Strana 1 (celkem 21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 21)"

Transkript

1

2 Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa - IČO : Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Smetanova 387, okres Česká Lípa - IČO : Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Svojsíkova 754, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Generála Svobody 114, okres Česká Lípa - IČO : Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 14, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 14, okres Česká Lípa - IČO : Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Křižíkova 31, okres Česká Lípa - IČO : Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace - B.Egermanna 95, Nový Bor - IČO : Obchodní společnosti s majetkovým podílem Města Nový Bor Novoborská bytová společnost s.r.o. (NOBYS s.r.o.) - Nový Bor, Purkyňova 227, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% TEPLO NOVÝ BOR spol.s.r.o. - Nový bor, Wolkerova 588, okres Česká Lípa, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% KULTURA Nový Bor, s.r.o. - Nový Bor, Revoluční 48, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: 1% Severočeská vodárenská společnost a.s. - Přítkovská 1689, Teplice, PSČ IČO : Vlastnický podíl města: minoritní akcionář Organizační složky Města Nový Bor Městská policie - náměstí Míru 1, Nový Bor, PSČ 4731 Jednotka sboru dobrovolných hasičů - ul.gen.svobody 812, Nový Bor, PSČ 4731 Strana 1 (celkem 21)

3 Městská knihovna - ul.b.egermanna 76, Nový Bor, PSČ 4731 Sklářské muzeum - náměstí Míru 15, Nový Bor, PSČ 4731 Turistické informační centrum - T.G.Masaryka 46, Nový Bor, PSČ 4731 Počet zaměstnanců k : 158 včetně 25 pracovníků veřejně prospěšných prací a 2 asistentů prevence kriminality, z toho : -městský úřad : 94 z toho úředníků : 8 -organizační složky města : 33 Počet uvolněných zastupitelů k : 2 Pojištění majetku obce : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group II. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 211 Zastupitelstvo Města Nový Bor schválilo rozpočet města na rok 211 dne usnesením č. 7/1/ZM3. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu dne a doporučil jej ZM ke schválení, rada města projednala návrh rozpočtu 211 dne a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení v navrženém znění. V průběhu roku 211 nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, které vedly k úpravám schváleného rozpočtu. Těmito okolnostmi byly zejména příjmy z vyšších rozpočtů ve formě dotací do rozpočtu města. Celkem bylo v roce 211 předloženo a projednáno 85 rozpočtových opatření, dokumentace je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, rozpočtu upraveného o rozpočtová opatření a rozpočtová skutečnost roku 211. Schválený rozpočet Třída 1 daňové příjmy Upravený rozpočet Skutečnost Skut./RS% Skut./RU% ,5 11, Třída 2 nedaňové příjmy ,7 14,6 Třída 3 kapitálové příjmy ,1 73,1 Třída 4 přijaté dotace , 81, Příjmy celkem ,9 89,7 Třída 5 běžné výdaje ,6 93, ,6 63, ,8 87, Třída 6 kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: příjmy-výdaje Přeúčtování úroků 64 Splátky úvěrů Přijaté úvěry Operace peněž.účtu (nejsou příj/výd.) Změna stavu BU+operace pen.účtu Třída 8 financování celkem Příjmy a výdaje uvedené hodnoty jsou po konsolidaci, údaje jsou v tisících Kč. Podrobné členění příjmů a výdajů rozpočtu k podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k (FIN 2-12M) je součástí Zprávy nezávislého auditora v příloze č.1 Město Nový Bor v roce 211 vykázalo záporný výsledek hospodaření, což bylo způsobeno především předfinancováním investičně náročných dotačních akcí, což nebylo možno eliminovat ani uplatněním úsporného přístupu k vynakládání finančních prostředků města. Strana 2 (celkem 21)

4 Hodnocení provozní části rozpočtu Provozní rozpočet zahrnuje tzv.opakující se příjmy (daňové příjmy, nedaňové a neinvestiční přijaté dotace). Na straně výdajové jsou všechny výdaje (bez investic), které slouží k zabezpečení běžného provozu města, organizačních složek města a příspěvkových organizací. Jsou to platby za energie, opravy, údržbu, mzdy, nákup materiálu, služeb atd. Z níže uvedené tabulky, jenž dokumentuje strukturu provozního rozpočtu, je patrné, že provozní rozpočet města byl v roce 211 přebytkový, a umožnil dotovat kapitálové výdaje města, a to ve výši 5 67 tis.kč. Zásada, že provozní výdaje by neměly překročit výši provozních příjmů, tedy byla s rezervou dodržena. Provozní příjmy Daňové v tis.kč Nedaňové Neinvestiční přijaté dotace Celkem Saldo příjmy výdaje Provozní výdaje Péče o město, činnost MěÚ a vedení města, org.složky Příspěvkové organizace Dotace ostatním subjektům Celkem v tis. Kč Hodnocení kapitálové části rozpočtu Příjmová strana investičního rozpočtu zahrnuje příjmy z prodeje investičního majetku (budovy, stavby, pozemky atd.) a investiční přijaté dotace ( od obcí, regionů, stát. rozpočtu, stát.a evropských fondů). Na straně výdajové jsou všechny platby za realizované investice a pořízení dlouhodobého majetku a splátky investičních úvěrů, ze kterých se hradily investice předchozích let. Záporné saldo může být dotováno z přebytku provozního rozpočtu, což je právě případ roku 211, z hospodářského výsledku předchozích let (také případ tohoto roku), nebo cizími návratnými zdroji, tj. investičními úvěry a půjčkami (v roce 211 nebylo třeba využít). Podstatnou příčinou záporného salda kapitálového rozpočtu (a tím i deficitu celkového rozpočtu města) je předfinancování dotovaných investičních akcí města z vlastních prostředků, když dotace budou městu doplaceny až během roku 212. Kapitálové zdroje (příjmy) Prodej budov a jejich částí Prodej pozemků Přijaté investiční dotace Přijaté investiční úvěry Celkem Saldo příjmy výdaje (vč.splátek) : v tis.kč Kapitálové výdaje Investice a investiční nákupy Investiční transfery Investiční půjčky FRB Celkem (bez splátek) Splátky investič. úvěrů (mimo rozpočet) Celkem včetně splátek v tis.kč Čistý kapitálový rozpočet skončil saldem Kč (bez výdajů z FRB, investičních transferů třetím osobám a bez splátek jistin úvěrů). Rozpočtové příjmy Daňové příjmy tj. příjmy z daní, a dále místní, správní a ostatní poplatky. Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 211 lze hodnotit jako příznivý, protože tyto příjmy byly nastaveny v reálné výši podle metodiky MF a SMO. Přesto výše daňových příjmů v důsledku pokračující celosvětové hospodářské recese, která zejména v roce 29 zastavila dosavadní dobrý vývoj české ekonomiky, nedosáhla předkrizové výše. V roce 211 město inkasovalo na daních o necelých 7 miliónů Kč více než v roce předchozím (přesto dosáhla výtěžnost pouze úrovně roku 26), u výběru správních poplatků úroveň po předchozím poklesu o 3,3 mil. Kč pouze stagnovala. Daně Rozpočtové určení daní podrobně vymezuje zákon č. 243/2Sb. v platném znění. V následujících tabulkách je uvedena výše příjmů z daní v jednotlivých měsících a struktura celoročního příjmu v druhovém členění. Pro srovnání tabulky obsahují také data za roky Druhá tabulka dokumentuje podíl jednotlivých kalendářních čtvrtletí na celoročním výnosu z daní. Strana 3 (celkem 21)

5 Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících bez DPPO za obce měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM příjem za měsíc v tis % 23% 25% 25% 26 31% 2% 25% 24% Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích čtvrtletí I.Q II.Q III.Q IV.Q Podíl na ročním příjmu z daní v % % 25% 25% 23% 23% 28% 28% 31% 28% 22% 21% 19% 28 28% 22% 28% 22% Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých letech Položka a její název / příjem v tis.kč Daň z příjmů fyz.os.ze záv.činn.a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné činn. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Příjmy z daní celkem Přehled vývoj příjmů z daní bez DPPO za město v jednotlivých letech Položka a její název / příjem v tis.kč Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob (bez DPPO za město) Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Příjmy z daní bez DPPO za N.Bor celkem Správní, místní a ostatní poplatky Vývoj jednotlivých položek v letech 26 až 211 dokumentují následující tabulky. Přehled vývoje příjmů ze správních, místních a ostatních poplatků v jednotlivých letech Druh poplatku / příjem v tis Kč Správní poplatky Místní poplatky Strana 4 (celkem 21)

6 Ostatní místní poplatky Poplatky celkem Vývoj příjmů z místních poplatků v letech Místní poplatek/příjem v tis.kč Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz VHP Poplatek ze psů Popl.za užívání veřej.prostranství Poplatky celkem Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech Ostatní poplatky / příjem v tis.kč Popl.. za vypoušt.škodl. l. do ovzd. Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvod z výn.výh.hracích automatů Poplatky celkem Běžné a investiční dotace a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům ÚSC Běžné ( neinvestiční) dotace Město Nový bor pravidelně dostává dotaci od státu na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v rozsahu PÚ III a dotaci od obcí na dojíždějící žáky. Zároveň je plátcem téže dotace za žáky dojíždějící za vzděláním do České Lípy. Dále je příjemcem účelových dotací, které nárokuje ze zákona nebo které byly poskytnuty na základě kladně vyřízené žádosti. Formou účelové dotace je rovněž zajišťována výplata sociálních dávek, které městský úřad vyplácí v rámci výkonu státní správy. Vývoj a strukturu dotací dokumentují následující tabulky. Dotace přijaté od obcí v letech Dotace od obcí v tis.kč náklady za dojíždějící žáky Svor Sloup v Čechách Okrouhlá Cvikov Polevsko Chotovice Svojkov Kunratice u Cvikova Mařenice Kamenický Šenov Radvanec Skalice Prysk Březovce Krompach Záhoří Slunečná Kytlice (Ústecký kraj) Přijaté dotace od obcí celkem Dotace placené obcím v letech v tis.kč Dotace na náklady za dojíždějící žáky Dotace uhrazená Č.Lípě v tis.kč za žáky z N.Boru Dotace na výkon přenesené působnosti v letech příjem v tis.kč Finanč.vztah st.rozpočtu k rozpočtu Města Nový Bor Příspěvek na školství Strana 5 (celkem 21)

7 Příspěvek na výkon státní správy Celkem Neinvestiční účelové dotace přijaté v roce v tis.kč Neinvestiční účelové dotace inkasované v r.211 v tis.kč Příspěvek na péči 211 Sociální dávky 211 Minimální podíl výsadby MZ dřevin Odborný lesní hospodář Veřejně prospěšné práce Lidské zdroje a zaměstnanost - egon DDM Přehlídky a soutěže dětí DDM Atletická školka Regenerace městských památkových rezervací a zón Kulturní památka-kaple sv.m.magdalény a sv.josefa Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zš Arnultovice Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zš U Lesa Pom.techniky k novým poznatkům-zš Náměstí Míru ZŠ praktická-doprava žáků na knižní veletrh Oblast sociálních služeb pro obce s rozš.půdobností Sociálně právní ochrana dětí 211 (bude doplac. 212) Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Program prev.kriminality-g24 bezpečí seniorů Program prev.kriminality a extremismu-úsvit 211 Pojistné pro osoby vykon.veřej.službu Technologické centrum ORP Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Sčítání lidu, domů a bytů 211 Přeshr. spolupr.-syst.odvrac.ohrožení-čerpadlo,obleky Přeshr. spolupr.-syst.odvrac.ohrožení-čerpadlo,obleky Oprava střeš.pláště domu čp.45 N.Bor Sociální služby Města Nový Bor denní stacionáře Oživení česko-polské sklářské tradice Oživení česko-polské sklářské tradice Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí ZŠ U Lesa Svět.geograf.soutěž (žák Chýle) ZŠ U Lesa Sportem ke zdravému způs.života Chodník ul. Gen.Svobody Sociálně právní ochrana dětí doplatek 21 Celkem Poskytovatel KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK Úřad práce KÚLK KÚLK KÚLK Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo kultury ČR KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK KÚLK EU Strukturální fondy KÚLK KÚLK KÚLK EU/MV MMR KÚLK Euroregion Nisa MMR KÚLK KÚLK MMR MF KÚLK KÚLK KÚLK SFDI KÚLK xx Poskytnuto ,3 149, ,4 154,6 5, , , , , , ,8 13,3 65,8 14 8,2 79, , , ,6 Vyčerpáno ,3 149, ,4 154,6 5, , , , , ,5 23, ,8 13,3 11,8 14 8,2 62, , ,7 Vráceno ,3 PR 171, ,3+ převod do PR 171,6 Investiční účelové dotace přijaté v roce v tis.kč Investiční dotace přijaté v r.211 v tis.kč Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Technologické centrum ORP Oživení česko-polské sklářské tradice Oživení česko-polské sklářské tradice Digitalizace kina Nový Bor (doplatek z r. 21) Přeshraniční spolupr.-cesta k sousedům Dětská hřiště volnočasové areály SO Novoborsko Inventariz.a projekt ošetř.stromů-smetanovy sady Inventariz.a projekt ošetř.stromů-smetanovy sady Most v Arnultovicích-obnova po povodni Most v Bukovanech Most v Pihelu Komunikace v Bukovanech Komunikace Vodní ul. Komunikace Havlíčkova ul. Komunikace ul. U Hřiště Celkem Poskytovatel EU Strukturální fondy EU/MV MMR MF SF pro rozv.kinematogr. MMR Úřad regionální rady SFŽP ERDF MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR Xx Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nový Bor v roce 211 Strana 6 (celkem 21) Poskytnuto 9 372,4 2 89,7 237,2 4 16, ,9 3 19,6 42,5 721, , , ,8 Vyčerpáno ,7 237,2 4 16, ,9 3 19,6 42,5 721, , , ,4 Vráceno SRN 414,4 + převod do SRN 414,4

8 Peněžní prostředky podléhající finančnímu vypořádání byly řádně vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých Městu Nový Bor v roce 211 byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace ve výši 1 471,3 tis.kč, a z dotačních projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce pak byly přes náš účet převedeny evropské prostředky zahraničním partnerům (171,6 tis. Kč provozních prostředků do Polské republiky, 414,4 tis. Kč investičních prostředků do Spolkové republiky Německo). Ostatní (nedaňové) příjmy Následující tabulky dokumentují vývoj a strukturu příjmů z vlastní činnosti města. Příjmy jsou rozděleny do tří kategorií : Příjmy za poskytované služby a nakládání s majetkem města, které nepatří do okruhu hospodářské činnosti města Inkasované sankční platby ( z uložených pokut apod.) Ostatní příjmy (příjmy za odběr tříděného odpadu, vratky dotací, nahodilé platby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků podle středisek v tis. Kč DPS příjmy za poskytované služby Sklářské muzeum Městská knihovna Odbor školství, kultury a sportu - drobné kultur.akce Městské kino Odbor školství, kultury a sportu Vodné Pihel příjem Správa MěÚ Novoborský měsíčník Soutěže Muzeum Příjmy z vlastní činnosti 211 Přijaté sankční platby po odborech v tis.kč Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociál.věcí a zdravotnictví Odbor dopravy Stavební úřad Správní odbor Živnostenský úřad Odbor životního prostředí Veřejná zeleň Městská policie Finanční odbor Předpis komunální odpad Jednotka sboru dobrovolných hasičů 221 Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy v tis.kč Příjmy z finanč.vypoř..min.let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transférů Příjmy z prodeje krátkod.a drob.dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy celkem Dary přijaté do rozpočtu města v roce 211 v Kč Účel Sdružení obcí Lbc na rekonstrukci lávky Občan Urban Dary městu celkem částka Strana 7 (celkem 21)

9 Příjmy inkasované od pojišťovny v roce 211 za uznané pojistné události v Kč Pojistná událost Vodovodní škoda - budova MěÚ Nehoda Hasiči Vodovodní škoda Poškození telefonní ústředny Poškození střešní krytiny smut.síň na hřbitově Poškození vozidla 3L Poškození hromosvodu ZŠ nám. Míru. Elektroinstalace ZŠ v Arnultovicích Škoda Superb 1L81818 Poškození oken Navrátilův sál Čelní sklo Fabia 2L8 22 Jiná škoda Pojistné plnění celkem Uhrazeno od pojišťovny Rozpočtové výdaje Okruh výdajů / tis.kč Platy a platby za odvedenou práci Neinvestiční nákupy Neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Investiční nákupy Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky Výdaje celkem Tato tabulka již dnes nemá patřičné návaznosti, proto zůstávají alespoň údaje u nejzajímavějších položek a souhrn. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje byly čerpány ve výši tis.kč, což představuje 93,7% z upraveného rozpočtu. Výsledek provozního rozpočtu lze z tohoto pohledu pokládat za dobrý. Bližší charakteristika výdajových položek z tabulky je uvedena níže. Platy a platby za odvedenou práci zahrnují odměny za práci v pracovněprávním vztahu, odměny zastupitelům a členům výboru a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Nárůst je způsoben celoročním využíváním dlouhodobě nezaměstnaných občanů v evidenci Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve městě, a zvýšená potřeba mzdových prostředků byla pokryta z velké části dotací. Neinvestiční nákupy zejména nákupy materiálu (také ochranné pomůcky, knihy, tisk a učebnice, zdravotnický materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek), placené úroky a poplatky dluhové služby, nákup vody, paliv a energie, nákup služeb (poštovné, služby telekomunikací, peněžních ústavů, nájemné, komerční pojištění, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat, cestovné, opravy a udržování.). Více než polovina neinvestičních nákupů připadá na nákup služeb, kde největší položky jsou výdaje související s odpadovým hospodářství, péčí o čistotu města a správou majetku města. Další výdaje jsou směřovány na opravy a údržbu majetku města chodníky, silnice, budovy, veřejné osvětlení. Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům dotace a dary podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům dotace obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, školám, převody vlastním fondům, platby daní, sankcí a poplatků státního rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu sociální dávky, dary a dotace obyvatelstvu. Většinou se jedná o výplatu dávek, kde zaměstnanci městského úřadu, v rámci přenesené působnosti, zajišťují výplatu sociálních dávek ze zákona, kde zdrojem financování je zúčtovatelná dotace. Neinvestiční transfery do zahraničí zúčtování dotačních vztahů. Neinvestiční půjčené prostředky poskytované jako akt podpory druhého subjektu nebo jeho programu. V rozhodující míře se jedná o vyplacené půjčky z Fondu rozvoje bydlení, dále sem patří poskytnutí sociálních půjček občanům a půjček ze sociálního fondu zaměstnancům města. Strana 8 (celkem 21)

10 Ostatní neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy (během roku se zde vykazuje rezerva města) Investiční nákupy zahrnují platby za pořízení dlouhodobého majetku pro činnosti organizace a výdaje související s tímto pořízením Nákup akcií a majetkových podílů nákup podílů v obchodních společnostech Investiční transfery např. investiční dotace dobrovolným svazkům obcí Investiční půjčené prostředky především investiční půjčky z Fondu rozvoje bydlení Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města v letech Příspěvky a dotace založeným a zřízeným organizacím (příspěvkové organizace, obch.společnosti) Subjekt / částka v tis.kč ZŠ náměstí Míru ZŠ U Lesa MŠ Svojsíkova ZŠ Generála Svobody Základní škola praktická ZUŠ DDM Dotace Kultura s.r.o. Dotace DPS Příspěvky a dotace celkem Dotace a granty poskytnuté jiným subjektům Subjekt / částka v tis.kč Dotace sport Dotace kultura, cest.ruch, školství, vol.čas Dotace podpora volnočas.aktivity mládeže Dotace Camella Dotace na el.-kostel Sv.Ducha Dotace sociál.oblast a zdravotnictví Dotace ostatní ( K centrum,protidrog.prev.,atd.) Dotace životní prostředí Dotace Sbor dobrov.hasičů Dotace a granty celkem Členství města ve svazcích a sdruženích dotace, příspěvky Subjekt / částka v tis.kč Dotace Novoborsko Dotace sdruž.histor.sídel Dotace ERN Dotace SMO Dotace SOLK Dotace Sdr. pro rozvoj CR LK Dotace PÚ III.reg. Celkem Významné investiční akce realizované v roce 211 INVESTIČNÍ AKCE Lávka přes I/13 u Nového Boru - oprava lesní cesty Lávka přes I/13 u Nového Boru - dokončení projektu Cesta k sousedům Sklářské muzeum - objekt B (spojovací) čerpáno Janov herní prvky - houpačka, prolézačka ZŠ Arnultovice č.p pochozí lávka ZŠ Praktická - stavební úpravy a rekonstrukce sociálních zařízení MěÚ "B" - výměna výtahu ZUŠ - odstranění vlhkosti suterenu Strana 9 (celkem 21)

11 Technologické centrum MěÚ Technika na odstraňování povodňových škod - auto hasiči MŠ Kalinova - II.etapa Most M 13 Borská stavební Most M 16 Eurovia Most M 17 Brex Oprava komunikace Havlíčkova Oprava komunikace v Bukovanech Oprava komunikace u sportovního hřiště Oprava komunikace Vodní Šedě podbarvené akce jsou pořizovány s dotacemi z vyšších rozpočtů III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Struktura aktiv a pasiv v tis.kč a v procentech stav k 1.1. stav k Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem stav k % 7% 1% stav k % 8% 1% Vlastní zdroje krytí Cizí zdroje krytí Pasiva celkem Vlastní zdroje krytí Cizí zdroje krytí Pasiva celkem A K T I V A - přehled o majetku města v tis.kč r.211 Software ( ú 13) Drobný dlouhod.nehmotný majetek (ú. 18) Ostatní dlouhod.nehmotný majetek ( ú. 19) Dlouhodobý nehmotný majetek v pořiz.cenách k celkem Pozemky (ú.31) Umělecká díla a předměty (ú.32) Stavby (ú.21) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (ú.22) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (ú.28) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ú.42)zejména předprojektová a projektová příprava, rozest.stavby Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (ú.52) Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích cenách celkem Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (ú.61)- pořiz.cena obch.podílů ve r.21 stav k stav k % 4% 1% r.29 stav k stav k % 4% 1% r společnostech TEPLO s.r.o., NOBYS s.r.o. a KULTURA s.r.o. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ú.69) minorit.maj.podíl v SVS, člens. vklad a člens.podíl za byt.jednotku v Byt. družstvu NOVA Dlouhodobý finanční v pořizovacích cenách celkem majetek Strana 1 (celkem 21)

12 Dlouhodobý majetek celkem r.29 r.28 Zásoby. materiál na skladě (ú.112) dle středisek Turistické informační centrum Sklářské muzeum Hasiči nafta Hasiči ost.sklad Sklad MěÚ Výpočetní technika Hodnota zásob k celkem Krátkod.pohledávky k celkem r.211 r Finanční majetek k celkem Oběžná aktiva celkem Aktiva (majetek) celkem k PASIVA přehled o zdrojích krytí v tis.kč r.211 Majetkové fondy (ú.91+92) Finanční fondy (ú.917) Výsledek hospodaření z běž.účet.období a předch.let Vlastní zdroje krytí k celkem krytí) celkem r.21 r r Krátkodobé závazky Dlouhod.závazky- např.bank.úvěry a půjčky Cizí zdroje k celkem Pasiva (zdroje k Finanční majetek Účet/zůstatek k r.21 r.29 Základní běžný účet KB Výdajový účet KB Příjmový účet č.1 KB Příjmový účet č.2 KB Zakladní běžný účet GE MB Česká spořitelna ČS Příjmový účet ČS Základní běžný účet č. 1 ČSOB Základní běžný účet č. 2 ČSOB Základní běžný účet ČNB Základní běžný účet CNB Základní běžný účet Raiffeisenbank Základní běžný účet ČMZRB Základní EUR běžný účet - KB Účty rozpočt. hosp. (ú.231,232,235) , , , , , , ,6 584, , , , ,45 r ,79 Kč, Kč, Kč, Kč ,2 Kč ,38 Kč, Kč ,36 Kč ,72 Kč 1 16,6 Kč 884,4 Kč ,1 Kč ,19 Kč ,65Kč ,44 Kč, Kč, Kč, Kč ,87 Kč ,25 Kč, Kč ,7 Kč 828 5,15 Kč 1 27,2 Kč, Kč ,31 Kč ,9 Kč ,1 Kč ,36 Kč, Kč, Kč, Kč, Kč ,52 Kč, Kč ,13 Kč ,82 Kč 1 281,8 Kč, Kč ,47 Kč ,5 Kč ,15 Kč Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení , , , ,36 Kč ,99 Kč ,79 Kč ,83 Kč ,99 Kč ,69 Kč ,63 Kč ,63 Kč ,1 Kč Strana 11 (celkem 21) r.28

13 Krizový fond Účty fondů města (ú.236) , , ,9 Kč ,4 Kč ,1 Kč ,52 Kč ,49 Kč ,76 Kč VHČ (město) VHČ (Nobys s.r.o.) Účty VHČ celkem (ú.241) , , , ,22 Kč ,67 Kč ,89 Kč ,68 Kč ,34 Kč ,2 Kč ,47 Kč ,95 Kč ,42 Kč , , , ,27 Kč ,27 Kč ,2 Kč ,2 Kč ,77 Kč ,77 Kč SD-kauce Veřejná sbírka Navrátilův sál Účty cizích prostředků (ú.241) Ceniny (ú.263) kolky, stravenky Finanční majetek celkem v Kč , 91 16, Kč , , , Kč , , Kč ,1 Úvěrová angažovanost města V roce 211 město nečerpalo žádný úvěr. Přehled o splácení úvěrů v roce 211, v Kč Banka Akce ČSOB ČSOB KB,a.s. ČMRZB Celkem Kanalizace,vodovody,komunikace Kanalizace,vodovody,komunikace DPS Špálova Vodovod Pihel-Bukovany Celkový výše úvěru (pův.) Splátky v r Zapl. úroky v r Zůstatek úvěru Pozn Splaceno Splaceno Bezúroč. K činí součet zůstatků nesplacených úvěrů ,4 Kč. Dluhová služba Číslo Název položky řádku Odkaz na rozpočtovou skladbu Skutečnost 211 nebo jiné vymezené ukazatele 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída Nedaňové příjmy po konsolidaci třída přijaté dotace - finanční vztah položka dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř úroky položka splátky jistin a dluhopisů pol.8xx2 a 8xx4 7 splátky leasingu položka dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 děleno ř , 3 434, ,5% Vládním usnesením z roku 24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém monitoringu a varování místní správy v oblasti zadluženosti. Byl stanoven limit pro ukazatel dluhové služby na úroveň 3%, optimální hodnota by neměla překročit 15%. Ukazatel poměřuje zaplacené úroky + uhrazené splátky vydaných dluhopisů + splátky jistin úvěrů + splátky leasingu ke skutečně dosaženým daňovým a nedaňovým příjmům + dotacím souhrnného finančního vztahu. Strana 12 (celkem 21)

14 Ukazatel dluhové služby města pro rok 211 počítaný dle metodiky usnesení vlády ČR č.346 ze dne 14.dubna 24 o regulaci zadluženosti obcí a krajů je 3,18%. Porovnání vývoje ukazatelů dluhové služby od roku 23 předkládá následující tabulka: Porovnání dluhové služby v letech (v tis. Kč) Název položky Číslo řádku Daňové příjmy po konsolid. Nedaňové příjmy po konsolid. přijaté dot.finanční vztah dluhová základna úroky Spl. jistin a dluhop. splátky leasingu dluhová služba UKAZAT EL DLUHO VÉ SLUŽBY Odkaz na rozpočt. skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Skuteč. 23 Skuteč. 24 třída třída ,48 % 5,65 % 11,14 % 1,65 % 6,95 % 12,5 % 3,81 % 3,18 % 2,5% položka ř.1 + ř.2 + ř.3 položka 5141 pol.8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř.5 + ř.6 + ř.7 ř.8 děleno ř.4 Skuteč. 25 Skuteč. 26 Skuteč. 27 Skuteč. 28 Skuteč. 29 Skuteč. 21 Skuteč. 211 Pohledávky a závazky Kromě jiných pohledávek eviduje město (až do doby ukončení konkurzního řízení) pohledávku vůči společnosti Private Investors v nominální výši ,1 Kč, jejíž reálná hodnota je nulová. Správa a vymáhání pohledávek Na finanční odbor byly v roce 211 tak jako v letech předchozích předávány pohledávky k vymáhání, které vznikly uložením pokut na příslušných odborech,. ve většině případů se jedná o opakované pokuty uložené sociálně slabým občanům, kteří jsou na soc. dávkách, bez jakéhokoliv příjmu a zaměstnání a šance na vymožení těchto pohledávek jsou minimální. Všechny předané pohledávky byly obeslány výzvami k náhradnímu plnění. Kromě výše uvedených pohledávek byly postupně předávány k vymáhání i poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů, zde nelze určit kolik bylo zaplaceno na předaných pohledávkách, jelikož je platba prováděna pod VS shodným s běžným předpisem. Byly provedeny vlastními silami exekuce, některé pohledávky tak byly vymoženy na základě zaslané výzvy k náhradnímu plnění, nebo na základě vydání exekučního příkazu. Veškeré pohledávky evidované na finančním odboru jsou trvale sledovány a jsou činěny kroky k jejich efektivnímu vymáhání. Také v roce 211 byly některé pohledávky předány k vymáhání právnímu zástupci města. Významné probíhající soudní spory : Dlužník Věřitel Částka v Kč Datum zahájení sporu Strana 13 (celkem 21) Současný právní stav

15 Private Investors Město Nový Bor , Probíhá konkurz, částka je evidována v rozvaze města v rámci ost.pohledávek Soud pravomocně rozhodl o vině obžalovaných. Krátkodobé závazky: Závazky města - krátkodobé r.211 Dodavatelé (ú.321) Přijaté zálohy od nájemníků (ú.324)-předeps.zálohy na přeúčtovávané Kč Kč Kč Kč služby-byty.ubyt.,neby.prostory Ostat.závaz.(ú.325)-náhr.bank.popl.za operace na příjm.účtu-převod ze zákl.bú na PÚ Kč Kč Kč Kč Kč 7 17 Kč Kč Kč ? Kč 67 2 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zaměstnanci (ú.331)- mzda z prosinec Zaměstnanci (úč.333)-ost.náhrady/prosinec (ošatné, telefony, cestovní náhrady) Soc.zabezpečení a zdrav.pojištění (ú.336) odvod za mzdy za prosinec Ostatní přímé daně (ú.342) daň sražená z mezd za prosinec Daň z přidané hodnoty (ú.343) daňová povinnost za prosinec Daň z příjmu (ú.341) odhad daňové povinnosti za VHČ Jiné závazky (ú.379) : Ostatní krátkodobé závazky Jiné vč. dohadných účtů pasivních Závazky ke státnímu rozpočtu Kauce za byty včetně úroků Stav k celkem r.21 r.29 IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA V ROCE 211 Město Nový Bor provozuje hospodářskou činnost v těchto oblastech pronájmy nebytových prostor, nájemné z bytů a pozemků, provozování ubytovacího zařízení. Méně významnými aktivitami jsou prodej zboží včetně komisního prodeje, prodej dřeva, prodej nemovitého a movitého majetku, věcná břemena, pronájem vývěsních skříněk, prodej Novoborského měsíčníku, inzerce a reklama, provozování vodovodu. Tvorbu hospodářského výsledku včetně porovnání s předchozími roky ukazuje následující tabulka. Vzhledem k novele účetnictví nejsou účty totožné s těmi, které byly uváděny doposud, s ohledem na porovnatelnost jsou přidány řádky. Číslo a název účtu 61 Tržby za vlastní výrobky 62 Tržby z prodeje služeb 63 Výnosy z pronájmu 64 Tržby za prodané zboží 641 Smluvní pokuty z prodlení 644 Úroky 649 Jiné ostatní výnosy 651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 691 Příspěvky a dotace na provoz 51 Spotřeba materiálu 52 Spotřeba energie 54 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 546 Dary 548 Opravné položky 549 Jiné ostatní náklady vč.finančních Hospodářský výsledek zisk před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek zisk po zdanění r r r r r Strana 14 (celkem 21) r.29

16 V. HOSPODAŘENÍ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MĚSTA Město Nový Bor zřizuje peněžní fondy v souladu se zákonem č.25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V tabulkách je uveden přehled hospodaření všech fondů města včetně porovnání s předchozím rokem. Fond rozvoje bydlení 236 (v r.211 r.21 r.29 r.28 r.27 r.26 tis.kč) Počáteční stav k 1.lednu Převod z rozp.města podíl z prodeje nemov. Splátky půjček Úroky z půjček Bankovní úroky Bankovní poplatky Poskytnuté neinvestiční půjčky Poskytnuté investiční půjčky Vrácení půjčky do SFRB Použití koupě ubytovny CRYSTALEX Zůstatek k 31.prosinci Fond rozvoje bydlení je určena na opravy a modernizaci bytového fondu. V roce 211 bylo poskytnuto 5 půjček v celkové výši 16,--Kč. Příjmy fondu tvoří splátky z poskytnutých půjček včetně úroků, výdaji fondu jsou půjčky poskytnuté podle Pravidel pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení a bankovní poplatky. Krizový fond 236 (v tis.kč) r.211 r.21 r.29 r.28 r.27 r.26 Počáteční stav k 1.lednu Úroky Bankovní poplatky Úhrada faktur (kriz.situace) Převod z rozpočtu města Zůstatek k 31.prosinci Fond rezerv a rozvoje 236 ( v tis.kč) Počáteční stav k 1.lednu Náhrada poplatků za prosinec předch.roku Bankovní úroky Bankovní poplatky Převod úroků za prosinec předch.roku r r.21 r r r r Zůstatek k 31.prosinci Bankovní účet tohoto fondu není již několik let reálně využíván, všechny finanční rezervy města zůstávají na účtech rozpočtového hospodaření. Volné finanční prostředky předcházejících let bývají rozpočtovým opatření zapojovány do hospodaření následujícího roku. Sociální fond 236 ( v tis.kč) Počáteční stav k 1.lednu Úroky za prosinec Převod úroků z prosince předch.roku Poplatky za prosinec Náhrada poplatků z prosince předch.roku Splátky půjček Převod z rozpočtu města Permanentky a vstupenky Poskytnuté půjčky Stravné Životní a pracovní výročí, odchod do důchodu Příspěvek na lázeň.léčbu Penzijní připojištění Rekreace rodinná a dětská Společné zájezdy Kulturní a společenská činnost r.211 r.21 r.29 r.28 r.27 r Strana 15 (celkem 21)

17 Pohoštění Pronájem TV Zůstatek k 31.prosinci Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu probíhalo v souladu se zásadami Statutu sociálního fondu Města Nový Bor a z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Nový Bor a odborovou organizací dne VI. ÚDAJE O SPOLEČNOSTECH, V NICHŽ MÁ MĚSTO MAJETKOVÝ PODÍL a) Novoborská bytová společnost s.r.o. (NOBYS s.r.o.) Předmět podnikání : realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, zprostředkování služeb, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, kopírovací práce. Výše obchodního podílu: 1%, tj. 1,-- Kč Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) je organizace, jejíž stěžejní činností je správa bytových domů. Další činností společnosti je vedení účetnictví pro Město Nový Bor a všechna společenství vlastníků, poradenská činnost v oblasti privatizace a správy bytového i nebytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor včetně metodiky výpočtu nájemného, vyúčtování služeb a související právní problematiky. Společnost se zabývá i realitní činností v oblasti privatizace bytů, pro město zajišťuje další činnosti, např. provoz ubytoven města, správu lesního hřbitova, obsluhu plynových kotelen, provoz veřejných WC a správu pronajímaných nebytových prostor. Výsledky hospodaření dokumentuje následující tabulka : Výsledovka NOBYS s.r.o. r.211 Výkony Ost.provozní výnosy Tržby za prodej majetku Úroky, výnosy z krátkod.fin.maj. Výkonová spotřeba Odpisy Osobní náklady Daně a poplatky Ost.provozní náklady Ost.finanční náklady Daň z příjmu Čistý zisk r.21 r.29 r.28 r.27 r.26 r Pro společnost NOBYS s.r.o. je zpracováváno přiznání k dani z příjmu za rok 211 daňovým poradcem, proto výsledky za rok 211 je nutno brát jako předběžné, i když k podstatným změnám by již dojít nemělo. Projednání hospodaření a rozdělení zisku společnosti je záležitostí valné hromady. b) TEPLO NOVÝ BOR spol.s.r.o. Předmět podnikání : koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných, výroba tepla, rozvod tepla. Výše obchodního podílu : 1%, tj. 21,-- Kč. Výsledovka TEPLO N.Bor, spol. s.r.o. Výkony Ost.provozní výnosy Úroky, z krátkodob.fin.maj. Mimořádné výnosy Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy r.211 r.21 r.29 r.28 r.27 r.26 r výnosy Strana 16 (celkem 21)

18 Ost.provozní náklady Ost.fin. náklady a mimoř.náklady Daň z příjmu Čistý zisk Pro společnost TEPLO s.r.o. je zpracováváno přiznání k dani z příjmu za rok 211 daňovým poradcem, proto výsledky za rok 211 je nutno brát jako předběžné, i když k podstatným změnám by již dojít nemělo. Projednání hospodaření společnosti bude záležitostí valné hromady. c) Kultura Nový Bor, s.r.o. Předmět podnikání : provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě, reklamní činnost a marketing, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a podobných akcí, výroba, rozmnožování a nahrávání nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, výuka v oblasti umění a společenského tance, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, pronájem a půjčování movitých věcí. Výše obchodního podílu : 1%, tj. 2,-- Kč. Kultura Nový Bor s.r.o. hospodařila v roce 211 kromě vlastních výnosů s prostředky, které získala jako příspěvek na pokrytí případné provozní ztráty v celkové výši 3 6 tis.kč od Města Nový Bor, a dále 11 tis. Kč jako účelovou dotaci na ovládací pult světelné aparatury rovněž od města, a další prostředky ve výši 264 tis. Kč od Libereckého kraje, od úřadu práce a ostatních. Celkové předběžné příjmy společnosti v roce 211 činily tis.kč, celkové předběžné výdaje 8 19 tis.kč, takže společnost předběžně skončila hospodářský rok se ztrátou 122 tis.kč. Společnost začala vyvíjet svoji činnost až v roce 26, porovnání výsledků od tohoto období je v následující tabulce : Výsledovka Kultura Nový Bor s.r.o. Prodej zboží Výkony Ost.provozní výnosy Úroky, výnos.z krát.fin.maj. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Náklady na prodané zboží Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy Změna stavu rezerv a oprav.položek Ostatní provoz.náklady Ostatní finanční náklady a mimoř.náklady Daně z příjmu Čistý zisk r.211 r.21 r.29 r.28 r.27 r Pro společnost KULTURA Nový Bor s.r.o. je v současné době zpracováváno přiznání k dani z příjmu za rok 211 daňovým poradcem, proto výsledky za rok 211 je nutno brát jako předběžné, i když k podstatným změnám by již dojít nemělo. Projednání hospodaření společnosti bude záležitostí valné hromady. d) Město je akcionářem Severočeské vodárenské společnosti, a.s., kde vlastní akcií se jmenovitou hodnotou 1.,-- Kč. Strana 17 (celkem 21)

19 VII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM Město Nový Bor je zřizovatelem osmi příspěvkových organizací. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací byly schváleny na Radě města. Pro školy a školská zařízení byly výsledky schváleny na Radě města dne usnesením č.382/11/rm11, a usnesením č. 383/11/RM11 bylo schváleno jeho rozdělení, pro Sociální služby Města Nový Bor byly výsledky hospodaření schváleny na Radě města dne usnesením č.315/11/rm1 a jeho rozdělení usnesením č.316/11/rm1. Složení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města v r.211 a jeho rozdělení (v Kč) : Organizace HV celkem ZŠ Nám.Míru ZŠ U Lesa ZŠ Gen.Svobody ZŠ Praktická MŠ Klíček Zákl.umělecká škola DDM Smetanka Sociální služ. Města NB Celkem Do fondu odměn Do rezervního fondu Do inv. fondu Odv zřiz. Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací Města Nový Bor a jejich rozvahy k jsou přílohami č.3 č.9. Zůstatky na fondech dokumentuje následující tabulka : Stavy účelových fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace ZŠ nám.míru ZŠ U Lesa ZŠ Gen.Svobody ZŠ Praktická Mateřská škola Klíček Zákl.umělecká škola DDM Smetanka Sociální služby Města N. Bor Celkem Rezervní fond Fond odměn Investiční fond VIII.PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Město Nový Bor bude podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob na Finanční úřad v Novém Boru k , proto zatím nelze stanovit jeho přesnou daňovou povinnost a čistý zisk za rok 211. S vysokou pravděpodobností rovnající se jistotě nebude hospodářský výsledek odlišný od výše zveřejněných výkazů Strana 18 (celkem 21)

20 IX.ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÝ BOR ZA ROK 211 PŘEZKOUMÁNÍ Přezkum hospodaření Města Nový Bor za rok 211 byl proveden společností K KREDIT s.r.o. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy, které upravují finanční hospodaření územních samospádných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/199 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Nový Bor za rok 211 zpracovaly Ing.Renata Janečková, jednatelka a zároveň auditorka společnosti K KREDIT s.r.o.,a dále Helena Menčíková. Auditor vydává ve smyslu 1 zákona č.42/24 Sb. o hospodaření města Nový Bor za účetní období a hospodářský rok od do ve své zprávě následující závěr: A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Nový Bor jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 42/24 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 1 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Nový Bor jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Nový Bor za rok 211 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky s výjimkou drobných nepřesností při vedení účetnictví a vykazování zúčtovacích vztahů v bytovém hospodářství. C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení 1 odst.2 písm. b) zák. č. 42/24 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Nový Bor v budoucnosti: - nezbytnost průběžného sledování změn účetních předpisů vycházejících v souvislosti s reformou veřejných financí, aby účetnictví města bylo v souladu s těmito předpisy a jejich výklady; - vytvoření podmínek pro vnitřní kontroly v oblasti dotací, aby bylo zajištěno dodržení všech podmínek obsažených ve smlouvách o dotaci a následné uložení kompletní dokumentace; - od roku 211 platí vyhláška o inventarizaci majetku, která klade větší nároky na formální obsah zápisů a jejich úplnost, pozornost je třeba věnovat všem zůstatkům, včetně zúčtovacích vztahů; - město vykázalo na účtu dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč, přičemž některé položky vznikly v období let 1998 až 24, povinnou součástí závěrečné zprávy k inventarizaci je popis stavu takového majetku a rozhodnutí o jeho dalším využití a ocenění. D. Finanční ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek (bez záloh a dohad. položek) B Vymezení rozpočtových příjmů A/B * 1% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu Strana 19 (celkem 21) tis. Kč % 6,23

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více