Strana 1 (celkem 21)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 21)"

Transkript

1

2 Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa - IČO : Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Smetanova 387, okres Česká Lípa - IČO : Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Svojsíkova 754, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Generála Svobody 114, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 14, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 14, okres Česká Lípa - IČO : Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Křižíkova 31, okres Česká Lípa - IČO : Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace - B.Egermanna 95, Nový Bor - IČO : Obchodní společnosti s majetkovým podílem Města Nový Bor Novoborská bytová společnost s.r.o. (NOBYS s.r.o.) - Nový Bor, Purkyňova 227, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% TEPLO NOVÝ BOR spol.s.r.o. - Nový bor, Wolkerova 588, okres Česká Lípa, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% KULTURA Nový Bor, s.r.o. - Nový Bor, Revoluční 48, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% Severočeská vodárenská společnost a.s. - Přítkovská 1689, Teplice, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: minoritní akcionář Organizační složky Města Nový Bor Městská policie - náměstí Míru 1, Nový Bor, PSČ 4731 Jednotka sboru dobrovolných hasičů - ul.gen.svobody 812, Nový Bor, PSČ 4731 Strana 1 (celkem 21)

3 Městská knihovna - ul.b.egermanna 76, Nový Bor, PSČ 4731 Sklářské muzeum - náměstí Míru 15, Nový Bor, PSČ 4731 Turistické informační centrum - T.G.Masaryka 46, Nový Bor, PSČ 4731 Počet zaměstnanců k : 158 včetně 25 pracovníků veřejně prospěšných prací a 2 asistentů prevence kriminality, z toho : -městský úřad : 94 z toho úředníků : 8 -organizační složky města : 33 Počet uvolněných zastupitelů k : 2 Pojištění majetku obce : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group II. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 211 Zastupitelstvo Města Nový Bor schválilo rozpočet města na rok 211 dne usnesením č. 7/1/ZM3. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu dne a doporučil jej ZM ke schválení, rada města projednala návrh rozpočtu 211 dne a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení v navrženém znění. V průběhu roku 211 nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, které vedly k úpravám schváleného rozpočtu. Těmito okolnostmi byly zejména příjmy z vyšších rozpočtů ve formě dotací do rozpočtu města. Celkem bylo v roce 211 předloženo a projednáno 85 rozpočtových opatření, dokumentace je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, rozpočtu upraveného o rozpočtová opatření a rozpočtová skutečnost roku 211. Schválený rozpočet Třída 1 daňové příjmy Upravený rozpočet Skutečnost Skut./RS% Skut./RU% ,5 11, Třída 2 nedaňové příjmy ,7 14,6 Třída 3 kapitálové příjmy ,1 73,1 Třída 4 přijaté dotace , 81, Příjmy celkem ,9 89,7 Třída 5 běžné výdaje ,6 93, ,6 63, ,8 87, Třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: příjmy-výdaje Přeúčtování úroků 64 Splátky úvěrů Přijaté úvěry Operace peněž.účtu (nejsou příj/výd.) Změna stavu BU+operace pen.účtu Třída 8 financování celkem Příjmy a výdaje uvedené hodnoty jsou po konsolidaci, údaje jsou v tisících Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů rozpočtu k podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k (FIN 2-12M) je součástí Zprávy nezávislého auditora v příloze č.1 Město Nový Bor v roce 211 vykázalo záporný výsledek hospodaření, což bylo způsobeno především předfinancováním investičně náročných dotačních akcí, což nebylo možno eliminovat ani uplatněním úsporného přístupu k vynakládání finančních prostředků města. Strana 2 (celkem 21)

4 Hodnocení provozní části rozpočtu Provozní rozpočet zahrnuje tzv.opakující se příjmy (daňové příjmy, nedaňové a neinvestiční přijaté dotace). Na straně výdajové jsou všechny výdaje (bez investic), které slouží k zabezpečení běžného provozu města, organizačních složek města a příspěvkových organizací. Jsou to platby za energie, opravy, údržbu, mzdy, nákup materiálu, služeb atd. Z níže uvedené tabulky, jenž dokumentuje strukturu provozního rozpočtu, je patrné, že provozní rozpočet města byl v roce 211 přebytkový, a umožnil dotovat kapitálové výdaje města, a to ve výši 5 67 tis.kč. Zásada, že provozní výdaje by neměly překročit výši provozních příjmů, tedy byla s rezervou dodržena. Provozní příjmy Daňové v tis.kč Nedaňové Neinvestiční přijaté dotace Celkem Saldo příjmy výdaje Provozní výdaje Péče o město, činnost MěÚ a vedení města, org.složky Příspěvkové organizace Dotace ostatním subjektům Celkem v tis. Kč Hodnocení kapitálové části rozpočtu Příjmová strana investičního rozpočtu zahrnuje příjmy z prodeje investičního majetku (budovy, stavby, pozemky atd.) a investiční přijaté dotace ( od obcí, regionů, stát. rozpočtu, stát.a evropských fondů). Na straně výdajové jsou všechny platby za realizované investice a pořízení dlouhodobého majetku a splátky investičních úvěrů, ze kterých se hradily investice předchozích let. Záporné saldo může být dotováno z přebytku provozního rozpočtu, což je právě případ roku 211, z hospodářského výsledku předchozích let (také případ tohoto roku), nebo cizími návratnými zdroji, tj. investičními úvěry a půjčkami (v roce 211 nebylo třeba využít). Podstatnou příčinou záporného salda kapitálového rozpočtu (a tím i deficitu celkového rozpočtu města) je předfinancování dotovaných investičních akcí města z vlastních prostředků, když dotace budou městu doplaceny až během roku 212. Kapitálové zdroje (příjmy) Prodej budov a jejich částí Prodej pozemků Přijaté investiční dotace Přijaté investiční úvěry Celkem Saldo příjmy výdaje (vč.splátek) : v tis.kč Kapitálové výdaje Investice a investiční nákupy Investiční transfery Investiční půjčky FRB Celkem (bez splátek) Splátky investič. úvěrů (mimo rozpočet) Celkem včetně splátek v tis.kč Čistý kapitálový rozpočet skončil saldem Kč (bez výdajů z FRB, investičních transferů třetím osobám a bez splátek jistin úvěrů). Rozpočtové příjmy Daňové příjmy tj. příjmy z daní, a dále místní, správní a ostatní poplatky. Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 211 lze hodnotit jako příznivý, protože tyto příjmy byly nastaveny v reálné výši podle metodiky MF a SMO. Přesto výše daňových příjmů v důsledku pokračující celosvětové hospodářské recese, která zejména v roce 29 zastavila dosavadní dobrý vývoj české ekonomiky, nedosáhla předkrizové výše. V roce 211 město inkasovalo na daních o necelých 7 miliónů Kč více než v roce předchozím (přesto dosáhla výtěžnost pouze úrovně roku 26), u výběru správních poplatků úroveň po předchozím poklesu o 3,3 mil. Kč pouze stagnovala. Daně Rozpočtové určení daní podrobně vymezuje zákon č. 243/2Sb. v platném znění. V následujících tabulkách je uvedena výše příjmů z daní v jednotlivých měsících a struktura celoročního příjmu v druhovém členění. Pro srovnání tabulky obsahují také data za roky Druhá tabulka dokumentuje podíl jednotlivých kalendářních čtvrtletí na celoročním výnosu z daní. Strana 3 (celkem 21)

5 Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících bez DPPO za obce měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM příjem za měsíc v tis % 23% 25% 25% 26 31% 2% 25% 24% Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích čtvrtletí I.Q II.Q III.Q IV.Q Podíl na ročním příjmu z daní v % % 25% 25% 23% 23% 28% 28% 31% 28% 22% 21% 19% 28 28% 22% 28% 22% Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých letech Položka a její název / příjem v tis.kč Daň z příjmů fyz.os.ze záv.činn.a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činn. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Příjmy z daní celkem Přehled vývoj příjmů z daní bez DPPO za město v jednotlivých letech Položka a její název / příjem v tis.kč Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob (bez DPPO za město) Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Příjmy z daní bez DPPO za N.Bor celkem Správní, místní a ostatní poplatky Vývoj jednotlivých položek v letech 26 až 211 dokumentují následující tabulky. Přehled vývoje příjmů ze správních, místních a ostatních poplatků v jednotlivých letech Druh poplatku / příjem v tis Kč Správní poplatky Místní poplatky Strana 4 (celkem 21)

6 Ostatní místní poplatky Poplatky celkem Vývoj příjmů z místních poplatků v letech Místní poplatek/příjem v tis.kč Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz VHP Poplatek ze psů Popl.za užívání veřej.prostranství Poplatky celkem Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech Ostatní poplatky / příjem v tis.kč Popl.. za vypoušt.škodl. l. do ovzd. Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvod z výn.výh.hracích automatů Poplatky celkem Běžné a investiční dotace a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům ÚSC Běžné ( neinvestiční) dotace Město Nový bor pravidelně dostává dotaci od státu na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v rozsahu PÚ III a dotaci od obcí na dojíždějící žáky. Zároveň je plátcem téže dotace za žáky dojíždějící za vzděláním do České Lípy. Dále je příjemcem účelových dotací, které nárokuje ze zákona nebo které byly poskytnuty na základě kladně vyřízené žádosti. Formou účelové dotace je rovněž zajišťována výplata sociálních dávek, které městský úřad vyplácí v rámci výkonu státní správy. Vývoj a strukturu dotací dokumentují následující tabulky. Dotace přijaté od obcí v letech Dotace od obcí v tis.kč náklady za dojíždějící žáky Svor Sloup v Čechách Okrouhlá Cvikov Polevsko Chotovice Svojkov Kunratice u Cvikova Mařenice Kamenický Šenov Radvanec Skalice Prysk Březovce Krompach Záhoří Slunečná Kytlice (Ústecký kraj) Přijaté dotace od obcí celkem Dotace placené obcím v letech v tis.kč Dotace na náklady za dojíždějící žáky Dotace uhrazená Č.Lípě v tis.kč za žáky z N.Boru Dotace na výkon přenesené působnosti v letech příjem v tis.kč Finanč.vztah st.rozpočtu k rozpočtu Města Nový Bor Příspěvek na školství Strana 5 (celkem 21)

7 Příspěvek na výkon státní správy Celkem Neinvestiční účelové dotace přijaté v roce v tis.kč Neinvestiční účelové dotace inkasované v r.211 v tis.kč Příspěvek na péči 211 Sociální dávky 211 Minimální podíl výsadby MZ dřevin Odborný lesní hospodář Veřejně prospěšné práce Lidské zdroje a zaměstnanost - egon DDM Přehlídky a soutěže dětí DDM Atletická školka Regenerace městských památkových rezervací a zón Kulturní památka-kaple sv.m.magdalény a sv.josefa Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zš Arnultovice Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zš U Lesa Pom.techniky k novým poznatkům-zš Náměstí Míru ZŠ praktická-doprava žáků na knižní veletrh Oblast sociálních služeb pro obce s rozš.půdobností Sociálně právní ochrana dětí 211 (bude doplac. 212) Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Program prev.kriminality-g24 bezpečí seniorů Program prev.kriminality a extremismu-úsvit 211 Pojistné pro osoby vykon.veřej.službu Technologické centrum ORP Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Sčítání lidu, domů a bytů 211 Přeshr. spolupr.-syst.odvrac.ohrožení-čerpadlo,obleky Přeshr. spolupr.-syst.odvrac.ohrožení-čerpadlo,obleky Oprava střeš.pláště domu čp.45 N.Bor Sociální služby Města Nový Bor denní stacionáře Oživení česko-polské sklářské tradice Oživení česko-polské sklářské tradice Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí ZŠ U Lesa Svět.geograf.soutěž (žák Chýle) ZŠ U Lesa Sportem ke zdravému způs.života Chodník ul. Gen.Svobody Sociálně právní ochrana dětí doplatek 21 Celkem Poskytovatel KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK Úřad práce KÚLK KÚLK KÚLK Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo kultury ČR KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK EU Strukturální fondy KÚLK KÚLK KÚLK EU/MV MMR KÚLK Euroregion Nisa MMR KÚLK KÚLK MMR MF KÚLK KÚLK KÚLK SFDI KÚLK xx Poskytnuto ,3 149, ,4 154,6 5, , , , , , ,8 13,3 65,8 14 8,2 79, , , ,6 Vyčerpáno ,3 149, ,4 154,6 5, , , , , ,5 23, ,8 13,3 11,8 14 8,2 62, , ,7 Vráceno ,3 PR 171, ,3+ převod do PR 171,6 Investiční účelové dotace přijaté v roce v tis.kč Investiční dotace přijaté v r.211 v tis.kč Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Technologické centrum ORP Oživení česko-polské sklářské tradice Oživení česko-polské sklářské tradice Digitalizace kina Nový Bor (doplatek z r. 21) Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Dětská hřiště volnočasové areály SO Novoborsko Inventariz.a projekt ošetř.stromů-smetanovy sady Inventariz.a projekt ošetř.stromů-smetanovy sady Most v Arnultovicích-obnova po povodni Most v Bukovanech Most v Pihelu Komunikace v Bukovanech Komunikace Vodní ul. Komunikace Havlíčkova ul. Komunikace ul. U Hřiště Celkem Poskytovatel EU Strukturální fondy EU/MV MMR MF SF pro rozv.kinematogr. MMR Úřad regionální rady SFŽP ERDF MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR Xx Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nový Bor v roce 211 Strana 6 (celkem 21) Poskytnuto 9 372,4 2 89,7 237,2 4 16, ,9 3 19,6 42,5 721, , , ,8 Vyčerpáno ,7 237,2 4 16, ,9 3 19,6 42,5 721, , , ,4 Vráceno SRN 414,4 + převod do SRN 414,4

8 Peněžní prostředky podléhající finančnímu vypořádání byly řádně vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých Městu Nový Bor v roce 211 byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace ve výši 1 471,3 tis.kč, a z dotačních projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce pak byly přes náš účet převedeny evropské prostředky zahraničním partnerům (171,6 tis. Kč provozních prostředků do Polské republiky, 414,4 tis. Kč investičních prostředků do Spolkové republiky Německo). Ostatní (nedaňové) příjmy Následující tabulky dokumentují vývoj a strukturu příjmů z vlastní činnosti města. Příjmy jsou rozděleny do tří kategorií : Příjmy za poskytované služby a nakládání s majetkem města, které nepatří do okruhu hospodářské činnosti města Inkasované sankční platby ( z uložených pokut apod.) Ostatní příjmy (příjmy za odběr tříděného odpadu, vratky dotací, nahodilé platby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků podle středisek v tis. Kč DPS příjmy za poskytované služby Sklářské muzeum Městská knihovna Odbor školství, kultury a sportu - drobné kultur.akce Městské kino Odbor školství, kultury a sportu Vodné Pihel příjem Správa MěÚ Novoborský měsíčník Soutěže Muzeum Příjmy z vlastní činnosti 211 Přijaté sankční platby po odborech v tis.kč Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociál.věcí a zdravotnictví Odbor dopravy Stavební úřad Správní odbor Živnostenský úřad Odbor životního prostředí Veřejná zeleň Městská policie Finanční odbor Předpis komunální odpad Jednotka sboru dobrovolných hasičů 221 Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy v tis.kč Příjmy z finanč.vypoř..min.let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transférů Příjmy z prodeje krátkod.a drob.dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy celkem Dary přijaté do rozpočtu města v roce 211 v Kč Účel Sdružení obcí Lbc na rekonstrukci lávky Občan Urban Dary městu celkem částka Strana 7 (celkem 21)

9 Příjmy inkasované od pojišťovny v roce 211 za uznané pojistné události v Kč Pojistná událost Vodovodní škoda - budova MěÚ Nehoda Hasiči Vodovodní škoda Poškození telefonní ústředny Poškození střešní krytiny smut.síň na hřbitově Poškození vozidla 3L Poškození hromosvodu ZŠ nám. Míru. Elektroinstalace ZŠ v Arnultovicích Škoda Superb 1L81818 Poškození oken Navrátilův sál Čelní sklo Fabia 2L8 22 Jiná škoda Pojistné plnění celkem Uhrazeno od pojišťovny Rozpočtové výdaje Okruh výdajů / tis.kč Platy a platby za odvedenou práci Neinvestiční nákupy Neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Investiční nákupy Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky Výdaje celkem Tato tabulka již dnes nemá patřičné návaznosti, proto zůstávají alespoň údaje u nejzajímavějších položek a souhrn. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje byly čerpány ve výši tis.kč, což představuje 93,7% z upraveného rozpočtu. Výsledek provozního rozpočtu lze z tohoto pohledu pokládat za dobrý. Bližší charakteristika výdajových položek z tabulky je uvedena níže. Platy a platby za odvedenou práci zahrnují odměny za práci v pracovněprávním vztahu, odměny zastupitelům a členům výboru a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Nárůst je způsoben celoročním využíváním dlouhodobě nezaměstnaných občanů v evidenci Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve městě, a zvýšená potřeba mzdových prostředků byla pokryta z velké části dotací. Neinvestiční nákupy zejména nákupy materiálu (také ochranné pomůcky, knihy, tisk a učebnice, zdravotnický materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek), placené úroky a poplatky dluhové služby, nákup vody, paliv a energie, nákup služeb (poštovné, služby telekomunikací, peněžních ústavů, nájemné, komerční pojištění, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat, cestovné, opravy a udržování.). Více než polovina neinvestičních nákupů připadá na nákup služeb, kde největší položky jsou výdaje související s odpadovým hospodářství, péčí o čistotu města a správou majetku města. Další výdaje jsou směřovány na opravy a údržbu majetku města chodníky, silnice, budovy, veřejné osvětlení. Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům dotace a dary podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům dotace obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, školám, převody vlastním fondům, platby daní, sankcí a poplatků státního rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu sociální dávky, dary a dotace obyvatelstvu. Většinou se jedná o výplatu dávek, kde zaměstnanci městského úřadu, v rámci přenesené působnosti, zajišťují výplatu sociálních dávek ze zákona, kde zdrojem financování je zúčtovatelná dotace. Neinvestiční transfery do zahraničí zúčtování dotačních vztahů. Neinvestiční půjčené prostředky poskytované jako akt podpory druhého subjektu nebo jeho programu. V rozhodující míře se jedná o vyplacené půjčky z Fondu rozvoje bydlení, dále sem patří poskytnutí sociálních půjček občanům a půjček ze sociálního fondu zaměstnancům města. Strana 8 (celkem 21)

10 Ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy (během roku se zde vykazuje rezerva města) Investiční nákupy zahrnují platby za pořízení dlouhodobého majetku pro činnosti organizace a výdaje související s tímto pořízením Nákup akcií a majetkových podílů nákup podílů v obchodních společnostech Investiční transfery např. investiční dotace dobrovolným svazkům obcí Investiční půjčené prostředky především investiční půjčky z Fondu rozvoje bydlení Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města v letech Příspěvky a dotace založeným a zřízeným organizacím (příspěvkové organizace, obch.společnosti) Subjekt / částka v tis.kč ZŠ náměstí Míru ZŠ U Lesa MŠ Svojsíkova ZŠ Generála Svobody Základní škola praktická ZUŠ DDM Dotace Kultura s.r.o. Dotace DPS Příspěvky a dotace celkem Dotace a granty poskytnuté jiným subjektům Subjekt / částka v tis.kč Dotace sport Dotace kultura, cest.ruch, školství, vol.čas Dotace podpora volnočas.aktivity mládeže Dotace Camella Dotace na el.-kostel Sv.Ducha Dotace sociál.oblast a zdravotnictví Dotace ostatní ( K centrum,protidrog.prev.,atd.) Dotace životní prostředí Dotace Sbor dobrov.hasičů Dotace a granty celkem Členství města ve svazcích a sdruženích dotace, příspěvky Subjekt / částka v tis.kč Dotace Novoborsko Dotace sdruž.histor.sídel Dotace ERN Dotace SMO Dotace SOLK Dotace Sdr. pro rozvoj CR LK Dotace PÚ III.reg. Celkem Významné investiční akce realizované v roce 211 INVESTIČNÍ AKCE Lávka přes I/13 u Nového Boru - oprava lesní cesty Lávka přes I/13 u Nového Boru - dokončení projektu Cesta k sousedům Sklářské muzeum - objekt B (spojovací) čerpáno Janov herní prvky - houpačka, prolézačka ZŠ Arnultovice č.p pochozí lávka ZŠ Praktická - stavební úpravy a rekonstrukce sociálních zařízení MěÚ "B" - výměna výtahu ZUŠ - odstranění vlhkosti suterenu Strana 9 (celkem 21)

11 Technologické centrum MěÚ Technika na odstraňování povodňových škod - auto hasiči MŠ Kalinova - II.etapa Most M 13 Borská stavební Most M 16 Eurovia Most M 17 Brex Oprava komunikace Havlíčkova Oprava komunikace v Bukovanech Oprava komunikace u sportovního hřiště Oprava komunikace Vodní Šedě podbarvené akce jsou pořizovány s dotacemi z vyšších rozpočtů III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Struktura aktiv a pasiv v tis.kč a v procentech stav k 1.1. stav k Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem stav k % 7% 1% stav k % 8% 1% Vlastní zdroje krytí Cizí zdroje krytí Pasiva celkem Vlastní zdroje krytí Cizí zdroje krytí Pasiva celkem A K T I V A - přehled o majetku města v tis.kč r.211 Software ( ú 13) Drobný dlouhod.nehmotný majetek (ú. 18) Ostatní dlouhod.nehmotný majetek ( ú. 19) Dlouhodobý nehmotný majetek v pořiz.cenách k celkem Pozemky (ú.31) Umělecká díla a předměty (ú.32) Stavby (ú.21) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (ú.22) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (ú.28) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ú.42)zejména předprojektová a projektová příprava, rozest.stavby Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (ú.52) Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách celkem Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (ú.61)- pořiz.cena obch.podílů ve r.21 stav k stav k % 4% 1% r.29 stav k stav k % 4% 1% r společnostech TEPLO s.r.o., NOBYS s.r.o. a KULTURA s.r.o. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ú.69) minorit.maj.podíl v SVS, člens. vklad a člens.podíl za byt.jednotku v Byt. družstvu NOVA Dlouhodobý finanční v pořizovacích cenách celkem majetek Strana 1 (celkem 21)

12 Dlouhodobý majetek celkem r.29 r.28 Zásoby. materiál na skladě (ú.112) dle středisek Turistické informační centrum Sklářské muzeum Hasiči nafta Hasiči ost.sklad Sklad MěÚ Výpočetní technika Hodnota zásob k celkem Krátkod.pohledávky k celkem r.211 r Finanční majetek k celkem Oběžná aktiva celkem Aktiva (majetek) celkem k PASIVA přehled o zdrojích krytí v tis.kč r.211 Majetkové fondy (ú.91+92) Finanční fondy (ú.917) Výsledek hospodaření z běž.účet.období a předch.let Vlastní zdroje krytí k celkem krytí) celkem r.21 r r Krátkodobé závazky Dlouhod.závazky- např.bank.úvěry a půjčky Cizí zdroje k celkem Pasiva (zdroje k Finanční majetek Účet/zůstatek k r.21 r.29 Základní běžný účet KB Výdajový účet KB Příjmový účet č.1 KB Příjmový účet č.2 KB Zakladní běžný účet GE MB Česká spořitelna ČS Příjmový účet ČS Základní běžný účet č. 1 ČSOB Základní běžný účet č. 2 ČSOB Základní běžný účet ČNB Základní běžný účet CNB Základní běžný účet Raiffeisenbank Základní běžný účet ČMZRB Základní EUR běžný účet - KB Účty rozpočt. hosp. (ú.231,232,235) , , , , , , ,6 584, , , , ,45 r ,79 Kč, Kč, Kč, Kč ,2 Kč ,38 Kč, Kč ,36 Kč ,72 Kč 1 16,6 Kč 884,4 Kč ,1 Kč ,19 Kč ,65Kč ,44 Kč, Kč, Kč, Kč ,87 Kč ,25 Kč, Kč ,7 Kč 828 5,15 Kč 1 27,2 Kč, Kč ,31 Kč ,9 Kč ,1 Kč ,36 Kč, Kč, Kč, Kč, Kč ,52 Kč, Kč ,13 Kč ,82 Kč 1 281,8 Kč, Kč ,47 Kč ,5 Kč ,15 Kč Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení , , , ,36 Kč ,99 Kč ,79 Kč ,83 Kč ,99 Kč ,69 Kč ,63 Kč ,63 Kč ,1 Kč Strana 11 (celkem 21) r.28

13 Krizový fond Účty fondů města (ú.236) , , ,9 Kč ,4 Kč ,1 Kč ,52 Kč ,49 Kč ,76 Kč VHČ (město) VHČ (Nobys s.r.o.) Účty VHČ celkem (ú.241) , , , ,22 Kč ,67 Kč ,89 Kč ,68 Kč ,34 Kč ,2 Kč ,47 Kč ,95 Kč ,42 Kč , , , ,27 Kč ,27 Kč ,2 Kč ,2 Kč ,77 Kč ,77 Kč SD-kauce Veřejná sbírka Navrátilův sál Účty cizích prostředků (ú.241) Ceniny (ú.263) kolky, stravenky Finanční majetek celkem v Kč , 91 16, Kč , , , Kč , , Kč ,1 Úvěrová angažovanost města V roce 211 město nečerpalo žádný úvěr. Přehled o splácení úvěrů v roce 211, v Kč Banka Akce ČSOB ČSOB KB,a.s. ČMRZB Celkem Kanalizace,vodovody,komunikace Kanalizace,vodovody,komunikace DPS Špálova Vodovod Pihel-Bukovany Celkový výše úvěru (pův.) Splátky v r Zapl. úroky v r Zůstatek úvěru Pozn Splaceno Splaceno Bezúroč. K činí součet zůstatků nesplacených úvěrů ,4 Kč. Dluhová služba Číslo Název položky řádku Odkaz na rozpočtovou skladbu Skutečnost 211 nebo jiné vymezené ukazatele 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída Nedaňové příjmy po konsolidaci třída přijaté dotace - finanční vztah položka dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř úroky položka splátky jistin a dluhopisů pol.8xx2 a 8xx4 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 děleno ř , 3 434, ,5% Vládním usnesením z roku 24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém monitoringu a varování místní správy v oblasti zadluženosti. Byl stanoven limit pro ukazatel dluhové služby na úroveň 3%, optimální hodnota by neměla překročit 15%. Ukazatel poměřuje zaplacené úroky + uhrazené splátky vydaných dluhopisů + splátky jistin úvěrů + splátky leasingu ke skutečně dosaženým daňovým a nedaňovým příjmům + dotacím souhrnného finančního vztahu. Strana 12 (celkem 21)

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více