školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn"

Transkript

1 Cíle školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Mgr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, Poskytovnout základní orientaci v problematice MO Nastínit procesní, kolizní a přímé, řešení a jejich vztahy Rozebrat relevantní předpisy Upozornit na základní problémové oblasti Dát doporučení pro kontraktaci Vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat? Procesní normy Kolizní normy Imperativní normy Jakým právem se bude spor řídit? Relevantní mohou být jen kogentní normy, případně veřejnoprávní normy Kde se bude spor rozhodovat Obecný soud Volba soudu Pravidlo pro určení soudu Obecně nejčastěji místo sídla žalovaného Brusel I místo plnění Rozhodčí soud V mezinárodním obchodě často U obou otázek velká autonomie vůle. Jakým právem se spor bude řídit? Dvě základní metody Přímá metoda Kolizní metoda Přímá metoda má přednost Proč to musíme me řešit předem? p Právní jistota Možnost výhodnějšího řešení Možnost využití při jednání Snižování nákladů sporu Tvorba smlouvy s ohledem Sudiště Rozhodné právo

2 Základní předpisy Kde spor řeším? Nařízení Brusel I ZMPS Dvoustranné o právní pomoci Podle jakého práva ho řeším? Přímá úprava viz zde Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) CMR (silniční nákladní doprava) Základní předpisy Podle jakého práva spor řeším? Přímá úprava COTIF (železniční mezinárodní přeprava) Letecká mezinárodní přeprava Promlčení při mezinárodní koupi zboží CVR mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel INTERBUS (Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem) Úmluva OSN o námořní přepravě zboží Základní předpisy Podle jakého práva spor řeším? Kolizní úprava ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I Nařízení Řím II Bilaterální smlouvy Multilaterální smlouvy Mezinárodn rodní úmluvy Přehled smluv zde (dvoustranné justice) a zde (mnohostranné justice) a zde (ÚMPOD) a zde (MZV) Postup Kvalifikuji o co se jedná Naleznu sudiště Hledám právní režim Existuje přímá úprava? Aplikační test Existují kolizní úpravy v různých pramenech? Aplikační testy Národní kolizní úprava Kvalifikace Kladu si otázky: Co je to za právní vztah? Je tam skutečně mezinárodní prvek? Mezi kým ten právní vztah je? Jakou řeším otázku? Platnost smlouvy? Způsobilost? Věcné právo? Nárok ze smlouvy? Jaký je to nárok? Je to smluvní závazkový vztah? Je to mimosmluvní závazkový nárok? V naprosté většině podle lex fori

3 Hledám sudiště Je prorogační doložka? Umožňují procesní normy státu sudiště prorogaci? Není prorogační doložka. Kdo žaluje? Jaké je místo plnění? Procesně ZMPS Brusel I Mezinárodní smlouvy Kde spor řeším? Kdy bylo zahájeno řízení? Od Brusel I Do vč. ZMPS Mezinárodní smlouvy Žalovaný domicil na území EU Brusel I Žalovaný mimo EU Národní normy Výjimka - prorogace Brusel I Brusel I Řeším aplikační test Působnost časová Věcná Personální Vztah k jiným nástrojům Osobní působnost Žalovat může kdokoli Žalovaný Domicilován na území EU (čl. 59 a 60) Čl. 22 bez ohledu na bydliště Čl. 23 domicil v EU a mimo

4 Věcný dosah nařízen zení Věci občanské a obchodní Bez ohledu na druh soudu Negativní vymezení působnosti Článek 2 výslovně vylučuje Otázky veřejnoprávní Konkurz a vyrovnání Manželské věci Rozhodčí řízení Statusové otázky (způsobilost k právům a právním úkonům) Časová působnost Planost Česká republika Použije se na řízení zahájené po Další pravidla čl. 66 (uznání a výkon) Vztah k jiným nástrojn strojům Ve zvláštních věcech samostatně Odkaz na nařízení je odkazem na Úmluvu Čl výslovně uvedené mezinárodní úmluvy se nařízením nahrazují v mezích jeho působnosti Systém m pravomocí výlučná pravomoc určená nařízením (čl. 22) výlučná pravomoc dohodou stran* (čl. 23) speciální pravomoc (čl. 8-21) alternativní I. (čl. 5), alternativní II. (čl. 6-7), základní (čl. 2) podřízení se zahájenému řízení (čl. 24) Výlučná pravomoc (čl.( 22) Bez ohledu na domicil Věcná práva a nájem nemovitostí Společnosti (založení, nulita atd.) Platnost zápisů do veřejných rejstříků Patent, ochranné známky Výkon rozhodnutí

5 Prorogace (čl.( 23) Alespoň jedna strana bydliště v EU Žádná bydliště v EU (odst. 3) Nesmí odporovat výlučné a speciální pravomoci Forma Písemně Ve formě odpovídající zavedeným zvyklostem Obecně známé obchodní zvyklosti Prorogační doložka Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. Speciáln lní pravomoc (čl.( 8) Pojistné smlouvy Spotřebitelské smlouvy Individuální pracovní smlouvy Speciáln lní pravomoc (čl.( 8) Ochrana slabší strany omezení prorogace dohoda po vzniku sporu ve prospěch slabší strany domicil ve stejném státě Základní pravomoc (čl.( 2) Dle domicilu žalovaného Fyzické osoby bydliště (čl. 59) Právnické osoby (čl. 60) sídlo ústředí hlavní provozovna Alternativa věcnv cná (čl. 5) Místo plnění kam mělo být zboží dodáno místo poskytnutí služeb Výživné bydliště oprávněné osoby Delikty místo, kde došlo ke škodné události Adhezní řízení Pobočky, provozovny

6 Alternativa procesní (čl. 6-7) 6 Více žalovaných společně Vzájemná žaloba Podřízen zení se zah. řízení (čl. 24) Pokud se žalovaný dostaví k řízení Nikoli proto, aby namítl nepříslušnost Pokud není výlučný soud dle čl. 22 Pro MPO podstatné 3 základní příslušnosti Prorogovaná Obecná domicil žalovaného Alternativní místo plnění Obecná/alternativní vybírá si žalobce Doporučen ení pro kontraktaci Prorogace vlastního soudu Nižší náklady Znám procesní právo Znám soudy Soud se bude snažit aplikovat vlastní rozhodné právo Prorogace rozhodčího soudu Rychlé Nezávislé Odborné Podle jakého práva spor řeším Přímá a kolizní metoda Přímá metoda Přednost Proces vyplňování mezer Prvně aplikační test přímé úpravy Kolizní metoda Odkazem určí rozhodné právo Evropsky unifikované

7 Kolizní úprava závazkových z právn vních vztahů ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I ZMPS (závazky kolizně) Časová působnost Do Dnes již obsolentní Zůstává ze závazků 11a platební styk 11b účast ve vypořádacím systému 11c úpadek finanční instituce 11d úpadek pojišťovny nebo zajišťovny 11e finanční zajištění ZMPS (závazky kolizně) Volba práva Rozumné uspořádání vztahů Zvláštní hraniční určovatelé Stále použiteln itelné Základní předpis Právní subjektivita Věcná práva Procesní úprava (mimo působnost nařízení) Právní pomoc (mimo působnost nařízení) Římská úmluva Římská úmluva a nařízení Řím I Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů

8 Nařízení Řím I Použitelné od Převádí se změnami Římskou úmluvu do nařízení Nařízení Řím I Erga omnes Nahrazuje kolizní úpravu vnitrostátní Reguluje přímo vztah k dalším pramenům práva Přednostní použití před MS uzavřenými dvěma nebo více členskými státy v rozsahu působnosti nařízení Použití jiných MS není dotčeno Působnost věcná Věci občanské a obchodní Stejně jako Římská úmluva - judikatura Nikoli Způsobilost Rodinné vztahy Výživné Majetek mezi manželi Směnky Šeky Rozhodčí smlouvy Obchodní společnosti Působnost věcná Nikoli Trusty Předsmluvní jednání Některé pojistné smlouvy Dokazování a soudní řízení Kolizní úprava Obecná úprava Zvláštní Spotřebitel Pracovník Pojistné smlouvy Přepravní smlouvy Srovnání s ŘÚ Obecná úprava Zvláštní Spotřebitel Pracovník Přeprava Obecná úprava Pojistné Některé vylučovala, zbytek obecná

9 Obecná úprava Volba práva Výslovná Implicitní Změna volby práva Volba práva v single-country contracts Volba práva v čistě EU smlouvách Není volba práva Zvláštní hraniční určovatelé Poskytovatel charakteristického plnění Nejužší spojení Úniková doložka Zjevně úžeji spojena s jinou zemí Smlouvy o přepravě zboží 1. Volba práva 2. Obvyklé bydliště dopravce, pokud Místo převzetí nebo doručení nebo obvyklé bydliště odesílatele se tam nachází také 3. Místo doručení 4. Úniková doložka Smlouva o přepravě cestujících 1. Omezená volba práva Výčet právních řádů 2. Obvyklé bydliště cestujícího, pokud Místo odjezdu Místo určení 3. Obvyklé bydliště dopravce 4. Úniková doložka Spotřebitelské smlouvy FO (netýká se podnikatelské činnosti) a Osoba v rámci podnikatelské činnosti Pokud Obchodník tam provozuje činnost nebo Činnost se na tuto zemi zaměřuje a Smlouva spadá do rozsahu těchto činností Obecná úprava Pokud nenaplňuje výše uvedené znaky Článek 6 odst. 4 vylučuje určité typy smluv Spotřebitelské smlouvy Materializovaná volba práva V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. Obvyklé bydliště spotřebitele

10 Pracovní smlouvy 1. Materializovaná volba práva V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. 2. Z níž či v níž obvykle vykonává práci 3. Nelze-li určit, tak provozovna 4. Nejužší spojení Pojistné smlouvy Kryjící velké riziko (na území EU i mimo) Kryjící malé riziko na území EU Kryjící malé riziko mimo EU obecná úprava nařízení Pojistné smlouvy velké riziko Volba práva Obvyklé bydliště pojistitele Zjevně úžeji spojena Pojistné smlouvy malé riziko na území EU Omezená volba práva Větší míra volnosti při volbě rozhodného práva Právo státu, kde je riziko v době uzavřené smlouvy Imperativní ustanovení Imperativní ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo. Lex fori Státu místa plnění, pokud činí plnění protiprávní Výhrada veřejného pořádku Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu.

11 Působnost lex causae Výklad Plnění závazků Důsledky úplného nebo částečného neplnění Zánik závazků Důsledky neplatnosti smlouvy Platnost právního úkonu Existence a platnost smlouvy Lex causae Odvolat se na právo svého obvyklého bydliště Způsob plnění a opatření při vadném plnění Bere se v úvahu právo místa plnění Formální platnost Osoby v téže zemi Lex causae nebo Kde byla uzavřena Osoby v různé zemi Lex causae nebo Kde se strany nacházely Nebo obvyklé bydliště stran Nezpůsobilost strany Smlouva Strany v téže zemi Strana způsobilá podle práva této země Nezpůsobilá podle práva jiné země Dovolávat se může jen když Druhá strana o nezpůsobilosti věděla Nebo měla vědět Doporučení pro kontraktaci Volit si rozhodné právo Právní jistota Vázanost na sudiště Uvažovat o vyloučení přímé úpravy (pokud to jde) Mimosmluvní závazky

12 Nařízení Řím II Řím II Kolizní úprava Působnost Věcná občanské a obchodní Časová Místní (EU mimo Dánsko) Personální erga omnes Vztah k jiným nástrojům Mezinárodní smlouvy, které stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy - OK Použije se mezi státy přednostně před úmluvami mezi dvěma a více členskými státy, které se týkají předmětu právní úpravy nařízení. Příklad Haagská úmluva pro právo rozhodné pro dopravní nehody Česko-polská smlouva o právní pomoci upravuje náhradu škod Nařízení Řím II obecně náhrada škody, není vyloučeno ZMPS základní řešení Řešení Česko-polská přednost před ZMPS Nařízení Řím II pravidlo Přednostní použití před bilaterálními Nepoužije se Česko-polská Nedotýká se mezinárodních úmluv Haagská řeší speciální otázku Použije se Haagská úmluva Řím II Upravuje tyto otázky: Mimosmluvní náhrada škody obecně Škoda způsobená vadou výrobku Nekalá soutěž Jednání omezující hospodářskou soutěž Škoda na životním prostředí Porušení práv duševního vlastnictví Protestní akce v kolektivním vyjednávání Bezdůvodné obohacení Jednatelství bez příkazu Předsmluvní odpovědnost Řím II Obecné pravidlo Právo země, kde vznikla škoda Úniková doložka Volba práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody U jednotlivých deliktů speciální pravidla

13 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodn rodní koupi zboží Přímá úprava Aplikační test: Je věc, kterou řeším A) mezinárodní (čl. 1 odst. 1) B) koupě (čl. 3, 4, 30 a 53 CISG) C) zboží (čl. 2, 30 a 53 CISG)? Aplikační test Mezinárodní povaha: 1. Mají strany smlouvy místo podnikání ve smluvních státech CISG? 2. Odkazuje MPS na právo smluvního státu CISG? Aplikační test Vyloučily strany použití CISG? Tato smlouva se řídí českým právem. Tato smlouva se řídí českým právem s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. ČR výhrada k bodu 2. CISG Upravuje jen některé otázky Je dispozitivní Možnost vyloučení celé úmluvy Možnost změny jejích některých ustanovení Vyplnění mezer Otázky, které spadají do rozsahu CISG a nejsou v ní výslovně řešeny Obecné zásady CISG MPS Příklad Úroky z prodlení ano ale není výše Sjednat nebo sjednat způsob určení nebo podle práva rozhodného

14 Vyloučené otázky Řeší se podle rozhodného práva Výslovně vyloučené (čl. 4) Platnost smlouvy Účinků na rozhodné právo Obecné zásady CISG Smluvní volnost Dobrá víra Hodnocení chování strany objektivními kritérii Informační povinnost Plná náhrada škody Výklad CISG Neexistence výkladového orgánu Autonomní výklad s ohledem na mezinárodní původ úmluvy Dobrá víra v mezinárodním obchodu Podpora jednotnosti výkladu Databáze CISG Nestátn tní prostředky regulace Formulářové smlouvy Individuální obchodní zvyklosti Obchodní podmínky Praktiky zavedené stranami Soukromé kodifikace Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT PECL Incoterms Galimatyáš pravidel Kogentní ustanovení CISG Smluvní ujednání Praxe zavedená mezi stranami a zvyklost mezi stranami Nestátní prostředky regulace Normativní zvyklost, kterou strany mezi sebou zavedly Dispozitivní ustanovení CISG Zásady CISG Normy práva rozhodného Vznik smlouvy Předsmluvní jednání Předsmluvní odpovědnost Smlouva o smlouvě budoucí Evidovat jednání

15 Návrh na uzavřen ení smlouvy Adresovaný Jedné nebo několika osobám Určitý Označeno zboží Přímo či nepřímo stanovena cena a množství nebo Ujednání o určení Přijetí návrhu Prohlášení Jednání naznačující souhlas Reálná činnost směřující k plnění (dodání zboží) Mlčení samo o sobě není přijetím Přijetí musí být včasné Bitva formulářů Jaký je obsah smlouvy? Přijetí může obsahovat změny Podstatné nová nabídka Kupní cena, placení, jakost, množství zboží, místo a doba dodání, rozsah odpovědnosti, řešení sporů Nepodstatné měnění nabídky Pokud nevznese námitku přijetí Smlouva podmínky v nabídce a změny v přijetí Nutný obsah smlouvy Jaký je účel smlouvy? Jak budeme komunikovat? Co je předmětem smlouvy? Jaká jsou práva a povinnosti? Jaké jsou na plnění lhůty? Jaké jsou sankce za nesplnění povinností? Jaké je náhradní řešení? Jaká práva z odpovědnosti můžu uplatňovat? Jak můžu smlouvu ukončit? Forma smlouvy Nemusí být písemná Lze ji prokazovat jakkoli Ujednána pouze písemná změna smlouvy pak pouze písemná změna ALE Praxe stran strana svým chováním může ztratit možnost dovolávat se tohoto ustanovení v rozsahu, v jakém na to druhá strana spoléhala. Reklamační proces Prohlídka zboží (čl. 38) v době co možná nejkratší Oznámení vady (čl. 39) v době přiměřené poté, co je zjistil nebo měl zjistit nejpozději do 2 let nutné k možnosti uplatit nárok neoznámení vad prekluze nároku Uplatnění nároků z vad v obecné promlčecí době případně ve zvláštní lhůtě

16 Doporučen ení pro kontraktaci Sjednat si reklamační proces Lhůty Formu Průběh Nároky Náhrada škody Hradí se předvídatelná ztráta a Předvídatelný ušlý zisk Rozdíl v ceně náhradního obchodu Upravit vztah ke smluvní pokutě (rozhodné právo) Vyšší moc Vyšší moc Nemožnost plnění Vyšší moc není hardship Plnění možné, ale podstatně ztížené plnění Sjednat si, jaké okolnosti se považují za vyšší moc Sumarizace Přímá úprava Velmi dispozitivní Možnost úplného vyloučení Blízká obch. zák. Nutnost specifikace vágních termínů Děkuji Vám za pozornost

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více