Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky"

Transkript

1 Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření smlouvy stanovené touto dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy). Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiložené předlohy návrhu smlouvy, kterou uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech předlohu návrhu smlouvy doplní o požadované údaje své identifikační údaje, doplní cenu plnění a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby se doporučuje uvést její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 1

2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech republic se sídlem: Údolní 33, Brno-střed zastoupena: Mgr. Jaromírem Němcem, ředitelem IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Milady Horákové 6, Brno číslo účtu: /0300 kontaktní osoba pro administraci veřejné zakázky: Marie Horáková, tel kontaktní osoba ve realizace služeb: Eliška Kvitová, (dále jen objednatel) a Dodavatel:. se sídlem:. zastoupený :.... IČ: :. DIČ : zapsaná v obchodním rejstříku:.. bankovní spojení : kontaktní adresa :.. (dále jen zhotovitel) 1. Předmět smlouvy Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu. Dílo je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel požaduje, aby dílo bylo prováděno dodavatelem s odbornou péčí. Konkrétní objednávky budou vydány v podobě výzev k poskytnutí plnění v rámci následujících projektů: pro projekt reg. číslo projektu 72-BG-062 s názvem Aktivně pro ochranu přírody na Moravě v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. 2. Čas, místo a způsob plnění 2.1. Zahájení plnění konkrétní objednávky je den písemného potvrzení příslušné výzvy k poskytnutí plnění. Plnění zakázky bude zahájeno výzvou k poskytnutí plnění s předpokladem duben 2014, předpokládané ukončení plnění této smlouvy je , dodání konkrétní objednávky co nejdříve, nejpozději do 20 dnů po písemném potvrzení výzvy k poskytnutí plnění Další harmonogram plnění je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2

3 2.3. Činnosti vykonávané v souvislosti s plněním veřejné zakázky bude zhotovitel provádět ve svých objektech a pracovištích. Plnění veřejné zakázky bude zhotovitelem předáváno na kontaktní adrese objednatele uvedené v konkrétní objednávce. 3. Cena 3.1. Cena služby dle této smlouvy činí: Kč bez DPH, DPH činí..kč. Cena celkem.kč. Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze 1 této smlouvy Cena uvedená v bodě 3.1 je cena nejvýše přípustná a není možné ji překročit. Zahrnuje zejména náklady na veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro splnění veřejné zakázky a jiné náklady, které při plnění veřejné zakázky podle této smlouvy mohou vzniknout a zisk zhotovitele, náklady na případné získání nezbytných autorských práv a jiných práv, příp. náklady na poskytnutí oprávnění autora k výkonu práva dílo užít (licenci) a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Překročení nebo snížení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (= nabídková cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy. 4. Platební podmínky 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za plnění konkrétní objednávky dnem předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 47/2011 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury, lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 5. Smluvní pokuty 5.1. V případě, že zhotovitel nepotvrdí výzvu k poskytnutí plnění ve lhůtě uvedené v bodě 2.2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dané objednávky stanovené dle bodu 3.1Smlouvy (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejméně však 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 3

4 5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v souvislosti s prodlením plnění závazků dodavatele škoda. Náhradu vzniklé škody bude objednatel vymáhat samostatně. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Nedílnou součástí této smlouvy je - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění - Příloha č. 2: Grafické manuály a loga (Hnutí DUHA, fond Českošvýcarské spolupráce, MŠMT) pouze elektronicky - Příloha č. 3: Ukázka tematicky podobných grafických výstupů Hnutí DUHA z roku 2013 pouze elektronicky 6.3. Smluvní strany se dohodly dle 262 odst. 4 obchodního zákoníku, že právní vztahy založené touto smlouvou na plnění veřejné zakázky se řídí ustanovením uvedeného zákoníku Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku k této smlouvě, pořadově očíslovaným a podepsaným oběma smluvními stranami Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy. Podstatným porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností zhotovitele: a) překročení sjednaného termínu pro plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy o nejméně pět kalendářních dnů, b) neposkytnutí plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy, c) neodstranění vad plnění či nedodělků plnění do 5 kalendářních dnů po uplatnění reklamace. V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence V případě sporu se smluvní strany pokusí vyřešit spor dohodou. Jestliže během jednání nebude dohody dosaženo, smluvní strany si sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy, místní příslušnost Krajského soudu v Brně Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 4

5 6.9. Poskytovatel, s nímž byla uzavřena tato smlouva, má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). V Brně dne Objednatel: Hnutí DUHA Přátelé Země Česká republika Jméno a příjmení: Mgr. Jaromír Němec V.. dne.. Dodavatel: Jméno a příjmení:... podpis.. podpis 5

6 Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu, kterou pořádá Hnutí DUHA. Zakázka obsahuje reklamu v městských dopravních prostředcích (plakáty A4, A3) a infomačních centrech ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a reklamu na internetu (flash bannery, sociální sítě). Cílovou skupinou jsou lidé v rozmezí 16 až 55 let z celé České republiky s preferencí obyvatel z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Zakázka se tedy skládá celkem ze tří aktivit. 1. Reklama v prostředcích městské hromadné dopravy a v informačních centrech Předmětem zakázky je vytvoření grafického návrhu barevného plakátu velikosti A4 (na výšku) a A3 (na šířku) a jejich umístění do dopravních prostředků a informačních center ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Podrobný popis: a) Grafický návrh plakátu velikosti A4 a A3 určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu v dopravních prostředcích a informačních centrech. Dodavatel navrhne minimálně 3 varianty grafického provedení barevného plakátu velikosti A4 na výšku a 3 varianty grafického provedení barevného plakátu A3 na šířku. Grafický návrh plakátu musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele. Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky dopravních podniků, do jejichž prostředků se budou plakáty umisťovat (především požadavky na okraje). Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Celkem 6 návrhů na plakáty bude dodáno zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Grafické návrhy 3 variant A4 a A3 mohou být shodné, ale je nutné respektovat parametry pro umístění do zvolených dopravních prostředků a informačních center/středisek. Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 3 návrhů pro jednotlivé typy plakátů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 2 grafické návrhy pro každý typ plakátu podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 7 pracovních dní od zamítnutí 3 návrhů jednotlivých variant plakátů zadavatelem. Varianty mohou být opět shodné či podobné s úpravou pro jednotlivé velikosti a v souladu s výše popsanými pravidly. První grafické návrhy 3 variant pro oba typy plakátů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant u jednotlivých typů plakátů. Jednu vybranou variantu u obou typů plakátů dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravené grafické návrhy obou typů plakátů schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání grafických návrhů pro plakát velikosti A4 a A3. Konečné provedení obou typů plakátů musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel návrhy plakátů dodá elektronicky v tiskové kvalitě a ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: 6

7 b) Vytištění schváleného provedení plakátů A4, A3. Dodavatel nechá vytisknout zadavatelem schválené provedení dvou typů plakátů k propagaci aktivity Týdny pro les a divočinu. Technické provedení tisku musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. Pro technické provedeni tisku platí následující technické podmínky z hlediska vlivu na životní prostředí: Papír musí splňovat požadavky platných bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů a norem týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu s evropskými normami, jsouli dány. Papír musí být ze sběrového papíru. Při výrobě nesmí být bělen chlórem ani jeho sloučeninami a nesmí být přidávány optické zjasňovací prostředky. Papír musí být plně recyklovatelný. Během výroby nesmějí být použity látky toxické nebo vysoce toxické ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně dalších zákonů. Obalové prostředky použité na spotřebitelské, skupinové a přepravní balení musí být recyklovatelné. Nepřípustný je obal z PVC. Technické provedení tisku dále musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. c) Počty kusů jednotlivých typů plakátů: A4 plakát 3000 ks, A3 plakát 1000 ks ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v informačních centrech. 800 ks plakátu A3 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks v informačních centrech. Zbývajících 1300 ks velikosti A4 a 100 ks velikosti A3 dodavatel dodá zadavateli na adresu: Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno a to nejpozději do (jedná se o datum fyzického doručení plakátu do sídla organizace). d) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (1600 ks) a A3 (800 ks) do dopravních prostředků ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Vybraná města: Ostrava, Olomouc, Zlín, Opava, Vsetín, Jeseník, Krnov, Přerov. Termín umístění propagačních plakátu: umístění všech plakátů ve vybraných městech a jejich dopravních prostředcích musí být nejpozději v délce trvání minimálně měsíc (4 týdny). Délka umístění propagačních plakátů obou typů a počty kusů jednotlivých typů (viz. Tabulka níže). Počty a rozdělení mezi jednotlivá města je možné upravit jen po dohodě se zadavatelem. Délka trvání umístění 4 týdny/měsíc je minimální. Jakékoli úpravy v délce umístění plakátů v dopravních prostředcích je možné upravit pouze po dohodě se zadavatelem. A4 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A4 Olomouc - A4 Zlín - A4 Opava - A4 Vsetín - A4 Jesenicko - A4 Krnov - A4 Přerovsko - A ks měsíc 300 měsíc 300 měsíc 300 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc

8 A3 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A3 Olomouc - A3 Zlín - A3 Opava - A3 Vsetín - A3 Jesenicko - A3 Krnov - A3 Přerovsko - A3 140 měsíc 160 měsíc 160 měsíc 100 měsíc 800 ks 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc Dodavatel zajistí umístění propagačních plakátů primárně v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a to konkrétně v tramvajích (ve městech, ve kterých jezdí), které jezdí přes den, denní linky. Ve městech, která nedisponují tramvajemi, o rozmístění do jednotlivých typů dopravních prostředků rozhoduje dodavatel po poradě se zadavatelem podle konkrétních místních podmínek. Primárně se ovšem musí jednat o linky, které jezdí v denní dobu od 6 ráno do 21 hodin večer. To znamená linky, které jezdí přes den. Plakáty nesmí být umístěny do linek, které jsou v provozu pouze přes noc, tzv. noční linky. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v dopravních prostředcích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 50 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do 8 měst, tak z minimálně 4 měst dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v dopravním prostředku s názvem města a typem dopravního prostředku a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, tramvaj, plakát A4. Fotografie budou zaslány na výše uvedenou ovou adresu nejpozději Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 1600 plakátů velikosti A4 a 800 plakátů velikosti A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém dopravním prostředku. Např. A4, 300 ks plakátu, Ostrava, tramvaj, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději e) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (100 ks) a A3 (100 ks) do informačních center a středisek ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Výběr konkrétních informačních center či středisek provede dodavatel na základě vlastního jednání s informačními centry a středisky s ohledem na místní podmínky. Seznam těchto středisek s počty zasílaných kusů jednotlivých typů letáků na informační centra/střediska předloží dodavatel zadavateli ke schválení. Dodavatel zajistí umístění (vyvěšení či vylepení) 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 do minimálně 50 informačních center/středisek v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Plakáty na jednotlivá informační centra/střediska musí být dodána a umístěna (vyvěšena 8

9 či vylepena) nejpozději a délka jejich vyvěšení na těchto místech musí být minimálně 4 týdny. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v informačních centrech/střediscích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 25 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do50 informačních center, tak z minimálně 13 center/středisek dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v informačním centru/středisku s názvem města a informačního centra/střediska a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, informační centru na nádraží Ostrava hlavní nádraží. Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém centru/středisku. Např. A4, 10 ks plakátu, Ostrava, informační centrum města Ostravy, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději Propagace Týdnů pro les a divočinu pomocí flash banneru Předmětem aktivity 2 zakázky je vytvoření grafického návrhu flash banneru, vytvoření flash banneru a umístění na 10 internetových stránek pro potřeby propagace Týdnů pro les a divočinu. a) Zhotovení flash banneru určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na vybraných internetových stránkách. Dodavatel zhotoví 2 návrhy flash banneru. Návrh flash banneru musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 (viz 1. Aktivita). Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky internetových stránek, na které bude flash banner umístěn. Dodavatel se zavazuje, že provedení flash bannerů bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění konečného flash banneru na vybrané internetové stránky bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy flash banneru budou dodány zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost jednoho návrhu výsledná velikost nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů flash banneru nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh flash banneru podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí 2 návrhů flash bannerů zadavatelem. 2 návrhy flash bannerů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravený flash banner schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného flash banneru. Konečné provedení flash 9

10 banneru musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel flash banner dodá zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost návrhu nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: a to nejpozději b) Umístění propagačního flash banneru na vybrané internetové stránky. Schválený flash banner dodavatel umístí na vybrané internetové stránky. Dodavatel zhotoví seznam internetových stránek, kde by bylo možné flash banner umístit, který musí schválit zadavatel. Dodavatel se zavazuje vybrat takové internetové stránky, které splňují několik kritérií: - měsíční návštěvnost těchto stránek je více jak 10 tisíc uživatelů (unikátních vstupů); - stránky jsou zaměřeny na propagaci cestovního ruchu (šetrného cestovního ruchu, cestování po České republice, cestování po vybraných krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský), dále se může jednat o stránky propagující Moravskoslezský, Olomouc a Zlínský kraj, aktivity v přírodě, ochranu přírody a krajiny, ochranu životního prostředí, podporující dobrovolnictví, udržitelný rozvoj, venkovskou turistiku, udržitelný cestovní ruch, aktivní dovolené apod. Preferovány jsou internetové stránky zaměřené na Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Seznam musí obsahovat minimálně 30 maximálně však 50 potenciálně vhodných internetových stránek splňujících výše uvedené podmínky. Dodavatel zhotoviteli dodá tento seznam nejpozději ve formátu *XLS obsahující adresu internetové stránky a návštěvnost těchto stránek (měsíční průměr), tento seznam zašle na ovou adresu: Zhotovitel do 5 pracovních dní dodavateli dodá návrhy 20 internetových stránek vybraných ze seznamu na umístění flash banneru. Dodavatel do 5 pracovních dní z tohoto seznamu vybere konečný výběr internetových stránek, na které se vytvořený flash banner umístí a navrhne časový harmonogram umístění na jednotlivé stránky. Minimální počet umístění je 10, to znamená, že dodavatel navrhne 10 internetových stránek, na které je možné umístit flash banner k propagaci Týdnů pro les a divočinu. Flash bannery na 10 internetových stránkách musí být umístěny minimálně 1 týden. Začátek propagace pomocí flash banneru musí proběhnout nejdříve nejpozději však a minimální délka umístění na vybraných 10 internetových stránkách je 1 týden (7 dní). Odkaz z flash banneru musí vést přímo na internetovou stránku Hnutí DUHA s akcí Týdny pro les a divočinu. Flash banner musí být proveden tak, aby se správně zobrazoval ve všech prohlížečích a bylo možné vést přesnou statistiku kliků jednotlivých uživatelů z konkrétních internetových stránek. Dodavatel je zadavateli povinen dodat seznam internetových stránek, na které flash banner umístil s podrobnou statistikou obsahující údaje o stránce: adresa, kde přesně na stránce byl flash banner umístěn, návštěvnost stránky v období, kdy tam byl flash banner umístěn, v jakém rozmezí byl flash banner na stránce umístěn, kolik lidí na flash banner celkově za tu dobu umístění na jednotlivých stránkách kliklo. Seznam bude ve formátu *XLS a dodavatel jej zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději k tomuto seznamu připojí printscreen všech 10 internetových stránek, na kterých bude banner umístěn. 10 printscreenů ve formátu *JPEG bude zasláno společně s výše uvedeným seznamem. Na printscreenu musí být zřejmé o jaké stránky se jedná a kde konkrétně na stránce a pozici byl flash banner umístěn. 3. Propagace Týdnů pro les a divočinu na Facebooku Předmětem aktivity 3 zakázky je vytvoření reklamy pro Facebook a její umístění na tuto sociální síť. Cílem je přimět uživatele ke kliknutí na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň bude trvat 1 měsíc, začátek Dodavatel garantuje, že tímto způsobem přivede 2000 návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 10

11 a) Zhotovení návrhu reklamy (obrázek a text) určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na sociální síti Facebook. Cílové skupiny reklamy (kampaně) na Facebooku (dále jen FB) jsou lidé od 16 do 55 let, z celé České republiky, muži, ženy. Preferujeme uživatele, kteří mají zájem o přírodu, ochranu přírody, cestování, dovolenou v České republice, aktivní dovolenou a podobná témata pojící se s pracovně-vzdělávací aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň musí být postavena tak, aby potenciálně oslovila minimálně 30 tisíc uživatelů FB. Dodavatel zhotoví 2 návrhy reklamy na Facebooku obsahující obrázek a text reklamy. Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Návrh reklamy musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 a flash banneru (viz 1. a 2. Aktivita). Dále návrhy musí respektovat požadavky sociální sítě Facebook. Dodavatel se zavazuje, že provedení reklamy bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění na FB bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy reklamy budou dodány zadavateli ve formátu *JPG na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí předchozích návrhů reklamy na FB zadavatelem. První 2 návrhy reklamy podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto návrhů se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru návrhu. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravenou reklamu schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného návrhu reklamy. Konečný návrh reklamy musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel konečný návrh reklamy (obrázek, text) zašle zadavateli ve formátu *JPEG a ovou adresu: a to nejpozději Konečný návrh reklamy dodavatel připraví pro umístění na FB taktéž nejpozději b) Umístění reklamy na Týdny pro les a divočinu na sociální síť Facebook. Pokud neuvede zadavatel jinak je možné konečný návrh reklamy umístit na FB ve spolupráci se zadavatelem Dodavatel bude komunikovat se zadavatelem a je povinen si v případě potřeby zařídit všechna potřebná povolení týkající se FB zadavatele. Reklama na Týdny pro les a divočinu na FB musí být realizovaná nejdříve 2.6. nejpozději však a minimální doba provozu reklamy je 1 měsíc. Dodavatel je zadavateli povinen dodat přesnou statistiku obsahující údaje od kdy do kdy byla reklama na FB umístěna, kolik lidí na ní kliklo, jaké kroky dodavatel podnikl, aby naplnil závazek návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu přes FB. Statistiku společně s doplňkovými údaji dodavatel zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději ve formátu *XLS či jiném formátu umožňujícím tyto údaje zobrazit. K tomuto seznamu připojí minimálně 20 printscreenů ve formátu *JPEG s umístěním reklamy na FB. Na printscreenu musí být zřejmé umístění reklamy na FB stránce a doplněno datum, ve kterém byl printsreen pořízen. 11

12 12

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně Příloha č. 3 návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2012 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona 513/1991 Sb. - obchodní zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Zpracování mediální kampaně a její realizace

Zpracování mediální kampaně a její realizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Veřejná zakázka malého rozsahu na akci KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy dle 1746 odst. 2 zák.

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Právní forma: příspěvková

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více