ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: , fax: , strana 2 z 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86"

Transkript

1 po ověření správnosti Výroční zprávy na MZ a MF v červenci 2002

2 ÚVODNÍ SLOVO VSTUPNÍ ÚDAJE...6 Obchodní název...6 Sídlo, IČ, bankovní spojení...6 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum vzniku...6 Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V R ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY SPRÁVNÍ RADA ZPŠ DOZORČÍ RADA ROZHODČÍ ORGÁN VEDENÍ ZPŠ ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY INFORMAČNÍ SYSTÉM Infrastruktura informačního systému Aplikační programové vybavení Externí informační vztahy MIS Manažerský informační systém EIS systém pro podporu strategického rozhodování KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní revize Vyřizování stížností Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Regresy Kontroly plátců pojistného Vyhodnocení způsobu zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění Odpis nevymahatelných pohledávek pojistného, pokut a penále Revizní činnost - kontrola vyúčtování výdajů na zdravotní péči ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI POJIŠŤOVNY HMOTNÝM INVESTIČNÍM MAJETKEM ZDRAVOTNÍ POLITIKA Používané mechanismy úhrad ambulantním, lůžkovým a ostatním zdravotnickým zařízením Používané regulační mechanismy a srážky Realizace výsledků výběrových řízení na začleňování lůžkových zařízení do sítě smluvních zařízení Zdravotní a léková politika Dopady 2 odst. 6 Nařízení vlády č. 487/2000 Sb. a 2 odst. 7 vyhlášky MZ č. 211/2001 Sb SMLUVNÍ POLITIKA, SÍŤ SMLUVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJÍ PARAMETRY...35 Tabulka MT/16/01-smluvZZ Soustava smluvních ZZ dle kategorií Zajištění postupů podle vyhlášky o rámcových smlouvách DALŠÍ SLUŽBY Zdravotní preventivní programy a akce Pojištění léčebných výloh v zahraničí POJIŠTĚNCI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A JEJICH POHYB V ROCE POJIŠTĚNCI SROVNÁNÍ S ROKEM 2000 A S ÚDAJI ZPP 2001, KOMENTÁŘ...47 Tabulka MT/12/01 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny...48 Tabulka MT/11/01 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců...49 Komentář k tabulce MT/11/01 Příjem z pojistného celkem vč. vlivu přerozdělování dle kategorií plátců POHYB POJIŠTĚNCŮ...50 Tabulka MT/13/01 Vývoj počtu pojištěnců zdravotní pojišťovny v r dle věkové struktury TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...51 strana 2 z 86

3 6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ...52 Tabulka MT/2/01 Základní fond zdravotního pojištění...52 Komentář k tabulce MT/2/01 Základní fond zdravotního pojištění...54 Tabulka MT/14/01 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů...56 Tabulka MT/15/01 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce...57 Komentář k tabulce MT/14/01 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů a k tabulce MT/15/01 Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce...58 Tabulka MT/17/01 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury...59 Tabulka MT/18/01 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v členění dle věkové struktury PROVOZNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...61 Tabulka MT/3/01-PF Provozní fond zdravotní pojišťovny...61 Komentář k tabulce MT/3/01/PF Provozní fond zdravotní pojišťovny FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...65 Tabulka MT/4/01-FRIM Fond reprodukce investičního majetku...65 Komentář k tabulce MT/4/01-FRIM Fond reprodukce investičního majetku SOCIÁLNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...67 Tabulka MT/5/01-SF Sociální fond...67 Komentář k tabulce MT/5/01-SF Sociální fond REZERVNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...69 Tabulka MT/6/01-RF Rezervní fond...69 Komentář k tabulce MT/6/01-RF Rezervní fond FOND PREVENCE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...71 Tabulka MT/7/01-Fprev Fond prevence...71 Komentář k tabulce MT/7/01-Fprev Fond prevence...72 Tabulka MT/19/01-Prevent.zdr.p. Náklady na preventivní zdravotní pé či hrazené z fondu prevence v roce OSTATNÍ ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...74 Tabulka MT/8/01-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost...74 Komentář k tabulce MT/8/01-Zdč Ostatní zdaňovaná činnost SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ZAJIŠŤOVACÍ FOND SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...76 Tabulka MT/1/01-Zuk Základní ukazatele o hospodaření zdravotní pojišťovny za rok Komentář k tabulce MT/1/01-Zuk Základní ukazatele ZÁVĚRY HODNOCENÍ DLE PŘEDEPSANÝCH KRITERIÍ NÁMĚTY NA ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY AUDITORSKÁ ZPRÁVA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE AUDITORSKÁ ZPRÁVA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZPŮSOB A FORMA ZVEŘEJNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY STANOVISKA SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY ZPŠ...86 strana 3 z 86

4 Úvodní slovo Výroční zpráva jako jeden z důležitých dokumentů zdravotní pojišťovny představuje nejen závěrečné hodnocení celoroční činnosti, ale zároveň je vhodným nástrojem pro nastavení nových strategických záměrů pro příští období. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2001 byla zpracována dle požadavků Ministerstva zdravotnictví definovaných v metodice Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. POJ/333/13/2002 ze dne Z předloženého dokumentu je zřejmé, že stejně jako v minulých letech, tak i v hodnoceném období Zaměstnanecká pojišťovna Škoda měla na zřeteli důvěru svých pojištěnců a dbala na řádné hospodaření se svěřenými prostředky na veřejné zdravotní pojištění. Centrem zájmu byl, jako tradičně, pojištěnec spokojený s nabídkou služeb. Nejen zprostředkováním kvalitní a dostupné zdravotní péče, ale především zapojením pojištěnců do preventivních zdravotních programů a výchovným mediálním působením jsme se i v roce 2001 snažili zvýšit uvědomění pojištěnců v péči o své zdraví. Rovněž nastolená spolupráce se všemi partnery Zaměstnanecké pojišťovny Škoda díky ryze regionálnímu působení pojišťovny na relativně ohraničeném území pokračovala v duchu oboustranně prospěšné komunikace, založené na vzájemné důvěře a validních a transparentních informacích. Vnější faktory, které výrazně ovlivnily činnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v roce 2001, byly zejména z legislativní oblasti. Ve výdajové části to byla především obměna všech bilaterálních smluv s poskytovateli zdravotní péče a vlastní smluvní jednání o dodatku na financování v některých segmentech. V příjmové části se pozitivně promítlo navýšení platby za státem hrazené pojištěnce a přerozdělení odkupu pohledávek zdravotních pojišťoven Konsolidační agenturou. Z vnitřních faktorů ovlivňujících činnost Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v roce 2001 to byl management změny pracovních postupů a organizace procesů. Podněty vzniklé z analýzy veškerých procesů byly promítnuty do úpravy organizačního řádu. Změna organizačního řádu byla radikální změnou z pohledu organizace jednotlivých pracovních činností. Její příprava, průběh a praktická realizace byla postupná a byla postavena zejména na strategii změny empiricko racionální. strana 4 z 86

5 I v roce 2001, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, tak jako tomu bylo i v uplynulých letech, se dokázala vyrovnat s vnějšími faktory ovlivňujícími její činnost. Rovněž tak se změnami uvnitř organizace. Sledován byl jediný cíl - spokojenost klientů s poskytovanými službami, který podmiňuje zachování pečlivě budovaného postavení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda v pluralitním systému veřejného zdravotního pojištění. Ekonomické ukazatele i rozhodující aspekty z činnosti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2001 svědčí o naplňování strategických cílů. Rovněž nová organizace, informační systém i výchova a kvalifikační příprava zaměstnanců jsou i do budoucnosti zárukou optimálních služeb poskytovaných klientům. Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ strana 5 z 86

6 1. Vstupní údaje Obchodní název Zaměstnanecká pojišťovna Škoda dále jen ZPŠ Sídlo, IČ, bankovní spojení Husova ul. č. 212, Mladá Boleslav Telefon: Fax: IČ: Bankovní spojení: ČSOB Mladá Boleslav, číslo účtu /0300 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum vzniku Zřizovací listinou č.j.: /92 9 vydanou dne Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla ZPŠ zřízena ke dni na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní ŠKODA AUTO a.s.) Mladá Boleslav. Zřizovatelem podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách v platném znění bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Novelizací právních předpisů v roce 1997 došlo ke změně zřizovatele zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, kterým v současné době je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze (dnes Městský soud v Praze), a to oddíl A, vložka 7541, byla ZPŠ zapsána dne Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce Ing. Bohdan Wojnar Jaroslav Povšík předseda Správní rady ZPŠ Tel: Fax: předseda Dozorčí rady ZPŠ Tel: Fax: strana 6 z 86

7 Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka ZPŠ Tel: Fax: strana 7 z 86

8 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v r Hospodaření ZPŠ bylo v roce 2001, stejně jako v uplynulých letech, vyrovnané. Celkové náklady na zdravotní péči hrazené ze Základního fondu zdravotního pojištění v roce 2001 činily tis. Kč, příjmy z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení dosáhly výše tis.kč. V roce 2001 byl zaznamenán rychlejší nárůst nákladů ve srovnání s nárůstem příjmů z veřejného zdravotního pojištění (včetně přerozdělení) v přepočtu na jednoho pojištěnce, což se promítlo do zůstatku Základního fondu zdravotního pojištění ve finančním vyjádření v přepočtu na jednoho pojištěnce. Tento vývoj je odrazem situace v celém systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2001, kdy byly navýšeny úhrady lůžkovým zdravotnickým zařízením. Vzhledem k tomu, že podíl nákladů na lůžkovou péči v ZPŠ historicky přesahuje 50 % veškerých úhrad za zdravotní péči, promítl se vliv navyšování úhrad v tomto segmentu významně do zvýšení celkových nákladů. Váha segmentu lůžkové péče v celkových nákladech ZPŠ je projevem snahy realizovat již při zavedení paušálních systémů úhrad v roce 1998 taková opatření a používat takové regulační mechanizmy, aby zdravotnická zařízení neztratila motivaci na poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče pro pojištěnce ZPŠ. V segmentu lůžkové péče to konkrétně znamenalo, že lůžkovým zdravotnickým zařízením byla vždy po posouzení jejich žádosti doplácena nad rámec paušálu mimořádně nákladná zdravotní péče, která se nevyskytla v referenčním období. Přestože nárůst nákladů v tomto segmentu byl z uvedených důvodů postupný již od roku 1999, došlo i v roce 2001 opět k nadprůměrnému zvýšení. Stejně jako po celou dobu existence pojišťovny, byla i v roce 2001 věnována zvýšená pozornost čerpání provozních nákladů. Limit provozních nákladů, kalkulovaný jako 4 % propočtové základny, nebyl překročen. Nárůst počtu pojištěnců se v roce 2001 stabilizoval a k bylo u ZPŠ zaregistrováno klientů. Pojištěnci se koncentrují vesměs v oblastech zájmu ZPŠ, která si tak i nadále zachovává regionální charakter. Struktura pojištěnců se výrazně nezměnila, i v roce 2001 pokračoval dlouhodobý trend mírného zvyšování podílu státem hrazených pojištěnců na jejich celkovém počtu. Z průměrného počtu pojištěnců v roce 2001 ve výši osob tvoří 52,2 % pojištěnci státem hrazení, což představuje osob. strana 8 z 86

9 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1. Správní rada ZPŠ Správní rada ZPŠ zasedala v roce 2001 šestkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně zprávu o činnosti ZPŠ, finanční zprávu a zprávu o vývoji počtu pojištěnců. Zabývala se schvalováním systémů financování zdravotní péče v jednotlivých pololetích roku 2001, schvalováním zdravotních programů a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Správní rada projednávala a schválila rovněž Výroční zprávu o činnosti ZPŠ za rok 2000 a Zdravotně pojistný plán ZPŠ na rok Správní rada projednala a schválila úpravu svého Jednacího řádu a Statutu ZPŠ. Změny v těchto dokumentech odrážely vývoj v oblasti veřejného zdravotního pojištění, kodifikovaly změny, ke kterým došlo v průběhu doby platnosti těchto dokumentů, a rovněž upravovaly odkazy na platné právní normy. Předmětem jednání byla dále změna Organizačního řádu ZPŠ. Správní rada ZPŠ schválila změnu Organizačního řádu, přičemž konstatovala, že nový Organizační řád vychází z konsensu se zaměstnanci a v rámci jeho přípravy byly posouzeny všechny faktory v souvislosti s vyčleňováním činností mimo ZPŠ. Správní rada projednávala a schválila texty rámcových smluv se zdravotnickými zařízeními, vycházející z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 457/2000 Sb., a účast ZPŠ v Centru mezistátních úhrad. Správní rada byla seznámena s opatřeními, která ZPŠ realizovala a připravila v souvislosti s uplatňováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s postupem ZPŠ ve věci převzetí pohledávek zdravotních pojišťoven Konsolidační agenturou a s analýzou nákladovosti pojištěnců z hlediska termínu jejich příchodu do ZPŠ a z hlediska jednotlivých poboček. Průběžně projednávala stav a postup smluvních jednání o financování zdravotní péče s rozhodujícími lůžkovými zdravotnickými zařízeními, v této souvislosti byla seznámena i s předpokládaným dopadem systému financování lůžkových zdravotnických zařízení. Pro členy Dozorčí a Správní rady byl uspořádán seminář, na kterém byli podrobně seznámeni s legislativním rámcem činnosti ZPŠ a s kompetencemi a náplní práce jednotlivých odborů ZPŠ. S platností od se vzdali svých funkcí ve Správní radě JUDr. Pavel Nováček a Ing. Vladimír Cichy, zástupci zaměstnavatele a Mgr. Jiří Hašek, Hana Chládková a Zdeněk Rosenberg, zástupci pojištěnců. Na jejich místa byli v souladu s Jednacím řádem Správní rady ZPŠ a Volebním řádem ZPŠ zvoleni Ing. Bohdan Wojnar a Ing. Pavel Podhaiský jako zástupci zaměstnavatele a Ing. Jan Miller, Josef Vaníček a Jaroslav Martinec jako zástupci pojištěnců. Složení Správní rady ZPŠ k bylo následující: strana 9 z 86

10 Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové JUDr. Hedvika Chudárková zaměstnavatele MUDr. Antonín Malina státu Jaroslav Martinec pojištěnců Ing. Jan Miller pojištěnců Ing. Pavel Podhaiský zaměstnavatele Josef Vaníček pojištěnců Zdeňka Vlčanová státu 3.2. Dozorčí rada Dozorčí rada ZPŠ se v roce 2001 na svých sedmi zasedáních zabývala přípravou stanovisek ke zprávám předkládaným k projednání ve Správní radě a zejména hospodařením ZPŠ. Dozorčí rada dále projednala a schválila úpravu svého Jednacího řádu. S platností od se vzdali svých funkcí v Dozorčí radě ZPŠ Ing. Bohdan Wojnar zástupce zaměstnavatele a Ing. Jan Miller, zástupce pojištěnců. Na jejich místa byli v souladu s Jednacím řádem Dozorčí rady ZPŠ a Volebním řádem ZPŠ zvoleni Ing. Vladimír Hamáček jako zástupce zaměstnavatele a Jaroslav Povšík jako zástupce pojištěnců. Složení Dozorčí rady ZPŠ k bylo následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda Jaroslav Povšík pojištěnců Místopředseda Ing. Vladimír Hamáček zaměstnavatele Člen Ing. Vladimíra Chobotová státu 3.3. Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán zasedal ve sledovaném období pětkrát a projednal celkem 97 odvolání proti vyměřenému penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo žádostí o odstranění tvrdosti zákona. Rozhodčí orgán konstatoval, že ve všech případech postupovala ZPŠ při vyměření penále v souladu se zákonem, v 56 případech však Rozhodčí orgán zohlednil námitky odvolatelů a plně nebo částečně prominul vyměřené penále. V průběhu roku 2001 došlo k personální změně v obsazení Rozhodčího orgánu, na místo paní Pavly Spustové byla jako nová zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí jmenována paní Milada Krajová. V souvislosti se svým odchodem z Dozorčí rady ZPŠ se vzdal své funkce v Rozhodčím orgánu Ing. Jan Miller a na jeho místo byl zvolen Ing. Vladimír Hamáček. Rozhodčí orgán tedy pracoval k datu v následujícím složení: strana 10 z 86

11 Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Hedvika Chudárková SR ZPŠ Místopředseda Ing. Květuše Srnová MF ČR Členové Mgr. Ivana Dortová MZ ČR Ing. Vladimír Hamáček DR ZPŠ Milada Krajová MPSV ČR JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ 3.4. Vedení ZPŠ V souladu se Statutem a Organizačním řádem ZPŠ je statutárním zástupcem ředitelka, Ing. Darina Ulmanová, MBA, která je jmenována Správní radou ZPŠ. Její pravomoci jsou vymezeny rovněž ve výše uvedených dokumentech a specifikovány Správní radou. Ředitelé jednotlivých odborných útvarů jsou jmenováni ředitelkou ZPŠ, přičemž struktura a náplň odborných útvarů je dána Organizačním řádem ZPŠ. V roce 2001 nedošlo ve vedení ZPŠ k žádným změnám a pracovalo v následujícím složení: Funkce Ředitelka ZPŠ Ředitelka odboru pojistného a péče o pojištěnce Zástupkyně ředitelky ZPŠ Ředitel odboru organizace a informačního systému Zástupce ředitelky ZPŠ Ředitelka odboru právního a správního Ředitelka odboru ekonomického Ředitelka odboru zdravotního Jméno Ing. Darina Ulmanová, MBA Ing. Jana Fronková Ing. Zdeněk Vitásek, MBA JUDr. Vlasta Vávrová Ing. Hana Rydvalová Ing. Eliška Zajícová strana 11 z 86

12 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1. Organizační struktura zdravotní pojišťovny Organizační struktura ZPŠ je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ a obsahuje 68 funkčních míst. Statutární orgán, ředitelka Ředitelé odborných útvarů Organizace a IS Pojistné a péče o poj. Ekonomický Zdravotní Právní a správní průběhy činností průběhy pracov. postupů metodika pořiz. dat datová rozhraní syst. integrace systémový rozvoj analýza systému provoz hardware práva a vývoj aplikačního SW správa systému registr pojištěnců registr zaměstnavatelů kontrola a záležitosti pojistného spolupráce se zaměstnavateli marketing, propagace péče o pojištěnce v Mladé Boleslavi péče o pojištěnce v Kvasinách péče o pojištěnce ve Vrchlabí péče o pojištěnce v Praze personalistika a mzdy rozpočet příjmů a výdajů vyúčtování výkonů účetnictví statistika a rozbory revizní činnost metodická činnost analytická a rozborová činnost poradenství revizních lékařů lázeňská péče smluvní vztahy registr smluv. a nesmluv. partnerů právní porady regresy vymáhání pohledávek zastupování před soudními, správními a dalšími státními orgány správa V roce 2001 schválila Dozorčí a Správní rada nový Organizační řád ZPŠ. Jeho změnu si vynutil zásadní nárůst počtu pojištěnců v uplynulých letech, což se projevilo v nárůstu souvisejících činností v příjmové i výdajové oblasti pojišťovny. Od roku 1998, kdy došlo k největšímu nárůstu počtu pojištěnců, se významně zvýšil i počet plátců pojistného OSVČ téměř o 27% a osob bez zdanitelných příjmů o 29 %. Počet pojištěnců v kategorii zaměstnanci stoupl o 15% a počet zaměstnavatelů o 6 %. Rovněž stoupl objem a struktura vyúčtovaných zdravotních výkonů, o čemž svědčí nejen nárůst počtu faktur o 18 %, ale i finanční objem účtované zdravotní péče. Nezanedbatelný byl i nárůst činností, nezávislý na nárůstu počtu pojištěnců, ale související s nově nastavovanými systémy financování jednotlivých segmentů strana 12 z 86

13 poskytovatelů zdravotní péče. Tyto aspekty měly výrazný dopad do činnosti pojišťovny vzhledem ke zvýšeným nárokům na stávající lidské zdroje. Vedení pojišťovny proto hledalo cestu k maximální eliminaci těchto dopadů a zejména k zefektivnění všech procesů vedoucích ke spokojenosti klientů. Byl proto vypracován návrh nového Organizačního řádu, který respektoval následující cíle: zkvalitnění činnosti celé ZPŠ využití získaných zkušeností a kvalifikace zaměstnanců důraz na kontrolní činnost vyšší nároky na zaměstnance outsorcing - odstranění rutinních činností prostor pro kvalitativně vyšší úroveň poskytovaných služeb personální změny, přesun zaměstnanců Nový organizační řád vstoupil v platnost od strana 13 z 86

14 4.2. Informační systém UNIX WINDOWS RIS - účetnictví příkazy k platbě výpisy - provozní KLIENT homebanking zdravotní faktury předpisy pojistného platby pojistného AVA - příjmová část - výdajová část - smlouvy - registry - výkony složenky - pojistné datové soubory centrálních registrů VZP smlouvy, dopisy, graf. analýzy dat VEMA - mzdová agenda Crypta - šifrovací program České Pošty Microsoft Office - Word - Excel - Outlook - Powerpoint komunikace s okolím INTERNET provozní faktury zúčtování, zdravotní faktury, výkony, registry, recepty registr pojištěnců registr plátců a plateb pojistného revize zdravotních výkonů Ostatní programy - InfoMapa - SPSS - Borland Delphi - Frontpage - ASPI - AISLP - BEPR - Corel Draw - Internet Explorer ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZPŠ Podatelna Poradenství Pojistné Revizní lékaři Obr. č. 1: Základní charakteristika informačního systému ZPŠ strana 14 z 86

15 Infrastruktura informačního systému Pro zajištění administrativních činností je v ZPŠ využívána platforma Windows NT, která umožňuje uživatelům využívat základní informační služby jako sdílení dat, tisků a práce s elektronickou poštou ze všech lokalit ZPŠ a tím výrazným způsobem podporuje kvalitu a efektivitu skupinové práce. Koncepce sítě byla navržena s ohledem na informační potřeby zaměstnanců, spojených zejména s používáním informačního systému na druhé používané platformě, a to RELIANT UNIX. Na ní je realizována dominantní část aplikačního programového vybavení zajišťující zpracování informací v prostředí veřejného zdravotního pojištění a účetnictví. 2 Mb 48 PC 10 tiskáren 8 notebook 10 PC 4 tiskárny Obr. č. 2: Schéma datové sítě ZPŠ Výše vytýčené cíle byly realizovány nasazením produktů z rodiny Microsoft BackOffice a technologií úzce svázaných s těmito systémy. Kromě hlavní produkční sítě je prostředí datové sítě tvořeno ještě čtyřmi dislokovanými pracovišti, a to poradenstvím ve ŠKODA AUTO, a.s., pobočkami ve Vrchlabí, v Kvasinách a v Praze. Všechna pracoviště jsou on-line napojena prostřednictvím pevných linek a vysokorychlostních modemů. Zlepšení práce nejen v UNIXovém prostředí, ale i v prostředí MS Office přinesla počátkem roku 2001 instalace routeru CISCO a DSL modemů, s jejichž prostřednictvím se zvedla přenosová rychlost mezi ústředím a závodem ŠKODA AUTO a.s. ze 64 kb na 2Mb. V ZPŠ je využívána implicitní služba Remote Access Service (RAS), která umožňuje Windows NT Server provozovat jako přístupový server pro vzdálené uživatele. Tím je umožněno, až současně čtyřem spoluzaměstnancům na základě protokolového přístupu, plnohodnotné využívání administrativní sítě ZPŠ. strana 15 z 86

16 Srdcem administrativní sítě je počítač Hewllet Packard, model LD pro s procesorem Intel Pentium pro. Významnou zásluhu na zlepšení provozu informačního systému AVA a RIS přinesl přechod na nový UNIXový server RM 400 E. Ten se od svého předchůdce odlišuje mnohem vyšší rychlostí zpracování a kapacitou paměťových médií, jak operační paměti, tak i diskových prostorů pro databáze a souborové systémy Aplikační programové vybavení TPS (Transaction Processing System) tvoří programové vybavení AVA pro automatizované zpracování standardních činností zdravotní pojišťovny, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Systém AVA je modulární systém, který je postaven na dialogovém přístupu k uživateli. V dávkovém režimu, který je spouštěn v nočních hodinách, pak umožňuje automatizované neinteraktivní zpracování vyúčtování zdravotní péče a analýz. Na systém AVA navazuje systém RIS pro zpracování účetnictví. Oba jsou budovány na platformě SINIX INFORMIX, terminálový přístup je zajištěn multilicencí Arctel Pro. Na platformě Windows je doplňuje systém VEMA, který slouží k vedení mzdové agendy. OIS (Office Information System) je tvořen balíkem programů MS OFFICE 97. Na jednotlivých pracovních stanicích mohou uživatelé při práci s firemními dokumenty využívat spektra kancelářských programů (Word, Excel, PowerPoint). MS Outlook zajišťuje přístup ke službám elektronické pošty a službám skupinové práce s informacemi. Internet Explorer zajišťuje přístup k informačním službám firemního Intranetu a přístup k informačním službám sítě Internet. KWS (Knowledge Work Systems) reprezentuje právnický systém ASPI. Jedná se o čtvrtletně aktualizovanou databázi právních norem, která je stejně jako AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků) dodávána a provozována na CD ROM. Znalost bezpečnostních předpisů při vymáhání regresů podporuje informační systém BEPR. Výčet uzavírá INFOMAPA, která stejně jako všechny ostatní produkty pracuje pod systémem WINDOWS Externí informační vztahy Klienti a veřejnost jsou informováni o ZPŠ prostřednictvím Internetu. Prezentační stránky na Internetu obsahují všeobecné informace o ZPŠ, informace pro pojištěnce a poskytovatele zdravotní péče. Kontakt je zajištěn na stránce V období druhého čtvrtletí 2001 došlo ke kompletnímu přepracování Intranetu ZPŠ, jako interního komunikačního prostředí, který zaměstnancům pojišťovny umožňuje snadný přístup k aktuálním informacím odborných útvarů pojišťovny včetně vnitřních předpisů a dalších dokumentů. Intranet zajišťuje a podporuje část administrativní agendy pojišťovny. Na tuto platformu byly převedeny i první aplikace z oblasti datového skladu. Tyto se dotýkají zejména sledování nákladovosti nemocnic, analýz výběru pojistného, analýz léčiv a dopravy. Jejich aktualizace je zajištěna programovatelným automatem. strana 16 z 86

17 Obr. č. 3: Titulní stránka MIS Manažerský informační systém Vlastními programátorskými a analytickými kapacitami vybudoval OOIS nadstavbu, která plní především funkci dohledu nad zpracováním faktur za poskytnutou zdravotní péči. Pro optimalizaci průběhu zpracování byl v ZPŠ definován harmonogram, jehož dodržování garantuje jednak participujícím stranám, které se účastní na zpracování, dostatečný prostor pro provedení speciálních činností, na straně druhé zajišťuje, že faktury za poskytnutou zdravotní péči budou v termínu zúčtovány. Denně se sledují odchylky stavu zpracování jednotlivých faktur od harmonogramu a o eventuelních disproporcích jsou prostřednictvím elektronické pošty na platformě SINIXU informováni kompetentní zaměstnanci ZPŠ koordinátoři a ředitelé odborů. Sledování je realizováno diferencovaně dle statusu prověřovaných faktur EIS systém pro podporu strategického rozhodování Pro veřejné zdravotní pojištění je příznačná dynamika změn, která ho od počátku provází. Z tohoto důvodu se měnily a mění i nároky na výstupy z informačního systému, potřebné pro strategické rozhodování. Na základě požadavků uživatelů jsou zpracovávány analýzy a rozbory dle charakteru řešeného problému. Informační systém pak poskytuje celou paletu výstupů, které se, ať již pravidelně v dohodnutých periodách, či na vyžádání, sestavují. Jelikož se jedná o časově náročné záležitosti, je jejich zpracování posunuto do nočních hodin, či období konce týdne. Zároveň tím není vázána výkonová kapacita výpočetního zařízení. strana 17 z 86

18 4.3. Kontrola a kontrolní systém Vnitřní revize Těžiště práce vnitřní revize v ZPŠ spočívá v tvorbě vnitřních organizačních norem metodických pokynů, opatření a příkazů ředitele a v kontrole jejich dodržování. V roce 2001 byla prováděna průběžná aktualizace vnitřních organizačních norem. V souvislosti s uzavřenými mezistátními smlouvami o sociálním zabezpečení byly vypracovány normy, upravující průběh procesů vyplývajících z úhrad zdravotní péče v podmínkách ZPŠ. V roce 2001 se vnitřní revize zaměřila na kontrolu dodržování vnitřních organizačních norem, především souvisejících s vykazováním mzdových nároků, s používáním služebních vozidel a s hospodařením pojišťovny. Dále byla kontrolována evidence a vyřizování stížností v ZPŠ, poznatky a zkušenosti získané touto kontrolou byly využity při tvorbě nového vnitřního předpisu pro vyřizování stížností. Průběžně byla kontrolována úplnost provozních faktur, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2001 byly započaty práce na kontrole dodržování smluvních ustanovení ze strany poskytovatelů zdravotní péče Vyřizování stížností Pro vyřizování stížností platí v ZPŠ Opatření ředitele č. 8/95 Vyřizování a evidence stížností došlých do ZPŠ, které upravuje postup v případě stížnosti na práci zdravotní pojišťovny nebo některého jejího zaměstnance. Postup v případě stížností na poskytnutou zdravotní péči je řešen Opatřením ředitele č. 14/99 Vyřizování stížností pojištěnců na zdravotnická zařízení. Za rok 2001 obdržela ZPŠ celkem 10 stížností, z nichž 5 se týkalo činnosti zdravotní pojišťovny a 5 činnosti poskytovatelů zdravotní péče. Všechny došlé stížnosti na činnost ZPŠ, resp. jejích zaměstnanců, byly řádně prošetřeny a na základě výsledků šetření pak byla přijata opatření s cílem zabránit opakovanému výskytu jejich příčin a předcházet jejich vzniku. V případě stížností na postup zdravotnického zařízení se čtyři týkaly odmítnutí hrazené zdravotní péče a jedna odmítnutí vydání předepsaného léku lékárnou. Čtyři stížnosti byly se souhlasem stěžovatelů předány k vyjádření příslušným poskytovatelům zdravotní péče, jichž se stížnost týkala, z toho ve dvou případech probíhalo i vlastní šetření zdravotního odboru ZPŠ. Stanoviska dotčených zdravotnických zařízení k obsahu stížností byla zaslána spolu s vyjádřením ZPŠ stěžovatelům. Jeden stěžovatel nedal souhlas k předání stížnosti zdravotnickému zařízení a stížnost tedy nemohla být dále ze strany ZPŠ řešena Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPŠ: v roce 2001 obdržela jednu žádost o informace v roce 2001 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí v roce 2001 nebyly vydány a doručeny žádné rozsudky soudu v roce 2001 nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2001 nedisponuje dalšími informacemi vztahujícími se k uplatňování zákona. strana 18 z 86

19 Regresy V souladu s ustanovením 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, vymáhá ZPŠ náhrady škod vůči třetím osobám, pokud byla nucena vynaložit finanční náklady na úhradu zdravotní péče v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným tohoto veřejného zdravotního pojištění. Za rok 2001 bylo povinnými subjekty zaplaceno na účet ZPŠ z titulu odpovědnosti za škodu, která byla způsobena na zdraví pojištěnců v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetích osob, tis. Kč. Z téhož titulu byly vůči povinným uplatněny pohledávky, které však dosud nebyly uhrazeny, a to ve výši tis. Kč, z nichž převážná většina směřuje vůči komerčním pojišťovnám, které mají oprávnění k realizaci pojistného produktu pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Právním titulem ZPŠ je v těchto případech poškození zdraví jejich pojištěnců v důsledku dopravních nehod. Projednávání těchto případů je administrativně velmi náročné, z čehož pramení i delší doba pro konečné vyřízení a tedy i částka, hovořící o regresních náhradách uplatněných a dosud nezaplacených. V průběhu roku 2001 bylo evidováno 769 pracovních úrazů, 353 úrazů nepracovních, 389 úrazů z titulu dopravních nehod a 259 úrazů ostatních, při nichž došlo k poškození zdraví pojištěnců ZPŠ. ZPŠ bylo v období od do uplatněno za jejími dlužníky 76 soudních žalob za pohledávkami z titulu neuhrazených regresních náhrad v celkové výši 437 tis. Kč Kontroly plátců pojistného Vnitřní kontroly a) Kontroly zaměstnavatelů Vnitřní kontroly zaměstnavatelů probíhají prostřednictvím informačního systému AVA, kde jsou evidovány veškeré informace, které s platbami pojistného souvisejí, tedy zejména hlášenky o platbách pojistného dle 25 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění a došlé platby. Zpracováním a analýzou těchto dat, jejich porovnáním s dalšími údaji ze systému, jako např. počtem pojištěnců zaměstnavatele v daném měsíci, jsou získány k dalšímu využití informace, na jejichž základě probíhá další komunikace s plátci pojistného. Zaměstnavatelé jsou vyzýváni k předložení chybějících hlášení, je stanovována pravděpodobná výše pojistného (viz kapitola 4.3.6), v neposlední řadě tyto informace slouží k výběru zaměstnavatelů, u kterých je třeba provést fyzickou kontrolu. b) Kontroly osob samostatně výdělečně činných Kontroly plateb OSVČ jsou prováděny při příležitosti předání přehledu o příjmech a výdajích, tedy při konečném vyúčtování předchozího kalendářního roku. Kontrolovány jsou došlé zálohy, jejich včasnost i případný doplatek pojistného za předminulý kalendářní rok. OSVČ obdrží doklad o provedeném vyúčtování, kde je vyznačen nedoplatek, event. přeplatek na pojistném, nová záloha a je vyčísleno penále z pozdních nebo neprovedených úhrad. Většina zúčtování je prováděna na počkání za osobní přítomnosti podnikatele, pouze pojištěnci ze vzdálenějších míst volí cestu korespondenční. Vyúčtování za rok 2000 v průběhu roku 2001 podalo osob, tj. 92,6 % z celkového počtu OSVČ evidovaných v průběhu roku strana 19 z 86

20 c) Kontroly osob bez zdanitelných příjmů Tyto kontroly probíhají v IS AVA, kde je rovněž sledováno saldo pojistného osob zařazených, byť po přechodnou dobu, v této kategorii. Pravidelně jsou dlužníci upomínáni, a to opakovaně všichni, kteří od počátku činnosti pojišťovny dosud pojistné neuhradili. V průběhu roku 2001 bylo rozesláno upomínky. Po revizi dobrovolných úhrad pojistného a penále bylo vystaveno fyzickým osobám celkem 539 platebních výměrů na dlužné pojistné a 442 platební výměry na penále. Vnější kontroly Vnější kontroly jsou prováděny téměř výhradně v sídle plátců pojistného zaměstnavatelů, výjimečně také na pracovišti ZPŠ, a to tehdy, jedná-li se o malý počet kontrolovaných zaměstnanců nebo krátké časové období a plátce doručí veškeré potřebné doklady pro kontrolu. Kontrolu provádějí nejen pracovnice úseku výběru a kontroly pojistného, ale i zaměstnanci poboček, kteří se orientují na plátce místně příslušné. Všechna zmíněná pracoviště mají vnitřním plánem určen počet kontrol. V roce 2001 bylo provedeno 258 kontrol. Ke kontrolám jsou přednostně vybíráni plátci, na které byl prohlášen konkurz. Pohledávky jsou do konkurzního řízení řádně přihlašovány, konkurzní řízení je však velice dlouhodobé a uspokojení pohledávek je minimální. Dalším okruhem zaměstnavatelů, u nichž je prováděna kontrola, jsou ti, u kterých je v systému evidováno významnější saldo. Obvykle se jedná o plátce, kteří mají značné finanční problémy a vymáhání dlužného pojistného včetně vyměřeného penále je obtížné. Úhrada vyměřených pohledávek je v informačním systému sledována, neplatiči jsou předáváni právnímu odboru ZPŠ k dalšímu řízení. Jsou uplatňovány návrhy na výkon rozhodnutí u soudu, množí se však pohledávky, jejichž vyřízení trvá značně dlouhou dobu. Poslední skupinou plátců, u kterých je prováděna kontrola, jsou zaměstnavatelé, kteří si kontrolu z různých důvodů sami vyžádají. Nejsou si jisti výší nedoplatku pojistného u ZPŠ nebo potřebují doklad o správnosti odvádění pojistného na veřejné zdravotní pojištění. V roce 2001 bylo kontrolami zjištěno a vyměřeno tis. Kč dlužného pojistného. Zároveň bylo vyměřeno tis. Kč penále. Celkovou výši objemu nezaplacených pohledávek ovlivňovaly zejména tyto skutečnosti: počet prohlášených konkurzů na majetek plátce nemožnost vymáhání pohledávek po dobu trvání konkurzního řízení zhoršení makroekonomických ukazatelů, zejména druhotná platební neschopnost plátců pojistného ZPŠ v průběhu roku 2001 využívala zákonných možností k uspokojení svých pohledávek, zejména přihláškami do konkurzního řízení a podáním návrhů na výkon rozhodnutí. Do konkurzního řízení bylo přihlášeno 52 případů v celkové výši pohledávek tis. Kč, na výkon rozhodnutí bylo podáno 451 návrhů v úhrnné výši tis. Kč. Informovanost plátců strana 20 z 86

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8 Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2003 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 7 3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2.

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 65 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...

6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 65 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... OBSAH 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY... 7 3.1. Správní rada ZPŠ... 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ... 7 3.3. Rozhodčí orgán

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...9 4. Základní fond zdravotního pojištění...11 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2009...11 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...20 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...23

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více