ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: , fax: , strana 2 z 86

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86"

Transkript

1 po ověření správnosti Výroční zprávy na MZ a MF v červenci 2002

2 ÚVODNÍ SLOVO VSTUPNÍ ÚDAJE...6 Obchodní název...6 Sídlo, IČ, bankovní spojení...6 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum vzniku...6 Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V R ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY SPRÁVNÍ RADA ZPŠ DOZORČÍ RADA ROZHODČÍ ORGÁN VEDENÍ ZPŠ ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY INFORMAČNÍ SYSTÉM Infrastruktura informačního systému Aplikační programové vybavení Externí informační vztahy MIS Manažerský informační systém EIS systém pro podporu strategického rozhodování KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní revize Vyřizování stížností Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Regresy Kontroly plátců pojistného Vyhodnocení způsobu zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění Odpis nevymahatelných pohledávek pojistného, pokut a penále Revizní činnost - kontrola vyúčtování výdajů na zdravotní péči ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI POJIŠŤOVNY HMOTNÝM INVESTIČNÍM MAJETKEM ZDRAVOTNÍ POLITIKA Používané mechanismy úhrad ambulantním, lůžkovým a ostatním zdravotnickým zařízením Používané regulační mechanismy a srážky Realizace výsledků výběrových řízení na začleňování lůžkových zařízení do sítě smluvních zařízení Zdravotní a léková politika Dopady 2 odst. 6 Nařízení vlády č. 487/2000 Sb. a 2 odst. 7 vyhlášky MZ č. 211/2001 Sb SMLUVNÍ POLITIKA, SÍŤ SMLUVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJÍ PARAMETRY...35 Tabulka MT/16/01-smluvZZ Soustava smluvních ZZ dle kategorií Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách DALŠÍ SLUŽBY Zdravotní preventivní programy a akce Pojištění léčebných výloh v zahraničí POJIŠTĚNCI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A JEJICH POHYB V ROCE POJIŠTĚNCI SROVNÁNÍ S ROKEM 2000 A S ÚDAJI ZPP 2001, KOMENTÁŘ...47 Tabulka MT/12/01 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny...48 Tabulka MT/11/01 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců...49 Komentář k tabulce MT/11/01 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců POHYB POJIŠTĚNCŮ...50 Tabulka MT/13/01 Vývoj počtu pojištěnců zdravotní pojišťovny v r dle věkové struktury TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...51 strana 2 z 86

3 6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ...52 Tabulka MT/2/01 Základní fond zdravotního pojištění...52 Komentář k tabulce MT/2/01 Základní fond zdravotního pojištění...54 Tabulka MT/14/01 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů...56 Tabulka MT/15/01 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce...57 Komentář k tabulce MT/14/01 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů a k tabulce MT/15/01 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce...58 Tabulka MT/17/01 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury...59 Tabulka MT/18/01 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury PROVOZNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...61 Tabulka MT/3/01-PF Provozní fond zdravotní pojišťovny...61 Komentář k tabulce MT/3/01/PF Provozní fond zdravotní pojišťovny FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...65 Tabulka MT/4/01-FRIM Fond reprodukce investičního majetku...65 Komentář k tabulce MT/4/01-FRIM Fond reprodukce investičního majetku SOCIÁLNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...67 Tabulka MT/5/01-SF Sociální fond...67 Komentář k tabulce MT/5/01-SF Sociální fond REZERVNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...69 Tabulka MT/6/01-RF Rezervní fond...69 Komentář k tabulce MT/6/01-RF Rezervní fond FOND PREVENCE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...71 Tabulka MT/7/01-Fprev Fond prevence...71 Komentář k tabulce MT/7/01-Fprev Fond prevence...72 Tabulka MT/19/01-Prevent.zdr.p. Náklady na preventivní zdravotní pé či hrazené z fondu prevence v roce OSTATNÍ ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...74 Tabulka MT/8/01-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost...74 Komentář k tabulce MT/8/01-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ZAJIŠŤOVACÍ FOND SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...76 Tabulka MT/1/01-Zuk Základní ukazatele o hospodaření zdravotní pojišťovny za rok Komentář k tabulce MT/1/01-Zuk Základní ukazatele ZÁVĚRY HODNOCENÍ DLE PŘEDEPSANÝCH KRITERIÍ NÁMĚTY NA ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY AUDITORSKÁ ZPRÁVA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE AUDITORSKÁ ZPRÁVA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZPŮSOB A FORMA ZVEŘEJNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY STANOVISKA SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY ZPŠ...86 strana 3 z 86

4 Úvodní slovo Výroční zpráva jako jeden z důležitých dokumentů zdravotní pojišťovny představuje nejen závěrečné hodnocení celoroční činnosti, ale zároveň je vhodným nástrojem pro nastavení nových strategických záměrů pro příští období. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2001 byla zpracována dle požadavků Ministerstva zdravotnictví definovaných v metodice Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. POJ/333/13/2002 ze dne Z předloženého dokumentu je zřejmé, že stejně jako v minulých letech, tak i v hodnoceném období Zaměstnanecká pojišťovna Škoda měla na zřeteli důvěru svých pojištěnců a dbala na řádné hospodaření se svěřenými prostředky na veřejné zdravotní pojištění. Centrem zájmu byl, jako tradičně, pojištěnec spokojený s nabídkou služeb. Nejen zprostředkováním kvalitní a dostupné zdravotní péče, ale především zapojením pojištěnců do preventivních zdravotních programů a výchovným mediálním působením jsme se i v roce 2001 snažili zvýšit uvědomění pojištěnců v péči o své zdraví. Rovněž nastolená spolupráce se všemi partnery Zaměstnanecké pojišťovny Škoda díky ryze regionálnímu působení pojišťovny na relativně ohraničeném území pokračovala v duchu oboustranně prospěšné komunikace, založené na vzájemné důvěře a validních a transparentních informacích. Vnější faktory, které výrazně ovlivnily činnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v roce 2001, byly zejména z legislativní oblasti. Ve výdajové části to byla především obměna všech bilaterálních smluv s poskytovateli zdravotní péče a vlastní smluvní jednání o dodatku na financování v některých segmentech. V příjmové části se pozitivně promítlo navýšení platby za státem hrazené pojištěnce a přerozdělení odkupu pohledávek zdravotních pojišťoven Konsolidační agenturou. Z vnitřních faktorů ovlivňujících činnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v roce 2001 to byl management změny pracovních postupů a organizace procesů. Podněty vzniklé z analýzy veškerých procesů byly promítnuty do úpravy organizačního řádu. Změna organizačního řádu byla radikální změnou z pohledu organizace jednotlivých pracovních činností. Její příprava, průběh a praktická realizace byla postupná a byla postavena zejména na strategii změny empiricko racionální. strana 4 z 86

5 I v roce 2001, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, tak jako tomu bylo i v uplynulých letech, se dokázala vyrovnat s vnějšími faktory ovlivňujícími její činnost. Rovněž tak se změnami uvnitř organizace. Sledován byl jediný cíl - spokojenost klientů s poskytovanými službami, který podmiňuje zachování pečlivě budovaného postavení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v pluralitním systému veřejného zdravotního pojištění. Ekonomické ukazatele i rozhodující aspekty z činnosti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2001 svědčí o naplňování strategických cílů. Rovněž nová organizace, informační systém i výchova a kvalifikační příprava zaměstnanců jsou i do budoucnosti zárukou optimálních služeb poskytovaných klientům. Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ strana 5 z 86

6 1. Vstupní údaje Obchodní název Zaměstnanecká pojišťovna Škoda dále jen ZPŠ Sídlo, IČ, bankovní spojení Husova ul. č. 212, Mladá Boleslav Telefon: Fax: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav, číslo účtu /0300 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum vzniku Zřizovací listinou č.j.: /92 9 vydanou dne Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla ZPŠ zřízena ke dni na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní ŠKODA AUTO a.s.) Mladá Boleslav. Zřizovatelem podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách v platném znění bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Novelizací právních předpisů v roce 1997 došlo ke změně zřizovatele zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, kterým v současné době je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze (dnes Městský soud v Praze), a to oddíl A, vložka 7541, byla ZPŠ zapsána dne Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce Ing. Bohdan Wojnar Jaroslav Povšík předseda Správní rady ZPŠ Tel: Fax: předseda Dozorčí rady ZPŠ Tel: Fax: strana 6 z 86

7 Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Tel: Fax: strana 7 z 86

8 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v r Hospodaření ZPŠ bylo v roce 2001, stejně jako v uplynulých letech, vyrovnané. Celkové náklady na zdravotní péči hrazené ze Základního fondu zdravotního pojištění v roce 2001 činily tis. Kč, příjmy z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení dosáhly výše tis.kč. V roce 2001 byl zaznamenán rychlejší nárůst nákladů ve srovnání s nárůstem příjmů z veřejného zdravotního pojištění (včetně přerozdělení) v přepočtu na jednoho pojištěnce, což se promítlo do zůstatku Základního fondu zdravotního pojištění ve finančním vyjádření v přepočtu na jednoho pojištěnce. Tento vývoj je odrazem situace v celém systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2001, kdy byly navýšeny úhrady lůžkovým zdravotnickým zařízením. Vzhledem k tomu, že podíl nákladů na lůžkovou péči v ZPŠ historicky přesahuje 50 % veškerých úhrad za zdravotní péči, promítl se vliv navyšování úhrad v tomto segmentu významně do zvýšení celkových nákladů. Váha segmentu lůžkové péče v celkových nákladech ZPŠ je projevem snahy realizovat již při zavedení paušálních systémů úhrad v roce 1998 taková opatření a používat takové regulační mechanizmy, aby zdravotnická zařízení neztratila motivaci na poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče pro pojištěnce ZPŠ. V segmentu lůžkové péče to konkrétně znamenalo, že lůžkovým zdravotnickým zařízením byla vždy po posouzení jejich žádosti doplácena nad rámec paušálu mimořádně nákladná zdravotní péče, která se nevyskytla v referenčním období. Přestože nárůst nákladů v tomto segmentu byl z uvedených důvodů postupný již od roku 1999, došlo i v roce 2001 opět k nadprůměrnému zvýšení. Stejně jako po celou dobu existence pojišťovny, byla i v roce 2001 věnována zvýšená pozornost čerpání provozních nákladů. Limit provozních nákladů, kalkulovaný jako 4 % propočtové základny, nebyl překročen. Nárůst počtu pojištěnců se v roce 2001 stabilizoval a k bylo u ZPŠ zaregistrováno klientů. Pojištěnci se koncentrují vesměs v oblastech zájmu ZPŠ, která si tak i nadále zachovává regionální charakter. Struktura pojištěnců se výrazně nezměnila, i v roce 2001 pokračoval dlouhodobý trend mírného zvyšování podílu státem hrazených pojištěnců na jejich celkovém počtu. Z průměrného počtu pojištěnců v roce 2001 ve výši osob tvoří 52,2 % pojištěnci státem hrazení, což představuje osob. strana 8 z 86

9 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1. Správní rada ZPŠ Správní rada ZPŠ zasedala v roce 2001 šestkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně zprávu o činnosti ZPŠ, finanční zprávu a zprávu o vývoji počtu pojištěnců. Zabývala se schvalováním systémů financování zdravotní péče v jednotlivých pololetích roku 2001, schvalováním zdravotních programů a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Správní rada projednávala a schválila rovněž Výroční zprávu o činnosti ZPŠ za rok 2000 a Zdravotně pojistný plán ZPŠ na rok Správní rada projednala a schválila úpravu svého Jednacího řádu a Statutu ZPŠ. Změny v těchto dokumentech odrážely vývoj v oblasti veřejného zdravotního pojištění, kodifikovaly změny, ke kterým došlo v průběhu doby platnosti těchto dokumentů, a rovněž upravovaly odkazy na platné právní normy. Předmětem jednání byla dále změna Organizačního řádu ZPŠ. Správní rada ZPŠ schválila změnu Organizačního řádu, přičemž konstatovala, že nový Organizační řád vychází z konsensu se zaměstnanci a v rámci jeho přípravy byly posouzeny všechny faktory v souvislosti s vyčleňováním činností mimo ZPŠ. Správní rada projednávala a schválila texty rámcových smluv se zdravotnickými zařízeními, vycházející z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 457/2000 Sb., a účast ZPŠ v Centru mezistátních úhrad. Správní rada byla seznámena s opatřeními, která ZPŠ realizovala a připravila v souvislosti s uplatňováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s postupem ZPŠ ve věci převzetí pohledávek zdravotních pojišťoven Konsolidační agenturou a s analýzou nákladovosti pojištěnců z hlediska termínu jejich příchodu do ZPŠ a z hlediska jednotlivých poboček. Průběžně projednávala stav a postup smluvních jednání o financování zdravotní péče s rozhodujícími lůžkovými zdravotnickými zařízeními, v této souvislosti byla seznámena i s předpokládaným dopadem systému financování lůžkových zdravotnických zařízení. Pro členy Dozorčí a Správní rady byl uspořádán seminář, na kterém byli podrobně seznámeni s legislativním rámcem činnosti ZPŠ a s kompetencemi a náplní práce jednotlivých odborů ZPŠ. S platností od se vzdali svých funkcí ve Správní radě JUDr. Pavel Nováček a Ing. Vladimír Cichy, zástupci zaměstnavatele a Mgr. Jiří Hašek, Hana Chládková a Zdeněk Rosenberg, zástupci pojištěnců. Na jejich místa byli v souladu s Jednacím řádem Správní rady ZPŠ a Volebním řádem ZPŠ zvoleni Ing. Bohdan Wojnar a Ing. Pavel Podhaiský jako zástupci zaměstnavatele a Ing. Jan Miller, Josef Vaníček a Jaroslav Martinec jako zástupci pojištěnců. Složení Správní rady ZPŠ k bylo následující: strana 9 z 86

10 Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové JUDr. Hedvika Chudárková zaměstnavatele MUDr. Antonín Malina státu Jaroslav Martinec pojištěnců Ing. Jan Miller pojištěnců Ing. Pavel Podhaiský zaměstnavatele Josef Vaníček pojištěnců Zdeňka Vlčanová státu 3.2. Dozorčí rada Dozorčí rada ZPŠ se v roce 2001 na svých sedmi zasedáních zabývala přípravou stanovisek ke zprávám předkládaným k projednání ve Správní radě a zejména hospodařením ZPŠ. Dozorčí rada dále projednala a schválila úpravu svého Jednacího řádu. S platností od se vzdali svých funkcí v Dozorčí radě ZPŠ Ing. Bohdan Wojnar zástupce zaměstnavatele a Ing. Jan Miller, zástupce pojištěnců. Na jejich místa byli v souladu s Jednacím řádem Dozorčí rady ZPŠ a Volebním řádem ZPŠ zvoleni Ing. Vladimír Hamáček jako zástupce zaměstnavatele a Jaroslav Povšík jako zástupce pojištěnců. Složení Dozorčí rady ZPŠ k bylo následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Jaroslav Povšík pojištěnců Místopředseda Ing. Vladimír Hamáček zaměstnavatele Člen Ing. Vladimíra Chobotová státu 3.3. Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán zasedal ve sledovaném období pětkrát a projednal celkem 97 odvolání proti vyměřenému penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo žádostí o odstranění tvrdosti zákona. Rozhodčí orgán konstatoval, že ve všech případech postupovala ZPŠ při vyměření penále v souladu se zákonem, v 56 případech však Rozhodčí orgán zohlednil námitky odvolatelů a plně nebo částečně prominul vyměřené penále. V průběhu roku 2001 došlo k personální změně v obsazení Rozhodčího orgánu, na místo paní Pavly Spustové byla jako nová zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí jmenována paní Milada Krajová. V souvislosti se svým odchodem z Dozorčí rady ZPŠ se vzdal své funkce v Rozhodčím orgánu Ing. Jan Miller a na jeho místo byl zvolen Ing. Vladimír Hamáček. Rozhodčí orgán tedy pracoval k datu v následujícím složení: strana 10 z 86

11 Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Hedvika Chudárková SR ZPŠ Místopředseda Ing. Květuše Srnová MF ČR Členové Mgr. Ivana Dortová MZ ČR Ing. Vladimír Hamáček DR ZPŠ Milada Krajová MPSV ČR JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ 3.4. Vedení ZPŠ V souladu se Statutem a Organizačním řádem ZPŠ je statutárním zástupcem ředitelka, Ing. Darina Ulmanová, MBA, která je jmenována Správní radou ZPŠ. Její pravomoci jsou vymezeny rovněž ve výše uvedených dokumentech a specifikovány Správní radou. Ředitelé jednotlivých odborných útvarů jsou jmenováni ředitelkou ZPŠ, přičemž struktura a náplň odborných útvarů je dána Organizačním řádem ZPŠ. V roce 2001 nedošlo ve vedení ZPŠ k žádným změnám a pracovalo v následujícím složení: Funkce Ředitelka ZPŠ Ředitelka odboru pojistného a péče o pojištěnce Zástupkyně ředitelky ZPŠ Ředitel odboru organizace a informačního systému Zástupce ředitelky ZPŠ Ředitelka odboru právního a správního Ředitelka odboru ekonomického Ředitelka odboru zdravotního Jméno Ing. Darina Ulmanová, MBA Ing. Jana Fronková Ing. Zdeněk Vitásek, MBA JUDr. Vlasta Vávrová Ing. Hana Rydvalová Ing. Eliška Zajícová strana 11 z 86

12 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1. Organizační struktura zdravotní pojišťovny Organizační struktura ZPŠ je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ a obsahuje 68 funkčních míst. Statutární orgán, ředitelka Ředitelé odborných útvarů Organizace a IS Pojistné a péče o poj. Ekonomický Zdravotní Právní a správní průběhy činností průběhy pracov. postupů metodika pořiz. dat datová rozhraní syst. integrace systémový rozvoj analýza systému provoz hardware práva a vývoj aplikačního SW správa systému registr pojištěnců registr zaměstnavatelů kontrola a záležitosti pojistného spolupráce se zaměstnavateli marketing, propagace péče o pojištěnce v Mladé Boleslavi péče o pojištěnce v Kvasinách péče o pojištěnce ve Vrchlabí péče o pojištěnce v Praze personalistika a mzdy rozpočet příjmů a výdajů vyúčtování výkonů účetnictví statistika a rozbory revizní činnost metodická činnost analytická a rozborová činnost poradenství revizních lékařů lázeňská péče smluvní vztahy registr smluv. a nesmluv. partnerů právní porady regresy vymáhání pohledávek zastupování před soudními, správními a dalšími státními orgány správa V roce 2001 schválila Dozorčí a Správní rada nový Organizační řád ZPŠ. Jeho změnu si vynutil zásadní nárůst počtu pojištěnců v uplynulých letech, což se projevilo v nárůstu souvisejících činností v příjmové i výdajové oblasti pojišťovny. Od roku 1998, kdy došlo k největšímu nárůstu počtu pojištěnců, se významně zvýšil i počet plátců pojistného OSVČ téměř o 27% a osob bez zdanitelných příjmů o 29 %. Počet pojištěnců v kategorii zaměstnanci stoupl o 15% a počet zaměstnavatelů o 6 %. Rovněž stoupl objem a struktura vyúčtovaných zdravotních výkonů, o čemž svědčí nejen nárůst počtu faktur o 18 %, ale i finanční objem účtované zdravotní péče. Nezanedbatelný byl i nárůst činností, nezávislý na nárůstu počtu pojištěnců, ale související s nově nastavovanými systémy financování jednotlivých segmentů strana 12 z 86

13 poskytovatelů zdravotní péče. Tyto aspekty měly výrazný dopad do činnosti pojišťovny vzhledem ke zvýšeným nárokům na stávající lidské zdroje. Vedení pojišťovny proto hledalo cestu k maximální eliminaci těchto dopadů a zejména k zefektivnění všech procesů vedoucích ke spokojenosti klientů. Byl proto vypracován návrh nového Organizačního řádu, který respektoval následující cíle: zkvalitnění činnosti celé ZPŠ využití získaných zkušeností a kvalifikace zaměstnanců důraz na kontrolní činnost vyšší nároky na zaměstnance outsorcing - odstranění rutinních činností prostor pro kvalitativně vyšší úroveň poskytovaných služeb personální změny, přesun zaměstnanců Nový organizační řád vstoupil v platnost od strana 13 z 86

14 4.2. Informační systém UNIX WINDOWS RIS - účetnictví příkazy k platbě výpisy - provozní KLIENT homebanking zdravotní faktury předpisy pojistného platby pojistného AVA - příjmová část - výdajová část - smlouvy - registry - výkony složenky - pojistné datové soubory centrálních registrů VZP smlouvy, dopisy, graf. analýzy dat VEMA - mzdová agenda Crypta - šifrovací program České Pošty Microsoft Office - Word - Excel - Outlook - Powerpoint komunikace s okolím INTERNET provozní faktury zúčtování, zdravotní faktury, výkony, registry, recepty registr pojištěnců registr plátců a plateb pojistného revize zdravotních výkonů Ostatní programy - InfoMapa - SPSS - Borland Delphi - Frontpage - ASPI - AISLP - BEPR - Corel Draw - Internet Explorer ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZPŠ Podatelna Poradenství Pojistné Revizní lékaři Obr. č. 1: Základní charakteristika informačního systému ZPŠ strana 14 z 86

15 Infrastruktura informačního systému Pro zajištění administrativních činností je v ZPŠ využívána platforma Windows NT, která umožňuje uživatelům využívat základní informační služby jako sdílení dat, tisků a práce s elektronickou poštou ze všech lokalit ZPŠ a tím výrazným způsobem podporuje kvalitu a efektivitu skupinové práce. Koncepce sítě byla navržena s ohledem na informační potřeby zaměstnanců, spojených zejména s používáním informačního systému na druhé používané platformě, a to RELIANT UNIX. Na ní je realizována dominantní část aplikačního programového vybavení zajišťující zpracování informací v prostředí veřejného zdravotního pojištění a účetnictví. 2 Mb 48 PC 10 tiskáren 8 notebook 10 PC 4 tiskárny Obr. č. 2: Schéma datové sítě ZPŠ Výše vytýčené cíle byly realizovány nasazením produktů z rodiny Microsoft BackOffice a technologií úzce svázaných s těmito systémy. Kromě hlavní produkční sítě je prostředí datové sítě tvořeno ještě čtyřmi dislokovanými pracovišti, a to poradenstvím ve ŠKODA AUTO, a.s., pobočkami ve Vrchlabí, v Kvasinách a v Praze. Všechna pracoviště jsou on-line napojena prostřednictvím pevných linek a vysokorychlostních modemů. Zlepšení práce nejen v UNIXovém prostředí, ale i v prostředí MS Office přinesla počátkem roku 2001 instalace routeru CISCO a DSL modemů, s jejichž prostřednictvím se zvedla přenosová rychlost mezi ústředím a závodem ŠKODA AUTO a.s. ze 64 kb na 2Mb. V ZPŠ je využívána implicitní služba Remote Access Service (RAS), která umožňuje Windows NT Server provozovat jako přístupový server pro vzdálené uživatele. Tím je umožněno, až současně čtyřem spoluzaměstnancům na základě protokolového přístupu, plnohodnotné využívání administrativní sítě ZPŠ. strana 15 z 86

16 Srdcem administrativní sítě je počítač Hewllet Packard, model LD pro s procesorem Intel Pentium pro. Významnou zásluhu na zlepšení provozu informačního systému AVA a RIS přinesl přechod na nový UNIXový server RM 400 E. Ten se od svého předchůdce odlišuje mnohem vyšší rychlostí zpracování a kapacitou paměťových médií, jak operační paměti, tak i diskových prostorů pro databáze a souborové systémy Aplikační programové vybavení TPS (Transaction Processing System) tvoří programové vybavení AVA pro automatizované zpracování standardních činností zdravotní pojišťovny, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Systém AVA je modulární systém, který je postaven na dialogovém přístupu k uživateli. V dávkovém režimu, který je spouštěn v nočních hodinách, pak umožňuje automatizované neinteraktivní zpracování vyúčtování zdravotní péče a analýz. Na systém AVA navazuje systém RIS pro zpracování účetnictví. Oba jsou budovány na platformě SINIX INFORMIX, terminálový přístup je zajištěn multilicencí Arctel Pro. Na platformě Windows je doplňuje systém VEMA, který slouží k vedení mzdové agendy. OIS (Office Information System) je tvořen balíkem programů MS OFFICE 97. Na jednotlivých pracovních stanicích mohou uživatelé při práci s firemními dokumenty využívat spektra kancelářských programů (Word, Excel, PowerPoint). MS Outlook zajišťuje přístup ke službám elektronické pošty a službám skupinové práce s informacemi. Internet Explorer zajišťuje přístup k informačním službám firemního Intranetu a přístup k informačním službám sítě Internet. KWS (Knowledge Work Systems) reprezentuje právnický systém ASPI. Jedná se o čtvrtletně aktualizovanou databázi právních norem, která je stejně jako AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků) dodávána a provozována na CD ROM. Znalost bezpečnostních předpisů při vymáhání regresů podporuje informační systém BEPR. Výčet uzavírá INFOMAPA, která stejně jako všechny ostatní produkty pracuje pod systémem WINDOWS Externí informační vztahy Klienti a veřejnost jsou informováni o ZPŠ prostřednictvím Internetu. Prezentační stránky na Internetu obsahují všeobecné informace o ZPŠ, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Kontakt je zajištěn na stránce V období druhého čtvrtletí 2001 došlo ke kompletnímu přepracování Intranetu ZPŠ, jako interního komunikačního prostředí, který zaměstnancům pojišťovny umožňuje snadný přístup k aktuálním informacím odborných útvarů pojišťovny včetně vnitřních předpisů a dalších dokumentů. Intranet zajišťuje a podporuje část administrativní agendy pojišťovny. Na tuto platformu byly převedeny i první aplikace z oblasti datového skladu. Tyto se dotýkají zejména sledování nákladovosti nemocnic, analýz výběru pojistného, analýz léčiv a dopravy. Jejich aktualizace je zajištěna programovatelným automatem. strana 16 z 86

17 Obr. č. 3: Titulní stránka MIS Manažerský informační systém Vlastními programátorskými a analytickými kapacitami vybudoval OOIS nadstavbu, která plní především funkci dohledu nad zpracováním faktur za poskytnutou zdravotní péči. Pro optimalizaci průběhu zpracování byl v ZPŠ definován harmonogram, jehož dodržování garantuje jednak participujícím stranám, které se účastní na zpracování, dostatečný prostor pro provedení speciálních činností, na straně druhé zajišťuje, že faktury za poskytnutou zdravotní péči budou v termínu zúčtovány. Denně se sledují odchylky stavu zpracování jednotlivých faktur od harmonogramu a o eventuelních disproporcích jsou prostřednictvím elektronické pošty na platformě SINIXU informováni kompetentní zaměstnanci ZPŠ koordinátoři a ředitelé odborů. Sledování je realizováno diferencovaně dle statusu prověřovaných faktur EIS systém pro podporu strategického rozhodování Pro veřejné zdravotní pojištění je příznačná dynamika změn, která ho od počátku provází. Z tohoto důvodu se měnily a mění i nároky na výstupy z informačního systému, potřebné pro strategické rozhodování. Na základě požadavků uživatelů jsou zpracovávány analýzy a rozbory dle charakteru řešeného problému. Informační systém pak poskytuje celou paletu výstupů, které se, ať již pravidelně v dohodnutých periodách, či na vyžádání, sestavují. Jelikož se jedná o časově náročné záležitosti, je jejich zpracování posunuto do nočních hodin, či období konce týdne. Zároveň tím není vázána výkonová kapacita výpočetního zařízení. strana 17 z 86

18 4.3. Kontrola a kontrolní systém Vnitřní revize Těžiště práce vnitřní revize v ZPŠ spočívá v tvorbě vnitřních organizačních norem metodických pokynů, opatření a příkazů ředitele a v kontrole jejich dodržování. V roce 2001 byla prováděna průběžná aktualizace vnitřních organizačních norem. V souvislosti s uzavřenými mezistátními smlouvami o sociálním zabezpečení byly vypracovány normy, upravující průběh procesů vyplývajících z úhrad zdravotní péče v podmínkách ZPŠ. V roce 2001 se vnitřní revize zaměřila na kontrolu dodržování vnitřních organizačních norem, především souvisejících s vykazováním mzdových nároků, s používáním služebních vozidel a s hospodařením pojišťovny. Dále byla kontrolována evidence a vyřizování stížností v ZPŠ, poznatky a zkušenosti získané touto kontrolou byly využity při tvorbě nového vnitřního předpisu pro vyřizování stížností. Průběžně byla kontrolována úplnost provozních faktur, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2001 byly započaty práce na kontrole dodržování smluvních ustanovení ze strany poskytovatelů zdravotní péče Vyřizování stížností Pro vyřizování stížností platí v ZPŠ Opatření ředitele č. 8/95 Vyřizování a evidence stížností došlých do ZPŠ, které upravuje postup v případě stížnosti na práci zdravotní pojišťovny nebo některého jejího zaměstnance. Postup v případě stížností na poskytnutou zdravotní péči je řešen Opatřením ředitele č. 14/99 Vyřizování stížností pojištěnců na zdravotnická zařízení. Za rok 2001 obdržela ZPŠ celkem 10 stížností, z nichž 5 se týkalo činnosti zdravotní pojišťovny a 5 činnosti poskytovatelů zdravotní péče. Všechny došlé stížnosti na činnost ZPŠ, resp. jejích zaměstnanců, byly řádně prošetřeny a na základě výsledků šetření pak byla přijata opatření s cílem zabránit opakovanému výskytu jejich příčin a předcházet jejich vzniku. V případě stížností na postup zdravotnického zařízení se čtyři týkaly odmítnutí hrazené zdravotní péče a jedna odmítnutí vydání předepsaného léku lékárnou. Čtyři stížnosti byly se souhlasem stěžovatelů předány k vyjádření příslušným poskytovatelům zdravotní péče, jichž se stížnost týkala, z toho ve dvou případech probíhalo i vlastní šetření zdravotního odboru ZPŠ. Stanoviska dotčených zdravotnických zařízení k obsahu stížností byla zaslána spolu s vyjádřením ZPŠ stěžovatelům. Jeden stěžovatel nedal souhlas k předání stížnosti zdravotnickému zařízení a stížnost tedy nemohla být dále ze strany ZPŠ řešena Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPŠ: v roce 2001 obdržela jednu žádost o informace v roce 2001 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí v roce 2001 nebyly vydány a doručeny žádné rozsudky soudu v roce 2001 nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2001 nedisponuje dalšími informacemi vztahujícími se k uplatňování zákona. strana 18 z 86

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 65 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...

6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 65 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... OBSAH 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... 7 3.1. Správní rada ZPŠ... 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ... 7 3.3. Rozhodčí orgán

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2009. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2009 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP 7 1 Vstupní údaje 8 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 205, Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v roce 2010...9

Více

13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření

13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření O B S A H 1. Vstupní údaje 5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 212 6 3. Vybrané orgány ZP 7 3.1 Správní rada 7 3.2 Dozorčí rada 8 3.3 Rozhodčí orgán 8 3.4 Výbor pro audit 9 4. Činnost zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 VZP ČR duben 2004 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje 5 Charakteristika vývoje v roce 2003 7 Orgány Pojiš ovny 11 3.1

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh)

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh) (návrh) 205 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1 Vstupní údaje... 9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Datum provedení oprav: 3. července 2013 (K úpravě došlo na základě ověření správnosti výroční zprávy 2003 Datum provedení oprav:a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2004) Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Duben 2014 Obsah Obsah... 2 Zkratky související s textovou částí a

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Informace z kontrolní akce č. 09/29 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních

Více

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví V ýroční zpráva 2001 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva 2001 Úvodní slovo Rok 2001 představoval v činnosti OZP období dokončení plné integrace všech

Více

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví oborová Výroční zpráva 2002 2 Úvodní slovo Rok 2002 představoval v desetileté činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více