Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky"

Transkript

1 Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření smlouvy stanovené touto dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy). Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiložené předlohy návrhu smlouvy, kterou uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech předlohu návrhu smlouvy doplní o požadované údaje své identifikační údaje, doplní cenu plnění a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby se doporučuje uvést její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 1

2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech republic se sídlem: Údolní 33, Brno-střed zastoupena: Mgr. Jaromírem Němcem, ředitelem IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Milady Horákové 6, Brno číslo účtu: /0300 kontaktní osoba pro administraci veřejné zakázky: Marie Horáková, tel kontaktní osoba ve realizace služeb: Eliška Kvitová, (dále jen objednatel) a Dodavatel:. se sídlem:. zastoupený :.... IČ: :. DIČ : zapsaná v obchodním rejstříku:.. bankovní spojení : kontaktní adresa :.. (dále jen zhotovitel) 1. Předmět smlouvy Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu. Dílo je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel požaduje, aby dílo bylo prováděno dodavatelem s odbornou péčí. Konkrétní objednávky budou vydány v podobě výzev k poskytnutí plnění v rámci následujících projektů: pro projekt reg. číslo projektu 72-BG-062 s názvem Aktivně pro ochranu přírody na Moravě v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. 2. Čas, místo a způsob plnění 2.1. Zahájení plnění konkrétní objednávky je den písemného potvrzení příslušné výzvy k poskytnutí plnění. Plnění zakázky bude zahájeno výzvou k poskytnutí plnění s předpokladem duben 2014, předpokládané ukončení plnění této smlouvy je , dodání konkrétní objednávky co nejdříve, nejpozději do 20 dnů po písemném potvrzení výzvy k poskytnutí plnění Další harmonogram plnění je podrobněji specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2

3 2.3. Činnosti vykonávané v souvislosti s plněním veřejné zakázky bude zhotovitel provádět ve svých objektech a pracovištích. Plnění veřejné zakázky bude zhotovitelem předáváno na kontaktní adrese objednatele uvedené v konkrétní objednávce. 3. Cena 3.1. Cena služby dle této smlouvy činí: Kč bez DPH, DPH činí..kč. Cena celkem.kč. Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze 1 této smlouvy Cena uvedená v bodě 3.1 je cena nejvýše přípustná a není možné ji překročit. Zahrnuje zejména náklady na veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro splnění veřejné zakázky a jiné náklady, které při plnění veřejné zakázky podle této smlouvy mohou vzniknout a zisk zhotovitele, náklady na případné získání nezbytných autorských práv a jiných práv, příp. náklady na poskytnutí oprávnění autora k výkonu práva dílo užít (licenci) a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Překročení nebo snížení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (= nabídková cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy. 4. Platební podmínky 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za plnění konkrétní objednávky dnem předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí plnění konkrétní objednávky prostého vad a nedodělků Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 47/2011 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury, lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 5. Smluvní pokuty 5.1. V případě, že zhotovitel nepotvrdí výzvu k poskytnutí plnění ve lhůtě uvedené v bodě 2.2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dané objednávky stanovené dle bodu 3.1Smlouvy (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejméně však 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 3

4 5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v souvislosti s prodlením plnění závazků dodavatele škoda. Náhradu vzniklé škody bude objednatel vymáhat samostatně. 6. Závěrečná ujednání 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Nedílnou součástí této smlouvy je - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění - Příloha č. 2: Grafické manuály a loga (Hnutí DUHA, fond Českošvýcarské spolupráce, MŠMT) pouze elektronicky - Příloha č. 3: Ukázka tematicky podobných grafických výstupů Hnutí DUHA z roku 2013 pouze elektronicky 6.3. Smluvní strany se dohodly dle 262 odst. 4 obchodního zákoníku, že právní vztahy založené touto smlouvou na plnění veřejné zakázky se řídí ustanovením uvedeného zákoníku Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku k této smlouvě, pořadově očíslovaným a podepsaným oběma smluvními stranami Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy. Podstatným porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností zhotovitele: a) překročení sjednaného termínu pro plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy o nejméně pět kalendářních dnů, b) neposkytnutí plnění veřejné zakázky zadané podle této smlouvy, c) neodstranění vad plnění či nedodělků plnění do 5 kalendářních dnů po uplatnění reklamace. V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence V případě sporu se smluvní strany pokusí vyřešit spor dohodou. Jestliže během jednání nebude dohody dosaženo, smluvní strany si sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy, místní příslušnost Krajského soudu v Brně Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 4

5 6.9. Poskytovatel, s nímž byla uzavřena tato smlouva, má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). V Brně dne Objednatel: Hnutí DUHA Přátelé Země Česká republika Jméno a příjmení: Mgr. Jaromír Němec V.. dne.. Dodavatel: Jméno a příjmení:... podpis.. podpis 5

6 Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění Předmětem zakázky je soubor služeb zajišťující propagaci pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu, kterou pořádá Hnutí DUHA. Zakázka obsahuje reklamu v městských dopravních prostředcích (plakáty A4, A3) a infomačních centrech ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a reklamu na internetu (flash bannery, sociální sítě). Cílovou skupinou jsou lidé v rozmezí 16 až 55 let z celé České republiky s preferencí obyvatel z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Zakázka se tedy skládá celkem ze tří aktivit. 1. Reklama v prostředcích městské hromadné dopravy a v informačních centrech Předmětem zakázky je vytvoření grafického návrhu barevného plakátu velikosti A4 (na výšku) a A3 (na šířku) a jejich umístění do dopravních prostředků a informačních center ve vybraných městech Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Podrobný popis: a) Grafický návrh plakátu velikosti A4 a A3 určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu v dopravních prostředcích a informačních centrech. Dodavatel navrhne minimálně 3 varianty grafického provedení barevného plakátu velikosti A4 na výšku a 3 varianty grafického provedení barevného plakátu A3 na šířku. Grafický návrh plakátu musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele. Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky dopravních podniků, do jejichž prostředků se budou plakáty umisťovat (především požadavky na okraje). Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Celkem 6 návrhů na plakáty bude dodáno zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Grafické návrhy 3 variant A4 a A3 mohou být shodné, ale je nutné respektovat parametry pro umístění do zvolených dopravních prostředků a informačních center/středisek. Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 3 návrhů pro jednotlivé typy plakátů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 2 grafické návrhy pro každý typ plakátu podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 7 pracovních dní od zamítnutí 3 návrhů jednotlivých variant plakátů zadavatelem. Varianty mohou být opět shodné či podobné s úpravou pro jednotlivé velikosti a v souladu s výše popsanými pravidly. První grafické návrhy 3 variant pro oba typy plakátů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant u jednotlivých typů plakátů. Jednu vybranou variantu u obou typů plakátů dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravené grafické návrhy obou typů plakátů schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání grafických návrhů pro plakát velikosti A4 a A3. Konečné provedení obou typů plakátů musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel návrhy plakátů dodá elektronicky v tiskové kvalitě a ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: 6

7 b) Vytištění schváleného provedení plakátů A4, A3. Dodavatel nechá vytisknout zadavatelem schválené provedení dvou typů plakátů k propagaci aktivity Týdny pro les a divočinu. Technické provedení tisku musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. Pro technické provedeni tisku platí následující technické podmínky z hlediska vlivu na životní prostředí: Papír musí splňovat požadavky platných bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů a norem týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu s evropskými normami, jsouli dány. Papír musí být ze sběrového papíru. Při výrobě nesmí být bělen chlórem ani jeho sloučeninami a nesmí být přidávány optické zjasňovací prostředky. Papír musí být plně recyklovatelný. Během výroby nesmějí být použity látky toxické nebo vysoce toxické ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně dalších zákonů. Obalové prostředky použité na spotřebitelské, skupinové a přepravní balení musí být recyklovatelné. Nepřípustný je obal z PVC. Technické provedení tisku dále musí splňovat požadavky na umístění v dopravních prostředcích a do informačních center vybraných krajů. c) Počty kusů jednotlivých typů plakátů: A4 plakát 3000 ks, A3 plakát 1000 ks ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks plakátu A4 bude určeno pro umístění v informačních centrech. 800 ks plakátu A3 bude určeno pro umístění v dopravních prostředcích, 100 ks v informačních centrech. Zbývajících 1300 ks velikosti A4 a 100 ks velikosti A3 dodavatel dodá zadavateli na adresu: Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno a to nejpozději do (jedná se o datum fyzického doručení plakátu do sídla organizace). d) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (1600 ks) a A3 (800 ks) do dopravních prostředků ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Vybraná města: Ostrava, Olomouc, Zlín, Opava, Vsetín, Jeseník, Krnov, Přerov. Termín umístění propagačních plakátu: umístění všech plakátů ve vybraných městech a jejich dopravních prostředcích musí být nejpozději v délce trvání minimálně měsíc (4 týdny). Délka umístění propagačních plakátů obou typů a počty kusů jednotlivých typů (viz. Tabulka níže). Počty a rozdělení mezi jednotlivá města je možné upravit jen po dohodě se zadavatelem. Délka trvání umístění 4 týdny/měsíc je minimální. Jakékoli úpravy v délce umístění plakátů v dopravních prostředcích je možné upravit pouze po dohodě se zadavatelem. A4 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A4 Olomouc - A4 Zlín - A4 Opava - A4 Vsetín - A4 Jesenicko - A4 Krnov - A4 Přerovsko - A ks měsíc 300 měsíc 300 měsíc 300 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc 100 měsíc

8 A3 Město/formát ks délka umístění Ostrava - A3 Olomouc - A3 Zlín - A3 Opava - A3 Vsetín - A3 Jesenicko - A3 Krnov - A3 Přerovsko - A3 140 měsíc 160 měsíc 160 měsíc 100 měsíc 800 ks 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc 60 měsíc Dodavatel zajistí umístění propagačních plakátů primárně v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a to konkrétně v tramvajích (ve městech, ve kterých jezdí), které jezdí přes den, denní linky. Ve městech, která nedisponují tramvajemi, o rozmístění do jednotlivých typů dopravních prostředků rozhoduje dodavatel po poradě se zadavatelem podle konkrétních místních podmínek. Primárně se ovšem musí jednat o linky, které jezdí v denní dobu od 6 ráno do 21 hodin večer. To znamená linky, které jezdí přes den. Plakáty nesmí být umístěny do linek, které jsou v provozu pouze přes noc, tzv. noční linky. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v dopravních prostředcích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 50 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do 8 měst, tak z minimálně 4 měst dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v dopravním prostředku s názvem města a typem dopravního prostředku a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, tramvaj, plakát A4. Fotografie budou zaslány na výše uvedenou ovou adresu nejpozději Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 1600 plakátů velikosti A4 a 800 plakátů velikosti A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém dopravním prostředku. Např. A4, 300 ks plakátu, Ostrava, tramvaj, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději e) Umístění propagačních plakátů velikosti A4 (100 ks) a A3 (100 ks) do informačních center a středisek ve vybraných městech Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Výběr konkrétních informačních center či středisek provede dodavatel na základě vlastního jednání s informačními centry a středisky s ohledem na místní podmínky. Seznam těchto středisek s počty zasílaných kusů jednotlivých typů letáků na informační centra/střediska předloží dodavatel zadavateli ke schválení. Dodavatel zajistí umístění (vyvěšení či vylepení) 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 do minimálně 50 informačních center/středisek v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Plakáty na jednotlivá informační centra/střediska musí být dodána a umístěna (vyvěšena 8

9 či vylepena) nejpozději a délka jejich vyvěšení na těchto místech musí být minimálně 4 týdny. Dodavatel se zavazuje dodat fotografie zachycující umístění plakátů A4 a A3 v informačních centrech/střediscích ve vybraných krajích. Fotografie zašle zadavateli ve formátu *.JPEG v takové rozlišení, aby delší hrana měla vždy aspoň 3000 pixelů. Vše bude zaláno na ovou adresu: Počet fotografií bude odvislí od počtu umístění v jednotlivých městech. Dodavatel dodá takto zdokumentované umístění pro minimálně 25 % případů. To znamená, že pokud se plakáty velikosti A4 umístí do50 informačních center, tak z minimálně 13 center/středisek dodavatel dodá fotografie dokumentující umístění v informačním centru/středisku s názvem města a informačního centra/střediska a data pořízení fotografie. Např , Ostrava, informační centru na nádraží Ostrava hlavní nádraží. Dodavatel dále dodá seznam obsahující seznam míst (konkrétní město) umístění všech 100 ks plakátů A4 a 100 ks plakátů A3 a termíny od kdy do kdy byly všechny tyto plakáty umístěny a v jakém centru/středisku. Např. A4, 10 ks plakátu, Ostrava, informační centrum města Ostravy, vyvěšeno od do Tento seznam dodá dodavatel v podobě tabulky formátu *XLS a zašle na ovou adresu: nejpozději Propagace Týdnů pro les a divočinu pomocí flash banneru Předmětem aktivity 2 zakázky je vytvoření grafického návrhu flash banneru, vytvoření flash banneru a umístění na 10 internetových stránek pro potřeby propagace Týdnů pro les a divočinu. a) Zhotovení flash banneru určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na vybraných internetových stránkách. Dodavatel zhotoví 2 návrhy flash banneru. Návrh flash banneru musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 (viz 1. Aktivita). Dále grafické návrhy musí respektovat pravidla publicity Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších sponzorů aktivity (loga dodá zadavatel) a požadavky internetových stránek, na které bude flash banner umístěn. Dodavatel se zavazuje, že provedení flash bannerů bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění konečného flash banneru na vybrané internetové stránky bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy flash banneru budou dodány zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost jednoho návrhu výsledná velikost nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů flash banneru nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh flash banneru podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí 2 návrhů flash bannerů zadavatelem. 2 návrhy flash bannerů podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto variant se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru variant. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravený flash banner schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného flash banneru. Konečné provedení flash 9

10 banneru musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel flash banner dodá zadavateli ve formátu *SWF, výsledná velikost návrhu nepřesahuje 40kb. Vše bude zaláno na ovou adresu: a to nejpozději b) Umístění propagačního flash banneru na vybrané internetové stránky. Schválený flash banner dodavatel umístí na vybrané internetové stránky. Dodavatel zhotoví seznam internetových stránek, kde by bylo možné flash banner umístit, který musí schválit zadavatel. Dodavatel se zavazuje vybrat takové internetové stránky, které splňují několik kritérií: - měsíční návštěvnost těchto stránek je více jak 10 tisíc uživatelů (unikátních vstupů); - stránky jsou zaměřeny na propagaci cestovního ruchu (šetrného cestovního ruchu, cestování po České republice, cestování po vybraných krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský), dále se může jednat o stránky propagující Moravskoslezský, Olomouc a Zlínský kraj, aktivity v přírodě, ochranu přírody a krajiny, ochranu životního prostředí, podporující dobrovolnictví, udržitelný rozvoj, venkovskou turistiku, udržitelný cestovní ruch, aktivní dovolené apod. Preferovány jsou internetové stránky zaměřené na Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Seznam musí obsahovat minimálně 30 maximálně však 50 potenciálně vhodných internetových stránek splňujících výše uvedené podmínky. Dodavatel zhotoviteli dodá tento seznam nejpozději ve formátu *XLS obsahující adresu internetové stránky a návštěvnost těchto stránek (měsíční průměr), tento seznam zašle na ovou adresu: Zhotovitel do 5 pracovních dní dodavateli dodá návrhy 20 internetových stránek vybraných ze seznamu na umístění flash banneru. Dodavatel do 5 pracovních dní z tohoto seznamu vybere konečný výběr internetových stránek, na které se vytvořený flash banner umístí a navrhne časový harmonogram umístění na jednotlivé stránky. Minimální počet umístění je 10, to znamená, že dodavatel navrhne 10 internetových stránek, na které je možné umístit flash banner k propagaci Týdnů pro les a divočinu. Flash bannery na 10 internetových stránkách musí být umístěny minimálně 1 týden. Začátek propagace pomocí flash banneru musí proběhnout nejdříve nejpozději však a minimální délka umístění na vybraných 10 internetových stránkách je 1 týden (7 dní). Odkaz z flash banneru musí vést přímo na internetovou stránku Hnutí DUHA s akcí Týdny pro les a divočinu. Flash banner musí být proveden tak, aby se správně zobrazoval ve všech prohlížečích a bylo možné vést přesnou statistiku kliků jednotlivých uživatelů z konkrétních internetových stránek. Dodavatel je zadavateli povinen dodat seznam internetových stránek, na které flash banner umístil s podrobnou statistikou obsahující údaje o stránce: adresa, kde přesně na stránce byl flash banner umístěn, návštěvnost stránky v období, kdy tam byl flash banner umístěn, v jakém rozmezí byl flash banner na stránce umístěn, kolik lidí na flash banner celkově za tu dobu umístění na jednotlivých stránkách kliklo. Seznam bude ve formátu *XLS a dodavatel jej zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději k tomuto seznamu připojí printscreen všech 10 internetových stránek, na kterých bude banner umístěn. 10 printscreenů ve formátu *JPEG bude zasláno společně s výše uvedeným seznamem. Na printscreenu musí být zřejmé o jaké stránky se jedná a kde konkrétně na stránce a pozici byl flash banner umístěn. 3. Propagace Týdnů pro les a divočinu na Facebooku Předmětem aktivity 3 zakázky je vytvoření reklamy pro Facebook a její umístění na tuto sociální síť. Cílem je přimět uživatele ke kliknutí na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň bude trvat 1 měsíc, začátek Dodavatel garantuje, že tímto způsobem přivede 2000 návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 10

11 a) Zhotovení návrhu reklamy (obrázek a text) určeného k propagaci Týdnů pro les a divočinu na sociální síti Facebook. Cílové skupiny reklamy (kampaně) na Facebooku (dále jen FB) jsou lidé od 16 do 55 let, z celé České republiky, muži, ženy. Preferujeme uživatele, kteří mají zájem o přírodu, ochranu přírody, cestování, dovolenou v České republice, aktivní dovolenou a podobná témata pojící se s pracovně-vzdělávací aktivitou Týdny pro les a divočinu. Kampaň musí být postavena tak, aby potenciálně oslovila minimálně 30 tisíc uživatelů FB. Dodavatel zhotoví 2 návrhy reklamy na Facebooku obsahující obrázek a text reklamy. Zadavatel dodavateli v případě zájmu dodá ilustrační fotografie vhodné pro tento druh reklamy (na vyžádání). Návrh reklamy musí být proveden v souladu s grafickým manuálem zadavatele a v návaznosti na předchozí grafickou prezentaci aktivity a zadavatele a to především s ohledem na zvolený grafický návrh plakátů A4 a A3 a flash banneru (viz 1. a 2. Aktivita). Dále návrhy musí respektovat požadavky sociální sítě Facebook. Dodavatel se zavazuje, že provedení reklamy bude zobrazitelné ve všech internetových prohlížečích a při umístění na FB bude fungovat proklik na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu. 2 návrhy reklamy budou dodány zadavateli ve formátu *JPG na ovou adresu: Zadavatel z těchto návrhů vybere jeden, který se bude dále upravovat. V případě, že ani jeden ze 2 návrhů nebude vyhovující, dodavatel zhotoví minimálně další 1 návrh podle přesné specifikace zadavatele. Tyto návrhy dodá do 3 pracovních dní od zamítnutí předchozích návrhů reklamy na FB zadavatelem. První 2 návrhy reklamy podle požadavků zadavatele budou zadavateli dodány do 4 pracovních dní od doručení podkladů od zadavatele. Po obdržení těchto návrhů se zadavatel do 1 pracovního dne vyjádří k výběru návrhu. Jednu vybranou variantu dodavatel upraví do 2 pracovních dní od dodání připomínek zadavateli a dodá zadavateli. Zadavatel do 1 pracovního dne upravenou reklamu schválí a vyzve dodavatele ke konečným úpravám a dodání konečného návrhu reklamy. Konečný návrh reklamy musí být dodavateli dodáno do 3 pracovních dní od obdržení připomínek zadavateli. Dodavatel konečný návrh reklamy (obrázek, text) zašle zadavateli ve formátu *JPEG a ovou adresu: a to nejpozději Konečný návrh reklamy dodavatel připraví pro umístění na FB taktéž nejpozději b) Umístění reklamy na Týdny pro les a divočinu na sociální síť Facebook. Pokud neuvede zadavatel jinak je možné konečný návrh reklamy umístit na FB ve spolupráci se zadavatelem Dodavatel bude komunikovat se zadavatelem a je povinen si v případě potřeby zařídit všechna potřebná povolení týkající se FB zadavatele. Reklama na Týdny pro les a divočinu na FB musí být realizovaná nejdříve 2.6. nejpozději však a minimální doba provozu reklamy je 1 měsíc. Dodavatel je zadavateli povinen dodat přesnou statistiku obsahující údaje od kdy do kdy byla reklama na FB umístěna, kolik lidí na ní kliklo, jaké kroky dodavatel podnikl, aby naplnil závazek návštěvníků na internetové stránky Hnutí DUHA s aktivitou Týdny pro les a divočinu přes FB. Statistiku společně s doplňkovými údaji dodavatel zadavateli zašle na ovou adresu: nejpozději ve formátu *XLS či jiném formátu umožňujícím tyto údaje zobrazit. K tomuto seznamu připojí minimálně 20 printscreenů ve formátu *JPEG s umístěním reklamy na FB. Na printscreenu musí být zřejmé umístění reklamy na FB stránce a doplněno datum, ve kterém byl printsreen pořízen. 11

12 12

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně Příloha č. 3 návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2012 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona 513/1991 Sb. - obchodní zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,

Více

Brněnské komunikace a.s.

Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, IČ: 60733098, DIČ: CZ60733098 Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 Váš dopis zn: Ze dne: Naše zn: Vyřizuje: Tel.: 532

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Zadané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více