Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky"

Transkript

1 Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření smlouvy stanovené touto dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy). Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiložené předlohy návrhu smlouvy, kterou uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech předlohu návrhu smlouvy doplní o požadované údaje své identifikační údaje, doplní cenu plnění a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby se doporučuje uvést její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 1

2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech republic se sídlem: Údolní 33, Brno-střed zastoupena: Mgr. Jaromírem Němcem, ředitelem IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Milady Horákové 6, Brno číslo účtu: /0300 kontaktní osoba pro administraci veřejné zakázky: Marie Horáková, tel kontaktní osoba ve realizace služeb: Eliška Kvitová, (dále jen objednatel) a Dodavatel:. se sídlem:. zastoupený :.... IČ: :. DIČ : zapsaná v obchodním rejstříku:.. bankovní spojení : kontaktní adresa :.. (dále jen zhotovitel) 1. Předmět smlouvy Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu. Dílo je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel požaduje, aby dílo bylo prováděno dodavatelem s odbornou péčí. Konkrétní objednávky budou vydány v podobě výzev k poskytnutí plnění v rámci následujících projektů: pro projekt reg. číslo projektu 72-BG-062 s názvem Aktivně pro ochranu přírody na Moravě v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. 2. Čas, místo a způsob plnění 2.1. Zahájení plnění konkrétní objednávky je den písemného potvrzení příslušné výzvy k poskytnutí plnění. Plnění zakázky bude zahájeno výzvou k poskytnutí plnění s předpokladem duben 2014, předpokládané ukončení plnění této smlouvy je , dodání konkrétní objednávky co nejdříve, nejpozději do 20 dnů po písemném potvrzení výzvy k poskytnutí plnění Další harmonogram plnění je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2

3 2.3. Činnosti vykonávané v souvislosti s plněním veřejné zakázky bude zhotovitel provádět ve svých objektech a pracovištích. Plnění veřejné zakázky bude zhotovitelem předáváno na kontaktní adrese objednatele uvedené v konkrétní objednávce. 3. Cena 3.1. Cena služby dle této smlouvy činí: Kč bez DPH, DPH činí..kč. Cena celkem.kč. Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze 1 této smlouvy Cena uvedená v bodě 3.1 je cena nejvýše přípustná a není možné ji překročit. Zahrnuje zejména náklady na veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro splnění veřejné zakázky a jiné náklady, které při plnění veřejné zakázky podle této smlouvy mohou vzniknout a zisk zhotovitele, náklady na případné získání nezbytných autorských práv a jiných práv, příp. náklady na poskytnutí oprávnění autora k výkonu práva dílo užít (licenci) a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Překročení nebo snížení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (= nabídková cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy. 4. Platební podmínky 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za plnění konkrétní objednávky dnem předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 47/2011 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury, lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 5. Smluvní pokuty 5.1. V případě, že zhotovitel nepotvrdí výzvu k poskytnutí plnění ve lhůtě uvedené v bodě 2.2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dané objednávky stanovené dle bodu 3.1Smlouvy (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejméně však 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 3

4 5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v souvislosti s prodlením plnění závazků dodavatele škoda. Náhradu vzniklé škody bude objednatel vymáhat samostatně. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Nedílnou součástí této smlouvy je - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění - Příloha č. 2: Grafické manuály a loga (Hnutí DUHA, fond Českošvýcarské spolupráce, MŠMT) pouze elektronicky - Příloha č. 3: Ukázka tematicky podobných grafických výstupů Hnutí DUHA z roku 2013 pouze elektronicky 6.3. Smluvní strany se dohodly dle 262 odst. 4 obchodního zákoníku, že právní vztahy založené touto smlouvou na plnění veřejné zakázky se řídí ustanovením uvedeného zákoníku Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku k této smlouvě, pořadově očíslovaným a podepsaným oběma smluvními stranami Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy. Podstatným porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností zhotovitele: a) překročení sjednaného termínu pro plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy o nejméně pět kalendářních dnů, b) neposkytnutí plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy, c) neodstranění vad plnění či nedodělků plnění do 5 kalendářních dnů po uplatnění reklamace. V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence V případě sporu se smluvní strany pokusí vyřešit spor dohodou. Jestliže během jednání nebude dohody dosaženo, smluvní strany si sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy, místní příslušnost Krajského soudu v Brně Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 4

5 6.9. Poskytovatel, s nímž byla uzavřena tato smlouva, má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). V Brně dne Objednatel: Hnutí DUHA Přátelé Země Česká republika Jméno a příjmení: Mgr. Jaromír Němec V.. dne.. Dodavatel: Jméno a příjmení:... podpis.. podpis 5

6 Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu, kterou pořádá Hnutí DUHA. Zakázka obsahuje reklamu v městských dopravních prostředcích (plakáty A4, A3) a infomačních centrech ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a reklamu na internetu (flash bannery, sociální sítě). Cílovou skupinou jsou lidé v rozmezí 16 až 55 let z celé České republiky s preferencí obyvatel z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Zakázka se tedy skládá celkem ze tří aktivit. 1. Reklama v prostředcích městské hromadné dopravy a v informačních centrech Předmětem zakázky je vytvoření grafického návrhu barevného plakátu velikosti A4 (na výšku) a A3 (na šířku) a jejich umístění do dopravních prostředků a informačních center ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Podrobný popis: a) Grafický návrh plakátu velikosti A4 a A3 určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu v dopravních prostředcích a informačních centrech. Dodavatel navrhne minimálně 3 varianty grafického provedení barevného plakátu velikosti A4 na výšku a 3 varianty grafického provedení barevného plakátu A3 na šířku. Grafický návrh plakátu musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele. Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky dopravních podniků, do jejichž prostředků se budou plakáty umisťovat (především požadavky na okraje). Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Celkem 6 návrhů na plakáty bude dodáno zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Grafické návrhy 3 variant A4 a A3 mohou být shodné, ale je nutné respektovat parametry pro umístění do zvolených dopravních prostředků a informačních center/středisek. Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 3 návrhů pro jednotlivé typy plakátů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 2 grafické návrhy pro každý typ plakátu podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 7 pracovních dní od zamítnutí 3 návrhů jednotlivých variant plakátů zadavatelem. Varianty mohou být opět shodné či podobné s úpravou pro jednotlivé velikosti a v souladu s výše popsanými pravidly. První grafické návrhy 3 variant pro oba typy plakátů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant u jednotlivých typů plakátů. Jednu vybranou variantu u obou typů plakátů dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravené grafické návrhy obou typů plakátů schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání grafických návrhů pro plakát velikosti A4 a A3. Konečné provedení obou typů plakátů musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel návrhy plakátů dodá elektronicky v tiskové kvalitě a ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: 6

7 b) Vytištění schváleného provedení plakátů A4, A3. Dodavatel nechá vytisknout zadavatelem schválené provedení dvou typů plakátů k propagaci aktivity Týdny pro les a divočinu. Technické provedení tisku musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. Pro technické provedeni tisku platí následující technické podmínky z hlediska vlivu na životní prostředí: Papír musí splňovat požadavky platných bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů a norem týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu s evropskými normami, jsouli dány. Papír musí být ze sběrového papíru. Při výrobě nesmí být bělen chlórem ani jeho sloučeninami a nesmí být přidávány optické zjasňovací prostředky. Papír musí být plně recyklovatelný. Během výroby nesmějí být použity látky toxické nebo vysoce toxické ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně dalších zákonů. Obalové prostředky použité na spotřebitelské, skupinové a přepravní balení musí být recyklovatelné. Nepřípustný je obal z PVC. Technické provedení tisku dále musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. c) Počty kusů jednotlivých typů plakátů: A4 plakát 3000 ks, A3 plakát 1000 ks ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v informačních centrech. 800 ks plakátu A3 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks v informačních centrech. Zbývajících 1300 ks velikosti A4 a 100 ks velikosti A3 dodavatel dodá zadavateli na adresu: Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno a to nejpozději do (jedná se o datum fyzického doručení plakátu do sídla organizace). d) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (1600 ks) a A3 (800 ks) do dopravních prostředků ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Vybraná města: Ostrava, Olomouc, Zlín, Opava, Vsetín, Jeseník, Krnov, Přerov. Termín umístění propagačních plakátu: umístění všech plakátů ve vybraných městech a jejich dopravních prostředcích musí být nejpozději v délce trvání minimálně měsíc (4 týdny). Délka umístění propagačních plakátů obou typů a počty kusů jednotlivých typů (viz. Tabulka níže). Počty a rozdělení mezi jednotlivá města je možné upravit jen po dohodě se zadavatelem. Délka trvání umístění 4 týdny/měsíc je minimální. Jakékoli úpravy v délce umístění plakátů v dopravních prostředcích je možné upravit pouze po dohodě se zadavatelem. A4 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A4 Olomouc - A4 Zlín - A4 Opava - A4 Vsetín - A4 Jesenicko - A4 Krnov - A4 Přerovsko - A ks měsíc 300 měsíc 300 měsíc 300 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc

8 A3 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A3 Olomouc - A3 Zlín - A3 Opava - A3 Vsetín - A3 Jesenicko - A3 Krnov - A3 Přerovsko - A3 140 měsíc 160 měsíc 160 měsíc 100 měsíc 800 ks 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc Dodavatel zajistí umístění propagačních plakátů primárně v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a to konkrétně v tramvajích (ve městech, ve kterých jezdí), které jezdí přes den, denní linky. Ve městech, která nedisponují tramvajemi, o rozmístění do jednotlivých typů dopravních prostředků rozhoduje dodavatel po poradě se zadavatelem podle konkrétních místních podmínek. Primárně se ovšem musí jednat o linky, které jezdí v denní dobu od 6 ráno do 21 hodin večer. To znamená linky, které jezdí přes den. Plakáty nesmí být umístěny do linek, které jsou v provozu pouze přes noc, tzv. noční linky. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v dopravních prostředcích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 50 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do 8 měst, tak z minimálně 4 měst dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v dopravním prostředku s názvem města a typem dopravního prostředku a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, tramvaj, plakát A4. Fotografie budou zaslány na výše uvedenou ovou adresu nejpozději Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 1600 plakátů velikosti A4 a 800 plakátů velikosti A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém dopravním prostředku. Např. A4, 300 ks plakátu, Ostrava, tramvaj, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději e) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (100 ks) a A3 (100 ks) do informačních center a středisek ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Výběr konkrétních informačních center či středisek provede dodavatel na základě vlastního jednání s informačními centry a středisky s ohledem na místní podmínky. Seznam těchto středisek s počty zasílaných kusů jednotlivých typů letáků na informační centra/střediska předloží dodavatel zadavateli ke schválení. Dodavatel zajistí umístění (vyvěšení či vylepení) 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 do minimálně 50 informačních center/středisek v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Plakáty na jednotlivá informační centra/střediska musí být dodána a umístěna (vyvěšena 8

9 či vylepena) nejpozději a délka jejich vyvěšení na těchto místech musí být minimálně 4 týdny. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v informačních centrech/střediscích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 25 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do50 informačních center, tak z minimálně 13 center/středisek dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v informačním centru/středisku s názvem města a informačního centra/střediska a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, informační centru na nádraží Ostrava hlavní nádraží. Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém centru/středisku. Např. A4, 10 ks plakátu, Ostrava, informační centrum města Ostravy, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději Propagace Týdnů pro les a divočinu pomocí flash banneru Předmětem aktivity 2 zakázky je vytvoření grafického návrhu flash banneru, vytvoření flash banneru a umístění na 10 internetových stránek pro potřeby propagace Týdnů pro les a divočinu. a) Zhotovení flash banneru určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na vybraných internetových stránkách. Dodavatel zhotoví 2 návrhy flash banneru. Návrh flash banneru musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 (viz 1. Aktivita). Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky internetových stránek, na které bude flash banner umístěn. Dodavatel se zavazuje, že provedení flash bannerů bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění konečného flash banneru na vybrané internetové stránky bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy flash banneru budou dodány zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost jednoho návrhu výsledná velikost nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů flash banneru nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh flash banneru podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí 2 návrhů flash bannerů zadavatelem. 2 návrhy flash bannerů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravený flash banner schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného flash banneru. Konečné provedení flash 9

10 banneru musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel flash banner dodá zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost návrhu nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: a to nejpozději b) Umístění propagačního flash banneru na vybrané internetové stránky. Schválený flash banner dodavatel umístí na vybrané internetové stránky. Dodavatel zhotoví seznam internetových stránek, kde by bylo možné flash banner umístit, který musí schválit zadavatel. Dodavatel se zavazuje vybrat takové internetové stránky, které splňují několik kritérií: - měsíční návštěvnost těchto stránek je více jak 10 tisíc uživatelů (unikátních vstupů); - stránky jsou zaměřeny na propagaci cestovního ruchu (šetrného cestovního ruchu, cestování po České republice, cestování po vybraných krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský), dále se může jednat o stránky propagující Moravskoslezský, Olomouc a Zlínský kraj, aktivity v přírodě, ochranu přírody a krajiny, ochranu životního prostředí, podporující dobrovolnictví, udržitelný rozvoj, venkovskou turistiku, udržitelný cestovní ruch, aktivní dovolené apod. Preferovány jsou internetové stránky zaměřené na Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Seznam musí obsahovat minimálně 30 maximálně však 50 potenciálně vhodných internetových stránek splňujících výše uvedené podmínky. Dodavatel zhotoviteli dodá tento seznam nejpozději ve formátu *XLS obsahující adresu internetové stránky a návštěvnost těchto stránek (měsíční průměr), tento seznam zašle na ovou adresu: Zhotovitel do 5 pracovních dní dodavateli dodá návrhy 20 internetových stránek vybraných ze seznamu na umístění flash banneru. Dodavatel do 5 pracovních dní z tohoto seznamu vybere konečný výběr internetových stránek, na které se vytvořený flash banner umístí a navrhne časový harmonogram umístění na jednotlivé stránky. Minimální počet umístění je 10, to znamená, že dodavatel navrhne 10 internetových stránek, na které je možné umístit flash banner k propagaci Týdnů pro les a divočinu. Flash bannery na 10 internetových stránkách musí být umístěny minimálně 1 týden. Začátek propagace pomocí flash banneru musí proběhnout nejdříve nejpozději však a minimální délka umístění na vybraných 10 internetových stránkách je 1 týden (7 dní). Odkaz z flash banneru musí vést přímo na internetovou stránku Hnutí DUHA s akcí Týdny pro les a divočinu. Flash banner musí být proveden tak, aby se správně zobrazoval ve všech prohlížečích a bylo možné vést přesnou statistiku kliků jednotlivých uživatelů z konkrétních internetových stránek. Dodavatel je zadavateli povinen dodat seznam internetových stránek, na které flash banner umístil s podrobnou statistikou obsahující údaje o stránce: adresa, kde přesně na stránce byl flash banner umístěn, návštěvnost stránky v období, kdy tam byl flash banner umístěn, v jakém rozmezí byl flash banner na stránce umístěn, kolik lidí na flash banner celkově za tu dobu umístění na jednotlivých stránkách kliklo. Seznam bude ve formátu *XLS a dodavatel jej zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději k tomuto seznamu připojí printscreen všech 10 internetových stránek, na kterých bude banner umístěn. 10 printscreenů ve formátu *JPEG bude zasláno společně s výše uvedeným seznamem. Na printscreenu musí být zřejmé o jaké stránky se jedná a kde konkrétně na stránce a pozici byl flash banner umístěn. 3. Propagace Týdnů pro les a divočinu na Facebooku Předmětem aktivity 3 zakázky je vytvoření reklamy pro Facebook a její umístění na tuto sociální síť. Cílem je přimět uživatele ke kliknutí na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň bude trvat 1 měsíc, začátek Dodavatel garantuje, že tímto způsobem přivede 2000 návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 10

11 a) Zhotovení návrhu reklamy (obrázek a text) určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na sociální síti Facebook. Cílové skupiny reklamy (kampaně) na Facebooku (dále jen FB) jsou lidé od 16 do 55 let, z celé České republiky, muži, ženy. Preferujeme uživatele, kteří mají zájem o přírodu, ochranu přírody, cestování, dovolenou v České republice, aktivní dovolenou a podobná témata pojící se s pracovně-vzdělávací aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň musí být postavena tak, aby potenciálně oslovila minimálně 30 tisíc uživatelů FB. Dodavatel zhotoví 2 návrhy reklamy na Facebooku obsahující obrázek a text reklamy. Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Návrh reklamy musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 a flash banneru (viz 1. a 2. Aktivita). Dále návrhy musí respektovat požadavky sociální sítě Facebook. Dodavatel se zavazuje, že provedení reklamy bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění na FB bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy reklamy budou dodány zadavateli ve formátu *JPG na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí předchozích návrhů reklamy na FB zadavatelem. První 2 návrhy reklamy podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto návrhů se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru návrhu. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravenou reklamu schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného návrhu reklamy. Konečný návrh reklamy musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel konečný návrh reklamy (obrázek, text) zašle zadavateli ve formátu *JPEG a ovou adresu: a to nejpozději Konečný návrh reklamy dodavatel připraví pro umístění na FB taktéž nejpozději b) Umístění reklamy na Týdny pro les a divočinu na sociální síť Facebook. Pokud neuvede zadavatel jinak je možné konečný návrh reklamy umístit na FB ve spolupráci se zadavatelem Dodavatel bude komunikovat se zadavatelem a je povinen si v případě potřeby zařídit všechna potřebná povolení týkající se FB zadavatele. Reklama na Týdny pro les a divočinu na FB musí být realizovaná nejdříve 2.6. nejpozději však a minimální doba provozu reklamy je 1 měsíc. Dodavatel je zadavateli povinen dodat přesnou statistiku obsahující údaje od kdy do kdy byla reklama na FB umístěna, kolik lidí na ní kliklo, jaké kroky dodavatel podnikl, aby naplnil závazek návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu přes FB. Statistiku společně s doplňkovými údaji dodavatel zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději ve formátu *XLS či jiném formátu umožňujícím tyto údaje zobrazit. K tomuto seznamu připojí minimálně 20 printscreenů ve formátu *JPEG s umístěním reklamy na FB. Na printscreenu musí být zřejmé umístění reklamy na FB stránce a doplněno datum, ve kterém byl printsreen pořízen. 11

12 12

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR

PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR SPECIFIKACE PŘEDMĚTŮ POČTY KUSŮ A ODKAZY NA PŘÍLOHY, KTERÉ BLÍŽE POPISUJÍ JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY Sortiment

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Tel. 257042590 Fax 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 10.5.2013 PID: MFCR3XFHLH Č. j.: MF-58200/2013/23-2302 Věc: Referent: Příloha:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU JUMBO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043 SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI ust. 1746 odst. 2 zákona č. Evidenční číslo smlouvy zpracovatele: Evidenční číslo smlouvy zadavatele: 89/2012 Sb., občanský zákoník S/2015/Rl043 I. SMLUVNÍ STRANY Česká republika

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více