Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 I); Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, Stráž pod Ralskem Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne pod č. usnesení R/37/2014 v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. l28/2000sb., o obcích. Čl.I Předmět nájmu CI) Objekty a zařízení v majetku města Stráž pod Ralskem (dále jen "Města") je možno využít jako předmět nájmu (dále jen "Pronájem") pro účely umístění reklamních, firemních nebo směrových zařízení a jiných informačních zařízení a systému (dále jen "Reklamních zařízení"). Tato pravidla upravují zejména zásady a postupy pro podání žádostí a jejich vyřízení. Součástí těchto pravidel je Příloha č. I - Ceník pronájmu plochy pro reklamu, Příloha č. 2 - Žádost o umístění reklamního zařízení, Příloha č. 3 - Mapa ulice Ploučnická, Revoluční, Příloha č. 4 - Mapa ulice Mimoňská, Příloha č. 5 - Mapa ulice Máchova, Příloha č. 6 - Mapa ulice Jezerní, Příloha č. 7 - Mapa ulice a Vršku. (2) Pravidla se nevztahují na užívání veřejného prostranství, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Reklamní Čl.2 zařízení (1) Pro účely těchto pravidel se za Reklamní zařízení považují zejména: a) směrové šipky, rozměr 984 x 245 mm, b) reklamní tabule, max. rozměr 0,6m 2, c) reklamní tabule nebo reklamní plakát, max. rozměr 2 m 2. (2) Reklamní zařízení pod bodem (1a) lze umístit pouze na sloupech veřejného osvětlení č (I b) lze umístit pouze na sloupech veřejného osvětlení č (3) Reklamní zařízení pod bodem (I c) lze umístit na budovách, plotech, zábradlích a podobně. (4) Reklamní zařízení lze umísťovat pouze v lokalitách těchto ulic: Ploučnická, Revoluční, Mimoňská, Máchova, Jezerní, Na Vršku ( Přílohy č. 3,4,5,6, 7).

2 (5) Výrobu Reklamního zařízení si zajistí žadatel o umístění Reklamního zařízení v souladu s nájemní smlouvou na vlastní náklady. Instalaci Reklamního zařízení provede město. (6) Město neručí za ztrátu nebo mechanické poškození Reklamního zařízení. Město bude udržovat Reklamní zařízení v čistém stavu. (7) Kontrolou Reklamních zařízení, která jsou evidována Odborem správy majetku a rozvoje města (dále jen "Odbor") je pověřena Městská policie Stráž pod Ralskem. V případě, že zjistí umístění a provozování nepovoleného Reklamního zařízení, oznámí tuto skutečnost Odboru a ten vyzve osobu, která nepovolené Reklamní zařízení instalovala, případně osobu, jejíž zboží či služby jsou propagovány, aby ho neprodleně odstranila.. Čl.3 Postup pro podání a vyřízení žádosti pronájmu (1) Žádost o umístění Reklamního zařízení (dále jen "Žádost") se podává písemnou formou na formuláři (Příloha č.2) na podatelnu městského úřadu. Příslušný formulář Žádosti je k dispozici na Odboru nebo na internetových stránkách městského úřadu, (2) V případě předložení neúplné Žádosti bude žadatel vyzván kjejímu doplnění. Pokud žadatel nebude reagovat na výzvu k doplnění Žádosti do 30 dnů, považuje se jeho nečinnost za odstoupení od Žádosti. Na základě Žádosti bude Odborem připravena nájemní smlouva, která bude předložena k projednání Radě města. (3) Žadatel bude informován o rozhodnutí Rady města a vyzván k podpisu nájemní smlouvy. Termín pro podpis nájemní smlouvy je vymezen platností usnesení Rady města. Stanovení Čl.4 výše nájemného (1) Výše nájemného za pronájem je stanovena Ceníkem pronájmu plochy pro reklamu (Příloha č. I). K ceně pronájmu bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných daňových zákonů. (2) Délka nájemného za pronájem bude stanovena minimálně na 6 měsíců. (3) První nájemné za příslušný kalendářní rok je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy se splatností faktury 14 dní. Nájemné v dalších letech za příslušný kalendářní rok je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem v lednu příslušného roku se splatností faktury 14 dní. 2

3 Čl.5 Sankce (I) S osobou, která umístí Reklamní zařízení bez povolení, bude zavedeno správní nzení. V případě fyzické osoby bude postupováno dle ustanovení 178 odst. 2 stavebního zákona. V případě právnické osoby bude postupováno a dle 180 odst. 2 stavebního zákona. (2) Pokud nebude zjištěna osoba, která Reklamní zařízení bez povolení instalovala, zajistí Odbor jeho odstranění. Čl.6 Výjimky (I) Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje Rada města. Čl.7 Závěrečná ustanovení Tato Pravidla ruší Pravidla Pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne pod č. usnesení R/37/2014 v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích. Tato Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem nabývaj í účinnosti dne Ve Stráži pod Ralskem dne..1..~:..~:.;?,p/9- (j Bc. Věra ~lová starostka města ~6 Ing. mís starostka města 3

4 II Příloha č.l CENÍK PLOCHY PRO REKLAMU Cena pronájmu plochy pro reklamu se určuje sazbou: TYP REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA m 2 PLOCHY/ROK bez DPH (a) směrové šipky na sloupech veřejného osvětlení, rozměr 984 x 245 mm 720,- Kč/ rok bez DPH (b) reklamní tabule nebo plakát na sloupech veřejného osvětlení, max. rozměr do 0,6 m ,- Kč/ rok bez DPH (c) reklamní tabule, reklamní plakát a směrová označení na budovách, max. rozměr do 2 m 2 900,- Kč/ rok bez DPH

5 I I.! Příloha Č. 2 ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ J meno ' a pnjmem d 1 -v r za», v ate e:. Název firmy:. Adresa žadatele/ firmy:. IČO:. Telefon:. Obsah reklamního poutače:. L k 1, v, o a izace umístění. Na dobu neurčitou - určitou* od: do:. Způsob úhrady poplatku*: V hotovosti na pokladně MěÚ Bezhotovostním převodem na Č. účtu: /0100 Ve dne:. podpis žadatele * Nehodící se škrtněte

6 I,,' ~ "'-..."' Příloha č. 3 - Mapa ulice Ploučnická, Revoluční

7 ~ / Z / /--j -Přiloha č.4.. Map. l ulice Mimoňská

8 _'o \ \":'1 \!yj' PřílO ---I ra c...' ~~ - 1\'1'11)'1 ulice 1\láchova ~ I'!I '.. I. """ / I...J..!. "'''

9 I Jezerní v 6 - l\ialla li lce. Příloha c.

10 Příloh» č.7-1\1al)"} ul-rce N'} \7 VI ~ rs \.li.'---- -

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více