Užité umění druh umění, v němž se kombinuje estetická kvalita s užitnou hodnotou (použitelností předmětu).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užité umění druh umění, v němž se kombinuje estetická kvalita s užitnou hodnotou (použitelností předmětu)."

Transkript

1 Ot Grafika Umělecká grafika (z řečtiny: grafios = psát) též volná grafika, označuje poměrně rozsáhlý soubor uměleckých technik, které vycházejí z ručně realizovaných postupů blízkých tisku (lept, suchá jehla, linoryt, serigrafie ). V umělecké grafice hraje zásadní roli osobní umělecká výpověď umělce. Užité umění druh umění, v němž se kombinuje estetická kvalita s užitnou hodnotou (použitelností předmětu). Design obecně vzhled. Průmyslový design designérství druh užitého umění, navrhování vzhledu libovolných výrobků. Kromě estetických kvalit přihlíží i k použitelnosti (ergonomii), ekonomickým požadavkům, technickým požadavkům výroby, zohledňuje požadavky uživatelů, módní trendy atd. Zahrnuje návrh barev, tvarů, materiálů, rozmístění ovládacích prvků a podobně. Užitá grafika grafický design, je oblast užitého umění, zaměřená na navrhování vzhledu tištěných materiálů knih a knižních ilustrací, plakátů, známek, listin, propagačních materiálů a podobně (zahrnuje knižní grafiku, reklamní grafiku, informační grafiku apod.). Reprodukční grafik slovo reprodukce označuje násobení a množení. Jde o grafiky připravující podklady pro mnohonásobné publikování = pro tisk. Mnohá odvětví užitého umění, včetně přípravy návrhů k tisku, jsou dnes ve velké míře realizována pomocí počítačového zpracování počítačové grafiky Média Médium = obecně prostředek přenosu, v komunikaci tedy prostředek přenosu informace (sdělení). Může být chápáno obecně například zvuk, obraz, nebo konkrétněji: mluvená řeč, psaný text, tištěný text, datový tok, gestikulace a podobně. Může též označovat technickou podobu přenosu papír, internet, rozhlas. Masmédia média pro oslovení velkého množství jedinců (masová komunikace). Především noviny, časopisy, knihy, televize, rozhlas. Dnes i internet, a dále některé formy reklamy (billboardy, plakáty apod.). Základním médiem, na které se zaměřují reprodukční grafici, jsou různé tištěné výrobky. V současnosti se do práce reprodukčních grafiků prolínají i prvky a vlivy jiných způsobů předávání informací, jako je elektronická distribuce, internet. 1

2 1.1.3 Reklama Reklama (propagace, advertising) obecně soubor všech prostředků, které mají u osoby nebo více osob vyvolat určité chování (politická reklama = propaganda). Obvykle je účelem zvyšovat poptávku po výrobcích nebo službách. Nesmírně rozsáhlá oblast. Využívá tisk, ale i mnoho jiných postupů a technologií. Široké možnosti uplatnění pro grafiky. Reklama úzce souvisí s marketingem (angl. market = trh, obchod) což je zjednodušeně dělání obchodu, v současnosti má ale širší význam, včetně například zásahů do návrhu nových výrobků podle poptávky a podobně. Reklamu lze rovněž rozdělit na spotřebitelskou která je zaměřena na jednotlivce (je obvykle více emotivní a vizuální) a obchodní která se zaměřuje na reklamu firmy vůči firmě (obsahuje obvykle více faktických informací). Obecně je vždy při návrhu reklamy nutno přihlížet k cílové skupině, na kterou je reklama zaměřena. Mnoho výrobků nebo služeb je propagováno formou marketingových kampaní, které procházejí napříč různými formami médií (cross media publishing). Návrh vizuální části takové kampaně, která je obvykle jednotná pro všechny použité prostředky tzv. vizuálu se značně liší od běžné přípravy tiskoviny. Mnoho reklamních agentur se zaměřuje na signmaking což je obecně vizuální reklama. Tato výroba shrnuje tisk (billboardy, cedule apod.) i další postupy (neony, stojany, polepy aut, ryté štítky, smaltované cedule, vyřezávané postavy, návrhy prostor) a v mnoha případech má úzký vztah i k aranžérství. Reklama dnes ovšem nepředstavuje pouze propagování konkrétních výrobků ale budování celkového dojmu firmy. Většina významných firem se dnes prezentuje jednotnou podnikovou identitou (corporate identity [koporit aidentity, angl.]) která zahrnuje kromě jiného i jednotný vizuální styl (corporate design). Ten představuje především logo firmy ale rovněž firemní písma, barvy, uspořádání tiskovin, někdy i oblečení a výzdobu budov (např. MacDonald). Většina zásad podnikového stylu bývá shrnuta v grafickém manuálu, který má obvykle podobu brožury Polygrafie = průmyslový obor zabývající se tiskem, případně různou formou kopírování a množení. Poly = mnoho; grafios = psát; polygrafie = mnohopsaní (řečtina) Tisk (angl. press, print, německy = druck) je jeden ze způsobů reprodukce textu a obrazu. Používá se tisková barva (případně inkoust, toner, nebo jiná látka) která se selektivně nanáší na potiskovaný materiál. (Selektivně = jen tam kde má být něco vytištěno.) Tisk zahrnuje obrovské množství různých technologií, konstrukcí strojů a velikostí od nejmenších tiskárniček po ty největší tiskové stroje. 2

3 Tiskové techniky: Množství různých způsobů tisku pro různé účely: Knihtisk, flexotisk, ofset, hlubotisk, tampónový tisk, sítotisk, ink-jet (tryskový tisk), laserový tisk a mnohé další Klasické a digitální postupy v polygrafii Základním požadavkem většiny tiskových technik je tisková forma razítko, na které se opakovaně nanáší tisková barva a které se otiskuje na materiál. Existuje několik značně odlišných typů tiskových forem. Tiskové technologie, které používají tiskovou formu, se označují jako klasické (též analogové) a stále je pomocí nich vyráběna naprostá většina polygrafických výrobků. Některé tiskové technologie tiskovou formu nepotřebují tyto postupy tisku označujeme obecně jak digitální. Tisknou například tak že barvu na potiskovaný materiál rozstřikují tryskou = tryskový = ink-jet tisk. Do této kategorie patří běžné domácí počítačové tiskárny, ale i velké digitální tiskové stroje určené k profesionálnímu tisku na podobných principech (v podstatě jde o zvětšené počítačové tiskárny ). Digitální tiskový stroj jeden z mnoha možných typů Technologický postup polygrafické výroby Dříve byla polygrafická výroba členěna do základních čtyř fází. 0 fáze technologická příprava; 1 fáze zhotovení tiskové formy; 2 fáze vlastní tisk; 3 fáze dokončovací zpracování. Dnes se upřednostňuje dělení do tří hlavních oblastí: Prepress = předtisková příprava = veškerá příprava před tiskem, návrh a jeho zpracování. Končí zhotovením tiskové formy pro klasický tisk, nebo odesláním souborů na tisk pro digitální tisk. 3

4 Press = tisk (též sjíždění zakázky, sjíždění nákladu). U klasických tiskových technik se tisková forma znovu a znovu otiskuje na materiál. Končí vytištěním požadovaného množství (nákladu) potištěného materiálu, který však dosud není upraven do podoby výsledného výrobku. Postpress = dokončovací zpracování = zpracování potištěného materiálu do konečné podoby, řezání, skládání, zhotovení vazby apod. Vzniká finální výrobek. Následuje balení a expedice výrobku k zákazníkovi Tištěné výrobky Rozdělení: 1) Klasické polygrafické výrobky - tiskoviny a) periodické tiskoviny, b) neperiodické tiskoviny, c) ostatní tiskoviny. 2) Ostatní výrobky zhotovené tiskem Za klasické produkty polygrafie považujeme výrobky vytištěné obvykle na papíře, jejichž hlavním účelem bývá předávání informace (knihy, časopisy, oznámení, plakáty, kalendáře atd.). Periodické a neperiodické tiskoviny se často vyznačují vazbou (spojením několika listů papíru) a můžeme je rovněž souhrnně označovat jako publikace (lat. publicate učinit přístupným, uveřejnit, vydat). Ostatní výrobky zhotovené tiskem např.: Obaly kromě předání informace zákazníkovy navíc chrání zboží. Potištěný textil (trička, látka). Potištěné reklamní předměty. Tištěné spoje. Značky. A další. 4

5 Počet zhotovených kusů (například množství vytištěných novin) označujeme jako náklad Periodické tiskoviny (Periodika, periodické publikace.) Tiskoviny vycházející pravidelně po určitém časovém období. Zadavatelem tisku periodických tiskovin je vydavatelství. Evidenci periodického tisku v ČR vede Ministerstvo kultury. Povinnosti a práva vydavatele stanový tiskový zákon. Neprodané výtisky (například ze stánkového prodeje novin) se někdy vrací vydavatelství (nebo nakladatelství) jako tzv. remitenda nejčastěji u novin a časopisů (omezeně u knih). Vydavatelství obvykle zajišťuje vydávání několika odlišných titulů. Součástí vydavatelství jsou samostatné redakce jednotlivých titulů. Jeden novinový nebo časopisecký titul může být dále vydáván v několika verzích pro různé oblasti (regionální vydání), jazykových verzích (mutacích), ale i verzích s různým rozsahem (Level = MiniLevel). Periodická tiskovina může být doplněna suplementy doplňky (vkládané přílohy). Někdy se používá stejný suplement do několika různých periodik, např. TV Magazín. Základní rozdělení periodických tiskovin podle periodicity: a) deníky a večerníky (Mladá Fronta, Večerní Praha) b) týdeníky (Květy, Ring, Reflex) c) čtrnáctideníky (Computer) d) měsíčníky (100+1 zahraniční zajímavost, Svět tisku) Ročenky mají obvykle charakter knihy, zařazení mezi periodické tiskoviny je sporné (podle starší normy musí periodická publikace vycházet minimálně dvakrát do roka.) Neperiodické tiskoviny (neperiodické publikace) Vychází jednorázově (nikoli pravidelně). Typickým představitelem jsou knihy. Obdobou vydavatelství pro vydávání knih jsou nakladatelství. Podobně jako v případě vydavatelství povinnosti a práva nakladatele určuje zákon o neperiodických publikacích (viz dále). Nakladatelství často vytvářejí soubory publikací, které se vyznačují určitými společnými znaky, vnějšími a vnitřními, tj. obdobným žánrovým zaměřením, tematikou, jednotnou grafickou úpravou, logem apod. edice (také: řada, ediční řada, série, klub, knižnice či knihovna). [Z lat. editio porod dítěte, vydání knihy.] 5

6 Obvyklá je knižní úprava: a) Některá varianta klasické pevné vazby (s pevnými deskami, vazby V7, V8, V9) b) Měkká vazba = paperback, brožura, brožované vydání (měkká obálka, vazby V4, V5) c) Leporela = skládanky (dětské knihy, vazba V6) d) Výjimečně jiné zpracování, například kroužková vazba (manuály), vazba V3 (šitá zboku skripta) apod. Základní rozdělení: a) Knihy b) Speciální publikace (též označované jako merkantilní publikace) telefonní seznamy, jízdní řády, ceníky, katalogy, skripta, manuály (vazbou a rozsahem se podobají knihám, ale mají zvláštní obsah obchodního nebo informačního typu) Ostatní tiskoviny Velké množství značně odlišných tiskovin. Obvykle nemají vazbu. U některých se k tisku používají speciální technologie v jiných oblastech polygrafie nepoužívané (např. bezpečnostní prvky cenin). Například: Akcidenční (příležitostné) tiskoviny osobní a společenské (pozvánky, vizitky, oznámení, blahopřání, parte, plakáty ). Do jisté míry se prolínají s menkartilními a reklamními tiskovinami. Merkantilie obchodní tiskoviny (merkant = obchod, trh), hospodářské tiskoviny (smlouvy, tiskopisy), někdy rozšířeně i reklamní tiskoviny. Reklamní tiskoviny plakáty, letáky, billboardy, atd Variabilní tiskoviny každý výtisk jiný, s obsahem pro konkrétní osobu nebo firmu (reklama, ale i například složenky, výpisy z účtů a podobně). o Personalizované tiskoviny často míněno totéž co variabilní, někdy označení podskupiny variabilních tiskovin, u nichž se mění pouze text. o Customizované (customer = zákazník), se někdy označují variabilní tiskoviny kde je podle údajů o příjemci měněna i grafika. o Direct-mailing = cíleně rozesílaná reklama konkrétním osobám, řešená obvykle pomocí variabilních tiskovin (dnes ovšem i elektronickou cestou). o Transakční tiskoviny variabilní tiskoviny ekonomického a obchodního charakteru zmíněné složenky, výpisy z účtů a podobně. (Transpromo = kombinace transakční tiskoviny s reklamou). 6

7 Ceniny (bankovky, šeky, akcie, cestovní doklady, známky a kolky). Dokumenty (průkazy, vysvědčení, diplomy). Mapy (= kartografie). Hudebniny (noty). Tiskoviny s přenosem zažehlovací obtisky, vodou přenášené obtisky. Další speciální tiskoviny hrací karty, kalendáře, losy, volební lístky, jízdní řády Adjustační tiskoviny (slouží k označení druhu a ceny výrobků etikety, visačky, nálepky leží na přechodu mezi tiskovinou a obalem). Velkoformát rozměrné tisky (billboardy, magaboardy), tištěn naráz, nebo po částech ( tailech ) Ostatní výrobky zhotovené tiskem Speciální tiskové technologie a postupy. V některých případech tisk integrován do výrobní linky spolu s dalšími kroky vedoucími ke zhotovení výrobku. Některé oblasti této výroby se označují jako technický tisk (elektronika, součástky atd ), protože tisk nemá estetický, ale funkční význam. Tyto typy tisku dnes již nelze v žádném případě zanedbávat - jde o velice perspektivní oblast. obaly specifická skupina se zvláštními nároky (kartónové krabice, sáčky, přímo potištěné láhve ) textil kusový (např. trička), nebo metrový (látka) reklamní předměty (tužky, hrnečky, klíčenky) informace na součástkách a zařízeních (ovládací panely, klávesnice PC apod.) elektronika (tištěné spoje, elektronika tištěná vodivou barvou např. čipové karty) informační tabule, dopravní značky 7

8 Počítačová grafika Zasahuje dnes částečně snad do všech oborů lidské činnosti. Je též základem navrhování a předtiskové přípravy tiskovin. Z hlediska technického (způsobu jakým je v počítači obrázek, stránka, animace zaznamenána = definována) se grafika nejčastěji dělí na vektorovou a rastrovou (ne zcela přesně bitmapovou). Dnes jde velice často o kombinaci, jeden obraz (stránka, animace) obsahuje prvky obou typů. Rozdělení podle prostorovosti: 2D počítačová grafika grafika v ploše, nemá rozměr do hloubky, typické například při návrhu tiskoviny. 3D počítačová grafika (3D modelování) objekty se třemi rozměry, tj. šířka, výška a hloubka. Objekt nebo scénu lze zobrazit z různých stran a úhlů pohledu. Uplatňuje se při designu předmětů a obalů, v architektuře, návrzích interiérů, v technických oborech (návrhy strojů, konstrukcí), programování počítačových her nebo speciálních efektů pro film. Podle pohybu a interaktivnosti: Statická počítačová grafika grafika bez pohybu, typicky určená k tisku. Dynamická počítačová grafika pohyblivá grafika od jednoduchých animací (například prvků webových stránek), až po počítačově animované filmy a trikové scény. (V případě pohyblivé 3D grafiky se též hovoří o 4D grafice tj. + čtvrtý rozměr čas.) Interaktivní počítačová grafika reaguje na podměty člověka (diváka, uživatele), typicky počítačové prezentace, grafické ovládací prvky programů, některé internetové stránky, počítačové hry. Z hlediska použití: Internetová grafika, technická grafika (schémata, plány tzv. CAD systémy), GUI grafika (graphical user interface návrhy grafického rozhraní programů), filmová grafika a další. Grafika pro tisk: Standardně statická 2D grafika s často značným množstvím textu, mnohdy vícestránková. Vždy omezená možnostmi následného tisku. Příprava grafiky tiskoviny spadá do oblasti polygrafie označované jako prepress, doslova přeloženo jako předtisk správně předtisková příprava. 8

DESTINAČNÍ MANAGEMENT

DESTINAČNÍ MANAGEMENT DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU TVORBA TISKOVIN PRO CESTOVNÍ RUCH www.vzdelavanivcr.cz 1 Tvorba TVORBA destina ních TISKOVIN produkt cestovního ruchu PRO CESTOVNÍ RUCH Ing.

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

I Dopravu až k vám zajišťujeme po domluvě a podle rozsahu zakázky.

I Dopravu až k vám zajišťujeme po domluvě a podle rozsahu zakázky. I Firma APIS agency vznikla v roce 1992 jako sdružení podnikatelů se zaměřením na reklamu a tisk. Postupem času jsme se ve stále větší míře orientovali na polygrafickou výrobu, avšak i nadále naleznete

Více

OT15 PDF a kontrola PDF

OT15 PDF a kontrola PDF OT15 PDF a kontrola PDF 1.1.1 Úvod Celkový návrh tiskoviny obvykle vzniká v sazbových programech, jako je Adobe InDesign, či QuarkXPress, méně často (jednodušší a méně rozsáhlé návrhy) ve vektorových programech

Více

POLYGRAFIE. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání. ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ

POLYGRAFIE. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání. ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ POLYGRAFIE Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA PaedDr. MIROSLAVA DLABOLOVÁ Praha 2007 OBSAH ÚVOD... 3 I. Vymezení okruhu povolání a jejich charakteristika v ISTP...

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2008 Speciální barvové systémy Tisk procesními barvami CMYK je dnes nejrozšířenější variantou tisku, přinášející však i jistá omezení. Těmi

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední

Více

... label of quality...

... label of quality... ... label of quality... 22. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskafiského prûmyslu - materiály, stroje a technologie 20. 23. 5. 2003, Brno V stavi tû Doprovodn program veletrhu EmbaxPrint

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio

5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio 5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio 5.2.1. CO JE REKLAMA? Reklama je komunikace mezi zadavatelem a tím, komu je nabízený produkt či služba určena, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Reklamní kampaň pro vybranou

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

TEST OLYMPUS PEN E-PL1 str. 8. různých částí řešení, od samotného tisku, spotřebního materiálu, dokončovací či distribuční

TEST OLYMPUS PEN E-PL1 str. 8. různých částí řešení, od samotného tisku, spotřebního materiálu, dokončovací či distribuční noviny 08 XPERIENCE DESIGN Kupte QuarkXPress 8 již nyní a získáte novou verzi 9 ZDARMA! dostupný od dubna 2011 QUENTIN, s. r. o. distributor pro ČR a SR, Bělohorská 45, Praha 6, tel.: 233 355 585, quentin@quentin.cz

Více