BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU"

Transkript

1 BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v Programu $v%carsko-&eské spolupráce (dále jen Programu), jejím! zprost"edkovatelem je Nadace Partnerství. D#vodem pravidel prezentace je zajistit správnou informovanost o Va$ich podpo"en%ch a úsp'$n' realizovan%ch sub-projektech a informovat tak organizace i ob&any ve Va$em regionu o konkrétních p"ínosech Blokového grantu. Dodr!ování pravidel prezentace je povinné. V'"íme,!e se t'mito pravidly budete "ídit s pochopením. Obsah: 1. Informa&ní materiály (pozvánky, tiskové zprávy, letáky ) 2. Propaga&ní a reklamní materiály (plakáty, reklamní nálepky, billboardy, pam!tní desky ) 3. Materiály z realizace m'kk%ch sub-projekt# (dodávky slu"eb, za#ízení, písemné v$stupy jako nap#: %kolící manuály, studie, anal$zy ) 4. Loga ke sta!ení 5. Kontrola dokumentace 6. Informování o v%znamn%ch akcích k sub-projektu 7. Dopl(ující opat"ení 8. P"ílohy $ablony a doporu&ené technické podmínky propaga&ních materiál# 1. Informa'ní materiály (pozvánky, tiskové zprávy, letáky ) titulní strana ti$t'n%ch a elektronick%ch informa&ních materiál#: kdekoli na titulní stran' uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí). Loga pou!ívejte bez jak%chkoli zm'n (proporcí, barev). (M#!ete zde samoz"ejm' uvést také logo Va$í organizace). tip: nejjednodu$$í je stáhnout na balí&ek log k Blokovému grantu a nakopírovat z n'j soulogí, kde je ji! zárove( logo Programu i Nadace Partnerství. kdekoli na titulní stran' ti$t'n%ch a el. materiál# uve)te informaci o financování z Programu (pouze &esky) v tomto zn'ní: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. webové stránky uvád'jte loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a také odkazy na webové stránky a pod loga uve)te informaci o financování z Programu (pouze &esky) v tomto zn'ní: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. d(le)ité upozorn&ní: Pokud budete chtít loga Programu a Nadace Partnerství umístit jinde ne) na stránce t*kající se podpo+eného sub-projektu (nap". sekce O nás, Partne"i apod.), je pot"eba informaci o financování z Programu roz$í"it o název sub-projektu, nap".: Program %v$carsko- &eské spolupráce podporuje sub-projekt (název sub-projektu). Pokud jste partnerem v podpo"eném strana: 1/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno / telefon / mobil / /

2 sub-projektu, uvád&jte i tuto skute'nost, nap".: Na%e organizace je partnerem v sub-projektu (název sub-projektu) podpo#eného z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. #asto se ptáte Je nutné logy (pop+. v&tou) opat+it smlouvy nebo dodatky smluv (nap+. pracovní, kupní apod.)? Smluv se Pravidla publicity net%kají, loga ani v'ty o podpo"e z Programu na nich tedy b%t nemusí. Kde, pop+. zda v(bec, lze umístit logo na%í organizace jako p+íjemce Blokového grantu? Logo Va$í organizace m#!ete umístit na v$ech materiálech krom' reklamních nálepek a pam'tních desek. Na propaga&ních materiálech je m#!ete umístit pouze v dolní &ásti (horní &ást je vyhrazena pro loga Programu a Nadace Partnerství). M()e b*t v&ta/y o podpo+e z Programu na dolním okraji (pozvánky, letáky do formátu A3, materiály z realizace m&kk*ch sub-projekt() nebo musí b*t u log? V'ty o podpo"e z Programu nemusí b%t nutn' u log. 2. Propaga'ní a reklamní materiály (plakáty, reklamní nálepky, billboardy, pam!tní desky ) jste povinni ozna'it: prostory, kde se akce financované ze sub-projektu konají (nap". $kolící centra) umíst'ním plakátu ve%keré pom(cky a v&ci financované z Programu reklamní nálepkou (polepte v$e, co jde :-) místo stavby, a to ji! p"i jejím zahájení umíst'ním billboardu v*sledek stavby (nov' postavenou budovu apod.) pam&tní deskou plakáty a billboardy: v horní 'ásti uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a informaci o financování z Programu nejprve v anglické a poté v 'eské verzi, v&etn' odkazu na anglick* a 'esk* web Programu. Toto tvo"í 25 procent plochy celého billboardu nebo plakátu. Informace o podpo+e a odkaz na web uvád&jte v tomto zn&ní: Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. jaké informace musíte na plakátech a billboardech dále uvést naleznete v %ablonách ní)e tip: nejjednodu$$í je stáhnout na balí&ek log k Blokovému grantu a nakopírovat z n'j záhlaví plakátu a billboardu, kde ji! máte loga, v'ty i odkazy p"ipravené ve správném pom'ru. logo Va$í organizace m#!ete umístit v dolní &ásti plakátu nebo billboardu. reklamní nálepky a pam&tní desky uve)te na nich loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a informaci o financování z Programu nejprve v 'eské verzi a poté v anglické. Informace o podpo+e uvád&jte v tomto zn&ní: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. strana: 2/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno / telefon / mobil / /

3 logo Va$í organizace na reklamních nálepkách ani na pam'tních deskách neuvád'jte. doporu&enou podobu nálepek a desek naleznete v %ablonách ní)e #asto se ptáte Jaká velikost log by m&la b*t na automobilu? Je nutné na auto p+ipojit i v&tu Podpo+eno z Programu %v*carsko-'eské spolupráce? Musí b*t podklad log na aut& bíl* nebo m()e b*t toto)n* s barvou auta? Velikost log na aut' není rozm'rov' p"esn' specifikována, v!dy zále!í na typu a velikosti automobilu, rozhodující je, aby byly loga dob"e &itelná z odstupu cca 2 metr#. V'tu o podpo"e z Programu je nutné v p"ípad' prezentace na aut' p"ipojit také - sta&í pouze v &eské verzi a její velikost p"im'"enou velikosti log. Podklad log na aut' je pot"eba dodr!et v!dy bíl%, tedy dodr!et ochrannou zónu log (ve velikosti 1/3 v%$ky piktogramu loga Nadace Partnerství). Jiné barevné podklady by bohu!el zasáhly do podoby obou log. 3. Materiály z realizace m&kk*ch sub-projekt( (dodávky slu"eb, za#ízení, písemné v$stupy jako nap#: %kolící manuály, studie, anal$zy ) titulní strana ti$t'n%ch a elektronick%ch materiál#: v horní 'ásti uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí). Loga pou!ívejte bez jak%chkoli zm'n (proporcí, barev) a v uvedeném po"adí (tzn. nejprve logo Programu, poté logo Nadace Partnerství). Logo Va$í organizace m#!ete uvést v dolní &ásti. tip: nejjednodu$$í je stáhnout na balí&ek log k Blokovému grantu a nakopírovat z n'j soulogí, kde je ji! zárove( logo Programu i Nadace Partnerství. kdekoli na titulní stran' ti$t'n%ch a el. materiál# uve)te informaci o financování z Programu, a to v 'eské i anglické verzi: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. #asto se ptáte Pokud budeme materiály jako nap+. studie nebo anal*zy pou)ívat pouze intern&, sta'í 'eská v&ta o podpo+e, pokud bychom je v%ak cht&li zve+ejnit je nutná i anglická v&ta? Anglickou v'tu je nutné pou!ít i na &ist' interní materiály. 4. Loga ke sta)ení Loga Programu a Nadace Partnerství jsou dostupná na Loga pou!ívejte bez jak*chkoli zm&n (proporcí, barev) a v uvedeném po+adí (tzn. nejprve logo Programu, poté logo Nadace Partnerství). Na vy!ádání Vám je m#!eme také zaslat, pop". je mo!né je vyhledat p"es hlavní webovou stránku Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz - z hlavního menu p"es odkaz Ke sta)ení Loga Nadace Partnerství). strana: 3/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno / telefon / mobil / /

4 5. Kontrola dokumentace Pro ú!ely kontroly archivujte dokumentaci t%kající se zaji$t"ní publicity, abyste p#i kontrolách na míst" umo!nili kontrolním orgán$m ov'"it, jak byla publicita realizována. 6. Informování o v*znamn*ch akcích k sub-projektu O v$ech v%znamn%ch akcích konan%ch v souvislosti se sub-projektem (konference, seminá"e, slavnostní otevírání) je t#eba s dostate&n%m p#edstihem, nejpozd&ji 10 dn( p"ed zahájením akce informovat Národní koordina&ní jednotku a/nebo Nadaci Partnerství 7. Dopl,ující opat+ení zp#sob dokládání prezenta'ních materiál( Nadaci Partnerství máte uvedené v p"íloze &. 3 smlouvy V%stupy a v%sledky. P"íjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství 2 fotografie z projektu v tiskové kvalit'. Nadace Partnerství si vyhrazuje právo publikovat ve sv%ch materiálech v%sledky podpo"en%ch projekt#, v&etn' fotografií. P"i v%rob' propaga&ních materiál# up"ednost(ujeme takové postupy, které jsou $etrné k!ivotnímu prost"edí, tj. pou!ití recyklovaného papíru, eliminace nadbyte&ného po&tu tiskovin apod. Nespln'ní v%$e uveden%ch podmínek m#!e vést k rozvázání smlouvy mezi Nadací Partnerství a p"íjemcem grantu bez náhrady p"iznan%ch prost"edk#. #asto se ptáte Jaké druhy propaga'ních materiál( máme Nadaci Partnerství dokládat? Jejich konkrétní v%&et máte uveden% v p"íloze &. 3 Smlouvy o poskytnutí grantu: Zp#sob dolo!ení a v%po&tu ov'"iteln%ch v%stup# a ov'"iteln%ch v%sledk#. Pokud byste p"eci jen m'li nejasnosti, obra*te se na Jitku Havlí&kovou ( V p"ípad' pochybností ohledn' Pravidel publicity Blokového grantu neváhejte kontaktovat PR Nadace Partnerství Kate"inu Urbanovou: tel.: P+ílohy doporu'ené technické podmínky a %ablony propaga'ních materiál( viz ní!e Doporu'ujeme: +ablony plakát#, pam'tní desky a nálepky jsou vám k dispozici ke sta)ení také ve formátu ai (v jednom zip souboru) na adrese Proto!e font Frutiger pou!it% na vzorech plakát#, pam'tních desek a nálepek není úpln' b'!n% a jeho pou!ití je zpoplatn'né, m#!ete tento font nahradit podobn%m fontem TeX Gyre Hero, kter% si m#!ete zdarma stáhnout nap". na adrese strana: 4/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno / telefon / mobil / /

5 PRAVIDLA PREZENTACE BLOKOVÉHO GRANTU TECHNICKÉ PODMÍNKY PROPAGA!NÍCH MATERIÁL" - doporu#ené $ablony pro billboardy - reklamní nálepky - pam%tní desky - plakát jsou uvedeny ní&e 5.1. Billboardy Billboard bude vyroben bu! ve formátu A0 nebo A1. Barevnost: 4/0 + lamino Materiál: PVC Základní layout: 25 % plochy vyhrazeno pro logo Swiss Contribution a dal"í povinné prvky. 75 % plochy vyhrazeno pro popis konkrétního projektu (spodní #ádek Popis projektu není povinn$, m%&e b$t nahrazen jin$mi relevantními informacemi k projektu, závisí na charakteru projektu) Reklamní nálepky Formát: 80 x 36 mm Barevnost: 4/0 Materiál: samolep. papír matt 5.3. Pam%tní desky Ka&dá pam'tní deska má rozm'ry: 300 x 150 x 2 mm. Ka&dá pam'tní deska je zhotovena ze st#íbrného anodizovaného aluminia, tlou"(ky 2 mm. Tisk sestává ze 3 barev: bílé, )ervené (CMYK , Pantone 485) a )erné. Tiskovou technologií je sítotisk. Povrch je lakován za horka p#i 80oC. Otvory pro upevn'ní desky musí b$t vyvrtány p#ed lakováním Plakáty Plakát bude vyroben ve formátu A2 a je ur)en pro pou&ití v interiéru. Formát: 420 x 594 mm Barevnost: 4/0 Materiál: 170 papír Základní layout: 25 % plochy vyhrazeno pro logo Swiss Contribution a dal"í povinné prvky. 75 % plochy vyhrazeno pro popis konkrétního projektu (spodní #ádek Popis projektu není povinn$, m%&e b$t nahrazen jin$mi relevantními informacemi k projektu, závisí na charakteru projektu). strana: 1/1 Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno / telefon / mobil / /

6 PŘÍLOHA Č. 1 logo vaší organizace Zde můžete umístit logo vaší organizace

7 PŘÍLOHA Č ,5 logo vaší organizace delší strana loga maximálně 68 mm

8 Reklamní nálepka formátu mm - 100% velikost Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Reklamní nálepka formátu mm - 200% velikost Všechny uvedené kóty jsou v milimetrech 5,5 šířka loga: 38 mm šířka loga: 23 mm 4,6 5,5 22,5 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Frutiger CE Light velikost 6 b, proklad 8 b, barevnost: CMYK

9 PŘÍLOHA Č. 3 logo vaší organizace Zde můžete umístit logo vaší organizace

10 PŘÍLOHA Č logo vaší organizace delší strana loga maximálně 144 mm

11 PŘÍLOHA Č. 4 logo vaší organizace Zde můžete umístit logo vaší organizace

12 PŘÍLOHA Č logo vaší organizace delší strana loga maximálně 98 mm

13 PŘÍLOHA Č. 5 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union 25 šířka loga: 133 mm šířka loga: 86 mm Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union 50 Frutiger CE Light velikost 20 b, proklad 28 b, barevnost: CMYK

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015)

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita v projektu Publicita na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci projektů (příp. partneři projektů),

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro žadatele 4. výzva Jitka Norková, Veronika Řežuchová, František Brückner Obsah Něco málo o Nadaci Partnerství a Blokovém grantu Základní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více