Deník Franze Kraczmery z Pardubic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deník Franze Kraczmery z Pardubic"

Transkript

1 Deník Franze Kraczmery z Pardubic

2 V letech se podařilo v neuvěřitelně krátké době postavit trať z Pardubic přes Chrudim a Hlinsko do Havlíčkova Brodu. Pardubice se staly důleţitou ţelezniční křiţovatkou a k ţelezniční trati se začaly stahovat průmyslové podniky. Hned u nádraţí vznikly v krátkém sledu lihovar (1867), cukrovar (1869), pivovar (1871), Prokopova strojírna a slévána (1870). Při chrudimské silnici a vedle tratě vznikla továrna na kávovinové náhraţky Jindřicha Francka (1897). U tratě Pardubice Německý Brod a na Liberec začala roku 1889 pracovat rafinerie minerálních olejů firmy David Fanto. Od roku 1905 k nim přibyla parní elektrárna praţské firmy Fr. Křiţíka. Tyto podniky byly postaveny za nádraţím v průmyslové zóně Pardubic. Velký nárůst podniků všeho druhu zapříčinil příliv obyvatel, který se za celých deset let zdvojnásobil ze čtyř tisíc na osm. Obyvatelé zajistili proslulost města Pardubice jako města průmyslu. Co se stalo po zprovoznění hlavního nádraží? Po zprovoznění hlavního nádraţí bylo město Pardubice znovuobjeveno jako častý cíl turistů. Také lidé vyjíţděli z Pardubic za studiem. Vraceli se uţ vystudovaní a to zajistilo městu lepší ţivotní podmínky. Opravdovým zlomem v ţelezniční dopravě byl slavnostní příjezd vlaku na lince Praha- Olomouc. Pro nás byl důleţitý úsek Česká Třebová-Pardubice. Tímto projektem byl pověřen mladý inţenýr Jan Perner, který pocházel z Pardubic. Ţeleznice zásadním způsobem ovlivnila budoucí vývoj Pardubic. Nejenţe podnítila růst průmyslu, ale způsobila i společenský vzestup. Obrázek 1: Budova starého nádraží

3 Doprava Dnes jsem navštívil místní hlavní nádraţí. Překvapilo mě svou nadčasovou architekturou a moderním vybavením (r. 1845). Přidávám fotku, abyste viděli sami. Obrázek 2: Nástupiště pardubického nádraží (1914) Také jsem viděl a slyšel autobusovou dopravu. Jaký pokrok! Konaly se slavnosti na otevření nové trasy: Pardubice Lázně Bohdaneč. Ţe bych se také svezl na nějakou lázeňskou proceduru? Obrázek 3: Tramvajová dráha Pardubice - Sezemice

4 Jan Perner Jan Rerner se narodil 7.9 roku Vyrostl v rodině chudého mlynáře. Vystudoval Technické učiliště v Praze. Po studiu se dal na projektování a stavbu ţeleznic. Pro Pardubice nejdůleţitější je ale stavba ţelezničního spoje Česká Třebová- Padrubice, kterou projektoval roku Trasa byla otevřena roku Jan Perner zemřel nešťastnou náhodou po vyklonění z vlaku. Jan Perner byl pochován za veliké účasti 12. září Obrázek 4: Ing. Jan Perner

5 Lihovar Lihovar spustil provoz roku 1870, zaloţil ho Ignác Wertheimer, ale krátce nato v roce 1875 lihovar postihla nehoda a celý podnik shořel. Rafinerie se znovu postavila na nohy aţ roku 1882 a k tomu všemu si přibrala výrobu octa. Na začátku 20. století byl líh a likéry uznávány i v dalekém Švýcarsku. Zde se vyváţel pod značkou Schweizer Feinsprint. Bohuţel se v první světové válce podnik potácel na pokraji krachu. Obrázek 5: Lihovar a další průmyslové podniky v Pardubicích

6 Cukrovar Východočeský spolek cukrovarnický byl zaloţen v Kolíně roku Zajímavé je ţe Josef Prokop a jeho slévárny pro tento cukrovar vyráběl vybavení. V roce 1908 by cukrovar inovován. Na začátku války byl cukrovar jako všechny větší firmy na pokraji krachu. Obrázek 6: Cukrovar

7 Pivovar V roce 1491 koupil pivovar Vilém z Pernštejna. Aţ v roce 1871, byla zaloţena prosperující společnost Akciový pivovar Pardubice. První pivo bylo uvařeno a vypito dne V roce 1890, se začíná vařit nová pivní specialita 19 Porter. Obrázek 7: Pivovar

8 Prokopka Josefa Prokopa synové či téţ Prokopka je bývalá pardubická továrna na mlýnské stroje společnosti Josefa Prokopa synové, vybudovaná na dnešní Palackého třídě v letech Pan Josef Prokop zaloţil v Pardubicích malou strojírnu a slévárnu, ve které se postupem času začaly vyrábět zemědělské stroje jako ţentoury, mlátičky, pluhy nebo secí stroje. V roce 1883 začal Josef Prokop vyrábět jednoduché mlýnské stroje a vodní mlýnská kola, později i vodní turbíny a hydraulické regulátory turbín. V roce 1890 zaměstnávala firma jiţ 600 dělníků a stala se největší svého druhu v celé rakousko-uherské monarchii. Na počátku 20. století šlo o jeden z největších podniků ve svém oboru ve střední Evropě. Roku 1894 do vedení podniku vstoupili Prokopovi synové Jaroslav a Josef. Kdyţ se Josef roku 1905 stal jediným ředitelem podniku, přestavěl celý areál továrny a zmodernizoval ho podle amerických vzorů. Výkon podniku se znásobil a Prokopovka běţně vyváţela do Francie, Německa, Skandinávie či Velké Británie. Obrázek 8: Ing. Josef Prokop (zakladatel firmy) Obrázek 9: Reklamní plakát firmy Prokop

9 Fantovy závody David Fanto se jiţ v roce 1889 rozhodl zřídit vlastní závod na destilaci a následnou rafinaci petroleje z ropy. Vybral si Pardubice, protoţe zde byla nejen voda a ţeleznice, ale i rozvětvený průmysl. Usazování prvních kotlů a kladení potrubí začalo na jaře roku Později vyrostly i další objekty odparafinovací a výrobna svíček. Oleje všeho druhu vřetenové, vazelinové, válcové i těţké - začaly vytlačovat do té doby všeobecně uznávané americké výrobky a to nejen v Rakousku, ale i v zahraničí. V roce 1907 změnil David Fanto podnik v akciovou společnost a sám se stal jejím komerčním radou Ve dvacátých letech dvacátého století došlo ke sloučení všech rafinérií a v Praze bylo vybudováno ústřední ředitelství firmy. Kromě tuzemské gbelské ropy se zde zpracovávala i ropa perská, ruská, americká, venezuelská a rumunská, která byla aţ do roku 1938 výhradní surovinou. Zavedena byla také výroba automobilových olejů pod značkou Fantolin. Obrázek 10: Fantovy závody Obrázek 11: Železniční vlečka vedoucí do Fantových závodů

10 Obrázek 12: Reklamní inzerát

11 Křižíkova elektrárna Elektrárna byla dána do provozu v roce 1905 a dodávala proud pro veřejné osvětlení a potřeby města. Roku 1911 převzalo elektrárnu do své správy město a navíc vybudovalo na Chrudimce proti Winternitzovu mlýnu (rovněţ z r. 1911) hydroelektrárnu. Obrázek 13: Křižíkova elektrárna na Karlovině (1905)

12 Winternitzovy mlýny Kdyţ jsem se byl podívat na Winternitzovy mlýny tak mě napadlo podle čeho se jmenují Winternitzovy mlýny. Zeptal jsem se zdejších lidích a ty mi řekli, ţe je to pojmenováno podle bratrů Winternitzů. Winternitzovy mlýny byli postaveny v letech Budovy mlýnů projektoval architekt Josef Gočár. Gočárova monumentální stavba, připomínající romantický hrad, je jedním z cenných dokladů uplatnění moderní architektury při výstavbě výrobního objektu. Obrázek 14: Pohled na Winternitzovy mlýny (1922)

13 Vybudován městský vodovod Před vybudováním nynějšího vodovodu se zásobovalo obyvatelstvo města uţitkovou vodou z řek a vodních náhonů městem protékajících. Pitnou vodou ze studní soukromých (v celkovém počtu asi 800) a veřejných, zaloţených na veřejných prostranstvích na nynější třídě Míru, v Jindřišské ulici před Dělnickým domem, na Pernštýnském náměstí, v předhradí zámku, na Bílém náměstí a u Kostelíčka. Obrázek 15: Městský vodovod (1917)

14 Zelená brána Naproti Královské třídě jsem spatřil Zelenou bránu. Uviděl jsem otevřené dveře dovnitř. Vystoupal jsem dřevěné schody na samý vrchol věţe a kochal se krásou Pardubic. Na zdi Zelené brány jsem zahlédl ceduli s historickými informacemi. Odešel jsem z rozhledny o něco moudřejší. Předbraní i věţ byly do dnešní podoby přestavěny po poţáru roku 1538 Janem z Pernštejna. Obrázek 16: Při výhledu ze Zelené brány jsem zahlédl Městské divadlo, které, jak jsem se dozvěděl, bylo postaveno v letech V roce 1931 divadlo váţně poškodil poţár. Zachvátil jeviště i oponu. O něco později proběhla rekonstrukce. Akademický sochař Bohumil Vlček dále vytvořil osm medailonů umístěných na fasádě budovy. Například v průčelí budovy jsou medailony Bedřicha Smetany a J. K. Tyla. Obrázek 17: Pohled na Královskou třídu

15 Synagoga Kdyţ jsem procházel středem Pardubic, došel jsem k věţaté budově. Okna budovy byla vyplněna barevným sklem. Bylo vidět, ţe budova byla nedávno rekonstruovaná. Podle stavebního slohu a symbolu, které jsem postřehl, bylo zjevné, ţe se jedná o ţidovskou synagogu. Z vnitřku budovy se ozývaly odpolední modlitby. Obrázek 18: Synagoga Obrázek 19: Synagoga

16 Kostel sv. Bartoloměje U městského kanálu, linoucího se středem města, jsem spatřil gotický kostel s vysokou věţí. Nemohl jsem si nevšimnout otevřených vrat a pohlédl jsem dovnitř. Uvnitř právě probíhala zpověď. Vyuţijíc toho, ţe kněz právě vyslechl posledního, stařenku zahalenou šátkem, jsem se představil a zeptal se, jestli bych se od něho nemohl dozvědět něco o historii a funkci tohoto posvátného stánku. Přikývl a zváţněl: Kostel sv. Bartloměje je stár více neţ 700 let, ale jeho nejstarší historie, i kdyţ nejdůleţitější, byla opomíjena. Toť dokazuje i fakt, ţe poprvé se o tomto svatostánku zmiňuje aţ jakási bula, dokazujíc i první zmínku o Pardubicích, ale zakladatelem byli jiţ staří cyriákové. Kněz, náleţitě se modlící k Bohu a děkujíc sv. Bartoloměji za svůj kostel, mě pobídl k pomodlení. Po modlitbě jsem se odporoučel ven a zahlcen svatými myšlenkami jsem zakopl o povalující se dlaţební kostku před kostelem. Myslím, ţe ještě dlouhou dobu jsem modřinu na hlavě měl. Však i tato vzpomínka neodmyslitelně patří do nitra mé paměti o Pardubicích. Obrázek 20: Kostel sv. Bartoloměje Obrázek 21: Kostel sv. Bartoloměje

17 Pardubický zámek Kdyţ jsem se procházel městem, najednou vidím, jak se v dáli vyjímá krásný zámek. Přijdu na nádvoří a rozhlédnu se. Potkal jsem kastelána a zeptal se ho na nějaké zajímavé informace o tomto zámku. Kastelán mi řekl: Pardubický zámek je renesanční zámek, který se nachází v těsné blízkosti centra města Pardubice Krátce po husitských válkách byl hrad přestavěn a obehnán novou kamennou hradbou s nároţními věţicemi a střílnami. V roce 1491 získal pardubické panství Vilém z Pernštejna, který hrad přestavěl na čtyřkřídlý renesanční palác. V roce 1560 panství odkoupil král a z Pardubic se stalo královské komorní panství. V 18. století slouţil zámek víceméně k hospodářským a správním účelům. Poslední úpravy se prováděly podle plánů Fr. Max. Kaňky. Na zámku byl pivovar a později i sklad textilní manufaktury. Zámek slouţil dokonce jako ubytovna pro vyslouţilé vojenské hodnostáře. Obrázek 22: Pardubický zámek (1866)

18 Obrázek 23: Pardubický zámek na přelomu 19. a 20. století

19 Dům U Jonáše Cestou ze Zelené brány jsem se stavil na Pernštýnském náměstí. Spatřil jsem velký bílý dům. Dům U Jonáše. Na jeho stěně je velký reliéf, na kterém velryba polyká Jonáše. V přízemí tohoto domu se dochovala klenba z 16. století. Obrázek 24: Přelom 19. a 20.století

20 Městské divadlo Podle návrhu architekta A. Balšánka bylo postaveno v letech divadlo společně s ostatními secesními domy. Obrázek 25: Městské divadlo (1910)

21 Tyršovy sady Od pana Kašpara jsem vyzvěděl, ţe sady, v nichţ se nacházíme, byly zaloţeny teprve nedávno (léta páně 1903) ku příleţitosti konání Krajinské hospodářské a průmyslové výstavy. Obrázek 26: Pohled na kostel sv. Bartoloměje a Zelenou bránu Obrázek 27: Krajinské hospodářské a průmyslové výstavy (1903)

22 Jan Kašpar Pokračoval jsem dále, aţ jsem došel do jakéhosi parčíku, jenţ místní nazývali Tyršovy sady. Zřel jsem občana, který vypadal jako rodák, a chtěl jsem se ho vyptat na zdejší historii. Dali jsme řeč a ke svému překvapení jsem se dozvěděl, ţe tento muţ, jenţ se jmenuje pan Jan Kašpar, je ve skutečnosti pardubický hrdina. Toto přízvisko si vyslouţil tím, ţe se jako první Čech vznesl v letadle k nebi. A aby toho nebylo málo, podnikl první dálkový let v Čechách, a to z Pardubic do Prahy toho roku Panu Kašparovi jsem se velice obdivoval, zvláště pro jeho odvahu. Rozhodl jsem se, ţe ho seznámím se svým plánem zmapovat české země z ptačí perspektivy (z mého balonu). Byl tímto nápadem vskutku nadšen, řka, ţe máme vlastně podobný koníček vznášet se ve vzduchu. A hned mě ochotně provedl po Tyršových sadech. Obrázek 28: Ing. Jan Kašpar Obrázek 29: U příležitosti první letu (1911)

23 Kunětická hora Jednoho krásného dne přistál pradědeček Kráčmera nedaleko Pardubic. Široko daleko rovina a před ním kupolovitý kopeček. Nad krajinou se tyčí do výše 305 nadmořských metrů a je z něj nádherný výhled široko daleko. Říká se mu Kunětická hora. Od místních lidí si vyslouţil přezdívku Kuňka. První písemná zmínka o hradu je teprve z 15. století. Za husitských válek se stal důleţitým opěrným místem husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletína. Roku 1491 přechází hrad do majetku Pernštejnů a dochází k zásadní přestavbě. Nastávající půlstoletí se neslo v duchu pozdně gotických a renesančních přestaveb. Tenkrát by si mu Kuňka nikdo nedovolil říct. O jeho významu svědčí i návštěva krále Vladislava Jagellonského, který se přijel podívat, jak Vojtěcha a Jana, syny Viléma z Pernštejna, pasují na rytíře. Kunětická hora se těšila slávě aţ do doby, kdy si Pernštejnové vybrali za stálé sídlo nedaleké Pardubice a hrad prodali arcikníţeti Maxmiliánovi. Od druhé poloviny 16. století pozbývá hrad na původním významu. Hrad byl poškozen švédskými vojsky v závěru třicetileté války, v roce 1645 byl dobyt, vypleněn a vypálen. V dalších staletích hrad ohroţovalo lámání kamene, hornina slouţila ke stavbě starých Pardubic. Těţba kamene si vyţádala jiţní část hradního areálu. Ta se zřítila. Lom byl zrušen aţ v roce O tři léta později se začalo s velkolepou rekonstrukcí, která stavbu změnila. Obrázek 30: Kunětická hora

24 Obrázek 31: Přelom 19. a 20. století

25 Historie pardubického hokeje Hokej se v Pardubicích objevil jiţ v počátcích dvacátého století a svědkem jeho začátku bylo Matiční jezero. Byl povaţován za sport poněkud nezvyklý, tělu neprospívající a tudíţ společensky nepřijatelný. Přes všechny obtíţe se našli nadšenci, kteří tento sport v Pardubicích provozovali a organizovali, moţná právě díky nim se hokej stal jedním z hlavních sportů patřícím k městu perníku. První zápas v kanadském hokeji se hrál v roce 1913 právě na Matičním jezeře s Českou sportovní společností Praha. V dresu Pardubic nastoupili hráči jako Weiss, Potůček nebo Reiberg a Komeštník. Obrázek 32: Hráči LTC Pardubice

26 Zlatá přilba V Pardubicích jsem přistál na plochodráţním stadionu, kde se jezdí závod Zlatá přilba, ale bohuţel jsem místo na trávník přistál na dráhu, kde se jel závod. Na dráze do mého balónu narazili čtyři motorkáři a zbývající dva se udiveně dívali na balón a narazili do zdi. Díky tomu jsem byl vykázán ze stadionu. Mrzelo mě to, a tak jsem si řekl, ţe si o Zlaté přilbě něco zjistím. A zjistil jsem toto: 1. První závod se konal v roce Zlatá přilba je nejstarší závod na ploché dráze na světě 3. V roce 1929 vyhrál Čech Zdeněk Pohl Obrázek 33: První zlatá přilba pro vítěze závodu Obrázek 34: Plochodrážní stroj

27 Dostihové závodiště Velká pardubická Přistál jsem na pardubickém závodišti vedle tribuny, ale během pár vteřin se u mě ocitl muţ a ptal se mě, co tu dělám. Kdyţ jsem mu vysvětlil, proč jsem sem vlastně přiletěl, poţádal jsem ho, zda by mi něco nemohl říci o tom, co se to tu děje. Neříkejte, ţe nevíte nic o Velké pardubické! Je to nejpopulárnější dostihový závod v celé Evropě, ve kterém se utkávají nejlepší ţokejové se svými koňmi převáţně z Česka. To mám ale štěstí, pomyslel jsem si, vidět takovou velkolepou podívanou! Bylo to napínavé, do cíle doběhl jako první kůň Jour Fix se svým ţokejem U. Rosákem (r. 1903). Obrázek 35: Velká pardubická

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Pardubický kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_13 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 30. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Hospodářství habsburské monarchie Klíčová

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3811

CZ.1.07/1.4.00/21.3811 CZ.1.07/1.4.00/21.3811 METODIKA Výkladová prezentace přechod stránky kliknutím, nadpis automatický, informace přicházejí po kliknutí, fotografie nabíhají automaticky Test děti si čtou otázky, odpovídají,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_7 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

Informace o Hradci Králové

Informace o Hradci Králové Informace o Hradci Králové Hradec Králové Hradec Králové leží na východě Čech, na soutoku Labe s Orlicí. Je metropolí Královéhradeckého kraje a zároveň osmým největším městem v Česku. Žije v něm téměř

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

1961. Most ústí do kostela pod dřevěnou zvonicí, v níţ jsou starobylé zvony www.pametihodnosti.cz/pa

1961. Most ústí do kostela pod dřevěnou zvonicí, v níţ jsou starobylé zvony www.pametihodnosti.cz/pa Kraj Pardubický Úvod Pardubický kraj leţí ve východní části historického území Čech v České kotlině. Přestoţe je čtvrtým nejmenším krajem, patří svým terénním reliéfem k nejzajímavějším. Východní část

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV JAVOR 1. část Modrá barva ve znaku Voděrad je podle potoku Javor. Javor se nachází na jihozápadě od Voděrad a těsně

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Jméno a příjmení: Patrik Hajas Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

doprava lokalita objekt statut objektu popis přístup Hranice na Moravě, okr. Přerov

doprava lokalita objekt statut objektu popis přístup Hranice na Moravě, okr. Přerov Kraj Olomoucký Úvod Převáţná část kraje leţí v úrodném Hornomoravském úvalu, kterým protéká řeka Morava a na severu zasahuje aţ ke státní hranici, kterou tvoří pohoří Jeseníky. Přirozeným těţištěm je jedno

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu www.7zskolin.cz Číslo 2 12.ročník (2015/2016) listopad 2015 Samostatná příloha časopisu Zvláštní vydání pro II.C a V.C Dostali jsme od paní učitelky Kombercové informaci pro nás a pro rodiče: HISTORICKÁ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PLZEŇ -SEVER KLATOVY

PLZEŇ -SEVER KLATOVY Plzeňský 26 PLZEŇ- -SEVER TACHOV PLZEŇ DOMAŽLICE PLZEŇ-JIH 25 KLATOVY 27 SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa 6

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

rezidence Palác Na Dubovci

rezidence Palác Na Dubovci rezidence Palác Na Dubovci Historie Historie budovy zvané Palác se pocíná roku 1790, kdy Izak Stein, židovský obchodník, koupil pozemek vedle hradu, v míste zvaném Dubovec a vystavil na nem zprvu pouze

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ REPUBLIKOVÉ KOLO SOUTEŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ informace pro soutěžní týmy Chrudim 18. 20. června 2010 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim pořádá z pověření Výkonné rady Českého červeného

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Joseph Daniel Huber: Plán Prahy, 1769, výřez pravé dolní části Anonym: Plán Prahy a okolí, 1737 Folpertus van Ouden-Allen: Panoramatický pohled na Prahu, předloha 1675, tisk 1685,

Více

ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ

ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ ve městě České Budějovice a jeho blízkém okolí ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ poznávací soutěž pro děti a mládež do 16-ti let jednotlivce i kolektiv V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 17.

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

1. ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINEK MĚSTSKÉ DOPRAVY A LANOVÝCH DRAH 2013

1. ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINEK MĚSTSKÉ DOPRAVY A LANOVÝCH DRAH 2013 1. ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINEK MĚSTSKÉ DOPRAVY A LANOVÝCH DRAH 2013 PLATÍ OD 1.4.2013 Na straně 4 doplňte za text Cestující mohou při jízdě v dosahu linek MHD využít i příměstské linky č. 421101 až 421104,

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zmizelé Košťany. Po stopách starých Košťan

Zmizelé Košťany. Po stopách starých Košťan Po stopách starých Košťan 1. Mírové náměstí dříve Tržní náměstí Zachovaly se jen budovy v pravé části obrázku. obě budovy nalevo byly zbourány v průběhu 50.let 20. století Víte proč? 2. Mírové náměstí

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více