Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: S kým: Kde: Valencie, ES Název akce Konference R2S Zapsala AV, MV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: 13.-14.4.2010 S kým: Kde: Valencie, ES Název akce Konference R2S Zapsala AV, MV"

Transkript

1 Kancelář CZELO - Záznam jednání Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: S kým: Kde: Valencie, ES Název akce Konference R2S Zapsala AV, MV Ve dnech dubna 2010 se v Kongresovém paláci ve Valencii konala konference From Economic Recovery to Sustainability (R2S), kterou organizovalo španělské předsednictví v Radě EU (Ministerstvo věd a inovací a Centrum pro rozvoj průmyslových technologií CDTI) a Evropská komise (DG RTD a DG INFSO) ve spolupráci s regionální vládou Valencie. K hlavním otázkám diskutovaným v rámci konference patřily 4 partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPPs), zřízené v návaznosti na Evropský plán ekonomické obnovy: Továrny budoucnosti (Factories of the Future, FoF) Energeticky účinné budovy (Energy-efficient Buildings, EeB) Evropská iniciativa Zelená auta (European Green Cars Initiative, EGCI) Budoucí internet (Future Internet, FI) S úvodními proslovy vystoupili generální tajemník pro inovace španělského ministerstva věd a inivací Juan Tomás Hernani, valencijský ministr průmyslu, obchodu a inovací Vicente Rambla a zástupce generálního ředitele EK pro výzkum Rudolf Strohmeier, kteří vyzdvihli především: - aktuálnost tématu PPPs v oblasti výzkumu v době ekonomické a finanční krize - novou strategii ekonomického růstu Europe 2020, schválenou v březnu t.r. Evropskou radou - klíčovou úlohu PPPs ve zvyšování zapojení soukromého sektoru - významný přínos Ad-hoc průmyslové poradní skupiny EFFRA k budoucímu směřování - nezbytnost Evropského plánu pro inovace. Následovaly paralelní sekce věnované jednotlivým PPPs. Továrny budoucnosti (Factories of the Future, FoF) Část 1: Potřeby průmyslu, vize a implementace FoF PPP Předseda: Maurici Lucena, generální ředitel CDTI Řečníci: Heinrich Flegel, předseda ETP ManuFuture + Daimler, Massimo Mattucci, předseda EFFRA + COMAU, Iňaki Larraňaga, člen Správní rady EFFRA + Mondragón MCC Výtah z jednotlivých příspěvků a z následné diskuse: výrobní průmysl zůstává klíčovým pro Evropu a je hnacím motorem evropského hospodářství transformace průmyslu prostřednictvím výroby založené na znalostech dává vznik high tech průmyslovým odvětvím růst, vedoucí postavení a udržitelnost vyžadují klíčový prvek, kterým jsou inovace výrobní průmysl poskytuje pracovní místa (20% z celkového počtu), snižuje chudobu a šetří přírodní zdroje 66% soukromých investic do VaV pochází od výrobního sektoru cíle FoF a jeho hlavní témata obsahuje Strategická víceleté cestovní mapa Evropské sdružení pro Továrny budoucnosti (EFFRA) vzniklo v dubnu 2009 pro implementaci FoF PPP výzkumné priority EFFRA: udržitelná průmyslová výroba, ICT, vysokovýkonná výroba materály 1. výzva FoF byla publikována s uzávěrkou v listopadu (dnes již 2 projekty podepsány) a bylo dosaženo silného zapojení průmyslu, včetně SMEs jedním z doporučení zprávy Skupiny sherpů pro společné technologické iniciativy (JTI Sherpa Group report) je návrh vytvořit rámcové finanční nařízení pro iniciativy jako jsou PPPs (při přípravě 8. RP)

2 ke krátkodobým opatřením patří např. jmenovat pozorovatele pro jednání programového výboru, navrhovat experty pro hodnocení projektů, zakládat s EK industry-driven consortia význam FoF spatřují zvláště pro vytvoření Evropského výrobního systému díky výzkumu dochází k intenzivnější mezinárodní spolupráci i v oblasti průmyslové výroby pokrok průmysl není možný bez jeho doplňkové složky, kterou představují malé a střední podniky (SMEs) k udržení konkurenceschopnosti je zásadní objevovat nové znalosti prostřednictvím výzkumu, transferovat znalosti do nových výrobků a služeb a být jedničkou na trhu Část 2: Schopnosti VaV reagovat na potřeby průmyslu a podpořit společnou vizi Předseda: José-Lorenzo Vallés, HoU DG RTD Řečnící: Ricardo Bueno, ad-hoc industrial advisory group, Edoardo Rabino, Výzkumné centrum Fiatu, Eldaw Eldhukri, Cardiffská univerzita, Juan Carlos Dürsteler, INDO, Engelbert Westkämper, Fraunhofer IPA, a Rainer Bischoff, KUKA Zajímavé body z diskuse: - investice do výzkumu ze strany průmyslu klesají - nutné zapojit větší počet SMEs - spolupracovat s partnery vně Evropy - nedostatečná koordinace a duplikace úsilí a zdrojů = přetrvávající problém - požadavek dát PPPs takové pravomoci, aby se věnovaly přípravě FP8 se zaměřením na SMEs - Spolupráce průmyslu ve výrobě: podpořit prostřednictvím benefitů z regionální úrovně? - vytvořit Evropskou síť s regionálními centry - vznik EMIRA (European Manufacturing Innovation and Research Area) - dobrý příklad: EUROP (robotika): Evropská technologická platforma, 123 členů, z průmyslových partnerů je většina SMEs - pro SMEs dosud existuje málo pobídek potřebují poradce k zapojení do projektů a následně i podporu administrativní, proto nutný nový mechanismus - přetrvává mezera mezi tím, co nabízí akademická obec a tím, co potřebuje průmysl Část 3: Budoucí směřování Předseda José Caldeira, INESC Porto Řečníci: Arun Junai (TNO), Iňaki Sáez (Nicolás Correa Group), Tullio Tolio (ITIA), Bob Struijk (FANUC Robotics), Enrique Montiel (INESCOP) a Joachim Schaper (SAP) Postřehy z diskuse: - vznik E-machines, - SMEs potřebují podporu v oblasti výzkumných projektů, je to pro ně náročné - analyzovat potřeby SMEs a otevírat nové průmyslové sektory - vyhodnotit úspěchy FoF a zachovat je pro 8. RP - dodržovat zásadu transparentnosti a nestrannosti - zachovat finanční příspěvek pro SMEs na 75% (v rámcových programech) - podpořit rozvoj demonstračních modelů - pro rozvoj automatizace průmyslu je nutná podpora ze strany výzkumných center - velký potenciál Evropy je ve výrobním průmyslu - living labs SAP Research Future Factory - průmysl může ve větší míře vyvíjet nechráněné nástroje a metody - překážky a limity spolupráce: obchodní modely jsou odlišné, problematika IPR - FP8 pevně stanovit procento rozpočtu pro demonstrace, integrovat CIP do FP, zjednodušit pravidla a postupy - vytvořit nový rámec pro udržitelný výzkum - zavádět pokročilé technologie do tradičních sektorů - problematika vzdělávání a odborné přípravy nových lidských zdrojů, které jsou potřeba do výrobního sektoru: využívat výzkumné projekty včetně vytvořených demonstračních

3 modelů Energeticky účinné budovy (Energy Efficient Buildings, EeB) První sekci konference věnovanou energeticky účinným budovám (EeB) zahájil předseda asociace E2B Ignacio Calvo. Sekce se věnovala potřebám průmyslu v PPP EeB. Calvo mj. zmínil, že rok 2010 je rokem, kdy by mělo dojít k revizi finančního mechanismu, který by mohl nabídnout přeměnu PPPs do JTIs, v což EeB doufá (ve svých stanoviscích se opíral o závěry JTIs Sherpas Group). Z hlediska přípravy 8. RP by měly existovat modelové iniciativy pro vytváření budoucích JTIs. Za firmu Bouygues hovořil Gaëtan Desruelles. Tato firma se věnuje výzkumu nových materiálů, vybavení a ICT, které vedou ke snižování energetické spotřeby budov. Cílem do budoucna je stavba energeticky pozitivních budov. Kromě toho Bouygues provádí výzkum v oblasti vzduchu (snižování CO2) nebo přírodních zdrojů a pracuje na projektech ekologických a inteligentních měst. G. Desruelles upozornil na důležitost nástroje PPP pro soukromý sektor. Současně uvedl, že ze strany podniků je potřeba standardů a norem. Dále promluvil Luc Bourdeau, generální tajemník Evropské technologické platformy pro stavebnictví. Nejprve shrnul některá fakta týkající se stavebního sektoru v EU. Tento sektor vytváří 10 % HDP, zaměstnává 30% všech osob zaměstnaných v průmyslu. Tvoří ho cca 3 miliony podniků, ze kterých je 95% MSP s méně než 20ti zaměstnanci. Sektor se potýká s nízkou úrovní inovace. Podle studie provedené v UK vyprodukuje 1 investovaná do stavebnictví celkově v ekonomice 2,84. Budovy mají velký potenciál co se týká úspor energie. Dále L. Burdeau zmínil nedávno vydanou Roadmap pro PPP EeB, která hovoří především o renovaci existujících budov, energeticky pozitivních budovách a integraci nových technologií. Zmínil také první výzvu EeB, ve které byl silně zastoupen průmysl (z toho MSP 24%). Za další evropské výzvy s dopadem na sektor budov/stavitelství označil infrastruktury, které zastarávají a čelí mnoha rizikům (např. záplavy); stárnutí populace, které znamená snižování stavu pracovní síly a potřeby nových služeb; nebo zdraví kvalita vzduchu v interiérech budov. Integrace vstupů z ostatních sektorů považuje také za zásadní. V rámci diskuse zazněla otázka, jak je to se skutečným podílem soukromého sektoru na projektech PPP, které budou financovány ze 7. RP. Herbert von Bose z EK (ředitel Direktorátu G, DG RTD) uvedl, že ve skutečnosti je 60 % financovaných z veřejných prostředků a pouze 40 % ze soukromých zdrojů. Tento výsledek je dán tím, že projekty se řídí pravidly 7. RP (MSP tak může pokrýt náklady na výzkum ze 75 %). Jiná situace je v JTIs, kde je poměr zachován. Na dotaz, jak budou měřeny dopady PPP na průmysl, odpověděl, že to je náročný úkol, přesto za jeden z jasně měřitelných výstupů považují počet výsledných demonstrací. Další sekce EeB se zaměřila na možnosti výzkumu a vývoje reagovat na potřeby průmyslu. S prezentací na téma definice Roadmap pro PPP EeB vystoupil Stefano Carosio (Ad-hoc průmyslová poradní skupina pro EeB). Roadmap obsahuje především průmyslovou vizi a dlouhodobou strategii pro sektor (výzkumné priority). Její hlavní pilíře tvoří 1/systémový přístup, 2/rozvoj potenciálu distriktů a 3/koncept geoklastrů. Popsal proces definování roadmap a veřejnou konzultaci, která k ní proběhla. Následoval kulatý stůl na téma výzkumné výzvy v hlavních tematických oblastech EeB, ve kterém se představili Gerd Hauser (Fraunhofer), Bruno Smets (Philips), Ángel López Buendía (RENAC) a Roger de Block (Saint Gobain). Gerd Hauser hovořil především o konceptu energeticky pozitivních budov a způsobech, jak jich dosáhnout. Předpokládá, že od roku 2020 budou všechny nově postavené budovy více či méně energeticky pozitivní. Dále uvedl některé podmínky pro energeticky pozitivní budovy např. snížení ztrát z ventilace, nárůst zisků ze solární energie, zvýšení efektivity světelných zařízení, přijetí opatření, které umožní vyhnout se klimatizaci atd. Bruno Smets se věnoval roli ICT v energeticky účinných budovách. Zmínil především tzv. LED technologii pro osvětlení, která má velký potenciál pro využití v nových

4 budovách, podporuje inteligentní osvětlení a je snadno integrovatelná do dalších technologií v budovách. Dále představil scénáře pro podporu energetických úspor pomocí ICT, systémy pro kontrolu osvícení (např. v závislosti na teplotě v místnosti) nebo systémy svícení zabudované v celkovém řešení budovy. Příspěvek Angela Lopeze Buendía se týkal především nových materiálů (zejména nano-), které mohou být energeticky efektivní, zdravotně nezávadné a bezpečné, ekoefektivní, případně mohou mít řadu dalších charakteristik. Roger de Block hovořil o renovaci budov, která bude vést ke vzniku energeticky účinných budov. Podle jeho slov je až 60% evropských budov starších 30ti let, renovace je nicméně možná ve většině případů. Renovace se týká střech, zdí, oken a podlah domů. Uvedl některé příklady, jakými je možné inovovat tyto prvky. V rámci diskuse byla položena otázka mj. na rentabilitu použitých nových technologií v budovách. Tato rentabilita je individuální, pohybuje se ale okolo 6-7 let. Diskuse se také stočila na mezinárodní spolupráci, kdy zástupci E2B potvrdili svůj zájem spolupracovat např. s Čínou, kdy se mj. zúčastní světové výstavy Expo v Šanghaji. Třetí sekci věnovanou energeticky účinným budovám uvedl Jesús Isoird ze španělské technologické platformy pro stavitelství. Následovala prezentace Olafa Adana, koordinátora národních styčných pracovníků E2B (NLP National Liaison Points) o práci a aktivitách těchto národních kontaktů. Styční pracovníci tvoří mezičlánek mezi národní komunitou a E2B, poskytují informace o národních prioritách asociaci E2B, která je pak může reflektovat ve své agendě. Jsou napojeni na národní síť všech důležitých aktérů v sektoru. Jsou nezávislí, mají napojení na národní politiku a sítě aktérů a jsou zapojení do národních stavebních platforem. Nejsou zapojeni do hodnocení projektů. Sdílí mezi sebou best practices. Jako příklad uvedl O. Adan národní síť v Nizozemí, která má již 40 členů. Síť NLP koordinuje Nizozemí a Velká Británie, prozatím ji tvoří 12 NLP z 8mi zemí (ČR mezi nimi nefiguruje). Účastníky kulatého stolu této sekce byli Alain Martí (EDF), Javier Urreta (Tecnalia) a Mats O Fällman (Climatewell). Tématem kulatého stolu byla role průmyslu a výzkumných organizací v budoucím vývoji EeB. Alain Martí představil vizi budoucí EDF, do které patří např. boj s klimatickými změnami nebo s nedostatkem energií. V souvislosti s rolí průmyslu a výzkumných organizací poukázal především na potřebu spolupráce těchto dvou skupin, odstranění bariér (ze systémového hlediska), potřebu dlouhodobého a stabilního výzkumného programu a podtrhl důležitost nástroje PPP a označil ho za dobrou cestu. Javier Urreta zdůraznil nezbytnost pokrytí celého inovačního cyklu a stejně jako předchozí řečník hovořil o potřebě dlouhodobého a stabilního výzkumného rámce pro EeB. PPP označil za významnou příležitost a dobrý příklad pro 8. RP. Mats O Fällman uvedl, že nezbytná je vůle pro spolupráci mezi průmyslem a výzkumem. Je třeba také vidět výsledky a důkazy této spolupráce. Ve své prezentaci také hovořil o španělských nemocnicích jako o příkladu sektoru, ve kterém je velký potenciál pro úsporu energie. Na závěr prvního dne proběhla společná plenární sekce, ve které byly představeny závěry proběhnuvších částí konference. Ignacio Calvo shrnul sekci energeticky účinných budov. Zopakoval fakta a procenta, která se týkají evropského sektoru stavebnictví, představil průmyslové sdružení pro energeticky účinné budovy E2B, zmínil průmyslovou poradní skupinu, která vypracovala Multiannual Roadmap a zprávu navrženou tzv. Sherpas group, která obsahuje doporučení pro budoucí vývoj a fungování nástrojů spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Ricardo Bueno za sekci Továren budoucnosti hovořil o průmyslových potřebách a vizi. Označil výrobní sektor za důležitého přispívatele k prosperitě Evropy a zdůraznil nezbytnost inovací v tomto sektoru. Herbert von Bose zhodnotil první rok iniciativ PPP jako úspěšný a konferenci označil za vhodnou příležitost k pohledu na dosavadní proces spojený s těmito iniciativami. Z klíčovou označil roli národních států v tomto procesu. Zdůraznil také, že partnerství PP musí být založeno na vzájemné důvěře. Sekci uzavřel Juan Tomás Hernani, který hovořil především o prioritách ES PRES. Mezi tyto priority patří vytvoření Evropského inovačního plánu, proces simplifikace evropských programů pro výzkum (zjednodušení, boj proti fragmentaci, zjednodušení reportování, zvýšení transparentnosti atd.), vytváření iniciativ PPP nebo vytvoření ERA pro lidi. Veřejný sektor má potenciál pomoci naplnění priorit poskytnutím finančních zdrojů, využíváním služeb (veřejné zakázky apod.). Iniciativy PPP musí být implementovány jednotně jako jednotný instrument.

5 Druhý den konference zahájili svými příspěvky Z. Stančič, zástupce generálního ředitele DG INFSO, B. Brosera reprezentující region Valencia. Stejně jako řečníci předchozího dne zdůraznili význam PPP v současné době a jejich soulad s novou strategií Evropa Automobilový průmysl PPP velmi vítá a využívá je nejen pro oblast výzkumu a vývoje. V případě internetu budoucnosti může nově vzniklé PPP přispět k řešení digitální agendy EU. Hlavní výhodou PPP je, že se jedná o jediný nástroj, který spojuje dohromady všechny klíčové hráče jednotlivých sektorů, především však průmysl, jehož role je v tomto případě nezastupitelná. Evropská iniciativa pro zelená auta (European Green Cars Initiative, EGCI) Část 1: EGCI - základní krok k dekarbonizaci dopravy Předseda: Thierry Van der Pyl (ředitel DG INFSO) Řečnící: Sylvain Haon ((POLIS), Antonio Cejalvo (Regionální vláda Valencie), Gunnar Muent (EIB), Franz Söldner (EK DG Transport) - dekarbonizace je nutná obecně, zvláště pak v oblasti dopravy a automobilového průmyslu - problematika zelené mobility je zásadní pro občany a místní samosprávu, př. Madrid, Barcelona - Londýn zavedl parkoviště vyhrazená pouze pro elektrická vozidla a zvláštní dopravní značku: Electric vehicles users only - Paříž Autolib (flotila veřejných elektrických vozidel), 1000 stanovišť, z toho 700 přímo v Paříži - Stockholm 35% aut zakoupených ve Stockholmu je poháněno alternativními palivy - Valencie: podpora udržitelné mobility, alternativních paliv, správy autoparku a kursy odborné výchovy pro řidiče - přednosti zelených aut: energetická účinnost, šetrné k životnímu prostředí, energetická závislost - nutné vybudovat síť čerpacích stanic (maximální grant 45%, 1 stanice na 10 tis. obyvatel), podpořit poptávku, (formou grantů, např. španělský program CO2TXE), významnou úlohu má V+V+I (EPV Project), další: pilotní projekt k car sharing ve městě Valencii - EIB: největší multilaterální (nekomerční) finanční institucí na světě, politický cíl: znalostní ekonomika, RSFF (podíl z FP7 - právě z něho byly podpořeny GC iniciativy), před krizí byl objem půjček cca 2 mld. eur ročně, v současnosti funguje ECTF (European Clean Transport Facility, v letech je k dispozici 8 mld. eur celkem a 5 mld. již bylo půjčeno) - VaV: zdokonalení konvenčních technologií, vývoj nových, výzkum v oblasti dopravy a energetiky - Vyzdvižen význam demonstračních projektů biopaliva (projekty v FP6 a 7) Část 2: Technologie pro zelená a elektrická vozidla Předseda András Siegler (ředitel dopravy, DG RTD) Řečníci: Wolfgang Steiger (ERTRAC), Günter Lugert (EPoSS), Ronnie Belmans (Smartgrids), Alessandro Coda (esafety Forum RTD WG) - hladký přechod k alternativním zdrojům vyžaduje souhlas společnosti - problematika dobíjecích stanic (doma výhoda, že nevyžaduje téměř žádné investice; nabíjení kdekoliv; rychlonabíjecí stanice požadují nový evropský standard; stanice pro výměnu baterií: rychlé a flexibilní, nutné minimálně 3 baterie na auto, baterie musí být standardizované - Vehicle-to-grid (V2G): vyžaduje více investic (např. měřidlo stavu nabití baterie) - nutný je systematický přístup k udržitelné silniční dopravě (výzkum ve 4 hlavních tématech: energetická účinnost, dekarbonizace energií, spolehlivost a bezpečnost) - na paměti přitom musí vždy být globální konkurenceschopnost leadři: USA a Čína - městská doprava versus dálková přeprava; požadavky zákazníků na mobilitu - průmyslová cestovní mapa pro elektrifikaci do r. 2020: masová výroba elektrických

6 vozidel - Evropské technologické platformy jsou velmi prospěšné, PPPs musí pokračovat - Důležitý je i příspěvek od výzkumu v oblasti sociálních věd - esafety Forum: existuje od r. 2003, v aktualizované SRA identifikovali 4 klastry ICT relevantní k dopravě: On-board Vehicle System, Safety aspects/new concepts, Vehicle- Infrastructure aspects, Electric Vehicles in Transport system) Část 3: Budoucí směřování Předseda: Andrés Zabara, ředitel technologií, CDTI Řečníci: Nevio di Giusto (EGCI Advisory Board), Bernard Duhem (ministerstvo pro rozvoj FR), Mario Aymerich (EIB), Frank Bekemeier (koordinátor projektu VERDE) - Informace o úloze průmyslové poradní rady EGCI, dodali rovněž prioritní oblasti do výzev připravovaných pro r (publikovány budou v červenci 2010) - uchovat systémový přístup, úzká koordinace evropských a národních VaV programů je nezbytná - standardizované zástrčky, fakturační systémy, cílem je harmonizace napříč Evropou - rychlá reakce na požadavky trhu a průmyslu, schémata státních podpor pro start-ups - poradní skupina EGCI by měla pokračovat i v FP8 - ERA-NET Plus v oblasti elektromobility: vyvinula se na základě aktivity Eranet transport II ( ), podnět dala EK, 10 zemí se podílí na přípravě, rozhodnutí ČS koncem dubna, výzva koncem července, předložení návrhu v říjnu, zahájení ERA-NET Plus a 1. výzva se očekává v prosinci, bude dvoufázové hodnocení (duben a červenec 2011, výsledky v říjnu) - francouzský projekt Predit = programová platforma ke koordinaci VaI pro povrchovou dopravu (silniční, železniční i vodní), dohoda na 5 let ( ), nemají společný rozpočet, pouze koordinují priority a aktivity - Francouzský plán on ultra low CO2 vehicles, vyhlášen v říjnu 2008, 400 mil. eur na 4 roky ( ), dobíjecí infrastruktura, nutné demonstrační modely, právní aspekty, experimenty a standardizace (FR-DE pracovní skupina) - EIB: jednou z priorit ekonomické a sociální koheze je rozvoj Transevropských sítí (TENs) a aspekty environmentální, 3 pilíře požadavků na hodnocení žádostí: způsobilost, technická kvalita a finanční riziko, EIB podporuje rozvoj měst a doplňkově i vzdělávací projekty, nástroj ELENA (European Local Energy Assistance) podpora maximálně na 3 roky Internet budoucnosti (Future Internet, FI) První sekci věnovanou PPP Future Internet (FI) uvedl Luis Rodríguez Roselló (EK, DG INFSO), který představil iniciativu jako takovou a její hlavní cíle. Na úvod uvedl, že v oblasti FI již bylo financováno více než 100 VaV projektů. Obecným cílem FI je např. dosáhnout otevřené, bezpečné a důvěryhodné internetové infrastruktury; zlepšit propojení mezi technologiemi a aplikacemi; zefektivnit komerční proces a činnost infrastruktury; posílit partnerství mezi sektory, maximalizovat společenské přínosy. Mezi výzvy a příležitosti FI se řadí např. zvýšení hodnoty sítě a její efektivity, která by měla přispět k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu hospodářství nebo snížení nákladů. Iniciativa se soustředí na vytváření inteligentnějšího světa, a to především v oblastech bydlení, energetiky, dopravy a zdraví. Dále byla představena architektura programu. L. Rodríguez-Roselló uvedl, že FI není obvyklá komerční záležitost. Soustředí se na omezené množství efektivních projektů, nové aktéry v hodnotovém řetězci, využití předchozích výsledků, na inovaci vycházející od uživatelů nebo využití potenciálu veřejného sektoru prostřednictvím otevřenosti a infrastruktur. První výzvy pro podávání návrhů projektů by měly být vyhlášeny v červenci Dále vystoupil Diego Pavia (CEO, Atos Origin) s prezentací na téma, jak může internet budoucnosti podpořit evropské hospodářství. Klíčem je správné vedení ze strany průmyslu. Je třeba najít novou cestu po překonání globální krize. Evropa by měla krizi (problém) vnímat jako příležitost, možnost pro vytvoření zcela nových konceptů. Je to také příležitost pro nové služby tyto služby mají navíc potenciál být atraktivní, efektivní a důvěryhodné. Pokud jde o současný stav

7 používání internetu, lidé dělají 90 % veškeré práce, v internetu budoucnosti vidí možnost, kdy chytré sítě budou dělat % aktivit. Vyjmenoval 6 klíčových oblastí internetu z hlediska profesionálního života (doprava, energetika, životní prostředí) a soukromého života (volný čas, zdraví, turistika). Zdůraznil, že je nezbytné, aby byly veřejné i soukromé prostředky k dispozici od počátku iniciativy a aby byla vyjasněna role a koordinace mezi Komisí a členskými státy. Vince Pizzica (Technicolor) se věnoval scénářům pro budoucnost content sector. Za klíčovou výzvu označil sjednocení rámce pro řízení dat. Zmínil také koncept digitálního domova (domácí síť, řízené služby, domácí spotřebiče). Základem pro FI PPP by podle něj mělo být vytvoření nového evropského průmyslu pro sektor content a dále společně infrastruktury pro připravované služby. Miguel Ángel Sánchez Fornié (European Utilities Telecom Council Board of Directors) svou prezentaci zaměřil hlavně na oblast Smart Grids (inteligentní rozvodné sítě) a ICT pro Smart Grids, jejíž rozvoj je nezbytný vzhledem k neustále se zvyšující spotřebě energií. Potřebné jsou demonstrační projekty a projekty velkého rozsahu (po vzoru USA American Recovery and Reinvestment Act, srovnání s USA EU dává na demonstrační projekty pro inteligentní sítě v rámci SET Plánu 2 mld., USA dává na stejnou oblast 4,5 mld. USD). Problémem podle jeho slov je neexistence společných standardů v Evropě. Rozvoj ICT pro Smart Grids je klíčový, důvěryhodné rozvodné sítě vyžadují důvěryhodné ICT. Následující sekce věnovaná FI měla podtitul Globální technologické trendy. Vystoupili zde Fernando Fournón (Telefónica), Lutz Heuser (SAP Research) a Marko Erman (ThalesGroup). Hovořili především o důležité roli ICT a nutnosti podpory vývoje těchto technologií. S ohledem na internet budoucnosti je třeba se věnovat také otázkám bezpečnosti. Je nutné se zamyslet nad propojením a doplňkovostí různých aktivit v rámci ICT FI PPP, ICT KIC (Evropský technologický a inovační institut), výzkumné aliance FI a 7. RP. V poslední sekci Future Internet se hovořilo o evropském inovačním ekosystému. Členy panelu byli Thomas Hiegand (Fraunhofer), Ari Pouttu (University of Oulu), Guillermo Cisneros Pérez (Technical University of Madrid) a Godwin Caruana (Malta Information Technology Agency). Panelová diskuse byla zaměřena na výzvy pro výzkum a jak s nimi naložit s pomocí evropských výzkumných nástrojů. Thomas Hiegand se ve své prezentaci věnoval 3D média aplikacím, hovořil o revoluci, která se v této oblasti za poslední dobu udála. Ari Pouttu představil ve svém příspěvku město Oulu, které je aktivně zapojeno do projektu OULLABS (European Network for Living Labs). Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Oulu lepší služby a přístroje (pod heslem lepší město, lepší život ). Ve městě např. funguje síť pabouku, což je veřejně přístupná bezdrátová (wifi) síť (na 150 tis. obyvatel je k dispozici 1500 přístupových bodů). G. Cisneros Pérez zmínil španělské pilotní projekty v oblasti FI (podporovány jsou chytré zdraví / energie / bydlení / doprava / životní prostředí) - patří mezi ně např. pilot spadající do Smart Health Polytechnické univerzity v Madridu, dva piloty inteligentní energie Magic Box a Centre for Energy Efficiency, dva piloty v inteligentní dopravě Service demonstration centre a Intelligent cabin test-bed nebo potenciální piloty Telefóniky Smart Santander a Smart Barcelona. FI PPP jsou ve Španělsku výrazně podporovány ze strany průmyslu (Telefonica, ATOS etc.) i ze strany veřejného sektoru (ministerstvo průmyslu, ministr pro telekomunikace a informační společnost), což je velmi důležité. Sekci EGCI shrnul M. L. Soria ze španělské národní skupiny pro zelená auta: závazek ze strany místních a regionálních autorit napříč Evropou je nezbytný ETP jsou klíčovým hráčem => jejich podpora EGCI je zásadní potřeba systematického přístupu a velkých koordinovaných pilotních projektů, které budou demonstrovat dopad této iniciativy i pokrytí kritického množství hráčů Sekci Future Internet shrnul D. Kennedy ze společnosti Eurescom: PPP mohou přispět k posílení průmyslových inovací koordinované úsilí je žádáno všemi stranami

8 průmysl vyjádřil jasný závazek podílet se na této iniciativě výzva pro aktivní spolupráci ze strany veřejných autorit hodnotový řetězec není v současné době optimální hlavní výzva pracovat chytřeji Závěry ES PRES přednesl A. Azcorra: PPP jsou úspěšným nástrojem, jsou důležité pro obnovu Evropy a existuje otevřená možnost pro vnik PPP v dalších oblastech potřeba zlepšit konzistentnost v organizaci a důsledky PPP, soulad s dalšími nástroji EU je nutný řídící struktury PPP zajišťují otevřený přístup a transparentnost; je možná externalizace části administrativy při zachování transparentnosti pro EK závazky po roce 2013 budou PPP podporovány nebo se bude jednat o jiný nástroj? Jak budou financovány? je třeba to řešit již nyní tento proces vyžaduje periodické přezkoumávání je nutné řešit sociální dopad tohoto nástroje Konferenci uzavřeli Francisco Ros (španělský národní tajemník pro telekomunikace a informační společnost) a Neelie Kroes (eurokomisařka pro digitální agendu). F. Ros zmínil sedm tzv. flagship iniciativ, ze kterých jedna je digitální agenda a zdůraznil, že sektor ICT byl prvním, který se vzpamatoval z hospodářské krize. V závěrečném proslovu komisařky Kroes, který se soustředil hlavně na oblast ICT, byly nejdůležitějšími následující postřehy: - MSP jsou pro Evropu velmi důležité, jsou motorem inovací a růstu - ICT mohou podstatným způsobem podpořit produktivitu a růst Evropy - PPPs přinášejí přidanou hodnotu - Je třeba se vyvarovat plýtvání se zdroji, především pak s energiemi. Internet hraje velkou roli ve snižování spotřeby energie.

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013

Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Iniciativy související s rámcovými programy EU UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR (CZELO) Obsah: iniciativy vycházející nebo související s RP I. Evropské technologické

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: 11.-12.7.2011 S kým: Kde: EK Charlemagne Název akce Informační den k výzkumným PPPs Zapsala: AV, MV

Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: 11.-12.7.2011 S kým: Kde: EK Charlemagne Název akce Informační den k výzkumným PPPs Zapsala: AV, MV Kancelář CZELO - Záznam jednání Jméno: Anna Vosečková, Michaela Vlková Datum: 11.-12.7.2011 S kým: Kde: EK Charlemagne Název akce Informační den k výzkumným PPPs Zapsala: AV, MV Plenární zasedání Herbert

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Možnosti podpory e-mobility

Možnosti podpory e-mobility Možnosti podpory e-mobility Ing. Eduard Muřický 25. dubna 2012 Zhodnocení možností podpory elektromobility Středně a dlouhodobé strategické dokumenty Mediální kampaň - Snaha motivovat potencionálního majitele

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Smart City - výzva pro budoucí vývoj metropolí

Smart City - výzva pro budoucí vývoj metropolí Smart City - výzva pro budoucí vývoj metropolí Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst Urbanizmus a chytrá

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Národní technologická platforma silniční doprava

Národní technologická platforma silniční doprava 7. rámcový program EU 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Praha, 7. října 2009 Národní technologická platforma silniční doprava Ing. Josef Mikulík, CSc., Ing. Václav Fencl, CSc. Centrum

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Životní prostředí v 7. RP

Životní prostředí v 7. RP Životní prostředí v 7. RP 6. června 2012, Praha Jana Čejková TC AV ČR STRUKTURA 7. RP CAPACITIES 3857 M JRC 1750 M EURATOM 4090 M COOPERATION Health 5577 M Food, Agri, Biotech 1762 M PEOPLE 4511 M ICT

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Zavedli jsme jsme systém environmentálního řízení řízení a auditu Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR HORIZON 2020 RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE Období: 2014-2020 Rozpočet: 77 mld. Klíčová část strategie Evropa 2020, její vlajkové

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe)

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Prezentace projektu Rožnov pod Radhoštěm, 13.12.2007 Udržitelný rozvoj obcí Principy udržitelnosti - naplnění tří

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Technologické platformy v OPPI 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více