatíženy istou devizovou ztrátou z investiního portfolia (10,1 mil. EUR; posílení koruny vi euru). Celkov by istá ztráta mla dosáhnout 3,3 mil. EUR (-0,5 EUR/akcii), ve srovnání se ztrátou ve výši 14,9 mil. EUR v 1Q08. Ke zlepšení došlo pedevším díky devizovým ziskm, oproti devizovým ztrátám v loském roce. Neoekáváme žádnou výraznou reakci na výsledky za 1Q. V kvtnu akcie ECM posílily o více než 60 % bez jakékoli fundamentální zprávy. Pravdpodobn se objevil njaký kupec, což vedlo ke zvýšení likvidity akcií ECM. Kons. IFRS (tis. EUR) 1Q09e 1Q08 r/r istý píjem z pronájmu a související výnosy , % istý zisk z pecenní inv. majetku % EBIT % isté finanní náklady % Zisk ped zdanním % istý zisk po minoritách % Zisk na akcii (EUR)* -0,5-3,5-86 % Zdroj: ECM, ATLANTIK FT; *na základ rzného potu akcií

5 AAA Auto Dne 28. kvtna (po zavení trhu) zveejní AAA Auto své neauditované konsolidované výsledky za 1Q09. Výsledky budou zveejnny v novém formátu, který bude odrážet nepokraující operace. Spolen s výsledky za 1Q09 by mly být také zveejnny auditované výsledky za rok 2008 (v novém formátu). Srovnatelné údaje ješt nejsou známy. Výsledovka bude zahrnovat pouze výsledky z pokraujících operací (eská republika, Slovensko a mateská spolenost). Nepokraující operace (Maarsko, Polsko, Rumunsko a nová automobilová divize) budou nyní uvedeny úhrnn v položce Zisk/ztráty z nepokraujících operací, dle požadavk IFRS. Celkov by celá skupina (vetn nepokraujících operací) mla podle našeho odhadu vykázat istou ztrátu ve výši 6,7 mil. EUR, což je o 27 % více r/r oproti isté ztrát ve výši 5,3 mil. EUR v 1Q08. V dalších tvrtletích mže být AAA Auto považováno za jinou spolenost menší poboky, nižší tržby, zlepšení ziskovosti. V roce 2009 chce AAA Auto dosáhnout istý zisk (po oištní o prodeje majetku), což je podle našeho názoru v souasných velice obtížných makroekonomických podmínkách ambiciózní cíl. Pokud jde o tvrtletní výsledky, spolenost plánuje návrat k ziskovosti na úrovni istého zisku ve 2Q09. Pedpokládáme, že výsledky by mohly poskytnout vodítko, pokud jde o budoucí vývoj, jelikož pokraující operace budou zveejnny oddlen. Pravdpodobn však bude trvat jedno až dv tvrtletí, než se operace stabilizují bez jednorázových položek (efekt zbývajících opatení snižující náklady; nap. odstupné). Kons. IFRS (tis. EUR) 1Q09e* r/r 1Q08* 1Q08** Tržby n.a. n.a COGS n.a. n.a Hrubý zisk n.a. n.a Hrubá marže 20,4 % n.a. n.a. 17,4 % EBITDA n.a. n.a. n.a EBITDA marže n.a. n.a. n.a. -3,2 % EBIT n.a. n.a. n.a EBIT marže n.a. n.a. n.a. -4,4 % Finanní výsledek n.a. n.a. n.a Zisk ped zdanním n.a. n.a. n.a istý zisk po minoritách % Zisk na akcii (EUR) -0,10 27 % -0,08-0,08 Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT; * nový formát, srovnatelné údaje zatím nejsou známy, ** starý formát Pegas Nonwovens Pegas Nonwovens zveejní své výsledky za 1Q09 ve tvrtek 28. kvtna ped otevením pražské burzy (9:15 SE). Oekáváme, že Pegas v 1Q09 oznámí tržby ve výši 32,3 mil. EUR (- 14,3 % r/r). Celkový objem výroby by ml v 1Q09 zstat zhruba na stejné úrovni (16,5 tis. tun). Pokles tržeb je zpsoben mezironím poklesem cen polymer (cenový mechanismus). Domníváme se, že spolenosti Pegas se podailo prodat vtšinu svých konených výrobk, které nebyly prodány v 3Q08 a 4Q08. Kvli asovému zpoždní poklesu cen konených výrobk ve srovnání s prudkým poklesem cen polymer v 1Q09 oekáváme výrazný mezironí rst EBITDA. Dle naší projekce by EBITDA mohla dosáhnout 13,3 mil. EUR (+27,3 % r/r) a EBITDA marže 41,2 % (+13,5 p.b. r/r). EBIT by podle našeho odhadu ml vzrst na 9,4 mil. EUR (+47,4 % r/r) a EBIT marže na 29,2 % (+12,2 p.b. r/r). Kvli horšímu výkonu na finanní úrovni (devizová ztráta) odhadujeme istý zisk ve výši 5,4 mil. EUR (-53,3 % r/r). Rst na provozní úrovni tak bude pln vykompenzován devizovým výsledkem. Neoekáváme žádnou výraznou reakci na výsledky za 1Q09, jelikož trh silný výsledek oekává (oekávání ješt není k dispozici). Ve zbývajících tvrtletích cenový mechanismus povede k poklesu cen konených výrobk, a mezironí výkon tak bude slabší. Oekáváme, že

6 2009 EBITDA dosáhne 36,6 mil. EUR (-7,3 % r/r), ve shod s prognózou spolenosti (pokles EBITDA maximáln o -10 % r/r). (tis. EUR) 1Q09e r/r 1Q08 Tržby ,3 % EBITDA ,3 % EBITDA marže 41,2 % 13,5 p.b. 27,7 % EBIT ,4 % EBIT marže 29,2 % 12,2 p.b. 17,0 % istý zisk ,3 % Zisk na akcii (EUR, ron) 2,3-53,3 % 5,0 Zdroj: Pegas Nonwovens, projekce a výpoty ATLANTIK FT. Poznámka: Przkum trhu ješt není k dispozici. Zprávy ze spoleností CEZ Dle agentury TK podal EZ návrh na arbitrážní ízení proti partnerm v bosenském projektu Gacko za 1,4 mld. EUR (výstavba elektrárny o výkonu 660 MW). Detaily nebyly zveejnny a EZ je ani nebude v prbhu ízení komentovat. V lednu EZ oznámil, že prodá svj podíl v projektu bosenskému partnerovi a zárove obvinil bosenskou vládu, že porušuje kontrakt. Nová elektrárna se mla zaít stavt letos, ale rozhodnutí o termínu výstavby se kvli neshodám mezi obma partnery odkládalo. Erste Dle rakouské tiskové agentury generální editel Erste Bank (A. Treichl) ekl, že Erste Bank nyní zavádí program úspory náklad pro Rakousko a východní Evropu v roce Krok hodnotíme neutráln, protože se jedná o bžné zvýšení efektivity. Banka nyní nemá v úmyslu provádt akvizice ve východní Evrop. Treichl dodal, že aby Erste mohla vyplácet dividendu i pi splácení pjek státu, musí vydlat ron alespo 700 mil. EUR, což bude dle našeho názoru možné až od roku 2011, jelikož pedchozí roky budou zatíženy vyšší tvorbou opravných položek (zhoršené makroekonomické prostedí). Erste Bank oznámila, že na základ dohody s Evropskou investiní bankou (EIB) zprostedkuje malým a stedním podnikm úvry v celkové hodnot 440 mil. EUR, které bude financovat EIB. Toto financování má pomoci podnikm vyrovnat se s dsledky souasného hospodáského poklesu. Ratingová agentura Moody s snížila rating sedmi maarských bank (vetn dceiné spolenosti Erste Bank). Jako dvod byla uvedena prohlubující se recese a oekávané zhoršování úvrových portfolií. Moody s uvedla, že maarský bankovní sektor patí mezi nejrizikovjší v rámci stední a východní Evropy kvli vysokém podílu úvr v cizích mnách, volatilit forintu a prohlubující se recesi. Unipetrol Unipetrol vera zveejnil pozvánku na svou valnou hromadu, která se koná 24. ervna Na programu budou mimo jiné tyto významné body: 1) schválení úetní závrky za rok 2008, 2) rozdlení zisku za rok 2008, 3) zmny ve složení dozorí rady. Generální editel Urbanowicz sdlil již díve, že pedstavenstvo neplánuje letos vyplatit žádné dividendy. Konen slovo však bude mít hlavní akcioná PKN Orlen. Loni vyplatila spolenost dividendu z nerozdleného zisku ve výši 17,65 K/akcii. V nerozdleném zisku ml Unipetrol na konci roku ,4 mld. K (101,2 K/akcii). Právo úastnit se valné hromady mají akcionái, kteí budou registrováni ve Stedisku cenných papír k rozhodnému dni pro úast na valné hromad, což je 17. ervna 2009 (poslední den obchodování s nárokem na úast na valné hromad by tak ml být pátek 12. ervna). NWR NWR vera zveejnilo, že jako souást odmny svým pti nevýkonným editelm, vydalo nové akcie v objemu 266,49 tis. kus, což navýší celkový poet kus akcií o 0,1 %. Stalo se tak 12 msíc po úpisu akcií NWR, což je v souladu s informacemi uvedenými v prospektu spolenosti. Dle tchto údaj mže takto spolenost vydat akcie typu A (obchodované na

7 burzách) až do výše 5 % základního kapitálu ( kus akcií), toto omezení by mlo konit datem píští valné hromady (pravdpodobn duben 2010). EZ vera ve zpráv agentury TK oznámil, že od tvrtka až do konce srpna odstaví elektrárnu Dtmarovice, což je jeden z nejvtších odbratel energetického uhlí od NWR (tetí nejvtší po Verbund a Dalkia). EZ se snažil s NWR dohodnout na poklesu nákupních cen (údajn až o 25%), ale jednání byla neúspšná. NWR se podobného cenového tlaku obává i od dalších svých odbratel a proto na podmínky EZu nepistoupilo. Snížení objemu by tak mlo negativn ovlivnit výsledky NWR za 2Q a 3Q, ale dopad by nemusel být tak velký, protože Dtmarovice nebyly letos stejn využívané na výkon obvyklý v minulých letech (nízké ceny elektiny, je to nejdražší uhelná elektrárna EZu). Pokles odbru by se tak mohl pohybovat nkde mezi tis. tun uhlí (2-3% plánované tžby energetického uhlí v roce 2009, již po verejší revizi tžby). CME Spolenost CME oznámila, že Time Warner dokonil svou investici ve spolenosti CME, která byla podepsána 23. bezna. Na základ této transakce Time Warner obdržel 19 mil. nových akcií CME výmnou za 241,5 mil. USD, které vylepší likviditní pozici CME. Time Warner tímto získal 31% podíl ve spolenosti CME a souhlasil, že u nových akcií bude mít R. S. Lauder (zakladatel a významný akcioná CME) bhem píštích 4 let hlasovací právo. Pan Lauder se zavázal, že podpoí jmenování dvou zástupc Time Warner do pedstavenstva CME. Orco Spolenost Orco oznámila, že zveejní auditované výsledky za rok 2008 dne 10. ervna po skonení obchodování. Pvodn mly být auditované výsledky zveejnny okolo poloviny kvtna. Spolenost a auditoi se dohodli, že z dvodu soudní ochrany ped viteli a pípravy projekce cash flow bude poteba další as. AAA Auto AAA Auto zveejnilo své prodeje za první tvrtletí roku Spolenost zaznamenala prodaných aut, což je jen lehce více než jsme pedpokládali (8 660 prodaných aut). Mezironí srovnatelnost s celkovým potem prodaných aut je však problematická vzhledem k tomu, že ve spolenosti došlo k ústupu z nkterých trh a všeobecné restrukturalizaci (redukce poboek). Dle hodnot (rzný poet poboek) prodaných aut napíklad v eské republice se objemy prodeje snížily o 34 % r/r. Banky Ratingová agentura Moody s vera zmnila výhled pro eský bankovní sektor na negativní z pedchozího neutrálního, což odráží oekávání významného zhoršení kvality aktiv a snížení ziskovosti eských bank a nižšího rstu objemu úvr následkem zpomalení eské ekonomiky. Negativní výhled neznamená projekci zvýšení i snížení ratingu. Pozitivní stránkou je, že eské banky tží z nízké angažovanosti úvr poskytnutých v cizí mn ve srovnání s ostatními stedoa východo-evropskými zemmi (nap. Estonsko i Maarsko). Moody s dále uvedla, že považuje eský bankovní systém za jednoho z nejodolnjších v rámci stední a východní Evropy. Banky: Hypotéky Dle zprávy deníku HN klesl objem poskytnutých hypoték v dubnu o 31,2 % r/r (na 7,55 mld. K). Akní slevy bank už tak v dubnu pestaly fungovat. V dob ekonomické krize (nejistota v zamstnání) se tak lidé bojí zadlužovat a nkteí ekají na vtší propad ceny nemovitostí. Krize na realitním trhu se tak projevuje s hlubší intenzitou, než se zejm vtšina trhu domnívala. Celoroní objem nových hypoték v roce 2009 je tak odhadován na mld. K (po 114 mld. K v roce 2008, zhruba 30% mezironí propad).

8 Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 msíce Rok historie Týdenní objem cena rel. rel. min max mil. K rel. TEF O , CEZ ,398 2, Unipetrol PMCR 6, ,650 7, KB 2, ,520 4,319 1, Erste ,234 1,035 0 Orco , CME , ECM Pegas AAA Auto VIG , NWR Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled TEF O Koupit Neutrální CEZ Revize Revize Revize Unipetrol Revize Revize Revize PMCR Koupit Neutrální CETV USD Koupit Neutrální Orco Nehodnoceno Prodat Negativní ECM Prodat Negativní Pegas Koupit Neutrální AAA Auto Revize Prodat Negativní NWR Revize Revize Revize Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Držet Neutrální Erste ,3 EUR Držet Neutrální VIG ,7 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

9 Ekonomika Koruna k euru zahájila týden na úrovni 27 korun za euro, ale bhem dvou dn zpevnila na hranici 26,70 CZK/EUR, od které se ve zbytku týdne odchylovala pouze minimáln. Koruna pokrauje ve stabilizaci, když od zaátku dubna kurz neopustil pásmo 26,5-27,0 CZK/EUR. Podobný vývoj vykazují i ostatní mny v region, by s vyšší volatilitou než eská koruna. Stedoevropské mny výrazn nereagovaly na propad amerického dolaru. Pedpokládáme, že koruna bude pokraovat ve svém klidném obchodování v blízkosti 27 korun za euro i v následujících dnech. Bhem léta by mla zstat na slabších úrovních (26-28 CZK/EUR), ale do konce roku by mla opt posílit až k úrovni 25,2 CZK/EUR. Dolar k euru bhem týdne výrazn ztrácel a klesl z 1,345 až na minimum od zaátku ledna 1,40 USD/EUR. Impulzem nebyla žádná zpráva, ale další uvolnní naptí na penžních a dluhopisových trzích. S poklesem averze k riziku investoi prodávají dolarová aktiva a naopak otevírají pozice v ostatních mnách. Dolar ztrácel ke všem hlavním svtovým mnám. Oekáváme, že bude pokraovat v nejbližších dnech oslabování dolaru. Výraznjší proražení hranice 1,40 je pravdpodobné. V druhé polovin roku oekáváme další pokles dolaru k úrovním 1,40-1,45 USD/EUR. Koruna zahájila týden na úrovni 20 korun za dolar, ale bhem týdne zpevnila až na 19,0 CZK/USD, což jsou nejvyšší úrovn koruny k dolaru od zaátku ledna. Hlavním faktorem se stal propad dolaru. 22/5/2009 Krátkodob oekáváme pokraování volatilního 22/4/ obchodování v širokém pásmu korun za dolar. 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y Pravdpodobné je posílení koruny i pes hranici 19 korun za dolar. Ve druhé polovin roku poítáme s posílením koruny k úrovni 18 korun za dolar. USD 18.0 Pedchozí týden byl bez událostí a také tento týden nemá na programu žádnou událost Koruna 27/0429/04 1/05 5/05 7/05 11/0513/0515/0519/0521/ PRIBOR USD EUR 2T 6M 24/04 28/04 30/04 5/05 7/05 11/05 13/05 15/05 19/05 21/05 Výnosová kivka penžního trhu EUR

10 Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD USD/EUR PRIBOR Fixing Týden (bb) 3 msíce (bb) Zaátek roku (bb) Rok (bb) min max 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r -3.4 '1Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál '03/ Spotebitelská inflace %, r/r 1.8 '04/ Obchodní bilance mld. CZK 23.4 '03/ Bžný úet % HDP -3.1 ' Nezamstnanost % 7.8 '04/

11 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun SD 3.80/15 11-Apr SD 4.60/18 18-Aug SD 3.75/20 12-Sep Komodity Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max ropa - Brent ropa - WTI Zlato Elektina Úhlí Hliník M Pšenice Kukuice Komoditní trhy si po týdenní odmlce opt pipsaly zisky, když velkým impulzem se stal propad dolaru. Hlavním tahounem se staly energie, ropa pidala více jak 9 %, prorazila hranici 60 dolar a dostala se na nejvyšší úrovn od loského listopadu. Stranou tentokrát nezstaly drahé kovy, když zlato pidalo 3 %, a poprvé po dvou msících tak cena dosáhla na 960 dolar za unci. Výrazné zisky, v prmru 4 % t/t, si také pipsaly zemdlské plodiny. Jednotlivé technické kovy zaznamenaly protichdné pohyby, ale sektor jako celek vzrostl o 1 %. Ropa - Brent USD/bbl 65 Zlato - USD/oz 980 Uhlí 1Y ARA - USD/t 100 Elektina - EUR/MWh 59 M - USD/t 5500 Kukuice - USD/100bu Ropal - Brent Zlato 24/04 28/04 30/04 4/05 6/05 8/05 12/05 14/05 18/05 20/ Uhlí Elektina /04 28/04 30/04 4/05 6/05 8/05 12/05 14/05 18/05 20/05 M 4000 Kukuice /0428/0430/04 4/05 6/05 8/05 12/0514/0518/0520/

12 Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 25/5/09 10:00 Nmecko IFO podnikatelská dvra 05/ /5/09 14:00 Maarsko MNB - Úrokové sazby % 9.50% 26/5/09 8:00 Nmecko HDP Q1/09f % q/q -3.8% q/q 26/5/09 8:00 Nmecko HDP (oištno o pracovní dny) Q1/09f % y/y -6.9% y/y 26/5/09 8:00 Nmecko HDP (sezónn neoištno) Q1/09f % y/y -6.7% y/y 26/5/09 16:00 USA Spotebitelská dvra (Conf. Board) 05/ /5/ Flughafen Wien EUR 4.34 EUR 26/5/09 - R KB: Poslední obch. den s právem na dividendu 06/ K K 27/5/09 16:00 USA Prodeje dom 04/ mil mil. 27/5/09 - Polsko NBP - úrokové sazby % 3.75% 27/5/09 16:00 R ECM: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q09-3,3 mil. EUR - -14,9 mil. EUR 27/5/09 - R KB: Obchodování bez nároku na dividendu 06/ K K 28/5/09 9:00 Slovensko PPI 04/09-0.3% y/y 0.5% y/y 28/5/09 9:55 Nmecko Nezamstnanost 05/09-8.4% 8.3% 28/5/09 11:00 Eurozóna Index ek. sentimentu 05/ /5/09 11:00 Eurozóna Indikátor podnikatelského klimatu 05/ /5/09 11:00 Eurozóna Spotebitelská dvra 05/ /5/09 14:30 USA Celkový poet žádostí o podporu v nezamstn ,740,000 6,662,000 28/5/09 14:30 USA Poet nových žádostí o podporu v nezamstn , ,000 28/5/09 14:30 USA Zakázky na zboží dl. spoteby 04/09-0.5% m/m -0.8% m/m 28/5/09 16:00 USA Prodeje nových dom 04/09-360, ,000 28/5/09 - R AAA Auto: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q09-6,7 mil. EUR - -5,3 mil. EUR 28/5/09 - R Pegas Nonw.: Výsledky 1Q09 (kons., IFRS) 1Q ,6 mil. EUR 28/5/ Costco Wholesale USD 2.95 USD 28/5/ Dell USD 1.25 USD 28/5/ Heinz USD 2.67 USD 28/5/ Danubius Hotels HUF HUF 29/5/09 9:00 Maarsko PPI 04/09-8.0% y/y 9.1% y/y 29/5/09 10:00 Polsko HDP Q1/09-0.9% y/y 2.9% y/y 29/5/09 11:00 Eurozóna Nezamstnanost 04/09-9.1% 8.9% 29/5/09 14:30 USA HDP (q/q anualizovane) Q1/09p % -6.1% 29/5/09 15:45 USA Index nákupních manažer Chicaga 05/ /5/09 16:00 USA Spotebitelská dvra (Michigan Uni.) 05/09f /5/ National Bank Of Greece EUR 2.93 EUR 29/5/ Strabag EUR 1.38 EUR

13 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

14 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,066 8.7 21.0 24.2-26.3 629 1,478 CZK/EUR 25.55-0.3 4.2 4.8-7.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.92 0.1 10.8 6.7-16.8 15.35 23.49 PRIBOR

Více

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,463 0.5 0.1-0.8 S&P 500 USA 1,110 0.5 0.5-1.5 Nasdaq USA 2,242 0.3 0.4-2.1 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,780-0.1 1.2-6.3 DAX Německo

Více

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009 Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % 7. září 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,4 procenta a uzavřel na 1 148 bodech. Celkový

Více

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,945 1.8 0.8 3.8 S&P 500 USA 1,161 2.1 1.1 3.0 Nasdaq USA 2,400 2.4 0.9 4.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,759 2.1-0.6-7.0 DAX Německo

Více

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,559 0.2 0.9 9.6 S&P 500 USA 1,259 0.3 1.9 11.8 Nasdaq USA 2,671 0.1 2.1 16.6 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,870-0.3 1.0-3.3 DAX Německo

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006

eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006 eská spoitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 1. pololetí 2006 06 Hospodáské výsledky skupiny S za 1. pololetí 2006 19 Kapitálová

Více

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group Výsledky za 3Q 2010 bez překvapení v mil. EUR 9M 2010 r/r 9M 2009 odhad AFT odhad Předepsané pojistné 6 538 7,1% 6 106 6 590 6 Trhu 564 Čisté získané pojistné 5 919 10,1% 5 374 5

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,166 3.5-1.0 4.4 3.4 1,093 1,315 CZK/EUR 25.01-1.1-1.2 5.7 3.3 24.43 26.44

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Agriculture Bank of China

Agriculture Bank of China Agriculture Bank of China Pravděpodobně největší IPO v historii Souhrn V současné době se připravuje IPO poslední ze čtveřice velkých čínských bank, která doposud není obchodovaná na burze. Agriculture

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED 8. - 12. červen 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED 8. - 12. červen 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 8. - 12. červen 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 991-1.4-4.3 4.7-4.5 901 1,058 CZK/EUR 27.30 0.5 0.0 1.3 0.4 27.23 28.32 CZK/USD 24.22 1.9 7.4-5.6-16.5

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze

Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze Doporučení Patria Direct pro obchodování na pražské burze Praha, 23.10.2013 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

RANNÍ PŘEHLED. 27. prosince 2011

RANNÍ PŘEHLED. 27. prosince 2011 RANNÍ PŘEHLED 27. prosince 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Pražská burza v pátek v souladu s ostatními okolními trhy otevřela růstem okolo půl procenta a své zisky si v průběhu dopoledne lehce

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Souhrn dění březen 2013

Souhrn dění březen 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.3. 31.3.2013 Souhrn dění březen 2013 Souhrn Březen roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel smíšeně, neboť vyspělé akciové trhy a sledované komodity zhodnocovaly

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1. 3. 31. 3. 2015 Souhrn Závěr prvního čtvrtletí 2015 se americkým akciovým indexům příliš nevydařil. Široký index S&P v březnu oslabil o 1,74 %. Technologický

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

RANNÍ PŘEHLED. 3. října 2011

RANNÍ PŘEHLED. 3. října 2011 RANNÍ PŘEHLED 3. října 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Pražská burza zahájila páteční obchodování poklesem, ze kterého se již nevymanila a index PX uzavřel na 934 bodech (-0,8 % ). Postupně

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

3 měsíce (%) CZK m 3,000 2,000 1,000

3 měsíce (%) CZK m 3,000 2,000 1,000 TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. září 2011 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 934 8.1-23.8-23.8-17.1 864 1,276 CZK/EUR 24.68-0.1-1.4 1.9-1.0 23.99 25.37 CZK/USD 18.44-0.9-8.9 2.6-3.9

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

RANNÍ PŘEHLED. 2. prosince 2011 AKCIOVÉ TRHY

RANNÍ PŘEHLED. 2. prosince 2011 AKCIOVÉ TRHY RANNÍ PŘEHLED 2. prosince 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Po středeční rally si investoři vybírali své zisky a obchodování bylo včera celkově klidnější. Zobchodovaný objem na pražské burze

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010 TÝDENNÍ PŘEHLED 19. - 23. duben 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,293-0.2 5.9 15.7 56.8 818 1,304 CZK/EUR 25.39-0.9 2.5 4.1 6.2 25.06 27.01

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více