Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014"

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování číselné části závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy (v písemné podobě k nahlédnutí u účetní obce), doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Nekonsolidované příjmy 4 631, , , , ,40 124,35 Příjmy po konsolidaci 4 631, , , , ,40 143,54 Nekonsolidované výdaje 3 622, , , , ,24 128,90 Výdaje po konsolidaci 3 622, , , , ,24 154,45 Financování - třída , , , ,16-47,16 104,65 Saldo-HV před konsolidací 1 009, , , ,16 47,16 104,65 Saldo-HV po konsolidací 1 009, , , ,16 47,16 104,65 Celkové příjmy i výdaje v r byly v porovnáním s r vyšší o 2 mil. Kč. Hlavním důvodem bylo získání dotace od MŽP/SFŽP na akci Zahrádka v Zahrádkách a výdaje spojené s touto akcí. Financování je téměř shodné s předchozím rokem. Plnění rozpočtu v členění podle rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 171 a provedených rozpočtových opatření 12. Objem RO v příjmech ,52 a objem RO ve výdajích ,52. Nutnost provádět změny rozpočtu bylo konání 2 voleb, získání 3 neinvestičních dotací a 1 investiční dotace. Dále pak výdaje spojené s realizací akcí, především akcí "Zahrádka v Zahrádkách". Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč ,88. K dosažení přebytku přispěly vyšší daňové příjmy, těžba dřeva; naopak mírnější zima a s tím nižší výdaje za prohrnování, nižší výdaje na opravy a udržování. Zůstatek na všech účtech (ZBÚ) celkem Kč ,55. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec nehospodaří s žádným fondem. Použití úvěrů: objem - 0; půjček: objem - 0; návratných výpomocí: objem - 0. Zůstatek celkového úvěrového zatížení k = Kč. Z toho: 1) úvěr K.B., a.s. - KČOV Kč 2) úvěr K.B., a.s. - Kanalizační sběrač D Kč 3) TESCO s.r.o. (AVE CZ) Kč V r obec nepoužila úvěr ani půjčku.úvěrové zatížení je v porovnání s r nižší o Kč z důvodu řádného splácení dvou úvěrů i návratné výpomoci.

2 Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy 2 935, , , ,84 152,54 105, , ,20 699,60 683,39-568,81 54,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,23-416,27 90,05 U daňových příjmů došlo k mírnému nárůstu. U nedaňových příjmů naopak došlo k poklesu téměř na polovinu příjmů předchozího roku. Tento pokles byl hlavně z důvodu nižší těžby ve sledovaném roce. Kapitálové příjmy byly nulové, obec neprodávala žádný majetek. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po Vlastní příjmy celkem 4 189, , , ,23-416,27 90,05 Neinvest. dotace celkem 221,00 221,00 196,00 196,00-25,00 88,69 Investiční dotace celkem 126,60 126, , , , ,04 Ostatní, jiné příjmy celkem 94,49 94,49 107,40 107,40 12,91 113,66 Celkem příjmy po konsolid , , , , ,81 143,52 U celkových vlastních příjmů došlo k poklesu z důvodu nižší těžby. U neinvestičních dotací došlo rovněž k poklasu z důvodu nižších splácených úroků z úvěrů a tím i nižších dotací. Naopak u investičních dotací došlo k nárůstu o 2,4 mil. Kč především z důvodu získání dotace na stavbu nové zahrady pro děti. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce Volby do zastupitelstva obce a do Senátu , , , Volby do EP , , ,00 Výkon státní správy , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 Nevyčerpané části dotací vráceny při finančním vypořádání za rok Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce NI - POV 2014, DT8 - Koř. čist. odpadních vod , ,00 0, NI - POV 2014, DT8 - Vybudování kanaliz. sběrače D , ,00 0, NI - POV 2014, DT1 - Stav. úpravy - II. etapa , ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,00 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce MŽP - SFŽP ČR - EU , ,86 0, MŽP - SFŽP ČR - SR , ,34 0,00 X Celkem ze státních fondů , ,20 0,00

3 Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. SR: Dvě dotace na volby byly použity na krytí nákladů spojených s konáním voleb. Nevyčerpané prostředky byly vráceny při finančním vypořádání v r Jčk: POV x neinv. dotace na úroky z úvěrů - krytí nákladů na úroky 1x KČOV, 1x Kanalizační sběrač D. Neinvestiční dotace - akce Stavební úpravy objektu č.p II. etapa - byla čerpána na rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance v MŠ včetně výměny vnitřního vodovodního a kanalizačního potrubí, výměny oken. SF: V r byla získána investiční dotace na realizaci akce Zahrádka v Zahrádkách z MŽP, která bude pokračovat i v r Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje v r Položka 6123 X 3 291, , , ,46-673,97 79,47 331,10 331, , , ,78 897,82 U běžných výdajů došlo k poklesu z důvodu mírnější zimy, nižších či vůbec nečerpaných výdajů na opravy a udržování. Naopak u kapitálových výdajů došlo k nárůstu hlavně z důvodu realizace akce Zahrádka v Zahrádkách. Kapitálový výdaj Výdaje Zahrádka v Zahrádkách ,10 Zateplení OÚ - žádost o dotaci ,00 Has. zbrojnice-proj. dokum. čp ,00 přívěs Vario A pro SDH Zahrádky ,00 Kapitálové výdaje celkem ,10 Vypořádání příspěvků poskytnutých Obcí v roce 2014: Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřská škola Zahrádky Od Pa běžné výdaje Poskytnuto Vyčerpáno Vratka 3111 neinvestiční příspěvek na provoz , ,00 0,00 Přehled poskytnutí a čerpání neinvestičních příspěvků (běžné výdaje) Od Pa Příjemce Poskytnuto Vyčerpáno Vratka 3745 ČSŽ Zahrádky - na činnost , SDH Zahrádky - na činnost , MO STP Studená - na činnost , Zahrádecký spolek, o.s., Zahrádky - na činnost , ČSŽ Zahrádky - na činnost ,00 X Celkem ,00 Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2014 Výkyvy hospodaření v průběhu roku byly nejvíce ovlivněny realizací projektu a získání dotací ve sledovaném roce. Ukazatel % dluhové služby k = 0,09.

4 Hospodaření Obce Zahrádky v roce 2014 Souhrnné údaje dle výkazu Rozvaha Název položky stav k stav k Stálá aktiva netto ,77 Kč ,87 Kč Oběžná aktiva ,92 Kč ,93 Kč Aktiva celkem ,69 Kč ,80 Kč Vlastní kapitál ,69 Kč ,60 Kč Cizí zdroje ,00 Kč ,20 Kč Pasiva celkem ,69 Kč ,80 Kč Hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty - stav k Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Náklady celkem , , ,00 380,00 Kč ,39 Kč Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů Výn. ze sd. daní a popl. Výnosy celkem Výsledek (zisk) hospodaření před zdaněním za rok 2014 = ,68 Kč. Výsledek (zisk) hospodaření běžného účetního období = ,68 Kč ,75 Kč ,64 Kč ,32 Kč ,36 Kč ,07 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření vykonali pracovníci KÚ Jčk jako jednorázové na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Zahrádky Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - MŠ Zahrádky. Souhrnné údaje dle výkazu Rozvaha Název položky Stálá aktiva netto Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje Pasiva celkem stav k ,00 Kč ,37 Kč ,37 Kč ,98 Kč ,39 Kč ,37 Kč stav k ,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč ,58 Kč ,82 Kč ,40 Kč Hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty Název položky hlavní činnost hospodářská činnost Náklady ,79 Kč ,85 Kč Výnosy Celkem VH - zisk ,88 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření ,91 Kč ,15 Kč ,24 Kč

5 Podklady k závěrečnému účtu: (v plném rozsahu jsou k nahlédnutí v kanceláři u účetní obce) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k Rozvaha ÚSC k Výkaz zisku a ztráty ÚSC k Příloha ÚSC k Rozvaha PO k Výkaz zisku a ztráty PO k Příloha PO k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 ze dne V Zahrádkách dne Ing. Josef Kohout, starosta obce Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné

Více

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Vyvěšeno : 11.3.2014 Sejmuto : 27.3.2014 Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Schválený rozpočet Plnění : v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem po konsolidaci: 9 013,00 10 562,56

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více